You are on page 1of 1

Pravo na tubu ne zastarijeva i nije ogranieno drugim rokovima i uslovima,ako zakonom nije drugaije normirano.

Nasljednici tuenog nemaju pravo nastaviti postupak,tako da de u sluaju njegove smrti sud obustaviti postupak.Brani partneri tubu mogu podnijeti lino ili preko punomodnika.U punomodi se mora navesti koju de tubu punomodnik podnijeti.U tubi za razvod braka treba da se navede uzrok zbog kojeg se trai razvod,injenice na kojima se zasniva zahtjev za razvod i da se predloe dokazi ijim izvoenjem de se dokazati postojanje tih injenica.Zahtjev za sporazumni razvod ne treba da sadri injenice ni dokaze za utvrivanje teke i trajne poremedenosti branih odnosa.Tubi i zahtjevu za sporazumni razvod braka prilae se izvod iz matine knjige vjenanih i zapisnik o posredovanju.Punomodnik uz tubu prilae punomod .U zakonu je izriito normirana mogudnost da u branom sporu tueni brani partner podnese protivtubu radi utvrivanja nepostojanja braka ili za ponitenje braka.Ova se protivtuba moe podnijeti i iz razloga iz kojih se tuba ne bi mogla podnijeti zbog isteka roka za njeno podnoenje