MISTERELE CALENDARULUI MAYA!

cu Equilibrium TEAM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Misterul se deslu!e!te folosind puterea întregii echipe !
Deslu!irea misterului calendarului maya! implic" probleme de rezolvat #i sarcini de îndeplinit. Echipa porne!te într-o expedi$ie cautând p"r$ile componente ale calendarului, care sunt bine ascunse. Pe drum, membrii echipei g"sesc indicii care îi ajut" la g"sirea, descifrarea calendarului !i cum func$ioneaz" acesta. Echipa întâmpin" dificult"%i !i obstacole care le pot dep"#i folosind doar puterea întregii echipe. Valoarea const" atât în descoperirea calendarului, cât !i în ac$iunile de c"utare !i lec$iile înv"$ate pe drum.

OBIECTIVE
- controlul sentimentelor; - cre#terea spiritului de echip"; - ca#tigarea încrederii de sine #i în membrii echipei; - adaptare la situa%ii noi, diverse #i schimb"toare; - dezvoltarea abilit"%ilor de lider; - eliberarea de stres.

1