You are on page 1of 8

Prikaz srodstva u pravoj liniji -pradjed -baba/nena -majka -sin/kći Prikaz srodstva u pobočnoj liniji -sestra

i brat (2 stepen) -tetka i sestrična (3 stepen) -djeca sestre i brata (4stepen) -nenin/babin brat i unuk Osobe u vezi krvnog srodstva ne mogu zaključiti brak:  u pravoj liniji ne može se zaključiti brak bez obzira na stepen srodstva  u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva  za potpuno usvojenje važi u potpunosti nemogućnost zaključenja braka uporednom pravu! postoje različita rije"enja# u nekim dozvoljeno je zaključenje braka i sa 3$ stepenom srodstva# tako da u pobočnoj liniji samo braća i sestre ne mogu zaključiti brak (%olandija# &vedska# 'orve"ka# (usrtija)$ )ako*er i %olandiji npr$ kralj može dozvoliti sklapanje braka izme*u brata i sestre$ Između kojih srodnika postoji obaveza izdržavanja u pobočnoj liniji:  nana# djed i unučad  izme*u sestara i braće  izme*u sestara i braće po majci i ocu (u +$ ,-u obaveza izdržavanja postoji samo u prvoj liniji) Kada su nana i djed dužni izdržavati svoju unučad i obrnuto, po Porodičnom zakonu F i! ako i. roditelji ne izdržavaju#  ako nana i djed imaju mogućnost da i. izdržavaju$ /ravo na izdržavanje! se ostvaruje onim redom kojim su pozvani na naslje*e$ 0rak ne mogu zaključiti usvojilac i usvojenik$ 'epotpuno usvojenje je smetnja# odnosno uslov za punovažnost braka$ Posljedi"e nepotpunog usvojenja na zaključenje braka:  odlaže zaključivanje braka dok postoji usvojiteljska veza#  sud iz opravdanii. razloga može dati dozvolu za zaključenje braka kod nepotpunog usvojenja$ Osnov srodstva po tazbini#  1ednom nastao odnos srodstva po tazbini vi"e ne može prestati# čaki i kada je postao brak zbog kojeg je nastao$ rak ne mogu zaključiti:  svekar i sna.a#  zet i ta"ta#  oču. i pastorka#  maće.a i pastorak$ 2zuzetno sud može dozvoliti zaključenje braka ovi. osoba ako postoje opravdani razlozi$ $enden"ije u uporednom pravu u vezi srodstva po tazbini:  tendencija napu"tanja kao uvjet za punovažnost braka ((ustrija# %olndija# +usija# %rvatska)

abluda o kojima govori P. izuzetno u vanparničnom postupku.ubjektivni element prijetnje je veza izme*u prijetnje i pristanka na zaključenje braka$  0rak nije punovažan! ako je na zaključenje bračni partner pristao u zabludi$ . postavljaju se strožiji uslovi ('jemačka i /oljska)  postavljaju se uslovi samo u prvoj liniji ('orve"ka)$ 0rak ne može zaključiti osoba koja nije navr"ila 34 godina života (čl$ 35 stav 3 /6)# zato "to nije poslovno sposobna$ nekim zemljama postoji različita dob za sticanje punoljetstva kod mu"karaca i žena npr$ /oljska za žene 34# a za mu"karce 23 godina$ %slovi pod kojima &e sud. F i! kod zaključenja braka#  zabluda o ličnosti bračnog partnera#  zablida o bitnim osobinama bračnog partnera$ Postupak sklapanja braka Načini zaključenja braka: . dozvoliti zaključenje braka maloljetnoj osobi:  osobi koja je navr"ila 37 godina života  da postoje opravdani razlozi  da je ta osoba tjelesno i du"evno sposobna za vr"enje prava i dužnosti koja proizilaze iz bračnog odnosa  da je brak u njenom interesu$ 'ta je dužan sud uraditi u postupku:  saslu"at će podnosioca prijedloga (maloljetnu osobu)#  sasliu"at će njegove roditelje#  saslu"at će i druga lica#  pribavit će mi"ljenje organa starateljstva#  pribavit će mi"ljenje zdravstvene ustanove$ 'ta sud utvrđuje u pogledu maloljetne osobe:  psi.ičkog i 8izičkog integriteta# slobode i imovine#  zlo kojim se prijeti može biti nanijeto i drugoj osobi# srodniku ili prijatelju$ +ubjektivni elemenat prijetnje#  . osobina ličnosti$ +u-tina zablude#  .u"tina zablude se sastoji u nesvjesnom neskladu izme*u volje i njegovog očitovanja# ispoljavanja$ (9soba u trenutku zaključenja braka ne zna za činjenice i okolnosti# a da je znala ne bi zaključila brak)$ .ičku sposobnost#  8izičku sposobnost#  socijalnu (dru"tvenu) zrelost maloljetnika$  Kada brak nije punovažan u smislu nedostatka volje#  /rijetnja (osoba izljavljuje pod uticajem prijetnje da zaključuje brak)  6abluda$ Koji su objektivni elementi prijetnje (kao smetnje) nedostatka volje*:  prijetnja mora biti ozbiljna#  prijetnja mora poticati od druge osobe#  prijetnja može biti usmjerena na povredu psi.abluda može biti:  u pogledu ličnosti#  u pogledu bitni.

je-enja zastupljena u svijetu u pogledu zaključenja braka#  prvo sklapanje gra*anskog# a potom vjerskog braka (:rancuska# &vicarska# 0elgija# %olandija# +usija)#  sklapanje oba braka istovremeno s tim da se budući bračni partneri opredjele za jedan od načina (. F i! predviđa način zaključenja braka#  /6 :0i% prvo predvi*a zaključenje gra*anskog pa zatim vjerskog braka$ .rčka# 'orve"ka# &vedska# &panija# <anska# =ngleska)$ /lavne radnje u postupku koje prethode postupku zaključenja braka:  podno"enje prijave matičaru#  dostavljanje izvoda iz matične knjige ro*eni. odnosa#  u dogovoru sa budućim bračnim partnerima odre*uje se rok za zaključenje braka$ 0ačin zaključenja braka u pogledu 1orme:  8orma zaključenja braka je svečana#  zaključenje braka se odvija u posebnoj prostoriji#  pri zaključenju braka prisustvuju oba bračna partnera# matičar i dva svjedoka (izuzetno može prisustvovati punomoćnik jednog od bračni.tjev nadležnoj službi općine koja će o tome donijeti rje"enje#  matičar će preporučiti budućim bračnim partnerima da se uzajamno obavijeste o stanju zdravlja te da posjete porodično savjetovali"te ili zdravstvenu ustanovu#  matičar će upoznati buduće bračne partnere sa mogućnostima izbora bračnog prezimena#  matičar će upoznati buduće bračne partnere sa mogućno"ću ure*enja imovinski.olo"ki elementi . partnera i svjedoka#  na kraju se daje izvod iz matične knjige vjenčani. partnera traži se izričit pristanak#  matičar objavljuje da je brak zaključen#  bračni partneri daju izjave o budućem prezimenu #  uvodi se u matičnu knjigu da su zaključili brak uz potpise bračni.#  matičar provjerava da li su ispunjeni zakonski uslovi za punovažnost braka#  u slučaju da postoje smetnje za zaključenje braka matičar to saop"tava licima i o tome sačinjava službenu zabilje"ku$  ako se utvrdi da postoje neke smetnje matičar će uputiti lica da u roku od 4 dana podnesu za. bračni. partnera)#  od budući. gra*anski brak#  vjerski brak $  Kako P. radi eventualnog sklapanja vjerskog braka$ 2ična prava i dužnosti bračnih partnera Odnosi koji nastaju zaključenjem braka3  odnosi lične prirode  odnosi imovinske prirode  odnosi lično > imovinske prirode$ )o su odnosi koji nastaju zaključenjem braka# a mogu biti lične i imovinske prirode$?ični odnosi mogu biti regulisani normama imperativnog karaktera (odnosi koji de 8acto čine su"tinu braka) i dispozitivnog karaktera (odnosi koji predstavljaju dio čovjekove intime)$ 4lementi kojima su obilježeni lični odnosi:  biolo"ki elementi  psi.

partnera dodaju po prezimenu# prezime drugog bračnog partnera  svaki od nji. partnera se tiču imovine bračni. partnera i nji. ili samo jedan bračni partner prezimenu bračnog partnera dodati svoje prezime$ Kako se bračni partneti mogu sporazumijevati oko uzimanja prezimena:  svako zadržava svoje prezime  mogu zadržati samo jedno prezime  mogu uzeti oba prezimena uz dogovor redoslijeda  svaki od budući.$04.ove odgoovotnosti za dugove prema trećim licima$ . partneta .890I! P8.vaki od nji.A  Bao zajedničko uzeti prezimena oba bračna partnera# o čijem će se redoslijedu sporazumijevatiA  .8 0orme koje se primjenjuju na imovinske odnose bračnih partnera:  norme porodičnog prava  norme bračnog prava Postoje dva načina uređenja imovinskih odnosa:  -6akonski imovinski režimA  . ili samo jedan od nji.akonski imovinski režim  6akon normira da bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu# po kriteriju načina i vremena stjecanja prava odnosno preuzimanja obaveze$ 0a -to se odnose imovinski odosi bračnih partnera#  2movinski odnosi bračni.ežimi u imovinskim odnosima bračnih partnera :  zakonski režim imovinski.govorni imovinski režim$ . etički elementi  moralni elementi$ 0orme kojima se reguli-u lični odnosi bračnih partnera#  2mperativnim normama  <ispozitivnim normama Prava i dužnosti o kojima se bračni partneri ne mogu sporazumijevati: 3$ @o*enje zajedničkog životaA 2$ +avnopravnost bračni. prezimenu od bračnog partnera dodaju svoje prezime$ I5O6I0+KI O70O+I . bračni. ili samo jedan bračni partner svom prezimenu dodati prezime drugog bračnog partneraA  .vaki od nji. odnosa bračni. partneraA 3$ 9baveza vjernosti# uzajamnog po"tovanja i pomaganja$ Prava i dužnosti o kojima se bračni partneri mogu sporazumjevati: 3$ 9dre*ivanje mjesta stanovanjaA 2$ 9dlučivanje o podizanju djece i obavljanju poslova u bračnoj zajedniciA 3$ 2zbor prezimena .vaki bračni partner zadrži svoje prezimeA  Bao zajedničko prezime uzeti prezime jednog od nji. odnosa bračni. partneta  ugovorni režim imovinski.

odi iz imovine koja je stečena radom (imovine koja čini bračnu stečevinu# npr$ kamata na novac# zakupnina za kuću i sl$)A 2$ /okloni koje su treće osobe učinile za vrijeme trajanja bračne zajedniceA 3$ <obitak od igara na srećuA 4$ /ri. nije sposoban$  )ro"kove kori"tenja# upravljanja i održavanja stvari iz stečevine i ostali tereti iz stvari snose bračni partneri kao suvlasnici$  1edan bračni partner mora imati suglasnost drugog za redovno upravljanje stečevinom i stvarima u njenom sastavu te i za poslove koji prelaze okvir redovnog upravljanja$ (ko do toga ne do*e uskraćenu suglasnost bračnog partnera će zamijeniti odluka suda$  1edan bračni partner može bez saglasnosti drugog raspolagati svojim dijelom$ /6 ne normira pravo preče kupnje drugog bračnog partnera u slučaju prodaje idealnog dijela (izuzetak kada sud donese odluku o podjeli stvari njenom prodajom)$ .odi stečeni radom (zajedničkim ili pojedinačnim) oba bračna partnera za vrijeme trajanja bračne zajednice$ Izuze"i od pravila o radu kao načinu stje"anja bračne stečevine 3$ /ri.vaki bračni partner ima pravo stvar koja je predmet stečevine posjedovati i njom se koristiti srazmjerno svom dijelu# uz napomenu da se pri tome ne smije povrijediti pravo drugog bračnog partnera$  Cogu zajednički upravljati stečevinom ili ga povjeriti na upravljanje trećoj osobi# ako niti jedan od nji.odi od intelektualnog vlasni"tva$ Priroda bračne stečevine3  .tvarna prava (pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima# pravo služnosti# založno pravo# pravo etažne svojine# plodovi sa bračne svojine# plodovi sa posebne imovine koji se rezultat rada oba bračna partnera# plata)$  9bligaciona prava (potraživanja i dugovi nastali u vezi sa bračnom# porodičnom zajednicom i bračnom stečevinom)$ %pravljanje i raspolaganje bračnom stečevinom  /rimjenjuju se odredbe stvarnog i obligacionog prava# ako /6 :0i% nije drugačije odredio$  . partnera 6rste imovine u bračnoj zajedni"i:  bračna stečevina  posebna imovina bračni.vaki bračni partner je kao suvlasnik vlasnik polovine cijele bračne stečevine # i vlasnik polovine idealnog dijela svake stvari i svakog prava koji čine ovu stečevinu$  /ostoji mogućnost da bude izvr"ena nepravda prema jednom partneru koji je vi"e doprinosio (ipak je imao mogućnost da ugovorno obezbijedi drugačiju podjelu udjela)$ Predmet bračne stečevine:  .uvlasni"tvo (bračni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini ako nisu drugačije ugovorili)$ dio se ne zna sve dok se ne izvr"i njena podjela$  . partnera  načelo ravnopravnosti bračni. partnera Pojam bračne stečevine 0račna stečevina je imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice# kao i pri.0ačela od kojih polazi zakonski imovinski režim#  načelo solidarnosti bračni.odi iz te imovine (čl$ 25 st$3 /6 :0i%)$ bračnu stečevinu spada /ri.

ovu imovinu koju budu stjecali nakon sklapanja braka ili su je već stekli u braku$  govorne strane su sami bračni partner (izuzetak kada je oduzeta poslovna sposobnost) Pitanje imovine se može urediti: . partnera oko podjele stečevine  podjelom od strane bračni.vaćeno je da bi se izbjegli problemi utvr*ivanja doprinosa# "to može biti nekad očita nepravda za onog bračnog partnera koji je vi"e doprinosio$  /odjeli sud pristupa nakon "to utvrdi "ta to čini diobnu masu i iz nje izdvoji posebnu imovinu$  0račni partner sa kojim živi dijete# odnosno koji ostvaruje roditeljsko staranje# dobit će# pored njegovog dijela# i stvari koje su namijenjene neposrednoj upotrebi djeteta$  /odjela stvari za ličnu upotrebu i obavljanje pro8esije najče"će se vr"i sporazumno$  'ačin podjele stečevine-sporazumom -odlukom suda na za.ud odlučuje o 8izičkoj podjeli stvari# a ako to nije moguće onda o prodaji stvari# čiji se iznos dijeli izme*u partnera kada i bračni partner ima pravo preče kupnje$ Postup"i podjele bračne stečevine:  u parničnom postupku (ako je sporno da li stvar ili pravo ulazi u stečevinu)  u vanparničnom postupku 0ačini podjele stečevine:  dogovor bračni. partnera  podjelom od strane suda (podjela stvari) Pravo koje proizilazi iz bračne stečevine3  2z bračne stečevine proizilazi pravo preče imovine$ Posebna imovina )o je imovina koju je bračni partner imao u momentu zaključenja braka i ona koju za vrijeme trajanja bračne zajednice stekne po pravnom osnovu drugačijem od onog koji se stiče bračna stečevina$ nju spada ono "to je stečeno naslje*ivanjem# poklonom jednom bračnom partneru# novčana nagrada# stipendija# potraživanje na ime naknade "tete prouzrokovane na posebnoj imovini ili prema ličnosti bračnog partnera# te imovina koja pripadne bračnom partneru nakon podjele bračne stečevine$ 'a posebnu imovinu se primjenjuju posebna opća pravila gra*anskog prava$ %govorni imovinski režim  6aključenjem bračnog ugovora bračni partneri isključuju mogućnost primjene zakonskog režima na nji.tjev bračnog partnera$ .Podjela bračne stečevine  Cože se podijeliti ugovorom pri samom sklapanju i nakon sklapanja braka ili sudskim postupkom u toku braka ili nakon njegovog prestanka$  9 podjeli stečevine odlučuje sud# kada nije zaključen bračni ugovor u parničnom postupku (postoji dilema da li neka stvar ili pravo ulazi u stečevinu) i vanparničnom postupku (ako ne postoji dilema)$  /rijedlog za podjelu stečevine podnosi bračni partner$  0račna stečevina se dijeli na jednake dijelove# ukoliko bračni partneri nisu ugovorili drugačije$  9vo rje"enje pri.

ovog nastanka (da li su preuzete prije sklapanja braka ili u toku braka)$  Dl$273 st$3 /6 :0i%  Dl$273 st$2 /6 :0i%  'ormiranje solidarne odgovornosti >prema 699 (čl$375-377#čl$ 374-37E# čl$ 2F7#čl$247) . O POK2O0%  govorom o poklonu jedan bračni partner besplatno prenosi pravo vlasni"tva na nekoj stvari ili imovinskom pravu drugom bračnom partneru# a ovaj drugi to pri.vata# odnosno tu stvar ili pravo prima u vlasni"tvo$ /ostoji mogućnost opoziva poklona$ Kada može do&i do opoziva poklona:  kada do*e do velike neza. obaveza  preduzimanje tekući. ure*enje prije sklapanja braka (tzv$ predbračni ugovor)  u toku trajanja braka Predmet ugovora:  /redmet ugovora je sve ono "to nije u suprotnosti sa zakonom (predbračni i bračni ugovor)$ Forma predviđena za ugovor:  /redvi*a se 8orma ugovora kao notarski obra*ena isprava$ %/O6O.adi čega mogu biti preuzete obaveze:  za podmirenje lični. obaveza bračnog partnera (bračni partneri solidarno odgovaraju za ove tekuće potrebe i stečevinom i posebnom imovinom)$ Odgovornost bračnih partnera za obaveze prema tre&im li"ima  9dgovornost za obaveze zavisi od vremena nji.valnosti prema poklonodavcu ili njemu bliskoj osobi#  ako poklonodavac osiroma"i tako da ne može osigurati svoje nužno izdržavanje i ispuniti zakonske obaveze izdržavanja$ Odgovornosti bračnog partnera (vrste*#  obaveze nastale prije zaključenja braka (za ove obaveze ne odgovara drugi bračni partner)  obaveze nastale u toku trajanja braka (odgovara drugi bračni partner u zavisnosti zbog čega su obaveze preuzete) . obaveza radi zadovoljavanja tekući.