‫ּ ֶפ ֶרק ‪1‬‬

‫ִא ׁיש לֹא נוֹ ַתר‬
‫יס ְל ְתוֵ וייט ְל ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִעם דּ וֹ ָד ּה‪,‬‬
‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶמ ִרי ֶלנוֹ ְקס נִ ׁ ְש ְל ָחה ַל ֲא ֻח ַ ּזת ִמ ְ‬
‫ֻּכ ָּלם ָא ְמרוּ ׁ ֶש ֵּמעוֹ ָלם לֹא ָראוּ יַ ְלדָּ ה ַּב ֲע ַלת ַמ ְר ֶאה ָּכל ָּכ ְך דּ וֹ ֶחה‪ .‬זוֹ‬
‫ָהיְ ָתה ָה ֱא ֶמת‪ָ .‬היוּ ָל ּה ּ ָפנִ ים ְּכחוּ ׁשוֹ ת‪ ,‬גּ וּ ף ָצנוּ ם‪ ,‬שֵׂ ָער ָּב ִהיר וְ ַדק וְ ַה ָּב ָעה‬
‫ֲחמוּ ָצה‪ .‬שְׂ ָע ָר ּה ָהיָ ה ָצהֹב וְ עוֹ ָר ּה ְצ ַה ְב ַהב ַ ּגם הוּ א ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשנּ וֹ ְל ָדה ְּבהֹדּ וּ‬
‫יה ָהיָ ה ַּב ַעל ִמשְׂ ָרה ַּב ִּמ ְמ ׁ ָשל‬
‫וְ ָת ִמיד ָהיְ ָתה חוֹ ָלה ְּב ַמ ֲח ָלה זוֹ אוֹ ַא ֶח ֶרת‪ָ .‬א ִב ָ‬
‫הפ ָ ּיה נוֹ ַד ַעת‬
‫ָה ַאנְ ְ ּג ִלי‪ 1‬וְ ָת ִמיד ָהיָ ה ָעסוּ ק וְ חוֹ ֶלה ַ ּגם הוּ א‪ ,‬וְ ִא ָּמ ּה ָהיְ ָתה יְ ֵפ ִ‬
‫ׁ ֶש ְרצוֹ נָ ּה ַה ָ ּי ִחיד ָהיָ ה ָל ֶל ֶכת ִל ְמ ִס ּבוֹ ת וּ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲע ׁ ֵש ַע ְּב ֶח ְב ַרת ֲאנָ ׁ ִשים‬
‫ַע ִּליזִ ים‪ִ .‬היא ִּב ְכ ָלל לֹא ָר ְצ ָתה ְּביַ ְלדָּ ה ְק ַט ָּנה‪ ,‬וּ ְכ ׁ ֶש ֶּמ ִרי נוֹ ְל ָדה ָמ ְס ָרה‬
‫אוֹ ָת ּה ְל ִט ּפוּ ָל ּה ׁ ֶשל ָאיָ ה‪ֶ ׁ 2‬ש ֻה ְב ַהר ָל ּה ׁ ֶש ִאם ִּב ְרצוֹ נָ ּה ָלשֵׂ את ֵחן ְּב ֵעינֵ י‬

‫ע־עשְׂ ֵרה וְ ַעד ‪1947‬‬
‫יטי ֵמ ַה ֵּמ ָאה ַה ְּת ׁ ַש ֶ‬
‫‪ 1‬הֹדּ וּ ָהיְ ָתה נְ תוּ נָ ה ַּת ַחת ׁ ִש ְלטוֹ ן ְּב ִר ִ‬
‫(כֹל ַה ֶה ָערוֹ ת ֶהן ֵמ ֵאת ַה ְּמ ַת ְר ֶ ּג ֶמת)‬
‫‪ 2‬אוֹ ֶמנֶ ת הֹדִּ ית ּ‬
‫‪-7-‬‬

‫הֹוד ְג'סֹון ֶּב ְרנֵ ט‬
‫ פ ַרנְ ֶסס ְ‬
‫‪ְ |  8‬‬

‫יה ְל ַה ְחזִ יק ֶאת ַה ַ ּי ְלדָּ ה ִמחוּ ץ ִל ְטוַ ח ְר ִא ָ ּי ָת ּה‪ .‬וְ ָכ ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר‬
‫ם־ס ִהיב‪ָ ,3‬ע ֶל ָ‬
‫ַה ֵּמ ָ‬
‫ֶמ ִרי ָהיְ ָתה ִּתינ ֶֹקת ְק ַט ָּנה‪ְּ ,‬כעוּ ָרה‪ ,‬חוֹ ָלנִ ית וְ ַר ְגזָ נִ ית ִהיא ֻה ְר ֲח ָקה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא‬
‫יע‪ ,‬וּ ְכ ׁ ֶש ָה ְפ ָכה ְל ָפעוֹ ָטה חוֹ ָלנִ ית וְ ַר ְגזָ נִ ית ֻה ְר ֲח ָקה ַ ּגם ֵּכן‪ֵ .‬מעוֹ ָלם לֹא‬
‫ַּת ְפ ִר ַ‬
‫זָ ְכ ָרה ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ּ ַפ ְרצוּ ִפים ֻמ ָּכ ִרים ִמ ְּל ַבד ַה ּ ָפנִ ים ַה ֵּכהוֹ ת ׁ ֶשל ָה ָאיָ ה וּ ׁ ְש ָאר‬
‫ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ַההֹדִּ ים‪ֵ .‬א ּלוּ ָּת ִמיד ִצ ְ ּיתוּ ָל ּה וְ נִ ְכנְ עוּ ִל ְרצוֹ נָ ּה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ֵּמם־‬
‫יע ָל ּה‪ ,‬וְ ָל ֵכן‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ָּמ ְלאוּ ָל ּה ׁ ֵש ׁש‬
‫ָס ִהיב ָהיְ ָתה ִמ ְת ַר ֶ ּגזֶ ת ִאם ִּב ְכיָ ּה ִה ְפ ִר ַ‬
‫יצה וַ ֲחזַ ְרזִ ָירה ְק ַט ָּנה וְ ָאנוֹ ִכית ְּכ ָכל ׁ ֶש ֶ ּי ֶלד‬
‫ׁ ָשנִ ים ְּכ ָבר ָהיְ ָתה רוֹ ָדנִ ית ָע ִר ָ‬
‫יעה ְּכ ֵדי ְל ַל ֵּמד אוֹ ָת ּה‬
‫יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת‪ַ .‬ה ְּמ ַח ֶּנ ֶכת ָה ַאנְ ְ ּג ִל ָ ּיה ַה ְ ּצ ִע ָירה ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ‬
‫ְקרֹא וּ ְכתֹב‪ִּ ,‬ת ֲע ָבה אוֹ ָת ּה ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְּט ָרה ְל ַא ַחר ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים‬
‫ִּב ְל ַבד‪ ,‬וּ ׁ ְש ָאר ַה ְּמ ַח ְּנכוֹ ת ׁ ֶש ֶה ְח ִליפוּ אוֹ ָת ּה ָעזְ בוּ ַא ֲח ֵרי ּ ִפ ְר ֵקי זְ ַמן ְק ָצ ִרים‬
‫יטה ִל ְקרֹא ְס ָפ ִרים ֵמ ְרצוֹ נָ ּה‪ִ ,‬היא‬
‫ַאף יוֹ ֵתר‪ָּ .‬כ ְך ׁ ֶש ִאם ֶמ ִרי לֹא ָהיְ ָתה ַמ ְח ִל ָ‬
‫ף־בית ְּכ ָלל‪.‬‬
‫לֹא ָהיְ ָתה לוֹ ֶמ ֶדת ֶאת ָה ָא ֶל ֵּ‬
‫ְּבב ֶֹקר ֶא ָחד ׁ ֶשל ׁ ָש ָרב ָּכ ֵבד‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַּבת ֵּת ׁ ַשע‪ִ ,‬ה ְתעוֹ ְר ָרה ּכוֹ ֶע ֶסת‬
‫ְמאֹד‪ ,‬וְ ִה ְת ַר ְ ּגזָ ה ַאף יוֹ ֵתר ְּכ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ׁ ֶש ַה ְּמ ׁ ָש ֶר ֶתת ָהעוֹ ֶמ ֶדת ְל ַצד ִמ ָּט ָת ּה‬
‫ֵאינָ ּה ָה ָאיָ ה ׁ ֶש ָּל ּה‪.‬‬
‫"אנִ י לֹא ַא ְר ׁ ֶשה ָל ְך ְל ִה ּׁ ָש ֵאר‪.‬‬
‫"ל ָּמה ָּבאת?" ָא ְמ ָרה ָל ִא ּׁ ָשה ַה ָ ּז ָרה‪ֲ .‬‬
‫ָ‬
‫ׁ ִש ְל ִחי ִלי ֶאת ָה ָאיָ ה ׁ ֶש ִּלי ֵּת ֶכף וּ ִמ ָ ּיד‪".‬‬
‫ָה ִא ּׁ ָשה נִ ְר ֲא ָתה ְמב ֶֹה ֶלת‪ֲ ,‬א ָבל ִהיא ַרק ִ ּג ְמ ְ ּג ָמה ׁ ֶש ָה ָאיָ ה לֹא יָ ְכ ָלה ָלבוֹ א‪,‬‬
‫וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֶמ ִרי ֵה ֵח ָּלה ְל ִה ְת ּ ָפ ֵר ַע וְ ִה ְּכ ָתה אוֹ ָת ּה ָוּב ֲע ָטה ָּב ּה‪ ,‬נִ ְר ֲא ָתה ַרק‬
‫יסי־‬
‫יה ׁ ֶש ָה ָאיָ ה ֵאינָ ּה יְ כוֹ ָלה ָלבוֹ א ְל ִמ ִ‬
‫ְמב ֶֹה ֶלת יוֹ ֵתר וְ ָחזְ ָרה ַעל דְּ ָב ֶר ָ‬
‫ָס ִהיב‪.4‬‬

‫"ג ֶב ֶרת" ְּב ִפי ַההֹדִּ ים‬
‫‪ּ ְ 3‬‬
‫"ע ְל ָמה" ְּב ִפי ַההֹדִּ ים‬
‫‪ַ 4‬‬

‫סֹוד ַהּגַ ן ַהּנֶ ֱע ָלם  |  ‪9‬‬

‫ילה‪ ,‬וְ ַכ ָּמה‬
‫ָהיָ ה ַמ ּׁ ֶשהוּ ִמ ְס ּתוֹ ִרי ְּבאוֹ תוֹ ּב ֶֹקר‪ְ .‬מאוּ ם לֹא נַ ֲעשָׂ ה ַּבדֶּ ֶר ְך ָה ְר ִג ָ‬
‫ֵמ ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ַההֹדִּ ים ָהיוּ ֲח ֵס ִרים‪ְּ ,‬בעוֹ ד ׁ ֶש ֵא ּלוּ ׁ ֶש ֶּמ ִרי ָר ֲא ָתה ִה ְת ַר ּׁ ְשלוּ‬
‫ְּב ַת ְפ ִק ָידם אוֹ ִה ְתרוֹ ְצצוּ ָס ִביב ְּב ָפנִ ים ְמב ָֹהלוֹ ת וַ ֲאפֹרוֹ ת ְּכ ֵא ֶפר‪ַ .‬א ְך‬
‫יעה‪ְ .‬ל ַמ ֲעשֶׂ ה‪ִ ,‬היא נֶ ֶעזְ ָבה‬
‫ִא ׁיש לֹא ָא ַמר ָל ּה דָּ ָבר‪ ,‬וְ ָה ָאיָ ה ׁ ֶש ָּל ּה לֹא הוֹ ִפ ָ‬
‫ְלנַ ְפ ׁ ָש ּה ִעם ֲחלוֹ ף ׁ ְשעוֹ ת ַה ּב ֶֹקר‪ִ .‬היא ׁשוֹ ְט ָטה ָל ּה ְל ַבדָּ ּה וּ ְל ַב ּסוֹ ף ָמ ְצ ָאה‬
‫ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ַּב ַ ּגן‪ ,‬וְ ֵה ֵח ָּלה ְלשַׂ ֵחק ַּת ַחת ֵעץ ְליַ ד ַה ְ ּגזֻ זְ ְט ָרה‪ִ .‬היא ֶה ֱע ִמ ָידה‬
‫יסקוּ ס ְ ּגדוֹ לוֹ ת‬
‫יב ְ‬
‫רוּגת ּ ְפ ָר ִחים‪ ,‬וְ ָת ְק ָעה ִּת ְפ ְרחוֹ ת ִה ִּ‬
‫ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִהיא ְמ ִכינָ ה ֲע ַ‬
‫וְ ַא ְר ְ ּג ָמנִ ּיוֹ ת ְּבתוֹ ְך ֲע ֵרמוֹ ת ָע ָפר ְק ַטנּ וֹ ת‪ְּ .‬ב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַה ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ִה ְת ַע ֵ ּצם‬
‫ֹאמר ָל ָאיָ ה ׁ ֶש ָּל ּה וְ ֶאת‬
‫ָּב ּה זַ ֲע ָמ ּה‪ ,‬וְ ִהיא ִמ ְל ְמ ָלה ְל ַע ְצ ָמ ּה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ּת ַ‬
‫ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶש ָּב ֶהם ְּת ַכ ֶּנה אוֹ ָת ּה ְּכ ׁ ֶש ָּת ׁשוּב‪.‬‬
‫"חזִ יר" זֶ הוּ‬
‫"חזִ ָירה! ֲחזִ ָירה ַּבת ֲחזִ ָירה!" ָא ְמ ָרה‪ִ ,‬מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּל ְקרֹא ְלהֹדִּ י ֲ‬
‫ֲ‬
‫ָה ֶע ְל ּבוֹ ן ַה ָ ּגדוֹ ל ִמ ּכֹל‪.‬‬
‫יה וְ ָא ְמ ָרה זֹאת ּ ַפ ַעם ַא ַחר ּ ַפ ַעם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת‬
‫ִהיא ָח ְר ָקה ֶאת ׁ ִש ֶּנ ָ‬
‫יפה ּת ַֹאר‪,‬‬
‫ישהוּ ֶאל ַה ְ ּגזֻ זְ ְט ָרה‪ .‬זֶ ה ָהיָ ה ֶ ּג ֶבר ָצ ִעיר וִ ֵ‬
‫ִא ָּמ ּה יוֹ ֵצאת ִעם ִמ ׁ ֶ‬
‫וְ ֵהם ָע ְמדוּ וְ שׂ וֹ ֲחחוּ זֶ ה ִעם זֶ ה ְּבקוֹ לוֹ ת ְמ ֻה ִּסים וּ מוּ זָ ִרים‪ֶ .‬מ ִרי ִה ִּכ ָירה‬
‫ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר ַה ָ ּצ ִעיר ׁ ֶש ִּנ ְר ָאה ְּכמוֹ נַ ַער‪ִ .‬היא ׁ ָש ְמ ָעה ׁ ֶש ֶ ּזהוּ ָק ִצין ָצ ִעיר ְמאֹד‬
‫יע ֵמ ַאנְ ְ ּג ִליָ ה‪ַ .‬ה ַ ּי ְלדָּ ה ָּב ֲה ָתה ּבוֹ ‪ֲ ,‬א ָבל ְּב ִא ָּמ ּה ָּב ֲה ָתה יוֹ ֵתר‪.‬‬
‫ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ִה ִ ּג ַ‬
‫ם־ס ִהיב – זֶ ה ָהיָ ה‬
‫ָּת ִמיד ָעשְׂ ָתה זֹאת ְּכ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָל ּה ִהזְ דַּ ְּמנוּ ת‪ִ ,‬מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ֵּמ ָ‬
‫ַה ִּכנּ וּ י ׁ ֶש ֶּמ ִרי ִּכ ְּנ ָתה ּבוֹ ֶאת ִא ָּמ ּה – ָהיְ ָתה ִא ּׁ ָשה ּכֹה ְּת ִמ ָירה‪ָ ,‬רזָ ה וְ יָ ָפה‪,‬‬
‫ימים‪ .‬שְׂ ָע ָר ּה ָהיָ ה ְּכ ֶמ ׁ ִשי ְמ ֻת ְל ָּתל‪ ,‬וְ ָהיוּ ָל ּה ַאף‬
‫וְ ָל ְב ׁ ָשה ְּב ָג ִדים ּכֹה ַמ ְק ִס ִ‬
‫יה‬
‫ָק ָטן וְ ָע ִדין ׁ ֶש ִּנ ְר ָאה ְּכ ִא ּלוּ הוּ א ָּבז ַל ּכֹל‪ ,‬וְ ֵעינַ יִ ם ְ ּגדוֹ לוֹ ת וְ צוֹ ֲחקוֹ ת‪ְּ .‬ב ָג ֶד ָ‬
‫"מ ֵל ִאים ַּת ְח ָרה"‪ַ .‬ה ּב ֶֹקר‬
‫ָהיוּ ֻּכ ָּלם דַּ ִ ּק ִיקים וְ ַאוְ ִר ִיר ִ ּיים‪ ,‬וּ ֶמ ִרי ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ‬
‫יה לֹא ָצ ֲחקוּ ְּכ ָלל‪ֵ .‬הן ָהיוּ‬
‫נִ ְראוּ ְמ ֵל ֵאי ַּת ְח ָרה יוֹ ֵתר ִמ ָּת ִמיד‪ַ ,‬א ְך ֵעינֶ ָ‬
‫ּ ְפעוּ רוֹ ת וּ ְמב ָֹהלוֹ ת וְ הוּ ְרמוּ ִּב ְת ִח ָּנה ֶאל ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַה ָ ּק ִצין ַה ַּנ ֲע ִרי ַה ָּנ ֶאה‪.‬‬

‫הֹוד ְג'סֹון ֶּב ְרנֵ ט‬
‫ פ ַרנְ ֶסס ְ‬
‫‪ְ |  10‬‬

‫"זֶ ה ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ָ ּגרוּ ַע? ַה ִאם זֶ ה ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ָ ּגרוּ ַע?" ֶמ ִרי ׁ ָש ְמ ָעה אוֹ ָת ּה‬
‫אוֹ ֶמ ֶרת‪.‬‬
‫"איֹם וְ נוֹ ָרא‪,‬‬
‫"איֹם וְ נוֹ ָרא‪ֵ ",‬ה ׁ ִשיב ָל ּה ָה ִא ׁיש ַה ָ ּצ ִעיר ְּבקוֹ ל רוֹ ֵעד‪ָ .‬‬
‫ָ‬
‫יכים ִל ְבר ַֹח ֶל ָה ִרים ְּכ ָבר ִל ְפנֵ י ׁ ְשבוּ ַעיִ ם‪".‬‬
‫יתם ְצ ִר ִ‬
‫ְ ּג ֶב ֶרת ֶלנוֹ ְקס‪ֲ .‬היִ ֶ‬
‫יה‪.‬‬
‫ם־ס ִהיב ּ ָפ ְכ ָרה ֶאת יָ ֶד ָ‬
‫ַה ֵּמ ָ‬
‫"אנִ י יוֹ ַד ַעת!" ָק ְר ָאה‪" .‬נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ַרק ְּכ ֵדי ָל ֶל ֶכת ַל ְּמ ִס ָּבה ַה ְּמ ֻט ּ ֶפ ׁ ֶשת‬
‫ֲ‬
‫יתי!"‬
‫ַה ִהיא‪ֵ .‬איזוֹ ׁשוֹ ָטה ָהיִ ִ‬
‫ְּבאוֹ תוֹ ֶר ַגע ָע ָלה ִמ ְּמגוּ ֵרי ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים קוֹ ל יְ ָל ָלה ָחזָ ק וְ נוֹ ָרא ָּכל ָּכ ְך‪,‬‬
‫ׁ ֶש ִהיא ָא ֲחזָ ה ִּבזְ רוֹ עוֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּג ֶבר ַה ָ ּצ ִעיר‪ ,‬וּ ֶמ ִרי נִ ְר ֲע ָדה ִמ ַּכף ֶר ֶגל וְ ַעד‬
‫ֹאש‪ַ .‬ה ְ ּי ָל ָלה נֶ ֶעשְׂ ָתה ּ ְפ ָר ִאית יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר‪.‬‬
‫ר ׁ‬
‫"מה זֶ ה? ָמה זֶ ה?" ִה ְתנַ ׁ ּ ְש ָמה ְ ּג ֶב ֶרת ֶלנוֹ ְקס‪.‬‬
‫ָ‬
‫ישהוּ ֵמת‪ֵ ",‬ה ׁ ִשיב ַה ָ ּק ִצין ַה ָ ּצ ִעיר‪" .‬לֹא ָא ַמ ְר ְּת ִלי ׁ ֶש ֶ ּזה ּ ָפ ַרץ ְּב ֶק ֶרב‬
‫"מ ׁ ֶ‬
‫ִ‬
‫ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ׁ ֶש ָּל ְך‪".‬‬
‫"בוֹ א ִא ִּתי! ּבוֹ א ִא ִּתי!" וְ ִהיא‬
‫ם־ס ִהיב‪ּ .‬‬
‫"לֹא יָ ַד ְע ִּתי!" ֵה ׁ ִש ָיבה ַה ֵּמ ָ‬
‫ִה ְס ּתוֹ ְב ָבה וְ ָר ָצה ְלתוֹ ְך ַה ַּביִ ת‪.‬‬
‫ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ַר ֲח ׁשוּ דְּ ָב ִרים ֲאיֻ ִּמים‪ ,‬וְ ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִרין ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ ּב ֶֹקר‬
‫ִה ְת ּפוֹ ֵגג‪ַ .‬מ ֵ ּג ַפת ַה ּכוֹ ֶל ָרה ִה ְת ּ ָפ ְר ָצה ְּבצוּ ָר ָת ּה ַה ַ ּק ְט ָלנִ ית ְּביוֹ ֵתר וַ ֲאנָ ׁ ִשים‬
‫בוּבים‪ָ .‬ה ָאיָ ה ָח ְל ָתה ַּב ַּליְ ָלה ַה ּקוֹ ֵדם‪ ,‬וּ מוֹ ָת ּה ָהיָ ה ַה ִּס ָּבה ְל ָכ ְך‬
‫ֵמתוּ ְּכמוֹ זְ ִ‬
‫יהם‪ַ .‬עד ַל ּב ֶֹקר ַה ָּבא‪ְ ׁ ,‬שלוֹ ׁ ָשה ְמ ׁ ָש ְר ִתים‬
‫ׁ ֶש ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים קוֹ נְ נוּ ְּב ִב ְקתוֹ ֵת ֶ‬
‫ימה‪ַ .‬ה ֶּב ָה ָלה ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְש ָטה ְל ָכל ֵע ֶבר‬
‫נוֹ ָס ִפים ֵמתוּ וַ ֲא ֵח ִרים נִ ְמ ְלטוּ ְּב ֵא ָ‬
‫ְוּב ָכל ַה ְּב ָקתוֹ ת ָ ּג ְססוּ ֲאנָ ׁ ִשים‪.‬‬
‫ַּב ִּב ְל ּבוּ ל וְ ַה ְּמבוּ ָכה ׁ ֶש ּ ָׂש ְררוּ ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ֵשנִ י‪ֶ ,‬מ ִרי ִה ְת ַח ְּב ָאה ַּב ֲח ַדר ַה ְ ּי ָל ִדים‬
‫יה‪ִ ,‬א ׁיש לֹא ָר ָצה ָּב ּה‪ ,‬וּ ְס ִב ָיב ּה‬
‫וְ נִ ׁ ְש ְּכ ָחה ִמ ֵּלב ֻּכ ָּלם‪ִ .‬א ׁיש לֹא ָח ׁ ַשב ָע ֶל ָ‬
‫יהם לֹא יָ ְד ָעה ְמאוּ ם‪ֶ .‬מ ִרי ָּב ְכ ָתה וְ יָ ׁ ְשנָ ה‬
‫ִה ְת ַר ֲח ׁשוּ ֵארוּ ִעים ְמ ׁ ֻש ִּנים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ‬

‫סֹוד ַהּגַ ן ַהּנֶ ֱע ָלם  |  ‪11‬‬

‫רוּגין ְלא ֶֹר ְך ַה ּׁ ָשעוֹ ת‪ִ .‬היא יָ ְד ָעה ַרק ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ָהיוּ חוֹ ִלים וְ ׁ ֶש ִהיא‬
‫ְל ֵס ִ‬
‫ילים‪ַ ּ .‬פ ַעם ַא ַחת ִה ְת ַ ּג ְּנ ָבה‬
‫ׁשוֹ ַמ ַעת ְס ִב ָיב ּה קוֹ לוֹ ת ִמ ְס ּתוֹ ִר ִ ּיים וּ ַמ ְב ִה ִ‬
‫ַל ֲח ַדר ָהא ֶֹכל וּ ָמ ְצ ָאה אוֹ תוֹ ֵריק‪ִ ,‬אם ִּכי ׁ ְש ֵא ִר ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֲארוּ ָחה ֲאכוּ ָלה‬
‫ְל ֶמ ֱח ָצה ֲע ַדיִ ן ָהיוּ ַעל ַה ּׁ ֻש ְל ָחן‪ ,‬וְ ִכ ְּסאוֹ ת וְ ַצ ָּלחוֹ ת נִ ְראוּ ְּכ ִא ּלוּ נֶ ֶה ְדפוּ‬
‫ְּב ִח ּ ָפזוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ַה ּסוֹ ֲע ִדים ָקמוּ ְל ֶפ ַתע ִמ ִּס ָּבה לֹא יְ דוּ ָעה‪ַ .‬ה ַ ּי ְלדָּ ה ָא ְכ ָלה ַּכ ָּמה‬
‫יטים‪ ,‬וְ ׁ ָש ְת ָתה ּכוֹ ס יַ יִ ן ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ִּכ ְמ ַעט ְמ ֵל ָאה‪ַ .‬ה ַּמ ׁ ְש ֶקה‬
‫יס ְקוִ ִ‬
‫וּב ְ‬
‫ּ ֵפרוֹ ת ִּ‬
‫ָהיָ ה ָמתוֹ ק וְ ִהיא לֹא יָ ְד ָעה ַעד ַּכ ָּמה הוּ א ְמ ׁ ַש ֵּכר‪ִּ .‬ב ְמ ֵה ָרה הוּ א ָ ּג ַרם ָל ּה‬
‫ָלחוּ ׁש ְמנֻ ְמנֶ ֶמת ְמאֹד‪ ,‬וְ ִהיא ׁ ָש ָבה ַל ֲח ַדר ַה ְ ּי ָל ִדים וְ ִה ְס ַּת ְ ּג ָרה ּבוֹ ּ ַפ ַעם‬
‫נוֹ ֶס ֶפת‪ְ ,‬מב ֶֹה ֶלת ֵמ ַה ְ ּז ָעקוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָש ְמ ָעה ַּב ְּב ָקתוֹ ת וּ ִמ ּקוֹ ָלן ַה ֶּנ ְח ּ ָפז ׁ ֶשל ַּכ ּפוֹ ת‬
‫יחה ְל ַה ְחזִ יק ֶאת‬
‫ַר ְג ַליִ ם‪ַ .‬ה ַ ּייִ ן ִה ְרדִּ ים אוֹ ָת ּה ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ׁ ֶש ְּבק ִֹשי ִה ְצ ִל ָ‬
‫יה ּ ְפקוּ חוֹ ת‪ ,‬וְ ִהיא ׁ ָש ְכ ָבה ְּב ִמ ָּט ָת ּה וְ לֹא יָ ְד ָעה עוֹ ד דָּ ָבר ַעל ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש‬
‫ֵעינֶ ָ‬
‫ְס ִב ָיב ּה ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך זְ ַמן ַרב‪.‬‬
‫דְּ ָב ִרים ַר ִּבים ִה ְת ַר ֲח ׁשוּ ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ּׁ ָשעוֹ ת ׁ ֶש ָּב ֶהן יָ ׁ ְשנָ ה ִּב ְכ ֵבדוּ ת‪ַ ,‬א ְך‬
‫ַה ְ ּי ָללוֹ ת וְ ַר ַע ׁש ַה ֲח ָפ ִצים ַה ִּנ ְג ָר ִרים ֶאל ַה ְּב ָקתוֹ ת וּ ִמחוּ ָצה ָל ֶהן לֹא‬
‫ִה ְפ ִריעוּ ָל ּה‪.‬‬
‫ְּכ ׁ ֶש ִה ְתעוֹ ְר ָרה ׁ ָש ְכ ָבה ָוּב ֲה ָתה ַּב ִ ּקיר‪ַּ .‬ב ַּביִ ת שָׂ ְר ָרה דְּ ָמ ָמה ֻמ ְח ֶל ֶטת‪.‬‬
‫ֵמעוֹ ָלם לֹא ִה ְב ִחינָ ה ּבוֹ ְּב ׁ ֶש ֶקט ָּכזֶ ה‪ִ .‬היא לֹא ׁ ָש ְמ ָעה קוֹ לוֹ ת דִּ ּבוּ ר‬
‫אוֹ ְצ ָע ִדים‪ ,‬וְ ָת ֲה ָתה ִאם ֻּכ ָּלם ִה ְצ ִליחוּ ְל ַה ְח ִלים ֵמ ַה ּכוֹ ֶל ָרה וְ ִאם ַה ָ ּצ ָרה‬
‫ָח ְל ָפה ָל ּה‪ִ .‬היא ׁ ָש ֲא ָלה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ִמי יְ ַט ּ ֵפל ָּב ּה ָּכ ֵעת‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ָה ָאיָ ה ׁ ֶש ָּל ּה‬
‫ֵמ ָתה‪ִּ .‬ת ְהיֶ ה ָל ּה ָאיָ ה ֲח ָד ׁ ָשה‪ ,‬וְ יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִהיא ֵּת ַדע ְל ַס ּ ֵפר ִס ּפוּ ִרים ֲח ָד ׁ ִשים‪.‬‬
‫ַה ִּס ּפוּ ִרים ַה ְ ּי ׁ ָשנִ ים ְּכ ָבר נִ ְמ ֲאסוּ ַעל ֶמ ִרי‪ִ .‬היא לֹא ָּב ְכ ָתה ַעל מוֹ ת‬
‫ַה ְּמ ַט ּ ֶפ ֶלת ׁ ֶש ָּל ּה‪ִ .‬היא לֹא נָ ֲה ָגה ְל ַה ְפ ִ ּגין ִח ָּבה ְּכ ַל ּ ֵפי ֲא ֵח ִרים‪ ,‬וּ ֵמעוֹ ָלם‬
‫לֹא ָהיָ ה ִא ְכ ּ ַפת ָל ּה ֵמ ִא ׁיש‪ָ .‬ה ַר ַע ׁש‪ַ ,‬ה ְּמהוּ ָמה וְ זַ ֲעקוֹ ת ָה ֵא ֶבל ְּב ִע ְקבוֹ ת‬
‫ַה ּכוֹ ֶל ָרה ִה ְב ִהילוּ אוֹ ָת ּה‪ ,‬וְ ִהיא ָּכ ֲע ָסה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּנ ְר ָאה ׁ ֶש ִא ׁיש לֹא זָ ַכר‬

‫הֹוד ְג'סֹון ֶּב ְרנֵ ט‬
‫ פ ַרנְ ֶסס ְ‬
‫‪ְ |  12‬‬

‫ימה ִמ ְּכ ֵדי ַל ְח ׁשֹב ַעל יַ ְלדָּ ה ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ִא ׁיש‬
‫ׁ ֶש ִהיא ַּב ַח ִ ּיים‪ֻּ .‬כ ָּלם ָהיוּ ֻמ ֵּכי ֵא ָ‬
‫לֹא ִח ֵּבב‪ְּ .‬כ ׁ ֶש ַּמ ֵ ּג ַפת ַה ּכוֹ ֶל ָרה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְל ָלה ָס ִביב‪ ,‬דּ וֹ ֶמה ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים לֹא זָ ְכרוּ‬
‫ישהוּ נִ זְ ַּכר ָּב ּה וְ יָ בוֹ א‬
‫דָּ ָבר ִמ ְּל ַבד ַע ְצ ָמם‪ַ .‬א ְך ִאם ֻּכ ָּלם ֶה ְח ִלימוּ ‪ ,‬וַ דַּ אי ִמ ׁ ֶ‬
‫ְל ַח ּ ֵפשׂ אוֹ ָת ּה‪.‬‬
‫אוּ ָלם ִא ׁיש לֹא ָּבא‪ ,‬וּ ְכ ׁ ֶש ּׁ ָש ְכ ָבה וְ ִה ְמ ִּתינָ ה‪ַ ,‬ה ַּביִ ת ְּכמוֹ ָה ַפ ְך דּ וֹ ֵמם יוֹ ֵתר‬
‫יטה ַמ ָּטה ָר ֲא ָתה‬
‫וְ יוֹ ֵתר‪ִ .‬היא ׁ ָש ְמ ָעה ִר ׁ ְשרוּ ׁש ַעל ַה ַּמ ְח ָצלוֹ ת‪ ,‬וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּב ָ‬
‫נָ ָח ׁש ָק ָטן ַמ ְח ִליק ְל ַד ְר ּכוֹ וּ ִמ ְת ּבוֹ נֵ ן ָּב ּה ְּב ֵעינַ יִ ם נוֹ ְצצוֹ ת ְּכ ַא ְבנֵ י ֵחן‪ִ .‬היא‬
‫לֹא ּ ָפ ֲח ָדה ִמ ּ ָפנָ יו‪ִּ ,‬כי הוּ א ָהיָ ה יְ צוּ ר ָק ָטן ִוּב ְל ִּתי ַמ ִ ּזיק ׁ ֶש ּלֹא יִ ְפ ַ ּגע ָּב ּה‬
‫ְל ָר ָעה‪ ,‬וְ נִ ְר ָאה ְּכ ִא ּלוּ נֶ ְח ּ ַפז ָל ֵצאת ֵמ ַה ֶח ֶדר‪ .‬הוּ א ֶה ְח ִליק ִמ ַּת ַחת ַלדֶּ ֶלת‬
‫ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּצ ְפ ָתה ּבוֹ ‪.‬‬

‫"כ ָּמה ְמ ׁ ֻש ֶּנה וְ ׁ ָש ֵקט ּפֹה‪ָ ",‬א ְמ ָרה‪" .‬זֶ ה נִ ׁ ְש ָמע ְּכ ִא ּלוּ ֵאין ַאף ֶא ָחד ְּבתוֹ ְך‬
‫ַּ‬

‫ַה ַּביִ ת חוּ ץ ִמ ֶּמ ִּני וּ ֵמ ַה ָּנ ָח ׁש‪".‬‬
‫יסה ַל ַּביִ ת‪ ,‬וּ ְל ַא ַחר‬
‫ִּכ ְמ ַעט ְּבאוֹ תוֹ ֶר ַגע ׁ ָש ְמ ָעה קוֹ ל ְצ ָע ִדים ְּב ַר ֲח ַבת ַה ְּכנִ ָ‬
‫ִמ ֵּכן ַּב ְ ּגזֻ זְ ְט ָרה‪ֵ .‬א ּלוּ ָהיוּ ַצ ֲע ֵדי ְ ּג ָב ִרים‪ ,‬וְ ֵהם נִ ְכנְ סוּ ַל ַּביִ ת וְ שׂ וֹ ֲחחוּ ְּבקוֹ לוֹ ת‬
‫יהם אוֹ ְל ַד ֵּבר ִא ָּתם‪ ,‬וְ נִ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֵהם‬
‫נְ מוּ ִכים‪ִ .‬א ׁיש לֹא יָ ָצא ְל ַקדֵּ ם ֶאת ּ ְפנֵ ֶ‬
‫ּ ָפ ְתחוּ דְּ ָלתוֹ ת וְ ֵה ִציצוּ ַל ֲח ָד ִרים‪.‬‬
‫"ה ִא ּׁ ָשה ַה ּזֹאת‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיְ ָתה ָּכל‬
‫"איזוֹ ׁ ְש ָמ ָמה!" ׁ ָש ְמ ָעה קוֹ ל ֶא ָחד אוֹ ֵמר‪ָ .‬‬
‫ֵ‬
‫ָּכ ְך יָ ָפה! וַ ֲאנִ י ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ַ ּגם ַה ַ ּי ְלדָּ ה‪ָ ׁ .‬ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ָהיְ ָתה יַ ְלדָּ ה‪ִ ,‬אם ִּכי ִא ׁיש‬
‫לֹא ָר ָאה אוֹ ָת ּה‪".‬‬
‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ּ ָפ ְתחוּ ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַּכ ָּמה ְר ָג ִעים ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן‪ֶ ,‬מ ִרי ָע ְמ ָדה‬
‫ְּב ֶמ ְר ַּכז ֲח ַדר ַה ְ ּי ָל ִדים – יְ צוּ ר ָק ָטן‪ָּ ,‬כעוּ ר וּ ְמ ֻר ָ ּגז ׁ ֶש ִהזְ ִעיף ֶאת ּ ָפנָ יו ִמ ּ ְפנֵ י‬
‫אשוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ָהיָ ה ָק ִצין‬
‫ׁ ֶש ֵה ֵחל ָלחוּ ׁש ָר ֵעב וּ ֻמזְ נָ ח ְּבא ֶֹפן ְמ ַב ֶ ּזה‪ַ .‬ה ֶ ּג ֶבר ָה ִר ׁ‬
‫יה‪ .‬הוּ א נִ ְר ָאה ָעיֵ ף וּ ֻמ ְט ָרד‪ַ ,‬א ְך‬
‫ְ ּגדוֹ ל גּ וּ ף ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ּ ַפ ַעם ְמ ַד ֵּבר ִעם ָא ִב ָ‬
‫ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה אוֹ ָת ּה ָהיָ ה ּכֹה ֻמ ְפ ָּתע ַעד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט ָק ַפץ ְל ָאחוֹ ר‪.‬‬

‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ּ ָפ ְתחוּ ֶאת ַהדֶּ ֶלת ַּכ ָּמה ְר ָג ִעים ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן‪,‬‬
‫ֶמ ִרי ָע ְמ ָדה ְּב ֶמ ְר ַּכז ֲח ַדר ַה ְ ּי ָל ִדים‬

‫הֹוד ְג'סֹון ֶּב ְרנֵ ט‬
‫ פ ַרנְ ֶסס ְ‬
‫‪ְ |  14‬‬

‫"ב ְרנִ י!" ָק ָרא ְּבקוֹ ל‪" .‬יֵ ׁש ָּכאן יַ ְלדָּ ה ְק ַט ָּנה! יַ ְלדָּ ה ְל ַבדָּ ּה! ְּב ָמקוֹ ם ָּכזֶ ה!‬
‫ַּ‬
‫ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ ‪ִ ,‬מי זוֹ ?"‬
‫"אנִ י ֶמ ִרי ֶלנוֹ ְקס‪ָ ",‬א ְמ ָרה ַה ַ ּי ְלדָּ ה ַה ְ ּק ַט ָּנה‪ִ ,‬מזְ דַּ ֶ ּק ֶפת ְּב ַג ֲאוָ ה‪ .‬זוֹ נִ ְר ֲא ָתה‬
‫ֲ‬
‫יה ָ'מקוֹ ם ָּכזֶ ה'‪" .‬נִ ְרדַּ ְמ ִּתי ְּכ ׁ ֶש ֻּכ ָּלם‬
‫ָל ּה ֻח ְצ ּ ָפה ֲאיֻ ָּמה‪ִ ,‬ל ְקרֹא ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ָא ִב ָ‬
‫ָחלוּ ְּב ּכוֹ ֶל ָרה וְ ִה ְתעוֹ ַר ְר ִּתי ַרק ָּכ ֶר ַגע‪ָ .‬ל ָּמה ַאף ֶא ָחד לֹא ָּבא?"‬
‫"זוֹ ַה ַ ּי ְלדָּ ה ׁ ֶש ִא ׁיש לֹא ָר ָאה!" ִה ְכ ִריז ַה ֶ ּג ֶבר ְּכ ׁ ֶשהוּ א ּפוֹ נֶ ה ֶאל ְּבנֵ י‬
‫"הם ּ ָפ ׁשוּ ט ׁ ָש ְכחוּ אוֹ ָת ּה!"‬
‫ִלוְ יָ תוֹ ‪ֵ .‬‬
‫"ל ָּמה ַאף ֶא ָחד לֹא‬
‫"ל ָּמה ׁ ָש ְכחוּ אוֹ ִתי?" ׁ ָש ֲא ָלה ֶמ ִרי‪ ,‬רוֹ ַק ַעת ְּב ַר ְג ָל ּה‪ָ .‬‬
‫ָ‬
‫ָּבא?"‬
‫ָה ִא ׁיש ַה ָ ּצ ִעיר ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ַּב ְרנִ י ִה ִּביט ָּב ּה ְּב ֶע ֶצב ָעמֹק‪ְ .‬ל ֶמ ִרי ָהיָ ה נִ ְד ֶמה‬
‫ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ִע ְפ ֵעף ְּב ֵעינָ יו‪ְּ ,‬כ ִא ּלוּ ְּכ ֵדי ְל ַס ֵּלק ֵמ ֶהן דְּ ָמעוֹ ת‪.‬‬
‫"יַ ְלדָּ ה ְק ַט ָּנה וּ ִמ ְס ֵּכנָ ה‪ָ ",‬א ַמר‪" .‬לֹא נִ ׁ ְש ַאר ַאף ֶא ָחד ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ָלבוֹ א‪".‬‬
‫ְּב ֶד ֶר ְך ְמ ׁ ֻש ָּנה וּ ִפ ְתאוֹ ִמית זוֹ נוֹ ַדע ְל ֶמ ִרי ׁ ֶש ָּכ ֵעת ֵאין ָל ּה יוֹ ֵתר ֵאם וְ ַגם‬
‫לֹא ָאב‪ֵ .‬הם ֵמתוּ וְ נִ ְל ְקחוּ ִמ ּׁ ָשם ַּב ַּליְ ָלה‪ַ .‬ה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ַההֹדִּ ים ַה ְּמ ַע ִטים‬
‫ׁ ֶש ּלֹא ֵמתוּ ַ ּגם ֵהם‪ ,‬נִ ְמ ְלטוּ ֵמ ַה ַּביִ ת ַמ ֵהר ְּכ ָכל ׁ ֶש ָ ּי ְכלוּ ‪ ,‬וְ ִא ׁיש לֹא זָ ַכר‬
‫י־ס ִהיב‪ .‬זוֹ ָהיְ ָתה ַה ִּס ָּבה ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ָהיָ ה ּכֹה ׁ ָש ֵקט‪ָ .‬א ֵכן‪,‬‬
‫יס ָ‬
‫ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַ ּגם ִמ ִ‬
‫לֹא ָהיְ ָתה ַּב ַּביִ ת נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ּ ְפ ָרט ָל ּה וְ ַל ָּנ ָח ׁש ַה ָ ּק ָטן‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful