You are on page 1of 5

Brak moe prestati prema PZFBiH: smru branog partnera proglaenjem nestalog branog partnera umrlim ponitenjem braka

aka razvodom braka Uslovi pod kojima se neko lice moe proglasiti umrlim: osoba o ijem se ivotu za posljednjih 5 godina nije bilo nikakavih vijesti a od ijeg je roenja prolo 60 godina osoba o ijem ivotu u posljednjih 5 godina nije bilo nikakvih vijesti a za koju je vjerovatno da vie nije iva osoba koja je nestala u brodolomu, saobraajnoj nesrei, poaru, poplavi, zeljotresu ili kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o ijem ivotu nije bilo nikakvih vijesti od dana prestanka takve opasnosti osoba koja je nestala u toku rata ili u vezi sa ratnim dogaajima a o ijem ivotu nije bilo nikakvih vijesti godinu dana od prestanka neprijateljstva. Zakoni koji predviaju posljedice prestanka braka? propisi nasljednog prava propisi stambenih odnosa propisi penzionog prava propisi porodinog prava Kada e se brak poni!titi? rak e se ponititi kada se utvrdi da prilikom njegovog sklapanja nije bio ispunjen jedan od uvjeta za njegovu punovanost. Ko ima pravo na tubu "a poni!tenje braka? brani partneri organi starateljstva li!a koja imaju neposredni pravni interes nadleni javni tuila! Kada e nastupiti konvalidacija nepostoje eg braka: ako je raniji brak prestao prije zakljuenja glavne rasprave na kojoj se odluuje o ponitenju braka ako su u vrijeme zakljuenja braka postojali ili naknadno nastali opravdani razlozi zbog kojih se moglo dozvoliti skalpanje braka prije punoljetstva #ta predstavlja ra"vod braka? "azvod braka je nain prestanka punovanog braka za ivota branih partnera iz uzroka i na nain predvien zakonom. $snovni sistemi ra"voda braka u savremenom "akonodavstvu: sistem potpune zabrane razvoda braka sistem potpune slobode razvoda braka sistem krivi!e za razvod braka mjeovoti sistem sistem teke poremeenosti branih odnosa sistem razvoda braka kao lijeka Klasi%ikacija brakora"vodni& u"roka:

opi i posebni brakorazvodni uzro!i apsolutni i relativni brakorazvodni uzro!i skrivljeni i neskrivljeni brakorazvodni uzro!i brakorazvodni uzro!i kod kojih se pravo na tubu sjee protokom roka i uzro!i kod kojih pravo na tubu nije vezano rokom brakorazvodni uzro!i kod kojih se pravo na tubu gubi protekom roka i uzro!i kod kojih se pravo na tubu ne gubi protekom roka Privremeno ograni'enje na ra"vod braka? #u ne moe podnijeti tubu za razvod braka za vrijeme trudnoe ene #u ne moe podnijeti tubu dok njihovo dijete ne navri godinu dana ivota Prednosti kod spora"umnog ra"voda baka: brak prestaje bez sukoba, bez meusobnog optuivanja, brani partneri zadravaju dostojanstvo. U smislu 'lana (() PZ FBiH sud e na osnovu spora"uma bra'ni& partnera ra"vesti brak: ako je od sklapanja braka prolo 6 mjese!i ako postoji sporazum branih partnera sklopljen u posredovanju o ostvarivanju roditeljskog staranja, izdravanju dje!e, uvjetima o odravanju osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta s roditeljem koji ne otvaruje roditeljsko staranje i izdravanje branog partnera. *ilj posredovanja prije ra"voda braka) $ilj posredovanja je da se uz strunu pomo prevaziu kon%likti u porodi!i i nesporazumi meu lanovima porodi!e. +etodi koje se koriste u uporednom pravu: mirenje branih partnera kombina!ija mirenja i posredovanja posredovanje i nagodba porodino savjetovanje ,nstitut posredovanja &i!e koje ne moe voditi postupak posredovanja' osoba protiv koje se vodi istrani ili krivini postupak osoba osuena za krivino djelo protiv ivota i tijela, protiv dostojanstva i morala, protiv braka i porodi!e osoba kojoj je izreena zatitna mjera u smislu (akona o zatiti od nasilja u porodi!i Uvjeti i" 'l) - i" Pravilnika koje mora ispunjavati osoba posrednik: poslovna sposobnost zdravstveno stanje visoka struna sprema najmanje ) godine rada u stru!i ,"u"eci od pravila obave"nosti posredovanja) ako je boravite branog partnera nepoznato najmanje 6 mjese!i ako je branom partneru oduzeta poslovna sposobnost

Zakoni koji se primjenjuju u bra'nim sporovima: porodini zakon zakon o parninom postupku zakon o vanparninom postupku zakon o izvrnom ppostupku .ud koji je stvarno i mjesno nadlean u postupku "a ra"vod braka: stvarno nadlean je opinski sud mjesna nadlenost' opinski sud po mjestu na ijem podruju tueni brani partner ima prebivalite, odnosno boravite ili posljednje zajedniko prebivalite. #ta se navodi u tubi "a ra"vod braka: uzrok zbog kojeg se trai razvod braka injeni!e na kojima se zasniva zahtjev za razvod predlau dokazi o postojanju injeni!a izvodi iz matinih knjiga vjenanjih zapisnik o posredovanju ako je nuno posredovanje .peci%i'nosti brakora"vodnog postupka: hitnost spe!ijaliza!ija sudije mogunost odreivanja po slubenoj dunosti privremenih mjera iskljuenje javnosti ogranienje naela dispozitivnosti istrano naelo *da sud ima pravo utvrivati i injeni!e koje stranke nisu predloile+ u albi se ne mogu iznositi nove injeni!e i predlagati novi dokazi osim ako se dokae da ranije nije mogao iznijeti bez svoje krivi!e odluivanje o trokovima postupka je slobodno vodei rauna o okolnostima sluaja i ishodu postupka uee organa starateljstva #ta sadri presuda o ra"vodu braka? odluku o razvodu braka odluku o tome ko e se starati o dje!i, s kime e ivjeti, nain odravanja linih odnosa i kontakata, izdravanaje djeteta i eventualno izdravanaje branog partnera odluku o trokovima postupka Uticaj vandredni& pravni& sredstava na prestanak braka? ,ravosnana presuda se ne moe donijeti povodom prijedloga za ponavljanje postupka ili prijedloga za povraaj u preanje stanje, ne moe izmijeniti u dijelu prestanka braka bez obzira na to je li neka od stranaka zakljuila novi brak. "evizija protiv drugostepene odluke nije dozvoljena. ,"dravanje -hvatanja u pravnoj teoriji o pravnoj prirodi obaveze izdravanja' zakonska obaveza idravanja strogo linog karaktera imperativnog *prinudnog+ karktera pravo na izdravanje ne zastarjeva, daje se samo za budunost isplaeno izdravanje se ne vraa visina izdravanja se moe mijenjati nemogunost pljenidbe primanja iz zakonskog izdravanja

Pod kojim uslovima bra'ni partner ima pravo na i"dravanje? ako nema dovoljno sredstava za ivot ili ih ne moe ostvariti iz svoje imovine ako je nesposoban za rad ili se ne moe zaposliti .ad e sud dozvoliti izdravanje na odreeno vrijeme/ kada je brak trajao krae vrijeme kada je traila! izdravanja u mogunosti da u dogledno vrijeme obezbjedi sredstva za ivot Kada sud moe odbiti "a&tjev "a i"dravanje? ukoliko su brani partneri kroz dui period zajednikog ivota potpuno samostalno obezbjeivali sredstva za vlastito izdravanje ukoliko se utvrdi da brani partner koji trai izdravanje nakon prestanka braka koji je trajao krae vrijeme nije doveden u tei materijalni poloaj od onog u kome se nalazio prilikom sklapanja braka #ta sud utvruje prilikom odreivanja i"dravanja? utvruje imovinsko stanje branog partnera 0 povjerio!a nesposobnost za rad nemogunost zaposlenja zdravstveno stanje mogunosti dunika izdravanja /anbra'na "ajednica Koncepti koji postoje u pogledu ureenja vanbra'ne "ajednice: zakonski ili statusni kon!ept *zastupa ga -rbija i -lovenija+ ugovorni kon!ept *vei broj evropskih zemalja+ Uslovi pod kojima e sud odrediti i"dravanje vanbra'nog partneta: ako ispunjava ope uvjete za izdravanje branog partnera ako ispunjava dodatne uvjete' 0vanbrana zajedni!a mora trajati najmanje ) godine ili manje ako je u njoj roeno zajedniko dijete 0da vanbrani partner nije u braku niti u vanbranoj zajedni!i sa drugom osobom $blici nasilja u braku i vanbra'noj "ajednici: %iziko nasilje psihiko nasilje seksualno nasilje ekonomsko nasilje drugi obli!i nasilja Za!titne mjere koje se mogu i"re i u'iniocu nasilja: udaljenje iz stana, kue ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraanja zabrana pribliavanja rtvi nasilja osiguranje zatite osobe izloene nasilju zabrana uznemiravanja i uhoenja osobe izloene nasilju obaveza psihoso!ijalog tretmana obavezno lijeenje od ovisnosti $rgani nadleni da postupaju kod "a!tite od nasilja: poli!ija *#1,+ organ starateljstva

sudovi javno tuilatvo