You are on page 1of 2

SREDNJA TEHNIKA KOLA ZAVIDOVII

Mjeseni plan rad


Predme t Razred Obrada na CNC mainama IVM Mjesec Oktobar kolska godina "0104"011

Sedmica i datum 01,10-1010,

Metodska jedinica
17.Obradni centri sa CNC upravljanjem 18.Obradni centri sa CNC upravljanjem 19.Maine sa CNC i NC upravljanjem a obradu de!ormacijom "0.#istemati acija $radiva

Ogledni,nastavna sredstva i lektire


1.2abinet CNC 3cnc stru$ i cnc $lodalicapro$ramiranje NC i CNC maina alat&i0 )*n+enjers&i prir-u,ni& a ".%u&ain 'rati( ru,no -iteratura.1./ro!.dr.%u,&o Me(ain0/ro$ramiranje na CNC mainama0

Napomena

"1Osdtale maine sa NC i CNC upravljanjem a ele&troero ionu obradu "".5ijelovi &oji se preporu,uju a obradu na NC i CNC mainama "1.5ijelovi &oji se preporu,uju a obradu na NC i CNC mainama "6. #istemati acija $radiva "7.Numeri,&i upravlja,&i sistemi "8 Numeri,&i upravlja,&i sistemi "7.#tru&tura numeri,&i upravljani9 sistema "8./o$ons&i sistemi &od NC i CNCmaina "9.po$ons&i sistemi 10.#istemati acija $radiva 11.Mjerni sistemi 1".Mjerni sistemi

/otpis nastavni&a

11,1 1 7," 0 0-

18,10-"6,10.

11,10-17,10,

/omo(ni& dire&tora