You are on page 1of 1

Kako napraviti dokumentarni film

Dokumentarni film ili poznatiji kao dokumentarac je filmski žanr koji ima za cilj da dokumentuje stvarnost. Reč „dokumentarni film“ je prvi put korišćena za filmove ove vrste u osvrtu za film Maona koji ja pisao Džon Grirson. Pojam se pojavio . fe!ruara "#$%. & kasnim "#'()tim Džon Grirson piše esej „Prvi principi dokumentarca“ u kojem o!jašnjava zašto *aona ima dokumentarnu vrednost. +je,ova definicija dokumentarno, filma je „kreativni tretman stvarnosti“. -vo je delimično pri.vaćena definicija koja je izazvala filozofsko pitanje o tome sme li u dokumentarnom filmu !iti ,lume na sceni. / dru,e strane0 Dži,a 1ertov se zala,ao za prezentaciju „života onakvim kakav i jeste“0 to jeste snimanje !ez namešteni. scena i života koje, je kamera u stvari iznenadila. *oderni dokumentarni film 2arade na dokumentarnim filmovima u poslednje vreme su velike0 pose!no se ističu filmovi poput 3aren.ajt #4"" ili *arš pin,ivina. -vi filmovi o!ično imaju manji !udžet ne,o i,rani filmovi i z!o, to,a su privlačni filmskim kompanijama. 5renutni rekorder u zaradi je 3aren.ajt #4"" koji je zaradio $$ miliona američki. dolara na ulaznicama i prodao više od ' miliona D1D)ova.6"7 Priroda dokumentarno, filma se izmenila u zadnji. $( ,odina. 8 komercijalni uspe. ovi. filmova du,uje ovoj promeni u načinu iznošenja priče. 9li ova promena je podi,la pitanje poput: „*o,u li ovakvi filmovi !iti smatrani dokumentarnim;“. -sim ove promene u naraciji značajno je i to što filmovi izlaze i na D1D)u iako nemaju svoje !ioskopske premijere. -vo je omo,ućilo profita!ilno snimanje dokumentarni. filmova i o manje poznatim istorijskim oso!ama. *oderni dokumentarni film se u nekoj meri poklapa i sa televizijskim formama „rijaliti 51“)a koje se ,raniče sa dokumentarnim ali i snimanim0 tj. i,ranim filmom. /nimanje dokumentrani. emisija odaje da su ovi filmovi !liži reklamama ne,o klasičnim dokumentarcima. +ove kamere0 ali i kompjuterska te.nika je omo,ućila snimanje mesta i situacije koje su pre mo,le !iti za!eležene samo uz veliki trud i materijalni trošak.

Kada je video dokumentaran? Od dokumentarca tipično očekujemno da je izvan optički zapis, onoga što se zbilo ipsred kamere, autentičnog događaja iz života Očekujemo da se cela stvar tehnološki zbila otprilike ovako nešto se zaista desilo u životu, ekipa s kamerom je bila prisutna i to snimila, snimak razvila i pripremila za projekciju, a potom taj snimak gledamo u projekciji i u njoj vidimo izvoran događaj! "akle, dokumentarac je činjenični zapis, optičko#akustični trag nekog izvornog pojedinačnog događaja! $li tačnije rečeno dokumentarac se predstavlja kao takav,mi ga kao takvog doživljavamo, veruju%i da je zaista činjenični zapis, tj! da je istinit! &eliki broj dokumentaraca, i veliki broj stvari koje gledamo u ve%em delu dokumentaraca, nije tek snimljen kako je nađen, nego je i rekonstruisan! ' njima se na zatiču zbivanja