P. 1
Επιστολές των Στάλιν και Μολότοφ στους Γιουγκοσλάβους καθοδηγητές για τον κίνδυνο του οπορτουνισμο1

Επιστολές των Στάλιν και Μολότοφ στους Γιουγκοσλάβους καθοδηγητές για τον κίνδυνο του οπορτουνισμο1

|Views: 79|Likes:
Published by sypermath

More info:

Published by: sypermath on Aug 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Επιστολές των Στάλιν και Μολότοφ στους

Γιουγκοσλάβους καθοδηγητές για τον κίνδυνο του
οπορτουνισμού
Το Μάρτη του 2003 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του Ιωσήφ
Βησσαριόνοβιτ !τάλιν" #$νικο% #ραμματ&α τη '( του ''!(" προ&)ρου του
*νωτάτου !οβι&τ τη (!!+ και $πιφανο% στ$λ&χου του )ι$θνο% κομμουνιστικο%
κινήματο, Το όνομα και η προσωπικότητα του !τάλιν συν)&ονται άρρηκτα μ$ τη
)υσκολότ$ρη φάση τη οικο)όμηση του σοσιαλισμο% στην (!!+" καθώ και μ$ τη
σκληρή $σωκομματική )ιαπάλη $νάντια στον οπορτουνισμό που χαρακτήρισ$ την $ποχή
αυτή, - !τάλιν" στα πλα.σια αυτά" υπήρ/$ συν$πή και σταθ$ρό υπ$ρασπιστή τη
μαρ/ιστική 0 λ$νινιστική κοσμοθ$ωρ.α και σθ$ναρό θ$μ$λιωτή τη )ικτατορ.α του
προλ$ταριάτου, 1 συν$ισφορά του στην πα2κόσμια ιστορ.α συν.σταται ακόμη στην $κ
των ων ουκ άν$υ συμβολή τη (!!+ στην αντιφασιστική ν.κη των λαών στο Β3
4α2κόσμιο 4όλ$μο,
*υτήν ακριβώ την προσφορά )$ 5συ2χωρ$.6 η αστική τά/η" που προσπάθησ$ και
προσπαθ$. να σπιλώσ$ι την προσωπικότητά του" σ$ βαθμό μ$2αλ%τ$ρο από όλου του
άλλου θ$ωρητικο% και πολιτικο% $κπροσώπου του μαρ/ισμο% 0 λ$νινισμο%, Του
απο)όθηκαν μ&θο)οι και συμπ$ριφορ& β.αι$ και απάνθρωπ$" )ημοσι$%ονται τόσο
απ.θανοι αριθμο. 5θυμάτων του σταλινισμο%6 που αντι)ρο%ν ακόμη και αστο. $ρ$υνητ&,
+$ν μπορο%μ$ οπωσ)ήποτ$ να αρνηθο%μ$ το στοιχ$.ο τη β.α σ$ μια $παναστατική
)ια)ικασ.α" όπω $.ναι η )ικτατορ.α του προλ$ταριάτου" η οπο.α αποτ$λ$. όρ2ανο
οικο)όμηση $νό κόσμου χωρ. τα/ικ& αντιθ&σ$ι και ω $κ το%του &χ$ι σαφ& ιστορικό
καθήκον να αντιπαλ&7$ι τα υπολ$.μματα των $κμ$ταλλ$υτριών τά/$ων ή να $μπο).σ$ι
την ανα2&ννησή του, *ναμφισβήτητα σ$ π$ριό)ου ό/υνση τη τα/ική πάλη
σημ$ιώνονται και υπ$ρβολ&, 8στόσο" χωρ. αυτό το στοιχ$.ο τη β.α κάθ$ $πανάσταση
θα &μ$ν$ ανολοκλήρωτη" αφο% καμ.α κοινωνική τά/η που κατ&χ$ι την $/ουσ.α και τα
μ&σα παρα2ω2ή )$ν αποχωρ$. οικ$ιοθ$λώ και $ιρηνικά από το ιστορικό προσκήνιο, 1
.)ια η αστική τά/η" στην καλ%τ$ρή τη ιστορική στι2μή" τη #αλλική (πανάσταση του
9:;<" χρησιμοπο.ησ$ πολ% σκληρ& μ$θό)ου και όχι μόνο απ&ναντι στου φ%σ$ι
$χθρο% $υ2$ν$., 1 σκληρότ$ρη )ιαπάλη $κ)ηλώθηκ$ ανάμ$σα στι .)ι$ τι κοινωνικ&
)υνάμ$ι που αποτ$λο%σαν το $παναστατικό μπλοκ και στα πολιτικά του
αποκρυσταλλώματα, Το .)ιο συμβα.ν$ι και μ$ τη Μ$2άλη -κτωβριανή (πανάσταση και
τι άλλ$ σοσιαλιστικ& $παναστάσ$ι του αιώνα,
Μ$τά το Β3 4α2κόσμιο 4όλ$μο" στο υπό )ιαμόρφωση σοσιαλιστικό στρατόπ$)ο στην
(υρώπη και στον κόσμο" αρχ.=ουν να )ιαφα.νονται οι συ2κρο%σ$ι στρατη2ική" που
μισό αιώνα αρ2ότ$ρα θα αποτ$λ&σουν μ.α από τι αιτ.$ των αντ$παναστατικών
ανατροπών, 'υρ.αρχη" από τη )$κα$τ.α του >?0 και $ντ$%θ$ν" ανα)$ικν%$ται η
σ%2κρουση ανάμ$σα στο ''!( και στην (νωση 'ομμουνιστών #ιου2κοσλαβ.α, -ι
#ιου2κοσλάβοι η2&τ$" μ$ $πικ$φαλή τον #ιόσιπ Μπρο= @Τ.τοA σημ$.ωσαν σαφή
φιλο)υτική στροφή και απομάκρυνση από βασικ& αρχ& του μαρ/ισμο% 0 λ$νινισμο%, 1
'-Μ(4" τιμώντα την $π&τ$ιο του θανάτου του Ι,Β, !τάλιν" $π&λ$/$ να )ημοσι$%σ$ι &να
αρχ$ιακό ντοκουμ&ντο που αναφ&ρ$ται ακριβώ στην &ναρ/η αυτή τη )ιαπάλη, *πό το
9<?5" η σοβι$τική κυβ&ρνηση μ$τά από α.τημα τη 2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση $.χ$
στ$.λ$ι στη #ιου2κοσλαβ.α στρατιωτικο% και πολ.τ$ $ι)ικο% 2ια να βοηθήσουν στη
σοσιαλιστική οικο)όμηση τη χώρα, (νώ μ&χρι το 9<?;" )$ν υπήρχ$ καν&να" $μφαν&
τουλάχιστον πρόβλημα μ$ την παρουσ.α των !οβι$τικών στη χώρα" από το 9<?; και
$ντ$%θ$ν η 2ιου2κοσλαβική η2$σ.α απ&συρ$ την $μπιστοσ%νη τη από αυτο%, (να από
τα μ&τρα που φαν&ρωναν αυτήν ακριβώ την &λλ$ι7η $μπιστοσ%νη ήταν και η
απα2όρ$υση" από τη 2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση" στα κρατικά ι)ρ%ματα να ).νουν
πληροφορ.$ οικονομική φ%σ$ω στου σοβι$τικο% $ι)ικο%,
Μ$ αφορμή το 2$2ονό αυτό" αναπτ%χθηκ$ αλληλο2ραφ.α ανάμ$σα στη 2ιου2κοσλαβική
η2$σ.α αφ$νό και στου !τάλιν 0 Μολότοφ από την άλλη, !τι $πιστολ& του !τάλιν" τι
οπο.$ παραθ&τουμ$ αμ&σω παρακάτω" )$ θ.2ονται μόνο τα =ητήματα που άπτονται τη
συ2κ$κριμ&νη κρ.ση" αλλά και μ$.=ονα =ητήματα του )ι$θνο% κομμουνιστικο%
κινήματο" όπω $.ναι οι σχ&σ$ι ανάμ$σα στα κομμουνιστικά κόμματα" ο καθο)η2ητικό
ρόλο των κομμουνιστικών κομμάτων στι σοσιαλιστικ& κοινων.$" η σχ&ση κόμματο 0
λαBκο% κινήματο ή λαBκο% μ$τώπου" $νώ $πισημα.νονται σαφώ οι κ.ν)υνοι του
οπορτουνισμο%, !το παρόν τ$%χο τη '-Μ(4 ανα)ημοσι$%ονται )%ο από τι τρ$ι
$πιστολ& από το π$ριο)ικό τη (νωση 'ομμουνιστών -υκραν.α 5Μαρ/ισμό και
!%2χρονη (ποχή6" τ$%χο 902C2009" όπου οι $πιστολ& παρουσιά=ονται από το βιβλ.ο του
Β3 #ραμματ&α του D&ου 'ομμουνιστικο% 'όμματο #ιου2κοσλαβ.α 4, Τ, Μιλ.σ$βιτ
54ροσοχή ρ$βι=ιονισμό6,!%μφωνα μ$ το βιβλ.ο οι $πιστολ& πρωτο)ημοσι$%τηκαν στοE
Ι, Β, !τάλιν" Β, Μ, Μολότοφ" 5(πιστολ& στο σ, Τ.το" 'αρντ&λ6" $κ), Μπόρμπα"
Β$λι2ρά)ι" 9<?;,
ΕΠΣ!"#ΕΣ !$% Σ!&#% '& Μ"#"!"(
Σ!")Σ Γ")Γ'"Σ#&*")Σ '&+",-Γ-!ΕΣ
Π.$!- ΕΠΣ!"#-
Προς το σύντροφο !ίτο και τα άλλα μέλη
της 'Ε του 'ομμουνιστικού 'όμματος Γιουγκοσλαβίας
Fάβαμ$ τι απαντητικ& $πιστολ& από 9; και 20 Μάρτη, Την απάντησή σα τη
θ$ωρο%μ$ αναληθή και 2ι> αυτό απολ%τω μη ικανοποιητική,
/0 Το =ήτημα τη #κα2καρ.νοβα μπορο%μ$ να το θ$ωρήσουμ$ ω λή/αν" καθότι (σ$.
αρνηθήκατ$ οποι$σ)ήποτ$ κατη2ορ.$ σ$ σχ&ση μ$ την #κα2καρ.νοβα" αν και $μ$.
συν$χ.=ουμ$ να θ$ωρο%μ$ ότι συκοφαντήθηκ$ η #κα2καρ.νοβα, 1 καταλο2ι=όμ$νη στο
σ, 'ρο%τικοφ ανακο.νωση ότι τάχα η σοβι$τική κυβ&ρνηση αρνήθηκ$ τι $μπορικ&
συνομιλ.$ αυτό το &το" όπω $.ναι ολοφάν$ρο" απ&χ$ι από την πρα2ματικότητα μια και
ο σ, 'ρο%τικοφ αρν$.ται αυτό που του καταλο2.=ουν,
10 -σον αφορά το =ήτημα τη ανάκληση των στρατιωτικών συμβο%λων" πη2ή τη
πληροφόρησή μα αποτ$λο%ν οι ανακοινώσ$ι του Gπουρ2$.ου (νόπλων +υνάμ$ων και
οι πληροφορ.$ των .)ιων των συμβο%λων, -πω $.ναι 2νωστό" οι στρατιωτικο. μα
σ%μβουλοι απ$στάλησαν στη #ιου2κοσλαβ.α μ$τά από $π.μονο α.τημα τη
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση και μάλιστα οι !οβι$τικο. στρατιωτικο. σ%μβουλοι που
)ιατ&θηκαν 2ια τη #ιου2κοσλαβ.α ήταν πολ% λι2ότ$ροι από όσου =ήτησ$ η
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση, (πομ&νω" η σοβι$τική κυβ&ρνηση )$ν ήταν )ιατ$θ$ιμ&νη
να $πιβάλ$ι του )ικο% τη συμβο%λου στη #ιου2κοσλαβ.α,
-μω στη συν&χ$ια οι #ιου2κοσλάβοι στρατιωτικο. καθο)η2ητ&" μ$τα/% των οπο.ων και
ο 'ότσα 4όποβιτ" θ$ώρησαν σκόπιμο να ανακοινώσουν την ανα2καιότητα να μ$ιωθ$. ο
αριθμό των σοβι$τικών στρατιωτικών συμβο%λων κατά H0I, *υτ& οι ανακοινώσ$ι
)ιατυπώνονταν μ$ )ιάφορου τρόπουE άλλοι &λ$2αν ότι οι σοβι$τικο. στρατιωτικο.
$ι)ικο. κοστ.=ουν πολ% στη #ιου2κοσλαβ.α" άλλοι $πιβ$βα.ωναν ότι )$ν $.ναι απαρα.τητο
2ια το 2ιου2κοσλαβικό στρατό να κατακτήσ$ι την $μπ$ιρ.α του σοβι$τικο% στρατο%,
Τρ.τοι $πιβ$βα.ωναν ότι οι κανόν$ του σοβι$τικο% στρατο% $.ναι στ$ρ$ότυποι και )$ν
αποτ$λο%ν α/.$ 2ια το 2ιου2κοσλαβικό στρατό, Τ&ταρτοι" πολ% σαφώ άφηναν
υπονοο%μ$να ότι οι σοβι$τικο. στρατιωτικο. σ%μβουλοι πληρώνονται τ=άμπα" μια και
)$ν υπάρχ$ι καν&να όφ$λο απ> αυτο%,
Gπό το φω αυτών των 2$2ονότων 2.ν$ται απολ%τω κατανοητό η 2νωστή" προσβλητική
2ια το !οβι$τικό !τρατό" ανακο.νωση του Τ=.λα σ$ μια από τι συν$)ριάσ$ι τη '( του
'' #ιου2κοσλαβ.α" ότι οι !οβι$τικο. α/ιωματικο. στον ηθικό τομ&α $.ναι κατώτ$ροι
των *22λων α/ιωματικών, 'αι μάλιστα" όπω $.ναι 2νωστό" αυτή η αντισοβι$τική
ανακο.νωση του Τ=.λα )$ συνάντησ$ αντ.σταση από τα άλλα μ&λη τη '( του ''
#ιου2κοσλαβ.α,
'ατ> αυτόν τον τρόπο" αντ. να συν$ννοηθο%ν συντροφικά μ$ τη σοβι$τική $/ουσ.α και να
ρυθμ.σουν το =ήτημα των !οβι$τικών στρατιωτικών συμβο%λων" οι #ιου2κοσλάβοι
στρατιωτικο. καθο)η2ητ& άρχισαν να προσβάλλουν του !οβι$τικο% στρατιωτικο%
συμβο%λου και να καθιστο%ν ανυπόληπτο το !οβι$τικό !τρατό, (ννο$.ται ότι μια τ&τια
κατάσταση θα &πρ$π$ να )ημιουρ2ήσ$ι $χθρική ατμόσφαιρα 2%ρω από του !οβι$τικο%
στρατιωτικο% συμβο%λου,
!$ μια τ&τια κατάσταση θα ήταν 2$λο.ο να π$ριμ&ν$ι καν$. από τη σοβι$τική $/ουσ.α ότι
θα συμφωνο%σ$ να αφήσ$ι του στρατιωτικο% τη συμβο%λου στη #ιου2κοσλαβ.α,
(φόσον η 2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση )$ν αντιστάθηκ$ στι προσπάθ$ι$ να
καταστήσουν ανυπόληπτο το σοβι$τικό στρατό" φ&ρ$ι ολοκληρωτικά την $υθ%νη 2ια τη
)ημιουρ2ηθ$.σα κατάσταση,
20 4η2ή των πληροφοριών μα στο =ήτημα τη ανάκληση των !οβι$τικών πολιτών
$ι)ικών αποτ$λο%ν κατά βάση οι πληροφορ.$ από τον !οβι$τικό πρ&σβη στο Β$λι2ρά)ι
Fαβρ&ντι$φ" καθώ και οι πληροφορ.$ από του .)ιου του $ι)ικο%, 1 ανακο.νωσή σα
ότι τάχα ο !ρ=&ντιτ $.π$ στον $μπορικό ακόλουθο σ, F&μπ$ντ$φ" ότι οι !οβι$τικο."
$πιθυμώντα να πάρουν οικονομικ& πληροφορ.$" θα πρ&π$ι να απ$υθ%νονται στου
ανωτ&ρου" )ηλα)ή στην '$ντρική (πιτροπή του '' #ιου2κοσλαβ.α και στην
κυβ&ρνηση τη #ιου2κοσλαβ.α" πολ% λ.2ο ανταποκρ.ν$ται στην πρα2ματικότητα, Dα η
$νημ&ρωση από τον Fαβρ&ντι$φ στι < ΜάρτηE
5- !ρ=&ντιτ" βοηθό του '.ντριτ στο -ικονομικό !υμβο%λιο" ανακο.νωσ$ στον
$μπορικό ακόλουθο F&μπ$ντ$φ" ότι υπάρχ$ι απόφαση τη κυβ&ρνηση που απα2ορ$%$ι
να )οθο%ν στον οποιο)ήποτ$ οποια)ήποτ$ οικονομικά υλικά, #ι> αυτό" παρά το υπάρχον
σ%μφωνο" )$ν μπορ$. να )ώσ$ι τα αντ.στοιχα υλικά, !τα όρ2ανα κρατική ασφάλ$ια
)όθηκ$ )ιατα2ή να πρα2ματοποιήσουν &λ$2χο στο συ2κ$κριμ&νο =ήτημα, - !ρ=&ντιτ
ακόμη $.π$ πω ο '.ντριτ $.ναι )ιατ$θ$ιμ&νο να συ=ητήσ$ι 2ι> αυτό μ$ τον F&μπ$ντ$φ6,
*πό την $νημ&ρωση του Fαβρ&ντι$φ $.ναι φαν$ρό" πρώτον" ότι ο !ρ=&ντιτ ο%τ$ μ$ μια
λ&/η )$ν $.π$ 2ια τη )υνατότητα λή7η οικονομικών πληροφοριών στην '( ή στην
κυβ&ρνηση τη #ιου2κοσλαβ.α, 'αι 2$νικά" θα ήταν 2$λο.ο να σκ$φτ$. ότι 2ια να
λάβ$ι μια οποια)ήποτ$ οικονομική πληροφορ.α $.ναι απαρα.τητο να απ$υθυνθ$. στην
'( ή στην 'υβ&ρνηση 0 2ι> αυτό υπάρχουν τα φυσικά οικονομικά όρ2ανα τη
#ιου2κοσλαβ.α" από τα οπο.α οι !οβι$τικο. παλαιότ$ρα $λάμβαναν την απαρα.τητη
οικονομική πληροφόρηση,
*πό την $νημ&ρωση του Fαβρ&νβτι$φ φα.ν$ται και κάτι άλλο, Jα.ν$ται όχι αυτό που
2ράφ$ται αλλά ακριβώ το αντ.θ$το" )ηλα)ή το ότι οι !οβι$τικο. αντιπρόσωποι στη
#ιου2κοσλαβ.α υπόκ$ινται σ$ &λ$2χο και $πιτήρηση από την πλ$υρά των ορ2άνων
ασφάλ$ια τη #ιου2κοσλαβ.α,
+$ θα ήταν π$ριττό να υπ$νθυμ.σουμ$ ότι ανάλο2η πρακτική" $πιτήρηση των !οβι$τικών
αντιπροσώπων" βρ.σκουμ$ μόνο στι αστικ& χώρ$ και μάλιστα όχι σ$ όλ$,
*κόμα $.ναι απαρα.τητο να σημ$ιώσουμ$ ότι τα 2ιου2κοσλαβικά όρ2ανα ασφαλ$.α
παρακολουθο%ν όχι μόνο του αντιπροσώπου τη σοβι$τική κυβ&ρνηση" αλλά και τον
αντιπρόσωπο του 4'' @μπA στο όρ2ανο τη 'ομινφόρμ" το σ%ντροφο #ιουντ.ν,
Kα ήταν 2$λο.ο να σκ$φτ$. καν$. ότι η σοβι$τική κυβ&ρνηση θα μπορο%σ$ να
συμφωνήσ$ι μ$ αυτό" να αφήσ$ι του πολ.τ$ $ι)ικο% σ$ συνθήκ$ αυτο% του
καθ$στώτο" το οπο.ο )ημιουρ2ήθηκ$ 2ι> αυτο%,
-πω $.ναι φαν$ρό την $υθ%νη 2ια τη )ημιουρ2ηθ$.σα κατάσταση και σ$ αυτό φ&ρ$ι η
#ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση,
*υτ& $.ναι οι αιτ.$ που ανά2κασαν τη !οβι$τική κυβ&ρνηση να ανακαλ&σ$ι του
στρατιωτικο% και πολ.τ$ συμβο%λου τη από τη #ιου2κοσλαβ.α,
30 !την $πιστολή σα $κφράσατ$ το α.τημα να σα $νημ$ρώσουμ$ και 2ια άλλα 2$2ονότα"
τα οπο.α προκαλο%ν τη μη ικανοπο.ηση τη (!!+ και κατ$υθ%νονται στη χ$ιροτ&ρ$υση
των σχ&σ$ων μ$τα/% τη (!!+ και τη #ιου2κοσλαβ.α, Τ&τια 2$2ονότα πρα2ματικά
υπάρχουν και αν και )$ σχ$τ.=ονται μ$ την ανάκληση των πολιτών και στρατιωτικών
συμβο%λων" θ$ωρο%μ$ απαρα.τητο να σα $νημ$ρώσουμ$ 2ι> αυτά,
Π.$!"4 Μα $.ναι 2νωστό ότι μ$τα/% των συντρόφων καθο)η2ητών στη
#ιου2κοσλαβ.α ακο%2ονται )ιάφορ$ αντισοβι$τικ& $κφράσ$ι" όπω 2ια παρά)$ι2μα ότι
5το 4'' @μπA $κφυλ.=$ται6" ότι 5στην (!!+ κυριαρχ$. ο μ$2αλοκρατικό σοβινισμό6"
ότι 5η (!!+ θ&λ$ι να υπο)ουλώσ$ι τη #ιου2κοσλαβ.α6" ότι 5η 'ομινφόρμ $.ναι το μ&σο
του 4'' @μπA 2ια να υποτά/$ι τα άλλα κόμματα6 και άλλ$ ανάλο2$, *υτ& οι
αντισοβι$τικ& $κφράσ$ι καλ%πτονται συνήθω από αριστ$ρ.στικη φρασ$ολο2.α ότι 5ο
σοσιαλισμό στην (!!+ &πα7$ να $.ναι $παναστατικό6" ότι 5μόνο η #ιου2κοσλαβ.α
αποτ$λ$. το φορ&α του $παναστατικο% σοσιαλισμο%6, Β&βαια" $.ναι 2$λο.ο να ακο%
τ&τιου $.)ου παραμ%θια 2ια το 4'' @μπA από τα χ$.λη αμφισβητο%μ$νων μαρ/ιστών
του τ%που Τ=.λα" Βουκμάνοβιτ" '.ντριτ" Lάνκοβιτ και άλλων, -μω όλη η υπόθ$ση
$.ναι ότι αυτά που ακο%2ονται προ πολλο% μ$τα/% πολλών καθο)η2ητών τη
#ιου2κοσλαβ.α" συν$χ.=ουν να ακο%2ονται και τώρα" )ημιουρ2ο%ν ατμόσφαιρα
αντισοβι$τική" η οπο.α χ$ιροτ$ρ$%$ι τι σχ&σ$ι μ$τα/% του 4'' @μπA και του ''
#ιου2κοσλαβ.α,
(μ$. ανα2νωρ.=ουμ$ απ$ριορ.στω το )ικα.ωμα κάθ$ κομμουνιστικο% κόμματο" μ$τα/%
των οπο.ων και του 2ιου2κοσλαβικο%" να ασκ$. κριτική στο 4'' @μπA" όπω και το
)ικα.ωμα του 4'' @μπA να ασκ$. κριτική σ$ οποιο)ήποτ$ άλλο κομμουνιστικό κόμμα,
-μω ο μαρ/ισμό απαιτ$. αυτή η κριτική να $.ναι ανοικτή και τ.μια και όχι
παρασκηνιακή και συκοφαντική" μια και σ$ αυτή την π$ρ.πτωση ο υποβαλλόμ$νο σ$
κριτική στ$ρ$.ται τη )υνατότητα να απαντήσ$ι σ$ αυτή, Μ$τα/% άλλων η κριτική των
#ιου2κοσλάβων καθο)η2ητών )$ν $.ναι ανοικτή και τ.μια" αλλά των παρασκην.ων και
άτιμη και ταυτόχρονα )ιπρόσωπου χαρακτήρα" καθώ /$φτιλ.=οντα π.σω από την πλάτη
του μ$ την 5κριτική6 του το 4'' @μπA" $π.σημα μ$ φαρισαBσμό το $παινο%ν και το
αν$βά=ουν στου ουρανο%, #ι> αυτό ακριβώ η τ&τιου $.)ου κριτική μ$τατρ&π$ται σ$
συκοφαντ.α και η προσπάθ$ια να /$φτιλ.σουν το 4'' @μπA" σ$ μια προσπάθ$ια να
ανατινά/ουν το σοβι$τικό σ%στημα,
+$ν &χουμ$ αμφιβολ.α ότι αν οι μά=$ των 2ιου2κοσλάβων κομματικών 2νώρι=αν 2ια την
%παρ/η αυτο% του $.)ου τη κριτική" θα απ&ρριπταν μ$τά β)$λυ2μ.α τ&τια
αντισοβι$τική κριτική σαν /&νη και $χθρική, !κ$πτόμαστ$ ότι ακριβώ 2ι> αυτό οι
παραπάνω αναφ$ρθ&ντ$ #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ& κάνουν αυτή την κριτική στα
κρυφά" στα παρασκήνια" π.σω από τι πλάτ$ των μα=ών,
+$ν $.ναι π$ριττό να υπ$νθυμ.σουμ$ πω και ο Τρότσκι όταν προτ.θ$το να κηρ%/$ι τον
πόλ$μο στο 4'' @μπA" και αυτό /$κ.νησ$ κατη2ορώντα το 4'' @μπA 2ια $κφυλισμό"
2ια $θνικό π$ριορισμό" 2ια μ$2αλοκρατικό σοβινισμό, *υτό β&βαια όλα αυτά τα &κρυβ$
κάτω από την αριστ$ρ.στικη φρασ$ολο2.α 2ια την πα2κόσμια $πανάσταση, 'αι παρ> όλα
αυτά" όπω $.ναι 2νωστό ο Τρότσκι $.χ$ $κφυλιστ$. και σαν αποτ&λ$σμα" μ$τά την
αποκάλυ7ή του ανοικτά π&ρασ$ στο στρατόπ$)ο των ορκισμ&νων $χθρών του 4'' @μπA
και τη !οβι$τική (νωση,
K$ωρο%μ$ ότι η πολιτική καρι&ρα του Τρότσκι $.ναι αρκ$τά )ι)ακτική,
,Ε)!Ε."4 1 σημ$ρινή κατάσταση στο 'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α μα
προκαλ$. ανησυχ.$, *συνήθη $ντ%πωση προκαλ$. το 2$2ονό" ότι το 'ομμουνιστικό
'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α" που αποτ$λ$. το καθο)η2ητικό κόμμα" ταυτόχρονα )$ν $.ναι
πλήρω νόμιμο και μ&χρι τα σήμ$ρα βρ.σκ$ται σ$ ημινόμιμη κατάσταση, -ι αποφάσ$ι
των ορ2άνων του κόμματο" κατά κανόνα" )$ν $μφαν.=ονται στον τ%πο, +$
)ημοσι$%ονται ανακοινώσ$ι 2ια τι κομματικ& συν$)ριάσ$ι,
!τη =ωή του 'ομμουνιστικο% 'όμματο #ιου2κοσλαβ.α )$ν $.ναι αισθητή η
$σωκομματική )ημοκρατ.α, 1 '( στην πλ$ιο7ηφ.α τη )$ν $.ναι $κλ$2μ&νη" αλλά
)ιορισμ&νη, +$ν υπάρχ$ι ή σχ$)όν )$ν υπάρχ$ι κριτική και αυτοκριτική, Mαρακτηριστικό
$.ναι ακόμη και το 2$2ονό ότι ο 2ραμματ&α του κόμματο 2ια =ητήματα στ$λ$χών $.ναι
ταυτόχρονα και υπουρ2ό κρατική ασφάλ$ια, Μ$ άλλα λό2ια" τα στ$λ&χη του κόμματο
τ&θηκαν υπό τον &λ$2χο του υπουρ2ο% κρατική ασφαλ$.α, !%μφωνα μ$ τη μαρ/ιστική
θ$ωρ.α το κόμμα $.ναι υποχρ$ωμ&νο να $λ&2χ$ι όλα τα κρατικά όρ2ανα τη χώρα"
συμπ$ριλαμβανομ&νου και του υπουρ2$.ου κρατική ασφαλ$.α" $νώ στη #ιου2κοσλαβ.α
συμβα.ν$ι το αντ.θ$το" καθώ στην ουσ.α το Gπουρ2$.ο $λ&2χ$ι το 'όμμα, Μ$ αυτό
πιθανώ μπορ$. να $/η2ηθ$. ότι η πρωτοβουλ.α των κομματικών μα=ών )$ βρ.σκ$ται στο
ανα2κα.ο $π.π$)ο,
(.ναι κατανοητό πω )$ν μπορο%μ$ να θ$ωρήσουμ$ μια τ&τια ορ2άνωση τη )ουλιά του
'ομμουνιστικο% 'όμματο ω μαρ/ιστική0λ$νινιστική" μπολσ$β.κικη,
!το #ιου2κοσλάβικο 'ομμουνιστικό 'όμμα )$ 2.ν$ται αντιληπτό το πν$%μα τη τα/ική
πάλη, 1 $ν.σχυση των καπιταλιστικών στοιχ$.ων στα χωριά και στι πόλ$ι προχωρά$ι
και παράλληλα η καθο)ή2ηση του 'όμματο )$ν πα.ρν$ι μ&τρα 2ια το π$ριορισμό των
καπιταλιστικών στοιχ$.ων, Το 'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α βαυκαλ.=$ται
μ$ τη σάπια οπορτουνιστική θ$ωρ.α τη $ιρηνική $νσωμάτωση των καπιταλιστικών
στοιχ$.ων στο σοσιαλισμό" που την πήραν από του Μπ$ρνστάιν" Jόλμαρ" Μπουχάριν,
!%μφωνα μ$ τη θ$ωρ.α του μαρ/ισμο%0λ$νινισμο% το 'όμμα θ$ωρ$.ται η βασική
καθο)η2ητική )%ναμη τη χώρα" &χ$ι το πρό2ραμμά του και )$ )ιαλ%$ται στι
ακομμάτιστ$ μά=$, !τη #ιου2κοσλαβ.α αντ.θ$τα βασική καθο)η2ητική )%ναμη
θ$ωρ$.ται το FαBκό Μ&τωπο και το κόμμα τ$.νουν να το )ιαλ%σουν στο FαBκό Μ&τωπο,
!την ομιλ.α του στο )$%τ$ρο συν&)ριο του FαBκο% Μ$τώπου τη #ιου2κοσλαβ.α ο
σ%ντροφο Τ.το $.π$E
5(χ$ι άρα2$ το 'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α κάποιο άλλο πρό2ραμμα" το
οπο.ο να )ιαφ&ρ$ι από το πρό2ραμμα του FαBκο% Μ$τώπουN -χιO Το 'ομμουνιστικό
'όμμα )$ν &χ$ι άλλο πρό2ραμμα, Το πρό2ραμμα του FαBκο% Μ$τώπου $.ναι το
πρό2ραμμά του6,
-πω φάνηκ$ στη #ιου2κοσλαβ.α θ$ωρο%ν αυτή την ασυνήθιστη θ$ωρ.α του κόμματο
ω ν&α θ$ωρ.α, (π. τη ουσ.α όμω )$ν υπάρχ$ι κάτι το ν&ο, !τη Lωσ.α ?0 χρόνια πριν
&να τμήμα των μ$νσ$β.κων πρότ$ιν$ το μαρ/ιστικό κόμμα να )ιαλυθ$. στι μη
κομματικ& $ρ2ατικ& μα=ικ& ορ2ανώσ$ι και να αντικατασταθ$. το πρώτο @σ,μ,E $ννο$.
το μαρ/ιστικό κόμμαA μ$ τι )$%τ$ρ$, (να άλλο τμήμα των μ$νσ$β.κων πρότ$ιν$ το
μαρ/ιστικό κόμμα να )ιαλυθ$. στι μη κομματικ& $ρ2ασιακ& $ρ2ατο0α2ροτικ&
ορ2ανώσ$ι και το πρώτο να αντικατασταθ$. από τι )$%τ$ρ$, -πω $.ναι 2νωστό ο σ,
F&νιν από τότ$ χαρακτήρι=$ αυτο% του μ$νσ$β.κου σαν κακοήθ$ι οπορτουνιστ& και
)ιαλυτ& του 'όμματο,
!.!"4 +$ μα $.ναι κατανοητό 2ιατ. ο πράκτορα των *22λων Β$λ$μπ.τ συν$χ.=$ι να
παραμ&ν$ι στο σ%στημα του Gπουρ2$.ου (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων τη #ιου2κοσλαβ.α
στο ρόλο του πρώτου βοηθο% του υπουρ2ο%, -ι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι 2νωρ.=ουν ότι
ο Β$λ$μπ.τ $.ναι πράκτορα των *22λων, #νωρ.=ουν ότι οι αντιπρόσωποι τη σοβι$τική
κυβ&ρνηση θ$ωρο%ν τον Β$λ$μπ.τ πράκτορα, 'αι παρ> όλα αυτά ο Β$λ$μπ.τ παραμ&ν$ι
πρώτο βοηθό στο Gπουρ2$.ο (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων τη #ιου2κοσλαβ.α, (.ναι
πιθανό ότι η #ιου2κοσλαβική 'υβ&ρνηση σκ&φτ$ται να χρησιμοποιήσ$ι τον Β$λ$μπ.τ
ακριβώ σαν πράκτορα των *22λων, -πω $.ναι 2νωστό οι αστικ& κυβ$ρνήσ$ι θ$ωρο%ν
απολ%τω $πιτρ$πτό να &χουν στη σ%νθ$σή του πράκτορ$ των μ$2άλων
ιμπ$ριαλιστικών )υνάμ$ων" την $υμ&ν$ια των οπο.ων θ&λουν να $/ασφαλ.σουν και
συμφωνο%ν κατ> αυτόν τον τρόπο να τ.θ$νται υπό τον &λ$2χο αυτών των )υνάμ$ων, (μ$.
θ$ωρο%μ$ μια τ&τια τακτική αν$π.τρ$πτη 2ια μαρ/ιστ&, -πω και να 2.ν$ι η σοβι$τική
κυβ&ρνηση )$ν μπορ$. να θ&σ$ι την αλληλο2ραφ.α τη μ$ τη 2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση
υπό τον &λ$2χο του πράκτορα των *22λων, (.ναι σαφ& ότι όσο ο Β$λ$μπ.τ παραμ&ν$ι
στη σ%νθ$ση τη καθο)ή2ηση του Gπουρ2$.ου (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων τη
#ιου2κοσλαβ.α η !οβι$τική 'υβ&ρνηση θα θ$ωρ$. ότι τ.θ$ται σ$ )%σκολη θ&ση και
στ$ρ$.ται τη )υνατότητα να )ι$/ά2$ι ανοικτή αλληλο2ραφ.α μ$ τη #ιου2κοσλαβική
μ&σω του συστήματο του Gπουρ2$.ου (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων,
*υτά $.ναι τα 2$2ονότα που προκαλο%ν τη )υσαρ&σκ$ια τη σοβι$τική κυβ&ρνηση και
τη '( του 4'' @μπA και ο)η2ο%ν στη χ$ιροτ&ρ$υση των σχ&σ$ων μ$τα/% τη (!!+ και
τη #ιου2κοσλαβ.α,
*υτά τα 2$2ονότα" όπω υπο)$./αμ$ και παραπάνω" )$ν άπτονται του =ητήματο
ανάκληση των στρατιωτικών και πολιτών $ι)ικών" όμω πα.=ουν σημαντικό ρόλο στην
υπόθ$ση χ$ιροτ&ρ$υση των σχ&σ$ων μ$τα/% των χωρών μα,
Μόσ5α6 17 Μάρτη /839
'ατ: ;ντολ< της 'Ε του Π'' =μπ>
*0 Μολότοφ
0 Στάλιν
!τι 93 *πρ.λη 9<?; οι Τ.το και 'αρντ&λ απ&στ$ιλαν στην '( του 4'' @μπA
απαντητική $πιστολή στην οπο.α απορρ.πτουν κατη2ορηματικά οποιουσ)ήποτ$
ισχυρισμο% και 2$2ονότα αναφ&ρονται στι $πιστολ& !τάλιν και Μολότοφ,
5!τη βάση των παραπάνω 0αναφ&ρ$ται στην $πιστολή των Τ.το και 'αρντ&λ0 η
-λομ&λ$ια τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α )$ν μπορ$. να θ$ωρήσ$ι θ$μ$λιωμ&νη την
$κτ.μηση τη )ραστηριότητα του 'όμματό μα και των καθο)η2ητών του" την οπο.α
κάν$τ$ στην $πιστολή !α, (.μαστ$ βαθιά π$ισμ&νοι ότι $π. τη ουσ.α 2.ν$ται λό2ο 2ια
βαθιά παρ$/ή2ηση" η οπο.α )$ν πρ&π$ι να υπάρχ$ι και που $.ναι ανα2κα.ο σ$
συντομότατο χρονικό )ιάστημα να την /$π$ράσουμ$ 2ια το συμφ&ρον τη υπόθ$ση την
οπο.α υπηρ$το%ν τα κόμματά μα, 1 μονα)ική μα $πιθυμ.α $.ναι να αποκλ$ιστ$.
οποια)ήποτ$ αμφιβολ.α και μη $μπιστοσ%νη στην καθαρότητα των συντροφικών και
α)$λφικών αισθημάτων $μπιστοσ%νη τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α προ το
4αν$νωσιακό 'ομμουνιστικό 'όμμα @μπA" στο οπο.ο πάντα θα $.μαστ$ $υ2νώμον$ 2ια
τη μαρ/ιστικο0λ$νινιστική $πιστήμη που 2ια μα και στο μ&λλον θα $.ναι το άστρο που
μα ο)η2$." τη $μπιστοσ%νη στη !οβι$τική (νωση που 2ια μα πάντα ήταν και θα $.ναι
μ$2άλο παρά)$ι2μα ,,,6,
,Ε)!Ε.- ΕΠΣ!"#-
Στους συντρόφους !ίτο6 'αρντέλ6 στην ';ντρικ< Επιτροπ<
του 'ομμουνιστικού 'όμματος Γιουγκοσλαβίας
Fάβαμ$ την απάντησή σα και την $νημ&ρωση 2ια την απόφαση τη -λομ&λ$ια τη '(
του '' #ιου2κοσλαβ.α στι 93 *πρ.λη 9<?; μ$ τι υπο2ραφ& των συντρόφων Τ.το και
'αρντ&λ,
+υστυχώ" αυτά τα ντοκουμ&ντα" ι)ια.τ$ρα το ντοκουμ&ντο το οπο.ο υπ&2ρα7αν" όχι
μόνο )$ σηματο)οτο%ν κάποια σημαντική πρόο)ο σ$ σ%2κριση μ$ προη2ο%μ$να
ντοκουμ&ντα των #ιου2κοσλάβων" αντιθ&τω" ακόμα π$ρισσότ$ρο μπ$ρ)$%ουν την
υπόθ$ση και ο/%νουν τη σ%2κρουση,
Ι)ια.τ$ρη προσοχή προκαλ$. ο τόνο του ντοκουμ&ντου" ο οπο.ο )$ν μπορ$. να $κτιμηθ$.
)ιαφορ$τικά παρά σαν κομπορρημοσ%νη, *πό τα ντοκουμ&ντα 2.ν$ται φαν$ρό ότι )$ν
υπάρχ$ι $πιθυμ.α να αποκαλυφθ$. η αλήθ$ια" τ.μια να ανα2νωριστο%ν τα λάθη" να
ανα2νωριστ$. η ανά2κη $/άλ$ι7η αυτών των λαθών, -Ι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι )$ν
απο)&χονται την κριτική μαρ/ιστικά" αλλά μικροαστικά" )ηλα)ή την $κλαμβάνουν ω
προσβολή που θ.2$ι το κ%ρο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α" κτυπά την
κομπορρημοσ%νη των #ιου2κοσλάβων καθο)η2ητών,
#ια να /$φ%2ουν από αυτή τη μη α/ιο=ήλ$υτη θ&ση στην οπο.α από μόνοι του τ&θηκαν"
καταφ$%2ουν σ$ 5ν&α6 μ&θο)ο 0 τη μ&θο)ο τη αναπό)$ικτη άρνηση όλων των λαθών
του παρά το ολοφάν$ρό του, *ρνο%νται τα σ$ όλου 2νωστά 2$2ονότα και ντοκουμ&ντα
που παρατ&θηκαν στην $πιστολή τη '( του 4'' @μπA τη 2:
η
Μάρτη 9<?;, (.ναι
ολοφάν$ρο πω οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ )$ν καταλαβα.νουν ότι μ$ τ&τια παι)ική
μ&θο)ο τη αβάσιμη άρνηση 2$2ονότων και ντοκουμ&ντων )$ν μπορο%ν να π$.σουν
κάποιον και μπορο%ν να προκαλ&σουν μόνο χαμό2$λα,
/0 Γ& !-% &%&'#-Σ- !$% Σ"*Ε!'$% Σ!.&!$!'$% Σ)Μ*")#$%
&Π" !- Γ")Γ'"Σ#&*&0 !τη $πιστολή τη 2:
η
Μάρτη η '( του 4'' @μπA
$π$/ή2ησ$ του λό2ου ανάκληση των !οβι$τικών στρατιωτικών συμβο%λων"
$νημ$ρώνοντα ότι οι πληροφορ.$ τη '( του 4'' @μπA βασ.=ονται στα παράπονα
αυτών των συμβο%λων 2ια την $χθρική σχ&ση των #ιου2κοσλάβων λ$ιτουρ2ών προ το
σοβι$τικό στρατό και του αντιπροσώπου του στη #ιου2κοσλαβ.α, -ι σ%ντροφοι Τ.το
και 'αρντ&λ αρνο%νται $/ ολοκλήρου την ορθότητα αυτών των παραπόνων, (μφαν.=$ται
το $ρώτημαE 2ιατ. η '( του 4'' @μπA θα πρ&π$ι να πιστ&7$ι π$ρισσότ$ρο του
αβάσιμου ισχυρισμο% των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ από τα συχνά παράπονα των
στρατιωτικών συμβο%λων τη (!!+N !$ ποια βάσηN 1 (!!+ )ιαθ&τ$ι στρατιωτικο%
συμβο%λου σχ$)όν σ$ όλ$ τι χώρ$ τη λαBκή )ημοκρατ.α, (.ναι α)%νατο να μην
τον.σουμ$ ότι μ&χρι σήμ$ρα )$ λάβαμ$ κάποια παράπονα από του στρατιωτικο% μα
συμβο%λου σ$ αυτ& τι χώρ$, *κριβώ μ$ αυτό $/η2$.ται και το 2$2ονό" ότι μ$ αυτ&
τι χώρ$ )$ν &χουμ$ κάποια παρ$/ή2ηση σ$ σχ&ση μ$ την $πιτόπια )ουλιά των
!οβι$τικών στρατιωτικών συμβο%λων, -μω &χουμ$ παράπονα και παρ$/ή2ηση σ$ αυτό
τον τομ&α μόνο μ$ τη #ιου2κοσλαβ.α, *ρα2$ )$ν $.ναι καθαρό πω αυτή η κατάσταση
$/η2$.ται μόνο μ$ το $ι)ικό $χθρικό καθ$στώ από το οπο.ο π$ριβάλλονται οι !οβι$τικο.
στρατιωτικο. σ%μβουλοι στη #ιου2κοσλαβ.α,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ παραπ&μπουν στα μ$2άλα &/ο)α σ$ σχ&ση μ$ τη
συντήρηση των !οβι$τικών στρατιωτικών ακολο%θων στη #ιου2κοσλαβ.α και
υπο)$ικν%ουν ότι οι !οβι$τικο. στρατη2ο. λαμβάνουν σ$ )ηνάρια )υο0τρ$ι φορ&
π$ρισσότ$ρα απ> ό"τι οι #ιου2κοσλάβοι στρατη2ο. και ότι κατά την άπο7ή του αυτό το
2$2ονό μπορ$. να προκαλ&σ$ι $πικρ.σ$ι από την πλ$υρά των #ιου2κοσλάβων
στρατιωτικών, -μω" πρώτον" οι #ιου2κοσλάβοι στρατη2ο. $κτό από τα )ηνάρια
$/ασφαλ.=ονται μ$ μια σ$ιρά άλλα υλικά βοηθήματαE )ιαμ&ρισμα" $φο)ιασμό μ$
τρόφιμα και άλλα ανάλο2α, +$%τ$ρον" το χρηματικό ποσό" το οπο.ο οι !οβι$τικο.
στρατη2ο. &παιρναν στη #ιου2κοσλαβ.α" αντιστοιχ$. $/ ολοκλήρου μ$ το μ&2$θο του
μισθο% των !οβι$τικών στρατη2ών που λαμβάνουν στην (!!+, (.ναι κατανοητό ότι η
σοβι$τική κυβ&ρνηση )$ν μπορο%σ$ να συμφωνήσ$ι μ$ τη μ$.ωση του μισθο% των
!οβι$τικών στρατη2ών που αποστ&λλονται στη #ιου2κοσλαβ.α,
Μπορ$. τα &/ο)α 2ια του !οβι$τικο% στρατη2ο% στη #ιου2κοσλαβ.α να $.ναι βαριά 2ια
το 2ιου2κοσλαβικό προPπολο2ισμό" όμω σ$ μια τ&τια π$ρ.πτωση η 2ιου2κοσλαβική
κυβ&ρνηση θα μπορο%σ$ &2καιρα να απ$υθυνθ$. στη σοβι$τική κυβ&ρνηση μ$ την
πρόταση να αναλάβ$ι μ&ρο των $/ό)ων, +$ν υπάρχ$ι αμφιβολ.α ότι η σοβι$τική
κυβ&ρνηση θα συμφωνο%σ$, Μ$τα/% άλλων οι #ιου2κοσλάβοι ακολο%θησαν άλλο
)ρόμο, !τη θ&ση τη συντροφική $π.λυση αυτο% του =ητήματο άρχισαν να
προσβάλλουν του στρατιωτικο% μα συμβο%λου" άρχισαν να του ονομά=ουν
χαραμοφάη)$" άρχισαν να μ$ιώνουν το κ%ρο του σοβι$τικο% στρατο%" και η
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση απ$υθ%νθηκ$ στη σοβι$τική κυβ&ρνηση μόνο τότ$ όταν
2%ρω από του !οβι$τικο% στρατιωτικο% ακόλουθου )ημιουρ2ήθηκ$ $χθρική
ατμόσφαιρα,
(.ναι απόλυτα κατανοητό πω η σοβι$τική κυβ&ρνηση )$ν μπορο%σ$ να συμβιβαστ$. μ$
μια τ&τια κατάσταση,
10 Γ& !")Σ Σ"*Ε!'")Σ Π"#!ΕΣ Ε,'")Σ Σ!- Γ")Γ'"Σ#&*&0
!την $πιστολή τη 2:
η
Μάρτη η '( του 4'' @μπA $π$/ή2ησ$ του λό2ου ανάκληση
των πολιτών $ι)ικών από τη #ιου2κοσλαβ.α, 1 '( του 4'' @μπA σ$ αυτή την
π$ρ.πτωση στηρ.χτηκ$ στα παράπονα των !οβι$τικών πολιτών $ι)ικών και στι
$νημ$ρώσ$ι από το !οβι$τικό πρ&σβη στη #ιου2κοσλαβ.α, *πό αυτ& τι $νημ$ρώσ$ι
$.ναι φαν$ρό ότι οι !οβι$τικο. πολ.τ$ $ι)ικο." όπω και ο σ%ντροφο #ιουντ.ν"
αντιπρόσωπο του 4'' @μπA στο 2ραφ$.ο τη 'ομινφόρμ" στην ουσ.α &χουν τ$θ$. υπό
την $πιτήρηση των ορ2άνων κρατική ασφάλ$ια τη #ιου2κοσλαβ.α, -ι σ%ντροφοι
Τ.το και 'αρντ&λ αρνο%νται στην $πιστολή του το βάσιμο αυτών των παραπόνων και
$νημ$ρώσ$ων" )ιαβ$βαιώνοντα ότι τα κρατικά όρ2ανα ασφαλ$.α )$ν $λ&2χουν του
!οβι$τικο% στη #ιου2κοσλαβ.α, -μω 2ιατ. θα πρ&π$ι η '( του 4'' @μπA να πιστ&7$ι
τι αβάσιμ$ )ιαβ$βαιώσ$ι των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ από τα συ2κ$κριμ&να
παράπονα των σοβι$τικών και μ$τα/% άλλων του συντρόφου #ιουντ.νN 1 σοβι$τική
κυβ&ρνηση &χ$ι πολλο% πολ.τ$ $ι)ικο% σ$ όλ$ τι χώρ$ τη λαBκή )ημοκρατ.α και
)$ν υπάρχουν κάποια παράπονα από την πλ$υρά των $ι)ικών" )$ν υπάρχ$ι παρ$/ή2ηση
μ$ τι κυβ$ρνήσ$ι αυτών των χωρών, (μφαν.=$ται το $ρώτημαE 2ιατ. τ&τι$
παρ$/η2ήσ$ι και )ιαμάχ$ μόνο στη #ιου2κοσλαβ.αN Μπορ$." ακριβώ" λό2ω του ότι η
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση )ημιο%ρ2ησ$ στη #ιου2κοσλαβ.α $ι)ικό καθ$στώ 2ια του
!οβι$τικο%" συμπ$ριλαμβανομ&νου και του συντρόφου #ιουντ.νN
(.ναι κατανοητό πω η σοβι$τική κυβ&ρνηση )$ν μπορο%σ$ να συμβιβαστ$. μ$ μια τ&τια
κατάσταση και ήταν ανα2κασμ&νη να ανακαλ&σ$ι του πολ.τ$ $ι)ικο% από τη
#ιου2κοσλαβ.α,
20 Γ& !"% *Ε#ΕΜΠ! '& &##")Σ Π.&'!".ΕΣ Σ!" Μ-?&%ΣΜ" !")
)Π").ΓΕ") Ε@$!Ε.'$% )Π"+ΕΣΕ$% !-Σ Γ")Γ'"Σ#&*&Σ0 (.ναι
ανακριβή η ανακο.νωση των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ" ότι αυτο." ο Τ.το και ο
'αρντ&λ" στη συνάντησή του μ$ το σ%ντροφο Μολότοφ π$ριορ.στηκαν στι αμφιβολ.$
του σ$ σχ&ση μ$ τον Β$λ$μπ.τ μόνο μ$ την παρατήρηση ότι 2ι> αυτο% 5σ$ σχ&ση μ$ τον
Β$λ$μπ.τ )$ν $.ναι όλα κατανοητά6, !την πρα2ματικότητα" στη συ=ήτηση αυτών των
συντρόφων μ$ το σ%ντροφο Μολότοφ &2ιν$ λό2ο ότι υποπτ$%ονται τον Β$λ$μπ.τ σαν
πράκτορα των *22λων, Jα.ν$ται πολ% π$ρ.$ρ2ο το ότι οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ
βλ&πουν την απόλυση του Β$λ$μπ.τ από το μηχανισμό του Gπουρ2$.ου (/ωτ$ρικών
Gποθ&σ$ων σαν το χαμό του, #ιατ. $.ναι α)%νατο να απολυθ$. ο Β$λ$μπ.τ από το
υπουρ2$.ο (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων χωρ. να τον $/ολοθρ$%σουνN (.ναι π$ρ.$ρ2η ακόμα
η ανακο.νωση των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ 2ια τη )ιατήρηση του Β$λ$μπ.τ στη
θ&ση του πρώτου βοηθο%, Β2α.ν$ι @σ,μ,E το συμπ&ρασμαA ότι )$ β2ά=ουν το Β$λ$μπ.τ από
τη θ&ση του πρώτου βοηθο% του Gπουρ2ο% (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων $π$ι)ή τον
$λ&2χουν, *ρα2$ )$ θα ήταν πιο σωστά να τον β2άλουν από τη θ&ση του πρώτου βοηθο%
$π$ι)ή ακριβώ τον $λ&2χουνN *πό πο% και ω πο% αυτό ο αρρωστημ&νο
καλοθ$λητισμό απ&ναντι στον πράκτορα των *22λων" ο οπο.ο )ιάκ$ιται αν$ιρήν$υτα
$χθρικά απ&ναντι στη !οβι$τική (νωσηN
-μω ο Β$λ$μπ.τ )$ν $.ναι ο μονα)ικό πράκτορα στο μηχανισμό του Gπουρ2$.ου
(/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων, -ι !οβι$τικο. αντιπρόσωποι αρκ$τ& φορ& $.παν στου
#ιου2κοσλάβου καθο)η2ητ& 2ια το #ιου2κοσλάβο πρ&σβη στο Fον).νο F$όντιτ ω
πράκτορα των *22λων, +$ν $.ναι κατανοητό 2ιατ. αυτό ο μ$2άλο απατ$ώνα
πράκτορα των *22λων μ&χρι σήμ$ρα παραμ&ν$ι στο μηχανισμό του Gπουρ2$.ου
(/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων τη #ιου2κοσλαβ.α,
(.ναι 2νωστό στη σοβι$τική κυβ&ρνηση" ότι στην α22λική κατασκοπ$.α" $κτό από το
F$όντιτ" $ρ2ά=ονται ακόμη τρ$ι συν$ρ2άτ$ τη 2ιου2κοσλαβική πρ$σβ$.α στο
Fον).νο" τα $πώνυμα του )$ν &χουν ακόμα $/ακριβωθ$., 1 σοβι$τική κυβ&ρνηση 2ι>
αυτή την ανακο.νωση φ&ρ$ι την πλήρη $υθ%νη, +$ν $.ναι κατανοητό ακόμη 2ιατ. ο
πρ&σβη των 14* στο Β$λι2ρά)ι συμπ$ριφ&ρ$ται σαν νοικοκ%ρη στη χώρα και οι
5πληροφοριο)ότ$6 του" ο αριθμό των οπο.ων αυ/άν$ται" κυκλοφορο%ν $λ$%θ$ροιN
+$ν $.ναι κατανοητό ακόμη πώ οι φ.λοι και οι συ22$ν$. του βασανιστή του
2ιου2κοσλαβικο% λαο% D&ντιτ βρήκαν $%κολα και βολικά θ&ση στον κρατικό και
κομματικό μηχανισμό τη #ιου2κοσλαβ.α,
4ρ&π$ι να $.ναι κατανοητό ότι η σοβι$τική κυβ&ρνηση 0σ$ π$ρ.πτωση που η
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση π$ισματικά )$ )$./$ι τη θ&ληση να καθαρ.σ$ι το μηχανισμό
του Gπουρ2$.ου (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων από του πράκτορ$0 θα $.ναι ανα2κασμ&νη να
απ&χ$ι από την ανοικτή αλληλο2ραφ.α μ$ τη 2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση μ&σω του
Gπουρ2$.ου (/ωτ$ρικών Gποθ&σ$ων,
30 Γ& !" Σ"*Ε!'" Π.ΕΣ*- Σ!- Γ")Γ'"Σ#&*& '& !" Σ"*Ε!'"
'.&!"Σ0 !την $πιστολή του στι 93 *πρ.λη 9<?; οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ
2ράφουνE 5K$ωρο%μ$ ότι αυτό @ο !οβι$τικό πρ&σβηA σαν πρ&σβη )$ν &χ$ι )ικα.ωμα
να =ητά $νημ&ρωση από οποιον)ήποτ$ 2ια τη )ραστηριότητα του κόμματό μα, +$ν
$.ναι η )ουλιά του6, K$ωρο%μ$ πω αυτή η ανακο.νωση των συντρόφων Τ.το και
'αρντ&λ $.ναι αβάσιμη" αντισοβι$τική, -πω $.ναι φαν$ρό" $/ισώνουν το !οβι$τικό
πρ&σβη" υπ$%θυνο κομμουνιστή" ο οπο.ο στη #ιου2κοσλαβ.α αντιπροσωπ$%$ι την
κομμουνιστική κυβ&ρνηση τη (!!+ στη 2ιου2κοσλαβική κομμουνιστική κυβ&ρνηση μ$
&να συνήθη αστό πρ&σβη" μ$ συνήθ$ι υπαλλήλου του αστικο% κράτου" καθήκον των
οπο.ων $.ναι να υποσκά7ουν τα θ$μ&λια του 2ιου2κοσλαβικο% κράτου, (.ναι )%σκολο
να κατανοήσουμ$ πώ οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ μπόρ$σαν να /$π&σουν σ$ μια
τ&τια ανοησ.α, 'ατανοο%ν άρα2$ ότι μ$ μια τ&τια στάση &ναντι του !οβι$τικο% πρ&σβη
απαρνο%νται τι φιλικ& σχ&σ$ι μ$τα/% τη (!!+ και τη #ιου2κοσλαβ.αN 'ατανοο%ν
άρα2$ ότι ο !οβι$τικό πρ&σβη" υπ$%θυνο κομμουνιστή" αντιπροσωπ$%$ι φιλική χώρα
η οπο.α απ$λ$υθ&ρωσ$ τη #ιου2κοσλαβ.α από του #$ρμανο% κατακτητ&" όχι μόνο
&χ$ι )ικα.ωμα αλλά $.ναι υποχρ$ωμ&νο από καιρό σ$ καιρό να συ=ητά$ι μ$ του
κομμουνιστ& τη #ιου2κοσλαβ.α 2ια όλα τα =ητήματα τα οπο.α μπορο%ν να του
$ν)ιαφ&ρουνN 4ώ $.ναι )υνατόν να τ.θ$νται σ$ αμφισβήτηση αυτά τα απλά και
στοιχ$ιώ)η πρά2ματα" $άν β&βαια βρ.σκονται από θ&σ$ι φιλικών σχ&σ$ων μ$ τη
!οβι$τική (νωσηN
#ια να 2νωρ.=ουν οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ" $.ναι ανα2κα.ο να πο%μ$ ότι $.μαστ$
αντ.θ$τοι $/ ολοκλήρου μ$ το 2ιου2κοσλαβικό σχήμα" )$ θ$ωρο%μ$ το #ιου2κοσλάβο
πρ&σβη στη Μόσχα απλό υπάλληλο ο%τ$ τον $/ισώνουμ$ μ$ του αστο% πρ&σβ$ι" )$ν
αρνιόμαστ$ 5το )ικα.ωμά του να $νημ$ρωθ$. από οποιον)ήποτ$ 2ια τη )ραστηριότητα
του κόμματό μα6, *φο% &2ιν$ πρ&σβη )$ν &πα7$ να $.ναι κομμουνιστή, 1 σχ&ση μ$
αυτόν $.ναι σχ&ση προ σ%ντροφο προ κομμουνιστή παρά2οντα, Μ$τα/% των
!οβι$τικών )ιαθ&τ$ι 2νωστο%" φ.λου, 5!υ2κ$ντρών$ι6 άρα2$ στοιχ$.α 2ια τη
)ραστηριότητα του 'όμματό μαN 4ιθανώ 5συ2κ$ντρών$ι6, 'αι τι &2ιν$" α
5συ2κ$ντρών$ι6, +$ν &χουμ$ λό2ου να κρ%7ουμ$ από του συντρόφου μα τι
α)υναμ.$ στη )ουλιά μα, *πό μόνοι μα αποκαλ%πτουμ$ τι α)υναμ.$ μα μ$ σκοπό
να τι καταπολ$μήσουμ$,
K$ωρο%μ$ ότι )$ν $.ναι τυχα.α αυτή η αντιμ$τώπιση του !οβι$τικο% πρ&σβη από του
#ιου2κοσλάβου συντρόφου, *υτή $.ναι αποτ&λ$σμα τη κοινή θ&ση τη
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση" στην οπο.α στηρι=όμ$νοι οι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ&
συχνά )$ βρ.σκουν )ιαφορά μ$τα/% τη $/ωτ$ρική πολιτική τη (!!+ και τη
$/ωτ$ρική πολιτική των *22λο0*μ$ρικανών" $/ισώνουν τη σοβι$τική $/ωτ$ρική
πολιτική μ$ την $/ωτ$ρική πολιτική των *22λων και των *μ$ρικανών και θ$ωρο%ν ότι η
#ιου2κοσλαβ.α θα πρ&π$ι να αντιμ$τωπ.=$ι τη !οβι$τική (νωση μ$ την .)ια πολιτική την
οπο.α ακολουθ$. σ$ σχ&ση μ$ τα ιμπ$ριαλιστικά κράτη τη Μ$2άλη Βρ$ταν.α και των
14*,
!$ σχ&ση μ$ αυτό $.ναι πολ% χαρακτηριστική η ομιλ.α του συντρόφου Τ.το στη
Fουμπλιάνα στα τ&λη του Μάη του 9<?5" στην οπο.α $.π$E
F$2όταν ότι αυτό ο πόλ$μο $.ναι ).καιο πόλ$μο και $μ$. τ&τιο το θ$ωρο%σαμ$,
-μω απαιτο%μ$ και ).καιο τ&λο του" απαιτο%μ$ ο καθ&να να $.ναι νοικοκ%ρη στο
τόπο του" )$ θ&λουμ$ να πληρώσουμ$ /&νου λο2αριασμο%" )$ν $πιθυμο%μ$ να 2.νουμ$
νόμισμα ανταλλα2ή" )$ θ&λουμ$ να μα μπλ&/ουν σ$ τ&τια πολιτική που $.ναι
συν)$)$μ&νη μ$ το μο.ρασμα των σφαιρών συμφ$ρόντων,
'αι αυτό $ιπώθηκ$ σ$ σ%ν)$ση μ$ το =ήτημα τη Τ$ρ2&στη, -πω $.ναι 2νωστό" η
!οβι$τική (νωση απ&σπασ$ από του *22λο0*μ$ρικάνου μια σ$ιρά $)αφικ&
παραχωρήσ$ι" οι οπο.οι όμω μα=. μ$ του #άλλου απ&ρρι7αν την πρόταση τη (!!+
να απο)οθ$. η Τ$ρ2&στη στη #ιου2κοσλαβ.α και κατ&λαβαν την Τ$ρ2&στη μ$ τα
στρατ$%ματά του τα οπο.α βρ.σκονταν στην Ιταλ.α, 'αι &τσι $/αντλήθηκαν όλα τα άλλα
μ&σα 2ια από)οση τη Τ$ρ2&στη στη #ιου2κοσλαβ.α" 2ια τη !οβι$τική (νωση )$ν &μ$ν$
τ.ποτ$ άλλο παρά να αρχ.σ$ι τον πόλ$μο $νάντια στου *22λο0*μ$ρικάνου 2ια την
Τ$ρ2&στη και να την καταλάβ$ι )υναμικά, -ι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι θα &πρ$π$ να
2νωρ.=ουν ότι η (!!+ μ$τά το τ&λο του αιματηρο% πολ&μου )$ν μπορο%σ$ να πά$ι σ$
ν&ο πόλ$μο, 'αι παρ> όλα αυτά" αυτή η π$ρ.πτωση προκάλ$σ$ τη )υσαρ&σκ$ια των
#ιου2κοσλάβων συντρόφων" η οπο.α $κφράστηκ$ και στην ομιλ.α του συντρόφου Τ.το,
1 )ήλωση του συντρόφου Τ.το στη Fουμπλιάνα 2ια το ότι η #ιου2κοσλάβοι 5)$ θ&λουμ$
να πληρώσουμ$ /&νου λο2αριασμο%6" ότι η #ιου2κοσλαβ.α 5)$ θα 2.ν$ι νόμισμα
ανταλλα2ή6 και )$ θ&λ$ι να την 5μπλ&/ουν σ$ τ&τια πολιτική που $.ναι συν)$)$μ&νη μ$
το μο.ρασμα των σφαιρών συμφ$ρόντων6" κατ$υθυνόταν όχι μόνο $νάντια στα
ιμπ$ριαλιστικά κράτη" αλλά και $νάντια στην (!!+, 'ατ> αυτό η αντιμ$τώπιση του
συντρόφου Τ.το προ την (!!+ στη συ2κ$κριμ&νη π$ρ.πτωση )$ )ιαφ&ρ$ι από την
αντιμ$τώπισή του προ τα ιμπ$ριαλιστικά κράτη" καθώ )$ν τόνισ$ την )ιαφορά μ$τα/%
τη (!!+ και των ιμπ$ριαλιστικών κρατών,
(μ$." σ$ αυτή την αντισοβι$τική )ήλωση του συντρόφου Τ.το" η οπο.α )$ν &τυχ$
αντι)ράσ$ων από την πλ$υρά του 4ολιτικο% #ραφ$.ου του '' #ιου2κοσλαβ.α"
βλ&πουμ$ την πη2ή τη συκοφαντική προπα2άν)α των καθο)η2ητών του ''
#ιου2κοσλαβ.α @η οπο.α )ι$/ά2$ται σ$ στ$νό κ%κλο #ιου2κοσλάβων κομματικών
στ$λ$χώνA 2ια 5$κφυλισμό6 τη (!!+ σ$ ιμπ$ριαλιστικό κράτο" το οπο.ο τ$.ν$ι 5να
υποτά/$ι οικονομικά τη #ιου2κοσλαβ.α6" αποτ$λ$. βάση 2ια τη συκοφαντική καμπάνια
των καθο)η2ητών του '' #ιου2κοσλαβ.α 2ια 5$κφυλισμό6 του 4'' @μπA το οπο.ο
τ$.ν$ι 5μ&σω τη 'ομινφόρμ να κατακτήσ$ι τα άλλα κόμματα6" 2ια το ότι 5ο
σοσιαλισμό στην (!!+ &πα7$ να $.ναι $παναστατικό6,
!το καιρό τη η σοβι$τική κυβ&ρνηση ανα2κάστηκ$ να $πιστήσ$ι την προσοχή τη
2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση στο αν$π.τρ$πτο αυτών των )ηλώσ$ων του συντρόφου
Τ.το, (π$ι)ή οι $/η2ήσ$ι των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ που ακολο%θησαν στη
συν&χ$ια )$ν ήταν ικανοποιητικ&" ο !οβι$τικό πρ&σβη στο Β$λι2ρά)ι &λαβ$ $ντολή
από τη σοβι$τική κυβ&ρνηση να κάν$ι )ήλωση στη 2ιου2κοσλαβική κυβ&ρνηση και ο
σ%ντροφο !άντσικοφ την &καν$ στι 5 Ιο%νη 9<?5,
5K$ωρο%μ$ την ομιλ.α του συντρόφου Τ.το $χθρική $π.θ$ση $νάντια στη !οβι$τική
(νωση και τι $/η2ήσ$ι του συντρόφου 'αρντ&λ μη ικανοποιητικ&, -ι οπα)ο. μα κατ>
αυτόν τον τρόπο κατανοο%ν την ομιλ.α του συντρόφου Τ.το" καθώ $.ναι α)%νατο να την
προσ$22.σουν )ιαφορ$τικά, 4$.τ$ στο σ%ντροφο Τ.το" ότι &τσι και $παναληφθ$. τ&τια
$π.θ$ση $νάντια στη !οβι$τική (νωση" θα ανα2καστο%μ$ να απαντήσουμ$ μ$ κριτική
μ&σω του τ%που και να τον απαρνηθο%μ$6,
*κριβώ από αυτή την αντισοβι$τική θ&ση του συντρόφου Τ.το σ$ σχ&ση μ$ το σοβι$τικό
κράτο προκ%πτ$ι και η αντιμ$τώπιση προ τον !οβι$τικό πρ&σβη από του
#ιου2κοσλάβου καθο)η2ητ&" οι οπο.οι $/ισώνουν το !οβι$τικό πρ&σβη μ$ του αστο%
πρ&σβ$ι,
-ι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ& $.ναι φαν$ρό ότι σκ&φτονται να συν$χ.σουν να
παραμ&νουν σ$ αυτ& τι αντισοβι$τικ& θ&σ$ι, -μω οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι θα
πρ&π$ι να καταλάβουν πω η παραμονή σ$ αυτ& τι θ&σ$ι σημα.ν$ι κ.νηση στο )ρόμο
τη άρνηση των φιλικών σχ&σ$ων μ$ τη !οβι$τική (νωση" κ.νηση στο )ρόμο τη
προ)οσ.α του $νια.ου σοσιαλιστικο% μ$τώπου" τη !οβι$τική (νωση και των FαBκών
+ημοκρατιών, Kα πρ&π$ι να λάβουν υπό7η του πω παραμ&νοντα σ$ τ&τι$ θ&σ$ι
στ$ρο%νται το )ικα.ωμα να απαιτο%ν υλική και άλλη βοήθ$ια από την πλ$υρά τη
!οβι$τική (νωση" καθώ η !οβι$τική (νωση μπορ$. να ).ν$ι βοήθ$ια μόνο σ$ φ.λου,
4ρο 2νώση των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ $.μαστ$ υποχρ$ωμ&νοι να τον.σουμ$ πω
τ&τι$ αντισοβι$τικ& θ&σ$ι σ$ σχ&ση μ$ το !οβι$τικό πρ&σβη και το σοβι$τικό κράτο
μόνο στη #ιου2κοσλαβ.α συναντάμ$" $νώ μ$ τα άλλα κράτη τη FαBκή +ημοκρατ.α οι
σχ&σ$ι μα ήταν και παραμ&νουν φιλικ& και ά7ο2$,
4ρ&π$ι να υπ$νθυμ.σουμ$ ότι ο σ%ντροφο 'αρντ&λ" ο οπο.ο σ$ όλα $.ναι αλληλ&22υο
μ$ το σ%ντροφο Τ.το" τρ.α χρόνια πριν αντιμ$τώπισ$ πολ% )ιαφορ$τικά την παραπάνω
)ήλωση του Τ.το στη Fουμπλιάνα, Dα τι μα $.π$ ο !οβι$τικό πρ&σβη στη
#ιου2κοσλαβ.α" σ%ντροφο !άντσικοφ 2ια τη συ=ήτησή του μ$ το σ%ντροφο 'αρντ&λ
που &2ιν$ στι 5 Ιο%νη του 9<?5E
5!ήμ$ρα" 5 Ιο%νη" $νημ&ρωσα τον 'αρντ&λ 2ι> αυτά τα οπο.α μου υπο)$./ατ$ @ο Τ.το
ακόμη )$ν &χ$ι $πιστρ&7$ιA, 1 $νημ&ρωση προκάλ$σ$ βαριά $ντ%πωση στον 'αρντ&λ,
*φο% σκ&φτηκ$ μου $.π$ πω θ$ωρ$. την $κτ.μηση τη ομιλ.α του Τ.το σωστή, (.ναι
σ%μφωνο μ$ το ότι η !οβι$τική (νωση )$ν μπορ$. να υπομ&ν$ι παραπ&ρα τ&τιου $.)ου
)ηλώσ$ι, 4ιθανότατα" στου σημ$ρινο% )%σκολου καιρο%" $.π$ ο 'αρντ&λ" μια
ανοικτή κριτική των )ηλώσ$ων του Τ.το θα $.χ$ πολ% βαρι& συν&π$ι$ και 2ι> αυτό θα
προσπαθήσουν να μην υπάρχουν ανάλο2$ )ηλώσ$ι, -μω η !οβι$τική (νωση θα &χ$ι
$/ ολοκλήρου το )ικα.ωμα να β2$ι μ$ ανοικτή κριτική $άν αυτό $παναληφθ$., Τ&τια
κριτική θα του $.ναι χρήσιμη, - 'αρντ&λ μου =ήτησ$ να )ιαβιβάσω τι $υχαριστ.$ του
2ι> αυτή την &2καιρη κριτική, !%μφωνα μ$ όσα $.π$ ο 'αρντ&λ αυτή η κριτική θα του
βοηθήσ$ι να β$λτιώσουν τη )ουλιά του, 1 κριτική των πολιτικών λαθών τα οπο.α
&2ιναν και η κυβ$ρνητική )ιακήρυ/η του Μάρτη ήταν πολ% χρήσιμα, - 'αρντ&λ $.ναι
π$ισμ&νο ότι αυτή η κριτική μόνο θα βοηθήσ$ι στη β$λτ.ωση τη )ουλιά τη πολιτική
καθο)ή2ηση,
4ροσπαθώντα @πολ% προσ$κτικάA να αναλ%σ$ι την αιτ.α των λαθών" ο 'αρντ&λ $.π$ ότι
ο Τ.το" $ννο$.ται" ότι &χ$ι τ$ράστια προσφορά στη )ιάλυση του φρα/ιονισμο% που
υπήρχ$ στο 'ομμουνιστικό 'όμμα και στην ορ2άνωση τη $θνικο0απ$λ$υθ$ρωτική
πάλη και πότ$0πότ$ $πιτρ&π$ι στον $αυτό του να αντιμ$τωπ.=$ι τη #ιου2κοσλαβ.α σαν
κάτι το αυτάρκ$" χωρ. κοιν& $παφ& 2ια την ανάπτυ/η τη προλ$ταριακή
$πανάσταση και του σοσιαλισμο%, +$%τ$ρο" στο 'όμμα &χ$ι )ημιουρ2ηθ$. μια τ&τια
κατάσταση που η '( σαν ορ2ανωτικό και πολιτικό κ&ντρο στην ουσ.α )$ν υπάρχ$ι,
!υναντιόμαστ$" $.π$ ο 'αρντ&λ" από π$ρ.πτωση σ$ π$ρ.πτωση και πα.ρνουμ$
π$ριστασιακ& αποφάσ$ι, Το στυλ )ουλιά $.ναι πολ% κακό" λ$.π$ι η συλλο2ικότητα στη
)ουλιά, (πιθυμο%μ$" συν&χισ$ ο 'αρντ&λ" η !οβι$τική (νωση να μα αντιμ$τώπι=$ σαν
αντιπροσώπου μια από τι μ$λλοντικ& σοβι$τικ& )ημοκρατ.$ και όχι σαν
αντιπροσώπου άλλου κράτου" ικανο% αυτοτ$λώ να λ%σ$ι =ητήματα και το
'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α σαν μ&ρο του 4αν$νωσιακο%
'ομμουνιστικο% 'όμματο" )ηλα)ή θα θ&λαμ$ οι σχ&σ$ι να πη2ά=ουν από την
προοπτική ότι η #ιου2κοσλαβ.α μ$λλοντικά θα $.ναι συστατικό μ&ρο τη (!!+, #ι> αυτό
και θα θ&λαν$" να του ασκο%μ$ κριτική $υθ$.α και ανοικτή" να του ).νουμ$ συμβουλ&"
να του βοηθήσουμ$ να υλοποιήσουν την $σωτ$ρική και $/ωτ$ρική πολιτική τη
#ιου2κοσλαβ.α,
*πάντησα στον 'αρντ&λ" ότι $.ναι απαρα.τητο να &χουμ$ ω αφ$τηρ.α την πρα2ματική
κατάσταση" ακριβώ το ότι η #ιου2κοσλαβ.α αποτ$λ$. αυτοτ$λ& κράτο και το
#ιου2κοσλαβικό 'ομμουνιστικό 'όμμα αυτοτ$λ& κόμμα, (.στ$ υποχρ$ωμ&νοι να θ&τ$τ$
και να λ%ν$τ$ τα =ητήματα αυτοτ$λώ και $μ$. πάντα θα σα ).νουμ$ τι απαρα.τητ$
συμβουλ& $άν απ$υθυνθ$.τ$ σ$ $μά 2ια βοήθ$ια, Μ$ τη #ιου2κοσλαβ.α &χουμ$
ορισμ&ν$ συμφων.$ και πολ% π$ρισσότ$ρο από ηθική υποχρ&ωση" $μ$. ποτ& )$ν
αρνηθήκαμ$ τι συμβουλ& μα" ).ναμ$ κάθ$ )υνατή βοήθ$ια πάντα" όποτ$
απ$υθυνθήκατ$ σ$ μα 2ια οποιο)ήποτ$ =ήτημα, 4άντα" όποτ$ μ$τ&)ι)α στη Μόσχα
αιτήματα του στρατη2ο%" &παιρνα 2ρή2ορα θ$τικ& απαντήσ$ι, -μω τ&τι$ συμβουλ&
$.ναι )υνατ& και χρήσιμ$ μόνο στην π$ρ.πτωση που =ητο%νται &2καιρα πριν από την
λή7η κάποιων αποφάσ$ων ή πριν 2.νουν κάποι$ )ηλώσ$ι6,
+$ θα σταματήσουμ$ στι απλοBκ& και λανθασμ&ν$ $κτιμήσ$ι του συντρόφου 'αρντ&λ
2ια τη #ιου2κοσλαβ.α σαν μ$λλοντικό συστατικό τμήμα τη (!!+ και του
#ιου2κοσλαβικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο σαν τμήμα του 4'' @μπA, Kα θ&λαμ$
όμω να $πιστήσουμ$ την προσοχή στι κριτικ& παρατηρήσ$ι του συντρόφου 'αρντ&λ
σ$ σχ&ση μ$ τι αντισοβι$τικ& )ηλώσ$ι του συντρόφου Τ.το στη Fουμπλιάνα και 2ια
την άσχημη κατάσταση στην '( του '' #ιου2κοσλαβ.α,
A0 Γ& !-% &%!Σ"*Ε!'- ,-#$Σ- !") Σ)%!."(") !B#&Σ6 Γ& !-%
&%!'&!&Σ'"ΠΕ& '& !Σ ΕΜΠ".'ΕΣ Σ)%"Μ#ΕΣ0 !την $πιστολή μα
από 2: Μάρτη αναφ&ραμ$ την αντισοβι$τική )ήλωση του συντρόφου Τ=.λα σ$ μια από
τι συν$)ριάσ$ι τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α" όπου )ήλωσ$" ότι οι !οβι$τικο.
α/ιωματικο. ω προ το ήθο του $.ναι κατώτ$ροι των α/ιωματικών του α22λικο%
στρατο%, *υτή η )ήλωση του συντρόφου Τ=.λα &2ιν$ σ$ σχ&ση μ$ το 2$2ονό ότι
μ$ρικο. α/ιωματικο. του σοβι$τικο% στρατο% )ι&πρα/αν α).κημα ηθικο% χαρακτήρα,
(μ$. αυτή τη )ήλωση του συντρόφου Τ=.λα την κατατάσσουμ$ σαν αντισοβι$τική"
ακριβώ $π$ι)ή ο υποτιθ&μ$νο μαρ/ιστή σ%ντροφο Τ=.λα )ι&2νωσ$ τη βασική
)ιαφορά μ$τα/% του σοσιαλιστικο% σοβι$τικο% στρατο%" ο οπο.ο απ$λ$υθ&ρωσ$ του
λαο% τη (υρώπη και του αστικο% α22λικο% στρατο%" καθήκον του οπο.ου ήταν να
καταπι&σ$ι και όχι να απ$λ$υθ$ρώσ$ι του λαο%" από το α).κημα )υο0τριών
α/ιωματικών,
!την $πιστολή του" στι 93 *πρ.λη 9<?;" οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ )ηλώνουν ότι
5ο Τ=.λα ποτ& )$ν $.π$ κάτι τ&τιο6" ότι ο Τ.το αυτό το 5$/ή2ησ$ και σ$ $πιστολή και )ια
=ώση ακόμα από το 9<?56" ότι μ$ 5αυτή την $/ή2ηση συμφώνησ$ τότ$ και ο σ%ντροφο
!τάλιν" καθώ και τα άλλα μ&λη του 4ολιτικο% #ραφ$.ου του 4'' @μπA6,
K$ωρο%μ$ ανα2κα.ο να υπ$νθυμ.σουμ$ ότι αυτή η )ήλωση των συντρόφων Τ.το και
'αρντ&λ )$ν αντιστοιχ$. στην πρα2ματικότητα,
Dα πώ απάντησ$ τότ$ στη )ήλωση του συντρόφου Τ=.λα ο σ%ντροφο !τάλιν σ$
τηλ$2ράφημά του στο σ%ντροφο Τ.τοE
5'ατανοώ τη )%σκολη κατάστασή σα μ$τά την απ$λ$υθ&ρωση του Β$λι2ρα).ου, 4ρ&π$ι
όμω να /&ρ$τ$ ότι η σοβι$τική κυβ&ρνηση" χωρ. να υπολο2.=$ι τι τ$ράστι$ θυσ.$ και
απώλ$ι$" θα κάν$ι ό"τι $.ναι )υνατό ακόμη και τα α)%νατα" 2ια να σα βοηθήσ$ι, -μω
μ$ $κπλήσσ$ι το 2$2ονό ότι μ$μονωμ&να π$ριστατικά και λάθη μ$μονωμ&νων
α/ιωματικών και μαχητών του 'όκκινου !τρατο% τα 2$νικ$%$τ$ και τα μ$ταφ&ρ$τ$ 2ια
όλο τον 'όκκινο !τρατό, (.ναι αν$π.τρ$πτο να προσβάλλ$ται κατ> αυτόν τον τρόπο ο
στρατό που σα βοήθησ$ να $κ)ιώ/$τ$ του #$ρμανο% και του οπο.ου το α.μα χ%θηκ$
στι μάχ$ μ$ του #$ρμανο% κατακτητ&, +$ν $.ναι )%σκολο να κατανοηθ$. ότι )$ν
υπάρχ$ι οικο2&ν$ια χωρ. το τ&ρα τη" όμω $.ναι π$ρ.$ρ2ο να προσβάλλ$ι ολόκληρη
την οικο2&ν$ια 2ια &να τ&ρα, (άν οι κόκκινοι στρατιώτ$ 2νώρι=αν ότι ο σ%ντροφο
Τ=.λα και αυτο. οι οπο.οι του αποπα.ρνουν" θ$ωρο%ν ότι οι *22λοι α/ιωματικο. $.ναι
πάνω από του !οβι$τικο% σ$ ήθο" θα &νιωθαν θλ.7η και πόνο από μια τ&τια ά)ικη
κατη2ορ.α6,
(μ$. σ$ αυτή την αντισοβι$τική )ήλωση" η οπο.α )$ν αποκρο%στηκ$ από την πλ$υρά
των άλλων μ$λών του 4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α" βλ&πουμ$
το στήρι2μα στο οπο.ο βασ.=$ται η συκοφαντική προπα2άν)α των καθο)η2ητών του ''
#ιου2κοσλαβ.α $νάντια στο !οβι$τικό στρατό και των αντιπροσώπων του στη
#ιου2κοσλαβ.α" που $.ναι και η αιτ.α ανάκληση των στρατιωτικών μα συμβο%λων,
4ώ τ&λ$ιωσ$ τότ$ η υπόθ$ση μ$ τον σ%ντροφο Τ=.λαN Τ&λ$ιωσ$ μ$ το ότι ο σ%ντροφο
Τ=.λα ήρθ$ μ$ τη 2ιου2κοσλάβικη αντιπροσωπ$.α στη Μόσχα και =ήτησ$ συ22νώμη από
το σ%ντροφο !τάλιν και =ήτησ$ να /$χαστ$. αυτό το )υσάρ$στο λάθο το οπο.ο &καν$
κατά τη συν$)ρ.αση τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α,
-πω $.ναι φαν$ρό ότι η υπόθ$ση )$ν $.ναι απολ%τω &τσι όπω την π$ρι2ράφουν οι
σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ, +υστυχώ το λάθο του συντρόφου Τ=.λα )$ν ήταν τυχα.ο,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ κατη2ορο%ν του !οβι$τικο% ότι στρατολο2ο%ν
#ιου2κοσλάβου πολ.τ$ στην υπηρ$σ.α αντικατασκοπ.α του, #ράφουνE
5K$ωρο%μ$ $σφαλμ&νο ότι τα όρ2ανα τη σοβι$τική υπηρ$σ.α αντικατασκοπ.α
στρατολο2ο%ν του ανθρώπου μα" σ$ χώρα η οπο.α οικο)ομ$. το σοσιαλισμό, +$ν
μπορο%μ$ να )ο%μ$ )ιαφορ$τικά αυτή τη )ραστηριότητα" παρά σαν )ραστηριότητα
$νάντια στα συμφ&ροντα τη χώρα μα, *υτό 2.ν$ται παρά το ότι τα καθο)η2ητικά μα
στ$λ&χη και τα όρ2ανα κρατική ασφαλ$.α )ιαμαρτυρήθηκαν $νάντια σ$ αυτό και
προ$ι)οπο.ησαν ότι )$ν μπορο%ν να το $πιτρ&7ουν, !τρατολο2ο%νται α/ιωματικο. μα"
στρατολο2ο%νται )ιάφοροι καθο)η2ητ& μα" στρατολο2ο%νται ακόμα και $κ$.νοι και
$χθρικά )ιάκ$ινται προ τη ν&α #ιου2κοσλαβ.α6,
+ηλώνουμ$ πω αυτό ο ισχυρισμό των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ" ο οπο.ο $.ναι
πλήρη $χθρικών $πιθ&σ$ων $νάντια στου !οβι$τικο% αντιπροσώπου στη
#ιου2κοσλαβ.α" )$ν ανταποκρ.ν$ται στην πρα2ματικότητα,
Kα ήταν π$ρ.$ρ2ο να απαιτ$.ται από του !οβι$τικο% που )ουλ$%ουν στη
#ιου2κοσλαβ.α να σιωπο%ν όλο τον καιρό" λ$ και $.ναι το στόμα του 2$μάτο μ$ ν$ρό
και να μη μιλο%ν" να μη συ=ητο%ν μ$ κάποιον, -ι !οβι$τικο. αντιπρόσωποι $.ναι
πολιτικά αναπτυ2μ&νοι και )$ν $.ναι απλώ άνθρωποι τη )ουλιά" του οπο.ου
μ.σθωσαν 2ια )ουλιά μ$ καθορισμ&νο μισθό" χωρ. )ικα.ωμα να $ν)ιαφ$ρθο%ν 2ια το τι
2.ν$ται στη #ιου2κοσλαβ.α, (.ναι φυσικό να συ=ητο%ν μ$ του #ιου2κοσλάβου πολ.τ$"
να $ρωτο%ν" να θ&λουν $/η2ήσ$ι και άλλα, (.ναι απαρα.τητο να &χ$ι α)ιόρθωτη
σοβι$τική φοβ.α 2ια να αντιμ$τωπ.=$ι αυτο% του )ιαλό2ου σαν προσπάθ$ια να
στρατολο2ηθο%ν στην υπηρ$σ.α αντικατασκοπ.α άνθρωποι" και μάλιστα άνθρωποι οι
οπο.οι 5)ιάκ$ινται $χθρικά6 στη ν&α #ιου2κοσλαβ.α, Μόνο αντισοβι$τικών )ιαθ&σ$ων
άνθρωποι μπορο%ν να σκ$φθο%ν κάτι τ&τιο" ότι οι καθο)η2ητ& τη !οβι$τική (νωση
λι2ότ$ρο $ν)ιαφ&ρονται 2ια τα =ητήματα τη ακ$ραιότητα και του απαραβ.αστου τη
ν&α #ιου2κοσλαβ.α" από ό"τι τα μ&λη του 4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '( του ''
#ιου2κοσλαβ.α,
(.ναι χαρακτηριστικό ότι τ&τι$ ανόητ$ κατη2ορ.$ $νάντια σ$ !οβι$τικο% συναντάμ$
μόνο στη #ιου2κοσλαβ.α, Μα φα.ν$ται ότι σκαρφ.στηκαν αυτ& τι άσχημ$ κατη2ορ.$
$νάντια στου !οβι$τικο% 2ια να )ικαιολο2ήσουν τη )ραστηριότητα των ορ2άνων
ασφαλ$.α τη #ιου2κοσλαβ.α που )ι$ν$ρ2ο%ν &ρ$υν$ 2ια του !οβι$τικο% πολ.τ$ στη
#ιου2κοσλαβ.α,
(.ναι απαρα.τητο να υπ$νθυμ.σουμ$ ότι οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι που &ρχονται στη
Μόσχα συνήθω τα/ι)$%ουν τ$λ$.ω $λ$%θ$ρα στι πόλ$ι τη (!!+" συναντο%νται μ$
του ανθρώπου μα" συναναστρ&φονται $λ$%θ$ρα μα=. του, +$ν υπήρ/$ π$ρ.πτωση που
η κυβ&ρνηση τη (!!+ να του π$ριόρισ$, !την τ$λ$υτα.α του $π.σκ$7η στην (!!+ ο
σ%ντροφο Τ=.λα" όντα στη Μόσχα" &φυ2$ 2ια μ$ρικ& ημ&ρ$ στο F&νιν2κραντ 2ια να
συ=ητήσ$ι μ$ του !οβι$τικο% συντρόφου, !$ αντιστοιχ.α μ$ το 2ιου2κοσλαβικό σχήμα
συμπ$ριφορά" στοιχ$.α 2ια την κομματική και κρατική )ουλιά μπορ$. να πάρ$ι μόνο
από τα καθο)η2ητικά όρ2ανα τη '( του κόμματο και τη κυβ&ρνηση, 4αρ> όλα αυτά
ο σ%ντροφο Τ=.λα συ2κ&ντρωσ$ στοιχ$.α όχι απ> αυτά τα όρ2ανα τη (!!+" αλλά από
τα τοπικά όρ2ανα τη -ρ2άνωση του F&νιν2κραντ, Μ$ το τι &καν$ $κ$. ο σ%ντροφο
Τ=.λα" τι στοιχ$.α συ2κ&ντρωσ$ )$ θ$ωρήσαμ$ σκόπιμο να ασχοληθο%μ$ μ$ αυτό το
=ήτημα, !κ$φτόμαστ$ πω )$ συ2κ&ντρωσ$ στοιχ$.α 2ια την α22λοαμ$ρικανική ή τη
2αλλική κατασκοπ$.α αλλά 2ια τα καθο)η2ητικά όρ2ανα τη #ιου2κοσλαβ.α, 'αι αν
$.ναι &τσι" )$ βρ.σκουμ$ κάτι το μ$μπτό" καθώ σ$ αυτά τα στοιχ$.α οι #ιου2κοσλάβοι
σ%ντροφοι μπορο%ν να βρουν πολλά χρήσιμα, - σ%ντροφο Τ=.λα )$ν μπορ$. να π$ι ότι
τον π$ριορ.σαμ$,
Μπα.ν$ι το $ρώτημαE 2ιατ. οι !οβι$τικο. κομμουνιστ& πρ&π$ι να &χουν λι2ότ$ρα
)ικαιώματα στη #ιου2κοσλαβ.α απ> ό"τι οι #ιου2κοσλάβοι στην (!!+N
!την $πιστολή στι 93 *πρ.λη οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ σηκώνουν /ανά το =ήτημα
2ια τι $μπορικ& σχ&σ$ι μ$τα/% (!!+ και #ιου2κοσλαβ.α" ότι τάχα ο σ%ντροφο
'ρο%τικοφ αρνήθηκ$ να συν$χ.σ$ι τι $μπορικ& συνομιλ.$ μ$ του #ιου2κοσλάβου
συντρόφου, *ρκ$τ& φορ& $/η2ήσαμ$ στου #ιου2κοσλάβου συντρόφου ότι αρν$.ται
τη )ήλωση που του καταλο2.=ουν, *κόμα $/η2ήσαμ$ ότι η !οβι$τική κυβ&ρνηση )$ν
&θ$σ$ =ήτημα 2ια σταμάτημα των $μπορικών συνομιλιών και των $μπορικών πρά/$ων μ$
την #ιου2κοσλαβ.α, #ι> αυτό και αυτό το πρόβλημα το θ$ωρο%μ$ λή/αν και )$ν
σκοπ$%ουμ$ να $παν&λθουμ$ σ$ αυτό,
C0 Γ& !-% ΕΣ(&#ΜΕ%- Π"#!'- Γ.&ΜΜ- !") Π"#!'") Γ.&(Ε")
!-Σ 'Ε !") '' Γ")Γ'"Σ#&*&Σ Σ!& B-!-Μ&!& !-Σ !&@'-Σ
Π&#-Σ Σ!- Γ")Γ'"Σ#&*&0 !την $πιστολή μα λ&2αμ$ ότι στο #ιου2κοσλάβικο
'ομμουνιστικό 'όμμα )$ν $.ναι αισθητό το πν$%μα τη πολιτική τα/ική πάλη" ότι στο
χωριό όπω και στην πόλη αναφ%ονται καπιταλιστικά στοιχ$.α και η καθο)ή2ηση του
κόμματο )$ν πα.ρν$ι μ&τρα 2ια τον π$ριορισμό των καπιταλιστικών στοιχ$.ων,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ όλα αυτά τα αρνο%νται αναπό)$ικτα και $κλαμβάνουν
τι τοποθ$τήσ$ι μα" οι οπο.$ &χουν χαρακτήρα αρχών" σαν προσβολή προ το
#ιου2κοσλαβικό ''" αποφ$%2οντα να μιλήσουν 2ια την ουσ.α, -ι απο)$./$ι του
συν.στανται μόνο στι )ηλώσ$ι 2ια του βαθ$. και συν$χ$. μ$τασχηματισμο% που
υλοποιο%νται στη #ιου2κοσλαβ.α, -μω αυτό )$ν $.ναι αρκ$τό, Το 2$2ονό ότι αρνο%νται
την $ν.σχυση των καπιταλιστικών στοιχ$.ων και σ$ σχ&ση μ$ αυτό την ό/υνση τη
τα/ική πάλη στο χωριό στι συνθήκ$ τη σ%2χρονη #ιου2κοσλαβ.α" προ&ρχ$ται από
την οπορτουνιστική θ&ση ότι η τα/ική πάλη στην μ$ταβατική π$ρ.ο)ο από τον
καπιταλισμό στο σοσιαλισμό τάχα )$ν ο/%ν$ται" όπω ισχυρ.=$ται ο μαρ/ισμό 0
λ$νινισμό" αλλά αμβλ%ν$ται όπω ισχυρ.=ονταν οι οπορτουνιστ& του τ%που Μπουχάριν"
οι οπο.οι προπα2άν)ι=αν τη σάπια θ$ωρ.α 2ια $ιρηνική μ$τ$/&λι/η των καπιταλιστικών
στοιχ$.ων σ$ σοσιαλισμό,
'αν$. )$ν μπορ$. να αρνηθ$. το βάθο και τη βασιμότητα των κοινωνικών
μ$τασχηματισμών" οι οπο.$ στην (!!+ $.ναι αποτ&λ$σμα τη -κτωβριανή
σοσιαλιστική $πανάσταση, 'αι παρ> όλα αυτά το 4'' @μπA ποτ& )$ν &β2αλ$ από αυτό
το 2$2ονό το συμπ&ρασμα 2ια α)υνάτισμα τη τα/ική πάλη στη χώρα μα ή 2ια το ότι
)$ν υπάρχ$ι ο κ.ν)υνο $ν.σχυση των καπιταλιστικών στοιχ$.ων, - F&νιν τόνι=$ στα
9<2009<29 ότι 5προ το παρόν =ο%μ$ σ$ μια χώρα μισο0α2ροτική" ο καπιταλισμό στη
Lωσ.α &χ$ι πιο $λπι)οφόρα οικονομική βάση από ότι ο κομμουνισμό6" ή 5η μικρή
παρα2ω2ή )ημιουρ2$. τον καπιταλισμό και την αστική τά/η α)ιάκοπα" καθημ$ρινά"
αυθόρμητα και σ$ μα=ικ& )ιαστάσ$ι6, (.ναι 2νωστό πω από την ημ$ρήσια )ιάτα/η του
κόμματό μα στην πορ$.α χρόνων μ$τά την -κτωβριανή $πανάσταση )$ν αφαιρ$.ται το
=ήτημα 2ια μ&τρα στην αρχή 2ια τον π$ριορισμό των καπιταλιστικών στοιχ$.ων στο
χωριό" στη συν&χ$ια τη )ιάλυση των κουλάκων σαν τ$λ$υτα.α καπιταλιστική τά/η, 1
υποτ.μηση τη $μπ$ιρ.α του 4'' @μπA στο =ήτημα τη $/ασφάλιση των βασικών όρων
οικο)όμηση του σοσιαλισμο% στη #ιου2κοσλαβ.α $.ναι 2$μάτη από $πικ.ν)υν$
συν&π$ι$ και αν$π.τρ$πτη 2ια μαρ/ιστ&" καθώ $.ναι α)%νατον να οικο)ομηθ$. ο
σοσιαλισμό μόνο στην πόλη" μόνο στη βιομηχαν.α" $.ναι ανα2κα.ο να οικο)ομηθ$. και
στο χωριό" και στην α2ροτική οικονομ.α,
+$ν $.ναι τυχα.ο που οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι προσπ$ρνο%ν το =ήτημα τη τα/ική
πάλη και του π$ριορισμο% των καπιταλιστικών στοιχ$.ων στο χωριό, 4ολ% π$ρισσότ$ρο
στι ομιλ.$ του οι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ& σχ$)όν πάντα αποσιωπο%ν το =ήτημα
τη τα/ική )ιαφοροπο.ηση στο χωριό" $/$τά=ουν την α2ροτιά σαν &να $νια.ο όλο" και
το κόμμα )$ν κινητοποι$.ται στο /$π&ρασμα των )υσκολιών οι οπο.$ $.ναι συν)$)$μ&ν$
μ$ την άνο)ο των $κμ$ταλλ$υτικών στοιχ$.ων στο χωριό, Μ$τα/% άλλων η πολιτική
κατάσταση στο 2ιου2κοσλαβικό χωριό )$ν ).ν$ι το )ικα.ωμα να παρα)οθο%μ$ στη
απ$ρ.σκ$πτη $πανάπαυση και /$2νοιασιά, !τι συνθήκ$ κατά τι οπο.$ στη
#ιου2κοσλαβ.α )$ 2.ν$ται $θνικοπο.ηση τη 2η" όταν υπάρχ$ι ατομική ι)ιοκτησ.α στη 2η
και α2οροπωλησ.α 2η" μισθωτή $ρ2ασ.α κλπ," $.ναι α)ιανόητο να )ιαπαι)α2ω2$.ται το
κόμμα στο πν$%μα του $/άλ$ι7η τη τα/ική πάλη και τη $ιρήν$υση των τα/ικών
αντιθ&σ$ων" καθώ μ$ αυτό τον τρόπο αφοπλ.=$ται &ναντι των )υσκολιών οικο)όμηση
του σοσιαλισμο%, *υτό σημα.ν$ι ότι αποκοιμ.=ουν το #ιου2κοσλαβικό 'ομμουνιστικό
'όμμα μ$ τη σάπια οπορτουνιστική θ$ωρ.α τη $ιρηνική $νσωμάτωση των
καπιταλιστικών στοιχ$.ων στο σοσιαλισμό" που τη )αν$.στηκαν από του Μπ$ρνστάιν"
Jόλμαρ" Μπουχάριν,
(π.ση )$ν $.ναι τυχα.ο ότι μ$μονωμ&νοι $πιφαν$. καθο)η2ητ& του #ιου2κοσλαβικο%
'ομμουνιστικο% 'όμματο $κτροχιά=ονται από το μαρ/ιστικο0λ$νινιστικό )ρόμο στο
=ήτημα του καθο)η2ητικο% ρόλου τη $ρ2ατική τά/η, (νώ ο μαρ/ισμό0λ$νινισμό &χ$ι
ω αφ$τηρ.α την ανα2νώριση του καθο)η2ητικο% ρόλου τη $ρ2ατική τά/η στην
$/άλ$ι7η του καπιταλισμο% και την οικο)όμηση τη σοσιαλιστική κοινων.α" οι
καθο)η2ητ& του #ιου2κοσλαβικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο )ιακηρ%σσουν τ$λ$.ω
)ιαφορ$τικ& από7$ι, (.ναι αρκ$τό να υπο)$./ουμ$ την ακόλουθη τοποθ&τηση του Τ.το
στο Qά2κρ$μπ το Dο&μβρη του 9<?H @5Μπόρμπα6" 2 Dο&μβρη 9<?HAE 5F&μ$ στου
α2ρότ$ ότι $.ναι το πλ&ον ισχυρό στήρι2μα του κράτου μα όχι 2ια όταν παραστ$. η
ανά2κη να λάβουμ$ του 7ήφου του αλλά λό2ω του ότι &τσι $.ναι στην
πρα2ματικότητα6, *υτή η θ&ση βρ.σκ$ται σ$ πλήρη αντ.θ$ση μ$ το μαρ/ισμό 0
λ$νινισμό,
- μαρ/ισμό 0 λ$νινισμό ισχυρ.=$ται ότι στην (υρώπη" που σημα.ν$ι και στι χώρ$ τη
FαBκή +ημοκρατ.α" πρωτοπόρα και ω το τ&λο $παναστατική τά/η $.ναι η $ρ2ατική
τά/η και όχι η α2ροτιά, -σον αφορά την α2ροτιά" η πλ$ιο7ηφ.α τη" )ηλα)ή η
φτωχολο2ιά και οι μ$σα.οι μπορο%ν να $.ναι ή $.ναι ή)η σ%μμαχοι μ$ την $ρ2ατική τά/η"
όμω σ$ αυτή @σ,μ,E τη συμμαχ.αA ο καθο)η2ητικό ρόλο ανήκ$ι στην $ρ2ατική τά/η,
Μ$τα/% άλλων η παραπάνω προαναφ$ρθ$.σα τοποθ&τηση του Τ.το όχι μόνο αρν$.ται τον
καθο)η2ητικό ρόλο τη $ρ2ατική τά/η αλλά ανακηρ%σσ$ι και όλη την α2ροτιά" και
του κουλάκου" σαν το πλ&ον ισχυρό στήρι2μα τη ν&α #ιου2κοσλαβ.α, #ι> αυτό και η
συ2κ$κριμ&νη τοποθ&τηση $κφρά=$ι από7$ι οι οπο.$ &χουν θ&ση στο π$ριβάλλον των
μικροαστών πολιτικών και όχι στου μαρ/ιστ&0λ$νινιστ&,
70 Γ& !-% ΕΣ(&#ΜΕ%- Π"#!'- !") Π"#!'") Γ.&(Ε") !-Σ 'Ε
!") '' Γ")Γ'"Σ#&*&Σ Σ!& B-!-Μ&!& Σ?ΕΣΕ$% '"ΜΜ&!"Σ '&
#&D'") ΜΕ!$Π")0 !την προη2ο%μ$νη $πιστολή μα 2ράφαμ$ ότι στη
#ιου2κοσλαβ.α θ$ωρο%ν σαν βασική καθο)η2ητική )%ναμη όχι το κόμμα αλλά το FαBκό
Μ&τωπο" ότι οι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ& υποτιμο%ν το ρόλο του κόμματο" στην
πρά/η το )ιαχ&ουν στο $/ωκομματικό FαBκό Μ&τωπο" κάνοντα κατ> αυτόν τον τρόπο το
.)ιο λάθο αρχών μ$ αυτό που &καναν οι μ$νσ$β.κοι σαράντα χρόνια πριν στη Lωσ.α,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ το αρνο%νται" ισχυρι=όμ$νοι ότι όλ$ οι αποφάσ$ι του
FαBκο% Μ$τώπου $.ναι αποφάσ$ι του 'όμματο και ότι )$ θ$ωρο%ν απαρα.τητο να
τον.=ουν ότι αυτή ή η άλλη απόφαση πάρθηκ$ σ$ αυτή ή σ$ άλλη κομματική
συν)ιάσκ$7η,
-μω ακριβώ σ$ αυτό βρ.σκ$ται και το αφ$τηριακό λάθο των #ιου2κοσλάβων
συντρόφων οι οπο.οι )$ν $πιθυμο%ν να )$./ουν το κόμμα και τι αποφάσ$ι του στο λαό"
ώστ$ ο λαό να 2νωρ.=$ι ότι καθο)η2ητική )%ναμη $.ναι το κόμμα" ότι το κόμμα ο)η2$.
το λαό και όχι το αντ.θ$το,
!%μφωνα μ$ τη θ$ωρ.α του μαρ/ισμο% 0 λ$νινισμο% το κομμουνιστικό κόμμα αποτ$λ$.
την ανώτατη μορφή ορ2άνωση του $ρ2α=όμ$νου λαο%" βρ.σκ$ται υπ$ράνω όλων των
άλλων ορ2ανώσ$ων" συμπ$ριλαμβανομ&νων και των !οβι&τ στην (!!+ και του FαBκο%
Μ$τώπου στη #ιου2κοσλαβ.α, Το κόμμα βρ.σκ$ται πάνω από όλ$ αυτ& τι $ρ2ατικ&
ορ2ανώσ$ι όχι μόνο λό2ω του ότι συ2κ$ντρών$ι στι 2ραμμ& του τα καλ%τ$ρα στοιχ$.α
των $ρ2α=ομ&νων αλλά και λό2ω του ότι &χ$ι το πρό2ραμμά του" την πολιτική του" στη
βάση των οπο.ων καθο)η2$. όλ$ τι άλλ$ ορ2ανώσ$ι, Μ$τα/% άλλων το 4# τη '(
του '' #ιου2κοσλαβ.α φοβάται να μιλήσ$ι $υθ&ω και ανοικτά μ$ στ$ντόρ$ια φωνή 2ι>
αυτό στην $ρ2ατική τά/η και όλο το 2ιου2κοσλαβικό λαό, Το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '(
του '' #ιου2κοσλαβ.α σκ&φτ$ται ότι άμα )$ν τον.σ$ι αυτό το σημ$.ο τότ$ και τα άλλα
κόμματα )$ν θα &χουν αφορμή να )$./ουν τη )%ναμή του και να αρχ.σουν να $ν$ρ2ο%ν,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ" $.ναι ολοφάν$ρο" σκ&φτονται ότι μπορο%ν μ$ αυτή τη
φτηνή πονηριά να $/αλ$.7ουν το νόμο τη ιστορική $/&λι/η" να κοροB)&7ουν την τά/η"
να κοροB)&7ουν την ιστορ.α, -μω όλα αυτά $.ναι παρα.σθηση $.ναι αυταπάτη, (φόσον
υπάρχουν αντα2ωνιστικ& τά/$ι θα υπάρχ$ι και πάλη μ$τα/% του και $φόσον υπάρχ$ι
πάλη θα υπάρχ$ι &κφραση αυτή τη πάλη στη )ραστηριότητα )ιαφόρων ομά)ων και
κομμάτων" νόμιμα και παράνομα,
- F&νιν &λ$2$ ότι το κόμμα αποτ$λ$. το πιο βασικό όπλο στα χ&ρια τη $ρ2ατική τά/η,
'αθήκον των καθο)η2ητών $.ναι να κρατο%ν αυτό το όπλο σ$ μαχητική ικανότητα,
Fαμβάνοντα υπό7η ότι οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι κρ%βουν τη σημα.α του κόμματο
και αποφ$%2ουν να ανα)$./ουν μπροστά στο λαό τον καθο)η2ητικό ρόλο του κόμματο"
στομώνουν αυτό το όπλο τη $ρ2ατική τά/η" μ$ιώνουν το ρόλο του κόμματο"
αφοπλ.=ουν την $ρ2ατική τά/η, (.ναι 2$λο.ο και να το σκ$φτ$. πω μ$ αυτό το φτηνό
τ&χνασμα των #ιου2κοσλάβων συντρόφων ο $χθρό θα απαρνηθ$. την πάλη, *κριβώ 2ι>
αυτό χρ$ιά=$ται να κρατά πάντα το κόμμα &τοιμο 2ια την πάλη μ$ τον $χθρό" να μην το
αποκοιμ.=$ι" να μην κρ%β$ι τη σημα.α του" να μην το νανουρ.=$ι μ$ το ότι $άν )$ν
)ώσ$ι αφορμή στον $χθρό θα σταματήσ$ι την πάλη" θα σταματήσ$ι να ορ2ανών$ι τι
)υνάμ$ι του μ$ νόμιμη και παράνομη μορφή,
K$ωρο%μ$ ότι η υποτ.μηση του ρόλου του κόμματο στη #ιου2κοσλαβ.α πή2$ πολ%
μακριά, #.ν$ται λό2ο 2ια $σφαλμ&νη σχ&ση από θ&ση αρχή μ$τα/% του
'ομμουνιστικο% 'όμματο και FαBκο% Μ$τώπου, +$ν $.ναι )υνατό να )ιαφ$%2$ι από το
οπτικό π$).ο ότι στο FαBκό Μ&τωπο τη #ιου2κοσλαβ.α συμμ$τ&χουν )ιάφορα στοιχ$.α
μ$ την τα/ική &ννοια" συμμ$τ&χουν κουλάκοι" &μποροι" μικρο. $ρ2οστασιάρχ$" αστική
)ιανόηση καθώ και ανακατ$μ&ν$ πολιτικ& ομά)$" συμπ$ριλαμβανομ&νων και μ$ρικών
αστικών κομμάτων, *υτό το 2$2ονό" ότι στο πολιτικό σκηνικό τη #ιου2κοσλαβ.α
$μφαν.=$ται μόνο το FαBκό Μ&τωπο και το κόμμα και οι ορ2ανώσ$ι του )$ν
$μφαν.=ονται $/ ονόματό του ανοικτά μπροστά στο λαό" όχι μόνο υποτιμά το ρόλο του
κόμματο στην πολιτική =ωή τη χώρα αλλά και υποσκάπτ$ι το κόμμα σαν αυτοτ$λή
πολιτική )%ναμη" που $.ναι υποχρ$ωμ&νη να κατακτά όλο και π$ρισσότ$ρο την
$μπιστοσ%νη του λαο%" να κατακτά$ι υπό την $πιρροή του όλο και πιο πλατι& μά=$
$ρ2α=ομ&νων μ$ την ανοικτή πολιτική )ραστηριότητα" μ$ την ανοικτή προπα2άν)α των
από7$ων του και του προ2ράμματό του,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ /$χνο%ν πω το κόμμα αναπτ%σσ$ται και μπορ$. να
αναπτ%σσ$ται μόνο σ$ ανοικτή πάλη μ$ του $χθρο%" ότι τα φτηνά τ$χνάσματα και οι
μηχανορραφ.$ του 4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α )$ν μπορο%ν
να υποκαταστήσουν αυτήν την πάλη η οπο.α $.ναι σχολ$.ο )ιαπαι)α2ώ2ηση των
κομματικών στ$λ$χών, 1 π$ισματική μη ανα2νώριση του $σφαλμ&νου τη τοποθ&τηση
ότι το 'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α )$ν &χ$ι άλλο πρό2ραμμα $κτό από το
πρό2ραμμα του FαBκο% Μ$τώπου" μα υπο)$ικν%$ι πόσο μακριά από τι μαρ/ιστικο0
λ$νινιστικ& από7$ι 2ια το κόμμα &φυ2αν οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι, !$ αυτό
βλ&πουμ$ τον κ.ν)υνο ανάπτυ/η )ιαλυτικών τάσ$ων σ$ σχ&ση μ$ το 'ομμουνιστικό
'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α" κάτι που απ$ιλ$. την .)ια την %παρ/η του 'ομμουνιστικο%
'όμματο και σ$ τ$λική ανάλυση φ&ρ$ι συ2καλυμμ&νο τον κ.ν)υνο $κφυλισμο% τη
#ιου2κοσλαβική FαBκή +ημοκρατ.α, -ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ ισχυρ.=ονται ότι
τα λάθη των μ$νσ$β.κων σ$ σχ&ση μ$ τη )ιάχυση του μαρ/ιστικο% κόμματο στι
$/ωκομματικ& μα=ικ& ορ2ανώσ$ι ήταν ?0 χρόνια πριν και 2ι> αυτό )$ν μπορ$. να
υπάρ/$ι κάποια σχ&ση μ$τα/% αυτών των λαθών και των λαθών του 4ολιτικο% #ραφ$.ου
τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α, -ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ κάνουν μ$2άλο λάθο,
1 θ$ωρητική και πολιτική σχ&ση μ$τα/% αυτών των )%ο φαινομ&νων $.ναι
αναμφισβήτητη καθώ κατά τον .)ιο τρόπο" όπω οι μ$νσ$β.κοι το 9<0: &τσι και οι
σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ μ$τά από ?0 χρόνια" υποτιμο%ν το ρόλο του μαρ/ιστικο%
κόμματο" κατά τον .)ιο τρόπο αρνο%νται το ρόλο του κόμματο σαν ανώτ$ρη μορφή
ορ2άνωση" η οπο.α βρ.σκ$ται πάνω από όλ$ τι άλλ$ μα=ικ& ορ2ανώσ$ι των
$ρ2α=ομ&νων" ακριβώ &τσι )ιαχ&ουν το μαρ/ιστικό κόμμα σ$ $/ωκομματική μα=ική
ορ2άνωση, 1 )ιαφορά &2κ$ιται μόνο στο ότι οι μ$νσ$β.κοι &καναν τα λάθη το 9<0H09<0:
και &χοντα υπό7η ότι το μαρ/ιστικό κόμμα στο συν&)ριο στο Fον).νο τα κατα).κασ$"
αυτο. π&ρασαν και πάν$" $νώ το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α παρά
το υπάρχον ολοφάν$ρο ).)α2μα" μ$τά από ?0 χρόνια /$θάβουν τα παλιά λάθη των
μ$νσ$β.κων και τα παρουσιά=ουν σαν τη ν&α του θ$ωρ.α 2ια το κόμμα, *υτή η
ι)ιαιτ$ρότητα )$ν αμβλ%ν$ι αντιθ&τω ο/%ν$ι τα λάθη των #ιου2κοσλάβων συντρόφων,
90 Γ& !-% &%-Σ)?-!'- '&!&Σ!&Σ- Σ!" Γ")Γ'"Σ#&*'"
'"ΜΜ")%Σ!'" '"ΜΜ&0 !την πρώτη $πιστολή μα αναφ&ραμ$ ότι το
'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α παραμ&ν$ι παραπ&ρα σ$ ημινόμιμη
κατάσταση αν και βρ.σκ$ται στην $/ουσ.α $)ώ και τρ.α χρόνια, F&2αμ$ ότι στο κόμμα
)$ν υπάρχ$ι $σωτ$ρική )ημοκρατ.α" )$ν υπάρχ$ι αιρ$τότητα" )$ν υπάρχ$ι κριτική και
αυτοκριτική" ότι η '( του '' #ιου2κοσλαβ.α αποτ$λ$.ται στην πλ$ιο7ηφ.α τη από
μ&λη )ιορισμ&να και όχι $κλ$2μ&να,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ όλα αυτά τα αρνο%νται αναπό)$ικτα, #ράφουν ότι στην
'( του '' #ιου2κοσλαβ.α τα )ιορισμ&να μ&λη )$ν $.ναι πλ$ιο7ηφ.α" ότι στην π&μπτη
συν)ιάσκ$7η" η οπο.α &2ιν$ το +$κ&μβρη του 9<?0 σ$ συνθήκ$ βαθιά παρανομ.α ,,,
και η οπο.α σ%μφωνα μ$ απόφαση τη 'ομμουνιστική +ι$θνο% $.χ$ αρμο)ιότητ$
συν$)ρ.ου" $κλ&χτηκ$ η '( του '' #ιου2κοσλαβ.α απαρτι=όμ$νη από 39 μ&λη και 90
αναπληρωματικά ,,, ότι από αυτό τον αριθμό σκοτώθηκαν στον πόλ$μο 90 μ&λη τη '(
και H αναπληρωματικά" $κτό από αυτό καθαιρ&θηκαν 2 μ&λη από την '( και σήμ$ρα
υπάρχουν και $ρ2ά=ονται 9< μ&λη τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α που $κλ&χτηκαν στη
συν)ιάσκ$7η και : μ&λη )ιορισμ&να και &τσι τώρα η '( του '' #ιου2κοσλαβ.α
αποτ$λ$.ται από 2H μ&λη,
*υτή η $νημ&ρωση )$ν αντιστοιχ$. καθόλου στην πρα2ματικότητα, -πω $.ναι φαν$ρό
από τα αρχ$.α τη 'ομμουνιστική +ι$θνο%" στην π&μπτη συν)ιάσκ$7η" η οπο.α &2ιν$
τον -κτώβρη και όχι το +$κ&μβρη του 9<?0" $κλ&χτηκαν όχι 39 μ&λη τη '( και 90
αναπληρωματικά αλλά 22 μ&λη τη '( και 9H αναπληρωματικά, Dα πώ μα
πληροφορ$. 2ι> αυτό ο σ%ντροφο Βάλτ$ρ @ο .)ιο ο Τ.τοA στα τ&λη του -κτώβρη του
9<?0 από το Β$λι2ρά)ιE
5!το σ%ντροφο +ημητρόφ, *πό τι 9< ω τι 23 -κτώβρη πρα2ματοποιήθηκ$ η π&μπτη
συν)ιάσκ$7η του '' #ιου2κοσλαβ.α, !υμμ$τ$.χαν 909 $κλ$2μ&νοι αντιπρόσωποι από
όλ$ τι $παρχ.$ τη χώρα, (/$λ&2η '( απαρτι=όμ$νοι από 22 μ&λη" μ$τα/% των
οπο.ων 2 2υνα.κ$" και 9H αναπληρωματικά, +ιατρανώθηκ$ η πλήρη $νότητα από7$ων,
0 Βάλτ$ρ6,
(άν από τα 22 $κλ$2μ&να μ&λη τη '( σκοτώθηκαν τα 90 τότ$ &μ$ιναν 92 $κλ$2μ&να
μ&λη" αν από τα 92 καθαιρ&θηκαν ακόμα 2 μ&λη τότ$ &μ$ιναν )&κα $κλ$2μ&να μ&λη τη
'(, -ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ λ&ν$ ότι τώρα η '( &χ$ι 2H μ&λη και σ%μφωνα μ$
αυτό αν από αυτό τον αριθμό αφαιρ$θο%ν τα 90 $κλ$2μ&να τη '( αυτό σημα.ν$ι ότι στη
σ%νθ$ση τη σημ$ρινή '( παραμ&νουν 9H )ιορισμ&να μ&λη,
*ρα η πλ$ιο7ηφ.α των μ$λών τη σημ$ρινή '( $.ναι )ιορισμ&να, Το .)ιο συμβα.ν$ι όχι
μόνο μ$ τα μ&λη τη '$ντρική (πιτροπή αλλά και μ$ του τοπικο% καθο)η2ητ& του
οπο.ου )ιορ.=ουν και )$ν $.ναι $κλ$2μ&νοι από τα κάτω,
K$ωρο%μ$ ότι μ$ αυτό τον τρόπο )ημιουρ2.α των καθο)η2ητικών ορ2άνων του
κόμματο" στι συνθήκ$ κατά τι οπο.$ το κόμμα βρ.σκ$ται στην $/ουσ.α και στι
οπο.$ &χ$ι τη )υνατότητα να κάν$ι χρήση πλήρου νομιμότητα" $.ναι α)%νατο να
αποκαλ&σουμ$ )ιαφορ$τικά τη θ&ση του κόμματο παρά σαν ημινόμιμη και τον .)ιο τον
τ%πο τη ορ2άνωση σαν σ$χταριστικό 0 2ραφ$ιοκρατικό,
(.ναι απόλυτα αν$π.τρ$πτη τ&τια κατάσταση" να μην 2.νονται ή να 2.νονται μυστικά
συν$λ$%σ$ι" καθώ αυτό οπωσ)ήποτ$ υποσκάπτ$ι την $πιρροή του κόμματο στι μά=$,
(.ναι αν$π.τρ$πτο ακόμα η $ισ)οχή στο κόμμα να 2.ν$ται κρυφά από του $ρ2άτ$"
καθώ η $.σο)ο στο κόμμα πρ&π$ι να πα.=$ι μ$2άλο )ιαπαι)α2ω2ητικό ρόλο" να συν)&$ι
το κόμμα μ$ του $ρ2άτ$ και όλου του $ρ2α=όμ$νου,
(φόσον το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α σ$βόταν το κόμμα του )$
θα $π&τρ$π$ να )ημιουρ2ηθ$. τ&τια κατάσταση στο κόμμα και αμ&σω μ$τά την
κατάλη7η τη $/ουσ.α" πριν τρ.α χρόνια" θα πρότ$ιν$ στο κόμμα να συ2κληθ$. συν&)ριο
2ια να ανασυ2κροτηθ$. στη βάση του )ημοκρατικο% συ2κ$ντρωτισμο% 2ια να αρχ.σ$ι να
λ$ιτουρ2$. σαν πλήρω νόμιμο κόμμα,
(.ναι κατανοητό ότι μ$ μια τ&τια κατάσταση στο κόμμα σ$ συνθήκ$ όπου απουσιά=$ι η
αιρ$τότητα των καθο)η2ητικών ορ2άνων και στη θ&ση τη υπάρχ$ι ο )ιορισμό από τα
πάνω )$ν μπορ$. να 2.ν$ι λό2ο 2ια $σωκομματική )ημοκρατ.α και πολ% λι2ότ$ρο 2ια
κριτική και αυτοκριτική, Μα $.ναι 2νωστό ότι τα μ&λη του κόμματο φοβο%νται να πουν
την άπο7ή του" φοβο%νται να τοποθ$τηθο%ν κριτικά 2ια την κατάσταση στο κόμμα και
2ι> αυτό π$ρισσότ$ρο σιωπο%ν 2ια να μην υποστο%ν )ιω2μο%, (.ναι α)%νατο να
θ$ωρήσουμ$ τυχα.ο και το 2$2ονό ότι ο υπουρ2ό κρατική ασφαλ$.α $.ναι ταυτόχρονα
και 2ραμματ&α τη '( 2ια =ητήματα στ$λ$χών ή όπω το ονομά=ουν οι σ%ντροφοι Τ.το
και 'αρντ&λ ορ2ανωτικό 2ραμματ&α του κόμματο, (.ναι ολοφάν$ρο ότι τα μ&λη του
κόμματο" τα κομματικά στ$λ&χη $.ναι υπό τον &λ$2χο του υπουρ2ο% κρατική
ασφαλ$.α" που $.ναι απολ%τω αν$π.τρ$πτο και μη απο)$κτό, #ια παρά)$ι2μα ήταν
αρκ$τό να $κφράσ$ι ο σ%ντροφο Qο%$βιτ στη συν$)ρ.αση τη '( του ''
#ιου2κοσλαβ.α τη )ιαφων.α στο σχ&)ιο απάντηση τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α
στην $πιστολή του 4'' @μπA και αμ&σω τον καθα.ρ$σαν από μ&λο τη '(, -πω $.ναι
φαν$ρό το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α )$ν αντιμ$τωπ.=$ι το
κόμμα σαν αυτοτ$λή ορ2ανισμό" ο οπο.ο &χ$ι το )ικα.ωμα να $κφράσ$ι τη 2νώμη του"
αλλά σαν αντάρτικο απόσπασμα τα μ&λη του οπο.ου )$ν &χουν το )ικα.ωμα να συ=ητο%ν
κάποια =ητήματα και $.ναι υποχρ$ωμ&να χωρ. αντ.ρρηση να $κτ$λο%ν τι απαιτήσ$ι
του 5καπ$τάνιου6 του, (μ$. αυτό το ονομά=ουμ$ $ισα2ω2ή στρατιωτικών μ$θό)ων στο
κόμμα" κάτι το οπο.ο )$ν αντιστοιχ$. μ$ τι αρχ& τη $σωκομματική )ημοκρατ.α και
του μαρ/ιστικο% κόμματο,
-πω $.ναι 2νωστό" στον καιρό του ο Τρότσκι προσπάθησ$ να $ισά2$ι στο 4'' @μπA
στρατιωτικ& μ$θό)ου καθο)ή2ηση" όμω το κόμμα το καθο)η2ο%μ$νο από τον F&νιν
τον κατα).κασ$ και τον κατ$τρόπωσ$" και οι στρατιωτικ& μ&θο)$ απορρ.φθηκαν και η
$σωκομματική )ημοκρατ.α αποκαταστάθηκ$ σαν βασική αρχή τη κομματική
οικο)όμηση,
K$ωρο%μ$ ότι αυτή η ανώμαλη κατάσταση στο #ιου2κοσλαβικό 'ομμουνιστικό 'όμμα
αντιπροσωπ$%$ι τον πλ&ον σοβαρό κ.ν)υνο 2ια τη =ωή και την παραπ&ρα ανάπτυ/η του
κόμματο, -σο πιο 2ρή2ορα τ$λ$ιώσουν μ$ αυτό το σ$χταριστικό 2ραφ$ιοκρατικό
καθ$στώ στο κόμμα τόσο καλ%τ$ρα θα $.ναι 2ια το '' #ιου2κοσλαβ.α και 2ια την
#ιου2κοσλαβική FαBκή +ημοκρατ.α,
80 Γ& !-% @Π&Σ& !$% '&+",-Γ-!$% !-Σ 'Ε !") ''
Γ")Γ'"Σ#&*&Σ '& Γ& !-% ΕΣ(&#ΜΕ%- Σ!&Σ- !")Σ Σ!& #&+-
!")Σ0 -πω $.ναι φαν$ρό από τι $πιστολ& των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ
αρνο%νται $/ ολοκλήρου τόσο την %παρ/η κάποιων λαθών στη )ραστηριότητα του
4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α όσο και την %παρ/η συκοφαντική
προπα2άν)α η οπο.α )ι$/ά2$ται σ$ στ$νό κ%κλο κομματικών στ$λ$χών τη
#ιου2κοσλαβ.α 2ια 5$κφυλισμό6 τη (!!+ σ$ ιμπ$ριαλιστικό κράτο κλπ, K$ωρο%ν ότι
όλη η υπόθ$ση οφ$.λ$ται σ$ $σφαλμ&νη πληροφόρηση τη '( του 4'' @μπA 2ια την
κατάσταση στη #ιου2κοσλαβ.α, K$ωρο%ν ότι η '( του 4'' @μπA $.ναι 5θ%μα6 τη
$σφαλμ&νη και συκοφαντική πληροφόρηση την οπο.α )ια).)ουν οι σ%ντροφοι
Qο%$βιτ και M&μπραν2κ και ότι αν )$ν υπήρχ$ αυτή η $σφαλμ&νη πληροφόρηση 2ια την
κατάσταση στη #ιου2κοσλαβ.α )$ θα υπήρχ$ παρ$/ή2ηση στι σχ&σ$ι (!!+ και
#ιου2κοσλαβ.α, +ι> αυτή τη ο)ο% κατ&λη/αν στο συμπ&ρασμα ότι η όλη υπόθ$ση )$ν
&2κ$ιται ο%τ$ στα λάθη τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α ο%τ$ στην κριτική αυτών των
λαθών από την πλ$υρά τη '( του 4'' @μπA" αλλά στην $σφαλμ&νη πληροφόρηση από
την πλ$υρά των συντρόφων Qο%$βιτ και M&μπραν2κ" ότι όλα θα )ιορθωθο%ν, 4ου
σημα.ν$ι ότι βρ&θηκαν 5οι υπα.τιοι 2ια όλα6,
+$ν πιστ$%ουμ$" ότι οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ που πιστ$%ουν στην $ιλικρ.ν$ια
αυτή τη $κ)οχή" πω υποστηρ.=οντα αυτή την $κ)οχή σαν αληθινή" τη θ$ωρο%ν σαν
την πλ&ον $%κολη )ι&/ο)ο από την $υτ$λή κατάσταση στην οπο.α βρ.σκ$ται μ$ $υθ%νη
του 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α, 'αταστρώνοντα αυτή την
7$%τικη και από πρώτη άπο7η απλοBκή $κ)οχή θ&λουν να αποσ$.σουν από πάνω τη την
$υθ%νη 2ια τη χ$ιροτ&ρ$υση των σοβι$το02ιου2κοσλαβικών σχ&σ$ων" να $πιρρ.7ουν την
$υθ%νη στην (!!+ και στην πορ$.α να αμαυρώσουν την '( του 4'' @μπA ότι &χ$ι
α)υναμ.α σ$ κάθ$ 5κακόβουλη6 και 5αντικομματική6 πληροφόρηση,
K$ωρο%μ$ ότι η τ&τια στάση των συντρόφων Τ.το και 'αρντ&λ προ την '( του 4''
@μπA και τι κριτικ& τη παρατηρήσ$ι 2ια τα λάθη των #ιου2κοσλάβων συντρόφων $.ναι
όχι μόνο $λαφρόμυαλη και 7$%τικη αλλά και βαθιά αντικομματική,
(φόσον οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ $ν)ιαφ&ρονταν 2ια την αποκάλυ7η τη αλήθ$ια
και $άν αυτή η αλήθ$ια )$ν του &β2α=$ τα μάτια θα &πρ$π$ στα σοβαρά να σκ$φθο%ν 2ια
τα ακόλουθαE
α> #ιατ. η πληροφόρηση τη '( του 4'' @μπA 2ια την κατάσταση στην 4ολων.α" στην
Τσ$χοσλοβακ.α" στην -υ22αρ.α" στη Lουμαν.α" στη Βουλ2αρ.α" στην *λβαν.α
απο)$ικν%$ται σωστή και )$ν προκαλ$. καμιά παρ$/ή2ηση μ$τα/% των κομμουνιστικών
κομμάτων αυτών των χωρών και η πληροφόρηση 2ια την κατάσταση στη #ιου2κοσλαβ.α"
κατά την άπο7η των #ιου2κοσλάβων συντρόφων" φα.ν$ται 5κακόβουλη6 και
5αντικομματική6 και προκαλ$. από την πλ$υρά του αντισοβι$τικ& $πιθ&σ$ι και
$χθρική στάση προ την '( του 4'' @μπAN
β> #ιατ. οι φιλικ& σχ&σ$ι μ$τα/% τη (!!+ και των λαBκο0)ημοκρατικών χωρών
αναπτ%σσονται και $νισχ%ονται και οι σοβι$τικο02ιου2κοσλαβικ& χάλασαν και
συν$χ.=ουν να χ$ιροτ$ρ$%ουν παραπ&ραN
γ> #ιατ. τα κομμουνιστικά κόμματα των λαBκο0)ημοκρατικών χωρών $.ναι αλληλ&22υα
μ$ την $πιστολή τη '( του 4'' @μπA στι 2: Μάρτη και κατα).κασαν τα λάθη των
#ιου2κοσλάβων συντρόφων και το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α
π$ισματικά μ&ν$ι στα λάθη του και βρ&θηκ$ σ$ κατάσταση απομόνωσηN
(.ναι άρα2$ τυχα.α όλα αυτάN
#ια να αποκαλυφθο%ν τα λάθη του 4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α
$ν τ&λ$ι )$ν $.ναι ανα2κα.ο να στηριχθ$. στην πληροφόρηση μ$μονωμ&νων συντρόφων"
όπω 2ια παρά)$ι2μα των συντρόφων Qο%$βιτ και M&μπραν2κ, #ι> αυτό αρκ$. να
2νωριστ$. μ$ τι $π.σημ$ τοποθ$τήσ$ι των συντρόφων Τ.το" Τ=.λα" 'αρντ&λ και
άλλων που $.ναι )ημοσι$υμ&ν$ στον Τ%πο,
+ιαβ$βαιώνουμ$ ότι οι !οβι$τικο. )$ν $.χαν κάποια $νημ&ρωση από το σ%ντροφο
M&μπραν2κ, *νακοινώνουμ$ ότι η συ=ήτηση του συντρόφου Qο%$βιτ μ$ το !οβι$τικό
πρ&σβη στη #ιου2κοσλαβ.α σ%ντροφο F$βρ&ντι$φ )$ν απ&)ωσ$ ο%τ$ το &να )&κατο όλων
των $σφαλμ&νων και αντισοβι$τικών τοποθ$τήσ$ων των #ιου2κοσλάβων συντρόφων, -ι
)ιώ/$ι $ναντ.ον αυτών των συντρόφων $.ναι όχι μόνο αν$π.τρ$πτ$" ασυμβ.βαστ$ μ$
τι αρχ& τη $σωκομματική )ημοκρατ.α" αλλά καταμαρτυρο%ν τι αντισοβι$τικ&
θ&σ$ι των #ιου2κοσλάβων καθο)η2ητών οι οπο.οι αντιμ$τωπ.=ουν σαν &2κλημα τι
συ=ητήσ$ι #ιου2κοσλάβων κομμουνιστών μ$ το σοβι$τικό πρ&σβη,
K$ωρο%μ$ ότι π.σω από τι προσπάθ$ι$ των #ιου2κοσλάβων συντρόφων να
αποποιηθο%ν την $υθ%νη 2ια τη χ$ιροτ&ρ$υση των σοβι$το02ιου2κοσλαβικών σχ&σ$ων
κρ%β$ται το 2$2ονό ότι αυτο. οι σ%ντροφοι )$ θ&λουν να ανα2νωρ.σουν τα λάθη του
και ότι προτ.θ$νται να συν$χ.σουν την $χθρική στάση &ναντι τη πολιτική τη (!!+,
- F&νιν &λ$2$E 5,,,1 στάση του πολιτικο% κόμματο απ&ναντι στα λάθη του $.ναι &να από
τα σπου)αιότ$ρα και ασφαλ&στ$ρα κριτήρια 2ια τη σοβαρότητα του κόμματο και 2ια
την $κπλήρωση στην πρά/η απομ&ρου του των υποχρ$ώσ$ών του απ&ναντι στην τά/η
του και στι $ρ2α=όμ$ν$ μά=$, Dα ανα2νωρ.=$ι ανοιχτά το λάθο του" να βρ.σκ$ι τι
αιτ.$ του λάθου" να αναλ%$ι την κατάσταση που το 2&ννησ$" να $/$τά=$ι προσ$κτικά τα
μ&σα 2ια τη )ιόρθωση του λάθου 0 αυτό $.ναι το 2νώρισμα $νό σοβαρο% κόμματο"
αυτό θα π$ι $κπλήρωση απομ&ρου του των υποχρ$ώσ$ών του" αυτό θα π$ι
)ιαπαι)α2ώ2ηση και μόρφωση τη τά/η και &π$ιτα και τη μά=α,,,6,
(μ$." )υστυχώ $.μαστ$ υποχρ$ωμ&νοι να $ντοπ.σουμ$ ότι οι καθο)η2ητ& του ''
#ιου2κοσλαβ.α αρνο%νται να ανα2νωρ.σουν και να )ιορθώσουν τα λάθη του και μ$ τον
πλ&ον ά2ριο τρόπο καταπάτησαν αυτή την από θ&ση αρχή $ντολή του F&νιν,
Ταυτόχρονα $.μαστ$ υποχρ$ωμ&νοι να τον.σουμ$ ότι οι καθο)η2ητ& του #αλλικο% και
του Ιταλικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο" σ$ αντ.θ$ση μ$ του #ιου2κοσλάβου
καθο)η2ητ&" στάθηκαν στο %7ο των π$ριστάσ$ων καθώ τ.μια ανα2νώρισαν τα λάθη
του στη συν)ιάσκ$7η $νν&α κομμουνιστικών κομμάτων και $υσυν$.)ητα τα )ιόρθωσαν
και μ$ αυτό βοήθησαν τα κόμματά του να $νισχ%σουν τι 2ραμμ& του" βοήθησαν να
)ιαπαι)α2ω2ηθο%ν τα στ$λ&χη του,
K$ωρο%μ$ ότι στη βάση τη μη $τοιμότητα του 4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '( του ''
#ιου2κοσλαβ.α να ανα2νωρ.σ$ι τ.μια τα λάθη και $υσυν$.)ητα να τα )ιορθώσ$ι
βρ.σκ$ται η υπ&ρμ$τρη /ιπασιά των #ιου2κοσλάβων καθο)η2ητών, Qαλ.στηκαν από τι
$πιτυχ.$ που $.χαν και συμπ$ριφ&ρονται λ$ και το ν$ρό τη θάλασσα του $.ναι μ&χρι
το 2όνατο @σ,μ,E λ$ και ήταν του χ$ριο% τουA, -χι μόνο /ιπάστηκαν αλλά και
κηρ%σσουν την /ιπασιά του χωρ. να καταλαβα.νουν πω η /ιπασιά μπορ$. να
$/ολοθρ$%σ$ι του #ιου2κοσλάβου καθο)η2ητ&, - F&νιν &λ$2$E
5-λα τα $παναστατικά κόμματα τα οπο.α /&π$σαν" /&π$σαν 2ιατ. /ιπάστηκαν" )$ν
κατόρθωσαν να )ουν που βρ.σκ$ται η )%ναμη του και φοβήθηκαν να μιλήσουν 2ια τι
α)υναμ.$ του, (μ$. )$ θα /$π&σουμ$ καθώ )$ φοβόμαστ$ να μιλήσουμ$ 2ια τι
α)υναμ.$ μα και θα μάθουμ$ να τι /$π$ρνάμ$6,
(.μαστ$ )υστυχώ υποχρ$ωμ&νοι να $ντοπ.σουμ$ ότι οι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ&" οι
οπο.οι )$ )ιακρ.νονται 2ια την ταπ$ινοφροσ%νη του και συν$χ.=ουν να κοκορ$%ονται 2ια
τι $πιτυχ.$ του @οι οπο.$ )$ν $.ναι και τόσο μ$2άλ$A" &ρι/αν στη λήθη και αυτή την
κληρονομιά του F&νιν,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ λ&ν$ στην $πιστολή του 2ια τι υπηρ$σ.$ και τι
$πιτυχ.$ του #ιου2κοσλαβικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο και ότι παλαιότ$ρα η '( του
4'' @μπA ανα2νώρι=$ αυτ& τι υπηρ$σ.$ και $πιτυχ.$ $νώ τώρα τάχα σιωπά 2ι> αυτ&,
*υτό φυσικά )$ν $.ναι σωστό, 'αν$. )$ν μπορ$. να αρνηθ$. τι υπηρ$σ.$ και τι
$πιτυχ.$ του #ιου2κοσλαβικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο, (.ναι αναμφισβήτητ$,
-μω $.ναι απαρα.τητο να πο%μ$ ότι οι υπηρ$σ.$ και $πιτυχ.$ 2ια παρά)$ι2μα των
'ομμουνιστικών 'ομμάτων τη 4ολων.α" τη Τσ$χοσλοβακ.α" τη -υ22αρ.α" τη
Lουμαν.α" τη Βουλ2αρ.α" τη *λβαν.α )$ν $.ναι λι2ότ$ρ$ από τι υπηρ$σ.$ και
$πιτυχ.$ του #ιου2κοσλάβικου 'ομμουνιστικο% 'όμματο, 'αι παρ> όλα αυτά οι
καθο)η2ητ& αυτών των 'ομμουνιστικών 'ομμάτων συμπ$ριφ&ρονται μ$
ταπ$ινοφροσ%νη" )$ φωνασκο%ν 2ια τι $πιτυχ.$ του" σ$ αντ.θ$ση μ$ του
#ιου2κοσλάβου καθο)η2ητ& οι οπο.οι μα &φα2αν τα αυτιά μ$ του υπ$ρβολικο%
κομπασμο% του,
*κόμα $.ναι ανα2κα.ο να σημ$ιώσουμ$ ότι το #αλλικό και το Ιταλικό 'ομμουνιστικό
'όμμα προσφ&ρουν στην $πανάσταση όχι λι2ότ$ρ$ αλλά π$ρισσότ$ρ$ υπηρ$σ.$ απ>
ότι το 2ιου2κοσλάβικο 'ομμουνιστικό 'όμμα, 'αι το 2$2ονό ότι το #αλλικό και το
Ιταλικό 'ομμουνιστικό 'όμμα &χουν σήμ$ρα λι2ότ$ρ$ $πιτυχ.$ από ότι το
2ιου2κοσλαβικό $/η2$.ται όχι μ$ κάποια ι)ια.τ$ρα χαρακτηριστικά του 2ιου2κοσλαβικο%
'ομμουνιστικο% 'όμματο αλλά βασικά μ$ το ό"τι μ$τά τη )ιάλυση από του #$ρμανο%
αλ$/ιπτωτιστ& του $πιτ$λ$.ου των #ιου2κοσλάβων παρτι=άνων" τη στι2μή που το λαBκό0
απ$λ$υθ$ρωτικό κ.νημα στη #ιου2κοσλαβ.α π$ρνο%σ$ βαριά κρ.ση" ο !οβι$τικό
!τρατό ήρθ$ σ$ βοήθ$ια του 2ιου2κοσλαβικο% λαο%" )ι&λυσ$ του #$ρμανο%
κατακτητ&" απ$λ$υθ&ρωσ$ το Β$λι2ρά)ι και κατ> αυτόν τον τρόπο )ημιο%ρ2ησ$ τι
απαρα.τητ$ συνθήκ$ 2ια την άνο)ο στην $/ουσ.α του 'ομμουνιστικο% 'όμματο,
+υστυχώ ο !οβι$τικό !τρατό )$ν &)ωσ$ και )$ν μπορο%σ$ να )ώσ$ι τ&τια βοήθ$ια στο
#αλλικό και στο Ιταλικό 'ομμουνιστικό 'όμμα, (άν οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ
&)ιναν τη )&ουσα προσοχή σ$ αυτό το αναμφισβήτητο 2$2ονό" θα φωνασκο%σαν πολ%
λι2ότ$ρο 2ια τι υπηρ$σ.$ του και θα συμπ$ριφ&ρονταν π$ρισσότ$ρο κόσμια και
π$ρισσότ$ρο ταπ$ινά,
1 αμ$τρο&π$ια των #ιου2κοσλάβων καθο)η2ητών &χ$ι τ&τι$ )ιαστάσ$ι που
καταλο2.=ουν στο $αυτό του ακόμη και τ&τι$ υπηρ$σ.$ τι οπο.$ $.ναι α)%νατο να
του ανα2νωρ.σουμ$, 4α.ρνουμ$ 2ια παρά)$ι2μα τα =ητήματα τη στρατιωτική
$πιστήμη, -ι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ& ισχυρ.=ονται ότι συμπλήρωσαν τη μαρ/ιστική
θ$ωρ.α 2ια τον πόλ$μο μ$ ν&α θ$ωρ.α" σ%μφωνα μ$ την οπο.α ο πόλ$μο $/$τά=$ται σαν
συν)υασμό $πιχ$ιρήσ$ων του τακτικο% στρατο%" των αντάρτικων αποσπασμάτων και
τη λαBκή $/&2$ρση, Μ$τα/% άλλων αυτή η ονομα=όμ$νη θ$ωρ.α $.ναι τόσο παλιά όσο
και ο κόσμο και 2ι> αυτό )$ν προσφ&ρ$ι τ.ποτα ν&ο 2ια τη μαρ/ιστική $πιστήμη 2ια τον
πόλ$μο, -πω $.ναι 2νωστό" οι μπολσ$β.κοι χρησιμοπο.ησαν συν)υασμό $πιχ$ιρήσ$ων
του τακτικο% στρατο%" των αντάρτικων αποσπασμάτων και λαBκών $/$2&ρσ$ων σ> όλη τη
)ιάρκ$ια του $μφυλ.ου πολ&μου @9<9:09<20A και μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν σ$ πολ%
μ$2αλ%τ$ρ$ )ιαστάσ$ι από ότι στη #ιου2κοσλαβ.α, 'αι παρ> όλα αυτά οι μπολσ$β.κοι
ποτ& )$ν $.παν ότι" χρησιμοποιώντα τ&τια μ&θο)ο πολ$μικών $πιχ$ιρήσ$ων" &φ$ραν κάτι
ν&ο στην $πιστήμη 2ια τον πόλ$μο, +$ν μα $.παν τ.ποτα" καθώ αυτή τη μ&θο)ο
χρησιμοπο.ησ$ $πιτυχώ" πολ% πριν του μπολσ$β.κου" ακόμη από τα 9;92" ο
αρχιστράτη2ο 'ουτο%=οφ στη Lωσ.α στον πόλ$μο $νάντια στον Dαπολ&οντα, 'αι παρ>
όλα αυτά ο αρχιστράτη2ο 'ουτο%=οφ" που χρησιμοπο.ησ$ αυτή τη μ&θο)ο" )$
)ι$κ).κησ$ ν$ωτ$ρισμό" καθώ οι Ισπανο. πριν από τον αρχιστράτη2ο 'ουτο%=οφ στα
9;0< άρχισαν να χρησιμοποιο%ν αυτή τη μ&θο)ο $νάντια στον Dαπολ&οντα, 8 $κ
το%του φα.ν$ται ότι οι #ιου2κοσλάβοι καθο)η2ητ& θ$ωρο%ν ν&ο στην $πιστήμη 2ια τον
πόλ$μο αυτή την $πιστροφή πριν 9?0 χρόνια και καταλο2.=ουν στι υπηρ$σ.$ του αυτό
που αποτ$λ$. στην ουσ.α υπηρ$σ.α των Ισπανών,
(κτό από αυτό $.ναι ανα2κα.ο να θυμηθο%μ$ ότι οι προη2ο%μ$ν$ υπηρ$σ.$ αυτών ή
των άλλων καθο)η2ητών )$ν αναιρο%ν τη )υνατότητα σοβαρών λαθών σήμ$ρα, 'αι ο
Τρότσκι στο καιρό του πρόσφ$ρ$ $παναστατικ& υπηρ$σ.$" όμω αυτό )$ σημα.ν$ι ότι
το 4''@μπA μπορο%σ$ να κλ$.σ$ι τα μάτια στα πολ% βαριά οπορτουνιστικά του λάθη" τα
οπο.α τον ώθησαν αρ2ότ$ρα στο στρατόπ$)ο των $χθρών τη !οβι$τική (νωση,
-ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ προτ$.νουν στην $πιστολή του να αποσταλ$.
αντιπρόσωπο τη '( του 4'' @μπA στη #ιου2κοσλαβ.α 2ια να μ$λ$τήσ$ι τα =ητήματα
των σοβι$το02ιου2κοσλαβικών )ιαφορών, K$ωρο%μ$ λάθο αυτό το )ρόμο καθώ 2.ν$ται
λό2ο όχι 2ια τον &λ$2χο μ$μονωμ&νων 2$2ονότων αλλά 2ια )ιαφων.$ από θ&σ$ι αρχή,
-πω $.ναι 2νωστό" μ$ το πρόβλημα των σοβι$το02ιου2κοσλαβικών )ιαφωνιών $.ναι
$νημ$ρωμ&ν$ οι '$ντρικ& (πιτροπ& $νν&α 'ομμουνιστικών 'ομμάτων" τα οπο.α
&χουν το )ικό του #ραφ$.ο 4ληροφοριών, Kα ήταν $σφαλμ&νο να $/αιρ&σουμ$ από
αυτό το πρόβλημα τα άλλα 'ομμουνιστικά 'όμματα, #ι> αυτό προτ$.νουμ$ αυτό το
=ήτημα να $/$τασθ$. στην πλ&ον κοντινή σ%νο)ο του #ραφ$.ου 4ληροφοριών,
3 Μάη /8396 Μόσ5α
Μ; ;ντολ< της 'Ε του Π'' =μπ>
*0 Μολότοφ
0 Στάλιν
-ι Τ.το και 'αρντ&λ απάντησαν στου !τάλιν και Μολότοφ στι 9: Μάη 9<?; μ$
σ%ντομη $πιστολή στην οπο.α τόνι=αν ότι $.ναι π$π$ισμ&νοι ότι $.ναι ανώφ$λ$ οι
$/η2ήσ$ι του 2ια το ότι οι )ιαφων.$ $.ναι αποτ&λ$σμα παραπληροφόρηση, #ράφουνE
5+$ν αποφ$%2ουμ$ την κριτική 2ια =ητήματα αρχή" όμω στη συ2κ$κριμ&νη π$ρ.πτωση
αισθανόμαστ$ τόσο ανισότιμοι που )$ν μπορο%μ$ να συμφωνήσουμ$ να $/$τασθ$. το
συ2κ$κριμ&νο =ήτημα στη σ%νο)ο του 'ομμουνιστικο% #ραφ$.ου 4ληροφοριών6, 1
$πιστολή των Τ.το και 'αρντ&λ τ$λ$ιών$ι μ$ τα ακόλουθα λό2ιαE
5(πιθυμο%μ$ να $πιλυθ$. το πρόβλημα κατά τ&τιο τρόπο που να μπορο%μ$ να
απο)$./ουμ$ το 7$%τικο των κατη2οριών που μα απά22$ιλαν" )ηλα)ή" θα συν$χ.σουμ$
μ$ π$.σμα να οικο)ομο%μ$ το σοσιαλισμό και να παραμ&νουμ$ πιστο. στη !οβι$τική
(νωση" πιστο. στην $πιστήμη των Μαρ/" (ν2κ$λ" F&νιν" !τάλιν, Το μ&λλον θα )$./$ι"
όπω και το παρ$λθόν &)$ι/$" ότι $μ$. θα υλοποιήσουμ$ αυτό που !α &χουμ$
υποσχ$θ$.6,
!.!- ΕΠΣ!"#-
Προς την ';ντρικ< Επιτροπ<
του 'ομμουνιστικού 'όμματος Γιουγκοσλαβίας
Fάβαμ$ τι $πιστολ& σα από 9: και 20 Μάη 9<?; μ$ τι υπο2ραφ& των συντρόφων
Τ.το και 'αρντ&λ, 1 '( του 4'' @μπA θ$ωρ$. ότι οι καθο)η2ητ& του 'ομμουνιστικο%
'όμματο κάνουν &να ακόμη βήμα στο )ρόμο τη $πι)$.νωση των πλ&ον σκαιών από
θ&ση αρχή λαθών" των οπο.ων τη =ημιά και τον κ.ν)υνο υπ&)$ι/$ η '( του 4'' @μπA
στην $πιστολή προ την '( του '' #ιου2κοσλαβ.α από τι ? Μάη 9<?;,
/0 -ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ 2ράφουν ότι αισθάνονται 5τόσο ανισότιμοι6 5που )$ν
μπορο%ν να συμφωνήσουν στην $/&ταση αυτο% του =ητήματο στη σ%νο)ο του
'ομμουνιστικο% #ραφ$.ου 4ληροφοριών6" και στη συν&χ$ια υπαιν.σσονται ότι τάχα σ$
αυτή την ανισότιμη θ&ση &θ$σ$ του #ιου2κοσλάβου καθο)η2ητ& η '( του 4'' @μπA,
1 '( του 4'' @μπA θ$ωρ$. ότι )$ν υπάρχ$ι )όση αλήθ$ια σ$ αυτό τον ισχυρισμό, !το
#ραφ$.ο 4ληροφοριών συμμ$τ&χουν $νν&α κομμουνιστικά κόμματα και )$ν υπάρχ$ι" )$ν
μπορ$. να υπάρ/$ι ανισοτιμ.α 2ια το 2ιου2κοσλαβικό κομμουνιστικό κόμμα,
'ατά τη σ%σταση του #ραφ$.ου 4ληροφοριών τα $νν&α κομμουνιστικά κόμματα" όλα τα
κομμουνιστικά κόμματα" $.χαν ω αφ$τηρ.α την α)ιαμφισβήτητη θ&ση ότι κάθ$ κόμμα θα
&πρ$π$ να παρουσιά=$ι απολο2ισμό 2ια τη )ουλιά του στο #ραφ$.ο 4ληροφοριών και
ακόμα ότι κάθ$ κόμμα &χ$ι )ικα.ωμα να ασκ$. κριτική στα άλλα κόμματα, *υτή τη θ&ση
$.χ$ ω αφ$τηρ.α η συν)ιάσκ$7η των $νν&α κομμουνιστικών κομμάτων όταν στη σ%νο)ο
του !$πτ&μβρη του 9<?: ακο%στηκαν οι απολο2ισμο. των '( όλων των κομμάτων χωρ.
$/α.ρ$ση, 1 συν)ιάσκ$7η των $νν&α κομμουνιστικών κομμάτων $.χ$ ω αφ$τηρ.α το .)ιο
)ικα.ωμα όλων των κομμάτων να ασκο%ν κριτική το &να στο άλλο" και ακριβώ τότ$
υπ&στησαν την αυστηρή μπολσ$β.κικη κριτική οι )ραστηριότητ$ του ιταλικο% και του
2αλλικο% κομμουνιστικο% κόμματο,
(.ναι 2νωστό πω τότ$ οι Ιταλο. και οι #άλλοι σ%ντροφοι όχι μόνο )$ν αμφισβήτησαν το
)ικα.ωμα των άλλων κομμάτων να του ασκήσουν κριτική 2ια τα λάθη του αντ.θ$τα μ$
μπολσ$β.κικο τρόπο απο)&χτηκαν αυτή την κριτική και &β2αλαν τα ανάλο2α
συμπ$ράσματα, *κόμη $.ναι 2νωστό ότι οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι" όπω και όλοι οι
άλλοι" χρησιμοπο.ησαν τη )υνατότητα να ασκήσουν κριτική στην $σφαλμ&νη
)ραστηριότητα των Ιταλών και #άλλων συντρόφων και )$ν θ$ωρο%σαν όπω και όλοι οι
άλλοι ότι ασκώντα κριτική στου ιταλο% και στου 2άλλου ότι τα άλλα κομμουνιστικά
κόμματα καταπατο%ν τα )ικαιώματα του Ιταλικο% και #αλλικο% 'ομμουνιστικο%
'όμματο,
-μω 2ιατ. τώρα οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι κάνουν τ&τια ρι=ική στροφή απαιτώντα
τη )ιάλυση τη καθι$ρωθ$.σα τά/η στο #ραφ$.ο 4ληροφοριώνN *κριβώ" 2ιατ. πιθανώ
θ$ωρο%ν ότι το 2ιου2κοσλαβικό κόμμα και οι καθο)η2ητ& θα πρ&π$ι να $.ναι σ$
προνομιο%χα θ&ση" ότι )$ν του κάν$ι το στάτου που υπάρχ$ι στο #ραφ$.ο
4ληροφοριών" ότι &χουν )ικα.ωμα να ασκο%ν κριτική στα άλλα κόμματα" όμω )$ν θα
πρ&π$ι να υπόκ$ινται την κριτική από την πλ$υρά των άλλων κομμάτων, -μω μια τ&τια
ηθική" μπορο%μ$ να πο%μ$" καμιά σχ&ση )$ν &χ$ι μ$ την ισοτιμ.α, +$ν πρόκ$ιται παρά 2ια
την απα.τηση των #ιου2κοσλάβων συντρόφων να λάβουν 2ια το '' #ιου2κοσλαβ.α
προνόμια τα οπο.α )$ν &χ$ι και )$ν μπορ$. να &χ$ι οποιο)ήποτ$ άλλο κομμουνιστικό
κόμμα, Gποστηρ.=αμ$ και υποστηρ.=ουμ$ τη θ&ση" χωρ. την οπο.α $.ναι α)%νατη η
%παρ/η και η λ$ιτουρ2.α του #ραφ$.ου 4ληροφοριών" ότι το κάθ$ κόμμα πρ&π$ι να
παρουσιά=$ι απολο2ισμό 2ια τη )ραστηριότητά του στο #ραφ$.ο 4ληροφοριών και κάθ$
κόμμα &χ$ι το )ικα.ωμα να ασκ$. κριτική σ$ οποιο)ήποτ$ άλλο κόμμα, 1 άρνηση των
#ιου2κοσλάβων να παρουσιάσουν στο #ραφ$.ο 4ληροφοριών απολο2ισμό 2ια τη
)ραστηριότητά του" η άρνηση να ακο%σουν την κριτική των άλλων κομμάτων
σηματο)οτ$. την καταπάτηση τη ισοτιμ.α των κομμουνιστικών κομμάτων,
10 !την $πιστολή του στι 9: Μάη οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ $παναλαμβάνουν"
όπω και στην προη2ο%μ$νη $πιστολή" ότι η κριτική στα λάθη τη καθο)ή2ηση του
2ιου2κοσλαβικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο από την πλ$υρά του 4'' @μπA στηρ.=$ται
τάχα σ$ $σφαλμ&νη πληροφόρηση,
-μω οι #ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι )$ν προσκομ.=ουν κάποι$ απο)$./$ι προ
$πιβ$βα.ωση των ισχυρισμών του, 'ατ> αυτόν τον τρόπο οι ισχυρισμο. του παραμ&νουν
κ$ν& φράσ$ι" στην κριτική του 4'' @μπA )$ν λαμβάνουμ$ συ2κ$κριμ&νη απάντηση αν
και οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ στην $πιστολή του 2ράφουν ότι 5)$ν αποφ$%2ουν
την κριτική 2ια =ητήματα αρχών6, Μήπω οι 2ιου2κοσλάβοι σ%ντροφοι )$ν /&ρουν τι να
πουν 2ια να )ικαιολο2ηθο%νN
(να $κ των )υο συμβα.ν$ιE $.τ$ το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α
ανα2νωρ.=$ι τη σοβαρότητα των λαθών που &καν$ και $πιθυμ$. να τα αποκρ%7$ι από το
'ομμουνιστικό 'όμμα τη #ιου2κοσλαβ.α και να το παραπλανήσ$ι $πιρρ.πτοντα τι
$υθ%ν$ σ$ τ.μιου ανθρώπου οι οπο.α τάχα $σφαλμ&να πληροφόρησαν την '( του
4'' @μπA" $.τ$ το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του '' #ιου2κοσλαβ.α πρα2ματικά )$ν
κατανο$. ότι μ$ τα λάθη του απομακρ%ν$ται από τον μαρ/ισμό 0 λ$νινισμό, !$ αυτή την
π$ρ.πτωση $.ναι ανα2κα.ο να ανα2νωρ.σουμ$ ότι η ά2νοια των =ητημάτων του
μαρ/ισμο% 0 λ$νινισμο% $.ναι πολ% μ$2άλη στα μ&λη του 4ολιτικο% #ραφ$.ου τη '(
του '' #ιου2κοσλαβ.α,
20 *ρνο%μ$νοι να απαντήσουν στα /$κάθαρα $ρωτήματα τη '( του 4'' @μπA και
$πι)$ινώνοντα μ$ την $πιμονή του τα λάθη" και καθώ )$ν $πιθυμο%ν να τα
ανα2νωρ.σουν και να τα )ιορθώσουν" οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ στα λό2ια
)ιαβ$βαιώνουν ότι θα απο)$./ουν στην πρά/η ότι παραμ&νουν πιστο. στη !οβι$τική
(νωση" στη )ι)ασκαλ.α των Μαρ/" (ν2κ$λ" F&νιν και !τάλιν, Μ$τά από όλα όσα &χουν
συμβ$. )$ν &χουμ$ τη βάση 2ια να πιστ&7ουμ$ σ$ αυτ& τι )ιαβ$βαιώσ$ι στα λό2ια, -ι
σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ &χουν )ώσ$ι στην '( του 4'' @μπA πολλ& υποσχ&σ$ι τι
οπο.$ )$ν υλοπο.ησαν στη συν&χ$ια, *πό το π$ρι$χόμ$νο των $πιστολών του" ι)ια.τ$ρα
τη τ$λ$υτα.α" π$ιστήκαμ$ πολ% π$ρισσότ$ρο 2ι> αυτό, Το 4ολιτικό #ραφ$.ο τη '( του
'' #ιου2κοσλαβ.α και ι)ια.τ$ρα ο σ%ντροφο Τ.το θα πρ&π$ι να 2νωρ.=ουν ότι μ$ την
αντισοβι$τική και αντιρωσική πολιτική που υλοποι$.ται τον τ$λ$υτα.ο καιρό μ$ την
καθημ$ρινή του πρακτική" &χουν κάν$ι τα πάντα 2ια να σπάσουν την $μπιστοσ%νη από
την πλ$υρά του 'ομμουνιστικο% 'όμματο και τη κυβ&ρνηση τη (!!+,
30 -ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ παραπονο%νται ότι βρ&θηκαν σ$ )%σκολη κατάσταση
και οι συν&π$ι$ από όλα αυτά $.ναι πολ% βαρι& 2ια τη #ιου2κοσλαβ.α, *υτό β&βαια
$.ναι σωστό" όμω οι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ μα=. μ$ τα άλλα μ&λη του 4ολιτικο%
#ραφ$.ου τη '( του 2ιου2κοσλαβικο% 'ομμουνιστικο% 'όμματο οι .)ιοι &χουν την
$υθ%νη 2ια το ότι &θ$σαν το κ%ρο και την κομπορρημοσ%νη του υπ$ράνω των
συμφ$ρόντων του 2ιου2κοσλάβικου λαο%, *ντ. να ανα2νωρ.σουν και να )ιορθώσουν τα
λάθη προ το συμφ&ρον του λαο% του" π$ισματικά αρνο%νται αυτά τα λάθη" τα οπο.α
$.ναι $πικ.ν)υνα 2ια το λαό τη #ιου2κοσλαβ.α,
A0 -ι σ%ντροφοι Τ.το και 'αρντ&λ ισχυρ.=ονται ότι η '( του '' #ιου2κοσλαβ.α
αρν$.ται να συμμ$τάσχ$ι στη συν$)ρ.αση του #ραφ$.ο 4ληροφοριών 2ια να $/$τασθ$. η
κατάσταση στο 2ιου2κοσλαβικό 'ομμουνιστικό 'όμμα, (άν αυτό $.ναι οριστική του
απόφαση αυτό σημα.ν$ι ότι )$ν 2νωρ.=ουν τι να πουν 2ια να )ικαιολο2ηθο%ν στη
συν$)ρ.αση του #ραφ$.ου 4ληροφοριών, *υτο. οι .)ιοι σιωπηλά ανα2νωρ.=ουν ότι &χουν
την $υθ%νη και φοβο%νται να σταθο%ν πρόσωπο μ$ πρόσωπο μ$ τα α)$λφά κόμματα, 'αι
η άρνηση του να &ρθουν στη συν$)ρ.αση του #ραφ$.ου 4ληροφοριών σημα.ν$ι ότι η
'( του '' #ιου2κοσλαβ.α ακολουθ$. το )ρόμο τη υπόσκα7η του $νια.ου
σοσιαλιστικο% μ$τώπου των χωρών τη λαBκή )ημοκρατ.α μ$ τη !οβι$τική (νωση και
ότι τώρα η '( του '' #ιου2κοσλαβ.α προ$τοιμά=$ι το κόμμα και το 2ιου2κοσλάβικο
λαό 2ια να προ)ώσουν το $νια.ο μ&τωπο των λαBκών )ημοκρατιών μ$ την (!!+, 'αθώ
το #ραφ$.ο 4ληροφοριών αποτ$λ$. την κομματική βάση του $νια.ου μ$τώπου" μια τ&τια
πολιτική ο)η2$. στη προ)οσ.α τη υπόθ$ση τη )ι$θνο% αλληλ$22%η των
$ρ2α=ομ&νων" ο)η2$. στη μ$τάβαση σ$ $θνικιστικ& θ&σ$ι" $χθρικ& στην υπόθ$ση τη
$ρ2ατική τά/η,
*ν$/άρτητα από το αν θα &λθουν ή )$ θα &λθουν οι αντιπρόσωποι τη '( του ''
#ιου2κοσλαβ.α" η '( του 4'' @μπA $πιμ&ν$ι στην $/&ταση του =ητήματο 2ια την
κατάσταση στο 2ιου2κοσλαβικό 'ομμουνιστικό 'όμμα στην $πόμ$νη συν$)ρ.αση του
#ραφ$.ου 4ληροφοριών,
!το α.τημα των Τσ$χοσλοβάκων και -%22ρων συντρόφων 2ια να μ$ταφ$ρθ$. η
συν$)ρ.αση του #ραφ$.ου 4ληροφοριών στο )$%τ$ρο ήμισυ του Ιο%νη" η '( του 4''
@μπA ανακοινών$ι ότι $.ναι σ%μφωνη μ$ αυτή την πρόταση,
Μ; ;ντολ< της 'Ε του Π'' =μπ> 11 Μάη /8396 Μόσ5α
*0 Μόλοτοφ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->