You are on page 1of 29

PEMERIKSAAN FISIK SISTEM KARDIOVASKULER

dr. Susiana Candrawati BAGIAN FISIOLOGI PPD UNSED

Tujuan khusus, mahasiswa diharapkan
     

Mampu melakukan inspeksi antun! Mampu melakukan palpasi antun!" pemeriksaan iktus #$rdis" dan pemeriksaan !etaran % t&rill. Mampu melakukan perkusi antun! dan menentukan 'atas( 'atas antun! Mampu melakukan auskultasi antun! dan menentukan 'un)i antun! I dan II" serta 'isin! antun!. Mampu melakukan palpasi nadi Dapat menentukan *rekuensi" te!an!an" irama" ma#am den)ut" isi" per'edaan arteri kanan dan kiri" dan keadaan pem'ulu& arteri.

.

Menempati se'a!ian 'esar pr$)eksi antun! pada dindin! dada. #m di se'ela& kanan tepi sternum setin!!i sendi k$st$sternalis ke(sampai ke(.Batas 'awa&n)a adala& !aris )an! men!&u'un!kan sendi k$st$sternalis ke(.  V%n#rik%& kanan. den!an apeks antun!.FISIK DIA!NOSTIK "ANTUN! DAN AORTA  Pr$)eksi antun! pada permukaan dada +  A#rium kanan$ Merupakan 'a!ian antun! )an! terletak palin! au& di sisi kanan" )aitu kira(kira . ..

 A#rium kiri$ Adala& 'a!ian antun! )an! letakn)a palin! p$steri$r dan tidak terli&at dari depan. se'ela& kiri. Pada pr$)eksi antun! pada dada" daera& tepi kiri 0atas sele'ar 1"2 #m" merupakan wila)a& 3entrikel kiri. Batas kiri antun! adala& !aris )an! men!&u'un!kan apeks antun! den!an sendi k$st$sternalis ke(.FISIK DIA!NOSTIK "ANTUN! DAN AORTA  V%n#rik%& kiri$ /entrikel kiri tidak 'e!itu tampak ika dili&at dari depan.. 4e#uali se'a!ian ke#il sa a )an! terletak di 'elakan! sendi k$st$sternalis kiri ke(. .

PEMERIKSAAN    Se#ara t$p$!ra*ik antun! 'erada di 'a!ian depan r$n!!a mediastinum Ba!ian dada )an! ditempati $le& pr$)eksi antun! )an! seperti terlukis di atas itu dinamakan prekordium ALAT YANG DIPERLUKAN : 0 0 D$u'le Lumen(Stet$sk$p 5imer .

6uan! pemeriksaan &arus tenan! untuk menampilkan auskultasi )an! adekuat.PEMERIKSAAN  Pertim'an!an 0 0 0 0 umum + Pakaian atas pasien &arus disiapkan dalam keadaan ter'uka. . 5etap selalu men a!a pri3a#) pasien Pri$ritaskan dan per&atikan untuk tanda(tanda ke!awatan.

8 Den)ut pada apeks antun! 7-8 Den)ut nadi pada dada 798 Den)ut 3ena .A$ Insp%ksi jan#un'  5anda(tanda 0 0 0 0 )an! diamati + 718 'entuk prek$rdium 7.

(%n#uk pr%k)rdium Pada umumn)a kedua 'ela& dada adala& simetris Prek$rdium )an! #ekun! dapat ter adi aki'at perikarditis mena&un" *i'r$sis atau atelektasis paru" s#$li$sis atau ki*$sk$li$sis Prek$rdium )an! !em'un! dapat ter adi aki'at dari pem'esaran antun!" e*usi epikardium" e*usi pleura" tum$r paru" tum$r mediastinum Ba#k insp .

Ba#k insp . Pada pem'esaran )an! san!at pada 'ilik kiri" iktus akan meluas.    Dalam keadaaan n$rmal" den!an sikap duduk" tidur terlentan! atau 'erdiri iktus terli&at didalam ruan!an interk$stal / sisi kiri a!ak medial dari linea mid#la3i#ularis sinistra Pada anak(anak iktus tampak pada ruan! interk$stal I/ Si-a# ik#us 0 0 Pada keadaan n$rmal" iktus &an)a merupakan t$n $lan ke#il" )an! si*atn)a l$#al. Iktus &an)a ter adi selama s)st$le. #ar$tis #$munis untuk merasakan adan)a !el$m'an! )an! asaln)a dari s)st$le.Ole& karena itu" untuk memeriksa iktus" kita adakan u!a palpasi pada a.D%n*u# ap%ks jan#un' +ik#us k)rdis.

D%n*u#an nadi pada dada  Apa'ila di dada 'a!ian atas terdapat den)utan maka &arus #uri!a adan)a kelainan pada a$rta  Aneurisma a$rta as#enden dapat menim'ulkan den)utan di ruan! interk$stal II kanan" sedan!kan den)utan dada di daera& ruan! interk$stal II kiri menun ukkan adan)a dilatasi a. pulm$nalis dan aneurisma a$rta des#enden Ba#k insp .

D%n*u#an .%na  /ena )an! tampak pada dada dan pun!!un! tidak menun ukkan den)utan  /ena )an! menun ukkan den)utan &an)ala& 3ena u!ularis interna dan eksterna .

Pa&pasi jan#un'  Urutan 0 0 0 palpasi dalam ran!ka pemeriksaan antun! adala& se'a!ai 'erikut + Pemeriksaan iktus #$rdis Pemeriksaan !etaran % t&rill Pemeriksaan !erakan tra#&ea .

P%m%riksaan ik#us /)rdis  :al )an! dinilai adala& tera'a tidakn)a iktus" dan apa'ila tera'a dinilai kuat an!kat atau tidak  4adan!(kadan! kita tidak dapat meli&at" tetapi dapat mera'a iktus  Pada keadaan n$rmal iktus #$rdis dapat tera'a pada ruan! interk$stal kiri /" a!ak ke medial 7. Ba#k palp . #m8 dari linea midkla3ikularis kiri.

P%m%riksaan '%#aran 0 #hri&&   Adan)a !etaran serin!kali menun ukkan adan)a kelainan katu' 'awaan atau pen)akit antun! #$n!enital. Disini &arus diper&atikan + 0 0 0 0 L$kalisasi dari !etaran 5er adin)a !etaran + saat s)st$le atau diast$le Getaran )an! lema& akan le'i& muda& dipalpasi apa'ila $ran! terse'ut melakukan peker aan *isik karena *rekuensi antun! dan dara& akan men!alir le'i& #epat. Den!an tera'an)a !etaran maka pada auskultasi nantin)a akan terden!ar 'isin! antun! Ba#k palp .

P%m%riksaan '%rakan #ra/h%a  Pada pemeriksaan antun!" tra#&ea &arus u!a diper&atikan karena anat$mi tra#&ea 'er&u'un!an den!an arkus a$rta  Pada aneurisma a$rta den)utan a$rta men alar ke tra#&ea dan den)utan ini dapat tera'a .

Batas kiri antun! . Batas kanan antun! Perkusi antun! mempun)ai arti pada dua ma#am pen)akit antun! )aitu e*usi peri#ardium dan aneurisma a$rta ..P%rkusi jan#un'   4ita melakukan perkusi untuk menetapkan 'atas('atas antun! 1.

Peru'a&an antara 'un)i s$n$r dari paru(paru ke redup relati* kita tetapkan se'a!ai 'atas antun! kiri N$rmal Atas + SIC II kiri di linea parastrenalis kiri 7pin!!an! antun!8 Bawa&+ SIC / kiri a!ak ke medial linea midkla3ikularis kiri 7 t9 iktus8 Ba#k perk . . 4ita melakukan perkusi dari ara& lateral ke medial.1a#as kiri jan#un' . .

Disini a!ak sulit menentukan 'atas antun! karena letakn)a a!ak au& dari dindin! depan t&$rak N$rmal + 0 0 Batas 'awa& kanan antun! adala& di sekitar ruan! interk$stal III(I/ kanan"di linea parasternalis kanan Sedan!kan 'atas atasn)a di ruan! interk$stal II kanan linea parasternalis kanan .1a#as kanan jan#un'    Perkusi u!a dilakukan dari ara& lateral ke medial.

Ausku&#asi "an#un'$  Auskultasi antun! men!!unakan alat stet$sk$p duplek" )an! memiliki dua #$r$n! )an! dapat dipakai 'er!antian.  C$r$n! pertama 'er'entuk keru#ut 7'ell8)an! san!at 'aik untuk menden!arkan suara den!an *rekuensi tin!!i 7apeks8  C$r$n! )an! kedua 'er'entuk lin!karan 7dia*ra!ma8 )an! san!at 'aik untuk menden!arkan 'un)i den!an nada renda& .

pulm$nalis pada dindin! t$raks. B< II n$rmal selalu le'i& lema& daripada B< I 2$ 1isin' jan#un' 0 /ardia/ murmur . Ini ter adi kira(kira pada permulaan diast$le. *ai#u 3$ 1un*i jan#un' Bun)i antun! I dan II B< I + 5er adi karena !etaran menutupn)a katup atri$3entrikularis" )an! ter adi pada saat k$ntraksi is$metris dari 'ilik pada permulaan s)st$le B< II + 5er adi aki'at pr$)eksi !etaran menutupn)a katup a$rta dan a.Pada ausku&#asi akan dip%rha#ikan 2 ha&.

s&$#k &e'at inter3al P6 )an! meman an! de#$mpensasi &e'at.1UN4I "ANTUN! I  Da%rah ausku&#asi un#uk 1" I 0 0 0 Pada iktus + katu' mitralis terden!ar 'aik disini.  In#%nsi#as 1" I akan (%r#am(ah pada ap%k pada 0 0 0  In#%nsi#as 1" I m%&%mah pada ap%ks pada 0 0 0 . sten$sis mitral inter3al P6 7pada E4G8 )an! 'e!itu pendek pada k$ntraksi 3entrikel )an! kuat dan aliran dara& )an! #epat misaln)a pada ker a *isik" em$si" anemia" demam dll. Pada ruan! interk$stal I/ 0 / kanan" pada tepi sternum + katu' trikuspidalis terden!ar disini Pada ruan! interk$stal III kiri" pada tepi sternum + merupakan tempat )an! 'aik pula untuk menden!ar katu' mitral.

kenaikan desakan a.1UN4I "ANTUN! II  In#%nsi#as 1" II a)r#a akan (%r#am(ah pada 0 0 &ipertensi arteriskler$sis a$rta )an! san!at. pulm$nalis" misaln)a pada + kelema&an 'ilik kiri" sten$sis mitralis" #$r pulm$nal kr$nik" kelainan #$r #$n!enital $ran! )an! !emuk em*isema paru(paru perikarditis eksudati* pen)akit(pen)akit )an! men)e'a'kan kelema&an $t$t antun!  In#%nsi#as 1" II pu&m)na& (%r#am(ah pada 0  1" I dan II akan m%&%mah pada 0 0 0 0 .

1ISIN! "ANTUN! . Bisin! itu di alarkan ke semua ara& tetapi tulan! merupakan pen alar 'isin! )an! 'aik" dan 'isin! )an! keras akan di alarkan le'i& dulu. Cara termuda& untuk menentukan 'isin! s)st$le atau diast$le iala& den!an mem'andin!kan terden!arn)a 'isin! den!an saat tera'an)a iktus atau pulsasi a. 5entukan &)kasi (isin' )an! terkeras. . . Apakah (isin' #%rdapa# an#ara 1" I dan 1" II 7='isin! s)st$le8" atauka& 'isin! terdapat antara B< II dan B< I 7='isin! diast$le8. #ar$tis" maka 'isin! itu adala& 'isin! s)st$le. . T%n#ukan arah dan sampai mana (isin' i#u dija&arkan.

8 Bisin! )an! dapat diden!ar walaupun tak men!!unakan stet$sk$p. (isin' '%s%k. 728 Bisin! )an! san!at keras" tapi tak dapat diden!ar 'ila stet$sk$p tidak diletakkan pada dindin! dada. 7. ha&us. apakah kasar. 7-8 dan 798 adala& 'isin! )an! sedemikian rupa se&in!!a mempun)ai intensitas diantara 7. (isin' *an' m%niup.Bisin! ini &an)a dapat diden!ar dalam waktu a!ak lama untuk men)akinkan apaka& 'esar('enar merupakan suara 'isin!. (isin' *an' m%&a'u .1ISIN! "ANTUN!   P%rha#ikan d%raja# in#%nsi#as (isin' #%rs%(u#. P%rha#ikan kua&i#as dari (isin'.8 dan 728. 7. Ada 5 d%raja# (isin' 718Bisin! )an! palin! lema& )an! dapat diden!ar.8 Bisin! lema& " )an! dapat kita den!ar den!an se!era.

LOKASI AUSKULTASI .

PEMERIKSAAN PEM1ULU6 DARA6 PERIFER  Pada pemeriksaan pem'ulu& dara& peri*er &al )an! 'iasa dilakukan adala& palpasi nadi. radialis. .  Pada pemeriksaan )an! rutin )an! dilakukan adala& palpasi nadi dari a.

radialis ka > ki 4eadaan dindin! arteri .PEMERIKSAAN PEM1ULU6 DARA6 PERIFER  Pada 0 0 0 0 0 0 0 palpasi nadi &arus diper&atikan &al(&al di 'awa& ini + Frekuensi nadi 5e!an!an nadi Irama nadi Ma#am den)ut nadi Isi nadi Bandin!kan nadi a.