You are on page 1of 36

http://fadzilmahasiswa.blogspot.com BAB 9 : DASAR, KURIKULU 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1." 1.& : : : : : : : : !

SIS"# BARU

KSSR KSSM Pentaksiran Berasaskan Sekolah MBMMBI 1 Murid 1 Sukan Transfor asi Pendidikan !okasional #K$% #KR% Pendidikan

$.$ : K%&i'%l%m Sta(da&d S)'olah R)(dah *KSSR+ K'RIK'('M Standard Sekolah Rendah )KSSR* di+erkenalkan se,a-ai usaha en.usun se ula dan ena ,ah ,aik kurikulu sedia ada ,a-i e astikan urid di,ekalkan den-an +en-etahuan/ ke ahiran dan nilai rele0an untuk e enuhi ke+erluan se asa serta en-hada+i 1a,aran a,ad ke221. Pelaksanaan KSSR en--antikan Kurikulu Baru Sekolah Rendah )KBSR* ,er ula sesi +ersekolahan 3anuari lalu ,ertu4uan enin-katkan inat urid terhada+ ata +ela4aran ,ahasa In--eris. KSSR di-u,al dala +ern.ataan standard terdiri dari+ada standard kandun-an dan +e ,ela4aran .an- +erlu di1a+ai urid dala satu taha+ +ersekolahan. Standard Kandun-an ialah +en.ataan s+esifik en-enai +erkara urid +atut ketahui dan ,oleh lakukan dala te +oh +ersekolahan eran-ku i as+ek +en-etahuan/ ke ahiran dan nilai/ anakala Standard Pe ,ela4aran ialah +eneta+an kriteria atau +etun4uk kualiti +e ,ela4aran dan +en1a+aian .an- ,oleh diukur ,a-i setia+ standard kandun-an. Berikut adalah soal 4a5a, KSSR ,a-i Ke enterian Pela4aran. e ,olehkan kita e aha i konse+ di+erkenalkan

Apa'ah p)&b)zaa( KSSR d)(ga( KBSR, KSSR adalah reka ,entuk kurikulu ,erasaskan 6 tun4an- iaitu Ko unikasi6 Kerohanian/ Sika+ dan #ilai6 Ke anusiaan/ Perke ,an-an 7i8ikal dan $stetika6 Sains dan Teknolo-i serta Ketera +ilan 9iri. KSSR en--unakan $le en Kreati0iti dan Ino0asi/ Keusaha5anan dan Teknolo-i Maklu at dan Ko unikasi )TMK* se1ara eks+lisit den-an e fokuskan ke+ada 4M )Me ,a1a/ Menulis/ Men-ira dan Menaakul*. KBSR adalah reka ,entuk kurikulu ,erasaskan ti-a ,idan- iaitu Ko unikasi6 Manusia dan %la Kelilin-n.a dan Perke ,an-an 9iri Indi0idu. Kaedah ini en--unakan $le en Ke ahiran Berfikir Se1ara Kritis dan Kreatif den-an fokus ke+ada 3M )Me ,a1a/ Menulis dan Men-ira* Ada'ah t)&dapat p)&%baha( mata p)la-a&a( dalam KSSR "ahap Sat%, 9ala KSSR Taha+ Satu/ ada ,e,era+a ata +ela4aran ,aru di sa +in- +en--a,un-an se ua disi+lin il u dala Modul Teras %sas/ Modul Teras Te a dan Modul $lektif ,a-i +en-urusan kurikulu le,ih ,erkesan. )(gapa Sai(s tida' di-adi'a( od%l ")&as Asas,

Sains tidak di4adikan Modul Teras %sas kerana Modul Teras %sas e ,eri fokus ke+ada literasi dan nu erasi/ kese4ahteraan diri dan +e ,an-unan rohani. Manakala Sains +ula

http://fadzilmahasiswa.blogspot.com di+erkenalkan dala Sains. Modul Teras Te a ,a-i e ,eri +en-etahuan asas disi+lin il u

%dakah urid akan ,osan di dala kelas den-an +ena ,ahan 5aktu Pen-a4aran dan Pe ,ela4aran )P:P* ,ahasa In--eris; Tidak. Kaedah dan teknik .an- +el,a-ai di+erkenalkan oleh -uru untuk enarik inat urid. Modul (an-ua-e %rts .an- enekankan +endekatan didik hi,ur dan a+resiasi ,ahasa. P:P ,ahasa .an- enarik dan efektif di4alankan elalui akti0iti en.an.i/ 4a88 1hants/ 1horal s+eakin-/ dra a/ u8ik dan ,ahan ,antu en-a4ar lain .an- sesuai. Apa'ah %saha dila'%'a( bagi m)(.)dia'a( g%&% bagi p)la'sa(aa( KSSR, KPM en4alankan kursus +en.e,aran KSSR ke+ada se ua -uru ter,a,it dala +elaksanaan KSSR. <uru 4u-a di,ekalkan ,ahan sokon-an dan ,oleh en-akses aklu at dari+ada la an 5e, di KPM se+erti ,erikut: htt+:==555. oe.-o0. .=,+k atau en-hu,un-i Bilik <erakan KSSR di no ,or telefon >32&&&422&3 . S: Ada'ah KSSR mamp% m)(do&o(g '&)ati/iti g%&% da( m%&id dalam 0!0, 3: KSSR a +u endoron- enin-katkan kreati0iti -uru dan urid elalui +endekatan P:P se+erti didik hi,ur dan ele en nilai ta ,ah erentas kurikulu . <uru di,ekalkan den-an ,uku +anduan kreati0iti untuk e ,antu +elaksanaan P:P. S: Dalam tahap $, s)ta'at ma(a'ah p)(didi'a( s)'s dia-a&'a(, 3: Pendidikan Kesihatan Re+roduktif dan Sosial )P$$RS* tidak dia4ar se,a-ai satu ata +ela4aran teta+i se,a-ai ko +onen .an- ,esar )"5?* dala ata +ela4aran Pendidikan Kesihatan. KSSR t)&ap $ ala.sia

K'RIK'('M ,aru sekolah rendah .an- dikenali se,a-ai Kurikulu Standard Sekolah Rendah )KSSR* akan di+erkenalkan +ada 2>11 den-an su,4ek .an- le,ih sedikit teta+i en--unakan +endekatan .an- le,ih interaktif. Kurikulu terse,ut ,akal en--a,un-kan ,e,era+a su,4ek en4adi satu selain turut akan e +erkenalkan satu su,4ek ,aru .an- ,erte a se an-at kene-araan dan +atriotik. KSSR akan kesesuaian +endidikan ula di+erkenalkan dan ditera+kan ke+ada urid tahun satu kerana urid terse,ut .an- ,aru enduduki ala +ersekolahan atau +erin-kat a5al ereka.

Penera+an dari +erin-kat a5al akan e ,antu e udahkan +er4alanan serta +e ,ela4aran urid2 urid terse,ut .an- akan elan-kah ke tahun2tahun seterusn.a se4a4ar den-an +eru,ahan u ur. Ketua Pen-arah Pela4aran Mala.sia/ Tan Sri %li uddin Mohd 9o ,erkata/ KSSR tidak akan en--antikan teta+i ,eririn-an den-an Kurikulu Berse+adu Sekolah Rendah )KBSR*. Melalui KSSR katan.a/ +en-a4aran dan +e ,ela4aran akan en--unakan odul .anakan en--antikan ,uku teks oleh itu -uru2-uru sedan- disedia dan dilatih untuk KSSR. Ia dihara+ da+at enin-katkan +en-uasaan dala ,ahasa Mela.u dan ,ahasa In--eris. urid2 urid sekolah rendah khususn.a

Pendekatan teknik +en-a4aran dan +e ,ela4aran )P:P* akan en4adi le,ih enarik dan interaktif di ana ia eli,atkan +en--unaan dua ,ahasa terse,ut serta enin-katkan +en-uasaann.a ,a-i -uru2-uru untuk en-a4ar dala su,4ek Mate atik dan Sains

http://fadzilmahasiswa.blogspot.com se4a4ar den-an atla at kera4aan. en4alani u4i rintis ulai 31

Buat +erin-kat +er ulaan/ se,an.ak 5>> ,uah sekolah telah Ma1 2>>@ sehin--a akhir 3un 2>>@.

Se,an.ak 5> ,uah sekolah akan en4alani u4i rintis se ua ata +ela4aran sekolah sele,ihn.a akan en4alani u4i rintis dala ata +ela4aran ter+ilih. KSSR e ,aha-ikan ata +ela4aran ke+ada ti-a %sas Te a dan Modul %sas $lektif.

anakala

odul iaitu Modul %sas Teras/ Modul

Taha+ satu sekolah rendah )tahun 1 hin--a 3* akan tertu +u ke+ada +en-uasaan 4M ) e ,a1a/ enulis/ en-ira dan enaakul* serta ke ahiran asas teknolo-i ko unikasi dan aklu at )IAT*/ +erke ,an-an sosioe osi/ kerohanian/ fi8ikal/ ko-nitif/ sika+ dan nilai. Se entara taha+ dua sekolah rendah )tahun 4 hin--a 6* akan tertu +u ke+ada +en-ukuhan dan a+likasi 4M/ ke ahiran asas IAT/ +erke ,an-an sosioe osi/ kerohanian/ fi8ikal/ sika+ dan nilai. Selain itu/ ke enterian 4u-a akan e +erkenalkan Kurikulu Standard Prasekolah Ke,an-saan )KSPK* ,a-i urid2 urid +rasekolah ,eru ur li a dan ena tahun seluruh ne-ara. Pada +erin-kat ini +ula/ tu +uan akan di,erikan ke+ada +erke ,an-an sosioe osi/ kerohanian/ fi8ikal/ ko-nitif/ sahsiah/ +ersediaan ke sekolah rendah serta +endedahan a5al en-enai ke ahiran 4M. KSPK akan e udahkan la-i urid2 urid +rasekolah ini untuk en.ediakan ereka e asuki ala +ersekolahan selain +endekatan .an- le,ih esra dan enarik di-unakan ,ersesuaian den-an +erin-kat u ur kanak2kanak +rasekolah. Is% ")&'i(i KSSR * U"USA1 23 Dis)mb)& 43$$+

erke ahiran tin--i 1lan .ersain.ahasa In--eris turut di.blogspot.a/ aka .ahasa il u.ahasa ini se e an-n. Pada asa sa a +enin-katan +en-uasaan .an-sa.sia 1lan Me +erkukuh Bahasa/ In--eris )MBMMBI* .erasaskan lan-kah .erte+atan den-an hasrat kera4aan untuk en4adikan .an.ahasa +erhu.sia se.com Dasa& B BI.a-ai alat +er+aduan/ .1lan eneroka il u di +erin-kat anta2 ra.eril u/ .erketra +ilan untuk e a1u ekono i .un-an 1lan .ata . 3usteru/ dala usaha eletakkan MBMMBI +ada te +at se5a4arn.era+a kaedah 1lan strate-i +elaksanaan di+erkenal . Sukar untuk enafikan .ke arah elahirkan odal insan .e.erasaskan +en-etahuan.aha5a kedua2dua .a +ela4ar da+at . KSSR lo(-a' '%aliti p)(didi'a( ()ga&a.atkan Bahasa Mala.a +u elon4akkan .di+erkenalkan tahun ini n.ahasa Mala.http://fadzilmahasiswa.a e ainkan +eranan +entin. 0#LAKSA1AA1 9asar Me arta.an.eri ke+entin-an su+a.

erteraskan ena tun4an.entuk unit kendiri len-ka+ (self-contained) .eru+a.a1a 1lan enulis selain +enekanan terhada+ odul tata.sia en4adikan Standard <uru Mala. Ba-i taha+ satu/ kandun-an kurikulu disusun dala Modul %sas Teras/ Modul %sas Te a dan Modul %sas $lektif anakala taha+ dua dala .an.an.com ke.dan .anuri d +atut ketahui dan .er anusia .ataan standard kandun-an dan standard + e .al dala .oleh diukur .ahasa Mala.dina akan odus. KSSR diketen-ahkan dala .ilan-an ata +ela4aran .usun se ula 1lan ena .oleh lakukan dala satu te +oh +ersekolahan eran-ku i as+ek +en-etahuan/ ke ahiran dan nilai.eronokkan dan tidak terlalu . KSSR di.itkan +roses enden-ar/ .anen4adi asas ke+ada +e . elalui transfor asi kurikulu sekolah 1lan elahirkan Malah/ kedua2dua as+ek ini 4u-s dikenal +asti .4elas KSSR 4u-a di+erkenalkan untuk enan-ani isu +endidikan se+erti ke+adatan 4adual 5aktu/ .an.a h ar u i ku ri ku lu sedia adsa serta e astikan is rele0an den-an ke+erluan +endidikan se asa/ sekali -us .an.itan dala kokurikulu dan ke-iatan luar . e l a 4 a r a n .sia 1lan .ilan..an-an fi8ikal dan estetika6 kerohanian/sika+ dan nilai6 ke anusiaan6 dan ketra +ilan diri.erketra +ilan tin--i.anrele0an den-an ke+erluan se asa untuk en-hada+i 1a.entuk ata +ela4aran teras dan elektif.+ e r l u d i 1 a + a i o l e h u r i d dala / satu te +oh +ersekolahan .eri +ene-asan ke+ada +elaksanaan kaedah +en2 taksiran . Selia+ unit adalah tersendiri dan en-andun-i +en-etahuan/ ke ahiran dan nilai .alk kurikulu sedia ada . en4adi ele en asas 'ntuk itu/ kurikulu .ertutur/ e . Se entara standard +e .akan 9asar MBMMBI/ aka Ke enterian Pela4aran Mala.uta a eran-ku i ko unikasi6 sains 1lan teknolo-i6 +erke . Tu +uan uta a ialah +enin-katan ka+asiti -uru.anen-andun-i ko +onen standard dan ke+erluan se.an.sei . Standard kandun-an adalah +ern. 3usteru/ terlalu +endekatan se.a/ KSSR di-u. Sesun--uhn.ela4aran )P:P* .dikenali se.http://fadzilmahasiswa.a su .an.e-ini ia e .an.en-isi ke+erluan ne-ara.aran a.a-ai Kurikulu Standard Sekolah Rendah )KSSR* di+erkenalkan se.elaiaran dan +en1a+aian .ih te r+e ri n1i e n-e nai +e rkara .sia )S<M* .er.erse+adu.ahan .ela4aran +ula eru4uk ke+ada satu +eneta+an kriteria atau indikator kualiti +e .a-i setia+ standard kandun-an. Se4a4ar tu +uan terhada+ +enin-katan ka+isiti -uru .diteta+kan. %+a .erdasarkan ke ahiran .a-i en4adikan +roses P:P le.an. .ilik dar4ah.a.ahasa. %+a .an.erasaskan sekolah .a-ai ru4ukan +ia5aian kualiti -uru di seluruh ne-ara.erorientasikan +e+eriksaan.erfun-si se.entuk +ern. Menerusi transfor asi kurikulu / odul Pen-a4aran 1lan Pe .en-andun-i disi+lin il u/ ke ahiran dan nilai .an-unan insan .an.a +elaksanaan KSSR dihara+ a + u e .erkesanann. a n .a-i en4a.a-ai usaha en.erkenaan/ e . Murid 4u-s di-alak enin-katkan +e .an.blogspot.4ektif elahirkan odal insan ter.a.an.a-i e astikan urid di.ah .entuk odular .a.ahasa 1lan seni .an.ak serta keterlaluan +enekanan terhada+ ke1e erlan-an akade ik.ans kandun-an +e .ahasa .eru+a.ih en..ela4aran disediakan .a n t u e + e r .a e5u4udkan fokus ke+ada sesuatu ke ahiran uta a den-an en-inte-rasikan ke ahiran lain se1ara .sudah dikenal +asti untuk dikuasai urid.ad ke221.er+e ikiran kreatif/ kritis dan ino0atif Se1ara dasarn. Setia+ tun4an.dan .ataan le.a-ai a-en +eru.an-un .ekalkan den-an +en-etahuan/ ke ahiran dan nilai .a-i en1a+ai o.a-i kurikulu .ahasa In--eris disedia .dihara+kan elalui +endekatan odul sede ikian/ setia+ sesi +en-a4aran akan .

.an.un-an den-an itu/ satu soal selidik akan diadakan .an.dala usaha untuk elaksanakan tin4auan terhada+ kandun-an kurikulu Se4arah Sekolah Menen-ah se.sia dan In--eris .a-i en-u +ul +andan-an dan 1adan-an as.eri +erhatian.an-saan dan Kurikulu Standard Sekolah Rendah )KSSR*.akade ik dan . Soala(: Apa it% 0BS. a* Matla at Ka4ian Matla at tin4auan kurikulu Se4arah Sekolah Menen-ah ini adalah untuk enda+atkan in+ut dari as..an-kan untuk elatih -uru +ads +erin-kat i4a8ah.ah.a.erkaitan den-an reka .ula di-una +akai +ela4ar Tin-katan Satu/ se entara Kurikulu Standard Sekolah Rendah )KSSR* e .an.di+ilih se.4 : K%&i'%l%m Sta(da&d S)'olah )()(gah *KSS + Mulai 2>14 Ke enterian Pela4aran akan e +erkenalkan Kurikulu Standard Sekolah Menen-ah )KSSM* .arakat tentan.ahasa Mala.aikan terhada+ kurikulu Se4arah Sekolah Menen-ah C Menda+atkan in+ut tentan. Maklu at ini +entinke+ada +roses +ena . Institut Pendidikan <uru )IP<* telah dike .ah.com Selain itu/ usaha enin-katkan 4u lah -uru sis5a8ah dan -uru . Sehu. Maka/ tan--un-4a5a.entuk dan kandun-an kurikulu Se4arah Sekolah Menen-ah.. %dalah di aklu kan Baha-ian Pe . $.ersifat holistik iaitu enilai as+ek ko-nitif )intelek*/ afektif )e osi dan rohani* dan +siko otor )4as ani* selaras den-an 7alsafah Pendidikan Ke.http://fadzilmahasiswa.a-ai la+isan terhada+ as+ek2as+ek .an.ukan akade ik .ahasa In--eris +ula/ +ro-ra +enutur 4ati di+erkenalkan den-an elantik 36> +enutur 4ati dari luar ne-ara /se.as+ek2as+ek .terkandun.a-ai training fellows di IP< .as+ek2as+ek sko+ kandun-an kurikulu Se4arah Sekolah Menen-ah $.ah.1adan-an21adan-an +ena .itkan urid Tahun Satu.dala kurikulu Se4arah Sekolah Menen-ah di sa +in. 3a5a+an: PBS eru+akan satu .an.an.2 : 0#1"AKSIRA1 B#RASASKA1 S#K5LA6 *0BS+ Ko(s)p 0BS $.al Kurikulu Standard Sekolah Menen-ah )KSSM* .aikan kurikulu ata +ela4aran Se4arah dala usaha transfor asi kurikulu .a-ai +ersediaan en--u.a-ai entor di 1/&>> sekolah rendah anakala 15 la-s se. PBS entaksir .erkualiti turut di.a-ai Pusat Ke1e erlan-an Bahasa In--eris.idan.entuk +entaksiran .blogspot.sia sedan.an-unan Kurikulu / Ke enterian Pela4aran Mala. .akan dilaksanakan ulai tahun 2>14.4ektif C Menda+atkan 1adan-an21adan-an +ena . Ba-i enin-katkan ka+asiti -uru .an.arakat dari +el.* B.aikan terhada+ kurikulu ata +ela4aran Se4arah.

an. 7.eri +en-iktirafan dan autono i ke+ada -uru untuk elaksanakan +entaksiran for atif dan su atif .antu -uru erekod +en1a+aian urid se1ara .ah. Ia eru+akan +roses enda+atkan aklu at tentan.uat atau telah en-uasai a+a . PBS . 2.ih ke+ada +en1a+aian akade ik urid di akhir +e .aikan ke+ada +entaksiran sekolah sedia ada/ Pentaksiran Ru4ukan Standard di+erkenalkan/ iaitu en--unakan Standard Prestasi untuk elihat ke a4uan dan +ertu .blogspot.entuk +entaksiran .diteta+kan en-ikut taha+2taha+ +en1a+aian se+erti .aikan 'PSR +ada 2>16/ ulai Tin-katan 1 +ada 2>12 dan +ena .aikan ke+ada PBS . 3a5a+an: Konse+ PBS .en-ikut +rosedur .an..an.an.ukanlah sesuatu . C PBS 4u-a e .di+ela4ari .se4auh ana urid tahu/ faha dan .an. Soala(: Apa'ah p)&b)zaa( a(ta&a 0BS d)(ga( p)(ta'si&a( s)dia ada.anakala fokus uta a +entaksiran sedia ada le.ela4aran.ela4aran eru4uk ke+ada +ern.an.ah. 3a5a+an: PBS dilaksanakan ulai Tahun 1 +ada 2>11 dan +ena .ataan standard.ih holistik dan e . 3a5a+an: Pelaksanaan PBS adalah seirin. Soala(: Ada'ah 'o(s)p 0BS i(i s)s%at% .eri +enekanan ke+ada kese ua as+ek 3$RI iaitu 4as ani/ e osi/ rohani dan intelek .ah.di1adan-kan ini eru+akan +ena . 8.telah sedia dilaksana den-an e +erkenalkan +entaksiran eru4uk standard dan a+likasi Siste Pen-urusan PBS )SPPBS* untuk e .a(g ba&%.uhan )-ro5th* +e .urid.an. PBS akan entaksir +roses dan +roduk se1ara for atif dan su atif iaitu en-a alkan konse+ assess ent for learnin.sela a ini dilaksanakan oleh -uru di sekolah )ker4a ru ah/ +ro4ek/ kui8/ soal24a5a. Ini transfor asi ne-ara .aru/ kerana +entaksiran inilah ..andin-kan +en1a+aian seseoranurid den-an urid lain teta+i ela+or +restasi urid dala +e .a dilaksanakan oleh -uru2 -uru ata +ela4aran se1ara .an.ataan standard +restasi .erterusan.er.an. Soala(: K)(apa 0BS p)&l% dila'sa(a s)'a&a(g.ke a4uan dan +ertu .an. 4. Pentaksiran Ru4ukan Standard tidak e .den-an +ro-ra untuk en-hasilkan odal insan .dilaksanakan di sekolah se1ara teran1an. Ko +onen PBS terdiri dari+ada Pentaksiran Sekolah/ Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran %kti0iti 3as ani/ Sukan dan Kokurikulu / dan Pentaksiran Psiko etrik..oleh .ela4aran .le.ah.ke+ada +entaksiran sedia ada .http://fadzilmahasiswa.erterusan dala +roses +en-a4aran dan +e .an.an.ela4aran serta +en1a+aian +restasi seseoran.erasaskan sekolah.ih e .erdasarkan +ern. dan lain2lain*.andin.diteta+kan oleh (e .ertaraf dunia.com PBS eru+akan satu .ela4aran den-an eneran-kan tentan. 3a5a+an: C PBS adalah le.uhan )-ro5th* urid dala +e . Soala(: Bila 0BS m%la dila'sa(a'a(.aikan PMR +ada 2>14.dihasratkan dala doku en kurikulu .eru+akan assess ent of learnin-. PBS dikendalikan oleh +ihak sekolah dan +entaksirann.a-a Pe+eriksaan.dan assess ent of learnin.an. C 9ala usaha +ena .eri +enu +uan ke+ada +en1a+aian akade ik elalui +e+eriksaan.

telah dikenal +asti. Maklu .com akan da+at enin-katkan inte-riti dan kredi.ila2 . C Pen.le. Soala(: Bagaima(a hasil p)(ta'si&a( b)&g%(a %(t%' m%&id.erdasarkan ru.i +an aklu at +erke .an.erterusan 2 .aikan +e . .ina untuk +ena .er+andukan standard +restasi 9. Soala(: Apa'ah sta(da&d p&)stasi.indi0idu dala sesuatu ..sesuai den-an +ersekitaran dan +erke . Siste ini 4u-a en.eri aklu .eri .alas .ah.eri oti0asi .an.di.antu urid tentan.diteta+kan.aiki untuk e . C Pen-esanan PBS adalah +roses e astikan kekuatan dan ke.an-an urid dari+ada Tahun 1 hin--alah ke Tin-katan 5 )life2ti e data .eri aklu .ila asa sekiran.sesuai untuk entaksir urid asin-2 asin.en1h ark* .oleh e .kerana ereka: 2 .in-uru untuk elaksanakan PBS en-ikut +rinsi+ dan +rosedur +elaksanaan .oleh dan da+at dilaksanakan se1ara adil dan . Keadaan inilah .+en1a+aian atau +en-uasaan seseoran.http://fadzilmahasiswa.erdasarkan satu +enanda aras ).ase*.erfokus eru4uk ke+ada standard .an.aan.oleh e .ela4aran .e .rik sesuatu tu-asan.oleh e .a-ai ana akti0iti +entaksiran .oleh+er1a.diteta+kan.alas .e .tu4uan dan +erke . Standard Prestasi e andu +entaksir ..ela4aran urid 2 le. Soala(: Bagaima(a ib% bapa m)(dapat ma'l%m balas m)(g)(ai p)&')mba(ga( p)mb)la-a&a( a(a'<a(a' m)&)'a.+alin.erdasarkan standard +restasi .alas .diteta+kan a-ar e +un. 9.aik.oleh e antau +erke .an-an urid 2 entaksir dan e . 3a5a+an: Standard Prestasi eru+akan satu +ern.e . :.an.antu/ e udah 1ara dan e .antu urid en-enal+asti kekuatan/ kele ahan/ kesila+an dan a+a .a di+erlukan.an.a-ai ana +erlu di+er.ih e aha i konteks .ataan . Soala(: Bagaima(a p)(-ami(a( '%aliti 0BS dapat dila'sa(a'a(.an.alas .iliti +rofesion +er-uruan kerana -uru eru+akan oran.an-an urid se1ara .elarasan C Pe antauan C Pen-esanan elalui: C Pe entoran PBS adalah +roses e .an.an.an+erlu di.eri hasil .an-an +e .an. 3a5a+an: (a+oran deskri+tif dan for atif da+at di.ai kesahan dan ke. 3a5a+an: Maklu .elarasan PBS adalah +roses +en.disediakan atau .aiki/ .blogspot.eri akna .an.eneran-kan tentan. 3a5a+an: Pen4a inan kualiti .a-i +elaksanaan PBS da+at di1a+ai C Pe entoran C Pen. C Pe antauan ialah satu +roses untuk enda+atkan aklu at dan e astikan +entaksiran dilaksanakan en-ikut +rosedur dan -aris +anduan .telah dilalui dala satu te +oh +e .ela4aran ereka.an.i .ih .idan.era-a an skor eru4uk ke+ada Standard Prestasi .an.erkesanan instru en +entaksiran dala +elaksanaan PBS.uat elalui SPPBS +ada .an.an.

4.an.ela4aran. 2PBS eru+akan satu . Soala(: Apa'ah g%&% s%dah b)&s)dia %(t%' m)la'sa(a'a( 0BS.an.di1adan-kan ini eru+akan +ena . "ambaha( = 1.ina untuk +ena . %+a itu SPPK=SPK.an.erterusan 2 .+alin.http://fadzilmahasiswa.eri aklu . 3a5a+an: <uru eru+akan oran.kerana ereka: entaksir urid 2 .a(g dib%at g%&% dip)&ca.an.eluruh.ah.sesuai untuk asin-2 asin.e .an.sesuai den-an +ersekitaran dan +erke .andikendali se1ara .alas .aru.e +un. 3a5a+an: PBS untuk +ena .aikan ke+ada PBS .eri +endedahan se ula tentanPentaksiran Berasaskan Sekolah.ai.en-ikut +rosedur .aikan +e .oleh e antau +erke . PBS dikendalikan oleh +ihak sekolah dan +entaksirann.ukanlah sesuatu . %+akah +er.an.ah.sela a ini dilaksanakan oleh -uru di sekolah )ker4a ru ah/ +ro4ek/ kui8/ soal24a5a.aru/ kerana +entaksiran inilah ..ai asas +en-a4aran dan +e .ela4aran urid 2 le.an-an urid se1ara .an.er+andukan standard +restasi $4. PBS .entuk +entaksiran .ah. 3.com untuk en1u. %+a itu PBS.eran-ku i +entaksiran .dikendali oleh sekolah. $$.an.entukan odal insan . 2.ersa a oleh (e .an.a la-i .an.an-an urid 2 entaksir dan e .ih e aha i konteks .blogspot.a-i enin-katkan +restasi ereka di asa hada+an.a dilaksanakan oleh -uru2-uru ata +ela4aran se1ara . Pentaksiran sedia SPPK ada Pentaksiran sekolah)PS* Pentaksiran Pen1a+aian urid Pentaksiran tidak direkodkan sekolah P(BS untuk Pentaksiran Pen1a+aian direkodkan Se ua urid .eri aklu .anditeta+kan oleh (e .telah sedia dilaksanakan den-an e +erkenalkan +entaksiran eru4uk standard dan didok entasi.erterusan dala +en-a4aran dan +e .oleh e . Konse+ PBS . Ko +onen PBS terdiri dari+ada Pentaksiran Sekolah/ Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran %kti0iti 3as ani/ Sukan dan Kokurikulu / dan Pentaksiran Psiko etrik. %dakah konse+ PBS ini sesuatu . dan lain2lain*.holistik teta+i tidak la-i hi-h stake kerana +entaksiran di4alankan se1ara .ir/ diskor/ direkod dan dila+orkan se1ara teran1an.ela4aran teta+i akan di.ste +entaksiran +endidikan .a-a Pe+eriksaan dan +entaksiran .aikan 'PSR dan PMR asih teta+ .. $3. Soala(: Apa'ah (ilai U0SR da( 0 R dalam 0BS.an.. PBS diran1an-/ ditad.alas . 3a5a+an: Setia+ -uru eru+akan -uru terlatih .an.erterusan dan en.a-a Pe+eriksaan. 2 SPPK ialah satu s.e8aan antara SPPK den-an +entaksiran sedia ada.an. Soala(: Bol)h'ah p)(ta'si&a( .ernilai dari se-i +e .dilaksanakan di sekolah.

Ba-ai ana +en4a inan kualiti PBS da+at dilaksanakan..ediakan dua s.aikan 'PSR 2>16. %+akah asas +e ilihan urid untuk ke asukan ke sekolah .an tu-as -uru.den-an +ro-ra . a+likasi untuk e .Da4aran 6>? SPPK .ertaraf dunia.Da4aran ata+ela4aran adalah 1>>? T$R%S.blogspot.ah.erasra a +enuh.e.Ia akan entaksir +roses dan +roduk iaitu en-a al konse+ assess ent for learnin. 2'4ian khas ke asukan ke asra a +enuh akan di+erkenalkan dan akan diuruskan oleh Baha-ian2. Kena+a PBS dilaksana.an. Mulai Tin-katan 1 +ada 2>12 dan PMR se+enuhn.ah .Kese ua ko +onen ini ditad. &.ersifat holisti1/s.PBS e .ai untuk ko +onen ata+ela4aran +entaksiran Sains di 4alankan Pusat dan dan +en1a+aian +en1a+aian urid urid direkodkan direkodkan Tiada Pentaksiran Tiada +entaksiran %da P%3SK Pen1a+aian urid akti0iti 4as ani ini direkodkan sukan dan kokurikulu )P%3SK* Pentaksiran %da dala +PSI di4alankan %da dala Psiko etrik )+PSI* ko +onen +ada dua taha+ ko +onen SPPK +entaksiran iaitu tahun 3 dan sekarantahun 6 Pe+eriksaan Pusat %da dala %da dala 4>? eran-ku i )PP* ko +onen ko +onen PS/P%3SK dan PP +entaksiran SPPK.dan assess ent of leanin-.a kefaha an di kalan-an +entaksir su+a.a skor .erkenaan. 2Pe entoran ialah satu usaha untuk e astikan 5u4udn.Teta+i untuk sekaran-.aha-ian KPM . 1>. %+akah ko +onen PBS.http://fadzilmahasiswa.ste ".ir disekolah. Bila PBS transfor asi ne-ara untuk en-hasilkan odal insan . @.an.ai dar4ah kesahihan dan .er +enekanan ke+ada kese ua as+ek 3$RI. 2PBS eran-ku i e +at ko +onen iaitu +entaksiran +usat/+entaksiran sekolah/+entaksiran akti0iti 4as ani/sukan dan kokurikulu dan +entaksiran +siko etrik.ste ini entaksir as+ek 4as ani/e osi/rohani dan intelek)3$RI*.an- ula dilaksanakan.com +usat)P+P* ata+ela4aran sekolah ata+ela4aran Bahasa P$K% e +un. 2Seirin. 6. %+akah PBS akan 2Pihak (P telah ena . en.antu -uru2-uru.di+eroleh e +un.PBS terdiri dari+ada e +at ko +onen iaitu Pentaksiran +usat/+entaksiran sekolah/+entaksiran akti0iti 4as ani/sukan dan kokurikulu dan +entaksiran +siko etrik. Kena+a sekaran-. 2Mulai Tahun 1 +ada 2>11 dan +ena . 5.a +ada 2>14.

http://fadzilmahasiswa.aikan +e .com ke. Pen-esanan ialah +roses enilai ko +onen Pentaksiran Pusat dari se-i +en1a+aian o.ataan standard tentan.uat 2 standard +e .+erkara .4ektif/ kekuatan dan kele ahan instru en serta i +akn.an.erterusan e .terli.an.aiki.aik +en-etahuan/ kefaha an dan kesefaha an .sesuai untuk ereka: 2Boleh 2Boleh urid entaksir urid asin-2 asin.an.ai kesahan dan ke.erterusan . Pentaksiran Psiko etrik . %+akah standard +restasi.an.an.ela4aran adalah a+a .e .anterkandun. Pen.urid +atut tahu/ faha dan .di1ari/ instru en . <uru eru+akan oran. Pe antauan ialah satu +roses untuk enda+atkan aklu at dan e astikan +entaksiran dilaksanakan en-ikut +rosedur dan 4adual .* dan ke.di.ut.aan.an..ditaksir/ kriteria .an- 2 standard kurikulu terdiri dari+ada standard kandun-an dan standard +e . 11.oleh en-ukur ke.an.er aklu .ela4aran.+alin.a-aian 1iri +eri. Maklu at .urid +erlu .adi dan +otensi urid ini da+at e .oleh .an.ih e aha i urid itu su+a. Sesi +en. %+akah +eranan Pentaksiran Psiko etrik.erasaskan kurikulu dan +roses +en-a4aran dan +e . Pen.an.an.an.ai.uat -uru di+er1a.ela4aran urid.oleh+er1a.ilit.ina untuk +ena . 2 standard +restasi 2 standard +restasi enun4ukkan taha+ +en-uasaan dan kualiti ker4a e .di+eroleh )a1Euired a. e .a +e . %+akah standard kurikulu . Pe entoran di4alankan se1ara .erdasarkan ske a +e arkahan. Selain di-unakan untuk en-enal +asti dan en-asah ke.a untuk tu4uan e +er.ela4aran .ilit.and .kerana e antau +erke .dala KSSR: urid +atut tahu dan .at den-an PBS.ersa a 3urulatih 'ta a +entaksiran den-an tu4uan e anta+kan dan ena .an.elarasan di+erin-kat sekolah eru4uk ke+ada +roses +e .a+a .antu Pentaksiran Psiko etrik elen-ka+kan ke+erluan ini den-an enda+atkan data selain dari+ada +en1a+aian akade ik.elarasan akan diatur en-ikut +rosedur . Pentaksiran Psiko etrik tidak .olehan . Ia adalah untuk e astikan keselarasan kefaha an terhada+ konstruk dan ske a +e arkahan terse.erian skor ke+ada konstruk .ah.an.aiki +ro-ra Pentaksiran Pusat.an.eri +anduan ke+ada i.oleh dilihat elaui tin-kah laku 13.* dari+ada +en-ala an dan +ersekitaran urid.an.oleh .aan .blogspot.an-an urid se1ara . Bolehkah +entaksiran .adi di+erlukan untuk +e ..alas .ela4ar dan .ela4aran .e +erihalkan ke+el.an.diteta+kan a-ar e +un.oleh+er1a.di-unakan dan kaedah +e .diteta+kan dan akan di5akili oleh se ua -uru .erhu.olehan atau .a+a/ -uru dan urid untuk le.ditaksir .akat ter+enda urid da+at di+ertin-kat dan di anfaat anakala kele ahan urid da+at di+er.di1a+ai urid urid 14. Maklu at .diru4uk/ e0idens .ersifat akade ik dan +eri.un.u .oleh di+ertin-katkan. 12.eri akna ke+ada .an.an.uat se+erti .tin--i.ah.erian skor.ela4aran 2 standard kandun-an adalah a+a .olehan se ula 4adi )innate a.

erdasarkan e0idens dan deskri+tor dala +ortfolio anak asin-2 asin-.a-aian aklu at se1ara ko +rehensif .an-an asa 2(a+oran deskri+tif dan for atif da+at di.an.+entaksiran .disediakan.an.an-an se ua as+ek +e .entuk teFt 21.aik. 2'PSR dan PMR dala SPPK asih teta+ .er.entuk diskri+tif. %dakah -uru en-a4ar. .erterusan dan en.a-i e .an.antu urid en-enal+asti kekuatan/kele ahan/kesila+an dan a+a .+erlu di.a di+erlukan. tin-kah laku.erikan +endedahan se ula tentan.i.alas .ih e aha i konteks . 16.an.er aklu .an. en--unakan standard dala kurikulu atau standard +restasi untuk untuk en-a4ar anakala 2<uru hendaklah en--unakan standard dala kurikulu en--unakan standard +restasi untuk entaksir. Ba-ai ana PBS akan dilaksanakan 4ika ke udahan ko +uter dan internet tiada di sekolah.blogspot.oleh e .alas .sela a ini tidak ditaksir.a la-i .an.an-an 2Mentaksir dan e .eri oti0asi untuk en1u. %+akah nilai PBS ke+ada urid2 urid aliran a-a a.erdasarkan standard +restasi .di.ela4aran ereka.an.i +an aklu at +erke .ersedia untuk elaksanakn PBS.uat elalui s.ai asas +en-a4aran dan +e . %+akah nilai 'PSR dan PMR. 1@.erasaskan sekolah.u . .http://fadzilmahasiswa.antu urid tentan. 2<uru akan eneran-kan +erke . aklu .er+andukan standard +restasi 15.ela4aran anak2anak enda+at ereka.aiki/ . %+akah PMR akan di-unakan se.ila2.ela4aran teta+i akan di. 3esteru/ +entaksiran dilakukan untuk elihat +erke .oleh e aha i la+oran .a-ai indikator untuk +e ilihan aliran di +erin-kat enen-ah atas.alas .eri ke+el. .aiki untuk e .ste a+likasi +ada . 1&.a-ai ana +erlu di+er.ernilai dari se-i +e . Ba-ai ana hasil +entaksiran .eri akna .uat +e ilihan aliran . 2Keran-ka standard +restasi eran-ku i +en-uasaan +en-etahuan/ke ahiran dan +en-a alan ada.an.ase* 1".tu4uan dan +erke .e +un.Siste ini 4u-a en. 22.antu urid e .ila sekiran. (a+oran adalah .eri hasil . Ba-ai ana i. 2(i a ko +onen +entaksiran dala SPPK da+at e . urid 2Setia+ -uru eru+akan -uru terlatih . 23.an.eluruh.u .te+at.a+a +e .le.com 2(e.e . Keadaan inilah . Maklu . %+akah -uru sudah .holistik teta+i tidak la-i hi-h stake kerana +entaksiran di4alankan se1ara .sesuai den-an +ersekitaran dan +erke . 2Siste akan desediakan dala file dala A9.eri .an-an urid dari+ada Tahun 1 hin--alah ke Tin-katan 5 )life2ti e data . 2>.le.e .an.entukan odal insane .oleh e .er-una untuk 2Maklu .an-an anak ereka .entuk standalone dan data dihantar dala urid.a-i enin-katkan +restasi ereka di asa hada+an. Ba-ai ana i.a+a .an.ih .an-an +e .alas en-enai +erke .an-unan insan .

ekalkan aklu at se.il kira urid .a.an.ediakan kaedah dan 25.http://fadzilmahasiswa.com 24. %+akah +eranan P%3SK dala PBS.an. Is% ")&'i(i * U"USA1 23 DIS# B#R 43$$+ .atan dan +en.sei .dan har onis/ +en1a+aian/ +en-li.a-ai +elen-ka+ ke+ada ke en4adian urid . %dakah PBS en-a .a-ai se.aha-ia dari+ada 5a4aran 4>? PBS untuk 'PSR. 2P%3SK e .ertaan urid dala akti0iti 4as ani/ kesihatan/ sukan dan kokurikulu dia . 2PBS en-a .erke+erluan khas den-an instru ent +entaksiran .il kira se.erke+erluan khas dala +elaksanaann. en.il kira urid .an.sesuai den-an ereka.blogspot.

http://fadzilmahasiswa.com .blogspot.

7 : B BI SB%(%# (%GIM B$RK%IT%# 9%S%R M$M%RT%B%TK%# B%H%S% M%(%ISI% M$MP$RK'K'H B%H%S% I#<<$RIS )MBMMBI* .http://fadzilmahasiswa.com $.blogspot.

ahasa +en-a4aran dan +e .sia dan .ahasa +en-antar di se ua sekolah ke.an-saan Ta il dan sekolah enen-ah.etul.a-ai .ahasa Mala.ahasa In--eris se. 2.ela4aran )+:+* sains dan ate atik di sekolah ke.blogspot. 9asar MBMMBI eneta+kan +en--unaan .ahasa Mala.an-saan dan sekolah enen-ah serta e astikan urid .n-saan Ta il.ahasa Ta il di sekolah 4enis ke. Apa'ah p)&b)zaa( a(ta&a Dasa& 00S I da( Dasa& B BI.ahasa Mala.sia se.ahasa Aina di sekolah 4enis ke.oleh en-uasai .a-ai .com $. Apa'ah it% Dasa& B BI 9asar MBMMBI ialah dasar Ke enterian Pela4aran Mala.sia se.an-saan/ sekolah 4enis ke.an-saan dan sekolah enen-ah/ .a-ai .http://fadzilmahasiswa.ahasa In--eris den-an fasih dan . .sia )KPM* untuk e astikan +en--unaan .ahasa +:+ sains dan ate atik di sekolah ke. Bagaima(a'ah Dasa& B BI dila'sa(a'a( di s)'olah. 4. 9asar PPSMI eneta+kan +en--unaan .an-saan Aina dan .

for #on2B+tion $n-lish (an-ua-e Tea1hers )R$(T#BTe* untuk -uru . 9asar MBMMBI dilaksanakan se1ara .ahasa Mala.ahasa Mala.ahasa In--eris dan=atau .a-i kedua2dua ata +ela4aran ini adalah +ada tahun 2>21.tidak en-ikuti A2P$(T • Bral Profi1ien1.sia di sekolah ke.sia dan .ahasa Mala.ahasa Mala. Masalah se+erti ini . KPM telah eran1an.aik dan ereka akan terus ketin--alan.a-ai +ro-ra di . 8.an-unan +endidikan nasional.erko unikasi dala kalan-an +ela4ar Tin-katan 1 di sekolah2sekolah Band 3 J 5 BP< 4u-a en-endalikan +ro-ra ata +ela4aran BM dan BI: (atihan untuk .ini/ +:+ ate atik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dala .ertu4uan e . 9.an.ahan dasar . Murid en-a .ahasa In--eris .ahasa In--eris • Reinfor1in.ahasa Mala.of Trainers for $n-lish (an-ua-e (e1turers in Institutes of Tea1her $du1ation )$(IT$2ToT* untuk Pens.an. in $n-lish for Se1ondar.aha5a ke.aha-ian .erdasarkan kesediaan -uru dan urid di sekolah.a .antu -uru dan urid en.a urid da+at e aha i kedua2dua ata +ela4aran terse. S1hools )BPS2$#<(ISH* untuk enin-katkan ke ahiran . Manakala di sekolah enen-ah/ +en--unaan . Hal ini e aksa -uru2-uru untuk en-a4ar dala .a PPSMI diteruskan/ se.erkenaan.an-saan 1ina/ .)A2P$(T* untuk -uru .andar.ahasa Mala. Soft landine . )(gapa'ah Dasa& B BI dip)&')(al'a(.ahasa In--eris elalui +elaksanaan ta . Bagaima(a'ah g%&% dilatih %(t%' m)la'sa(a'a( Dasa& B BI.oleh en--unakan .esuaikan diri den-an +eru.ahasa +:+ sains dan ate atik/ enin-katkan +en-uasaan .andar/ teta+i 4u-a di .a-ai .ukan o+s.er anusia/ +en.alikan +eranan .an. Bagaima(a'ah p)(d)'ata( soft la(di(g dila'sa(a'a( di s)'olah.olehkan urid sekolah rendah dan sekolah enen-ah .elu tahun 2>1> eneruskan +en--unaan BI sehin--a ta at Tin-katan (i a .la a untuk e aha i konse+ ate atik dan sains kerana ereka tidak faha .er+erin-kat2+erin-kat )soft landin-* ulai tahun 2>1>.ahasa Ta il di sekolah 4enis ke. Ini .sia: latihan dan +enin-katan +rofesionalis e -uru .erikut: • Trainin.com 9asar MBMMBI dilaksanakan di sekolah elalui +endekatan en-e . 9en-an +endekatan soft landin. Hasil ka4ian 4u-a enda+ati urid sukar e aha i ata +ela4aran ate atik dan sains dala .an.ahasa In--eris dan=atau . 9ala +roses +eralihan ini/ +:+ sains dan ate atik .an.en . Ka4ian KPM 4u-a enun4ukkan .ahan 5aktu +:+/ transfor asi kurikulu / +enin-katan ka+asiti -uru dan su .sia se+enuhn.esar urid di ne-ara kita tidak akan da+at en-uasai il u ate atik dan sains den-an .arah IP< • Aertifi1ate in the Pra1ti1e of $n-lish (an-ua-e Tea1hin.telah en-ikuti +:+ sains dan ate atik dala BI +ada atau se.ahasa Mala.ande ikian/ sekiran. $(TA telah di+ertan--un-4a5a.ertutur dan .ukan saha4a diala i oleh sekolah2sekolah di luar .ahan dan +eralatan serta en-inte-rasi Teknolo-i Maklu at dan Ko unikasi )TMK* dala +:+ 7.ahasa In--eris.an.en .$n-lish (an-ua-e Tea1hin.blogspot.sia su+a.ediaan .a-ai +ihak enda+ati PPSMI tidak da+at dilaksanakan se+erti .dihasratkan.ukan o+s.ahasa Aina di sekolah 4enis ke.a5ah dasar MBMMBI untuk elatih -uru Bahasa In--eris dala +erkhid atan untuk enin-katkan +rofesionalis e -uru dan 4u-a elen-ka+kan -uru den-an ke ahiran selaras den-an +e .http://fadzilmahasiswa.di4alankan oleh +el.sia.sia se+enuhn. Bleh .a-i .akan sekolah telah elaksanakan +:+ sains dan ate atik dala .dan elaksanakan +el.sia se.a +ada tahun 2>16.ut.ahasa In--eris dan=atau . Ka4ian .ahasa In--eris.an-saan Ta il.an-saan dan sekolah enen-ah/ .ahasa Mala.kan untuk elaksanakan +ro-ra serta kursus .il asa .

telah .ina dan akan da+at diakses se1ara atas talian oleh -uru .atan -uru2-uru .sia da( bahasa I(gg)&is m)(c%'%pi bagi m)(amp%(g p)(ambaha( wa't% p)(ga-a&a( matap)la-a&a( Bahasa ala. (en-ka+kan -uru +ra +erkhid atan den-an ke ahiran +eda-o-i .an.erterusan.a-ai ke.en-a4ar ata+ela4aran Bahasa In--eris di sekolah rendah di seluruh Mala. iii. Pro-ra Inter0ensi Ta . iii.an..aru ini sela a 6 . 1.an.sia da( Bahasa I(gg)&is. d.a(g b)&'%aliti.. $(TA elaksanakan Aertifi1ate in the Pra1ti1e of $n-lish (an-ua-e Tea1hin. Bagaima(a'ah K0 m)masti'a( g%&% bahasa ala.olehan dan -a.a-ai -uru +er ulaan.an. Ba-i Pro-ra I4a8ah Sar4ana Muda Per-uruan )PISMP* J ada ko +onen % alan Professional/ Pen-ala an Berasaskan Sekolah )PBS* dan Praktiku . .itu/ instru en PS$(T .ut: i.a-ai satu inisiatif $(TA untuk e .erterusan.antu -uru2-uru .an-unan +rofesionalis e se1ara .ahasa In--eris: i.http://fadzilmahasiswa.a-i e astikan +restasi ereka di sekolah. K untuk -uru2-uru .)PS$(T* telah di..ela4aran di sekolah.sia.ahasa In--eris untuk en-enal+asti ke+erluan latihan +rofesional serta e ohon untuk en-ikuti kursus .ahasa In--eris .ah o+s.com i. Kursus Pe anta+an Profisiensi <uru Bukan B+s. 9i sa +in. Standards for $n-lish (an-ua-e Tea1hin.oleh di4adikan +anduan dala eran1an-/ ereka .ahasa In--eris en-enal+asti ke+erluan latihan +rofessional ereka serta e .entuk dan en-urus +ro-ra +e .eri +etun4uk untuk +e . .ulan sele+as ta at +en-a4ian dan di te +atkan disekolah.ahasa In--eris ala. KTea1her Stud. Kursus Pendek Kelolaan Institusi )KPKI* K9P 4 Min--u Kursus Kola. BP< elaksanakan 2 4enis +ro-ra .sia da( bahasa :. 1.ah B+s. IP< akan e antau +restasi = +en-li.an.ahasa In--eris (atihan <uru Kontrak . ii. Peda-o-.a-i tu4uan terse.antu +ela4ar ini di sekolah se.di+erlukan untuk +e .en.en -uru2-uru Sains dan Mate atik sekolah enen-ah . Ba-i PBS/ +ela4ar akan Praktiku a.ukan o+s. Ka4ian ini da+at e .*B0>/#L"?/I0> + Institut Pendidikan <uru a.an-unan +rofesionalis e se1ara .oratif 9en-an 9e5an Bahasa 9an Pustaka (atihan untuk .ahasa In--eris.ahasa In--eris Kursus Penin-katan Peda-o-i <uru B+s.an-unkan se.ela4aran urid.en . en-ikuti setia+ se ester +en-a4ian. : J 3 kali +raktiku Se ester 5 J 4 in--u Se ester 6 J & in--u Se ester " J 12 in--u Se ester & J +ela4ar akan en4alani internshi+ di ana ka4ian +er asalahan dala +en-a4aran dan +e . Bagaima(a'ah 'ita m)masti'a( g%&% bahasa I(gg)&is ..a 4u-a . Selain itu/ ian. ii.an-unan +rofesionalis e untuk -uru2-uru .blogspot.a +e .)A2P$(T* untuk -uru .en .sesuai den-an +el.en . Kursus ini eru+akan kursus ta .erkhid at antara 1 J 5 tahun .erunsur self2e0aluati0e 4u-a telah di. .

M BPS2$#<(ISH StudentLs Hand.an-unan +rofesionalis e +ens. Standards for $n-lish (an-ua-e Tea1hin.http://fadzilmahasiswa.erikut: e .terli. Pen-endalian +ro-ra =kursus= .an-sa/ Kuala (u +ur/ dan $n-lish (an-ua-e Tea1hinAentre/ Kuala (u +ur Peranan Trainin..ane ..an-unan +rofesionalis e -uru .uah sekolah rendah dan +ens. M A9 %udio2!ideo )Tea1herLs A9* .)PS$(T* 'ntuk +e .lain dala kluster dan 8on d. Pro-ra (atihan <uru Kontrak . Mentor .an.arah di li a Institut Pendidikan <uru )IP<* .an.ih .ahasa In--eris -uru2-uru .e .a/ Kota Kina.ah • IP< Ka +us 9atoL Ra8ali Ia ail/ Kuala Teren--anu/ Teren--anu • IP< Ka +us Bahasa %ntara.blogspot.an.erkesan.a(g dib)'al'a( %(t%' m)(-a.ertutur dan . #(glish La(g%ag) ")achi(g ?)(t&) *#L"?+ t)lah m)(.com ii. in $n-lish for Se1ondar. Standards for $n-lish (an-ua-e Tea1hin.elidikan .an.ertutur dan .olehkan -uru .telah .an.ahasa In--eris en-enal+asti ke+erluan latihan +rofesional ereka.eker4asa a den-an +ens.an. S1hools )BPS2$#<(ISH* M Buku Panduan <uru BPS2$n-lish .en-kel= latihan dala kluster dan 8on 1. Perkhid atan +akar dala +eran1an-an dan +elaksanaan akti0iti ko2kurikulu e.ersara dari seluruh ne-ara 9.ut.ahasa In--eris/ $(TA telah ener. Bral Profi1ien1.dite +atkan di setia+ PKBI adalah untuk en4adi entor dan 1oa1h ke+ada +ens.itkan .an.a-ai +akar atau entor ke+ada -uru dan +ens.at di sekolah rendah adalah untuk dala as+ek se+erti .ih efektif. Peran1an-an dan +elaksanaan +ro-ra +enin-katan +rofesionalis e -uru Bahasa In--eris6 . Apa'ah p)&a(a( g%&% p)(%t%& -ati dalam m)mba(t% m)(i(g'at'a( p)(capaia( Bahas I(gg)&is.sesuai -.ook untuk +ela4ar.arah terse.a'a( Dasa& B BI. Apa'ah baha( .er+otensi di dala kalan-an -uru sekolah $3. Ker4asa a den-an +ihak KPM dala +en-endalian +enilaian +ro-ra h.an.telah dikenal +asti se.dilaksanakan oleh T7 adalah se4a4ar dan selaras den-an ke+erluan dan kehendak institusi. Selain itu/ T7 4u-a ..uat untuk elaksanakan Pro-ra Penutur 3ati Bahasa In--eris ulai 2>11 hin--a 2>13. M Peda-o-.entukan +asukan 4urulatih .olehkan -uru elaksanakan +en-a4aran ke ahiran .arah Bahasa In--eris den-an tu4uan e . Bantuan dala akti0iti sokon-an +en-a4aran dan +e . .erko unikasi den-an le.an.arah dala e .a-ai Pusat Ke1e erlan-an Bahasa In--eris )PKBI/ iaitu: • IP< Ka +us Batu (intan-/ Ku1hin-/ Sara5ak • IP< Ka +us <a.arah Bahasa In--eris di sekolah rendah dan institusi +endidikan -uru di ne-ara ini.ahasa In--eris se.ahasa In--eris di 1&>> .ahasa In--eris a.ahasa In--eris . Pe .ela4aran f.an-unkan +ro-ra latihan.il +enutur 4ati . Ker4asa a den-an +akar dari luar ne-ara .7ello5s )T7* .olehkan -uru elaksanakan P : P untuk +ela4ar Tin-katan 1 tahun 2>12 dala ke ahiran ..antu dala +e . Tu-as . Ke+utusan di.an. Pada tahun 2>>& KPM telah .antu -uru . Pelaksanaan akti0iti +en.)dia'a( baha( bagi m)(i(g'at'a( p&of)sio(alism) s)&ta m)mp)&'%'%h p)(g%asaa( bahasa I(gg)&is dalam 'ala(ga( g%&%: a.ersetu4u untuk en-a .e . Petun4uk Prestasi 'ta a Pro-ra Penutur 3ati adalah untuk enin-katkan ka+asiti -uru .erko unikasi den-an le. .alu/ Sa.uku Peda-o-.

er.a-ai aklu at )kuantitatif dan kualitatif* .ur di sa +in.a-i ata +ela4aran Bahasa Mala. Sele+as dari+ada tahun 2>2> se ua soalan .lain sa a ada se1ara kuantitatif atau kualitatif.uat analisis ke+ada skor alahan .ela4aran ke se ua sekolah. Bahasa I(gg)&is ata% dwibahasa.uat +erti . Pentaksiran su atif dilaksanakan den-an -uru e .an.ela4aran en--unakan +el.an.entuk iaitu6 Pentaksiran di sekolah akan dilaksanakan dala Pentaksiran 7or atif iaitu +entaksiran +ada +erin-kat +e .ila2.esar atau na8ir.sia. $4. %ntara inisiatif terse.an-an tentan.ukan se ata2 ata ke+ada e .an.enitik.eri tu +uan .e erlukan teruta a urid sendiri. Bagaima(a'ah p)(ta'si&a( dila'sa(a'a( di s)'olah.alikn.antu dala +en-uasaan Mak al . e .akan eneruskan +en-a4aran urid di se ester atau tahun .a/ -uru estilah a +u e .entukan den-an tu4uan untuk e +er. Ini adalah selaras den-an hasrat MBMMBI.uat dala d5i.a-ai akti0iti +entaksiran.eratkan ke ahiran .ut eru+akan . $2.erin.ahasa In--eris dala kalan-an urid. 0 R da( S0 dalam Bahasa ala.ahan asa +:+ .ih enitik.ut akan di.ertulis tidak +erlu di. 11.ih efektif untuk enin-katkan +en-uasaan .a+a/ -uru .erke+entin-an se+erti i.ahan di-ital +en-a4aran dan +e .a5ah 9asar MBMMBI/ KPM sedan. Maklu at terse.http://fadzilmahasiswa.elaksanakan +el.uat u4ian/ e eriksa/ erekod skor urid dan e .ila asa oleh ana2 ana +ihak .an. Selaras den-an soft2landin.+e .a-ai inisiatif .ila dikehendaki +ada .aru .blogspot.di+eroleh elalui +el. Bagaima(a'ah Dasa& B BI a'a( m)mba(t% m%&id m)(ghadapi caba&a( da&i s)gi bahasa p)(ga(ta& dalam p)mb)la-a&a( at)mati' da( Sai(s di p)&i(g'at p&a%(i/)&siti.taha+ +en-uasaan urid dala +e .an.sia.aiki dan enin-katkan +e .a-i ata +ela4aran Sains dan Mate atik di +erin-kat 'PSR/ PMR dan SPM akan di.com Baha-ian Teknolo-i Pendidikan telah en.entuk A9 Stand2alone . Bleh itu/ +ela+oran .ela4aran )+entaksiran +e . Bahan terse.ahasa.ialah elihat +erke .aikan .an.eratkan dala +en-uasaan .ela4ar dan en-uasai a+a .MBMMBI/ soalan +e+eriksaan a5a . Bahan ditera+kan den-an unsur didik hi.ahan +erisian kursus +endidikan khusus . Sekali la-i -uru tidak +erlu e .ertulis atau 0er.ut +erlu dinilai dan dila+orkan oleh -uru untuk di-unakan +ula oleh -uru lain .ahasa eru+akan salah satu inisiatif IAT .a. 9i .er.a se1ara .u .ahasa akan dilen-ka+i den-an alat +andan.le. Ada'ah soala( p)p)&i'saa( awam bagi mata p)la-a&a( Sai(s da( at)mati' di p)&i(g'at U0SR.an. Infrastruktur ak al .er. Bahan di-ital ini .sia dan Bahasa In--eris .an-an +e .da+at di4alankan di se ua ko +uter.le.ahasa.sia dan Bahasa In--eris.an. $7.an.ekalkan .ahasa sehin--a tahun 2>2>.a-i kedua ata +ela4aran terse.sia dan Bahasa In--eris.ela4aran atau assess ent for learnin-* Pentaksiran Su atif iaitu +entaksiran +ada +erin-kat eru uskan den-an tu4uan untuk en-etahui se4auh ana urid telah . Ba-ai anakah +en--unaan ak al .andin-kan urid den-an urid .eri aklu .ut ialah +ena .al a+a.den-ar/ +erisian ka5alan urid dan +erisian interaktif Bahasa Mala.di+ela4ari )+entaksiran tentan.ahasa da+at Bahasa Mala.le.erkala se.ih +entin.uat se1ara .ela4aran urid dan akti0iti e .erikutn.an. dua .uat dala Bahasa Mala.ediakan dan e .alas ke+ada sesia+a saha4a .ahasa In--eris/ +ena .ela4aran atau assess ent of learnin-* Pentaksiran for atif e .ah.en4adi a-enda uta a dala +elaksanaan dasar MBMMBI.

atkan +er-erakan fi8ikal.le.eker+eluan khas .a-i e . Murid .a-i en.ilan +enutur 4ati .ih tin--i.aha-ian dala sekuran-2kuran-n.eri kesei .di4alankan den-an +en-etahuan serta +ersetu4uan +ihak sekolah6 iii.ahasa In--eris dala kalan-an urid .8 : $ %&id $S%'a( *$ $S+ Apa It% Dasa& $ %&id $S%'a(.an.akat dan .erdasarkan ke+ada akti0iti ru ah sukan dan kela.ertai sekuran-2kuran-n.an. en-a .ertai le.er ata +ela4aran P3K hendaklah di-una sa a .dita5arkan di . Setia+ urid ter asuk urid .diuta akan adalah +en.atau tidak aktif6 Me .blogspot. Bleh itu/ +elaksanaan 9asar MBMMBI dihara+kan da+at enin-katkan +en-uasaan .er+otensi untuk di-ila+ ke taha+ . Me5u4udkan landasan ke arah ke1e erlan-an sukan. Me . Sukan .a ke+ada urid .an.+elaksanaan +:+ di .ertaan aktif oleh se ua urid dala akti0iti .an.uda.arah dan -uru Bahasa In--eris/ +en.atkan diri se1ara aktif den-an K)(apa Dasa& $ $S I(i Diw%-%d'a(.ediaan . Menin-katkan ke1er-asan 4as ani6 ii. Me enuhi naluri se ula4adi urid dala akti0iti fi8ikal6 0i.antu ereka eneruskan +en-a4ian di +erin-kat +rauni0erisiti ahu+un uni0ersiti. Ke4ohanan olahra-a sekolah .erikut: )la'sa(a'a( Dasa& en-a . 9asar 1M 1S di5u4udkan untuk e .an.okon.andita5arkan oleh sekolah atau .a5ah +elaksanaan Kurikulu Standard Sekolah Rendah )KSSR*/ +en.http://fadzilmahasiswa.a-i enin-katkan ka+asiti +ens..didahului oleh ke4ohanan erentas desa dan sukan tara en4adi akti0iti teras sukan di sekolah.ahan dan .ih dari 1 sukan en-ikut ke a +uan dan sukan . i.. e5a4i.erunsurkan akti0iti .atan dala sukan khususn..a1aan ta .ahan .eri +eluan.eri akses ke+ada se ua urid untuk enda+atkan faedah dari +en-li.an.ilik dar4ah. Me . Me .an. Me u+uk +er+aduan di antara kau 6 i0. i0.an. 0.a en. 9asar 1Murid 1Sukan )1M 1S* satu akti0iti sukan di sekolah.tahun.a5ah 1M 1S hendaklah . Se.an.an.an-unkan sukan sekolah ke arah enin-katkan kadar +en.a-i +elaksanaan dasar ini6 0i.a sukan di kalan-an urid6 0.oleh en.aneli.a satu 4enis sukan di sekolah6 dan Me .ertai akti0iti sukan eli.il kira +rinsi+2+rinsi+ i.entuk sahsiah/ 4ati diri/ disi+lin atau nilai urni6 iii.er.il .elu +elaksanaan 9asar 1M 1S ini/ ia hendaklah .erkualiti di sekolah.ertaan urid dala sekuran-2kuran-n. %sas ke+ada 9asar 1M 1S adalah +elaksanaan ata +ela4aran Pendidikan 3as ani dan Kesihatan )P3K* .erkualiti se+erti .ahan sokon-an .a satu 4enis sukan6 ii. Apa'ah 0)&'a&a<p)&'a&a @a(g 0)&l% Diambil Ki&a S)b)l%m $ $S I(i.com kurikulu .entuk .ediaan -uru/ +en-a . Setia+ urid dikehendaki sekolah se+an4an. %kti0iti sukan di sekolah diadakan se+an4an.tidak en-ala i asalah kesihatan hendaklah 5a4i.tahun . Se-ala su .kuran. sukan.ke+ada se ua urid .an-an antara ke+erluan akade ik den-an ke+erluan fi8ikal6 dan 0ii.kan setia+ urid en. %s+ek .ahasa In--eris di .ahan di-ital . Apa'ah 5b-)'tif Dasa& $ $S I(i. $.

Me u+uk . Me u+uk +er+aduan di antara kau .ai +rasarana/ ke udahan dan +eralatan sukan hendaklah en-o+ti u kan +en--unaann. Siapa'ah @a(g 6a&%s ")&libat Di Dalam 0)la'sa(aa( Dasa& $ $S I(i.u .4ektif2o.tahun. 9asar ini en.sia . %kti0iti sukan di . Bleh .entuk sahsiah/ 4ati diri/ disi+lin dan nilai urni. Konse+ 9asar 1 M 1S di5u4udkan untuk en.eri kesei .an. e enuhi o.ertaan urid dala ke4ohanan Ma4lis Sukan Sekolah 9aerah )MSS9*=Ma4lis Sukan Sekolah #e-eri )MSS#*=Ma4lis Sukan Sekolah Mala. sukan sekolah.an.an-saan .erdasarkan ke a +uan sekolah. Pen.akan sukan di kalan-an as.a hidu+ sihat dan 1er-as.a .a5ah Sukan 'ntuk Se ua adalah san-at +entin.tahun. Me5u4udkan landasan ke arah ke1e erlan-an sukan.an.a5ah Pro-ra Ke1e erlan-an Bakat Muda/ Sukan Prestasi Tin--i Sekolah serta sukan lain .sia. Me . Me .ke+ada +e .ertaan setia+ urid dala sukan adalah a at +entin.an.atkan diri se1ara aktif den-an en. 3. Me .a satu akti0iti sukan di sekolah.okon. 5.+elaksanaan 7alsafah Pendidikan Ke.an-unkan odal insan elalui +en.de ikian/ +en. 9asar ini selaras den-an hasrat I%B Perdana Menteri dala endokon.an-unkan di . 6..dala e .uda.sudah e +un.a-i enin-katkan la-i +en.anurid dala ke-iatan sukan se+an4an.sei .ersatu +adu.se.a-ai satu landasan endokon. Manakala urid Prasekolah hin--a Tahun 3/ di-alakkan en.ansei .a +u dita5arkan oleh +ihak sekolah.arakat dan hendaklah di ulakan di +erin-kat sekolah elalui dua strate-i iaitu Sukan 'ntuk Se ua dan Sukan 'ntuk Ke1e erlan-an.blogspot.er atla at untuk elahirkan insan .ertai akti0iti sukan sekolah se+an4an. 4.as+irasi 1 Mala.an-unan sukan sekolah6 dan 0iii.kan untuk Tahun 4 hin--a Tahun 6 di Sekolah Rendah dan Tin-katan Peralihan/ Tin-katan 1 hin--a Tin-katan 6 di Sekolah Menen-ah.uda.an-sa adalah eru+akan akti0iti 1M 1S Dasa& $ %&id $S%'a( 9asar 1 Murid 1Sukan )1M 1S* e5a4i.er+otensi hendaklah terus di.kan setia+ urid en.ina kesihatan/ sahsiah dan kese4ahteraan ke se ua urid.an-an antara ke+erluan akade ik den-an ke+erluan fi8ikal. Pihak sekolah hendaklah en-adakan +ertandin-an antara tin-katan/ kelas/ ru ah sukan/ dor asra a dan kela. 9asar 1 M1 S .er.entuk . Ba-i Sukan untuk Ke1e erlan-an/ +restasi urid .arakat 2. ".u .erhasrat untuk 1.ertai +ro-ra ini . 3usteru den-an dasar ini/ setia+ urid akan eli.a .ertai sekuran-2kuran-n.an.. ii.sihat/ 1er-as/ dina ik dan .a sukan di kalan-an urid.erikut: Menin-katkan ke1er-asan 4as ani.ersukan di kalan-an urid sekolah a-ar .an.an. 9asar 1M 1S adalah di5a4i. Setia+ sekolah . 9asar ini adalah selaras den-an 9asar Sukan #e-ara untuk e . 7alsafah Pendidikan Ke.sia )MSSM* serta +erin-kat antara.4ektif .ertaan .eluruh dari kalan-an en4adi ahli as. 9asar 1 M 1 S .se an-at 1 Mala. Me . 2. i.akat dan .dan har onis dari se-i intelek/ rohani/ e osi dan 4as ani )3$RI*.dari se-i intelek/ rohani/ e osi dan 4as ani.erhasrat untuk: 1.an.an.http://fadzilmahasiswa.a+a dan a-ensi luar= rakan sukan adalah di-alakkan untuk en.uda. en. Me enuhi naluri se ula4adi urid dala akti0iti fi8ikal. I.erhasrat untuk elahirkan insan .okon.com sukan6 0ii.ertaan aktif setia+ urid.7PK a-ar da+at: .an-saan )7PK* .an.an.en-a alkan -a.

andita5arkan oleh sekolah atau .atan dala sukan khususn. 3. 2. Penilaian 1.ih dari satu sukan en-ikut ke a +uan dan sukan .ahan +ada siste +enilaian sedia ada akan .an.an. Pen.aha-ian se1ara aktif dala latihan sukan dan +er ainan di . 4. Pelaksanaan 9asar 1M 1S hendaklah en-a .ertai le.atau tidak aktif.erkuatkuasa untuk dan Tin-katan 1 ulai tahun 2>12.9 : "&a(sfo&masi 0)(didi'a( Ao'asio(al 0)(g)(ala( = . Setia+ urid ter asuk urid .an-unkan sukan sekolah ke arah enin-katkan kadar +en.ke+ada +e .a5ah 1M 1S hendaklah .erdasarkan ke a +uan sekolah.com 1.an.erikut: 1.ih tin--i. sukan.a satu 4enis sukan.il kira +rinsi+2+rinsi+ .ertaan dala sukan adalah asas ke+ada +erke .a-ai ana+un urid2 urid Pra Sekolah hin--a Tahun 3 di-alakkan en.erkualiti di sekolah.erke+erluan khas .ertaan urid dala sekuran-2kuran-n.atan6 dan Pen1a+aian.ertaan urid dala ke4ohanan MSS9=MSS#=MSSM serta +erin-kat antara. 2.a+a dan a-ensi luar rakan sukan adalah di-alakkan untuk en. en-a . Se-ala su .an-unan sukan sekolah.an-an Intelek Rohani/ 3as ani/ dan $ osi urid.ai +endekatan dala elaksanakan +ro-ra sukan en-ikut a1uan dan ke a +uan sedia ada.erunsurkan akti0iti .kan untuk Tahun 4 hin--a Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan / Tin-katan 1 hin--a Tin-katan 6 di sekolah enen-ah. Me . 3.a-i enin-katkan la-i +en.an.a satu 4enis sukan di sekolah. 3. Pihak sekolah hendaklah en-adakan +ertandin-an antara tin-katan/ kelas/ ru ah/ dor asra a/ kela.. sukan sekolah. Setia+ sekolah . Dalau .didahului oleh ke4ohanan erentas desa dan sukan tara en4adi akti0iti teras sukan di sekolah.. Ke4ohanan tahunan olahra-a sekolah .eri +eluan.tahun .er aksud eli.atkan +er-erakan fi8ikal. urid Tin-katan 4 Peru.an. 4.. Me .erasaskan: Kehadiran6 3a5atan Serta Su .il .an-sa adalah eru+akan akti0iti 1M1S.er.an.http://fadzilmahasiswa.akat dan . %kti0iti sukan di sekolah diadakan se+an4an. 9en-an itu/ +elaksanaan 1M 1 S adalah .diuta akan adalah +en. 2. 3.a-i 1M 1S.u . 2.er untuk ata +ela4aran +endidikan 4as ani hendaklah di-una sa a .aha-ian dala sekuran-2kuran-n. ".an. Me .tidak en-ala i asalah kesihatan hendaklah 5a4i.eri akses ke+ada se ua urid enda+atkan faedah dari+ada +en-li.an.erdasarkan ke+ada siste +enilaian sedia ada . 6.an.il .ertaan aktif oleh se ua urid dala akti0iti su kan. %kti0iti sukan . 9asar 1M 1S adalah di5a4i.ai +rasarana/ ke udahan dan +eralatan sukan hendaklah en-o+ti u kan +en--unaann.oleh en.ke+ada se ua urid . $.an-an6 Pen-li.di4alankan den-an +en-etahuan dan +ersetu4uan +ihak sekolah6.an.erikut: 1.erdasarkan ke+ada akti0iti ru ah sukan dan kela.an. 5. Murid .dita5arkan di .er+otensi untuk di-ila+ ke taha+ .sudah +un e +un.u .le. %s+ek .ertai +ro-ra ini .a5ah +en-urusan sekolah.atkan diri dan en-a .kuran.an.an.blogspot.a ke+ada urid .a .erdasarkan ke+ada +endekatan . Sukan . Ba-i e enuhi +rinsi+2+rinsi+ +elaksanaan 1M 1S/ setia+ sekolah e +un. urid adalah .ertaan aktif setia+ urid. I.eli. Pen. %sas ke+ada 1M 1S adalah +elaksanaan ata +ela4aran Pendidikan 3as ani dan Kesihatan .

entuk +ensi4ilan .an.antu elahirkan +eker4a se+ara +rofesional se+erti 4uruteknik= +e .aik dan sederhana dala akade ik dan .idan.er ula +ada tahun 2>13 nanti e .erada di tin-katan satu.eri +eluan.eri +enekanan ke+ada a alan industri atau a ali teknikal dan akan en-uran-kan ko +osisi akade ik. "&a(sfo&masi 0)(didi'a( Ao'asio(al %P%BI(% transfor asi +endidikan 0okasional dilaksanakan ulai tahun 2>13 aka aliran ini tidak la-i dian--a+ se..sia )SKM*.erikan +eluan.diiktiraf oleh +ihak industri.alan Perdana Menteri/ Tan Sri Muh.4ektif aliran ini ialah e .antu elahirkan tena-a +rofesional dala . Mereka .an.andin-kan den-an se.an.er1orak +eker4aan )0o1ational*.4ika di.iddin Iassin .ke4uruteraan dan .+en1a+aian .er inat .enarikn. %+akah .an.4ektif aliran teknikal adalah untuk e .ilan-an +ela4arn.ut dala siste +endidikan ne-ara. B. Kandun-an kursus aliran ke ahiran diteta+kan oleh 3a.en-ikuti +endidikan sela a e +at tahun sehin--a +erin-kat di+lo a iaitu SKM taha+ e +at. %+akah +ula akna aliran 0okasional. Mereka 4u-a di. Manakala aliran ke ahiran dikhususkan ke+ada +ela4ar +en1a+aian PMR .an.il +e+eriksaan Si4il Ke ahiran Mala.ela4aran adalah sei .erada di tin-katan dua dan SKM taha+ dua se asa ..enarik +ela4ar ula didedahkan asas ata +ela4aran 0okasional dan .di aksudkan aliran teknikal.a san-at ra ai kerana ia dian--a+ selari den-an ke a4uan teknolo-i dan tuntutan ekono i sese. 2. %+a .an. Pela4ar aliran ini 4u-a dikira kuran.a eru4uk ke+ada Pia5aian Ke ahiran <una Tena-a Ke.er inat ke+ada +e .er inat ke+ada +e .untuk ke enara -adin. Transfor asi ini telah en4an4ikan kelulusan hin--a ke +erin-kat di+lo a se1ara 4alan +intas elalui +e5u4udan Kole4 !okasional )K!* sele+as tin-katan ti-a..ukan ke4uruteraan )+ertanian/ +erda-an-an dan ekono i ru ah tan--a*.an.an.rendah teta+i .sia )SKM* +ada taha+ satu iaitu se asa . Ketika ini u u .ila ta at kursus akan en4adi tena-a ahir di industri atau .aha-ian rakan2rakan ereka dari+ada aliran akade ik .aru ini telah elon4akkan kedudukan aliran terse.an-saan )#BSS*/ SKM dan lain2lain . %+a .an.blogspot.http://fadzilmahasiswa. 3. %liran teknikal dikhususkan ke+ada +ela4ar 1e erlan.eker4a sendiri.tidak .akan ne-ara dan .ela4ar dala aliran akade ik. Maksud aliran ke ahiran.atan Pe .a-ai te +at +ela4ar . B. Ko +onen +e .ke+ada +ela4ar . Se entara itu +ela4ar .enarkan en-a .uah ne-ara. B.eran--a+an ia se.en-ikuti aliran 0okasional ini sele+as tin-katan ti-a akan di.an.antu teknik.ela4aran a ali )hands2on*.oleh e ilih 4urusan ke ahiran sea5al usia 13 tahun iaitu se asa .com 1.an.4ektif aliran ini a+a. Kurikulu n.aru +endidikan 0okasional oleh Ti .akan e asuki kelas atrikulasi atau tin-katan ena sele+as ena atkan +e+eriksaan SPM. . %liran 0okasional e .teori dan a ali.ela4aran .er+eluan.an.an-unan Ke ahiran/ Ke enterian Su .a +eluasan aliran 0okasional dala siste +endidikan telah dia alkan di ke.a Pendidikan %sas !okasional )P%!* akan di+erkenalkan ke+ada +ela4ar ulai tin-katan satu.erada di tin-katan ti-a. Sesun--uhn.aru2.a en-ikuti kursus ini akan dianu-erah den-an Si4il Ke ahiran Mala.er Manusia.a-ai +endidikan kelas dua. Transfor asi +endidikan 0okasional .an. Pen-u u an siste .er4a.dala akade ik +ada +erin-kat Penilaian Menen-ah Rendah )PMR*.

an. Penda+atan +er ulaan sekitar RM6>> hin--a RM&>> se.atkan +endidikan 0okasional ini akan e +er1e+atkan la-i usaha untuk en.a +endidikan ini da+at en4an4ikan +eluan. Sekiran.+eker4aan .an.an.enin--alkan .ulan.e asuki +asaran +eker4aan adalah ereka . 9ihara+kan den-an e arta.an-ku sekolah le.u .a ialah se.andin-kan den-an ne-ara lain se+erti Korea Selatan 2&?/ Thailand 41?/ Indonesia 51?/ 3er an 5@?/ %ustralia 62? dan Belanda 6&?. Me arta.a-i en.en.an.ahan +enduduk dan 4u lah +ela4ar . Peru.eri +eluan.an. 9en-an en-ikuti . Peker4a .http://fadzilmahasiswa.alan Perdana Menteri .com Sudah sa +ai asan.a e +un.a di+erkenalkan .idan.atkan sa a . Men-a+akah +erlu dilakukan transfor asi +endidikan 0okasional ini.ediakan +eker4aan.atkan aliran +endidikan ini 4u-a ada kaitan den-an usaha e .ediakan tena-a ker4a terlatih . Kela.idan.a 1> +eratus )?* dari+ada 4u lah +ela4ar .an.eri kesan ke+ada kualiti +eker4aan dan +enda+atan .e +un.ukarkan +ihak kera4aan dan s5asta en.ediakan +eluan.erke.oleh enin-kat di antara RM1/>>> hin--a RM1/5>> se.a-i en..ak 44?.a-ai ne-ara a4u +ada tahun 2>2>.an.aik dan +enda+atan .dikhususkan untuk +ela4ar Tin-katan 1 hin--a 3 akan dilaksanakan ulai tahun 2>13 dala usaha en4adikan 0okasional se.diu u kan oleh Ti .ai kelulusan SPM.a-i en4adikan Mala.tin--i ke+ada +ela4ar aka sudah tentu i.a +ihak s5asta di.an.erlaku +eru. Penin-katan +enda+atan ini adalah selaras den-an Pro-ra Transfor asi Kera4aan .a+a turut en--alakkan anak2anak ereka en-a .a-i e enuhi ke+erluan ne-ara untuk e asuki +asaran +eker4aan. Bilan-an ini dikira ke1il 4ika di. 0&og&am Asas Ao'asio(al *0AA+ Pro-ra %sas !okasional 9i 15 Sekolah Harian Ter+ilih Mulai 2>13.ih ra ai +ela4ar 1e erlan.a-ai +endidikan arus +erdana/ kata Ti . Transfor asi +endidikan 0okasional ini sudah tentu akan enarik inat le.alan Menteri Pela4aran 9atuk 9r Mohd Puad Garkashi.sia se. Pro-ra %sas !okasional )P%!* .ai kelulusan di+lo a +enda+atan +er ulaan .oleh di1a+ai sekiran.dan dili.ediakan ke udahan +endidikan terse.antu kera4aan .u .a ereka e +un.ut.sia ne-ara a4u dala tahun 2>2>.asarkan +enda+atan tin--i di kalan-an +eker4a dala usaha en4adikan Mala.er4u lah 44 ne-ara +uratan.ahan ini di+erlukan tidak lain tidak .ai ke ahiran teknikal dan +ernah en-ikuti latihan a ali san-at di+erlukan oleh +ihak industri +ada asa kini..ahan landska+ di ana aliran ini akan en4adi +ilihan uta a +ela4ar2+ela4ar dan i. Ketika ini dala siste +endidikan kita han.ulan.ediakan tena-a ker4a .an.an.a+a se+erti ke.erke ahiran .olehan/ .ertaha+ tin--i se+erti a0iation/ ariti e/ oil and -as/ IAT/ ke4uruteraan/ +erakaunan/ +en-a4ian +ernia-aan dan lain2lain dala aliran ini.er+enda+atan tin--i . 9en-an kata lain usaha e arta.ih dari+ada seten-ah 4uta oran.a .ilan-an +ela4ar 0okasional akan ditin-katkan ke+ada 2>? +ada tahun 2>13.en-ikuti +endidikan 0okasional.an...an.an-ku sekolah akan e .e asuki aliran ini.setia+ tahun en. 9ila+orkan 4u-a ha +ir &>? dari+ada tena-a ker4a .atkan +endidikan 0okasional +erlu dilaksanakan su+a.untuk en-ikuti aliran ini. .ukan untuk en.an.ulanan.olehkan ereka en.blogspot.+eker4aan.ke ahiran dan teknikal serta didedahkan den-an latihan a ali se4ak di. Penin-katan +erta .akan akade ik tan+a ke ahiran teknikal ini akan e .han.esuaikan diri den-an udah dala ala +eker4aan.iasaan a alan di ne-ara2ne-ara a4u.an. Se+erti .il +eluan.erke ahiran dan . Sekiran. Se entara itu di kalan-an ne-ara B$A9 . 3u lah ini .

ertu4uan en-ukuhkan +en-etahuan dan ke ahiran sains/ ate atik dan teknolo-i di kalan-an +ela4ar dan oran.erte akan OInno0ation of S1ien1e and Te1hnolo-.erakhir %had.an.a.sia/N katan.ila ta at.a-i en-ikuti P%! di +erin-kat enen-ah adalah en--unakan +enilaian +siko etrik.uhan kole4 0okasional .erita di sini %had.an.in1an.http://fadzilmahasiswa.a-ai sekolah rintis untuk +ro-ra itu di seluruh ne-ara serta +ara +ela4ar .erkata lan4utan dari+ada P%!/ antara +endekatan .erlan-sunti-a hari . NPela4ar le+asan P%! di +erin-kat enen-ah rendah kita akan .an.a Tahun 6 .er Manusia en-enai taha+ kelulusan +ela4ar .ai +ilihan untuk ke . kita 4u-a akan elaksanakan transfor asi den-an en-u.a elalui +enilaian +siko etrik di sekolah rendah untuk elihat inat ereka.a 0okasional akan en4adi +endidikan arus +erdana setaraf Si4il Pela4aran Mala.erkata Ke enterian Pela4aran 4u-a akan .dia . Mohd Puad . Mohd Puad .an. $ks+o an4uran .kita usahakan su+a..ter+ilih se.erkata P%! akan en--antikan ata +ela4aran 0okasional )MP!* .S1ientisO .a P%! akan dilaksanakan di kese ua 15 sekolah harian .erke ahiran tin--i.ia.sedandia4ar di sekolah harian dan ia adalah se4a4ar den-an +roses transfor asi +en-a4ian teknik dan 0okasional.aan S5asta )P7I* iaitu +enu.O .a adalah 55 +eratus 0okasional dan teknik )!okte1h* anakala 45 +eratus la-i akade ik/ sedan-kan di ne-ara2ne-ara a4u ko +onen +endidikan 0okasionaln.an.ai +enilaian +siko etrik tersendiri/N katan.erkata antara kaedah ..a "> +eratus !okte1h dan han. Is% ")&'i(i = * U"USA1 23 Dis)mb)& 43$$+ . Ini .a eneruskan +en-a4ian di kole4 0okasional dan ia adalah atla at transfor asi +endidikan teknik dan 0okasional 5alau+un ereka e +un.aru oleh ereka atau ke enterian en-hantar +ela4ar ke kole4 0okasional sedia ada.a-i elahirkan -raduan .an..iddin Iassin eran-ka+ Menteri Pela4aran enutu+ OPerak $F+o for Ioun.blogspot.ah Sekolah Menen-ah !okasional ke+ada Kole4 !okasional.. NMasalah +endidikan 0okasional di ne-ara ini/ ko +onenn. Terdahulu/ .ali eneruskan +en-a4ian dala aliran sekolah . Beliau .com Beliau .er.erkata sekiran.+erlukan ti-a tahun ter asuk O4o.an. Katan.iasa.enarkan elan4utkan +ela4aran di kole42kole4 0okasional/ se.a sele+as P%! ereka han. trainin-O .elan4utkan +ela4aran sela a ti-a tahun di Kole4 !okasional sa a ada taha+ 9i+lo a atau SKM Taha+ I!.an.il kera4aan adalah sa a ada den-an ker4asa a s5asta elalui Inisiatif Pe .ra ai ke arah en-urus serta en-ekalkankese4ahteraan ala .a ke+ada +e .akan di-unakan ke enterian untuk e ilih +ela4ar di sekolah rendah khususn.sia )SKM* Taha+ I dan II a+a. NKita e ilih +ela4ar antaran. Beliau .eliau e5akili Ti .an.a 3> +eratus akade ik/N katan.a +ela4ar lulusan P%! se5a4arn. Katan.alan Perdana Menteri Tan Sri Muh.+entin.atan Pela4aran #e-eri Perak/ K2Perak I +le entation and Aoordination Aor+oration )KPerak*/ Ke enterian Pen-a4ian Tin--i serta Ke enterian Sains/ Teknolo-i dan Ino0asi antaran. for $n0iron ental Sustaina.den-an Ke enterian Pen-a4ian Tin--i dan Ke enterian Su .ilit.ersa a 'ni0ersiti Pendidikan Sultan Idris/ 3a.a.a.ukan en--unakan '4ian Penilaian Sekolah Rendah )'PSR*/ P%! ini e +un.lulus dala P%! akan eneri a Si4il Ke ahiran Mala.a en-ikuti kursus dua tahun di kole4 0okasional/ ia adalah tidak en1uku+i kerana di ne-ara2ne-ara a4u sekuran-2 kuran..a .

blogspot.http://fadzilmahasiswa.com .

http://fadzilmahasiswa.com .blogspot.

at +endidikan 0okasional se.a-ai aliran +endidikan .ila transfor asi ini dilaksanakan/ aka aliran 0okasional tidak la-i dian--a+ se.ukan saha4a e .akan dikuatkuasakan +ada 2>13 kena +ada asan.a .an. 3usteru/ lan-kah Ke enterian Pela4aran Mala.http://fadzilmahasiswa.ah lanska+ +endidikan ne-ara untuk en-arus+erdanakan +endidikan 0okasional serta en-u.erorientasikan le+asan akade ik ke+ada le+asan aliran 0okasional se4a4ar a alan di ne-ara a4u.an.a-i en-an-kat arta.an.akan en4adi +ilihan +ela4ar.a e erlukan satu an4akan .sia )KPM* enstruktur se ula siste +endidikan ini enerusi Transfor asi Pendidikan !okasional )TP!* .com "&a(sfo&masi 0)(didi'a( Ao'asio(al lahi& t)(aga ahi& P$#9I9IK%# teknikal dan 0okasional se e an-n.a-ai . %+a.aru .blogspot.olehkan +ela4ar e ilih 4urusan ke ahiran sea5al usia 13 tahun/ alah di4an-ka en-u.ah ko +osisi odal insan dari+ada .

+asti/ ran1an-an +enstrukturan se ula siste +endiPdikan 0okasional ini/ sudah tentu ditun--u2tun--u oleh +el.a da+at e . 5/ Ran1an-an Mala.ke+ada +en4anaan keka.esar2.aha-ikan ke+ada ti-a fasa/ iaitu fasa lon4akan dari 2>11 hin--a 2>13/ fasa Penin-katan )2>14 hin--a 2>16* 1lan fasa +e erkasaan )2>1" hin--a 2>2>*.4u-a/ lan-kah kera4aan en-arus+erdanakan +endidikan 0okasional turut terkandun.a tidak da+at disediakan.1enderun.itkan "> +eratus ke ahiran 1lan 3> +eratus akade ik .diiktiraf +ihak industri dan +ada akhir tahun kee +at/ +ela4ar sudah e +erolehi 9i+lo a Kole4 !okasional/ iaitu selari den-an ke+atuhan SKM Taha+ 4.sia ke21>.e.ih ..aru .a-i ne-ara.an.a tena-a ahir se1uku+n. la akan dilaksanakan se+an4an. 9ala as+ek ini/ siste P%! akan dilaksanakan sela a ti-a tahun di SMK ter+ilih itu .an.ke+ada +endidikan .aan . %+a . 3ika sela a ini/ ra ai en-an--a+ +ela4ar 0okasional ter-olon.ah.a-i e anPta+ dan elestarikan +eneri aan keseluruhan siste serta kurikulu di .esar ke+ada +ela4ar untuk e iliki keu+a.entuk +ersi4ilan .a en.sudah +asti akan en-ala i -an--uan sekiran.iaitu +ro-ra Pendidikan %sas !okasional )P%!* dan Kole4 !okasional )K!* se.a e +un.a +erlu di+ertin-kat dan disePsuaikan den-an ke+erluan industri.a dilaksanakan di ne-ara $ro+ah. Ke a4uan +esat dala sektor industri ne-ara .ketika ini dia4ar di sekolah harian 1lan akan dita5arkan ke+ada +ela4ar enen-ah rendah sea5al tin-katan satu sehin--a tin-katan ti-a/ khusus ke+ada le+asan '4ian Pen1a+aian Sekolah Rendah )'PSR* .ah sti.di+erkenalkan itu akan e .an.di.utan +ela4ar se.te +oh e +at tahun sehin--a +erin-kat di+lo a en--una +akai siste se ester den-an kurikulu n. P%! akan en--antikan ata +ela4aran 0okasional .esaran ini dihara+ en-u.un-an itu/ . 'ntuk itu/ kualiti kurikuPlu n.ai +eranan 1uku+ +entindala en.an-saan )SMK*/ di sa +in.an.in-in elihat .er1orak a ali.an-saan )#BSS*/ SKM dan lain2lain .an.sia )KPM* elaksanakan +ro4ek rintis P%! di 15 sekolah harian atau sekolah enen-ah ke. Sehu.+ela4aran di K! atau ke institusi ke ahiran a5a dan s5asta.a5ah TP!/ aka ulai sesi +ersekolahan 2>12 Ke enterian Pela4aran Mala. Malah/ la akan dilaksanakan en-ikut +elan tindakan strate-ik dala te +oh 2>11 hin--a 2>2> .era+a taha+ se4a4ar +roses transfor asi +en-a4ian teknik 1lan 0okasional/ (e+asan P%! di. 9ala eran1akkan +endidikan 0okasional/ +e .a-ai +ihak .an.dala kalan-an .a-ai ana .er4a.enaik taraf 15 sekolah enen-ah 0okasional en4adi K!/ asin-2 asin.http://fadzilmahasiswa.idan.a.aan dan taha+ ke ahiran luar .an.an.a as.an. 3ika halan-an +erse+si se.itan sektor s5asPta )industri* turut .arakat u u .an.erkenaan.le.erasas.a-i e enuhi +er intaan +asaran.e-ini da+at di atasi/ tidak ustahil +endidikan 0okasional en4adi re. Pendidikan dan latihan 0okasional se e an-n.blogspot.ai dua ko +onen e .dala Ba.un.an-saan.a .di setia+ ne-eri.a.a . Malah/ kurikulu ini akan eru4uk ke+ada Pia5aian Ke ahiran <una Tena-a Ke.an.erasaskan ke+ada ke ahiran tertentu.an.ran1ak .itkan dua as+ek +entin.com +endiPdikan kelas kedua..a-ai laluan dala usaha en1a+ai atla at . Se1ara lan-sun.ini en4adi teras uta a dala siste +endidikan ne-ara.dan +eluan.iasa .a.aha5a tan--a+an sede ikian tidak la-i . Malah/ hara+an seterusn.u .eri ruan.enarkan en. 'ntuk itu/ +erse+si u u terhada+ +endidikan 0okasional harus diu.a-i e enuhi falsafah +endidikan ke.erdasarkan . Kurikulu K! e +un.erke ahiran tin--i seterusn.ediakan laluan uta a ke arah elahirkan odal insan .er4alan sekaran.le ah atau dikate-orikan dala kelas kedua aka transfor asi . 3usteru dala konteks ini/ TP! .

a 3.an.Mala.eri fokus ke+ada 12 Bidan.an.er4a. Malah/ sektor s5asta di-alak untuk e . Tidak terke1uali/ transfor asi sede ikian +erlu diketen-ahkan .akan transfor asi ini.kehendak industri te +atan.a-i e +erkasa +endidikan teknik dan 0okasional/ dihara+ a +u enin-katkan +eratusan +ela4ar aliran .sia dala .a-ai usaha .erikutan +en. 9o5nload +enuh Konse+ Kole4 !okasional $.oleh di ainPkan oleh sektor ini ialah en.an.a iaitu ele.a en1a+ai li a +eratus.a-i enin-katkan +enda+atan +er ka+ita dari+ada %SQ6/">> )RM23/">>* +ada tahun 2>>@ ke+ada %SQ15/>>> )RM4&/>>>* +ada tahun 2>2>.ne-ara a4u .er 2>1> telah elan1arkan Pro-ra Transfor asi $kono i )$TP* .a-i ena +un.di+ersetu4ui .an.ukan sekadar e ..an.ini han.ih 5> +eratus. Malah ne-ara serantau se+erti Indonesia dan Thailand en-atasi 4u lah +eratusan .a-ai tena-a +en-a4ar 4e +utan di kole4 0okasional.eri satu alternatif dala siste +endidikan ne-ara/ teta+i antara +endekatan .en-a .$kono i 'tara #e-ara )#K$%* iaitu: Min.ulan Bkto.sia #e-ara ..a e asuki .itu.an.3 4uta +eker4a ahir dala te +oh 1> tahun akan datan.e erlukan sekuran-2kuran-n.a-i erealisasikan hasrat kera4aan dala en-isi +eran1an-an dan ke+erluan Bidan.eker4a enda+at +endedahan dala .erdasarkan kurikulu .er+enda+atan tin--i +ada tahun 2>2>/ Kera4aan +ada .ak Sa5it Perkhid atan Ke5an-an Pelan1on-an Perkhid atan Pernia-aan .er. Hakikat .uhan +enda+atan ne-ara kasar )<#I* se..$kono i 'ta a #e-ara )#K$%*.an-unkan institusi 0okasional .andin.6 4uta oran.erkaitan industri se asa da+at disalurkan ke+ada +ela4ar.er+otensi ta4aan Ke enterian.4elas/ +elan transfor asi 0okasional ini .blogspot.a en-uran-kan kadar +en-an--uran sis5a8ah dala te +oh setahun sele+as ta at +en-a4ian ke+ada ti-a +eratus saha4a. la eran-ku i kira2kira 34> 4enis +eker4aan dan san-at +o+ular di kalan-an le+asan sekolah di ne-ara itu.idan.com di+ela5a . Tan--un-4a5a.andin. Menerusi kaedah ini/ +endedahan dan aklu at lan-sun.a-i ena P+unke asukan +ela4ar .: : Bida(g #'o(omi Utama 1)ga&a *1K#A+ 'ntuk en4adikan Mala.erkenaan ke+ada 2> +eratus en4elan.eta+a +entin.rata2rata en1atat +aras le. $TP e .ersa a 2sa a en4a.ersun--uh2sun--uh . Penin-katan ini akan di1a+ai elalui +ertu . %+a .idan. Ketika ini/ enrol en +ela4ar Mala.an.0okasional asih rendah.ak 6? setahun sehin--a 2>2>.dilaksanakan kera4aan .http://fadzilmahasiswa.idan.idan. Pendekatan ini .ertaan +ela4ar +erin-kat enen-ah dala . Berdasarkan +el. la 4auh ketin--alan .+elan ini +erlu dilaksanakan 4u-a eru4uk ke+ada ke+erluan ne-ara .ihi 1.an.e asuki sekolah 0okasional. Pendidikan teknikal dan 0okasional dian--a+ se.a-ai satu dari+ada kekuatan uta a dala siste / +endidikan di <er an/ Ha +ir 6> hin--a "> +eratus dari+ada +ela4arn.ak/ <as dan Tena-a Min.il aliran ini en4an-kau 4> hin--a 6> +eratus.sia den-an 4u lah +ela4ar .an. Se entara di %ustria/ "& +eratus +ela4arn.0okasional dan ha +ir 6> +eratus ereka . .ediaPkan tena-a +akar industri se.2>15.er.

aksikan ekono i Mala.an.+ernia-aan )BB* telah dikenal+asti untuk en.uran sektor a5a akan di-unakan se. Se.an.dari sektor s5asta )@2 +eratus* dan +ela.an.an.uah ne-ara .aan (a +au untuk Men-e . Se.an.an-unan uta a: 12 Bidan.http://fadzilmahasiswa.uran a5a dan sokon-an +olisi.an.uah . Ini adalah kali +erta a usaha se.andar dan luar .an-unkan $TP.era+a en4in +e .erdasarkan +erkhid atan den-an en.er+enda+atan tin--i .%SQ6/">> atau RM23/">> +ada 2>>@ ke le.lain. e .akan entransfor asikan Mala.dan Run1it Pendidikan Kesihatan Teknolo-i Maklu at dan Ko unikasi Pertanian <reater Kuala (u +ur 9i.ediakan fokus anta+ +ada .sia . Pro-ra ini en.an.a5ah $TP/ #K$% terse.aru dan .sia ke arah se.erke . Sektor s5asta akan enera4ui $TP6 anakala Kera4aan akan e ainkan +eranan uta a se.elalui inisiatif2inisiatif se+erti +e .esar dari+ada +e . Airi21iri +eker4aan . $TP Ber.olehkan kita en1a+ai Pelaksanaan $TP .dari 5& +eratus ke 65 +eratus +ada te +oh .erani telah dia .aksikan sektor +erkhid atan .e8a dari Per1u.2>2>. (e.an.an-kan $kono i Satu +endekatan .e.an-an se1ara lan-sunke+ada +ertu .il dala se4arah Mala. Bidan.sia/ atau oleh ana2 ana ne-ara a4u .an.il untuk e .sa a den-an ne-ara2 ne-ara .kan an4akan ke arah 4ulat +enda+atan sederhana dan tin--i. Ka i akan eneruskan an4akan ke arah ekono i .an. Ia akan enin-katkan +enda+atan ne-ara kasar )P#K* +er ka+ita Mala.a akan en. #K$% ini di4an-ka akan en.ertaan sektor s5asta. %khirn. $1ono i1 %reas atau #K$%*.a/ +ertu ..aru ini akan en.an.e +un.ih 3.uhan akan di1a+ai den-an 1ara a +an dan tan+a kos ke+ada -enerasi akan datan.!alle.sia.a-ai fasilitator.an.an.aru erentasi ka5asan .u .lain.ih kuran.ih dari+ada %SQ15/>>> atau RM4&/>>> +ada 2>2>/ den-an itu e a1u ke a4uan ne-ara ke taha+ .$kono i 'ta a #e-ara )#ational Ke.aan akan datan.a.ke+ada +enin-katan +enda+atan ne-ara kasar )<#I*.$kono i 'ta a #asional # A?U "I1>>I ALA@SIA K# ARA6 #1BADI 1#>ARA ABU DA1 B#R0#1DA0A"A1 Pro-ra Transfor asi $kono i )$1ono i1 Transfor ation Pro-ra e atau $TP* adalah satu usaha ko +rehensif .ak 6 +eratus setahun akan sasaran . akan ditransfor asikan ke+ada se.an.andar ra.ak 131 Pro4ek Pen--erak $kono i )$PP* dan 6> +eluan.ah den-an ketara iri+ ne-ara2ne-ara a4u .uhan ekono i Mala..2>2>.diteta+kan di .a-i e +ro osikan eko+elan1on-an.sa a. Perke .a .andar ne-ara akan di5u4udkan en4elan.sia dari le.e-ini dia . .lain.aha-ian .e.er+enda+atan tin--i en4elan.ai +otensi untuk e .a5ah Da5asan 2>2>.3 4uta +eker4aan .er4a.inaan ka+asiti +en4anaan tena-a alternatif dan +e uliharaan ala sekitar .u .com $lektronik dan $lektrikal Boron.ut talah dikenal+asti se.a-ai +e an-kin untuk e ulakan +en.ia.eri su .a-ai +e a1u akti0iti ekono i . <reater Kuala (u +ur=Klan.eru.ertaraf dunia.blogspot.den-an ketara ke+ada +restasi ekono i ne-ara/ dan ia akan eneri a keuta aan dala +ela.an-an P#K se.

erdasarkan +ada analisis ekono i dan ke5an-an .ukan kera4aan.com Ke.a/ $TP diru uskan su+a.eri aklu .lan4ut.an-an ereka ke+ada P#K6 dan di+ilih .uhan ekono i Mala.aha5a $PP . Se.ut .an.teliti.4elas untuk Mala.a.erlainan/ ke enterian dan a-ensi* telah .aran.ut.dari 6> institusi a5a .a/ ka i akan e +ela4ari dan en.atan Perdana Menteri* telah ditu-askan untuk en-a5asi dan ela+orkan ke a4uan $TP ke+ada +e i +in Kera4aan/ ko uniti +ernia-aan dan rak.sia.arikat .adan2. Berikutan dari ak al2 ak al terse.an-unkan di ak al telah disindiketkan den-an eluas se+an4an. en4adi se.dikenal +asti di .+erlu dia .an.arikat2s.te +oh la+an in--u ak al terse.u .ersa a oleh Sektor2sektor S5asta dan %5an Se en4ak +er ulaann.erke+entin-an uta a se+erti Perdana Menteri/ Menteri2 enteri dan +ara +e i +in +ernia-aan telah en. Idea2idea dan ran1an-an2ran1an-an .ut adalah teras ke+ada $TP.alas ke+ada +eserta.er.u Bran. %khirn.dan aterial ke+ada +ertu .entukan $TP.er-antun.oron-an dan Perun1itan6 Pendidikan6 Pen4a-aan Kesihatan6 Kandun-an Ko unikasi dan Infrastruktur6 .erlainan* dan Kera4aan )15> oran..utir2.ak/ <as dan Tena-a6 Min.erku +ul untuk e .a telus dan ra+i/ di ana se.uarat +ensindiketan telah diadakan den-an ke enterian2ke enterian/ a-ensi2 a-ensi/ s.ke+ada .ila ak al2 ak al #K$% .an.+ernia-aan lain . Pada Mei 2>1>/ Ben-kel Seri. (i a ratus inda ter.an.arikat ultinasional/ s.at.il untuk en-e .ukan +ada +rinsi+ teori dan idea.ut/ Hari Ter.a5ah P$M%#9' )'nit Pen-urusan Prestasi dan Pelaksanaan di .uka telah diadakan di Kuala (u +ur/ Sa.elas #K$% terse.dikenal+asti dan di.esar a+a.esuaikan +ro-ra terse. Tin4auan u u #K$% 9ua .an. Pe e-an.ut.a/ sektor s5asta dan ko uniti +ernia-aan telah terli.erkesanan se.an.a-i 12 #K$% terse.an-unkan +elan .en--ariskan tindakan .e8a dari +ro-ra 2+ro-ra lain kerana ia enu +u +ada tindakan J .telah di4alankan untuk e .uah 9ala elan1arkan $TP/ ka i en-esahkan .+er.an-kan ekono i. Sektor a5a terus e ainkan +eranan .aru di .ertai ak al +ada +erin-kat a5al dan e .elas #K$% .ter+ilih ialah Min.an.at dala +e .at dan edia* telah ela5at -erai2-erai #K$% dan e . 9ua .elan4aan.ak Sa5it/ Perkhid atan Ke5an-an6 Pelan1on-an/ Perkhid atan Pernia-aan/ $lektronik dan $lektrikal6 Pe .antu en-enal +asti 12 #K$%. Ka i telah en-enal +asti 131 +ro4ek +er ulaan )entr.. $TP .elan4aan a5a akan di+eruntukkan +ada dasar e aksi u kan P#K dari+ada setia+ rin--it +er.a5ah 3a. (e.ah dan Sara5ak di ana +ela5at )ko uniti +ernia-aan/ s.uah 'nit $TP .adan .http://fadzilmahasiswa.er+otensi untuk en.sia ne-ara .aran.utir khususn.er+enda+atan tin--i dala asa se+uluh tahun akan datan-.an.+ro-ra transfor asi . +oint +ro4e1ts atau $PP* .tersenarai dala hala tu4u ini han.an.er ula +ada 3un 2>1>.blogspot.aik dari sektor s5asta )35> oran.dari 2>> s.. Hasil dari+ada +roses ini adalah satu hala tu4u .ih 6>> es.an.an.arikat ultinasional/ rak.a-i e astikan +en1a+aian as+irasi ka i. $PP dan +eluan-2+eluan.a-ai +e a1u akti0iti ekono i .arikat2s.eri in+ut .arikat te +atan dan .alah satu +er ulaan/ dan elalui +elaksanaann. #K$% ditakrifkan se. 9i5u4udkan .anse1ara lan-sun.a5ah setia+ #K$% diasaskan +ada 4u lah su .

elesaikan +ertelin-kahan atau se.e +itan.er uta a sekiran.dan li.eri sokon-an .elan4aan o+erasi dan usaha2usaha +en. 7alsafah .ak/ <as/ dan Tena-a Min.atkan +e ilihan dan kesei .uran dala sektor #K$% e . 9ua Belas Bidan.ai ekanis e laluan +antas untuk en.in-kiran halan-an untuk .er akna.an. Result %rea “The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system” “ The KPI K!" are not mere acronyms as they offer clear meas#res designed to ens#re that the government is contin#o#sly wor$ing to better serve the needs of %alaysians” “ &#r real wor$ will begin as we ma$e the transformation of government services happen” Bidan..akat dan tena-a ker4a ter.a-ai ta .a-ai sektor2sektor #K$% +erlu e +un.erterusan .an.an.ahan . : Bida(g K)b)&hasila( Utama 1)ga&a *1KRA+ #KR% J #ational Ke.uhan sektor .a/ en-uta akan +ela. #K$% akan eneri a sokon-an uta a dari+ada Kera4aan ter asuk +e .enar +ada su . %+akah Maknan.usunan se ula +olisi tertentu sektor2sektor terse.sia akan enu +ukan usaha2usaha +ertu .a-i +ertu .n.ahan re-ulatori.an.ahan/ +en.uhan ekono i +ada #K$%. Kera4aan adalah ko ited untuk e .a at ketara .ak Sa5it Perkhid atan Ke5an-an Pelan1on-an Perkhid atan Pernia-aan $lektronik dan $lektrikal Pe .er2su .a untuk en4adi #K$%.ai i +likasi se.diusulkan akan eli.Ke.ekalan .uran dala sektor2sektor lain.ia.andisediakan oleh Kera4aan ke+ada sektor2sektor ini/ se+erti +er.a +ada #K$% .com Pertanian6 dan <reater Kuala (u +ur=Klan.oron-an dan Perun1itan Pendidikan Pen4a-aan Kesihatan Kandun-an dan Infrastruktur Ko unikasi Pertanian <reater Kuala (u +ur = Klan. Pelantikan sektor2sektor se. 9o5nload Penuh #K$% P$#9I9IK%# $. Mala.a5a ke+ada +en-uran-an +ela.an.an-an keseluruhan .!alle.erdasarkan su .$kono i 'ta a #asional adalah: Min..a-i keuta aan 4u-a akan di-una+akai untuk sokon-an lain .ata ke+ada ekono i.sa a .akal di4ana oleh sektor2sektor inidala e a1u+e . Pro-ra 2+ro-ra .!alle.usunan se ula +olisi se+erti +en. #K$% akan enda+at tu +uan khusus dari+ada Perdana Menteri dan akan e +un.ut dan dan +eru.eralisasi +asaran akan disasarkan +ada #K$%.aik dan eda+at +erhatian khusus Perdana Menteri.an-an P#K .aran+en.ukan #K$%.a ereka akan enera4ui suatu +eru..an-unan ekono i ne-ara.http://fadzilmahasiswa.erhasilan 'ta a #e-ara )#KR%* Pendidikan .ersain.aan/ +e . Se.blogspot. #a un de ikian/ Kera4aan akan enu +ukan usahan.an. Misaln.

Ke.erkualiti dan .in-an dan 4arin-an antara sekolah sekolah terse. Prasekolah (iterasi dan #u erasi Sekolah Ber+restasi Tin--i Pen-etua=<uru Besar 9o5nload Penuh #KR% Pendidikan .antu -uru 5. Su.erhasilan 'ta a #asional* 1. M Menin-katkan kualiti -uru dan +e . Su. M Perlaksanaan Kurikulu Standard Prasekolah Ke.uhan 3a5atankuasa Pen.an.erke+erluan khas J didefinisikan se.sia: urid enerusi +enin-katan +restasi +e i +in #KR% )Bidan.2#KR% untuk eluaskan akses ke+ada +endidikan .an.anen4adi +ersonaliti un--ul dala se ua . 4.. M Mena . 3.le.aik M Menin-katkan kualiti +en1a+aian institusi +endidikan elalui +enin-katan taha+ autono i dan akaunta.i .ai +el. Su.a-ai urid .erhasilan 'ta a #e-ara )#KR%* Pendidikan/ kera4aan akan e .antuan ke+ada urid +rasekolah kera4aan 4.an-saan dan Baha-ian Prasekolah dan P$RM%T% Ke enterian Pela4aran Mala.2#KR% 1: Prasekolah " teras untuk eluaskan akses ke+ada +endidikan +rasekolah .era-a kan .a-ai ins+irasi ke+ada sekolah2sekolah lain untuk e .sia )KPM* 2.1e erlanM Se..Ke. M Penu.idan2 Mera+atkan 4uran.2#KR% 3: Sekolah Ber+restasi Tin--i 2 Men-an-kat kualiti sekolah2sekolah . 2.ah .blogspot.antara sekolah2sekolah di dala siste M Se.an-saan Su.erkualiti dan .u+a.a-ai te +at untuk elatihkan +ela4ar 1e erlan.an-sa dan .a se1ara fi8ikal.erke a +uan M Setia+ kanak2kanakR en-uasai ke ahiran asas literasi dan nu erasi sele+as 3 tahun en-ikuti +endidikan rendah +ada akhir tahun 2>12 M RKanak2kanak .an.ih tin--i elalui . ".enarkan sekolah elaksanakan ino0asi dala +en-urusan asin-2 asin.elarasan Prasekolah Ke. M Menin-katkan Perkon-sian Pintar Kera4aan2S5asta dala +endidikan Prasekolah.an-saan )KSPK* 3.http://fadzilmahasiswa.an.erke+erluan khas.2#KR% 4: Ta5aran Baru ke+ada Pe i +in Sekolah Menin-katkan kualiti ke. Kurikulu khas literasi dan nu erasi di.eri tu +uan ke+ada 4 su.erke a +uan: 1.erhasilan sekolah di Mala.erke a +uan.iliti/ e . M Me5u4udkan Siste Maklu at Prasekolah Ke. M Men.ut.ilan-an kelas +rasekolah di ka5asan iskin Bandar/ luar Bandar dan +edala an 6.ertaraf antara.2#KR% 2: (iterasi dan #u erasi M #KR% J Peluasan akses ke+ada +endidikan .entuk untuk kanak2kanak .er asalah +e .an-unkan ke1e erlan-an taha+ .ter.erkualiti dan .a-ai ke1a1atan/ dan kuran.)+e usatan dala as+ek kurikulu dan an--ota +erkhid atan* 2 Men-hasilkan +ela4ar .ela4aran/ asalah +enden-aran/ asalah +ertuturan/ asalah +en-lihatan/ teren1at akal/ e +un.com 9ala Bidan.

com .blogspot.http://fadzilmahasiswa.