You are on page 1of 25

36 33 43 23 14 41 22 43 24 11 31 21 44 11 23 33

45 12 43 65 99 76 90 32 76 56 78 17 81 33 124 87

65 113 127 11 14 89 66 33 12 44 78 91 48 31 28 95

66 98 110 34 28 31 56 37 22 41 31 81 44 56 9 12

43 76 73 31 72 69 50 48 20 10 33 30 76 55 16 19

71 77 20 70 43 21 56 78 33 21 11 19 90 40 70 22

75 109 124 90 70 119 45 78 76 96 59 77 64 98 89 10

45 67 33 21 90 45 33 11 99 67 34 39 69 61 39 20

Suma vrijednosti u kolonama C, D i H Maksimalna vrijednost u kolonama I, J i K Zbir svih vrijednosti koje su vede ili jednake 95 Pronaite sumu (iz kolona A i B): A1 X B1 + A2 X B2 .... An x Bn

je je tudim tudim tudim po mlatit je mlatit tudim ime

po ime koprivama po mlatit ime je ime koprivama tudim je

mlatit tudim ime mlatit ime koprivama tudim mlatit mlatit po ime

ime je mlatit mlatit koprivama je mlatit je tudim tudim mlatit

ime tudim tudim po ime mlatit ime je mlatit ime tudim

ime tudim po je po koprivama po je ime mlatit koprivama

koprivama koprivama ime koprivama po mlatit po tudim je koprivama je

je je mlatit mlatit koprivama po tudim tudim tudim tudim ime

tudim po koprivama ime je je ime mlatit ime mlatit ime koprivama je ime mlatit je po je mlatit tudim ime je je tudim je mlatit

mlatit tudim tudim po tudim mlatit mlatit mlatit mlatit tudim je mlatit tudim tudim ime mlatit mlatit po mlatit tudim tudim tudim koprivama koprivama po je

mlatit tudim koprivama koprivama tudim ime tudim ime koprivama tudim mlatit je je ime mlatit mlatit tudim tudim je tudim mlatit ime tudim po mlatit mlatit

tudim po ime mlatit je ime ime po koprivama mlatit je tudim koprivama je ime po je po mlatit po ime je tudim je koprivama po

mlatit mlatit po mlatit po tudim mlatit mlatit mlatit mlatit koprivama ime tudim ime je tudim tudim mlatit po tudim mlatit mlatit ime koprivama mlatit koprivama

ime tudim ime ime mlatit mlatit mlatit je koprivama tudim koprivama po po mlatit tudim ime ime mlatit mlatit po mlatit koprivama je je mlatit je

po tudim je po koprivama tudim je mlatit ime tudim tudim mlatit je mlatit je ime po tudim koprivama tudim ime po po ime koprivama je

ime je tudim je koprivama tudim po je po po ime po mlatit po je mlatit ime tudim je po po ime je je ime je

Prebrojte koliko puta se rije "ime" ponavlja: Zamijenite sve rijei "po" svojim imenom

A 65 18 39 41 36 97 88 32 47 54 12 131 98 12 15 17 66 30 76 55 16 33 56 12 8 11 14 89 66 8 44 23 5 25 3 6 8 9 11 0.5 0.25 5 8 66 12 3 8

B 0.25 68 2 14 16 8 9 3 3 5 7 8 9 4 44

1959 131

tudim mlatit po tudim mlatit mlatit ime tudim ime ime mlatit

mlatit je je mlatit ime tudim mlatit po po tudim tudim

je tudim po mlatit je po koprivama mlatit mlatit tudim tudim tudim mlatit je koprivama koprivama ime tudim koprivama mlatit tudim je tudim ime koprivama ime

tudim je mlatit mlatit po mlatit je po ime je tudim mlatit po mlatit mlatit mlatit po je ime mlatit je ime tudim mlatit je koprivama

59

ime Luka Tatjana Toma Darian Dijana Sanjin Luka Martina Dijana Tatjana Antonija Andrej Frane Ana Dragana Markus

broj na zlato (6) srebro (4) dresu 31 6 12 28 5 12 38 6 11 43 6 6 36 4 9 18 4 10 22 4 7 39 5 6 1 5 6 21 4 9 30 4 8 15 3 5 26 6 0 37 3 6 23 4 1 4 3 2

bronza ukupno 82) 12 108 12 102 4 88 11 82 10 80 7 78 11 74 10 74 9 72 6 72 1 58 8 54 9 54 4 50 7 42 5 36

1 2 3 4 5

"Zamrznite" prvi (top) red Izraunajte ukupan broj bodova za svakog uesnika prema formuli: zlato vrijedi 6 bodova, srebro 4, a bronza 2 boda. Poredajte podatke po takmiarima tako da oni sa najvie bodova budu na vrhu Ako dva takmiara imaju isti broj bodova, prvi po redu je onaj koji ima manji broj na dresu Izdvojite sve takmiare koji imaju izmeu 3 i 6 zlatnih medalja

ime Valentina Sanjin Aleksandra Danijel Dragana Aleksandar Toma Boris Tea Tea Roberto Roberto Frane Darian Andrea Roberto Nikolina Ivana Deni Zoran Anamaria Darian Ivana Tanja Aleksandar

godina 65 67 67 69 72 74 74 76 76 77 81 84 84 86 89 89 90 90 91 93 97 98 99 99 99

hobi markice pletenje kolo srece alkohol triatlon planinarenje markice bingo kladionica kladionica triatlon markice alkohol markice planinarenje bingo markice bingo kolo srece alkohol markice planinarenje planinarenje planinarenje alkohol

U prve tri kolone dati su podaci o im

1 2

Posloite penzionere p Pronaite broj godina

olone dati su podaci o imenima, godinama i hobijima korisnika doma za stara lica.

Posloite penzionere prema godinama starosti (od najmlaeg do najstarijeg) Pronaite broj godina svih penzionera iji je hobi "kolo srede".

kolicina (u cijena/kg ukupno kg) krompir 126 20 paradajz 103 19 luk 104 20 karfiol 114 20 salata 181 10 krompir 193 17 salata 106 18 tikvica 115 19 mrkva 122 11 luk 181 19 mrkva 147 12 krompir 182 20 brokula 107 13 brokula 200 17 paradajz 157 13 brokula 126 17 kupus 162 13 brokula 148 17 karfiol 196 15 salata 145 19 kupus 182 14 salata 118 15 brokula 100 14 tikvica 113 13 luk 199 14 salata 171 17 salata 123 14 luk 154 17 salata 164 17 karfiol 189 13 tikvica 186 19 patlidzan 104 20 brokula 142 13 patlidzan 134 16 salata 115 17 mrkva 144 12 povrce

Prodava povrda svaki dan vodi evidenciju narudbi po koliini i cijeni Naite ukupnu zaradu za krompir Naite ukupnu zaradu za paradajz Naite ukupnu zaradu za mrkvu ije su narudbe jednake i vede od 130 kg

Upotreba imena u radu sa formulama i podrujima


Mjesec Juli Prihodi Trokovi Rezultat 18 5 21 11 3 4 14 11 25 20 78 62 9 2

Napomene: Imena ne mogu da sadre razmak. Umjesto razmaka koristite donju crtu. Npr. Ukupni_prihodi Naziv mora da pone slovom, a ne brojem. Ukoliko je neophodno da pone brojem ispred stavite donju crtu. Npr. Nisu dozvoljeni ni simboli osim crte i take

upni_prihodi m ispred stavite donju crtu. Npr. _5.Mjesec

Posebni naini kopiranja


582291 1120908 838616 483627 918237 843809 630255 936840 1161736 1080384 1080875 782908 619355 468438 1140280 672402 1144680 945706 669822 720611 614081

Iskopirajte sve brojeve iz vertikale u horizontalu poevi od polja D4

Posebni naini kopiranja


Opcija Paste Link 8 5 3 36 1 1 2 3 28 10

Suma B5:C9

97

ta se deava ako promijenimo jedan od brojeva? Kako to utie na zbir? Ova opcija pravi formule u odredinom podruju koje se odnose na delije u izvornom podruju Opcija Paste As Hyperlink Pravi hipervezu do kopirane delije ili obima delija u istoj ili drugoj radnoj svesci. Ova komanda nije dostupna ukoliko radna sveska nije snimljena.

Opcija Paste As Picture Prenosi kopirane podatke kao sliku. Ukoliko upotrijebite opciju "paste picture link" Excel pravi "ivu sliku" ako se i

97

Primjena opcije 8 5 3 36 1 1 2 3 28 10

Excel pravi "ivu sliku" ako se izvorno podruje izmijeni.

Posebni naini kopiranja


Sabiranje bez opcije SUM Prodavnica 1 Proizvod A Proizvod B Proizvod C Proizvod D Jan 28 31 17 5 Feb 11 40 8 3 Mar 1 11 5 6 Prodavnica 2 Proizvod A Proizvod B Proizvod C Proizvod D Jan 13 2 5 0 Feb 41 1 12 8

Mar 6 2 8 6

Umjesto Prodavnica 2 da bude zbir i prve i druge prodavnice po mjesecima i proizvodima

1 2

2 4 6 8 10 12 14

Posebni naini kopiranja


Automatsko popunjavanje

3 4 5 6 7

Automatski popunite kolonu 1, 2 ... 23 Automatski popunite kolonu parnim brojevima do 47 Automatski popunite kolonu parnim mjesecima od jan

jan feb mar apr may jun jul

7:00 jan.01 8:00 jan.02 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07

Proizvod 1 Proizvod 2 Proizvod 3 Proizvod 4 Proizvod 5 Proizvod 6 Proizvod 7

Formatiranje Tabela br. 1 Cijena Cijena bez povedana PDV-a 10% Povedana cijena u Evrima (kurs 1.95583)

Artikli eder Kafa Voda Sok Pivo Vino okolada Sladoled Ria Paprike Hljeb Brano

Cijena sa PDV-om 2.35 KM 4.89 KM 1.99 KM 2.98 KM 1.35 KM 8.69 KM 1.87 KM 1.00 KM 1.65 KM 2.87 KM 1.12 KM 1.18 KM 1.10

So UKUPNO

Visina redova sa nazivima artikala treba biti 22. Naziv artikala podebljano. Formatirati kolonu "cijene sa PDV-om" tako da valuta bude KM (Bosna, Latinica). Izraunati cijene bez PDV-a Izraunati cijene sa PDV-om uvedane za 10%. Izraziti nove cijene u Evrima. Formatirati iznose u Evrima Naziv "Artikli" staviti pod uglom od 30 stepeni, podvueno, dvostruko, boja pozadine - dvije boje - uta i narandasta, orijentacija ukoso Imenovati sve Artikle sa "Prehrana". Napravite prelom teksta za sve stavke u prvom redu (redu sa nazivima kolona) Spojite delije za "Ukupno". Naite zbir.

3 4 5 6

ifra artikla 7008058050 7203144100 21015510 7008021000 11139 7204281000 10140 7206426735 7205639000 7008058060 7008058046 11109 7207041000 7200610000 21016010 7207509000 7008337743 7008006712 7203157000 7200598000 2039590824 7007996000 7200601000 7207507000 2039590060 11153 7204240625 7203146000 7200565000 7207508000 7203153000 7206426535 7008058020 7204079000 7008337210 7200597000 7200606000 7202574735 7207050000 7200585000

Naziv Boja LIGHT GOLD 5.27 100 ml Boja MEDI.INTENS.COPPE.BLOND 4.77 100 ml Gel za kosu 120 ml Boja Light honey blonde 4.82 100 ml Boja LIGHT MAHOGANY BROWN 5.5 100 ml Boja PURE SHADES-FIRE RED 250 ml Hidratantni ampon 200 ml Set za farbanje - crveni Boja MEDIUMGOLD COPPER BLONDE7.39 100 ml Boja Dark frosty blonde 6.22 100 ml ampon - ljetna kolekcija 250 ml ANTI-HAIR LOSS Tretman 10/1 pak boja DARK BLONDE 7.65 100 ml Boja LIGHT GOLD BROWN 5.07 100 ml Boja PURE SHADES-PURPLE RED 250 ml Boja BLOND 70GR 100 ml LIGHTRED MAHAGONY BROWN5.65-50ML Boja LIGHT COPPER.PEARL BROW 2.22 100 ml ampon za regeneraciju Boja COPPERLY PEARL BLONDE 7.02 100 ml Boja PURE SHADES-PURE COPPER 250 ml Balzam - ljetna kolekcija 200 ml Boja INTENSE LIGHT COPPER 100 ml Boja LIGHT GOLD COPPER BLOND8.33 100 ml Piling za kou tjemena 100 ml Sredstvo za neutralizaciju boje ampon za svijetlu (plavu) kosu 250 ml Boja MEDI.RED MAHOGANY BROWN 4.45 100 ml Boja LIGHT COPPER BLONDE 8.05 100 ml Boja PURE SHADES-COOPER 250ML ampon za masnu kosu 250 ml Boja PALE BEIGE BLONDE 10.13 100 ml Boja REVLONISSIMO NMT HC 5.40 100 ml Boja nijansa 6.16 100 ml Serum za sjaj kose 85 ml Boja SUPER BLOND-PLATINIUM 100 ml Boja GOLDEN BLONDE 7.38 100 ml Boja INTENSE BURGUNDY 10.11 100 ml ampon protiv peruti 250 ml Boja DARK ASH BLONDE 6.11 100 ml

Cijena 13.55 18.47 12.45 17.54 15.45 19.66 21.12 14.66 10.25 14.58 21.79 6.75 14.67 17.69 19.66 17.45 22.36 16.99 35.4 15.45 19.66 20.7 17.45 10 14.5 23.4 26.5 9.99 21.55 19.66 18.9 17.69 17.32 15.45 16.3 19.42 13.55 15 18.95 16.54

PS 64 7 31 60 65 16 36 4 13 3 4 148 0 111 37 12 11 6 24 61 42 6 47 8 10 23 18 3 45 29 31 78 25 76 15 87 12 27 26 47

Vrijednost zalih

Ulazi 142 200 108 46 345 75 18 14 56 128 112 345 120 150 246 156 45 20 36 45 112 86 0 16 42 14 69 180 96 40 56 110 25 112 62 100 38 145 56 92

Izlazi 201 200 130 96 369 81 48 16 61 111 98 415 101 214 231 133 40 18 40 69 98 56 28 14 30 21 49 102 78 38 47 91 24 87 35 76 19 61 26 37

Stanje

Koef.obrt a

Koliko de trajati postojede zalihe

Vrijednost

6 mjeseci

Vrijednost zaliha u magacinu bez PDV:

Sredstva angaovana u zalihama prema broju mjeseci zadravanja u magacinu Br. Artikala do 30 dana 30-60 dana 60-90 dana 90-120 dana 120-150 dana 150-180 dana preko 180 dana Sredstva Procenat angaovanih sredstava Kumulativ angaovanih sredstava Kumulativ artikala

Ukupno artikala