Conditiile specifice ale prezentului model de contract pot fi negociate.

In cazul in care ofertantul nu are observatii legate de modelul de contract, pana la data limita de depunere a ofertelor, acesta va prezenta o declaratie intocmita conform Formularului F. Declaratia semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din sectiunea Formulare.

1

. =C4 7ucursala >udeteana =raila....n ane9a$ane9ele la prezentul contract *i pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate. face e9trem de costisitoare e9ecutarea obligaţiilor uneia din p)rţi< g..1 În prezentul contract. cuvintele la forma singular vor include forma de plural *i vice versa. funcţia...1&. zi .... bancaC . reprezentata prin +uminita @IA/I+O6...i defineasc) pentru contractC ". Bdenumirea conducatoruluiC. %.În prezentul contract urm)torii termeni vor fi interpretati astfelD a.nc(eiat prezentul contract de prestare de servicii.. preţul contractului . cod I=/1 4O1&41C=&&#. . . 1u este considerat forta maEor) un eveniment asemenea celor de mai sus care. pentru . ..%#......% 2ermenul FziF sau FzileF sau orice referire la zile reprezint) zile calendaristice dac) nu se specifica .... asa cum sunt acestea numite ...ec(ipanientele.ndeplinirea contractului< sunt considerate asemenea evenimenteD razboaie..&&&1. telefon$fa9 &"":$#&...."'? de zile< Bse adauga orice alţi termeni pe care p)rţile .. enumerarea nefiind e9(austiva.nţeleg sa ..nc(eierii contractului *i care face imposibila e9ecutarea *i....&%?:1?#. cod de inregistrare fiscal 11. . respectiv. care nu putea fi prev)zut la momentul .....un eveniment mai presus de controlul p)rţilor.. ma*inile.. avand functia de DI40C2O4 !0104/+....1&.ntre /!012I/ 30124 D056O+2/40 40!IO1/+/ / 40!I 1II D0 D056O+2/40 7 D 072.... produse .. care nu se datoreaz) greselii sau vinei acestora. telefon$fa9 . forta maEor) . contract .....1 . servicii . ac(izitor *i prestator . cont Btrezorerie. denumirea operatorului economic. utilaEele. num)r de . cu e9cepţia unei prevederi contrare..activit)ţi a c)ror prestare face obiect al contractului< e.zi calendaristic)< an . embargou. pe de alta parte. denumire autoritate contractanta._______ data ______________________ În temeiul Ordonanţei de rgenta a !uvernului nr.....p)rţile contractante. "".1. revoluţii..1. piesele de sc(imb *i orice alte bunuri cuprinse ..reprezint) prezentul contract *i toate ane9ele sale< b.Contract de servicii de publicitate si servicii de promovare nr.. Interpretare ". adresa .$%&&'.... incendii. Definiţii %.ndeplinirea integrala *i corespunz)toare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract< d. aprobat) cu modific)ri *i complet)ri prin +egea nr.. % ...n baza contractului. acolo unde acest lucru este permis de conte9t.... pe de o parte *i ... "#$%&&' privind atribuirea contractelor de ac(iziţie publica.nmatriculare . cod fiscal ...n prezentul contract< c. restrictii ap)rute ca urmare a unei carantine. inundatii sau orice alte catastrofe naturale. ci enunciativa... s-a ..""11%...n calitate de prestator. sediul /ng(el 7align8 14. in calitate de achizitor.... conform contractului< f. ".< &"":$#&.. reprezentat prin ..n mod diferit. a contractelor de concesiune de lucr)ri publice *i a contractelor de concesiune de servicii... f)r) a crea o imposibilitate de e9ecutare.preţul pl)tibil prestatorului de c)tre ac(izitor.

.. 09ecutarea contractului .nregistrate etcC...%-11.n Eustiţie....n termenul convenit.Daca ac(izitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit atunci prestatorul de servicii are dreptul de a aplica dispozitiile art..% .n termenul de "& de zile de la emiterea facturii de c)tre acesta.n prezentul contract pentru serviciile prestate. Documentele contractului .. Bdenumirea serviciilorC..n conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.n care.... ce rezulta din ..ntocmit de c)tre ac(izitor. conform graficului de plati....3restatorul se obliga sa e9ecute ..3restatorul se obliga sa desp)gubeasc) ac(izitorul impotriva oric)rorD iC reclamaţii *i acţiuni ..... #.....Documentele contractului suntD.... este de .% .n perioada$perioadele convenite *i . :..." .Clauze obligatorii #..../c(izitorul se obliga sa pl)teasc) preţul convenit ... 3rezentul contract ... la care se adauga .nc)lcare rezulta din respectarea caietului de sarcini .. atunci ac(izitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului.1 .... Bse enumera documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului) :.ndeplinirea culpabil) a obligaţiilor 11./c(izitorul se obliga sa pl)teasc) preţul c)tre prestator .n propunerea te(nica.... 26/.../c(izitorul se obliga sa receptioneze. m)rci .... ane9a la contract.... Durata contractului '. :... 1&...Durata prezentului contract este de ..1 ...În cazul ... '. serviciile prestate . la data de .... Obligaţiile principale ale ac(izitorului 1&.....1 ...ndeplinirea contractului..... *i iiC daune-interese..1 .ncepGnd de la data de .... 1&.1 ... cu e9cepţia situaţiei .. ... ..ncepe dup) semnarea contractului.nceteaz) sa produc) efecte la data de. costuri.n conformitate cu graficul de prestare prezentat ....%. (se înscrie data la care încetează contractul) ..".... ca " . lei.1 3reţul convenit pentru .1 . Obiectul principal al contractului #.. luni..n legatura cu produsele ac(iziţionate...nc)lcarea unor drepturi de proprietate intelectual) Bbrevete.n care o astfel de ... nume.... aferente. 11.n valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.1 ...... prestatorul nu reu*e*te sa-*i e9ecute obligaţiile asumate prin contract.... Obligaţiile principale ale prestatorului :... instalaţiile sau utilaEele folosite pentru sau . 7ancţiuni pentru ne... 11. legate de ec(ipamentele..... ta9e *i c(eltuieli de orice natura.... materialele.......3restatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele *i sau performanţele prezentate ... ?...... 3l)ţile ... din vina sa e9clusiva. 1&.% ." . (se precizează data la care intra în efectivitate contractul) . (se înscriu perioada şi data) '..n propunerea te(nica.09ecutarea contractului . pl)tibil prestatorului de c)tre ac(izitor...3restatorul se obliga sa presteze serviciile .. 3reţul contractului ?... potrivit clauzei 1"..

ec(ipamentele *i orice alte asemenea.ndeplinire a contractului.% . printr-o notificare scris) adresat) prestatorului.B1C 3restatorul are obligaţia de a e9ecuta serviciile prev)zute .!aranţia te(nica este distinct) de garanţia de buna e9ecuţie a contractului. atunci acesta are obligaţia de a plati. (se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 1".n materialul publicitar pe care ." . de zile de la e9pirarea perioadei convenite. 1?. accesul publicului cel puţin la urm)toarele informaţiiD destinatarii finali ai fondurilor de publicitate. da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat *i de a pretinde plata de daune-interese. dac) acesta din urma da faliment. 1". f)r) nici o compensaţie.n mod rezonabil din contract.1 . iar prestatorul are obligaţia de a i le pune la dispoziţie la cerere.3restatorul se va asigura ca . În acest caz.n mod culpabil *i repetat. inclusiv pe parcursul ./c(izitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea te(nica *i din caietul de sarcini.penalit)ţi./c(izitonil isi rezerva dreptul de a renunţa oricGnd la contract. sa asigure resursele umane. . 1". 11. 1#.# .% .1H din plata neefectuata pe zi de intarziere.n care necesitatea asigur)rii acestora este prev)zut) .1 . 11. fie de natura provizorie.3restatorul este pe deplin responsabil pentru e9ecuţia serviciilor .n termen de %.n propunerea te(nica *i pe care le considera necesare ./c(izitorul se obliga sa pun) la dispoziţia prestatorului orice facilit)ţi *i$sau informaţii pe care acesta le-a cerut .l realizeaz) este menţionat) denumirea ac(izitorului. Clauze specifice 1%.ndeplinit) pana la data denunţ)rii unilaterale a contractului.1H din pretul contractului pe zi de intarziere. cat *i de calificarea personalului folosit pe toat) durata contractului.ndeplinire a prevederilor contractuale.ndeplinirii contractului. o suma ec(ivalenta cu o cota procentuala de &.1 .n conformitate cu propunerea sa te(nica. B%C 3restatorul se obliga sa supraveg(eze prestarea serviciilor. criteriile de alocare a acestor fonduri. # . !aranţia de buna e9ecuţie a contractuluiD 1 0720 C/5 + 1%. fie definitiva cerute de *i pentru contract. ca penalit)ţi.n m)sura . În acest sens ac(izitorul are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de .% ..1 . este r)spunz)tor atGt de siguranta tuturor operaţiunilor *i metodelor de prestare utilizate. 4ecepţie *i verific)ri 1?.În cazul . 2otodat).n care ac(izitorul nu onoreaz) facturile .n contract sau se poate deduce . 1#. /lte responsabilit)ţi ale prestatorului 1".ndeplinirii contractului. . sumele alocate fiec)rui beneficiar final *i termenele de .1erespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de c)tre una dintre p)rţi. instalaţiile. cu condiţia ca aceasta anulare sa nu preEudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau desp)gubire pentru prestator. 11. materialele./c(izitorul se obliga sa asigure.n conformitate cu graficul de prestare convenit. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz)toare pentru partea din contract .n contract cu profesionalismul *i promtitudinea cuvenite angaEamentului asumat *i . /lte responsabilit)ţi ale ac(izitorului 1#. o suma ec(ivalenta cu o cota procentuala de &." .

n graficul de prestare. pe durata .3restatorul are obligaţia. B%C În cazul . identitatea reprezentanţilor s)i .nc(eierii contractului. trebuie finalizate .ndeplinirea contractului da dreptul ac(izitorului de a solicita penalit)ţi prestatorului.n care ac(izitorul este de acord cu o prelungire a termenului de e9ecuţie.ntGrziere. /Eustarea preţului contractului 1. datorate . ac(izitorului. sau iiC alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni..n careD iC orice motive de . oricare faza a acestora prev)zut) a fi terminat) . *i bC totalul c(eltuielilor aferente.3entru serviciile prestate.3)rţile contractante au dreptul.% .% . (se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 1'.n scris. termen care se calculeaz) de la data .n care prestatorul sufer) . numai .% I 3retul contractului nu se aEusteaza.nc(eia contracte cu subcontractantii desemnaţi. sistare 1'. 1:.nc(eierea contractului.nc)lcarea contractului de c)tre prestator. finalizare.n ane9e la contract. de comun acord.n conformitate cu prevederile din prezentul contract.ntGrzieri *i$sau suporta costuri suplimentare.B1C 3restatorul are obligaţia de a prezenta la . de a conveni modificarea clauzelor contractului.n graficul de prestare se face cu acordul p)rţilor. care se vor adauga la preţul contractului. 1'.n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de . prestatorul nu respecta graficul de prestare. dac) este cazul.nc(eiate cu ace*tia se constituie .. @odificarea datei$perioadelor de prestare asumate .n care p)rţi din contract le subcontracteaza.nc(eiate cu subcontractantii desemnaţi.1 . /c(izitorul are obligaţia de a notifica.nceperii prest)rii serviciilor.mputerniciţi pentru acest scop. Începere. 1. ce nu se datoreaz) prestatorului.1?.." .ntGrzieri.% . 1. 1'.# .6erific)rile vor fi efectuate . atunci p)rţile vor revizui.1 . cat *i contractele . 1.ncepe prestarea serviciilor . toate contractele . dac) este cazul. prestatorului..1 . 1'.ndeplinirii contractului.n timp util. .ntGrziere . 7ubcontractanţi 1:.n acelea*i condiţii .n termenul convenit de p)rţi.n .B1C 7erviciile prestate . prin act adiţional. . indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric)rei faze a acestora.1 . . B%C +ista subcontractanţilor.B1C 3restatorul are obligaţia de a . ? .n care el a semnat contractul cu ac(izitorul.. orice . ane9a la contract. 1:.n cazul .ndeplinirii contractului. de a . prin act adiţional. altfel decGt prin .n propunerea financiar).În afar) cazului .ncepere a contractului. . acesta are obligaţia de a notifica acest lucru.Dac) pe parcursul . /mendamente 1.n e9clusivitate ac(izitorului p)rţile vor stabili de comun acordD aC prelungirea perioadei de prestare a serviciului. perioada de prestare *i vor semna un act adiţional. (se precizează data maxima de emitere a ordinului de începere a contractului) B%C În cazul .n cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora *i care nu au putut fi prev)zute la data .n baza contractului sau. . cu datele de recunoa*tere ale acestora. pl)ţile datorate de ac(izitor prestatorului sunt tarifele declarate .ntr-o perioada stabilit) .

ndepline*te partea sa din contract.Îndeplinirea contractului va fi suspendat) . %1. prin tratative directe. referitoare la .Contractul va fi interpretat conform legilor din 4omGnia.1:. +imba care guverneaz) contractul %".Dac).n mod amiabil o divergenta contractual).ndepline*te contractul. fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze.n care . %?.i stau la dispoziţie .n scris a primirii comunic)rii. fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte p)rţi . trebuie sa fie transmis) .nţelegere sau disputa care se poate ivi .ndeplinit partea sa din contract. telegrama. ' . %&. dar f)r) a preEudicia drepturile ce li se cuveneau p)rţilor pana la apariţia acesteia. pe toat) perioada . %1.ndeplinirea prezentului contract. B"C 3restatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dac) ace*tia nu isi .+imba care guverneaz) contractul este limba romana.% . %1.n cadrul sau .nceperea acestor tratative neoficiale.1 . Forta maEor) %1.n momentul transmiterii cat *i .3artea contractant) care invoca forta maEor) are obligaţia de a notifica celeilalte p)rţi. orice ne.1. 7c(imbarea subcontractantului nu va sc(imba preţul contractului *i va fi notificat) ac(izitorului. tele9.1 . producerea acesteia *i sa ia orice m)suri care .B1C Orice comunicare .Forta maEor) este constatat) de o autoritate competenta. B%C Orice document scris trebuie .# . imediat *i . +egea aplicabil) contractului %?. Comunic)ri %#.1 . fie prin arbitraE la Camera de Comerţ *i Industrie a 4omGniei.nregistrat atGt ./c(izitorul *i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila.Forta maEor) e9onereaza p)rţile contractante de . %1.n care aceasta acţioneaz).ndeplinesc partea lor din contract.Dac) forta maEor) acţioneaz) sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de ' luni.ntre p)rţi se pot face *i prin telefon.1 .n perioada de acţiune a forţei maEore.n care isi . obligaţiile nJscute rJmGnGnd . (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) %".% . Cesiunea %&. %#. ac(izitorul *i prestatorul nu reu*esc sa rezolve .3restatorul poate sc(imba oricare subcontractant numai dac) acesta nu *i-a .ntre ei .n sarcina pJrţilor contractante.ntre p)rţi.Comunic)rile ." .ndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. astfel cum au fost stipulate *i asumate iniţial. B%C 7ubcontractantul este pe deplin r)spunz)tor fata de prestator de modul . fie de c)tre instanţele Eudec)tore*ti din 4omGnia.n legatura cu ." .ncetarea de plin drept a prezentului contract.n mod complet.n scris. 1:.% . %1. fa9 sau e-mail cu condiţia confirm)rii .? . f)r) ca vreuna din p)rţi sa poat) pretinde celeilalte daune-interese. %#. 7oluţionarea litigiilor %%. dup) 1? zile de la .n vederea limit)rii consecinţelor. %%. %%.n momentul primirii.B1C 3restatorul este pe deplin r)spunz)tor fata de ac(izitor de modul .ndeplinirea contractului.1 .# .0ste permisJ doar cesiunea creanţelor nJscute din acest contract.

.nţeles sa .....3)rţile au ... ......... (se precizează data semnării de către părţi) .... cGte unul pentru fiecare parte...... /c(izitor......nc(eie azi . CO17I+I04 > 4IDIC .n doua e9emplare...... /!012I/ 30124 D056O+2/40 40!IO1/+/ / 40!I 1II D0 D056O+2/40 7 D ...072 +uminita @IA/I+O6 DI40C2O4 !0104/+ +uana 5/A/4I/ Director economic 3restator.... prezentul contract . /vizat.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful