You are on page 1of 2

Ketogena dijeta Šta je ketoza?

Metaboličko stanje ketoze jednostavno znači da je količina ketona u telu iznad normalnog nivoa.Tada telo počinje da koristi masti kao energiju radi održavanja svakodnevnih telesnih funkcija. Koje su prednosti ketoze? . !lavna korist ketoze je to "to koristi va"u telesnu mast kao energiju#"to se vrlo retko de"ava kada se unosi velika količina ugljenih hidrata.Telo kada dobije ugljene hidrate nema razloga da koristi mast kao izvor energije! $. %rednost je i to "to &e nivo insulina ostati nizak.To dovodi do ve&e razgradnje masti jer insulin inače blokira taj proces.Tako'e#pri niskom nivou insulina dolazi do osloba'anja vrlo bitnih hormona#me'u njima i hormona rasta. (. )o" jedna mala ali bitna činjenica je da se u ovom stanju smanjuje ose&aj gladi*+bog pove&anog unosa zdravih masti ima&e te ose&aj sitosti i na ovakvoj niskokaloričnoj dijeti. Koje su mogu&e mane? . Tokom prvih par nedelja ose&a&e te se iscrpljeno a mozak kao da &e vam biti na rezervi.To ba" i nije idealno za one koji puno rade ali onog trenutka kada telo navikne da ih koristi kao energiju#stanje &e biti mnogo bolje. $. Mnoge &e zabrinuti i tolika količina masti u dijeti.,bzirom da one dolaze uglavnom iz zdravih izvora#to i ne bi trebao da bude problem.-ekome &e možda krvna slika pokazati pove&anje holesterola a nekome čak i smanjenje..ve je to privremeno jer se na ovakvom tipu dijete i ne ostaje dug vremenski period. (. Time "to je unos ugljenih hidrata ograničen#dovodi se u pitanje i mogu& nedostatak mikronutrijenata.-ajbolje bi bilo uzimati dva puta dnevno#dobar kompleks multi vitamina i minerala i osigurati se. Kako do&i u ketozu? /ko se podrazumeva da treniramo standardno u teretani0i o treningu &u kasnije re&i par stvari1#evo primera ishrane2 DANI OD PONEDELJ A DO !"#OTE .,34,K5$ cela jaja67 belanaca#"aka oraha#badema ili le"nika#kompleks vitamina i minerala

.!/ ( ribljeg ulja6"aka oraha#badema ili le"nika :.34.vaj primer se odnosi na mu"karca od nekih =9kg> 99kg i naravno da se količina treba smanjiti ako je i telesna masa manja.34.M.34.K5 ukoliko se ose&a potreba2$ cela kuvana jajeta .34.M.ve u svemu#osnovno kod ove dijete je da se ugljeni hidrati ne unose od ponedeljka do petka# ve& samo vikendom* Kada je reč o treningu sa optere&enjem#trudite se da trenirate kao i obično a za kardio trening evo nekoliko saveta? >kardio bi najbolje bilo raditi ujutru na prazan stomak.M.. >počnite sa (9 minuta#"est puta nedeljno i vremenom pove&avajte maksimalno do h. .K5 $89g crvenog mesa6 povr&e6: kapsule ..K ako neko bas ne moze da izdrzi onda uzeti $ cela kuvana jajeta !"#OTA i NEDELJA .34. >ako vam treba vi"e od toga#dodajte ga posle treninga sa tegovima.K5 $99gr belog mesa6<8g pirinča 689 g oraha 7.!/ ( ribljeg ulja#kompleks vitamina i minerala $.34.K5 $89g crvenog mesa6povr&e6: kapsule .34.34. .M.34. +a slede&i put nam ostaje dijeta sa rotiranjem ugljenih hidrata i onda da vidimo kome bi "ta najvi"e odgovaralo2 @o tada#pozdrav* .M..!/ ( ribljeg ulja 8.!/ ( ribljeg ulja#"aka oraha#badema ili le"nika (.. >neka bude niskog intenziteta a dugog trajanja 0oko 99> (9 otkucaja srca u minuti1.K $89g belog mesa6povr&e6: kapsule .K : cela jaja68 belanaca6: kapsule .K5 $99g mesa67 capsule .!/ ( ribljeg ulja 8..K5 $89g belog mesa6 povr&e689 g le"nika 7.$.K5 $99g mesa6<8g pirinča6povr&e (..34. .K5 $99gr belog mesa 6 <8g pirinča 6 povr&e :. . .34.