You are on page 1of 2

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU STUPILE NA SNAGU, 16.04.2013.

Beograd, 16.04.2013. god.

Izmene i dopune Zakona o radu, objavlj ! "# # $Sl. %la"!&'# RS(, b). 32*2013 +o, 0-.04.2013. %o,.. a stupile su na snagu ,a!a", /j. 16. aprila 2013. godine. Pogledajte preieni tekst Zakona o radu +$Sl. %la"!&' RS(, b). 24*2000, 61*2000, 04*2001 & 32*2013.. Izmenama i dopunama Zakona o radu #"'la2#j " ,o3a4 )a,!o 5a'o!o,av"/vo "a o,) ,ba3a Konvencije 183 o zatiti materinstva Meunarodne organizacije rada, 'oj# j R 6#bl&'a S)b&ja )a/&7&'ovala 2000. %o,&! . * Izmenama i dopunama Zakona o radu, 6) ,v&2 !a j obaveza poslodav a da zaposlenoj !eni" koja se vrati na rad P#$ isteka roka od godinu dana od ro%enja deteta" obezbedi jednu ili vie dnevni& pauza ili skraenje dnevnog radnog vre'ena u ukupno' trajanju od (0 'inuta radi dojenja deteta, ukoliko je njeno dnevno radno vre'e 6 i vie asova. Ova ,o6#!a Za'o!a 4 " 6)&3 !j&va/& !a 5a6o"l ! 8 ! 'oj na svoj za&tev 6) '&!# 6o)o,&lj"'o o,"#"/vo & v)a/ " !a )a, &l& 'a,a 6o)o,&lj"'o o,"#"/vo 'o)&"/& o/a9 , / /a. Pauza ili skraeno radno vre'e raunaju se u radno vre'e" a naknada zaposlenoj po to' osnovu isplauje se u visini osnovne zarade" uveane za 'inuli rad" o,!o"!o 6o o"!ov# v) 3 !a 6)ov , !o% !a )a,# 5a "va'# 6#!# %o,&!# )a,a o"/va) !# # )a,!o3 o,!o"#. * Ta'o2 , 6)o6&"#j " ,a zaposleno' za vre'e trudnoe" porodiljskog odsustva" odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta" a koji sa poslodav e' i'a sklopljen Ugovor o radu na odreeno vreme, rok za koji je zasnovan radni odnos produ!ava se do isteka korienja prava na odsustvo. Da'l , #'ol&'o j 5a6o"l !& 5a"!ovao )a,!& o,!o" !a o,) 2 !o v) 3 , a # /o'# /)aja!ja ova'vo% )a,!o% o,!o"a !a"/#6& ! 'o o, !av , !&: o,"#"/ava, )a,!& o,!o", o,!o"!o )o' !a 'oj& j 5a'lj#; !, " 6)o,#8ava ,o &"/ 'a 'o)&<4 !ja 6)ava !a o,"#"/vo. * Po) , !av , !o%, 6) ,v&2a " & nitavost raskida Ugovora o radu ako je poslodav u na dan otkaza poznato postojanje trudnoe ili zaposlena u roku od 30 dana od dana dostave otkaza dostavi potvrdu o trudnoi ovla<4 !o% o)%a!a &l& ,)#%o% !a,l 8!o% o)%a!a. Da'l , reenje o otkazu ugovora o radu bilo bi nitavo # "l#;aj# ako bi # 3o3 !/# ,o!o< !ja reenja o otkazu ugo ora o radu 6o"lo,av9# b&lo 6o5!a/o ,a j 5a6o"l !a /)#,!a, o,!o"!o ,a 5a6o"l !& 'o)&"/& 6o)o,&lj"'o o,"#"/vo, o,"#"/vo "a )a,a )a,& ! % , / /a &l& o,"#"/vo "a )a,a )a,&

6o" ,b! ! % , / /a, ili ako bi %a 5a6o"l !& # )o'# o, 30 ,a!a o, ,a!a 6)&j 3a o/'a5a, obav "/&o o 6o"/oja!j# ov&: o'ol!o"/& & o /o3 ,o"/av&o 6o/v),# ovla<4 !o% l 'a)a &l& ,)#%o% !a,l 8!o% o)%a!a.

* !od"e#amo, # "'la,# "a o,) ,ba3a $on encije 1%3 o zatiti materin"t a , a 6) 3a va8 4&3 +& ,o"a,a<!j&3. o,) ,ba3a Zakona o radu, zaposlena !ena i'a pravo da otpone porodiljsko odsustvo !a o"!ov# !ala5a !a,l 8!o% 5,)av"/v !o% o)%a!a najranije )* dana" a obavezno 2+ dana pre vre'ena odre%enog za poro%aj" a 6o)o,&lj"'o odustvo traje do navrena tri 'ese a od dana poro%aja. S ob5&)o3 !a !a6) , !av , !o, porodiljsko odsustvo 'o!e trajati od 11+ +2-=10. do 13* +40=10. dana" # 5av&"!o"/& 'a,a j o/6o; lo. ,akon porodiljskog o,"#"/va, 5a6o"l !a 8 !a i'a pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta. O,"#"/vo )a,& ! % , / /a traje do isteka 36* dana od dana otpoinjanja porodiljskog odsustva. U "'la,# "a !av , !&3, 5a6o"l !a 8 !a &3a pravo na odsustvo "a )a,a )a,& ! % , / /a u trajanju od 230 +360>130. do 2)- +360>11-. dana, # 5av&"!o"/& 'a,a j o/6o; lo 'o)&<4 !j 6o)o,&lj"'o% o,"#"/va