You are on page 1of 1

Feature

Training de dezvoltare personală destinat studenţilor UPT care doresc sã îşi trateze problemele emoționale Consilierea psihologicã în mediul universitar reprezintã un început de drum mai ales atunci când la construcția valorii umane şi sociale a studentului sunt implicați o mulțime de factori sub varii aspecte. Astfel, studentul asimileaza, se implicã şi de aceea poate mai mult ca oricând este necesar ca în mediul universitar sã existe anumite centre de consiliere psihologicã care sã îl ajute sã îşi stabileascã anumite puncte de reper pentru viitoarea sa construc ție umanã. tuden!ii "niversit#!ii $olitehnica din %imişoara beneficiaz# gratuit de traininguri de dezvoltare personal# şi antrenament autogen, sus!inute de Anca Cornea, psihologul "niversit#!ii. &'intre studen!ii care vin la consiliere, majoritatea sunt departe de cas#, de familie. Au probleme emo!ionale, de adaptare, sunt tineri care stau în c#min şi se confrunt# cu situa!ii dificile&, motiveaz# Anca Cornea propunerea acestor cursuri. &(n aceste întâlniri am v#zut c# studen!ii au nevoie de ceva care s# îi motiveze, s# nu renun!e la facultate, s# îşi rezolve problemele emo!ionale prin for!e proprii&, a ad#ugat psihologul "$%. %rainingurile de dezvoltare personal# preuspun metode non)formale de înv#!are şi vizeaz# probleme de adaptare, motivare şi rezolvare a impasurilor emo!ionale. Antrenamentul autogen este o metod# de relaxare, de inducere a unei st#ri de calm şi are la baz# hipnoza şi practicile orientale bazate pe *oga. "niversitatea +$olitehnica, din %imişoara, universitate de cercetare avansat# şi educa!ie, este ast#zi una dintre şcolile româneşti cu tradi!ie, recunoscut# în plan na!ional şi interna!ional, atât prin activitatea genera!iilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excep!ie a unor academicieni prestigioşi. (n spiritul tradi!iei, misiunea "niversit#!ii +$olitehnica, din %imişoara const# în satisfacerea cerin!elor de competen!# ale mediului societal, prin asigurarea form#rii profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar. $urt#toare de valori fundamentale, misiunea reflect#, totodat#, preocuparea pentru viitorul societ#!ii, prin trasarea direc!iilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, na!ional, interna!ional.