Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 201

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

ЗАШТИТНО АРХЕОЛОШКО ИСКОПАВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ
МЛЕКАРА У ЗЕМУН ПОЉУ
Бисенија Петровић, Музеј града Београда
Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда
Кључне речи: антика, заштитна ископавања, Београд, Срем, Земун поље

У Музеј града Београда, 25.5.2006. године, стигло је обавештење из Завода за
заштиту споменика културе града Београда,

да се у Земун пољу припрема изградња новог објекта – производне хале са складиштем (инвеститор ТТП „Сењак“ из Београда)
и да, због заузетости на другим теренима,
овај посао уступа
Музеју.1
Кустоси
Музеја обишли су
терен и установили
да градња производне хале захвата
површину од скоро
2 хектара и да се
једним делом налази на простору
археолошког локалитета који ужива
претходну заштиту.
Локалитет Млекара налази се на
левој страни старог пута Земун–Батајница, око 7 km
удаљен од центра
Земуна
(координате 44052.590’N,
20019.980’Е;
карта), на катастарској
парцели 1, формираној од парцела
99/42, 99/44, 99/48
и 99/50.

Приликом израде плана археолошких
истраживања, стручњаци Музеја руководили су се чињеницом да се на овом делу
територије Земуна налазе веома значајни
археолошки локалитети, од праисторијских
епоха до средњег века, на којима је Музеј
града раније организовао икопавања – Асфалтна база, Шљункара, Радио станица, Далиа, Ветеринарски завод, Траса гасовода,
са којих поседује обимну документацију и
велики број предмета.
Археолошка истраживања обављена су
у периоду од 24.6. до 11.7.2006. године.2
Према конфигурацији терена одабрана је
позиција на којој су очекивани археолошки
налази и отворене су две сонде 5 х 15 m.
До дубине од приближно 0,5 m наилазило
се на остатке заоране кукурузовине, а непосредно испод налазио се слој светложуте
земље – леса. Током ископавања у обе сонде
констатовани су трагови ровова, због чега су
оне прошириване како би се ровови пратили. На тај начин истражена површина износи

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1 – Ситуациони план
Figure 1 – Situation plan

202 Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4

Слика 2 – Систем
ровова на локалитету Млекара
Figure 2 – Trench
system on the site
of Mlekara

око 250 m2 (сл. 1). На истраженом простору,
осим разуђеног система ровова (сл. 2 и 3)
у којима се спорадично јављају фрагменти
керамике углавном из млађих епоха и животињских костију, других налаза није било.
Ровови су укопани на дубини од око 0,80 m.
Положај и систем ровова дозвољавају претпоставку да се можда ради о домородачком
насељу типа викус са почетка нове ере,
када су Римљани већ заузимали овај простор. Пошто су други налази веома оскудни,
ову претпоставку, међутим, треба узети са
извесном резервом. Можда ће је потврдити
ископавања на суседној парцели, на којој је
такође предвиђена изградња наредне године, а ка којој се пружају трасе ровова. И поред малобројних налаза, значај локалитета
састоји се у томе што јасно показује границу
насељавања на овом простору, и то од најранијих времена. Највећи број археолошких
налазишта смештен је у делу према Дунаву,
док овај потес можда представља крај подручја насељавања. Теренска документација
чува се у Музеју града Београда.

Слика 3 –Систем
ровова на локалитету Млекара
Figure 3 – Trench
system on the site
of Mlekara

1

2 

Захтев Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 060439/2, од 15.05.2006. године. Одобрење
Министарства културе Републике Србије бр. 631-02-252/2006-03, од 19.06.2006. године. 
Радовима је руководила Бисенија Петровић, музејски саветник, шеф Одељења за археологију, а чланови екипе
били су кустоси Адам Црнобрња, Велибор Катић, Јелена Васић и конзерватор Николина Адамовић (сви запослени
у Музеју града Београда), као и студенти археологије. Стручни консултант био је Борислав Јовановић, археолог,
дописни члан САНУ.

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 203

RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE MLEKARA, ZEMUN POLJE
Bisenija Petrović, Museum of Belgrade
Adam N. Crnobrnja, Museum of Belgrade

The site „Mlekara“ is located on the left side
of the old Zemun – Batajnica road, some 7 kilometers from the centre of Zemun. In the course
of plan preparation for the archaeological excavations, the Museum of Belgrade was aware
of the fact that this part of Zemun Municipality
is full of significant archaeological sites ranging from prehistoric to medieval times, as most
of these sites were previously excavated by the
Museum staff (Asphalt base, Gravel pit, Radio Station, Dahlia, Veterinarian Institute, Gas
pipeline) leaving behind a significant amount of
documentation and movable finds.

Archaeological excavations were conducted between 24th June and 11th July 2006.
Based on the configuration of the terrain a position with the highest probability of archaeological finds was selected and two trenches, both
5x15 meters, were placed. In the first trench
50 cm of soil corn remains left over from in-

tensive plowing were detected, whilst underneath this layer a light yellow soil – loess was
detected. During excavations traces of ditches
were detected in both trenches, which had to
be extended in order to follow the direction of
these ditches. Total area excavated in this manner amounts to approximately 250 sq. meters
(Fig. 1). Aside from this widespread system of
ditches (Fig. 2 & 3), sporadic finds of pottery
fragments (most of them belong to modern pottery) and animal bones no other movable finds
were detected. The ditches that were detected
were all dug in to the depth of 80 cm. The disposition and the ditch system allow a preposition
that the site might contain remains of a native
Vicus type settlement from the beginning of the
1st century AD, the time of the earliest Roman
occupation of this region. However, the scarcity
of other finds indicate that this presumption
should be taken cum grano salis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful