You are on page 1of 27

STATUT

DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

RZYM, 29 CZERWCA 2002 Uroczysto witych Apostow Piotra i Pawa

STATUT DROGI NEOKATECHUMENALNEJ


SPIS TRECI Tytu I: Natura i realizacja Drogi Neokatechumenalnej
Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Natura Drogi Neokatechumenalnej Realizacja Drogi Neokatechumenalnej Zadania Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog Dobra doczesne

Tytu II: Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny


Rozdzia I:
Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8:

Podstawowe elementy Neokatechumenatu

Rozdzia II: Katechezy pocztkowe

Adresaci Neokatechumenat realizuje si w parafii Neokatechumenat realizuje si w maej wsplnocie Katechezy pocztkowe, itinerarium neokatechumenalne, trjng i ekipa katechistw

Art. 9: Kerygmat i celebracje Art. 10: Narodziny wsplnoty neokatechumenalnej

Rozdzia III: Sowo, Liturgia i Wsplnota

Rozdzia IV: Itinerarium neokatechumenalne: fazy, etapy i przejcia


Art. 19: Pierwsza faza: prekatechumenat pochrzcielny Art. 20: Druga faza: katechumenat pochrzcielny Art. 21: Trzecia faza: ponowne odkrycie wybrania

Sekcja 1: Sowo Boe Art. 11: Cotygodniowa celebracja Sowa Sekcja 2: Liturgia Art. 12: Wigilia Paschalna Art. 13: Eucharystia Art. 14: Pokuta, modlitwa, rok liturgiczny, praktyki pobone Sekcja 3: Wsplnota Art. 15: Wymiar wsplnotowy i konwiwencja Art. 16: Dowiadczenie koinonii i owoce wsplnoty Art. 17: Wtajemniczenie w misj Art. 18: Wtajemniczenie i formacja do powoania kapaskiego

Tytu III: Stae wychowanie wiary: droga odnowy w parafii


Art. 22: Stae wychowywanie w maej wsplnocie Art. 23: Droga odnowy w parafii

Tytu IV: Katechumenat chrzcielny


Art. 24: Katechumeni Art. 25: Neofici

Tytu V: Sposb suenia katechezie


Art. 26: Art. 27: Art. 28: Art. 29: Art. 30: Art. 31: Art. 32: Art. 33: Biskup diecezjalny Proboszcz i Prezbiterzy Katechici Formacja katechistw Centrum Neokatechumenalne Katechici wdrowni Prezbiterzy wdrowni Rodziny w misji

Tytu VI: Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog


Art. 34: Aktualna Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog Art. 35: Wybr Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog

Postanowienie kocowe
www.camminoneocatecumenale.it

STATUT DROGI NEOKATECHUMENALNEJ


Tytu I

Natura i realizacja Drogi Neokatechumenalnej


Art. 1
[Natura Drogi Neokatechumenalnej]

1. Natur Drogi Neokatechumenalnej zdefiniowa Jego witobliwo Jan Pawe II piszc: Uznaj Drog Neokatechumenaln za itinerarium formacji katolickiej wanej dla spoeczestwa i czasw dzisiejszych1. 2. Droga Neokatechumenalna pozostaje w subie Biskupom jako sposb diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrzecijaskiego i staego wychowania wiary, wedug wskaza Soboru Watykaskiego II2 i Magisterium Kocioa3. 3. Droga Neokatechumenalna skada si z zespou dbr duchowych: 1. Neokatechumenat4, czyli katechumenat pochrzcielny, wedug sposobu opisanego w Tytule II; 2. stae wychowanie wiary, wedug sposobu opisanego w Tytule III;
JAN PAWE II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS 82 (1990) 1515. przywrci wielostopniowy katechumenat dorosych (SOBR WATYKASKI II, konst. Sacrosanctum Concilium, 64); por. take, dekret Ad Gentes, 13-14. 3 Realizujc dekrety soborowe, WITA KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOEGO wydaa Ordo Initiationis Christianae Adultorum (Obrzdy Chrzecijaskiego Wtajemniczenia Dorosych, OCWD). W czwartym rozdziale OCWD sugeruje si dostosowane uycie katechezy i niektrych rytw waciwych katechumenatowi dla nawrcenia i dojrzewania w wierze take dorosych ju ochrzczonych. Nastpnie, Magisterium Kocioa wielokrotnie potwierdzao naglc konieczno katechumenatu pochrzcielnego. Por. szczeglnie: PAWE VI, adhort. apost. Evangelii Nuntiandi, 44: dzisiejsze warunki coraz bardziej wymagaj katechizacji w postaci jakiego katechumenatu. JAN PAWE II, adhort. apost. Catechesi Tradend, 44: Nasza duszpasterska i misyjna troska kierowana jest do tych, ktrzy urodzeni w kraju chrzecijaskim, a nawet yjc w rodowisku socjologicznie rzecz biorc chrzecijaskim, nigdy przecie nie zostali wyksztaceni we wasnej wierze i std, jako doroli, pozostaj katechumenami w dosownym znaczeniu tego sowa. JAN PAWE II, adhort. apost. Christifideles Laici, 61: Pomoc [w formacji chrzecijan] moe by katecheza osb ochrzczonych prowadzona w formie katechumenatu i wykorzystujca pewne elementy Rytu chrzecijaskiej inicjacji dorosych, ktre su odkryciu i przeywaniu ogromnych i nadzwyczajnych bogactw i odpowiedzialnoci wynikajcych z otrzymanego Chrztu. Katechizm Kocioa Katolickiego, 1231: Chrzest dzieci ze swej natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o pniejsze nauczanie, lecz take o konieczny rozwj aski chrztu w miar dorastania osoby. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 59: Wzorem kadej katechezy jest katechumenat chrzcielny, ktry jest specyficzn formacj, przez jak dorosy nawrcony na wiar jest prowadzony do wyznania wiary chrzcielnej w czasie wigilii paschalnej. Ta formacja katechumenalna powinna inspirowa inne formy katechezy, w ich celach i w ich dynamice; tame, 91: Katecheza pochrzcielna, nie muszc odtwarza mechanicznie konfiguracji katechumenatu chrzcielnego oraz uznajc w katechizowanych ich rzeczywisto ochrzczonych, uczyni dobrze inspirujc si w tej szkole przygotowujcej do ycia chrzecijaskiego, pozwalajc, by j oywiay jej podstawowe i charakterystyczne elementy. Zob. take: KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 51: Stae wychowanie wiary. W rnych regionach jest ono nazywane katechez sta. Zwraca si ono do chrzecijan wprowadzonych w podstawowe elementy, ktre powinny oywia i prowadzi do dojrzaoci ich wiar w cigu caego ycia.; tame, 69: Stae wychowanie wiary poda za wychowaniem podstawowym i je zakada. Obydwa typy wychowania aktualizuj funkcje posugi sowa, rne i komplementarne, w subie staego procesu nawrcenia. 4 Por. Il Neocatecumenato. Unesperienza di evangelizzazione e catechesi in atto in questa generazione. Sintesi delle sue linee di fondo, wyd. przez Centrum neokatechumenalne Rzymu, Rzym 1976 (pro manuscripto).
1 2Naley

www.camminoneocatecumenale.it

3. katechumenat chrzcielny, wedug sposobu opisanego w Tytule IV; 4. suba katechezie, o czym mowa w Tytule V, wykonywana wedug sposobw i przez osoby tam wskazane. Art.2
[Realizacja Drogi Neokatechumenalnej]

Zgodnie z pragnieniem Papiea Jana Pawa II: Wyraam yczenie, by Bracia w Biskupstwie doceniali i wspomagali razem ze swymi Prezbiterami to dzieo dla nowej ewangelizacji, aby ono realizowao si zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorw, w duchu posugi Ordynariuszowi miejsca i w komunii z nim oraz w kontekcie jednoci Kocioa partykularnego z Kocioem powszechnym5, Droga Neokatechumenalna jest realizowana w diecezjach: 1. pod kierownictwem Biskupa diecezjalnego6 i z prowadzeniem Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog, lub Ekipy odpowiedzialnej delegowanej, o czym w art. 3, 7; 2. zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorw zawartymi w obecnym Statucie i w Dyrektorium katechetycznym Drogi Neokatechumenalnej, ktre zbieraj ustn tradycj oraz ponadtrzydziestoletni praktyk Drogi; wspomniane Dyrektorium skada si z tekstu zawartego w tomach: Droga Neokatechumenalna. Linie orientacyjne dla ekip katechistw. Art. 3
[Zadania Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog]

Do Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog, o czym w Tytule VI, naley: 1. przekazywanie do dyspozycji Biskupw diecezjalnych dbr duchowych, o czym w art. 1 3; 2. prowadzenie realizacji Drogi Neokatechumenalnej i gwarantowanie jej autentycznoci; 3. wypenianie wasnych zada wskazanych w niniejszym Statucie; 4. prowadzenie stosownych konsultacji; 5. utrzymywanie staych kontaktw z Biskupami diecezjalnymi; 6. utrzymywanie staych kontaktw z Papiesk Rad do Spraw wieckich, dykasteri, ktrej Ojciec wity powierzy zadanie towarzyszenia Drodze Neokatechumenalnej7, jak rwnie z innymi dykasteriami Stolicy witej w ramach waciwych im kompetencji, informujc o tym Papiesk Rad do Spraw wieckich; 7. mianowanie, wedug sposobw przewidzianych w art. 31 2, narodowych Ekip odpowiedzialnych jak rwnie, jeli okae si to konieczne, Ekip regionalnych i diecezjalnych powierzajc im, w odpowiednim zakresie, zadania, o czym w poprzednich punktach 2, 3, 4 i 5. Ekipy te peni okrelone tam zadania, dopki Midzynarodowa Ekipa nie uzna za stosowne zastpi je lub zmieni.

JAN PAWE II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS 82 (1990) 1515. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 223; por. KPK, kan. 775 1, KKKW, kan. 617. 7 Por. JAN PAWE II, List do Kardynaa Jamesa Francisa Stafforda, Przewodniczcego Papieskiej Rady do Spraw wieckich, 5 kwietnia 2001, w: LOss. Rom., 17-18 kwietnia 2001, s. 4.
5 6

www.camminoneocatecumenale.it

Art. 4
[Dobra doczesne]

1. Droga Neokatechumenalna, jako itinerarium formacji katolickiej, ktre realizuje si w diecezjach poprzez posugi penione bezpatnie, nie posiada wasnego majtku. 2. Gdy w jakiej diecezji uzna si za poyteczne wesprze ekonomicznie inicjatywy i dziaania odpowiadajce potrzebom ewangelizacji realizowanej przez Drog Neokatechumenaln, wtedy na prob Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog Biskup diecezjalny rozway celowo erygowania autonomicznej fundacji diecezjalnej posiadajcej osobowo prawn i kierujcej si wasnymi statutami, ktra bdzie uznana take przez prawo cywilne. Moe ona by wspierana darowiznami osb uczestniczcych w Drodze Neokatechumenalnej, jak rwnie innych osb oraz instytucji. 3. We wsplnotach w odpowiedzi na rne potrzeby zbierane s kolekty. Zadaniem odpowiedzialnych wsplnot, a take ekip odpowiedzialnych za Drog na kadym poziomie, jest zapewni, aby zarzdzanie tymi kolektami odbywao si z wielkim poczuciem odpowiedzialnoci i zgodnie z prawem.

www.camminoneocatecumenale.it

Tytu II

Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny


Rozdzia I Podstawowe elementy Neokatechumenatu
Art. 5
[Adresaci]

1. Neokatechumenat jest narzdziem sucym Biskupom do ponownego odkrywania chrzecijaskiego wtajemniczenia dorosych ju ochrzczonych. Wrd nich mona wymieni8: 1. tych, ktrzy oddalili si od Kocioa; 2. tych, ktrzy nie byli wystarczajco ewangelizowani i katechizowani; 3. tych, ktrzy pragn pogbia swoj wiar i prowadzi j ku dojrzaoci; 4. tych, ktrzy pochodz z wyzna chrzecijaskich nie bdcych w penej jednoci z Kocioem katolickim. 2. Duchowni i osoby zakonne, ktrzy pragn oywi dar Chrztu poprzez Neokatechumenat i take lepiej mu suy, id t Drog w poszanowaniu wasnego powoania i charyzmatu, wypeniajc zadania powierzone im przez ich Biskupa diecezjalnego, albo w przypadku osb zakonnych, przez Przeoonego9. Ponadto dla osb zakonnych wymagana jest zgoda ich Przeoonego.
[Neokatechumenat realizuje si w parafii]

Art. 6

1. Neokatechumenat, jako itinerarium ponownego odkrywania wtajemniczenia chrzecijaskiego, jest realizowany zasadniczo w parafii, ktra stanowi zwyczajne rodowisko, gdzie rodzi si i wzrasta w wierze10, miejsce uprzywilejowane, gdzie Koci, Matka i Mistrzyni, rodzi w rdle chrzcielnym synw Boych i nosi ich w onie do nowego ycia11. 2. Poniewa duszpasterstwo wtajemniczenia chrzecijaskiego jest ywotne dla parafii12, Proboszcz znajduje si w centrum realizowania Drogi Neokatechumenalnej13, podejmujc, rwnie przy wsppracy innych prezbiterw, pastersk trosk nad tymi, ktrzy ni id14.

Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 172. Por. JAN PAWE II, adhort. apost. Vita consecrata, 56. 10 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 257. 11 Por. tame, 79 i 257; Katechizm Kocioa Katolickiego, 169 i 507. 12 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 91; por. rwnie 64: Katecheza wtajemniczajca jest w ten sposb koniecznym ogniwem midzy dziaaniem misyjnym, ktre wzywa do wiary, i dziaaniem duszpasterskim, ktre nieustannie karmi wsplnot chrzecijask. Nie jest wic dziaaniem o charakterze fakultatywnym, ale dziaaniem podstawowym i fundamentalnym Bez niego dziaanie misyjne nie miaoby cigoci i byoby bezowocne. Bez niego dziaanie duszpasterskie nie miaoby korzeni oraz byoby powierzchowne i pogmatwane. Jakakolwiek burza spowodowaaby upadek caej budowli. 13 Por. WITA KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOEGO, OCWD, 45; KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 225. 14 Por. KPK, kan. 519: Proboszcz jest wasnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmujcym pastersk trosk o powierzon mu wsplnot pod wadz biskupa diecezjalnego. Powoany jest do uczestnictwa w posudze Chrystusa, aeby dla teje wsplnoty wykonywa zadania nauczania, uwicania i kierowania, przy wsppracy take innych prezbiterw i diakonw oraz nioscych pomoc wiernych wieckich, zgodnie z przepisami prawa; por. KKKW, kan. 281.
8 9

www.camminoneocatecumenale.it

3. Droga Neokatechumenalna zmierza do rozwijania u tych, do ktrych jest skierowana, dojrzaego poczucia przynalenoci do parafii oraz budzenia relacji gbokiej komunii i wsppracy z wszystkimi wiernymi i z innymi rzeczywistociami wsplnoty parafialnej. Art. 7
[Neokatechumenat realizuje si w maej wsplnocie]

1. Wewntrz parafii Neokatechumenat jest przeywany w maej wsplnocie zwanej wsplnot neokatechumenaln poniewa form pen i zwyczajn wtajemniczenia chrzecijaskiego dorosych jest forma wsplnotowa15. 2. Wzorem wsplnoty neokatechumenalnej jest wita Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Sowo Boe, ktre stao si Czowiekiem, dojrzewa wzrastajc w mdroci, w latach i w asce, pozostajc poddane Jzefowi i Maryi16. We wsplnocie neokatechumeni staj si dojrzaymi w wierze, wzrastajc w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kocioowi. Art. 8
[Katechezy pocztkowe, itinerarium neokatechumenalne, trjng i ekipa katechistw]

1. Neokatechumenat obejmuje katechezy pocztkowe (Rozdz. II) oraz itinerarium neokatechumenalne rozwinite wedug trzech faz wtajemniczenia chrzecijaskiego: prekatechumenat, katechumenat i wybranie, podzielone na etapy odmierzane przejciami z odpowiednimi celebracjami (Rozdz. IV)17. 2. Katechezy pocztkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opieraj si na trzech podstawowych elementach (trjng) ycia chrzecijaskiego uwydatnionych przez Sobr Watykaski II: Sowo Boe, Liturgia i Wsplnota (Rozdz. III). 3. W centrum caego Neokatechumenatu znajduje si synteza przepowiadania kerygmatycznego, przemiany ycia moralnego i liturgii18. 4. Neokatechumenat jest prowadzony w komunii z Proboszczem i pod jego pastersk odpowiedzialnoci przez ekip katechistw (Tytu V)19, z uwzgldnieniem tego, co postanowiono w art. 2. 5. Wspomniana ekipa poprzez katechezy pocztkowe otwiera proces noszenia w onie do wiary, w ktrym formuj si wsplnoty. Co pewien czas, zazwyczaj jeden raz w roku, ekipa powraca, aby prowadzi rne przejcia itinerarium neokatechumenalnego i dawa wskazania konieczne do rozwoju poszczeglnych faz i etapw.
Por. OCWD, 3; KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 258, przypis 25: Naley zauway, e Papie Jan Pawe II podkrela w Christifideles laici 61 konieczno maych wsplnot kocielnych w kontekcie parafii, a nie jako ruchu paralelnego, ktry obejmuje jej najlepszych czonkw: W niektrych parafiach znaczn pomoc w formacji chrzecijan su mae wsplnoty kocielne, dziki ktrym do wszystkich zaktkw dociera z ca moc wiadomo i dowiadczenie kocielnej komunii i misji. 16 Por. k 2,52. 17 Ostatecznym celem Neokatechumenatu jest prowadzenie osoby, etap po etapie, i stopie po stopniu, nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet gbokiej z Nim zayoci (KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 80; por. OCWD, 6), ktry nam w wierze przewodzi i j wydoskonala (Hbr 12,2). 18 Por. JAN PAWE II, Przemwienie do 350 katechistw wdrownych Drogi Neokatechumenalnej, w: LOss. Rom., 18 stycznia 1994: Wasz zasug jest odkrycie na nowo wartoci przepowiadania kerygmatycznego, ktre zaprasza do udziau w wierze take oddalonych, realizujc itinerarium pochrzcielne wedug wskaza Ordo Initiationis Christian Adultorum, do ktrych nawizuje Katechizm Kocioa Katolickiego (por. n. 1231). W centrum tej drogi wiary jest owocne poczenie: przepowiadania, zmiany ycia moralnego i liturgii. 19 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 156, 230-232; JAN PAWE II, adhort. apost. Catechesi Tradend, 55; enc. Redemptoris missio, 71; KPK, kan. 211; KKKW, kan. 14.
15

www.camminoneocatecumenale.it

Rozdzia II Katechezy pocztkowe


Art. 9
[Kerygmat i celebracje]

Neokatechumenat rozpoczyna si w parafii na zaproszenie Proboszcza katechezami kerygmatycznymi20, zwanymi katechezami pocztkowymi zawartymi w Dyrektorium. Odbywaj si one przez dwa miesice podczas pitnastu spotka wieczornych i kocz trzydniow konwiwencj. Aby dowiadczy Trjnogu: Sowa, Liturgii i Wsplnoty, na ktrych opiera si ycie chrzecijaskie, w katechezach pocztkowych wyrnia si trzy czci: 1. Goszenie kerygmatu wzywajcego do nawrcenia: dobra nowina o mierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa21; rzeczywicie spodobao si Bogu przez gupstwo kerygmatu zbawi tych, ktrzy wierz (1Kor 1,21 por. tekst grecki). To sowo zbawienia22 wzywa do nawrcenia i do wiary23, zaprasza do uznania si grzesznikami, do przyjcia przebaczenia i darmowej mioci Boga oraz do wyruszenia w drog ku wasnej przemianie w Chrystusa moc Ducha. Nawrcenie jest przypiecztowane Liturgi Pokutn, wedug obrzdu pojednania wielu penitentw, z indywidualn spowiedzi i rozgrzeszeniem. Ten sakrament, celebrowany okresowo, bdzie podtrzymywa drog nawrcenia poszczeglnych osb i wsplnoty. 2. Kerygmat przygotowany przez Boga w historii zbawienia (Abraham, Wyjcie itd.): przekazuje si klucze hermeneutyczne konieczne do suchania i rozumienia Pisma witego, aby widzie w Jezusie Chrystusie wypenienie Pism i podda fakty wasnej historii pod wiato Sowa24. To wtajemniczenie w Pismo zostaje przypiecztowane Liturgi Sowa, podczas ktrej uczestnicy otrzymuj Bibli z rk Biskupa gwaranta jej autentycznej interpretacji jako znak, e odtd przez cay czas Drogi Matka Koci bdzie ich co tydzie karmi ze Stou Sowa, ywego rda katechezy25. 3. Kerygmat w sakramentach i we wsplnocie (koinonia): katechezy osigaj szczyt podczas konwiwencji w celebracji Eucharystii. Ta celebracja przygotowana przez odpowiednie katechezy pomaga ponownie odkry paschalny blask ukazany przez Sobr Watykaski II i dowiadczy komunii midzy brami. Istotnie, jest niemoliwe, aby powstaa wsplnota chrzecijaska nie majc zakorzenienia i centrum w celebracji witej Eucharystii; od niej wic naley rozpoczyna wszelkie wychowanie zmierzajce do ksztatowania ducha wsplnoty26. Celebracja Eucharystii bdzie towarzyszy wsplnocie podczas caego itinerarium. Art. 10
[Narodziny wsplnoty neokatechumenalnej]

1. W ostatnim dniu konwiwencji proklamuje si Kazanie na Grze, obraz nowego czowieka, oraz przedstawia itinerarium neokatechumenalne jako drog noszenia w onie, na wzr Najwitszej Dziewicy Maryi.
Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 62. Por. Rz 16,25; Dz 5,42; 8,35; 11,20; KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 102. 22 Dz 13,26. 23 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 53-55. 24 Por. Ps 119(118),105. 25 Por. JAN PAWE II, adhort. apost. Catechesi Tradend, 27; KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 94. 26 SOBR WATYKASKI II, dekret Presbyterorum ordinis, 6.
20 21

www.camminoneocatecumenale.it

2. Poprzez przepowiadanie i celebracje w czasie katechez pocztkowych Duch wity zaprasza mczyzn i kobiety w rnym wieku, o zrnicowanej mentalnoci, kulturze i uwarunkowaniach spoecznych, do podjcia wsplnie drogi nawrcenia opartej na stopniowym, ponownym odkrywaniu ogromnych i nadzwyczajnych bogactw i odpowiedzialnoci wynikajcych z otrzymanego Chrztu27, aby dokonywa w nich stopniowego wzrostu i dojrzewania wiary i ycia chrzecijaskiego28. Na zakoczenie konwiwencji, z tych, ktrzy przyjmuj wezwanie do przebycia takiego katechumenatu pochrzcielnego, formuje si wsplnot neokatechumenaln. 3. Wsplnota neokatechumenalna jest powierzona pasterskiej trosce Proboszcza i wyznaczonego przez niego prezbitera (por. art. 27). Ponadto, wsplnota wskazuje przez gosowanie odpowiedzialnego wieckiego i kilku wspodpowiedzialnych29, ktrych potwierdza Proboszcz i ekipa katechistw. Odpowiedzialni wsppracuj z prezbiterem, aby zapewni wsplnocie przebieg itinerarium Drogi Neokatechumenalnej zgodnie z tym, co postanowiono w Statucie i w Dyrektorium i aby troszczy si o sprawy organizacyjne30. 4. Po zakoczeniu katechez pocztkowych ekipa katechistw wyjania prezbiterowi przewodniczcemu wsplnocie i ekipie odpowiedzialnych waciwy Drodze Neokatechumenalnej sposb przygotowywania celebracji Sowa i Eucharystii oraz przebieg comiesicznej konwiwencji, a take podaje formacyjne tematy biblijne do celebracji Sowa.

Rozdzia III Sowo, Liturgia i Wsplnota


Sekcja 1 Sowo Boe Art. 11
[Cotygodniowa celebracja Sowa]

1. W kadej wsplnocie neokatechumenalnej co tydzie odbywa si celebracja Sowa Boego31, zasadniczo z czterema czytaniami32, wedug tematw podanych w Dyrektorium katechetycznym Drogi Neokatechumenalnej na poszczeglne etapy. 2. Podczas celebracji Sowa Boego, przed homili, Prezbiter zaprasza chtnych spord obecnych, aby krtko wyrazili, co proklamowane Sowo powiedziao w odniesieniu do ich ycia. W homilii, ktra ma uprzywilejowane miejsce w nauczaniu Neokatechumenatu33, prezbiter przedua goszenie Sowa34, interpretujc je zgodnie z Magisterium35 i aktualizujc je w dzi drogi wiary neokatechumenw.
JAN PAWE II, adhort. apost. Christifideles Laici, 61; por. OCWD, 295. Por. OCWD, 296. 29 Na pocztku kadego etapu neokatechumenalnego itinerarium Drogi, zgodnie z Dyrektorium, odpowiedzialny i wspodpowiedzialni s weryfikowani poprzez Ekip katechistw, w porozumieniu z Proboszczem i z prezbiterem wsplnoty. 30 Por. PAWE VI, adhort. apost. Evangelii Nuntiandi, 73. 31 Por. Cremoniale Episcoporum, nr 226. 32 Zwykle pierwsz lektur bierze si z Tory lub ksig historycznych ST; drug z prorokw lub ksig mdrociowych; trzeci z pism apostolskich i czwart z Ewangelii. 33 Por. Katechizm Kocioa Katolickiego, 132. 34 Por. tame, 1154. 35 Por. PAPIESKA KOMISJA BIBLIJNA, Interpretacja Biblii w Kociele, III, B, 3: Kapani, jako wsppracownicy biskupw, maj jako pierwszy obowizek goszenie Sowa (por. Presbyterorum ordinis, 4). Zostali oni obdarzeni szczeglnym charyzmatem
27 28

www.camminoneocatecumenale.it

3. Kada celebracja Sowa jest starannie przygotowana przez kolejne grupy ze wsplnoty z pomoc, gdy to moliwe, prezbitera. Grupa wybiera czytania36 i piewy37, przygotowuje wprowadzenia oraz przygotowuje sal i znaki liturgiczne do celebracji, gorliwie troszczc si o ich godno i pikno38. 4. Neokatechumeni, aby zgbia Pismo wite wedug myli i serca Kocioa39, korzystaj przede wszystkim z pism Ojcw, z dokumentw Magisterium, zwaszcza z Katechizmu Kocioa Katolickiego, oraz z dzie autorw duchowych40. Sekcja 2 Liturgia Art. 12
[Wigilia Paschalna]

1. Centrum i rdem ycia chrzecijaskiego jest misterium paschalne, przeywane i sprawowane w nadzwyczajny sposb podczas witego Triduum41, ktrego wspaniay blask opromienia wiatem cay rok liturgiczny42. Dlatego jest ono osi Neokatechumenatu, ktry jest wanie ponownym odkrywaniem wtajemniczenia chrzecijaskiego. 2. Wigilia Paschalna, centrum liturgii chrzecijaskiej i jej duchowo chrzcielna s natchnieniem dla caej katechezy43. Z tej wanie racji podczas itinerarium neokatechumeni s stopniowo wtajemniczani44 w coraz doskonalsze uczestniczenie w tym wszystkim, co ta wita noc oznacza, celebruje i realizuje. 3. W ten sposb Neokatechumenat przyczynia si do stopniowego ksztatowania zgromadzenia parafialnego, ktre przygotowuje i celebruje Wigili Paschaln w wit noc z caym bogactwem elementw, znakw liturgicznych i sakramentalnych wymaganych przez Koci45.

interpretowania Pisma wtedy, gdy przekazuj nie swoje osobiste idee, ale Sowo Boe, aplikuj wieczn prawd Ewangelii do konkretnych okolicznoci ycia (tame). 36 W tym celu, neokatechumeni korzystaj z pewnych narzdzi, np.: Sownik teologii biblijnej, X. LON-DUFOUR, teksty paralelne i noty Biblii Jerozolimskiej, itp. 37 Na Drodze Neokatechumenalnej uywa si piewnika zoonego ze pieww wyjtych ze Sowa Boego i tradycji liturgicznej chrzecijaskiej i hebrajskiej, ktre podkrelaj treci rnych etapw i przej. 38 Por. Oglne wprowadzenie do Mszau Rzymskiego, 288. 39 JAN PAWE II, adhort. apost. Catechesi Tradend, 27; por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 127. 40 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 128, 96. 41 Por. Msza Rzymski, Annunzio del giorno della Pasqua nella solennit dellEpifania: Centrum caego roku liturgicznego jest Triduum Pana ukrzyowanego, pogrzebanego i zmartwychwstaego. 42 Por. Katechizm Kocioa Katolickiego, 1168. 43 KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 91; por. tame: Katechumenat chrzcielny jest cakowicie przeniknity przez Misterium Paschalne Chrystusa. Dlatego cae wtajemniczenie chrzecijaskie powinno mie charakter paschalny (OCWD, 8); por. tame, 59. 44 Take dzisiaj, tylu neokatechumenw przychodzi ze wiata i z dowiadcze poza Kocioem, i dlatego potrzebuj stopniowego wprowadzenia w sakramenty: propedeutyki sakramentalnej, ktr Jan Pawe II okreli jako laboratorium sakramentalne, w ktrym ochrzczeni, ale niewtajemniczeni (por. KAROL WOJTYA, Aby Chrystus si nami posugiwa. Katechumenat XX wieku, Znak nr 34/1952, s.402-413), mog stopniowo odkrywa blask misterium paschalnego. 45 Por. KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOEGO, List oklny o przygotowaniu i obchodzeniu wit Wielkanocnych Paschalis sollemnitatis, 39-42, 77-96.
www.camminoneocatecumenale.it

Art. 13
[Eucharystia]

1. Eucharystia jest prawdziwie istotna dla Neokatechumenatu, gdy jest on wanie katechumenatem pochrzcielnym, przeywanym w maej wsplnocie46. Eucharystia dopenia bowiem wtajemniczenie chrzecijaskie47. 2. Neokatechumeni celebruj Eucharysti w maej wsplnocie, aby by stopniowo wtajemniczani do penego, wiadomego i czynnego udziau w witych misteriach48, a take aby i za przykadem Chrystusa, ktry podczas rozmnoenia chleba poleci ludziom usi gromadami po pidziesiciu (k 9,14). Ten zwyczaj utrwalony w ponadtrzydziestoletniej praktyce Drogi wydaje obfite owoce49. 3. Uwzgldniajc take specyficzne wymogi formacyjne i duszpasterskie, biorc pod uwag dobro poszczeglnych osb albo grup, a zwaszcza owoce, jakie mog pyn dla caej wsplnoty chrzecijaskiej50, maa wsplnota neoka- techumenalna51 za zgod Biskupa diecezjalnego celebruje Eucharysti niedzieln52, otwart take dla innych wiernych, po pierwszych nieszporach. 4. Kada celebracja Eucharystii jest przygotowana, gdy to moliwe pod kierunkiem prezbitera przez kolejne grupy ze wsplnoty neokatechumenalnej, ktre opracowuj krtkie wprowadzenia do czyta, dobieraj piewy, przygotowuj chleb, wino i kwiaty oraz troszcz si o pikno i godno znakw liturgicznych.

Por. JAN PAWE II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990, AAS 82 (1990) 1515: To wanie goszenie Ewangelii, dawanie wiadectwa w maych wsplnotach i sprawowanie Eucharystii w grupach (por. Notyfikacja o liturgiach w grupach Drogi Neokatechumenalnej, w: L'Oss. Rom., 24 grudnia 1988) s rodkami, ktre pozwalaj czonkom (wsplnot) odda si posudze odnowy Kocioa; Tene, Przemwienie do 350 katechistw wdrownych Drogi Neokatechumenalnej, w: LOss. Rom., 18 stycznia 1994: To wszystko odbywa si w maych wsplnotach, w ktrych refleksja nad sowem Boym i uczestniczenie w Eucharystii formuj ywe komrki Kocioa, dynamizuj ycie parafii poprzez dziaalno chrzecijan dojrzaych, zdolnych do dawania wiadectwa prawdzie dziki wierze przeywanej w sposb radykalny (Przesanie do Biskupw Europy zebranych w Wiedniu, 12 kwietnia 1993). 47 Por. OCWD, 36, 368. 48 Por. SOBR WATYKASKI II, konst. Sacrosanctum Concilium, 48; KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 85; W. LEON WIELKI, Sermo 12, De passione: Nasze uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa nie zmierza do czego innego, jak tylko do naszej przemiany w to, co przyjmujemy, aby przyoblec si cakowicie w ciao i w ducha Tego, w ktrym umarlimy, zostalimy pogrzebani i zmartwychwstalimy. 49 W ten sposb wychodzi si naprzeciw wymaganiom wspczesnego czowieka: docenia si niedziel unikajc rozproszenia waciwego dla weekendu, wyrywa si modych z dyskotek w sobot wieczr i z narkotykw, jednoczy rodzin podczas niedzielnej liturgii domowej uprzywilejowanego momentu przekazywania wiary dzieciom i daje bardziej uformowanym braciom moliwo pomagania i oywiania niedzielnych mszy parafialnych. Ale nade wszystko, intensywno uczestnictwa maej wsplnoty w Najwitszej Eucharystii stymuluje i podtrzymuje zmian moraln, a take wzbudza liczne powoania do kapastwa, ycia zakonnego i misyjnego. 50 JAN PAWE II, List apost. Dies Domini, 36; por. WITA KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOEGO, Actio Pastoralis de Missis pro ctibus particularibus (Instrukcja dotyczca odprawiania Mszy witej dla grup specjalnych): Usilnie zachca si duszpasterzy do rozwaania i pogbiania duchowej i formacyjnej wartoci tych liturgii. 51 Por. JAN PAWE II, Przemwienie do 350 katechistw wdrownych Drogi Neokatechumenalnej, w: LOss. Rom., 18 stycznia 1994: Wasze wieloletnie dowiadczenie w Drodze na pewno nauczyo was, e maa wsplnota, wspierana przez sowo Boe i niedzieln Eucharysti, staje si miejscem komunii. 52 Por. Notyfikacja Kongregacji do Spraw Kultu Boego o liturgiach w grupach Drogi Neokatechumenalnej, w: L'Oss. Rom., 24 grudnia 1988: Kongregacja zgadza si, by wrd dostosowa przewidzianych przez Instrukcj Actio pastoralis, nr 6-11, grupy wspomnianej Drogi mogy przyjmowa komuni pod dwiema postaciami, uywajc chleba przanego, i umieci, ad experimentum, obrzd znaku pokoju po modlitwie powszechnej. Idc za wskazaniami Instrukcji Ecclesia de mysterio (art. 3, 3), aby przygotowa zgromadzenie do lepszego przyjcia homilii, prezbiter moe roztropnie umoliwi komu z obecnych, by krtko wyrazi to, co proklamowane Sowo powiedziao w odniesieniu do jego ycia.
46

www.camminoneocatecumenale.it

Art. 14
[Pokuta, modlitwa, rok liturgiczny, praktyki pobone]

1. Sakrament Pokuty przyczynia si w najwyszym stopniu do podtrzymania ycia chrzecijaskiego53. Neokatechumeni podczas drogi nawrcenia celebruj okresowo ten sakrament wedug obrzdu pojednania wielu penitentw z indywidualn spowiedzi i rozgrzeszeniem. S rwnie wychowywani do systematycznego przystpowania do Sakramentu Pokuty wedug obrzdu pojednania jednego penitenta. 2. Neokatechumeni s stopniowo wprowadzani w modlitw liturgiczn i w modlitw osobist54. Rodzice s uczeni przekazywania wiary dzieciom55 podczas celebracji domowej w ramach Jutrzni Niedzielnej56. Dzieci s przygotowywane do Pierwszej Komunii w. oraz do Bierzmowania w parafii i po 13 roku ycia s zapraszane, aby rozpocz Drog Neokatechumenaln. 3. Koci stopniowo wprowadza neokatechumenw w bogactwa duchowe i katechetyczne roku liturgicznego, podczas ktrego celebruje cae misterium Chrystusa57. W tym celu katechici przekazuj obwieszczenie przygotowujce Adwent, Wielki Post i Pasch. 4. Ponadto neokatechumeni s stopniowo wychowywani do kultu eucharystycznego poza Msz wit, do nocnej adoracji, do odmawiania raca witego i do innych praktyk pobonych wedug tradycji katolickiej. Sekcja 3 Wsplnota Art. 15
[Wymiar wsplnotowy i konwiwencja]

1. Wychowanie do ycia wsplnotowego jest jednym z podstawowych zada wtajemniczenia chrzecijaskiego58. Neokatechumenat wychowuje do tego w sposb stopniowy i stay poprzez wczenie do maej wsplnoty, jako Ciaa Chrystusa zmartwychwstaego, otwartej na ycie wsplnoty parafialnej i caego Kocioa. 2. Szczeglnym momentem tego wychowania jest comiesiczny dzie konwiwencji kadej wsplnoty neokatechumenalnej. W tym dniu po celebracji Jutrzni, neokatechumeni przekazuj dowiadczenie tego, co aska Boa dokonuje w ich yciu i ujawniaj swoje ewentualne trudnoci, z poszanowaniem wolnoci sumienia poszczeglnych osb. To uatwia wzajemne poznanie i owiecenie oraz wzajemn zacht, aby dostrzega dziaanie Boga w historii kadego. 3. Wsplnota pomaga neokatechumenom odkry w sobie potrzeb nawrcenia i dojrzewania w wierze: rnorodno, wady, saboci uwydatniaj niezdolno kochania drugiego takim, jakim jest, burz faszywe ideay wsplnoty i pozwalaj dowiadczy, e jedno (koinonia) jest dzieem Ducha witego59.
SOBR WATYKASKI II, dekret Christus Dominus, 30; por. KKKW, kan. 718-736. Por. art. 20, 1 i 3. 55 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 226-227, 255; KPK, kan. 774 2; KKKW, kan. 618. 56 Por. Oglne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 27. 57 Wprowadzenie do Mszau Rzymskiego, Oglne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 17; por. KKKW, kan. 619. 58 Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 86. 59 Por. tame, 253: Wsplnota chrzecijaska jest historycznym urzeczywistnieniem daru komunii (koinonia), ktra jest owocem Ducha witego.
53 54

www.camminoneocatecumenale.it

Art. 16
[Dowiadczenie koinonii i owoce wsplnoty]

1. W miar jak neokatechumeni wzrastaj w wierze, zaczynaj pojawia si znaki koinonii: nieosdzanie, nieopieranie si zemu, przebaczenie i mio do nieprzyjaciela60. Koinonia uwidacznia si take w pomaganiu potrzebujcym, w trosce o chorych, cierpicych i starych oraz we wspieraniu w miar moliwoci tych, ktrzy s na misji, stosownie do wskaza Dyrektorium. Neokatechumeni s stopniowo formowani do coraz gbszego ducha wsplnoty i wzajemnej pomocy. 2. W ten sposb Neokatechumenat formuje stopniowo w parafii zesp wsplnot, ktre ukazuj znaki mioci w wymiarze krzya61 i doskonaej jednoci62, a przez to wzywaj do wiary oddalonych i przygotowuj niechrzecijan do przyjcia przepowiadania Ewangelii. 3. Droga Neokatechumenalna jest zatem ofiarowana jako odpowiednie narzdzie, ktre pomaga parafii, aby coraz lepiej penia misj eklezjaln bycia sol, wiatem i zaczynem dla wiata63, i aby janie przed ludmi jako widzialne Ciao Jezusa Chrystusa zmartwychwstaego64 powszechny sakrament zbawienia65. Art. 17
[Wtajemniczenie w misj]

1. Katecheza uzdalnia chrzecijanina do ycia we wsplnocie i do czynnego uczestniczenia w yciu i misji Kocioa66. Neokatechumeni s wtajemniczani do tego, aby byli obecni jako chrzecijanie w spoeczestwie67, i do ofiarowania ich wspdziaania w rnych posugach eklezjalnych zgodnie z powoaniem kadego68. 2. Neokatechumeni wsppracuj czynnie w ewangelizacji i w budowaniu Kocioa69, przede wszystkim bdc tym, kim s70: ich postanowienie, by przeywa w sposb autentyczny powoanie chrzecijaskie, wyraa si w skutecznym wiadectwie dla innych, staje si bodcem do ponownego odkrywania wartoci chrzecijaskich, ktre w przeciwnym razie mogyby pozosta prawie ukryte. 3. Po pewnym czasie Drogi71 kada wsplnota neokatechumenalna przez gosowanie wskazuje niektrych braci, aby penili zadanie katechistw. Jeli oni zaakceptuj to wskazanie po zaaprobowaniu przez Proboszcza i katechistw, ktrzy prowadz wsplnot wwczas z prezbiterem i odpowiedzialnym wsplnoty tworz ekip katechistw, aby ewangelizowa i

Por. k 6,27-37; Mt 5,38-48. Por. J 13,34-35: Przykazanie nowe daj wam, abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem; ebycie i wy tak si miowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi. 62 Por. J 17,21: Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by wiat uwierzy, e Ty Mnie posae. 63 Por. Mt 5,13-16; 13,33. 64 Por. SOBR WATYKASKI II, konst. Lumen Gentium, 7-8. 65 Por. tame, konst. Lumen Gentium, 48; tame, konst. Gaudium et Spes, 45. 66 KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 86. 67 Tame. 68 Tame; por. KPK, kan. 210, KKKW, kan. 13. 69 OCWD, 19, 4. 70 Por. PAWE VI, Audiencja generalna, 8 maja 1974, w: Notitiae, 95-96 [1974], 230: To zamierzenie, gdy dla was jest wiadomym i autentycznym sposobem przeywania powoania chrzecijaskiego, staje si take skutecznym wiadectwem dla innych, zacht do odkrywania i odzyskania prawdziwych, autentycznych, rzeczywistych wartoci chrzecijaskich, ktre inaczej mogyby pozosta prawie e ukryte, upione i jakby rozmyte w zwyczajnym yciu, zob. Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach Pawa VI i Jana Pawa II, Wyd. Kerygma, Lublin 1993, s. 30. 71 Zwykle po drugim skrutynium przejcia do katechumenatu pochrzcielnego.
60 61

www.camminoneocatecumenale.it

prowadzi nowe wsplnoty zarwno we wasnej, jak te w innej parafii, lub w innej diecezji72, gdzie o to poprosz Proboszczowie lub Ordynariusze diecezji. 4. Neokatechumeni wsppracuj w dziaalnoci misyjnej i duszpasterskiej parafii i diecezji. Przed Redditio Symboli73, biorc pod uwag ich dojrzao w wierze, ci, ktrzy tego pragn, ofiaruj swoj wspprac. Po Redditio Symboli czci skadow wtajemniczenia chrzecijaskiego jest udzia neokatechumenw w rnorodnych posugach eklezjalnych, zgodnie z powoaniem kadego z nich.
[Wtajemniczenie i formacja do powoania kapaskiego]

Art. 18

1. Droga Neokatechumenalna, jak kade prawdziwe itinerarium katechetyczne, jest take rodkiem, by wzbudza powoania do kapastwa i do szczeglnej konsekracji Bogu w rnych formach ycia zakonnego i apostolskiego oraz zapala w sercu poszczeglnych osb specjalne powoanie misyjne74. 2. Droga Neokatechumenalna jest take narzdziem, ktre ofiaruje si Biskupom do posugi w chrzecijaskiej formacji kandydatw do prezbiteratu. 3. Diecezjalne Seminaria Misyjne Redemptoris Mater s erygowane przez Biskupw diecezjalnych, w porozumieniu z Midzynarodow Ekip Odpowiedzialn za Drog. Kieruj si normami obowizujcymi przy formacji i inkardynowaniu duchownych diecezjalnych75 oraz wasnymi statutami, realizujc Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis76. W tych Seminariach kandydaci do kapastwa znajduj poprzez udzia w Drodze Neokatechumenalnej specyficzny i podstawowy element procesu formacyjnego, a rwnoczenie s przygotowywani do autentycznego wyboru kapastwa w subie caemu Ludowi Boemu w braterskiej komunii z prezbiterium77. 4. Do Biskupa diecezjalnego naley mianowanie przedstawionych przez Midzynarodow Ekip Odpowiedzialn za Drog, Rektora oraz innych przeoonych i wychowawcw w Diecezjalnych Seminariach Misyjnych Redemptoris Mater. Rektor w imieniu Biskupa i w cisej wizi z nim czuwa nad studiami seminarzystw i nad ich itinerarium formacyjnym oraz stwierdza zdatno kandydatw do kapastwa.

Rozdzia IV Itinerarium neokatechumenalne: fazy, etapy i przejcia


Art. 19
[Pierwsza faza: prekatechumenat pochrzcielny]

1. Pierwsz faz Neokatechumenatu jest prekatechumenat pochrzcielny bdcy czasem kenozy78, aby nauczy si chodzi w pokorze79. Ta faza jest podzielona na dwa etapy:

KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 268. Por. art. 20, 2. 74 KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 86. 75 Por. KPK, kan. 232-272 i KKKW, kan. 331-366. 76 Por. KONGREGACJA DO SPRAW WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 19 marca 1985, nr 20-101. 77 JAN PAWE II, adhort. apost. Pastores dabo vobis, n. 68. 78 Por. Flp 2,7. 79 Por. Mi 6,8.
72 73

www.camminoneocatecumenale.it

1. W pierwszym etapie, ktry obejmuje czas od katechez pocztkowych do pierwszego skrutynium przejcia do katechumenatu pochrzcielnego i ktry trwa okoo dwch lat, neokatechumeni ucz si jzyka biblijnego, celebrujc co tydzie Sowo Boe z prostymi tematami, ktre przebiegaj przez cae Pismo wite, jak: woda, skaa, baranek itd. Sowo Boe, Eucharystia i wsplnota pomagaj neokatechumenom stopniowo wyzby si faszywych wyobrae o sobie i o Bogu oraz zej do ich rzeczywistoci grzesznikw, potrzebujcych nawrcenia i odkrywajcych ponownie darmowo mioci Chrystusa, ktry im przebacza i ich kocha. Podczas kocowej celebracji pierwszego skrutynium przejcia do katechumenatu pochrzcielnego, po wpisaniu imienia, prosz Koci, aby pomg im dojrzewa w wierze dla penienia uczynkw ycia wiecznego80 i otrzymuj znak chwalebnego krzya Chrystusa, ktry owieca zbawcz rol, jak krzy peni w yciu kadego. 2. W drugim etapie, o podobnym czasie trwania, neokatechumeni celebruj wielkie etapy historii zbawienia: Abraham, Wyjcie, Pustynia, Ziemia Obiecana itd., i dany jest im czas, aby wyprbowali siebie samych, co do szczeroci intencji pjcia za Jezusem Chrystusem81, w wietle Jego Sowa: Nie moecie suy Bogu i pienidzowi (Mt 6,24). Podczas kocowej celebracji drugiego skrutynium przejcia do katechumenatu pochrzcielnego odnawiaj wobec Kocioa wyrzeczenie si szatana i wyraaj wol suenia tylko Bogu. Nastpnie studiuj i celebruj gwne figury biblijne w wietle Chrystusa: Adam, Ewa, Kain, Abel, Noe itd. 2. Skrutynia pomagaj neokatechumenom w drodze nawrcenia, z poszanowaniem sumienia i forum internum, zgodnie z normami kanonicznymi82, Obrzdami Chrzecijaskiego Wtajemniczenia Dorosych i Dyrektorium Katechetycznym Drogi Neokatechumenalnej.
[Druga faza: katechumenat pochrzcielny]

Art. 20

Drug faz Neokatechumenatu jest katechumenat pochrzcielny, ktry jest czasem83 duchowej walki, aby zdoby wewntrzn prostot nowego czowieka, ktry kocha Boga jako jedynego Pana caym sercem, caym umysem, ze wszystkich swoich si, a bliniego swego jak siebie samego84. Wspierani przez Sowo Boe, Eucharysti i wsplnot neokatechumeni wicz si w walce przeciw pokusom demona: poszukiwanie zabezpiecze, zgorszenie Krzyem i uwodzenie przez idole wiata85. Koci przychodzi neokatechumenom z pomoc, wrczajc im konieczn bro, w trzech etapach: 1. Duchowa walka chrzecijanina o nowe ycie jest nieodczna od walki modlitwy86, ktra prowadzi do intymnoci z Bogiem. Koci przeprowadza pierwsze wtajemniczenie neokatechumenw w modlitw liturgiczn i osobist, take nocn87, ktrego punktem kulminacyjnym s katechezy z Ewangelii o modlitwie i celebracja wrczenia ksigi Liturgii Godzin. Od tej pory rozpoczynaj oni dzie modlitw indywidualn Jutrzni i Godziny Czyta oraz ucz si spdza pewien czas na modlitwie w milczeniu i na modlitwie serca.
Por. 1J 3,14-15; Ef 2,10. Por. k 4,25-33. 82 Por. KPK, kan. 220 i KKKW, kan. 23. 83 Por. OCWD, 20: Dugo trwania katechumenatu zaley od dziaania aski Boej oraz od szeregu rnych okolicznoci Nie mona wic niczego ustala z gry. 84 Por. Mk 12,30-31; Pwt 6,4-5. 85 Por. Mt 4,1-11. 86 Katechizm Kocioa Katolickiego, 2725; por. KONGREGACJA DLA KOCIOW WSCHODNICH, Istruzione per lapplicazione delle prescrizione liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (6 stycznia 1996), nr 95-99. 87 Por. Oglne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 10, 57-58, 72.
80 81

www.camminoneocatecumenale.it

Neokatechumeni, skrutujc psalmy w maych grupach, s wprowadzani w sta praktyk lectio divina czy scrutatio scripturae88, podczas ktrej Sowo Boe jest czytane i rozwaane, by przeksztacio si w modlitw89. Istotnie, nieznajomo Pisma witego jest nieznajomoci Chrystusa90. 2. Koci wrcza neokatechumenom Credo (Traditio Symboli), streszczenie Pisma witego i wiary91 i posya ich po dwch, aby przepowiadali je po domach w parafii. Studiuj oni i celebruj Skad Apostolski, artyku po artykule, i oddaj go Kocioowi (Redditio Symboli), wyznajc swoj wiar i proklamujc uroczycie Credo wobec wiernych, podczas Wielkiego Postu. 3. Koci przeprowadza drugie wtajemniczenie neokatechumenw w modlitw liturgiczn i kontemplacyjn, ktrego punktem kulminacyjnym s katechezy o Modlitwie Paskiej i celebracja wrczenia Ojcze nasz, syntezy caej Ewangelii92. Od tej pory w dni powszednie Adwentu i Wielkiego Postu zaczynaj oni celebrowa wsplnotowo w parafii, przed udaniem si do pracy, Jutrzni i Godzin Czyta z pewnym czasem modlitwy kontemplacyjnej. Neokatechumeni s wtajemniczani, aby sta si maymi93 i y w synowskim powierzeniu si ojcostwu Boga, ochraniani przez macierzystwo Maryi i Kocioa oraz w wiernoci Nastpcy Piotra i Biskupowi. W tym celu przed wrczeniem Ojcze nasz neokatechumeni odbywaj pielgrzymk do sanktuarium maryjnego, aby przyj Dziewic Maryj jako Matk94, wyznaj wiar na grobie w. Piotra i dokonuj aktu przylgnicia do Ojca witego. Na tym etapie neokatechumeni studiuj systematycznie poszczeglne proby zawarte w modlitwie Ojcze nasz oraz tematy o Dziewicy Maryi: Matka Kocioa, Nowa Ewa, Arka Przymierza, Obraz chrzecijanina, itd. Art. 21
[Trzecia faza: ponowne odkrycie wybrania]

1. Trzeci faz Neokatechumenatu jest ponowne odkrycie wybrania, sedna caego katechumenatu95. Jest to czas owiecenia, w ktrym Koci uczy neokatechumenw chodzi w uwielbieniu, zanurzonych w wietle wiary96, to znaczy rozeznawa i peni wol Bo w historii, aby czyni ze swojego ycia liturgi witoci. Studiuj oni i celebruj poszczeglne fragmenty Kazania na Grze. 2. Po ukazaniu poprzez czyny, e chocia w saboci realizuje si w nich nowy czowiek opisany w Kazaniu na Grze, ktry idc ladami Jezusa Chrystusa97 nie opiera si zu i kocha nieprzyjaciela98, neokatechumeni odnawiaj uroczycie przyrzeczenia chrzcielne w czasie Wigilii Paschalnej, celebrowanej pod przewodnictwem Biskupa. W tej liturgii s przyodziani w biae szaty na pamitk swojego chrztu.

Por. J 5,39. Katechizm Kocioa Katolickiego, 1177; por. PAPIESKA KOMISJA BIBLIJNA, Interpretacja Biblii w Kociele, IV, C, 2. 90 W. HIERONIM, Comm. in Is., prol.; por. SOBR WATYKASKI II, konst. Dei Verbum, 25; Katechizm Kocioa Katolickiego, 133. 91 KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 85. 92 Tame; por. Katechizm Kocioa Katolickiego, 2761. 93 Por. Mt 18,4. 94 Por. J 19,26-27. 95 OCWD, 23. 96 Tame, 24. 97 Por. 1P 2,21. 98 Por. Mt 5,39-45.
88 89

www.camminoneocatecumenale.it

3. Potem, podczas pidziesiciu dni paschalnych, codziennie uroczycie celebruj Eucharysti. Odbywaj take pielgrzymk do Ziemi witej jako znak zalubin z Panem, nawiedzajc miejsca, gdzie Chrystus wypeni to wszystko, co oni przeywali podczas caej drogi neokatechumenalnej. 4. Po wybraniu koczy si neokatechumenat pochrzcielny.

www.camminoneocatecumenale.it

Tytu III

Stae wychowanie wiary: droga odnowy w parafii


Art. 22
[Stae wychowywanie w maej wsplnocie]

1. Wsplnota neokatechumenalna po ukoczeniu drogi ponownego odkrycia wtajemniczenia chrzecijaskiego wchodzi w proces staego wychowania wiary: trwajc na cotygodniowej celebracji Sowa i Eucharystii niedzielnej oraz w komunii braterskiej, czynnie wczona w duszpasterstwo wsplnoty parafialnej, aby dawa znaki mioci99 i jednoci100, ktre wzywaj wspczesnego czowieka do wiary: Stae wychowanie wiary stwierdza Dyrektorium Oglne o Katechizacji zwraca si nie tylko do kadego chrzecijanina, by towarzyszy mu w jego drodze do witoci, lecz take do wsplnoty chrzecijaskiej jako takiej, aby dojrzewaa tak w swoim wewntrznym yciu mioci do Boga i do braci, jak rwnie w otwartoci na wiat jako wsplnota misyjna. Pragnienie i modlitwa Jezusa do Ojca s nieustannym wezwaniem: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby wiat uwierzy, e Ty Mnie posa (J 17,21). Zblianie si, krok po kroku, do tego ideau wymaga we wsplnocie wielkiej wiernoci wobec dziaania Ducha witego, cigego karmienia si Ciaem i Krwi Pask i staego wychowywania wiary przez suchanie Sowa101. 2. Droga Neokatechumenalna jest zatem narzdziem sucym Biskupom, aby realizowa proces staego wychowania wiary wymagany przez Koci: wtajemniczenie chrzecijaskie, jak podkrela Dyrektorium Oglne o Katechizacji, nie jest punktem kocowym w staym procesie nawrcenia. Wyznanie wiary chrzcielnej stoi u podstaw budowli duchowej przeznaczonej do wzrostu102; przylgnicie do Jezusa Chrystusa zapocztkowuje bowiem proces staego nawrcenia, ktry trwa cae ycie103. Art. 23
[Droga odnowy w parafii]

1. Droga Neokatechumenalna przyczynia si w ten sposb do odnowy parafialnej, jakiej yczy sobie Magisterium Kocioa, aby popiera nowe metody i nowe struktury, ktre unikayby anonimowoci i masowoci104 oraz aby uwaa parafi za wsplnot wsplnot105, ktre decentralizuj i uwyraniaj wsplnot parafialn106.

Por. J 13,34-35. Por. J 17,21. 101 KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 70 (kursywa redakcyjna). 102 Tame, 56. 103 Tame; por. take 69-72. 104 Por. JAN PAWE II, Przemwienie do Konferencji Biskupw katolickich z Ontario, w: LOss. Rom., 5 maja 1999: Nie wolno pozwoli, by anonimowo miast opanowaa nasze wsplnoty eucharystyczne. Trzeba znale nowe metody i nowe struktury, by budowa mosty midzy ludmi, by realizowao si to dowiadczenie wzajemnego przyjcia i zblienia, ktrego wymaga chrzecijaskie braterstwo. By moe, to dowiadczenie, i katecheza, ktra musi mu towarzyszy, lepiej zrealizuj si w mniejszych wsplnotach, jak precyzuje adhortacja posynodalna: Now drog odnowy parafii, szczeglnie piln w parafiach wielkich miast, mona by odnale, pojmujc parafi jako wsplnot wsplnot (Ecclesia in America, 41). JAN PAWE II, Alla parrocchia di Santa Maria Goretti, 31 stycznia 1988, w: LOss. Rom., 1-2 lutego 1988: Myl, e istnieje pewien sposb odbudowania parafii na podstawie dowiadczenia neokatechumenalnego ktre dobrze wspgra z sam natur parafii. JAN PAWE II, List do Biskupw Europy zgromadzonych w Wiedniu, 12 kwietnia 1993: [Takie wsplnoty] formuj ywe komrki Kocioa, odnawiaj ywotno parafii poprzez chrzecijan dojrzaych, zdolnych do dawania wiadectwa prawdzie dziki wierze radykalnie przeywanej.
99 100

www.camminoneocatecumenale.it

2. Ekipa katechistw, ktra prowadzia wsplnot podczas itinerarium neokatechumenalnego, w sposb analogiczny do rodzicw chrzestnych107, pozostaje do dyspozycji dla potrzeb ewangelizacji i staego wychowywania.

JAN PAWE II, adhort. apost. Ecclesia in America, n. 41: Drog odnowy parafii, szczeglnie piln w parafiach wielkich miast, mona by odnale, pojmujc parafi jako wsplnot wsplnot. 106 JAN PAWE II, enc. Redemptoris missio, 51. 107 Por. KPK, kan. 872, 892; KKKW, kan. 684, 685.
105

www.camminoneocatecumenale.it

Tytu IV

Katechumenat chrzcielny
Art. 24
[Katechumeni]

1. Droga Neokatechumenalna jest narzdziem sucym Biskupom take do chrzecijaskiego wtajemniczenia nieochrzczonych. 2. Udzia w katechezach pocztkowych i w pierwszej fazie itinerarium neokatechumenalnego tych, ktrzy zgodnie z wasn kadego pozycj musz odby katechumenat wedug normy prawa108, gwarantuje, e zrealizuje si adekwatnie to, co jest nakazane w Obrzdach Chrzecijaskiego Wtajemniczenia Dorosych. W szczeglnoci: 1. Wtajemniczenie chrzecijaskie katechumenw dokonuje si w onie wsplnoty wiernych, ktrzy rozwaajc razem z katechumenami donioso misterium paschalnego i odnawiajc wasne nawrcenie, swoim przykadem dodaj im odwagi do hojniejszej odpowiedzi na ask Ducha witego109. 2. Lud Boy reprezentowany przez Koci lokalny powinien by zawsze przekonany i okazywa konkretnie, e wtajemniczenie dorosych jest jego zadaniem i zobowizaniem dla wszystkich ochrzczonych Kady ucze Chrystusa winien zatem pomaga kandydatom i katechumenom przez cay czas trwania wtajemniczenia, a wic w okresie prekatechumenatu, katechumenatu i mistagogii110. 3. Nie naley pomija czasu takiej ewangelizacji, z ktrej rodzi si wiara i pocztkowe nawrcenie, ani czasu prekatechumenatu koniecznego, aby dojrzaa szczera wola, by pj za Chrystusem i prosi o Chrzest111. 4. Przed przyjciem do katechumenatu kandydatom potrzebny jest zalek ducha pokuty, praktyki wzywania Boga i modlitwy oraz pierwsze dowiadczenie wsplnoty i ducha chrzecijaskiego112. 5. Katechumeni, ktrych Matka Koci otacza swoj mioci i trosk jako ju swoje dzieci przyczone do niej, nale do rodziny Chrystusa: Koci karmi ich Sowem Boym i uycza im pomocy pyncych z liturgii113. Dla ich poytku s przygotowane odpowiednie celebracje Sowa Boego, a nawet mog oni razem z wiernymi uczestniczy w Liturgii Sowa, aby si lepiej przygotowa do przyszego uczestnictwa w Eucharystii114. 6. Gdy bior udzia w zgromadzeniu wiernych, naley ich yczliwie poegna przed rozpoczciem Liturgii eucharystycznej115. Na Drodze Neokatechumenalnej dokonuje si to przez specjalne bogosawiestwo116, po ktrym otrzymuj odpowiedni katechez przygotowan w oparciu o Katechizm Kocioa Katolickiego, ktra prowadzi katechumenw

Por. KPK, kan. 206, 788, 852 1, 865 1, 1183 1; KKKW, kan. 9, 30, 587, 588. OCWD, 4. 110 Tame, 41. 111 Tame, 9-11. 112 Tame, 15. 113 Tame, 18; por. KPK, kan. 206; KKKW, kan. 9. 114 OCWD, 19, 3. 115 Tame. 116 Por. tame, 119-124.
108 109

www.camminoneocatecumenale.it

nie tylko do naleytej znajomoci dogmatw i przykaza, lecz take do gbokiego poznania tajemnicy zbawienia117. 7. Katechumeni powinni te uczy si czynnego wspdziaania w ewangelizowaniu i budowaniu Kocioa118. 3. Aby dopeni przygotowania do Chrztu i celebrowa go w Noc Paschaln, w zasadzie korzystnie jest zaczeka do zakoczenia drugiego skrutynium, okoo czterech lat. Decyzj podejmuje Proboszcz razem z ekip katechistw. Art. 25
[Neofici]

1. Gdy skoczy si okres przygotowania, w porozumieniu z Proboszczem i po stosownym powiadomieniu Biskupa diecezjalnego119, katechumeni otrzymuj sakramenty wtajemniczenia chrzecijaskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharysti)120, i tak zostaj w peni wczeni do Kocioa. 2. Ci, ktrzy zechc, nadal bd uczestniczy w yciu wsplnoty neokatechumenalnej, z ktr szli do tej pory jako katechumeni i przejd pozostae dwie fazy itinerarium neokatechumenalnego: wsplnota razem z neofitami kontynuuje swoj drog przez rozwaanie Ewangelii, uczestnictwo w Eucharystii i dziea miosierdzia, pojmujc coraz lepiej gbi misterium paschalnego i coraz bardziej wprowadzajc je w praktyk ycia121. Stanowi to cenn pomoc dla neofitw w przezwycianiu trudnoci zwizanych z pierwszymi latami ycia chrzecijaskiego.

Tame, 19, 1. Tame, 19, 4. 119 Por. KPK, kan. 863. 120 Por. KPK, kan. 866; KKKW, kan. 695, 697. 121 OCWD, 37.
117 118

www.camminoneocatecumenale.it

Tytu V

Sposb suenia katechezie


Art. 26
[Biskup diecezjalny]

Do Biskupa diecezjalnego, jako odpowiedzialnego za wtajemniczenie, formacj i ycie chrzecijaskie w Kociele partykularnym122, naley: 1. udzielanie pozwolenia na realizacj Drogi Neokatechumenalnej w diecezji; 2. czuwanie, aby realizacja Drogi Neokatechumenalnej odbywaa si zgodnie z tym, co postanowiono w art. 1 i art. 2, z zachowaniem nauki i dyscypliny Kocioa; 3. troska o rozsdn Neokatechumenalna; cigo pastersk w parafiach, gdzie istnieje Droga

4. przewodniczenie osobicie lub za porednictwem delegata rytom, ktre naznaczaj przejcia itinerarium neokatechumenalnego; 5. rozwizywanie w dialogu z Ekip Odpowiedzialn za Drog, o czym w art. 3, ewentualnych spraw dotyczcych realizacji i rozwoju Drogi we wasnej diecezji; 6. zapewnienie faktycznej wsppracy midzy diecezjalnym Centrum neokatechumenalnym, o czym w art. 30, a rnymi wydziaami Kurii diecezjalnej (w szczeglnoci z wydziaem liturgicznym i katechetycznym). Art. 27
[Proboszcz i Prezbiterzy]

1. Proboszcz i Prezbiterzy sprawuj piecz pastersk nad idcymi Drog Neokatechumenaln take w wietle tego, o czym w art. 5 2 i art. 6 2 i wypeniaj in persona Christi Capitis posug kapask, goszc Sowo Boe, udzielajc sakramentw i, na ile jest to moliwe, przewodniczc celebracjom pierwszej lub innych wsplnot neokatechumenalnych parafii. 2. Ponadto Proboszcz i Prezbiterzy: 1. w imieniu Biskupa diecezjalnego czuwaj, aby realizacja Drogi odbywaa si zgodnie z tym, co postanowiono w art. 1 i art. 2, z zachowaniem nauki i dyscypliny Kocioa; 2. pomagaj Ekipom katechistw, o czym w art. 8 4 i 5, w wypenianiu ich misji; 3. biorc pod uwag fakt, e duszpasterstwo wtajemniczenia chrzecijaskiego jest ywotne dla ewangelizowania wspczesnego czowieka, popieraj realizacj Drogi w zespole narzdzi duszpasterskich parafii. Art. 28
[Katechici]

1. Ekipy katechistw s zoone z kilku osb wieckich, wybranych zgodnie z art. 17 3 i z prezbitera. 2 Ekipy katechistw, jak wyjaniono w obecnym Statucie123 i w Dyrektorium Katechetycznym Drogi Neokatechumenalnej:
Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 222-223; OCWD, Wprowadzenie oglne, 12; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 44, 66. 123 Por. art. 17 3 i art. 31.
122

www.camminoneocatecumenale.it

1. na zaproszenie proboszcza prowadz katechezy pocztkowe, rozpoczynajce proces dojrzewania (noszenia w onie) do wiary, w ktrym formuj si wsplnoty; 2. powracaj okresowo, zwykle raz w roku, aby prowadzi rne przejcia itinerarium neokatechumenalnego i dawa wskazania konieczne do rozwoju poszczeglnych faz i etapw; 3. speniaj wane zadanie rozeznawania czy poszczeglni neokatechumeni i ich wsplnoty s zdatni do przejcia nastpnych etapw itinerarium Drogi; 4. podczas prowadzonych przez nich skrutyniw przejcia powinni zachowa jak najwikszy szacunek dla aspektw moralnych intymnego ycia neokatechumenw, ktre nale do forum internum osoby. 3. Katechici wieccy w wypenianiu swojego zadania wsppracuj z Proboszczem i z prezbiterami poszczeglnych wsplnot i pomagaj im w misji rzdzenia, nauczania i uwicania, ktra jest im waciwa jako wywiconym szafarzom. Art. 29
[Formacja katechistw]

Aby katechici mogli zdoby jak wymaga tego Dyrektorium oglne o katechizacji postawy ewangeliczne, jakie Jezus proponowa swoim uczniom, gdy wtajemniczy ich w misj: i w poszukiwaniu zagubionej owcy; gosi i rwnoczenie uzdrawia; przychodzi jako ubodzy, bez zota i bez trzosa; umie wzi na siebie odrzucenie i przeladowanie; zoy swoj nadziej w Ojcu i w pomocy Ducha witego; nie oczekiwa innej nagrody ni radoci z pracy dla Krlestwa124, s oni w odpowiedni sposb przygotowywani: 1. podstaw ich formacji jest uczestnictwo w Neokatechumenacie, ktry gwarantuje ich stopniowe dojrzewanie w wierze i dawaniu wiadectwa125, wraz z odpowiednim pogbieniem biblijnym, patrystycznym i teologicznym, ze szczeglnym uwzgldnieniem dokumentw Magisterium Kocioa; 2. przygotowuj si do przekazywania sowa tak, jak sami je otrzymali126 i przeywali: odbywaj praktyk towarzyszc kilka razy swoim katechistom w katechezach pocztkowych i w rnych przejciach etapowych Neokatechumenatu; 3. uzupeniaj swoj formacj uczestniczc w odpowiednich konwiwencjach i spotkaniach dla katechistw, zwoywanych przez Midzynarodow Ekip Odpowiedzialn za Drog lub Ekip przez ni delegowan, gdzie omawiane s podstawowe zagadnienia Magisterium Kocioa; 4. uczestnicz w spotkaniach Diecezjalnego Centrum Neokatechumenalnego, o ktrym mowa w nastpnym artykule, dla formacji katechistw; 5. przygotowuj kad katechez i przejcie Neokatechumenatu, na ile to moliwe razem z Prezbiterem, czytajc w klimacie modlitwy odpowiednie fragmenty Pisma witego, Katechizmu Kocioa Katolickiego i Dyrektorium Katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej, co oywia w nich sowo zbawienia (Dz 13,26), ktre oni sami otrzymali ustnie od swoich katechistw.

KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 86; por. Mt 10,5-42 i k 10,1-20. Por. KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 246, 247: Gdy wiara katechetw nie jest jeszcze dojrzaa, radzi si, by uczestniczyli w drodze o charakterze katechumenalnym. 126 Por. 1Kor 15,1-11; KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIESTWA, Dyrektorium oglne o katechizacji, 235-236.
124 125

www.camminoneocatecumenale.it

Art. 30
[Centrum neokatechumenalne]

1. Gdy w jakie diecezji rozwj Drogi Neokatechumenalnej tego wymaga, ekipa katechistw, ktra otworzya tam Drog, uruchamia i prowadzi w porozumieniu z Biskupem centrum zwane Diecezjalnym Centrum Neokatechumenalnym, ktre sprzyja kontaktom z Biskupem lub jego delegatem, proboszczami i prezbiterami, katechistami i odpowiedzialnymi wsplnot. 2. Celem Centrum jest przyczynianie si do formacji katechistw, przydzielanie nowych katechez, koordynowanie rnych przej etapowych, wspieranie ekip katechistw w rnych trudnociach zwizanych z ewangelizacj i przedstawianie Biskupowi, lub jego delegatowi, odpowiedzialnych nowych wsplnot. Art. 31
[Katechici wdrowni]

1. Podczas konwiwencji katechistw, o czym w art. 29, 3, aby odpowiedzie na proby odlegych diecezji, kieruje si do uczestnikw wezwanie, by byli gotowi do posania ich jako wdrownych do jakiejkolwiek czci wiata. Ci, ktrzy czuj si powoani przez Boga, ofiaruj swoj gotowo. 2. Podczas odpowiednich konwiwencji Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog ustanawia ekipy katechistw wdrownych skadajce si zazwyczaj z prezbitera, pary maonkw i mczyzny nieonatego, albo z prezbitera, mczyzny nieonatego i kobiety niezamnej aby je posa do odlegych diecezji, celem rozpoczcia i prowadzenia realizacji Drogi Neokatechumenalnej. 3. Podczas tych konwiwencji, ktre rozpoczynaj si dniem nawrcenia, Ekipa Odpowiedzialna za Drog, albo inna przez ni wskazana, sprawdza gotowo i koordynuje dziaalno wdrownych wedug dynamiki jak skurcze i rozkurcze serca za przykadem Pana, ktry wysya swoich apostow na misje, a potem ich zbiera w miejscu osobnym, aby sucha o cudach, jakich Duch wity z nimi dokonywa127. 4. Katechista wdrowny pozostaje zczony ze swoj parafi i wsplnot, do ktrej regularnie powraca, aby uczestniczy w drodze wasnej wsplnoty. Ponadto, katechista wdrowny zgadza si przeywa w kruchoci swoj misj wedug ponadtrzydziestoletniej praktyki Drogi Neokatechumenalnej pozostajc wolnym w kadej chwili j przerwa, informujc Biskupa ad quem oraz Ekip Odpowiedzialn za Drog. Art. 32
[Prezbiterzy wdrowni]

Jeli chodzi o duchownych diecezjalnych lub czonkw Instytutw ycia konsekrowanego lub Stowarzysze ycia apostolskiego, musz oni posiada pozwolenie swojego Biskupa diecezjalnego, lub kompetentnego Przeoonego zakonnego, wyraone w odpowiedniej formie. Ordynariusz, w porozumieniu z Biskupem, ktry ich przyjmuje, ustala czas tej gotowoci, jest okresowo informowany o ich dziaalnoci i upewnia si, e warunki materialne i duchowe ich posugiwania, przeywanego w duchu bycia wdrownym, s zgodne z tym, co przewiduje prawo.

127

Por. k 10,1-24.

www.camminoneocatecumenale.it

Art. 33
[Rodziny w misji]

1. Realizacja Drogi Neokatechumenalnej moe by wspomagana przez rodziny w misji, ktre na prob Biskupw osiedlaj si w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie konieczne jest implantatio ecclesiae. 2. Rodziny te s wskazane przez Ekip Odpowiedzialn za Drog podczas odpowiednich konwiwencji, spord tych rodzin, ktre dobrowolnie zgosiy swoj gotowo udania si dokdkolwiek, po rozwaeniu, z ufnoci w Panu, zarwno potrzeb Kocioa, jak i braku przeszkd dla wasnej rodziny. S one zazwyczaj rozesane przez swojego Biskupa podczas odpowiedniej celebracji. 3. Rodzina w misji pozostaje zczona ze swoj parafi i wsplnot, do ktrej powraca, co pewien czas, aby uczestniczy w drodze swojej wsplnoty. Ponadto zgadza si przeywa swoj misj w kruchoci wspomagana ewentualnie przez macierzyst wsplnot i pozostaje wolna przerwa j w kadej chwili.

www.camminoneocatecumenale.it

Tytu VI

Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog


Art. 34
[Aktualna Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog]

1. Midzynarodow Ekip Odpowiedzialn za Drog stanowi, w cigu ich ycia, Pan Kiko Argello ktry jest jej odpowiedzialnym i Pani Carmen Hernndez, inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej, a take prezbiter Mario Pezzi, z diecezjalnego kleru rzymskiego. 2. Po mierci jednego z dwojga inicjatorw, o ktrych mowa w paragrafie poprzednim, drugi staje si odpowiedzialnym Midzynarodowej Ekipy i po wysuchaniu zdania Prezbitera, przystpi do skompletowania Midzynarodowej Ekipy. W przypadku mierci, lub rezygnacji Prezbitera, inicjatorzy wybieraj innego prezbitera i przedstawiaj go Papieskiej Radzie do Spraw wieckich do zatwierdzenia. 3. Po mierci obojga inicjatorw, przystpi si do wyboru Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog, wedug procedury ustalonej w nastpnym artykule. Art. 35
[Wybr Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog]

1. Wybr Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog bdzie powierzony Kolegium wyborczemu, wybranemu przez sam Ekip w liczbie od osiemdziesiciu do stu dwudziestu osb. Osoby wchodzce w skad tego Kolegium s mianowane na cae ycie, chyba e Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog uzna za suszne, dla wanych racji, dokona jakiej zamiany. Co pi lat Ekipa ta zadba, aby zostali zastpieni ci, ktrzy z powodu mierci, rezygnacji lub z wanych racji przestali nalee do Kolegium. Spis czonkw Kolegium wyborczego jest zdeponowany w Papieskiej Radzie do Spraw wieckich. 2. Wybr Midzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drog bdzie si odbywa w nastpujcy sposb: 1. Miesic przed wyganiciem jej mandatu Kolegium wyborcze jest zwoywane na konwiwencj przez ustpujc Ekip Odpowiedzialn za Drog, a w przypadku mierci wszystkich jej czonkw, przez pierwszego ze spisu, o ktrym mowa wyej. 2. Kolegium po osigniciu quorum przynajmniej dwch trzecich swoich czonkw, podczas pierwszego zgromadzenia wybiera 3 osoby, ktrym jest powierzone zadanie skrutatora i inne zadania zwizane z wyborami. Kolegium wybiera spord obecnych lub spord innych katechistw Drogi zaproponowanych przez obecnych skad Midzynarodowej Ekipy, zgodnie z norm KPK kan. 119128. Jako pierwszy jest wybierany Odpowiedzialny Ekipy, ktrym musi by wiecki mczyzna onaty lub nieonaty, a nastpnie w osobnych gosowaniach, pozostali czonkowie Ekipy. 3. W skad Ekipy po zakoczeniu gosowania powinni wchodzi: prezbiter, para maeska i mczyzna nieonaty, albo prezbiter, mczyzna nieonaty i kobieta niezamna. 4. Odpowiedzialny Ekipy zwrci si z prob o zatwierdzenie jej wyboru do Papieskiej Rady do Spraw wieckich, zgodnie z prawem129. W przypadku braku zatwierdzenia przystpi si do ponownego wyboru caej Ekipy.

128 129

Por. KKKW, kan. 924, 956. Por. KPK, kan. 179; KKKW, kan. 959, 960.

www.camminoneocatecumenale.it

3. Midzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drog posiada mandat na siedem lat i moe by wybrana wielokrotnie. Po kadorazowym wyborze odpowiedzialny zwrci si z prob o zatwierdzenie do Papieskiej Rady do Spraw wieckich. 4. Jeeli podczas trwania mandatu zabraknie odpowiedzialnego, Ekipa ma by wybrana powtrnie w caoci, wedug procedury wskazanej w 1 i 2; jeli zabraknie jednego z pozostaych czonkw, zostanie wybrany jego zastpca zgodnie z t sam procedur.

Postanowienie kocowe
Kada ewentualna zmiana obecnego Statutu musi by przedstawiona do zatwierdzenia Papieskiej Radzie do Spraw wieckich przez Midzynarodow Ekip Odpowiedzialn za Drog, po uprzedniej konsultacji Kolegium wyborczego.

www.camminoneocatecumenale.it