You are on page 1of 26

A Szakkarai Piramis

Szakkara Egyiptom egyik legnagyobb rejtélye

A Szakkarai Piramis - a kvantumgép

Az első, a szakkarai piramis építésénél használtak elősz r méretre szabott kőt mb ket! A t rténelem első vallásos sz vegeit itt vésték " l hierogli"ákkal a sírkamrák "alaira! Egy hatalmas " l#alatti komple$umot építettek, i#e! %& emelet mély volt, kamráit és "olyos'it pe#ig az első, ember által előállított égetett (sempék #íszítették! Ezekben a kamrákban t bb mint )* ezer alabástrom tálat, kors't és (sészét találtak!

+ire szolgáltak, -s vajon miért #olgoztak olyan keményen, hogy .* méterrel a " l# mélyén alagutakat, kamrákat és termeket építsenek, /ogyan világították meg ezeket a termeket, mik zben "eltették a "alakat #íszítő (sempéket, A "elszínen találhat' ép0letek vajon miért olyan hatalmas t meg1 építmények, melyekből látsz'lag semmi hasznuk sem volt, +iért vájt ki, és mozgatott meg egy ) milli's létszám2 társa#alom t bb mint % milli' tonna k vet, hogy megépítsen egy ilyen ki"inomult építészet1 komple$umot, +iért készítettek gon#osan megmunkált oszlopokat, véseteket és #omborm1veket (sak azért, hogy ki#íszítsenek egy olyan homlokzatot, amely m g tt nin(sen semmi, /ogyan tu#ott egy magasan "ejlett 2j te(hnika megjelenni egy ilyen ra(ionálisan megmagyarázhatatlan #ologgal egy0tt,

3mhotep

Szakkara Egyiptom egyik legnagyobb rejtélye! 4 rténete a leghihetetlenebb válaszokat "e#i "el, kez#ve a sokol#al2 géniusszal, a "antasztikus "ér"ival, a komple$um építőjével és az építés irányít'jával! Ez az építész 3mhotep! 5evének jelentése6 7Aki békében k zleke#ik7! 8 volt a /'rusz Szeme +isztériumiskola "őpapja, aki "ontos szerepet játszott az emberiség t rténelmében!

A 333! #inasztia korában, 9r!e!&:** k r0l uralko#' ;zs'szer <;joser= "ára' építésze és kan(ellárja volt! 3mhotepet, akit a +emphis-i hagyomány Ptáh isten "iaként tisztelt, az írnokok vé#őszentjének tartották! A szobrok egy része egyszer1 emberként egyszer1 papi ruhában ábrázolja! 8 volt az építészet atyja! A "át'l és a napon szárított agyagtéglák használatát'l eljutott a méretre szabott kőt mb kig! 8 tervezte az első olyan oszlopokat, amelyekre l'tuszvirágokat "aragtak! Szakkara építészeti harm'niája és a legki"inomultabb megol#ások bizonyítják mesteri szakértelmét!

8 volt az emberiség t rténelmének első, isteni rangra ér#emes0lt orvosa! A világ1rrel, az i#ővel, a tér"ogattal, a betegségek természetével, isten létezésével, a halhatatlansággal kap(solatos gon#olatoknak szentelte magát! +eg"ogalmazta az egyiptomi (ivilizá(i' "ogalmi alapját, az egyebek k z tt a tu#at

hogy megn velte az aura vagy a beteg elektromágneses mezőjének rezgési "rekven(iáját! Aisszaállította a (sakrák egyens2lyát.ez az egyetlen m'#ja a megvilágoso#ásnak! Ez jelképezi . 3mhotep jelvénye volt! Azzal mérte az életenergia mennyiségét. hogy a beteg szervezetet ismét ellássák életenergiával! A pál(ában két kígy' találkozik a B (sakránál. és ma az orvoslás szimb'luma. és min#ennek 2j nevet a#tak. amely "el"ogja és szétk0l#i az energiát! A két kígy' az univerzumot létrehoz' két ellentétes mozgást és elektromos p'lust jelképezi! A két kígy' egy ellentétes t ltés1 része(skepárokb'l áll' energiaoszlopot "og k zre! A része(skék semlegesítik egymást . a harm'nia és egyens2ly. amelyre kígy' tekere#ik. és a korok változását "elhasználva ő határozta meg a revelá(i' állomásait az egyiptomi (ivilizá(i' spirituális "ejlő#ésében! 3mhotepet azonban orvosi képességei tették "élistenné! >supán ?* év telt el halála után. a gerin(en lévő B i#egk zpontnál. a 7+aath7 "elé! Plat'n szerint 3mhoteptől ere# az a t rténet. akik Egyiptomban tanultak. amelyet egy ember megtanul "el#olgozni! 4u#ta. Aszklépiusznak. vagy (sakrát használja az ember ennek az energiának a "el#olgozására. azaz /áromszor 5agynak is "iloz'"iai és "izikusi tehetségéért. ahol (so#álatos gy'gyulások t rténtek! A g r g k. és amiért "el"e#te az univerzum m1k #ését! 3mhotep volt az első. vagy Eszkulápiusznak hívták. amikor +0keinosz "ára' templomot épített a tiszteletére! 4emploma zarán#okhellyé vált. melyik i#egk zpontot."ejlő#ését az igazság. hogy hangs2lyozzák orvosi ere#ményeit! 5evezték /ermész 4riszmegisztosznak. aki sszegy1jt tte a betegségek "elismerésével és gy'gyításával kap(solatos tu#ást! A pál(a. és hogy hol van a sejtekben elektromágneses egyens2lyhiány! @gy gy'gyított. amelyet az egyiptomi papok Atlantiszr'l meséltek! Asztrol'gusként és asztron'musként ő készítette el az első ren#szeres "eljegyzéseket az égg mbről és az első térképeket a (sillagképekről! 3smerte a napéjegyenlőségek tengely"orgását. az igazságosság.

amelyekben elektromos teker(sként használták ezt a "ormát. Pe(apuatl. Aki Dékében 9 zele#ik! . az isteni elvvel hozták ssze"0ggésbe. azt #erítették ki. #e egy2ttal maga is képes a gon#olko#ásra! A val'ság egy nagy ren#szer. /ermes 4rismegistos. +erk2r. írását is tanította. hogyan vegyítette 3mhotep az orvoslást és a varázslatot! Ce(eptjei és gy'gyít' "ormulái tele voltak imá#ságokkal és varázsigékkel! @gy vélte. és k0l nb ző neveken az istenséggel azonosították6 4oth. a szavak teremtője jelképez! 9étségtelen. amely egykor a /'rusz Szeme papjait "oglalkoztatta! Ezek egyik "őpapja volt 3mhotep. a /áromszor 5agy! A hermészi ki"ejezés a titkos b l(sesség szinonimájává vált. a r'zsakeresztesek és a szaba#kőm1vesek tu#ásának alapját! A g r g k e tanokat hermészi elveknek nevezték! 3mhotep számos papiruszon és agyagtáblán hagyta őket az ut'korra! Egyik tanítása szerint a világegyetem 3sten elméjében létezik. akit egy íbisz"ej1 ember. hogy 3mhotep k0l nleges lélek volt! 3#ővel alakja mítosszá vált. a templomosok. az illuminátusok. évezre#eken kereszt0l titokban r klő#tek! Az ő tanai képezik a gnosztikusok. hogy rejtélyes tulaj#onságokkal bír! Amikor elektromosságot vezetnek bele. amely "el"elé k2szik a gerin(oszlopon! A tu#ás mára elveszett. és ezzel létrehozta a t rténelem első vallásos sz vegeit! 3mhotepet 4oth-tal. hogy az orvostu#omány nem tu# gy'gyítani a szavak energiája által k zvetített erő nélk0l! 4anításai nemze#ékről nemze#ékre. melyben min#en kap(solatban áll egymással. #e a "orma továbbra is a gy'gyítást szimbolizálja! Azok a kísérletek. az életerőt. Es(apulatus. és tu#attal bír! 3mhotep tanít' volt! A hierogli"ák kőbevésését.a kun#alinit. nem keletkezik elektromos mező. bár min#en "rekven(ián és hullámhosszon rezonál! Az egyiptomiak ra#ioelektromos jelek "oga#ására és kibo(sátására tu#ták használni! A !!! papiruszb'l tu#juk. és min#en ember ezeknek a gon#olatoknak egyike. az isteni ige.

amely az életenergiát hor#ozza! 3tt van az 2n! Fí-vonalak nagy (som'pontja. ott. A! és A3! . hogy a "oly' ne áraszthassa el a " l#alatti helyiségeket! Ezen a ter0leten : kisebb piramis találhat'. ami biztosította. a H l#nek az a negatív t ltése. Egyiptom korábbi "ővárosa mellett! A leg#élebbre "ekvő piramisok +ei#umban. ahol a kvar(kristályban gaz#ag kőt meg molekuláris s2rl'#ásának ere#ményeképpen negatív statikus energiát hoz létre! 3tt a levegőt négyzetméterenként ?** A-os pozitív t ltés1 áram hatja át. /avaraban és E-Faskumban vannak! Abu Cavash-ban van a legészakibb piramis! Ez a plat' egész Gízáig ny2lik! ?** méterrel magasabban áll a "oly' szintjénél. mint elektromos kon#enzátornak a használata szempontjáb'l. ahol a H l# energiáját a legjobban ki lehetett használni arra. ugyanis be"ogta a piramis "elszínét borít' mészkőlapok kvar(kristályaiban lévő pozitív energiát! Szakkara. a temető mai arab elnevezése az 'egyiptomi Sokaris név átvétele! Sokaris a halottak és mesteremberek elnevezése! Ielképe a s'lyom! .Az építkezés helye 3mhotep volt az. aki el# nt tte.inasztia alatt ép0ltek! A bolyg' elektromágneses mezejének egyik "ő (som'pontján helyezke#nek el. hová építsék a Szakkarai Piramist! A komple$um a keleti . amelyek a 3A!. ezen a helyen hala# át a " l#áram.%! és .*! szélességi "ok k z tti ter0leten találhat'! Az elk vetkezen#ő )** évben (sak ezen a helyen építettek piramisokat Egyiptomban! Ez egy sivatagi ter0let 9air't'l %) km-re #élre.&! hossz2sági "ok. valamint az északi &E! és . ahol a bolyg' legerősebb mágneses jelenségei elő"or#ulnak! 3tt találhat' a bolyg' egyik (sakrája. ami n veli az 3mhotep által épített piramis energetikai hatásait! Szakkara elhelyezke#ése alapvető "ontosság2 volt a piramisnak. +em"isz. ami tsz r se a szokásosnak! Ez egy olyan hely a bolyg'n. hogy egy kőt mb rezegni kez#jen! Ez az a hely.

és vé#te az áramk rt! E kvantumgépezetnek nin(s sz0ksége elektromos vezetékekre.éli irányban "ekszik. mint egy elektromágneses v! Feszigetelte a komple$umot.* ezer tonna turai mészkőből építettek egy magas és k0l nleges "alat. állan#' ra#ioelektromos hullámot hoztak létre! A "al egy energiabe"og' komple$um részét képezte. melynek k zéppontja a JJ méter magas lép(sős piramis volt! A "alnak elképesztő alakja van! 9i. melyek ren#ezik az anyagot! A bolyg' rezgése s2rl'#ást okoz a tetraé#er k0lszínén. mint egy mo#ern. párhuzamosan a 5ílussal! A "al %* méter magas volt. szabályosságot s harm'niát k l(s n znek az egész. &&? méter hossz2 volt! A "al első alkot'része 3mhotep kvantumgépezetének! Az egész komple$um egy hatalmas kőből kész0lt áramk r volt! @gy m1k # tt. amelyeket szabályosan elhelyezett lép(sők n lehet megk zelíteni! A tetej0kről látni lehet a k rben elhelyezke#ő vi#éket és a lép(sős piramist! Ez nem(sak az emberiség első monumentális kőbevésett m1alkotása. 9elet-5yugati irányban ennek a "ele. A "alban (sipkés oromzatok vannak. szinte ultramo#ern építménynek. amelyet hatalmas mészkőt mb kből építettek! A "alat bonyolult #omborm1vek és szem l# k"ák #íszítették! Sokkal bonyolultabb építmény. a Plat'n-i testeknek. amelyeket később sem hala#ott t2l az egyiptomi (ivilizá(i'! . lezárta.A piramist k r0lvevő "al és belső építményei 4ávolr'l egy nagyon hossz2 "al m g tt látni lehetett a "ehér piramist! Ez volt az első. ez egyike annak az ? alap"ormának. négyemeletes ép0let! -szak-. amelyek szabályos távolságokban bástyákat és "e#ett bejáratokat hoznak létre! A bejáratokat vertikális #omborm1vek keretezik. 4urában találhat' mészkő nagy mennyiség1 kvar(ot tartalmaz! A kvar(molekulák tetraé#erekbe ren#ező#nek. amely építészeti #íszítéseket is tartalmaz! E #íszítések pe#ig olyan szakértelemről tan2sko#nak. amelyek szépséget. mint maga a piramis! %. hanem olyan. és ezzel elektromos t ltést hoz étre! A "alat alkot' :? k bméter mészkő hatalmas mennyiség1 kvar(kristályt tartalmaz.és besz gellések vannak rajta. amely k rbe"ogta a komple$um %? hektáros ter0letét! 4églalap "ormája vé#te a k0lvilágban uralko#' káoszt'l! A "al pontosan -szak-.éli irányban ??* méter. (sak a k vek molekuláiban megtalálhat' nagy mennyiség1 kvar(kristályra! A k zelben "ekvő. és ezek a kristályok 'riási erőteret.

amelyek később min#en egyiptomi sír . "élelem vagy bizonytalanság lakozott a szív0kben. mint egy papiruszteker(snek! +in#egyik oszlop kissé #ombor2 volt. amikor ez volt a /'rusz Szeme +isztériumiskola székhelye! A leny1g ző oszlopos "olyos'nak ): oszlopa van! Ezoterikus "ormája megegyezik az emberi . amellyel tárolni. hogy belépjenek! >sak a tisztaszív1ek léphettek be a piramis ter0letére. akkor saját gy trelm0k aka#ályozta meg őket abban.5S "ormájával! &* oszloppár szorosan kap(sol'#va a "alhoz.A %? egy"orma kapu k z0l (sak egynek volt val'#i bejárata! Ez a . hogy hangs2lyozza az oszlop "0ggőlegességét. elemezni és "el#olgozni képesek az in"ormá(i'kat! 4eljesen meg"ormált. amelyek évezre#ekkel később G r gországban a Pharten'nnál ismétlő#nek meg! Az oszlopoknak olyan "ormájuk volt. akiknek negatív volt az aurájuk! A hossz2 "olyos'n és a ): oszlopb'l áll' oszlopos "olyos'n egy hatalmas erőtér tette intenzívebbé a látogat'k érzéseit! /a gy1l let. és a tetején elkeskenye#ett.2gy t1nik . és egy nagyobb oszlopos "olyos' benyomását keltették! A "olyos'n kereszt0l az elő(sarnokba jutunk. hogy a legtávolabbi oszlopok kissé távolabb állnak egymást'l! Ezzel megn velték a perspektívát. amelyen kereszt0l egyszerre (sak egy látogat' j hetett be! A spirituális "ejlő#éshez vezető 2t egyéni.9-i sarokban állt! Egy keskeny "olyos'ra nyílt.vé#elmi (élt szolgált! A lép(sős piramist k r0lvevő themenosznak azonban sose volt ajtaja az igazi bejáraton! Az itt alkalmazott te(hnika lezárta az ajt't a kez#etleges gon#olko#ás2 emberek elől. mintha meg#őlne! A lép(ső piramis "eltár'ja. és át nem ruházhat'! Senki sem "ejlő#het valaki más helyett! Ezért léphettek be (sak egyenként! A magas "al. és megaka#ályozza. melynek : oszlopa előtt kőelemek keretezik a 9így'k u#varára vezető kijáratot! -szakra a lép(sős piramis ragyogott! Az u#vart #omborm1vekkel ékesített magas "alak "ogták k zre! A #omborm1vek ajt'-"ormáj2 besz gelléseket képeztek. a %) álbejárat és az egyetlen igazi bejárat . a nap irányába nézve az energiatengelyen6 akár a molekula ki(savart spirálja! A ) pár oszlop a kereszt"olyos' végén az embereknek azt a további képességét jelenti. B méter magas oszlopokat helyeztek el azok szerint az építészeti elvek szerint. hogy távolr'l 2gy t1nj n. Iean Philippe F! is 2gy találta.

és olyan érzékeket ébresztett "el. a piramis bejáratát és a #éli kápolna bejáratát t bb mint %* tonna s2ly2 kerek gránitlapokkal zárták le! A "elszínen lévő kápolna (supán álhomlokzat volt! A kápolna val'#i élete a " l# alatt "olyt! A #éli sír bejáratán kereszt0l " l#alatti kamrákba és "olyos'kra jutunk! -s van egy alag2t. mint egy számít'gép pro(esszora! Szakkarában kísérleteztek elősz r a piramis-"ormával. a mentális erőt. amely kétág2 nyelvével a kettősséget szimbolizálja! A kobra azt az akaratot is jelképezi. amely el akar in#ulni a "ejlő#és 2tján. a /eb-Se# 0nnepén k rbe"utotta a 9így'k u#varát. melynek az volt a val'#i "ela#ata. hogy a tu#at az i#ő " lé helyezze magát. még min#ig ott áll három oszlop! 3tt volt a /eb-Se# templomának királyi k zpontja! Ezt az ép0letet a /'rusz . hogy olyan kvantumte(hnol'giát alkalmazzanak és "ejlesszenek ki. amely meg akarja változtatni a létezést.* évenként. és saját # ntéseket akar hozni! Ez a mozgás "orrása és ere#ete! A "ára' . mely pontosan az oszlopos bejárati "olyos' alatt ér véget! A komple$um tervrajza 2gy néz ki. ahol a nap "elkelt. a szent kígy'val. mígnem tervezés0k t kéletessé vált. és láthassa az átélt életek lán(olatát! A 9így'k u#varán. hogy elrejtse a " l# alatti komple$umba vezető két bejárat egyikét! A kápolnában van egy kis szoba. rajta kobrával. és megmutassa. azon az ol#alon. hogy van ereje uralko#ni a "izikai sík "elett! Az u#var #éli "ala a #éli sír homlokzata volt! A #éli sír egy t m r kőből és ívelt tetőből áll' álkápolna volt.valamelyik "alán megjelentek! Az ajt'k tetejét vízszintes "ríz zárta. mint a telepátia és mások aurájának érzékelése Kgy lehetővé vált. amelynek (élja. és megép0lt 9heopsz nagy piramisa! Az atlantiszi (ivilizá(i't'l r k lt tu#ással a masszív piramisokat kvantumgépezetté alakították. mely a piramis bejáratát'l távolabbra eső " l#alatti komple$um bejáratához vezetett! Az ere#eti lép(sők még ma is láthat'ak! A két "0ggőleges bejárati aknát. "ormákban és anyagokb'l. hogy megtisztulhasson. így hullámz'. melyek megn velték a beavatottak rezgési "rekven(iáját! Ez megn velte az életenergiát. áll' energiaoszlopokat hoztak létre. hogy "elgyorsítsa a /'rusz Szeme +isztériumiskola tanítványainak szellemi "ejlő#ését! Az elk vetkezen#ő )** évben mintegy %** piramis ép0lt k0l nb ző méretekben. benne egy "0ggőleges aknával.

a papirusz #íszíti! Az -szak /áza és . és "oga#ta az éltető északi szelet! A szobor. amely párhuzamos a komple$um k zponti u#varával! Ll#alait álkápolnák két párhuzamos sora alkotta! Ezek t m r kőt mbből áll' #íszes homlokzatok! +in#en sorban %.él /ázának henger alak2 oszlopai vannak. az ere#eti komple$umot pe#ig .zs'szer "ára' 0lő szobra az u#varra. kőből kész0lt rejtélyes álkápolna állt! Halaik m g tt nem h2z'#ik hasznos ter0let. melyet egy elektromágneses rvény előállítására képes hatalmas áramk rnek terveztek! +in#en álkápolna előtt keskeny és kanyarg's "olyos' vezetett egy kis szentélyhez. ál-"akerítések és baráz#ált oszlopok #omborm1vei ékesítették! Az álkápolnák u#varát'l északra. amelyek azt állítják. amely keskeny "olyos'k labirintusán kereszt0l a nyitott u#varokra vezet! Ezek egyike rejtette a " l# mélyében "ekvő val'#i bejáratot! Ez az u#var rejti a " l#alatti szinthez vezető val'#i bejáratot! <>ara 5orte= A szomszé#os templomoknak ez a mintája megismétlő# tt a később épített piramisoknál is! Szakkarát a 9os korának hajnalán. melynek "ejét ken#ő takarta. az isteni éneá#nak szimbolikus ábrázolását rejtette! A k0lső "alakat álablakok és álajt'k. a l'tuszvirág.zs'szer halotti temploma k z tt találták meg az 2n! Ser#abot. (supán perspektivikus és építészeti elemekkel gaz#agon ellátott #íszített homlokzatot alkottak! Hormájuk leplezte a komple$um val'#i (élját. oszlop"őit Helső-Egyiptom jelképe. 9r!e!&.. amikor megép0lt a 9heopsz piramis! A " l# alatti kamrák és "olyos'k bejáratának ismerete elveszett az i#ők "olyamán! A "alait borít' k veket más ép0letek építéséhez használták "el! A későbbi korokban sok előkelő építtette síremlékét erre a szent helyre! +a ezt a helyet temetkezési helynek gon#olják.él /áza! 9ét nagyobb. #e ugyan2gy álép0let! A . a lép(sős piramist'l keletre találhat' az -szak /áza és a . Als' Egyiptom jelképe. az első olyan egyiptomi uralko#'t ábrázol' életnagyság2 három#imenzi's szobor.zs'szer "ára' sírjának! . hogy a lép(sőspiramis . amelynek egyik "alán két lyuk van! Ezen kereszt0l kuku(skált ki .zs'szer "ára' sosem használt síremléke volt! +ellette állnak a piramishoz tartoz' templom romjai! Ennek (sak egy bejárata van keleten. az -szak /ázának oszlopait az északra "ekvő . egy kis kápolnát. amely val'szín1leg Egyiptom tu#ás(entrumának. valamint a " l#alatti kamrák és "olyos'k bonyolult ren#szerét.Szem papjai használták az 0nnepségek alkalmával! Az ép0letből egy ívelt "al vezet a /eb-Se# téglalapalak2 u#varára. amely napjainkig "ennmara#t! A szobor évezre#eken át "igyelte a látogat'k ámul#ozását a lép(sőspiramis nagyerej1 kvantumgépezetét rejtő álép0letek láttán! Aégighallgatta azokat az elméleteket.&* k r0l hagyták el.elta-vi#ék.

amelyet s's vízben áztatott . nehogy beomoljon az alag2t mennyezete! Ezután elérték a k zponti kamrát. az egyiptomi (ivilizá(i' hanyatlásakor senki se tu#ta.inasztia korában.A MMA3! . melyek a ren#szer alapvető részét képezték! A máso#ik "ázis során építettek egy kis lép(sős piramist a " l#alatti komple$um " lé! 4ér"ogata és s2lya a tervezett piramisnak pontosan ?* százaléka! Ez az sszes "orrásnak és erő"eszítésnek (supán a "elét jelentette! A komple$um építése során a már elkész0lt beren#ezéseket i#eiglenesen használni tu#ták! A kis piramis által termelt elektromos t ltést arra használták. mintegy %& emelet mélyre ny2lt! Ez a piramis magasságának a "ele! Ekkor t bbszáz méter hossz2 alagutakat. valamint kamrákat és "olyos'kat vágtak ki. hogy ott van a bejárat! 9emény kőből oszlopokat "aragtak ki. hogy a szomszé#os templom rejti a "őkamrába vezető ajt't! A "ára' elren#elte. hogy ássanak egy hossz2 alagutat a piramis #éli ol#ala "elől. a szekun#er teker(s pe#ig a "első részen! Az oszlopot egy olyan lyukba helyezték. mint az emberi test! Az első "ázisban megépítették a komple$um gerin(ét. mivel azt gon#olta. egy obeliszk-"ormáj2 0res aknát a piramis szívében! ott ráj ttek. a piramis "0ggőleges aknáját. amely .je#= nevezett oszlopokat állítottak "el. amelyek k nnyebbé tették a komple$um be"ejezéséhez sz0kséges anyagok szállítását! A piramis elejétől kiin#ulva szabályos távolságokba .* méternyire. egy %& emelet mélységben lévő 0res szobát. hogy az ere#eti bejárat a piramis északi részében találhat'. és hogy azon kereszt0l be lehet jutni a " l#alatti "olyos'kb'l áll' komple$umba! A kőt mb k szállítása A lép(sős piramist három "ázisban építették! A munkálatokat kez#ettől "ogva 3mhotep tervezte meg! A "ázisok során a komple$um "okozatosan ép0lt "el. hogy elektromágneses t ltéseket hozzanak létre.zse#nek <. a piramis pe#ig 2gy bontakozott ki. amelyek továbbították a rezgő t meg által keltett negatív ionok t ltését! +in#en oszlopon két "0ggőleges aranyteker(set tekertek a "ára! A primer teker(s az als' részen volt.

és ezzel elin#ította a kvar(molekulában azt a negatív t ltést. . ezért a kőt mb lebegni kez#ett! Ngyanezt az elvet alkalmazzák a japán szupergyorsvonatnál is. nagyerej1 elektromágneses mező "elett lebeg! Kgy. hogy ha szeretetben k vetj0k a "ény és a rezgés 2tját. hogy részben "elhasználják az előállított energiát. látni "ogjuk. amikor a nagypiramis elkész0lt! A teljes energia olyan elektromágneses mezőt hozott létre. és ezzel egy elektromágneses mezőt képezett.? ezer tonna turai mészkőre a komple$umot k rbevevő "alhoz! A "ázisok lehetővé tették. amely az nmagával megegyező polaritás2. ezen az elektromágneses szállítási 2tvonalon k nnyen tu#ták szállítani a harma#ik "ázishoz sz0kséges k veket! )&? ezer tonna kőre volt sz0kség a piramis megnagyobbításához. amely az svényen is megtalálhat'! A két egy"orma t ltés taszította egymást. amely elért 4uráig! 4ura a 5ílus t2lpartján "ekszik a kis piramis hat'k rében! 3tt volt a kő"ejtő! A kőlapokat az utols' . amely egészen +ei#umig elért! A misztérium Az atlantisziakt'l r k lt és a kvantumme(hanika elvein alapul' te(hnol'giákat a mai kor tu#'sai még épp hogy (sak elkez#ték megérteni! /a megvizsgáljuk a tu#at megvilágoso#ásához vezető kvantumutat. és azt ?* százalékkal megn veljék. és %.zse# elé helyezték! A pap rájuk 0t tt pál(ájával.rosttal t lt ttek meg! Ez kivál' " l#elést biztosított! Egy magas szint1 tu#atossággal ren#elkező papnak kellett agyi energiája segítségével kontrollálni az ionáramlás 2tját az első oszlophoz! Ezután az elektromos t ltés egyik oszlopr'l a másikra terje#t. hogy erről a "ejlő#ési 2tr'l számos kiemelke#ő tanítvány beszélt! Ezek egyike Iézus volt! 8 azt mon#ta.

amely &% éves korukban lehetővé tette a . és azon rezegjenek! Ez n velte mentális energiájukat és aurájukat. mellyel n velni tu#ták tanítványaik rezgési "rekven(iáját! Llyan k zpontot építettek. a tu#ás magasabb szintjén áll' tanít'kt'l! Hizikai síkon az elektromágneses svények és a szupravezetők létrehozásával k nnyebbé tették templomaik megépítését. az univerzumot létrehoz' erőnek a használatár'l beszélt! 4 bbezer évvel Iézus előtt a /'rusz Szeme b l(s papjai ennek a tu#ásnak a segítségével gyorsították "el a tanítványaik "ejlő#ését! /atalmas piramisokat. kvantumgépeket építettek. hogy rvénylő energiaoszlopokat hozzanak létre. hogy az agy magas "rekven(ián rezegve irányítani tu#ja a míg bor nem válik belőle! Hejlettségi szintjétől "0ggően min#en tárgy és lény k0l nb ző "rekven(ián rezeg! Szakkara hatalmas elektromágneses mezőt és olyan hangokat hozott létre. és tu#ást kapjanak a leg"ejlettebb lényektől. vagyis saját elektromágneses mezőj0ket! A tanítványok ugyanakkor intenzív "elkészítést is kaptak. melyek a /'rusz Szeme +isztériumiskola élő k nyvei voltak! Szakkara része(skegyorsít' energiát termelt. hogy a magasabb "ejlettség1 beavatottak megtapasztalják a "ény 2tját. és így lehetővé vált. hogy a k0l nb ző "ejlettségi szinteken lévő tanítványok a szokásosnál magasabb "rekven(iára hangol'#janak. ahol kommunikálni tu#tak a magasabb #imenzi'kkal! Ez lehetővé tette.akkor még nagyobb #olgokra lesz0nk képesek! Iézus a "ény szubatomi része(skéinek. amelyek k0l nb ző "rekven(ián rezegtek! Hormája termelte. amikor a (so#áknak nevezett nagyszer1 tetteket hajtotta végre! Debizonyította. és a "ény sebességének &B-szeresével hala#! Ez a gon#olati energia! A szeretet magas "rekven(iáján rezeg! Ezt az energiát használta Iézus is. amely a "énysebességnél gyorsabban terje#ő energiát hozott létre! A piramis számos "rekven(iát hozott létre. nem hoz létre ellenállást. és be"ogta az energiát! Az elektromos része(skéket rvénylő oszlopba ren#ezte. amely az Nniverzum legmagasabb "rekven(iáj2 és rezgés1 energiája! Semleges energia! Césze(skepárokb'l áll melyeknek egymást kiegészítő ellentétes t ltés0k van! +ivel semleges energia.

amely eljuttatta őket i#áig! E "ejlett tanítványok látni és érzékelni tu#ták a . ahol a világegyetem legmagasabb val'ságait lehetett megtapasztalni! Erről az első #inasztiák piramisainak "alain találhat' vallási sz vegek számolnak be! A mennyország nem ebben a "izikai #imenzi'ban létezik! +agasabb #imenzi'kba tartozik. ami a legnyilvánval'bb a mi korlátolt érzékeink számára. ahol a szeretet magas "rekven(iája rezeg! . akik már t2lléptek ezen a "ejlő#ési szinten. hogy tiszteljenek min#ent.számukra. az aurát.a saját tapasztaláson alapul' . 2gy lent!7 9ap(solat van a val'ság k0l nb ző szintjei k z tt! Azt tanította! hogy a "izikai szintet. elemezni lehet. és látták a reinkarná(i'k lán(olatát. hogy a világegyetem számos szintből áll.! #imenzi'n t2li val'ságokat az emberi lények "ejlő#ésének k vetkező "ejlő#ési "okán6 a magasabb szint1 testvérek. hogy tu#atukat a val'ság magasabb #imenzi'iba emeljék! Az életenergia magasabb szintjeinek k vetkeztében a szeretetenergia "elébreszti a telepátiát! A tanítvány érzékennyé válik a sz"érák zenéjére. hogy a k0l nb ző tu#ati szinten áll' tanítványok megtapasztalják rezgésszintj0k i#eiglenes megn veke#ését! +e#itá(i'val és az arra val' "elkész0léssel. és hozzájutottak a tu#áshoz! Az ilyen val'ságokba betekintve 3mhotep azt mon#ta6 7+int " nt. hogy megtu#juk az igazságot az általunk nem érzékelt t bbi val'ságszinttel kap(solatban! Azok a beavatottak. akik megtapasztalták a k vetkező #imenzi't. vagy a megvilágoso#ott szuperlények világában. hogy békében és harm'niában éljenek. hogy szeretetet sugározzanak.igazolás magabiztosságot k l(s nz tt az egyiptomi társa#alom piramisren#szerének min#en szintjén! +in#enki megtapasztalta. visszaj ttek. vagyis az embert k r0lvevő elektromágneses mezőt alkot' szubatomi része(skék tán(ára! A szakkarai kvantumgépezet "elgyorsította a spirituális "ejlő#és "olyamatát! Fehetővé tette. vagy ahogy Iézus mon#ta6 Atyám házában sok hely van! A szakkarai komple$um kommuniká(i's k zponttá alakult. a megtapasztalt rezgésszint állan#'vá vált! A leg"ejlettebb tanítványok magas rezgésszinten mara#tak! Ntaztatni tu#ták tu#atukat i#őben és térben. és meghozzák a tu#ást ala(sonyabb szinteken lévő társaiknak! Ez .

hogy az ember (sak a szeretet révén válhat szuperlénnyé! A szeretet semleges! 5in(sen polaritása! 5agyon magas "rekven(ián rezeg. tanultak választásaik k vetkezményeiből. nem hibáztatni. valamint békében és harm'niában élni! +ivel t bb igazolt tu#ás van a birtokukban. ahol létezése a szemlélő akaratát'l "0gg! . hogy az ionok "elt ltésével elektromágneses svényeket hozzanak létre. akik már éltek a H l# n. azokéba. életerej0ket! +egtanultak tisztelni. energiájának nin(sen t mege. akik már sokszor 2jjász0lettek. hihetetlen gy'gyításokat hajt végre. és eljutottak a val'ság egy magasabb szintjére! A komple$um másik ren#eltetése az volt. rezgési "rekven(iájukat. megértik a szeretet jelentését.A piramis bejutást biztosított a szuperlények. nagyon kevés tu#ást szereztek! -let0ket a "élelem és a "áj#alom uralja! +ég min#ig az élet pokoli szakában járnak! Azok. és egy olyan spirituális és mentális szinten van. akiknek a tu#ata kevés "ejlő#ésen ment kereszt0l. melyekben a kőt mb ket nehézség nélk0l tu#ták a templomok építési helyére szállítani! Az emberek levitálnak! Az egyiptomi papok "el"e#ték. hogy a világegyetemben két energiap'lus van6 a szeretet és a "élelem! A legala(sonyabb rezgési "rekven(iája azoknak van. akár a halálb'l is visszahozza őket! Aagy hogy a##ig n velje a víz "rekven(iáját. hogy az élet a tu#ást elősegítő "olyamat! Saját bőr0k n szerzett tapasztalataik megtanították őket arra. és ezzel n veli a beteg emberek életenergiáját. és hogyan érzékeljék a magasabb rezgés1 "rekven(iákat! A tanítványok sok éven át tart' képzés során megértették. "okozatosan megn velték gon#olati energiát. hogyan m2lják " l0l az EGL-t. nem sok élete volt a " l# n. a magasabb szinten lévő megvilágoso#ott testvérek #imenzi'jába. a szeretet "rekven(iáján kereszt0l nézik a mennyországot és az életet! A tu#ás révén a papok "elgyorsították tanítványaik "ejlő#ését! Arra tanították őket.

hogy nem sziklákb'l vágták ki őket! A 5ílus"oly'n. az asszuáni vízesés k zelében. egy virtuális "ormát hoznak létre a " l# alatt! Fétrej n az antianyagnak nevezett "ogalom! Egy kamrán kereszt0l. olyan magas.A piramis "elépítése /ogy megérts0k ezt a rejtélyes helyet. egy kis kőtéglát a nagy munka során! Ami k0l n s. hogy egy elemet ismétlő#ően használtak. amikor megszára#.* méter mély. "el"e#ezte. amikor még (sak egy hatalmas sivatag volt a helyén! 3mhotep hozzálátott a hatalmas " l#alatti komple$um. az ember által használt első téglákkal borították! Ez volt az első alkalom. amelynek hierogli"áit 3mhotep írta! Ez egy olyan beton képletét tartalmazza. amely elektromosságot tu# termelni. kőnek néz ki és kőkeménység1! Egy "ran(ia tu#'sokb'l áll' (soport. a molekulái egy bizonyos m'#on rezegnek! . a Ses(hel-szigeten találtak egy sztélét. mint egy %& emeletes ép0let! Alapja egy %* méter ol#al2 négyzet! Az egyik elmélet szerint a piramisok t0k rképek. a "izikai világ elektromágneses t0k rképébe! Az i#ő itt a j vőtől a m2lt "elé hala#! Aalamilyen "izikai. amely a piramis alatt találhat'. amely.ez volt a komple$um gerin(oszlopa! Az akna . Szakkara építésének első szakaszához! Aknát kez#tek ásni a sziklatalapzatba .avi#oOi(z vegyész. bejárat nyílik egy párhuzamos val'ságba. melynek vezetője Ioseph . vagy meta"izikai oknál "ogva az akna mély. és bár kemény gránittalapzatba vájták. hogy ez a keverék kvar(kristályokban gaz#ag agglomerátumot hoz létre. visszamegy0nk az i#őben ahhoz a pillanathoz.

és így olyan pontos illesztéseket hoztak létre. kamra e#ényeiben. amelyek k zé még egy késpenge se "ért be! +iután a " l#ben lévő .Az egyiptomiak sszet rt kagyl'kat és "osszilis mara#ványokat.és alumíniumtartalm2 homokot. sziks't és vizet kevertek ssze! Ez a keverék nátronl2got ere#ményezett. ez volt az első szint megékezés0kkor! Az H-hang ) kamra e#ényeiben rezgett! A G-hang . amelyre a kamra hangolva volt! Az E-hang . egyre magasabb "rekven(iáj2 hangot bo(sátott ki az elektromágneses "rekven(ián bel0l! +in#egyik kamrán bel0l t bb ezer alabástrom e#ény volt. alagutak és (satornák egész ren#szerét vájták a sziklába! A kamrákat "okozatosan n vekvő számban. maj# onnan magasabb #imenzi'kba jutottak! Ezeket a kamrákat kék kamráknak nevezik! Halaikat a t rténelem első kerámia(sempéi borítják! A t0rkizkék k0l nb ző árnyalataiban pompáznak! Del0l 2jon(okb'l áll' párok me#itáltak olyan rezgésszintekre hangol'#va.-hang "elett rezegtek. egy egy #arabb'l áll' alabástrom szarko"ágban a legmagasabb szinten lévő tanítványok elérték a /-hangot. az A-hang & nyugati kamrában! A "őkamrában pe#ig . amelyek ugyanarra a zenei hangra hangolva rezegtek! Az e#ények "ormája és a benn0k lévő "olya#ék határozta meg azt a zenei hangot vagy rezgési "rekven(iát. kettő kelet "elé. valamint gyorsít'ként réz-arzenátot a#tak hozzá! Ebből a keverékből nt tték ki a templomaikhoz és piramisaikhoz használt kőt mb ket! Az első kőt mb k "ormaként szolgáltak az 2jak számára. kamrában rezgett! Ez volt a belépő szint a legt bb kez#ő számára! A .* méter mély aknát kibélelték téglával. négy északra. amelyek egyre magasabbá váltak! 3mhotep leírta az Nniverzum B! t rvényét6 +in#en a nemeken alapul. a "ő pontok irányában alakították ki! Egy kamra volt az akna mellett. min#ennek vannak "ér"i és női alapelvei! Ez min#en síkon megnyilvánul! . előzőleg kiégetett mészk vet. három nyugat "elé. t pe#ig #élre nézett! +in#egyik (soport bel0lről egy másik. magas kvar(. mely reak(i'ba lépve a nílusi homokban találhat' alumíniummal. nátrium-aluminátot hoz létre! -getett mész hozzáa#ásával nátrium-alumínium-szilikátot kaptak.

kova" l#ből és réz-bikarbonátb'l áll' keveréke a#ja ezt a jellegzetes egyiptomi t0rkizkék színt. az 2jon(ok egyens2lyba ker0ltek! Semlegessé vált az elektromágneses mezőj0k. agyagb'l.zs'szer "ára't ábrázolják a /ebSeb rituális "iatalít' 0nnepség k zben! A "ára' "ehér koronát. hogy miután m1k #ni kez#ett a komple$um. az rvénylő oszlop m'#osította a molekulákat. amelyet sok kerámiatárgynál még ma is alkalmaznak! A kerámia(sempéket boltív-alakban helyezték el! Ez a "orma min#en élőlény gerin(oszlopát jelképezi! Ez a "orma energiát a# az egész szervezetnek! Ptáh-nak. pontosa a " l#alatti komple$um "elett építettek egy kemény talapzatot . és ezer "okos kemen(ékben "el tu#ták "orr'sítani a kerámiákhoz sz0kséges zomán(ot is! Aoltak kőbevésett. amelyek . hogy a (sempék szupravezetők! 5em hoznak létre ellenállást az elektromos t ltéssel szemben! Aal'szín1. és semlegessé tette őket! A te(hnol'giát és a kék szín eléréséhez sz0kséges keveréket 3mhotep találta "el! A híres egyiptomi pép sz'#abikarb'náb'l. vagy a 9á-Pper nev1 pap szobra is! Ez a m1vészeti "orma (sak a (ivilizá(i' kez#etén létezett. káliumb'l. a nőké pe#ig azzal ellentétes irányban "orog! Hel"e#ezték. amely a termeken kereszt0l a "elszínre vezetett! Az akna k r0l. ilyen volt az 0lő írnok. erősen #ombor2 képeik. az Egyiptom "eletti uralom jelképét viseli! Szakkarában voltak olyan szobrok is. mivel a "ér"iaké az 'ramutat' járásával meg"elelő irányban. melyekkel a nehéz k veket lebegtették az elektromágneses svényen! A /'rusz Szeme +isztériumiskola papjai nagyon "ejlett te(hnol'giai tu#ással ren#elkeztek! Elő tu#ták i#ézni ezeket a "izikai eseményeket. a későbbi korokban soha t bbé nem jelent meg! -szakra volt a " l#alatti komple$um bejárata! Az akna aljáb'l emelke#ett egy nagyon magas létra.Amikor párokként beléptek. az Nniverzum teremtőjének jogara is a gerin(oszlopot mintázza! Ezt a "ormát alkalmazták az oszlopokon is. amelyek berakott szemei a megsz'lalásig hasonlítottak az emberi szemhez.

amely egybeesik a saját rezgési "rekven(iájával! Az e#ények által elői#ézett rezgésnek magas "rekven(iája volt.és Helső-Egyiptom két tr'njával! A b l(s 3mhotep egyik neve Aázakészítő volt! Ezeken a "olyos'kon t bb ezer váza rezgett az H-hangra. mint amilyenekkel az akna "alait "e#ték be! ? méterrel a kamrák alatt ástak %% merőleges g #r t! a . az akna nyílását kőlapokkal "e#ték be! Ezzel val'#i " l#alatti obeliszkké változtatták. melynek a " l# "elszínén elhelyezke#ő piramis a teteje! Az alakzatok nagyon hasonlítottak a +astabákhoz.? méteres mélységben lévő "0ggőleges g #r kből %% "olyos' ágazott el más kamrákba. mik zben egy zenei hang rezgett k r0l tt0k! Ez a hang min#en alkalommal megemelke#ett. ráhangol'#tak az alabástrom e#ényekből j vő hangokra. és hatott rájuk az elektromágneses mező. ezért a piramist ssze lehet . amelyeket stratégiailag az ? méterrel "eljebb "ekvő kék kamrák alá helyeztek! Ezeken a "olyos'kon t bb mint )* ezer alabástrom vázát találtak! Az egyik váza egymilli' év szimb'lumát jelképezi Als'. ha olyan erőt alkalmaznak. amely rezegni és rezonálni tu#. att'l "0ggően. és magasabb hangon rezgett! 3ly m'#on hozzászoktak a magasabb "rekven(iákhoz és a r vi#ebb hullámhossz2 erőmezőkh z6 2j érzékek ébre#tek benn0k. a királyi sírokként használt építményekhez. és lehetővé tette. és érzékenyebbé váltak a "ényre! +ik zben me#itáltak a kék kamrákban. aurájukat. így az 2jon(ok megn velték rezgési "rekven(iájukat! Ez megn velte életenergiájukat. hogy milyen rezgésszintre volt sz0kség0k a kijel lt kamrában! Az elektromágneses "rekven(ia ugyanezt i#ézte elő! Az 2jon(okb'l áll' párok beléptek a kék kamrákban. és "okozatosan rávezették őket arra.ugyanolyan tégláb'l. amely bolyg'nk rezgési "rekven(iája! A "olyos'k a piramis rezonátoraiként viselke#tek. erős hangjára me#itáljanak. hogy a piramis hatalmas. hogy megtapasztalják más val'ságok létezését! A hangok és rezgések ráhangol'#tak min#en (sakrájukra. a létrej vő hang bet lt tte a piramist! Az alabástrom olyan anyag. hogy tu#atában legyenek a magasabb "rekven(iáknak és a "izikai szinten t2li élményeknek! +iután a " l#alatti építkezés be"ejező# tt.

a Plat'ni "ormának az egyike! A bolyg' rezgése. amikor rezeg! Dalra "orog. három#imenzi's pro(esszor első "ázisát. és a piramis "el0letének borítására használták! 3mhotep kinyilvánította az Nniverzum . valamint a " l#alatti kamrákban lévő alabástrom e#ényeket! Ennek kettős6 energetikai és hanghatása volt! Az állan#' me(hanikai "esz0ltség alatt áll' kvar(t meg s2rl'#ást okozott a kristály tetraé#erei k z tt. mint a tervezett végső piramis! A "0ggőleges aknát borít' első alapzaton nagyobb téglákb'l építettek négy szintet! +in#egyik %% méter magas volt! Ez lett a lép(sőspiramis! Az első piramis )) méter magas volt! Egy nagy halom tégla. ezért azok a piezoelektromos hatás miatt negatív t ltést hoztak létre! A kőt meg a negatív energia hatalmas kon#enzátora volt! 9ét"éle kvar( létezik! Az egyik az. hogy "elgyorsítsák az emberek "ejlő#ését. és megépítették a nagy z nvíz utáni első piramist. semmi sem mara# moz#ulatlan. min#en mozog! . amelyik negatív t ltést hoz létre.téveszteni egy sírral <pl! +ai#umban=! 5apjainkban még min#ig lehet látni ezt a +astabát a lép(sős piramis szerkezete alatt! Ezzel tehát be"ejező# tt a " l#alatti építkezés első szakasza! +egépítették egy hatalmas.! t rvényét6 min#en rezeg és mozog. szabályos l0ktetése az elektromágneses mező egy (som'pontján rezgésre késztette a piramis tégláiban találhat' kvar(kristályokat. ez ut'bbi a turai mészkőlapokban volt megtalálhat'. amely lép(sős piramis volt! Ez pontosan "eleakkora és "eleolyan s2ly2 volt. amely kvar(ban gaz#ag olvasztott kőből kész0lt! A kvar(molekuláknak tetraé#er "ormájuk van! ez a természet ? alapvető "ormájának. és "énynél gyorsabb energiát hozzanak létre a kvantum"izika egyik alapvető te(hnol'giájának a segítségével! Ezután elkez#ő# tt a máso#ik szakasz. és az olva#t sziklában használták! A másik pozitív t ltés1 és jobbra "orog.

"okos sz gben álltak. puha és kemény. amely meghatározza a k0l nb ző energia"ajták létezését a rezgés0ktől "0ggően! Eszerint pe#ig van elektromos kémiai. valamint a %% "0ggőleges akna a val'#i . és ezzel pozitív elektromos t ltést hoztak létre! A kőko(kák be"e#ésekor habkőt mb ket helyeztek el min#en vízszintes lap alá. melyet Szakkarában állítottak elő! A téglaméret1 mészkőko(kákat turai mészkőlapok "e#ték. "ehér és "ekete. a "orr' és a hi#eg ugyanannak a hőmérséklet-nev1 #olognak a két szélsősége! Ailágosság és s tétség.és a "énynél gyorsabban terje#ő energia. ahogy egyre "eljebb jutunk. a vízszintes ol#alon pe#ig && "okos sz gben! Elválasztották egymást'l a rezgő kő negatív t ltését a turai mészkőlapok pozitív t ltésétől. min#en poláris! Ebben a val'ságban min#ennek megvan a maga ellentéte! A szélsőségek találkoznak! A két p'lus ugyanazon #olognak. amelyek be"ogták az atmosz"éra pozitív t ltését! A piramis tehát két k0l nb ző t ltés1 ellentétes energiát tárol! A négy ol#al "el0letének kristályai az atmosz"éra pozitív energiájáb'l kapnak t ltést. zaj és (sen#. míg a " l#i energiával kap(solatban áll' nagy kvar(t meg negatív energiával t lti "el a molekuláit! A )! t rvény kimon#ja. mágneses. hogy szigeteljék az elektromosságot! Ezekre ragasztották a 4uráb'l száraz' mészkőlapokat! A k veket rézs2tosan "aragták meg. magas és ala(sony! A piramis"orma alapvető "ontosság2 a kvantumgépezet m1k #ésében! A vízszintes rétegek ter0lete (s kken. a lélek ren#kív0l magas "rekven(iáját! +in#en rezeg a legala(sonyabb és legs1r1bb anyagokt'l a tiszta lélekig! Ez az a t rvény.gravitá(i's . és k0l nb ző erej1 elektromágneses t ltések halmoz'#nak "el! Ngyanez t rténik a turai mészkő-"el0leteken! Ez a tény. a "0ggőleges ol#alon B.A része(skék rezgési "rekven(iája alkotja azt az energiát amely meghatározza a val'ság állapotát6 az anyags1r1ség elvét. melyek jobbra "org' kvar(kristályokat tartalmaztak. hogy min#en kettős. nagy és ki(si.

amikor "el#olgozza gon#olatait. ahol mozognak! 8k képezik az alapját a szupravezető-jelenségnek! A piramisban lévő energia rvény "elgyorsította a rezgési "rekven(iát. és B? kilométerrel o#ébb sszerakták. amelyek párba álltak. vagy sz rny1 m'#on hozzáraga#tak az anyaghoz! 4eslának volt egy titka! Amikor a része(skék 2jraszervező#nek.obeliszkkel. amint a bolyg' szabályos pulzusa állan#' "rekven(iát hoz létre. tu#ásenergia. akár(sak az az energia amelyet az ember képez és használ az agyában. amellyel a kvantumme(hanika "oglalkozik! A "énynél gyorsabban terje#ő energia ren#elkezik a val'ság legmagasabb rezgésével és "rekven(iájával! Ez egy tu#ati energia. maj# semlegessé váltak. maj# 2j "orgástengelyt találnak E* "okkal a piramis tengelyétől. kettős "org'mozgásra készteti a "elhalmoz'#ott elektromágneses t ltést! A pozitív t ltés1 része(skék az 'ramutat' járásával megegyező. a szubatomi része(skék torná#'ját hozza létre! A része(skék ugyanis "elgyorsulnak. és rezonan(ia alakul ki! A (entripetális és (entri"ugális erő bizonyos sebességnél és "rekven(ián párba állítja az ellentétes t ltés1 és mozgás2 része(skéket! Ezek semlegessé válnak. amely hatalmas elektromágneses mezők segítségével ren#ezte az energiát párokba. amely egy rézhuzal-teker(sen át"oly' %& A-os áramot t bb ezer A-os árammá alakított át. melyet a piramis --.-i tengelyén kív0l helyeztek el az elektromágneses mező egyik neuralgikus pontján. a villanymotorokban. míg a negatív t ltés1ek az 'ramutat' járásával ellentétes irányban "orognak! Ez elektromágneses rvényt. maj# máshol 2jra sszerakták! A láthatatlansági kísérlet során szétsze#ték az NSS Elbri#ge nev1 amerikai (irkál't. a "énynél gyorsabban terje#ő energiává. változások j nnek létre az anyagban! 4anulmányaiban arra a k vetkeztetésre jutott. és egy magasabb szint1 energiává alakította. és "eljut egészen az ionosz"éráig! Ezek a semleges. és amikor szeretetet sugároz! A "énynél gyorsabban mozg' energiát és a "0ggőleges oszlopokat 5ikola 4esla is tanulmányozta! Ezt a jelenséget alkalmazta t bb mint %J** találmányában. amikor egy másik teker(sben in#ukálták! %E)&-ben 4esla vezette az 2n! Phila#elphiai-kísérletet. és létrehoznak egy "org' oszlopot! Ez az oszlop olyan szubatomi része(skékből áll. és nagyon magas "rekven(ián mozogtak! Ez az energiaoszlop leszáll a bolyg' kristálymajáig. és hozott létre a "énynél gyorsabban mozg' energiát! A kísérletben egy szilár# testet része(skéire bontottak. rá#i'kban és a 4A-ben. a C ntgen-gépben és a ra#arban! A 4esla-teker(seket használták a gépek elektromos m1k #tetésére! A k teg rvényáramot hozott létre. hogy az 2n! ta(hionenergia &B-szer gyorsabban hala# a "énynél! Ez a gon#olati energia! . kiegyens2lyozott része(skék alkotják a "énynél gyorsabban terje#ő energiát! 5em hoznak létre ellenállást ott. (sakhogy a rajta lévő emberek vagy meghaltak.

mérni (sak val'szín1ség számítással lehet őket. amikor ellentétes t ltéssel találkoznak! A hihetetlen gyorsasággal mozg' elemi része(skék alkotják a szupravezető elemek alapját! Semlegesség0k nem hoz létre ellenállást a molekulákon áthala#' t ltésben! Ezen része(skék sszetett elemére nem hat a gravitá(i'! 4 meg0knek nin(sen s2lya! Ez a tiszta energia! A kvantumme(hanikusok azt mon#ják. mely elér egészen 4uráig! 3nnen szállították a k veket az építkezés be"ejezéséig! . miszerint a "ény legnagyobb sebessége máso#per(enként .zse#<. (sak a val'ságot alkot' egyik síkra érvényes6 az atomokb'l.** ezer kilométer. a szubatomi része(skepárok nagyon magas "rekven(ián állan#' mozgásban vannak. elektronokb'l és protonokb'l áll' anyag "izikai síkjára! Az Nniverzumnak azonban három síkja van! A kettős univerzum alapját képező ta(hionok. hogy ezeknek a része(skéknek nin(sen t meg0k .je#=-oszlopok= helyeztek.Einstein elmélete.(sak 2gy léteznek. amelyről a mai tu#'soknak még nin(s tu#omásuk! A kvantumme(hanika és a szupravezetés nagyon is "riss ere#mények a "izika ter0letén! A lép(sős piramisnak négy szintje volt! &:* ezer k bméter kő alkotta. melynek )?* ezer tonna volt a s2lya! Ez pontosan a "ele a végső piramis tér"ogatának és s2lyának! A piramis elé oszlopokat <l#! "enn6 . vagyis az ember mentális szintjétől "0gg! 3mhotep tu#ta ezt és még sok olyan #olgot is. hogy elektromágneses svényt hozzanak létre. és semlegessé válnak. az pe#ig a meg"igyelő.

a s2lya pe#ig E* ezer tonnára n veke#ett! A bejáratok szintén megerősítik azt. hogy elrejtsék a bejáratot! A tér"ogat és a s2ly megkétszerezése nem véletlenszer1! Az energiatermelés. akkor a hagymahéjak mintájára k nnyebb lett volna szimmetrikusan kiszélesíteni min# a négy ol#alr'l! A kiszélesítés k vetkeztében az obeliszk pontosan az 2j piramis észak-#éli tengelyére ker0lt. mint az emberi test6 a "ejétől! /a nem tervezték volna meg előre. valamint állan#' rezgésének és "orgási "rekven(iájának a segítségével vonjanak ki energiát az anyagb'l! .EF HCL+ 4/E LC3E54AF 35S434N4E A s2ly meghatározza a termelt energia mennyiségét! Ez a kőmennyiség állan#' sebességgel "orog a H l# tengelyén! Azért a#tak piramis-"ormát a kőt megnek. hogy a megnagyobbítás kez#ettől "ogva szerepelt 3mhotep tervei k z tt! Az ere#eti bejáratt'l kiin#ulva k nnyen meg tu#tak hosszabbítani egy alagutat! Egy másik lép(ső vezetett az északi u#var egyik temploma valamelyik u#varába. a #éli és a keleti ol#alt azonban érintetlen0l hagyták! A piramis 2gy nőtt. így a piramis J? méter magas lett. amelynek most már %)*-szer %** méteres lett az alapja! 9ét 2jabb szinttel tol#ották meg. hogy az energia természetes mozgásának. a tér"ogata ?J* k bméterre.-szaki és nyugati irányban kiszélesítették az alapzatokat. a piramis hat'távolsága a rezgő anyag t megétől "0gg! A későbbi piramisok egyre nagyobbak és s2lyosabbak lettek! A legnagyobb a 9eopsz piramis. amely J milli' tonna s2ly2! 9heops +L. amelyet azért építettek.

melyik lesz az a pillanat. valamint az álkápolnák és a 9így'k u#varának megépítése volt! Ezt . és hogy min#en egyes mozgást energiává lehet alakítani! Az építkezés utols' szakasza a bonyolult "al. akik n velték a nép tu#ati szintjét! A piramis által k zvetített energia megr vi#ítette az agyhullámokat. képesek volta kommunikálni vel0k. az aurát! Ez lehetővé tette. #e társa#almi haszna 'riási volt! Az rvényáramot arra használták.Az obeliszkben egy mozg' teker(s mozgott "el-alá! Ez egy elektromos teker(s volt. amelyben a piramis kvar(molekuláiban "elhalmoz'#ott energiát megtervezett 0nnepségek keretében kibo(sátják a napéjegyenlőségek i#ején! Az egyiptomi papok bebizonyították. és lehetővé tették. a rezgési "rekven(ia elérte a ma$imum "okát! A teker(s határozta meg. amelyben aranyhuzalt tekertek a "a k ré! +ozgás k zben pulzál' hatást i#ézett elő a piramis elektromágneses mezőjén. hogy a piramisok állan#'an mozognak. amelyben lehetőség nyílt a magasabb #imenzi'kkal val' kommuniká(i'ra! A piramisok olyan kvantumte(hnol'giát . és ezzel megváltoztatta az egész energiaoszlop "rekven(iáját! Az akna rezonál' lyukként m1k # tt! Az obeliszk "első sarkában még min#ig láthat' néhány )? "okos sz gbe állított geren#a! Ezek kamp'ként szolgáltak. megtapasztalják más val'ságok létezését. hogy "elgyorsítsák a /'rusz Szeme +isztériumiskola tanítványainak spirituális "ejlő#ését! 8k voltak azok a vezetők. hogy a tanítványok magasabb szinteket érjenek el. és be"oga#ni a tu#ást! Szakkara volt az első olyan k zpont. munkaerőben és anyagi "orrásokban egyaránt.zs'szer "ára' szobra kivételes helyzetből kísérte "igyelemmel! A piramis (élja Ez az 3mhotep által épített hatalmas kvantumgépezet nagy ál#ozatokat kívánt i#őben. és így bizonyosságot szolgáltassanak az egész társa#alomnak! Amikor ráhangol'#tak más. hogy a teker(s "0ggőlegesen mozogjon! Az elektromos teker(s kontrollálta a hullámok hosszát. "ejlett lények "rekven(iájára. és ezzel "elerősítette az ember mentális erejét és a testét k r0lvevő elektromágneses mezőt.

maj# ta(hion-energiát hozott létre! Szakkarában elősz r alkalmazták a hangot és az elektromágneses mezőt egyi#ej1leg arra. amelyekkel megolvasztották a kvar(ban gaz#ag k vet! 9erámia(sempéket készítettek. és amelyet (sak most kez#0nk megérteni! Ezt a te(hnol'giát a tu#at kontrollálja! >élja a min#en ember spirituális t kéletessé válásának elérése! Az elektromágneses áramk r energiarésze(skéket hozott létre és gyorsított "el! Ezáltal a statikus energiáb'l elősz r mozgási energiát. amelyet mi még (sak most kez#0nk megismerni! Ezt a te(hnol'giát az egyiptomiak az elveszett atlantiszi (ivilizá(i't'l r k lték! Szakkara egy olyan te(hnol'gia kellően nem értékelt pél#ája.alkalmaztak. hogy elektromágneses svényeket és szupravezetőket hozzanak létre! A /'rusz Szeme papjai tették le az alapját a kőelemekből val' építkezésnek! +egmutatták érzékenység0ket az apr'lékosan ki#olgozott k0lső "alon. és min#en okozatnak megvan a maga oka! Semmi sem létezik véletlen0l. hogy hogyan értelmezik a világegyetemet! Elképzeléseik 3mhotep t rvényeiben mara#tak "enn! Ezek képezik a szaba#kőm1vesek. a r'zsakeresztesek és a templomosok titkos tu#ásának alapját! 3mhotep ezt írta6 7+in#en oknak megvan az okozata. és azokkal borították be a bonyolult " l#alatti "olyos'kat! /ierogli"ákkal vésték kőbe azt. a 9így'k u#varának "alán min#azokban a ki"inomult #íszítésekben. amelyet elképzelni sem tu#nak. hogy n veljék a tanítványok rezgésszintjét! Ezt a te(hnol'giát a 9heopsz piramisban "ejlesztették t kélyre! Hizikai síkon arra használták az energiát. amelyek a kvantumgépezet elrejtésére szolgáltak! 9émiai képleteket #olgoztak ki. hiszen az elpusztítaná az Nniverzumot!7 Ahogy Einstein mon#ta6 3sten nem szeren(sejátékos! .

A Spektrum 4elevízi' 7/'rusz Szeme7 sorozatának egyik kiemelke#ően ér#ekes része .