Sadržaj dokumenta: - Zakon o privrednim društvima (»Službene novine FBiH« br. 23/99 !tr.

" - Zakon o i#m$enama i dopunama #akona o privrednim društvima (»Službene novine FBiH« br. %&/'' !tr. 9% Zakon o i#m$enama i dopunama #akona o privrednim društvima (»Službene novine FBiH« br.2/'2 !tr.9& Zakon o i#m$enama i dopunama #akona o privrednim društvima (»Službene novine FBiH« br. 29/'3 !tr.9(

ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA
Z)*+, + -./0.12,/3 2.4S50/3) -.0/ 2/+6 Z)712,/8*1 +2.12B1 / 9 +-81 +2.12B1 C an !" +vim #akonom ured$u$e !e o!nivan$e: po!lovan$e: upravl$an$e i pre!tanak privredni; dru!tava (u dal$em tek!tu6 2ru!tvo u Federa<i$i Bo!ne i Her<e=ovine (u dal$em tek!tu6 Federa<i$a . ". -o$am i obli<i dru!tava C an #" 2ru!tvo $e pravno li<e ko$e !amo!talno obavl$a privrednu d$elatno!t radi !ti<an$a dobiti. 2ru!tvo mo=u o!novati doma<a i !trana >i#i<ka i pravna li<a: ako #akonom ni$e dru=a<i$e odred$eno. C an $" 2ru!tvo mo#e biti or=ani#ovano u $ednom od !l$ede<i; oblika6 " dru!tvo ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u? 2 komanditno dru!tvo? 3 dioni<ko dru!tvo? % dru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u. +dredbe ovo= #akona u ko$ima $e upotri$ebl$ena ri$e< @dru!tvo@ be# puno= na#iva $edno= od oblika i# !tava ". ovo= <lana: odno!e !e na !va dru!tva.

"

C an %" Samo!talni podu#etnik (obrtnik $e >i#ve<i od ".'''.''' *3i<ko li<e ko$e obavl$a privrednu d$elatno!t i po!lu$e u !kladu !a po!ebnim propi!ima. *ada !amo!talni podu#etnik o!tvari ukupan pri;od u pret;odno$ =odini: du#an $e #atra#iti bri!an$e i# re=i!tra !amo!talni; podu#etnika (obrtnika i ako #eli na!taviti po!lovan$e: o!novati 2ru!tvo u !kladu !a odredbama ovo= #akona. 4koliko !amo!talni podu#etnik (obrtnik ne po!tupi po odredbi !tava 2. ovo= <lana: nadle#ni or=an i#vr!it <e bri!an$e i# re=i!tra !amo!talno= podu#etnika (obrtnika po !lu#beno$ du#no!ti. 2. -ravna !po!obno!t i od=ovorno!t #a obave#e C an &" Svo$!tvo pravno= li<a 2ru!tvo !ti<e danom upi!a u !ud!ki re=i!tar. 2ru!tvo od=ovara #a !vo$e obave#e <$elokupnom !vo$om imovinom. -ri$e upi!a u !ud!ki re=i!tar niko ne mo#e na!tupati u ime dru!tva. Ai<e ko$e po!tupi !uprotno odredbi !tava 3. ovo= <lana od=ovara #a !tvorene obave#e <$elokupnom !vo$om imovinom: a kada tako na!tupa vi!e li<a #a obave#e od=ovara$u neo=rani<eno !olidarno. C an ' " Svaki <lan dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u i komplementar u komanditnom dru!tvu: od=ovara #a obave#e dru!tva neo=rani<eno !olidarno <$elokupnom !vo$om imovinom. 2ioni<ar u dioni<kom dru!tvu: vla!nik ud$ela dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u i komanditor u komanditnom dru!tvu ne od=ovara #a obave#e dru!tva: o!im kada6 " kori!ti dru!tvo #a po!ti#an$e li<no= <il$a ko$i ni$e !a=la!an <il$evima dru=i; <lanova i dru!tva u <$elini? 2 upravl$a imovinom dru!tva kao !vo$om imovinom? 3 kori!ti dru!tvo #a prevaru ili o!te<en$e !vo$i; pov$erila<a? % uti<e na !man$en$e imovine dru!tva u !vo$u kori!t ili kori!t tre<i; li<a: ili uti<e da dru!tvo preu#me obave#e iako $e #nao ili morao #nati da dru!tvo ni$e ili ne<e biti !po!obno da i#vr!i !vo$e obave#e. 3. 2$elatno!t C an (" 2ru!tvo mo#e kao !vo$u d$elatno!t obavl$ati !ve po!love: o!im oni; ko$i !e po #akonu ne mo=u obavl$ati kao privredna d$elatno!t. Zakonom mo#e biti utvrd$eno da !e odred$ene d$elatno!ti mo=u obavl$ati !amo na o!novu odobren$a nadle#no= or=ana. 2ru!tvo mo#e po<eti ! obavl$an$em d$elatno!ti danom upi!a u !ud!ki re=i!tar i kada $e aktom nadle#no= or=ana utvrd$eno da i!pun$ava u!love #a obavl$an$e d$elatno!ti.

2

C an )" 2ru!tvo mo#e obavl$ati po!love !amo u okviru d$elatno!ti upi!ane u !ud!ki re=i!tar. 2ru!tvo mo#e obavl$ati i dru=e po!love ko$i !e uobi<a$eno obavl$a$u u# d$elatno!ti upi!ane u !ud!ki re=i!tar: u obimu i na na<in ko$i !u potrebni #a po!lovan$e: a ne pred!tavl$a$u obavl$an$e ti; po!lova kao redovne d$elatno!ti. C an *" -o!lovi ko$e #akl$u<i li<e ko$e $e !vo$im polo#a$em ili na dru=i na<in ovla!teno #a #a!tupan$e i pred!tavl$an$e dru!tva: val$ani !u #a tre<e li<e i u !lu<a$u da !u #akl$u<eni po!lovi i#van d$elatno!ti upi!ane u !ud!ki re=i!tar: o!im ako $e tre<e li<e #nalo ili moralo #nati da !u takvi po!lovi i#van d$elatno!ti predu#e<a. %. S$edi!te C an !+" S$edi!te dru!tva $e m$e!to ko$e $e kao !$edi!te upi!ano u !ud!ki re=i!tar. S$edi!te !e utvrd$u$e o!niva<kim aktom ili !tatutom. &. -odru#ni<e C an !!" 2ru!tvo mo#e imati podru#ni<e i#van m$e!ta !$edi!ta dru!tva.-odru#ni<e !u po!lovne $edini<e ko$e nema$u !vo$!tvo pravno= li<a: ali mo=u obavl$ati !ve po!love u okviru d$elatno!ti dru!tva upi!ane u !ud!ki re=i!tar i pri tome !ti<ati prava i preu#imati obave#e u ime i #a ra<un dru!tva.-odru#ni<e !e upi!u$u u !ud!ki re=i!tar u re=i!tar!kom !udu kod ko$e= $e upi!ano 2ru!tvo. // 9 F/.3) ". -o$am: !a!to$<i i $e#ik C an !#" Firma $e ime pod ko$im 2ru!tvo po!lu$e.Firma !e obave#no i!ti<e na po!lovnim pro!tori$ama dru!tva. C an !$" Firma dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mora !adr#avati pre#ime na$man$e $edno= <lana: u# o#naku da i; ima vi!e: i o#naku @d.n.o.@. Firma komanditno= dru!tva mora !adr#avati pre#ime na$man$e $edno= komplementara i o#naku @k.d.@: a ne !mi$e !adr#avati imena komanditora.

3

2. nema od=ovara$u<e ri$e<i u $e#iku u !lu#beno$ upotrebi u Federa<i$i. Firma i# !t. li<a? 3 !lu#bene !imbole i #nakove? % na#ive ili #nakove !trani. i >i#i<ki.d. li<a.ove i#vedeni<e i krati<e !amo na o!novu odobren$a >ederalno= mini!tar!tva nadle#no= #a po!love uprave i pravo!ud$a: a % .o. C an !(" Firma mo#e !adr#avati ri$e<i @Bo!na i Her<e=ovina@ i @Federa<i$a@ i n$i. i 2.@. dr#ava ili med$unarodni. 2ru!tvo mo#e kori!titi !kra<enu >irmu: ko$a mora !adr#avati o#nake po ko$im !e ra#liku$e od dru=i. C an !%" Firma mora biti napi!ana na $e#iku u !lu#beno$ upotrebi u Federa<i$i: a prevod na !trani $e#ik mo#e !e upotrebl$avati !amo #a$edno !a >irmom na $e#iku u !lu#beno$ upotrebi u Federa<i$i. or=ani#a<i$a? & ri$e<i i o#nake ko$i bi mo=li !tvoriti #abunu u po=ledu vr!te i obima po!lovan$a ili dove!ti do #am$ene ! >irmom ili #nakom dru=o= dru!tva ili povri$editi prava dru=i.Firma dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u mora !adr#avati o#naku @d. pravni. Firma mo#e !adr#avati !trane ri$e<i ko$e !u uobi<a$ene ili #a n$i. Firma podru#ni<e mora !adr#avati punu >irmu dru!tva: o#naku da $e podru#ni<a i !$edi!te podru#ni<e. ". >irmi i o#naku oblika dru!tva. ovo= <lana obave#no !adr#i >irmu dru=o= dru!tva ko$e $e <lan dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u ili komplementar komanditno= dru!tva.@.o. Zabran$eni !a!to$<i C an !'" Firma ne !mi$e !adr#avati6 " ri$e<i i o#nake ko$i !u protivni #akonu? 2 #a!ti<ene robne ili u!lu#ne #nakove dru=i. Firma dioni<ko= dru!tva mora !adr#avati o#naku @d. C an !&" Firma mo#e !adr#avati dodatne !a!to$ke ko$i bli#e o#na<a9va$u dru!tvo i !$edi!te dru!tva.

Firma i !kra<ena >irma upi!u$e !e u !ud!ki re=i!tar. na!l$ednika. Firma mo#e !adr#avati ime i pre#ime li<a ko$e ni$e o!niva< dru!tva !amo u# odobren$e to= li<a ili n$e=ovi. .t$ev to= li<a ili n$e=ovi. na!l$ednika !ud <e bri!ati n$e=ovo pre#ime i# >irme u !ud!kom re=i!tru.t$ev or=ana i li<a i# !t. )ko $e pre#ime li<a o!talo u >irmi i nakon pre!tanka n$e=ovo= <lan!tva u dru!tvu: na #a. (. 3. -o!lovna kore!ponden<i$a & .ti$evati pre!tanak upotrebe i bri!an$e i# !ud!ko= re=i!tra >irme dru=o= dru!tva i naknadu pretrpl$ene !tete: tu#bom kod !uda u roku od tri =odine od dana upi!a o!poravane >irme u !ud!ki re=i!tar. ". i 2. dru!tava. ovo= <lana: re=i!tar!ki !ud <e i#bri!ati i# re=i!tra ri$e<i i imena une!ene kao dodatne !a!to$ke >irme. +bave#a upi!a u !ud!ki re=i!tar C an #+. #akon!ki.a<elo i!kl$u<ivo!ti >irme C an !*" Firma dru!tva mora !e $a!no ra#likovati od >irme dru=i. )ko !matra da >irma dru=o= dru!tva ni$e $a!no ra#li<ita od n$e=ove rani$e re=i!trovane >irme: 2ru!tvo ima pravo #a.e=i!tar!ki !ud <e odbiti upi! u !ud!ki re=i!tar >irme ko$a $e protivna odredbama ovo= #akona ili !e $a!no ne ra#liku$e od ve< re=i!trovani.a #a. /me <lana dru!tva kao !a!to$ak >irme C an !)" 4koliko >irma dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u ili komanditno= dru!tva !adr#i pre#ime ko$e $e ve< !adr#ano u rani$e re=i!trovano$ >irmi: u >irmu !e mora uni$eti ime ili dru=i dodatni !a!to$ak po ko$em <e !e ra#likovati od ve< re=i!trovane >irme. . %. >irmi u Federa<i$i.na#iv kantona: =rada i op<ine i n$e=ove i#vedeni<e i !kra<eni<e !amo na o!novu odobren$a kantonalno= mini!tar!tva nadle#no= #a po!love uprave i pravo!ud$a: =radona<elnika ili op<in!ko= na<elnika na podru<$u na ko$em 2ru!tvo ima !$edi!te. . 2ru!tvo $e du#no u po!lovan$u kori!titi punu ili !kra<enu >irmu kakva $e upi!ana u !ud!ki re=i!tar. &.

2ru!tvo mo=u #a!tupati i dru=a li<a odred$ena o!niva<kim aktom ili !tatutom: u !kladu !a #akonom. po!lova u okviru d$elatno!ti dru!tva: ovla!teno $e predu#imati !ve radn$e i #akl$u<ivati po!love ko$i !e uobi<a$eno obavl$a$u ili na!ta$u u# po!love ko$i !u mu pov$ereni. /// 9 Z)S54-). -reno! >irme C an ##" Firma !e mo#e preni$eti na dru=o= !amo #a$edno ! 2ru!tvom.71 C an #$" 2ru!tvo #a!tupa uprava. 4pravu <ine li<a ko$a !u o!niva<kim aktom ili !tatutom dru!tva: u !kladu !a #akonom: ovla!tena da vode po!lovan$e dru!tva. C an #%" Ai<a ovla!tena #a #a!tupan$e upi!u$u !e u !ud!ki re=i!tar. 4prava or=ani#u$e rad i rukovodi po!lovan$em: #a!tupa i pred!tavl$a 2ru!tvo i od=ovara #a #akonito!t po!lovan$a dru!tva. Ai<e ! ovla!ten$ima #a #a!tupan$e upi!anim u !ud!ki re=i!tar: ovla!teno $e da predu#ima !ve radn$e i obavl$a !ve po!love u ime i #a ra<un dru!tva u okviru ovla!ten$a upi!ani. C an #'" ( . C an #&" Ai<e kome $e pov$ereno obavl$an$e odred$eni. B.C an #!" Sva po!lovna pi!ma i narud#be mora$u !adr#avati punu >irmu i adre!u !$edi!ta dru!tva. 2ru!tvo od=ovara #a obave#e ko$e: u n$e=ovo ime: od n$e=a ovla!teno li<e !tvori prekora<en$em ovla!ten$a: ako tre<e li<e ni$e #nalo ili ni$e mo=lo #nati #a prekora<en$e ovla!ten$a. u !ud!ki re=i!tar.

#akonom. /#$ava vol$e ili pravna radn$a u<in$ena prema $ednome prokuri!ti ima pravni u<inak kao da $e u<in$ena prema !vima. Znan$e o pravno odlu<u$u<im <in$eni<ama ili krivn$a $edno= !kupno= prokuri!te proi#vodi pravne po!l$edi<e #a davao<a prokure be# ob#ira na #nan$e ili krivn$u o!tali. 0al$ane !u i#$ave vol$e ili pravne radn$e ko$e u<ini $edan od #a$edni<ki.odnu !a=la!no!t ili i#ri<ito naknadno odobren$e o!tali. pravno $e val$ana. li<a: ili u ime i #a ra<un dru=i. li<a $e prokuri!t ko$i !amo!talno #a!tupa 2ru!tvo u =rani<ama ovla!ten$a utvrd$eni. pravni. -rokura !e ne mo#e dati pavnom li<u. li<a: u !kladu ! o!niva<kim aktom ili !tatutom. C an #*. radn$i i po!lova u ime i #a ra<un dru!tva: o!im preno!a i optere<en$a nekretnina ako ovla!ten$e #a to ni$e po!ebno i i#ri<ito navedeno.-rokura $e pi!meno ovla!ten$e #a predu#iman$e !vi. -rokura data dva$u ili vi!e li<a !matrat <e !e #a$edni<kom prokurom !amo ako $e tako i#ri<ito na#na<eno u prokuri. prokuri!ta !amo u# i#ri<itu pret. #a$edni<ki.+=rani<en$e prokure na po!lovan$e $edne ili vi!e podru#ni<a ima u<inka prema tre<im li<ima !amo ako $e upi!ano u !ud!ki re=i!tar. C an #(" 2ru!tvo mo#e dati prokuru $ednom ili vi!e >i#i<ki. prokuri!ta. li<a. /#$ave vol$e ili pravne radn$e ko$e u<ine #a$edni<ki prokuri!ti proi#vode pravne po!l$edi<e !amo ako i. C an #)" )ko $e prokura data dva$u ili vi!e li<a be# na#nake da !e radi o #a$edni<ko$ prokuri: !vako od ti. -rokura !e mo#e dati i!tovremeno #a vi!e li<a ko$a #a$edno #a!tupa$u 2ru!tvo: a i#$ava vol$e tre<e= li<a data !amo $ednom od n$i. -rokura !e mo#e dati !vako$ punol$etno$ i potpuno po!lovno !po!obno$ o!obi be# ob#ira na du#no!t i po!love ko$e obavl$a i#u#ev ako dru=a<i$e ni$e predvid$eno aktom o o!nivan$u dru!tva: odno!no !tatutom. C an $!" B . u<ine !vi #a$edni<ki prokuri!ti #a$edno. -rokura !e mo#e dati !amo #a podru#ni<u: !to !e i#ri<ito navodi u !ud!kom re=i!tru i prilikom i!tupan$a prokuri!te: a u protivnom !e !matra da $e prokura data #a 2ru!tvo u <$elini. #a$edni<ki. C an $+" -rokuri!t ne mo#e be# po!ebno= ovla!ten$a dru!tva na!tupati kao dru=a u=ovorna !trana i ! 2ru!tvom !klapati u=ovore u !vo$e ime i #a !vo$ ra<un: u !vo$e ime a #a ra<un dru=i. prokuri!ta. +=rani<en$e prokure ko$e ni$e predvid$eno ovim #akonom nema u<inka prema tre<im li<ima: be# ob#ira na to $e li tre<e li<e #a n$u #nalo ili moralo #nati.

po!lova: u roku od tri m$e!e<a od !a#nan$a #a prekr!a$: a na$ka!ni$e pet =odina od u<in$eno= prekr!a$a #abrane konkuren<i$e.ovo kori!ten$e i #a!titu.Za po!lovnu ta$nu ne mo=u !e odrediti poda<i ko$i !u $avni po #akonu i dru=im propi!ima i poda<i o kr!en$u #akona i dru=i.-rokuri!t deponu$e !vo$ potpi! kod re=i!tar!ko= !uda: a prilikom#a!tupan$a dru!tva du#an $e u# potpi! !taviti na#naku da na!tupa kao prokuri!t. propi!a.2avan$e i pre!tanak prokure 2ru!tvo $e du#no pri$aviti #a upi! u !ud!ki re=i!tar.-rokura pre!ta$e opo#ivom od dru!tva i otka#om od prokuri!te. Sindikalno or=ani#ovan$e i #abrana ne!indikalni. C an $(" C . 4koliko $e u dru!tvu or=ani#ovano vi!e !indikata: #a upravu !u m$erodavni !tavovi i #a. /0 9 -+SA+0. C an $&" 2ru!tvo mo#e od li<a ko$e prekr!i #abranu konkuren<i$e tra#iti naknadu !tete i u!tupan$e #akl$u<eni. ovo= #akona: a na$du#e dvi$e =odine.8/71 ".) 5)7.*4. -o!lovna ta$na C an $#" -o!lovnom ta$nom !matra$u !e in>orma<i$e o po!lovan$u #a ko$e $e o<ito da bi prou#rokovale #na<a$nu !tetu dru!tvu ako dod$u u po!$ed tre<e= li<a be# !a=la!no!ti dru!tva. u dru!tvu.-rokuri!t ne mo#e !vo$a ovla!ten$a preni$eti na dru=o li<e.adle#ni or=an dru!tva $e du#an pi!menim aktom odrediti in>orma<i$e ko$e ima$u karakter po!lovne ta$ne i li<a od=ovorna #a n$i.). C an $$" . 2. Zabrana konkuren<i$e C an $%" 8lan dru!tva ! neo=rani<enom od=ovorno!<u: komplementar komanditno= dru!tva: vla!nik ud$ela i <lan uprave u dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u: <lan nad#orno= odbora i uprave dioni<ko= dru!tva i prokuri!t: ne !mi$e u tom !vo$!tvu ili kao #apo!leni u dru=om dru!tvu i kao !amo!talni podu#etnik !ud$elovati u d$elatno!ti ko$a $e ili bi mo=la biti u konkurentnom odno!u ! d$elatno!<u prvo= dru!tva. +!niva<kim aktom ili !tatutom dru!tva mo#e !e odrediti tra$an$e #abrane i nakon pre!tanka !vo$!tva i# !tava ".) / Z)B. aktivno!ti C an $'" Zapo!leni u dru!tvu mo=u or=ani#ovati !indikat: u !kladu !a #akonom: kolektivnim u=ovorom i pravilima !indikata.t$evi o ko$im !u !indikati po!ti=li !a=la!no!t: a kada te !a=la!no!ti nema: !tavovi i #a.t$evi !indikata ko$i #a!tupa ve<inu #apo!leni. po!lova: ili preno! o!tvarene kori!ti ili prava i# #akl$u<eni.) *+.1. 3.

o!niva<a. C an %!" -ro<$ena i# <lana %'. C an %$" 4lo= da$e <lanu pravo na dioni<u ili udio u dru!tvu. 0 9 +S. %. -o!ebnim #akonom #a dru!tva ko$a obavl$a$u po!ebne d$elatno!ti: mo#e !e utvrditi ve<i i#no! o!novno= kapitala. &. 4lo#i C an $*" +!novni kapital prilikom o!nivan$a dru!tva obe#b$ed$u$e !e ulo#ima <lanova u nov<u i !tvarima i pravima <i$a $e vri$edno!t i!ka#iva u nov<u. 0ri$edno!t ulo=a u !tvarima i pravima u dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u i dioni<kom dru!tvu odred$u$e !e na o!novu pro<$ene pri.+0. 2. )ko dru!tvo ni$e !teklo vla!ni!tvo na !tvari ko$u $e <lan bio obave#an uni$eti kao ulo=: <lan dru!tva mora uplatiti u nov<u vri$edno!t te !tvari: ko$u mu dru!tvo mora vratiti. 0ri$edno!t ulo=a C an %+" 0ri$edno!t ulo=a u !tvarima i pravima mora biti odred$ena u o!niva<kom aktu ili !tatutu dru!tva: ako ovim #akonom ni$e dru=a<i$e utvrd$eno. +!novni kapital C an $)" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u i dioni<ko dru!tvo ima o!novni kapital: na$man$e u i#no!u utvrd$enim ovim #akonom. aktivno!ti u !kladu !a #akonom: kolektivnim u=ovorom i pravilima !indikata. dioni<a dioni<ko= dru!tva ili ud$ela u dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u ko$i !e tim ulo=om pla<a$u. +bave#a namiren$a u=ovorene vri$edno!ti ulo=a C an %#" *ada pro<i$en$ena vri$edno!t ulo=a u !tvarima i pravima ne do!ti=ne u=ovoreni i#no! do upi!a dru!tva u !ud!ki re=i!tar ili do u=ovoreno= roka uplate u !lu<a$u pri!tupan$a dru!tvu: <lan dru!tva ko$i !e obave#ao na ta$ ulo= du#an $e ra#liku uplatiti u nov<u.va<ene u=ovorom od !vi. !tav 2. ovo= #akona obave#no ukl$u<u$e opi!: na<in i!ka#ivan$a i pro<i$en$enu vri$edno!t ulo=a i o<$enu da li ulo= od=ovara <i$eni upi!ani. 4lo= u !tvarima i pravima i#ra#ava !e u nov<u i mora !e u <$elo!ti uni$eti pri$e upi!a dru!tva u !ud!ki re=i!tar. *ada ulo= <ini u!po!tavl$eno ili prene!eno pravo kori!ten$a odred$ene imovine ko$e pre!tane pri$e i!teka u=ovoreno= perioda: !tete na!tale u!li$ed to=a du#an $e platiti u nov<u <lan ko$i !e obave#ao na ta$ ulo=. -o!lovne kn$i=e i >inan!i$!ki i#v$e!ta$i 9 .3.4 dru!tvu !e ne mo=u o!nivati or=ani#a<i$e i provoditi aktivno!ti ko$i nema$u karakter !indikata i !indikalni./ *)-/5)A / 4A+Z/ ".

4S50) C an %&" -ove#anim dru!tvima !matra$u !e pravno !amo!talna dru!tva ko$a !u u med$u!obnim odno!ima povodom kapitala i vod$en$a po!lova.ti$evati od ve<in!ko= dru!tva naknadu =ubitaka ko$e $e pretrpio #bo= i#vr!avan$a obave#u$u<i. . ovo= <lana mo#e !e u=ovoriti i o!nivan$e !amo!talno= dru!tva u $ednom od oblika i# ovo= #akona. C an %)" 0e<in!ko dru!tvo od=ovara neo=rani<eno !olidarno #a obave#e ko$e $e !up!idi$arno dru!tvo preu#elo po!tupa$u<i u !kladu ! obave#u$u<im uput!tvima ve<in!ko= dru!tva. Sup!idi$arno 2ru!tvo ne od=ovara #a obave#e ve<in!ko= dru!tva.) 2.+dno!i i#med$u pove#ani. ovo= #akona. uput!tava i# <lana %B. C an %'" Sup!idi$arno 2ru!tvo $e 2ru!tvo u ko$em dru=o 2ru!tvo ima ve<inu dioni<a ili ud$ela ! pravom =la!a (u dal$em tek!tu6 ve<in!ko 2ru!tvo .. 0// 9 . 4=ovorom i# !tava 2.1D/S5).4S5)0) ". dru!tava re=uli!u !e u=ovorom. C an %*" 2ioni<ar i vla!nik ud$ela !up!idi$arno= dru!tva ima pravo #a. uput!tava i# <lana %B.C an %%" 2ru!tvo $e du#no voditi po!lovne kn$i=e i !a<in$avati >inan!i$!ke i#v$e!ta$e u !kladu !a #akonom i dru=im propi!ima. C an %(" 0e<in!ko dru!tvo mo#e !up!idi$arnom dru!tvu davati obave#u$u<a pi!mena uput!tva: ako $e to utvrd$eno u=ovorom i#med$u ve<in!ko= i !up!idi$arno= dru!tva. 2. 0/ 9 S4-S/2/7). C an &+" 0e<in!ko 2ru!tvo od=ovara neo=rani<eno !olidarno pov$erio<ima u po!tupku !te<a$a !up!idi$arno= dru!tva: ako $e !te<a$ prou#rokovan i#vr!avan$em obave#u$u<i.e=i!tar "' . ovo= #akona.

4pi! u !ud!ki re=i!tar vr!i !e danom podno!en$a uredne pri$ave i potpuni. 2.vata re=i!tar podataka i re=i!tar i!prava. Fi#i<ko i pravno li<e na ko$e !e odno!i podatak upi!an u !ud!ki re=i!tar ne mo#e i!ti<ati pri=ovor dru=o$ !trani ko$a !e po#iva na ta$ podatak. i!prava. C an &#" Sud!ki re=i!tar obu. 7avno!t re=i!tra C an &%" Sud!ki re=i!tar $e $avni re=i!tar. C an &(" "" . 3.e=i!tar!ki poda<i C an &&" 4 !ud!ki re=i!tar upi!u$u !e obave#no !l$ede<i poda<i 6 " >irma i !$edi!te dru!tva? 2 oblik dru!tva? 3 d$elatno!t? % podru#ni<e? & ime i pre#ime: adre!a prebivali!ta: >unk<i$a i obim ovla!9ten$a li<a ovla!teni. . #a #a!tupan$e dru!tva? i ( >irma: !$edi!te: d$elatno!t i li<e ovla!teno #a #a!tupan$e podru#ni<e ili dru=o= di$ela dru!tva ! ovla!ten$ima u pravnom prometu. C an &'" 4 !ud!ki re=i!tar upi!u$u !e obave#no poda<i o vla!ni!tvu: o!novnom kapitalu: ulo#ima: dioni<ama i ud$elima: i to6 " ime i pre#ime ili >irma i adre!a prebivali!ta ili !$edi!ta <lanova dru!tva i ovla!teni #a!tupnik pravno= li<a kao <lana dru!tva? 2 vi!ina u=ovoreno= (upi!ano= i i#no! upla<eno= o!novno= kapitala? 3 i#no! ulo=a komanditora u komanditnom dru!tvu i ud$ela <lanova dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u? % kla!a: bro$: i nominalna vri$edno!t dioni<a. C an &$" -o!tupak upi!a u !ud!ki re=i!tar ured$u$e !e po!ebnim #akonom i propi!ima na o!novu to= #akona. re=i!tar!ki.C an &!" -oda<i o dru!tvu utvrd$eni ovim #akonom upi!u$u !e u re=i!tar ko$i vodi !ud odred$en #akonom ko$im !e ured$u$e or=ani#a<i$a i nadle#no!t !udova (u dal$em tek!tu6 !ud!ki re=i!tar . 4pi! u !ud!ki re=i!tar proi#vodi pravni u<inak prema tre<im li<ima danom upi!a.

!tav ". -rom$ene podataka upi!ani. papira du#ni !u be# odla=an$a pi!meno i#vi$e!titi re=i!tar!ki !ud o !a#nan$ima !te<enim u vr!en$u nadle#no!ti ko$a dovode u !umn$u potpuno!t i ta<no!t podataka upi!ani. u !ud!ki re=i!tar. C an '!" Sudovi: or=ani i or=ani#a<i$e ovla!teni #a nad#or po!lovan$a: emi!i$e i prometa vri$edno!ni.+371.) +BA/*) / -.1S5). u !ud!ki re=i!tar obave#no !e upi!u$u u !ud!ki re=i!tar. &. ta<ka " ovo= #akona. .ran$u$u i vode u !ud!kom re=i!tru.4S50) "2 . %. 0/// 9 S-)7).e=i!tar!ki !ud <e odbiti pri$avu #a upi! o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar u !lu<a$u6 " ni!tavo!ti o!niva<ko= akta? 2 kada pri$e podno!en$a pri$ave #a upi! o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar ni!u upla<eni ulo#i u i#no!u utvrd$enom o!niva<kim aktom: u !kladu !a #akonom? 3 kada $e d$elatno!t ili <il$ po!lovan$a dru!tva protivan #akonu? % ako o!niva<i dru!tva to ne mo=u biti po #akonu? & ako $e o!niva< ve<in!ki vla!nik u dru!tvu ko$e ima nepodmirene do!p$ele obave#e prema pov$erio<ima: odno!no nepodmirene pore#e? ( ako $e o!niva< ili $edan od o!niva<a dru!tva <lan po!to$e<e= dru!tva !a neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u ili komplementar u komanditnom dru!tvu? B ako $e o!niva< ili $edan od o!niva<a dru!tva $edini <lan dru!tva !a o=rani<enom od=ovorno!<u nad ko$im $e pokrenut po!tupak !te<a$a ili likvida<i$e ili $e protiv to=a dru!tva podi=nuta tu#ba i# <lana 3(B.e=i!tar!ke i!prave C an &)" Zakonom ko$im !e ured$u$e po!tupak upi!a u !ud!ki re=i!tar i propi!ima na o!novu to= #akona odred$u$u !e i!prave ko$e !e obave#no po. C an '+" .71: -. -ri$ava upi!a C an &*" -ri$avu #a upi! u !ud!ki re=i!tar ovla!teno i du#no $e podni$eti li<e ko$e $e po aktima dru!tva ovla!teno #a #a!tupan$e dru!tva.4 !ud!ki re=i!tar obave#no !e upi!u$e pokretan$e po!tupka likvida<i$e i !te<a$a dru!tva: ime i pre#ime i adre!a prebivali!ta likvida<iono= ili !te<a$no= upravnika i datum obu!tavl$an$a ili okon<an$a po!tupka.)* 2.71: -+271A): -./-)7).

+dluka o !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli i prom$eni oblika dru!tva C an '$" +dluku o !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli i prom$eni oblika dru!tva dono!e <lanovi dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u: komanditno= dru!tva i dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u: odno!no !kup!tina dioni<ko= dru!tva: na na<in utvrd$en o!niva<kim aktom ili !tatutom: u !kladu !a #akonom. C an '&" -lan reor=ani#a<i$e obave#no !adr#i6 "3 . 2ru!tvo !e mo#e pripo$iti dru=om dru!tvu: <ime pre!ta$e po!to$ati: a dru!tvo ko$em $e pripo$eno po!ta$e n$e=ov pravni !l$ednik. /!tov$etnu odluku mora$u doni$eti !va dru!tva ko$a !e !pa$a$u: dru!tvo ko$e !e pripa$a i dru!tvo ko$em !e ono pripa$a. -o$am !pa$an$a: pripa$an$a: pod$ele i prom$ene oblika dru!tva C an '#" 0i!e dru!tava mo=u !e !po$iti u novo dru!tvo: <ime pre!ta$u po!to$ati: a novo dru!tvo po!ta$e n$i. Zapi!nik o odlu<i o !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli i prom$eni oblika mora$u potpi!ati !vi <lanovi nad#orno= odbora pri!utni pri odlu<ivan$u: a ako nad#orni odbor ne po!to$i: #api!nik potpi!u$u <lanovi dru!tva <i$im =la!ovima $e done!ena pravno val$ana odluka: u !kladu ! o!niva<kim aktom ili !tatutom. 2ru!tvo !a neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u ne mo#e promi$eniti oblik. 2ru!tvo !e mo#e podi$eliti na vi!e dru!tava: <ime pre!ta$e po!to$ati: a nova dru!tva po!ta$u n$e=ovi pravni !l$edni<i !a !olidarnom od=ovorno!<u.". 3. 2. -lan reor=ani#a<i$e C an '%" +dluka o !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli ili prom$eni oblika dono!i !e na o!novu plana reor=ani#a<i$e: ko$i uprava i nad#orni odbor ili dru=i or=an !vako= dru!tva u<e!nika: ovla!ten o!niva<kim aktom ili !tatutom: mora$u pripremiti i o n$emu obavi$e!titi dioni<are: odno!no <lanove dru!tva na$man$e 3' dana pri$e datuma odlu<ivan$a.ov pravni !l$ednik.

i#v$e!ta$a dru!tava u<e!nika #a po!l$edn$e tri po!lovne =odine: vanredni >inan<i$!ki i#v$e!ta$ #a tri m$e!e<a ko$a pret.odnika u dru!tvu !l$edniku? 3 opi!: pro<$enu i ra!pod$elu imovine i obave#a dru!tava pret. >inan!i$!ki." oblik: >irmu i !$edi!te dru!tava u<e!nika i dru!tava !l$ednika? 2 vla!ni<ka prava dioni<ara ili <lanova dru!tava pret. C an ''" -lan reor=ani#a<i$e obave#no !adr#i pi!meni i#v$e!ta$ revi#ora o ra<unovod!tvenim i!ka#ima dru!tava u<e!nika.t$ev dati na uvid ili predati kopi$e plana reor=ani#a<i$e: =odi!n$i. &.ode i#radi plana reor=ani#a<i$e: ako !u poda<i u n$emu !tari$i od !e!t m$e!e<i: ! i#v$e!ta$ima i mi!l$en$em revi#i$e. -re!tanak dru!tva C an (+" "% . %.ovim dioni<arima ili <lanovima #a !tetu: ako u utvrd$ivan$u om$era #am$ene prava pri !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli ili prom$eni oblika dru!tva ni!u po!tupali po pravilima !truke. 4pi! reor=ani#a<i$e u !ud!ki re=i!tar C an '*" /!tovremeno !a upi!om u !ud!ki re=i!tar dru!tva na!talo= !pa$an$em dru!tava: pripa$an$a dru!tva dru=om dru!tvu i pod$ele dru!tva na vi!e novi. C an '(" 8lanovi uprave dru!tva i dru=a li<a ko$a !u pripremila plan reor=ani#a<i$e i revi#ori ko$i !u i#vr!ili pre=led i dali mi!l$en$e #a dru!tva u<e!nike: od=ovorni !u neo=rani<eno !olidarno dru!tvima u<e!ni<ima i n$i. dru!tava: u !ud!ki re=i!tar upi!u$e !e pre!tanak dru!tva ko$e $e !po$eno: pripo$eno ili podi$el$eno. C an ')" -ri$e odlu<ivan$a o planu reor=ani#a<i$e: uprava dru!tva u<e!nika du#na $e !vakom dioni<aru ili <lanu dru!tva na n$e=ov #a.odnika: ko$i !e preno!e na dru!tvo !l$ednika: !a i#v$e!ta$em revi#ora? % datum od ko$e= <e vla!ni<i dioni<a ili ud$ela dru!tva !l$ednika mo<i u<e!tvovati u dobiti i u!love ko$e uti<u na to pravo? & datum od ko$e= <e !e po!lovi dru!tva pret.odnika ra<unovod!tveno i!ka#ivati #a dru!tvo !l$ednika.

$e dono!en$e odluke predlo#eno. 2ru!tvo pre!ta$e na dan upi!a pre!tanka u !ud!ki re=i!tar. -okretan$e po!tupka likvida<i$e upi!u$e !e u !ud!ki re=i!tar. C an (#" 2ru!tvo mo#e pre!tati odlukom !uda done!enom na o!novu #a.odni mandat $e i!tekao: du#e od dvi$e =odine? 2 du#e od dvi$e =odine 2ru!tvo ne o!tvaru$e pri.2ru!tvo pre!ta$e =ubitkom !vo$!tva pravno= li<a.t$eva #a otvaran$e !te<a$no= po!tupka u!li$ed nedo!tatka imovine? % pre!tankom na o!novu odluke !uda? & odlukom !kup!tine dru!tva. C an ($" 4koliko ukupna imovina po pre!tanku dru!tva ni$e pre!la na pravno= !l$ednika: provodi !e likvida<i$a u !kladu ! po!ebnim #akonom: ako ovim #akonom ni$e dru=a<i$e odred$eno. "& . C an (!" 2ru!tvo pre!ta$e u !lu<a$u6 " i!teka perioda #a ko$i $e o!novano? 2 !pa$an$a: pripa$an$a i pod$ele? 3 okon<an$em !te<a$no= po!tupka ili odbi$an$em #a.ode? 3 $e dru!tvu odu#eto odobren$e #a obavl$an$e d$elatno!ti? % vi!e ne po!to$e #akonom utvrd$eni u!lovi #a dal$e po!to$an$e dru!tva u obliku u ko$em $e upi!ano u !ud!ki re=i!tar. or=ana ili li<a ko$e doka#e pravni intere!: kada6 " na$vi!i or=an utvrd$en o!niva<kim aktom ili !tatutom ne !a!ta$e !e i ne vr!i !vo$a ovla!ten$a ili ni$e vr!en i#bor or=ana <i$i pret.t$eva nadle#ni. 4koliko ovim #akonom ni$e dru=a<i$e odred$eno: po pre!tanku dru!tva provodi !e likvida<i$a. -ri$e dono!en$a odluke o pre!tanku dru!tva: !ud mo#e odrediti rok #a otklan$an$e u#roka #bo= ko$i.

C an ((" Aikvidator $e du#an u roku utvrd$enom aktom o imenovan$u podni$eti na odobren$e dioni<arima ili <lanovima dru!tva >inan!i$!ki i#v$e!ta$ !a kona<nim i#v$e!ta$em o toku likvida<i$e i pri$edlo=om #a ra!pod$elu preo!tale do!tupne imovine dioni<arima ili <lanovima dru!tva. 4 vr!en$u !vo$i. "( . Aikvidator $e du#an ob$aviti $avni po#iv #a pri$avu potra#ivan$a: u roku ko$i ne mo#e biti kra<i od tri m$e!e<a od dana ob$avl$ivan$a po#iva. )ko $e neko potra#ivan$e prema dru!tvu u po!tupku likvida<i$e o!poreno: preo!tala imovina mo#e !e podi$eliti nakon !to !e i#dvo$i od=ovara$u<i i#no! kao o!i=uran$e pov$erio<u #a !porno potra#ivan$e. po!lova. )ko likvidator utvrdi da 2ru!tvo u likvida<i$i ni$e !po!obno i#miriti obave#e: du#an $e be# odla=an$a podni$eti #a.ova ovla!ten$a !e preno!e na likvidatora: <i$e ime: pre#ime i adre!a prebivali!ta !e upi!u$e u !ud!ki re=i!tar. Aikvidator mo#e biti !amo >i#i<ko li<e. 2anom upi!a u !ud!ki re=i!tar pokretan$a po!tupka likvida<i$e: pre!ta$e mandat uprave i dru=i. ovla!ten$a: likvidator i#miru$e obave#e i napla<u$e potra#ivan$a predu#e<a: #a!tupa predu#e<e: #akl$u<u$e !pora#ume o poravnan$u i !pora#ume o prom$eni i pre!tanku prava i obave#a dru!tva: a nove u=ovore mo#e #akl$u<ivati !amo ako !e odno!e na ra!kidan$e ne#avr!eni. C an (&" Aikvidator $e ovla!ten u ime dru!tva predu#imati i #akl$u<ivati !amo radn$e i po!love ko$i !e odno!e na likvida<i$u. or=ana i n$i. C an (%" Aikvidatora imenu$e or=an dru!tva ko$i $e donio odluku o pre!tanku dru!tva. C an ('" Aikvidator $e du#an obavi$e!titi !ve po#nate pov$erio<e da $e 2ru!tvo u likvida<i$i.Za vri$eme likvida<i$e: >irma !adr#i dodatak @u likvida<i$i@.t$ev #a otvaran$e !te<a$no= po!tupka. *ada $e imenovano vi!e likvidatora: !vaki ima potpuna ovla!ten$a: ako odlukom o imenovan$u ni$e dru=a<i$e odred$eno. *ada 2ru!tvo pre!ta$e na o!novu !ud!ke odluke: i!tom odlukom !ud <e imenovati likvidatora.

4lo#i <lanova po!ta$u imovina dru!tva..+S84 ". 4lo#i <lanova C an )!" 4lo#i <lanova u dru!tvo ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mo=u biti u nov<u: !tvarima: pravima i i#vr!enim u!lu=ama. <lanova.). 0ri$edno!t ulo=a u !tvarima: pravima i vr!en$u u!lu=a utvrd$u$e !e u=ovorom o o!nivan$u dru!tva.+3 S+A/2).4S50+ S . Svaki <lan <e uplatiti ili uni$eti !vo$ ulo= u roku utvrd$enom u=ovorom: a u !lu<a$u da rok ni$e u=ovoren: na$ka!ni$e dva m$e!e<a nakon upi!a o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar. ovo= <lana. 4=ovor o o!nivan$u dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u obave#no !adr#i ime: pre#ime i adre!u prebivali!ta ili >irmu i !$edi!te <lanova dru!tva: >irmu: !$edi!te i d$elatno!t dru!tva i prava i obave#e <lanova./81. 2. -o$am i o!nivan$e C an ()" 2ru!tvo ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u $e dru!9tvo na$man$e dva li<a ko$a !u neo=rani<eno !olidarno od=ovorna #a obave#e dru!tva.1+D. -latu likvidatora odred$u$e or=an ko$i =a $e imenovao: na teret imovine dru!tva..+3 +2D+0+.Aikvidator $e du#an podni$eti pri$avu #a upi! u !ud!ki re=i!tar pre!tanka dru!tva: u roku od 3' dana od dana odobren$a i#v$e!ta$a i# !tava ". /#m$ene i dopune u=ovora vr!e !e u# !a=la!no!t !vi. "B . C an )+" -ri$avu #a upi! o!nivan$a dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u u !ud!ki re=i!tar potpi!u$u !vi <lanovi dru!tva. C an (*" 2ru!tvo ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u o!niva !e u=ovorom o o!nivan$u. 4lo#i <lanova !u $ednake vri$edno!ti. 2.4D/ 2/+6 2.

<lanova: ako u=ovorom ni$e dru=a<i$e odred$eno. 4=ovorom !e mo#e odrediti da #a odred$eno vri$eme dru!tvom potpuno ili d$elimi<no upravl$a $edan ili vi!e <lanova: <ime !e o!tali <lanovi u i!to$ m$eri odri<u prava upravl$an$a. !tav ". )ko !vi <lanovi ili vi!e <lanova ima$u pravo upravl$ati dru!tvom: !vaki od n$i.3. . C an )'" "C . )ko !e $edan od <lanova ! pravom upravl$an$a protivi predu#iman$u neke radn$e ili i#vr!en$u neko= po!la: o!tali <lanovi ! pravom upravl$an$a nema$u pravo predu#eti radn$u ili i#vr!iti po!ao. ovo= #akona. C an )&" +vla!ten$e #a upravl$an$e dru!tvom ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u dato $ednom ili vi!e <lanova mo#e !e opo#vati !a=la!no!<u !vi. <lanova. )ko $e u=ovorom odred$eno da <lanovi dru!tva ovla!teni #a upravl$an$e mo=u !amo #a$edno d$elovati: !vaka radn$a i po!ao !e mo#e i#vr!iti !amo !a=la!no!<u !vi. ovla!teni. C an )%" 8lan dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mo#e !e pi!menom i#$avom #a odred$eno vri$eme odre<i prava na upravl$an$e i o!talim <lanovima: u# n$i.ovu !a=la!no!t: prepu!titi pravo potpuno= upravl$an$a. 4pravl$an$e i #a!tupan$e C an )#" Svaki <lan dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u ima pravo i obave#u da upravl$a dru!tvom: u !kladu ! u=ovorom. C an )$" 4koliko $e u=ovorom odred$eno da o odred$enim pitan$ima odlu<u$u !vi <lanovi dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u: o tim pitan$ima !e odlu<u$e !a=la!no!<u !vi.akon opo#iva ovla!ten$a: do po!ti#an$a novo= !pora#uma <lanova o ovla!ten$u: <lanovi upravl$a$u dru!tvom u !kladu !a <lanom C". <lanova. ima pravo voditi po!lovan$e. <lanova dru!tva. o!tali. 8lan dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mo#e !vo$e pravo upravl$an$a preni$eti na li<e ko$e ni$e <lan dru!tva: !amo u# !a=la!no!t o!tali.

t$ev obavi$e!titi o !vim po!lovima. Zabrana konkurent!ko= d$elovan$a C an )*" 8lanovi dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mo=u obavl$ati dru=e po!love i d$elatno!ti i time !tvarati imovin!ke obave#e u# !a=la!no!t !vi. &.8lan ! ovla!ten$em #a upravl$an$e dru!tvom ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u du#an $e o!tale <lanove dru!tva na n$i. Svaki <lan dru!tva neo=rani<eno !olidarno od=ovara tre<im li<ima #a obave#e dru!tva: o!im ako tre<e li<e prilikom !klapan$a pravno= po!la !a $ednim od <lanova #na da ta$ <lan ni$e ovla!ten #a!tupati dru!tvo. 8lan ko$i $e i#mirio obave#u dru!tva na!talu pri$e n$e=ovo= pri!tupan$a: ima pravo re=re!a od o!tali. 8lanovi ovla!teni da #a$edno #a!tupa$u dru!tvo: mo=u $edno= od n$i. 2obit i =ubitak C an ))" 8lanovi dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u u<e!tvu$u u ra!pod$eli dobiti i pokri<u =ubitka u $ednakim i#no!ima: ako u=ovorom ni$e odred$eno dru=a<i$e. C an )(" 2ru!tvo ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u #a!tupa !vaki <lan: ako u=ovorom ni$e dru=a<i$e odred$eno. pi!meno ovla!titi #a i#vr!en$e odred$eni. po!lova. "9 . o!tali. (. %. <lanova: ako u=ovorom ni$e dru=a<i$e odred$eno. <lanova #a i#mirenu obave#u dru!tva i tro!kova ko$e $e imao u ve#i ! tim. +bim od=ovorno!ti <lanova C an *+" Ai<e ko$e pri!tupi dru!tvu ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u: od=ovara i #a obave#e dru!tva na!tale pri$e n$e=ovo= pri!tupan$a.ov #a. )ko !u u=ovorom !amo neki <lanovi ovla!teni da #a$edno ili po$edina<no #a!tupa$u dru!tvo: o!tali <lanovi ne mo=u #a!tupati dru!tvo. Svaki <lan dru!tva ima pravo uvida u po!lovne kn$i=e i i!prave dru!tva.

2ru!tvu mo#e pri!tupiti novi <lan.8lan ko$i i!tupi i# dru!tva ko$e na!tavi po!lovan$e: od=ovara !amo #a obave#e dru!tva na!tale do dana upi!a n$e=ovo= i!tupan$a u !ud!ki re=i!tar. do &. -re!tanak dru!tva C an *#" 2ru!tvo ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u pre!ta$e: o!im o!nova i na<ina i# <l. B". 8lan dru!tva mo#e !vo$a prava i obave#e preno!iti na tre<a li<a !amo u# !a=la!no!t !vi. ". o!tali. /!tupan$e i# dru!tva i pri!tupan$e dru!tvu C an *!" 8lan dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mo#e i!tupiti i# dru!tva. i B2. <lanova dru!tva. ta<. 8lan <i$e $e <lan!tvo pre!talo ili n$e=ov na!l$ednik: odno!no pravni !l$ednik ima pravo namiren$a ud$ela: ko$e !e obra<unava kao i udio u o!tatku imovine nakon likvida<i$e. C. ovo= #akona: o!tali <lanovi dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u mo=u i#vr!iti i#m$ene u=ovora i na!taviti po!lovan$e. B. C an *%" 2' . /!tupan$e <lana i# dru!tva i pri!tupan$e dru!tvu novo= <lana ured$u$e !e u=ovorom. ovo= #akona: i u !lu<a$u6 " kada $edan <lan na$ka!ni$e !e!t m$e!e<i pri$e kra$a kalendar!ke =odine podne!e pi!menu obavi$e!t o i!tupan$u i ra!kidu u=ovora #akl$u<eno= na neodred$eno vri$eme: ako u=ovorom ni$e odred$eno dru=a<i$e? 2 !mrti <lana: o!im ako po u=ovoru na!l$ednik umrlo= po!tane novi <lan? 3 pre!tanka pravno= li<a kao <lana dru!tva? % !te<a$a $edno= od <lanova dru!tva? & =ubitka ili o=rani<en$a pravne !po!obno!ti $edno= od <lanova dru!tva? ( odluke !uda o pre!tanku dru!tva. C an *$" 4 !lu<a$evima i# <lana 92.

C an *&" 4 !lu<a$u likvida<i$e dru!tva ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u: <lanovi ima$u pravo na !ra#m$eran dio o!tatka imovine dru!tva nakon likvida<i$e.t$ev da =a na!li$edi u dru!tvu: na$ka!ni$e 3' dana od dana pravo!na#no!ti odluke o na!li$ed$ivan$u. ulo=a upi!ani.+ 2. . . . . u !ud!ki re=i!tar (komanditori $e komanditno dru!tvo.a!l$edniku ko$i $e pri. /movina dru!tva nakon likvida<i$e di$eli !e med$u <lanovima prvo do i#no!a n$i.ovom u<e!<u u na!li$ed$eno$ imovini umrlo= <lana. +!tatak imovine dru!tva nakon likvida<i$e ko$i ni$e dovol$an #a povrat upla<eni. -o$am i o!nivan$e C an *'" 2ru!tvo u ko$em $edan ili vi!e <lanova od=ovara #a obave#e dru!tva neo=rani<eno !olidarno <$elokupnom !vo$om imovinom (komplementari : a $edan ili vi!e <lanova od=ovara #a obave#e dru!tva !amo do i#no!a n$i. 5.ovi. ulo=a: di$eli !e med$u <lanovima !ra#m$erno ulo#ima: ako u=ovorom ni$e odred$eno dru=a<i$e. -ri.vatio <lan!tvo u dru!tvu: ima pravo tra#iti od dru!tva namiren$e ud$ela: a kada ima vi!e na!l$ednika: vla!ni<ka prava preminulo= <lana u imovini dru!tva di$ele !e med$u na!l$edni<ima u om$eru utvrd$enom te!tamentom ili !ud!kom odlukom o na!li$ed$ivan$u.vate <lan!tvo u dru!tvu: po!ta$u <lanovi !a vla!ni<kim pravima !ra#m$erno n$i.4S50+ ". ulo=a: a #atim na $ednake di$elove.ovi. upla<eni.vatio <lan!tvo u dru!tvu i#vr!it <e !e kompen#a<i$a !ra#m$erna n$e=ovom ud$elu u na!l$ed!tvu.)ko dru!tvo na!tavi po!to$ati nakon !mrti $edno= <lana: na!l$ednik mo#e po!taviti pi!meni #a.a!l$edni<i ko$i pri.a!l$ednik umrlo= <lana ko$i ni$e pri.2/5.a komanditna dru!tva prim$en$u$u !e odredbe ovo= #akona o dru!tvima ! neo=rani<enom !olidarnom od=ovorno!<u: ukoliko dru=im odredbama ovo= #akona ni$e propi!ano dru=a<i$e.18/ 2/+6 *+3).vatan$em <lan!tva u dru!tvu: na!l$ednik preu#ima prava i obave#e umrlo= <lana od dana n$e=ove !mrti. 2" . *omanditno 2ru!tvo !e mo#e tran!>ormi!ati u komanditno 2ru!tvo na dioni<e.

<lanova.C an *(" *omanditno dru!tvo !e o!niva u=ovorom: ko$i obave#no !adr#i6 " >irmu i !$edi!te dru!tva? 2 ime: pre#ime i adre!u prebivali!ta: odno!no >irmu i !$edi!te <lanova? 3 odred$en$e ko$i <lanovi !u komplementari: a ko$i komanditori? % vr!ta i i#no! ulo=a !vako= <lana? i & d$elatno!t komanditno= dru!tva. *omanditor ko$i be# ovla!ten$a #akl$u<i u=ovor u ime dru!tva: od=ovora #a obave#e i# to= u=ovora kao komplementar. 22 . 2. <lanova. C an !+#" *omanditor mo#e #a!tupati komanditno dru!tvo !amo na o!novu po!ebno= ovla!ten$a dato= !a=la!no!<u !vi. C an **" -ri$avu #a upi! #a upi! o!nivan$a komanditno= dru!tva u !ud!ki re=i!tar potpi!u$u !vi <lanovi. C an !+!" *omanditno dru!tvo #a!tupa !vaki komplementar: ako u=ovorom ni$e i#ri<ito odred$eno dru=a<i$e. 4=ovorom !e mo#e odrediti da #a pri$eno! vla!ni<ki. prava komanditora na dru=o li<e ni$e potrebna !a=la!no!t !vi. C an *)" Za i#m$ene u=ovora o o!nivan$u komanditno= dru!tva potrebna $e !a=la!no!t !vi. *omanditor ima pravo uvida u po!lovne kn$i=e i i!prave dru!tva i =odi!n$i >inan<i$!ki i#v$e!ta$. 4pravl$an$e i #a!tupan$e C an !++" -o!lovima komanditno= dru!tva upravl$a$u komplementari. <lanova:.

2io dobiti nami$en$en komanditorima di$eli !e med$u n$ima !ra#m$erno upla<enim ulo#ima: ako u=ovorom ni$e odred$eno dru=a<i$e.5/ 2/+6 2/+. 2io dobiti nami$en$en komplementarima di$eli !e med$u n$ima na $ednake di$elove.4S50+ / 9 +-81 +2. -re!tanak komanditno= dru!tva C an !+%" Svi <lanovi komanditno= dru!tva ima$u pravo na !ra#m$eran udio u o!tatku imovine dru!tva nakon likvida<i$e./8*+ 2. 8150.12B1 C an !+(" 2ioni<ko dru!tvo $e dru!tvo <i$i $e o!novni kapital podi$el$en na dioni<e. ulo=a: komanditori ima$u pravo prven!tva na povrat ulo=a. C an !+'" *omanditno dru!tvo ne pre!ta$e u !lu<a$u !mrti: =ubitka ili o=rani<en$a pravne !po!obno!ti ili prinudne proda$e i naplate i# imovine komanditora. 2obit C an !+$" 2obit komanditno= dru!tva di$eli !e na dio #a komplementare i dio #a komanditore: u om$eru utvrd$enom u=ovoru. C an !+&" )ko $e o!tatak imovine nakon likvida<i$e komanditno= dru!tva nedovol$an #a povrat upla<eni. %. C an !+)" 23 . 4=ovorom !e mo#e odrediti dru=a<i$i na<in ra!pod$ele o!tatka imovine komanditno= dru!tva nakon likvida<i$e. +!tatak imovine nakon povrata ulo=a: di$eli !e med$u <lanovima dru!tva po om$eru #a ra!pod$elu dobiti.3.

/0). +!niva<i !u obave#no i dioni<ari dioni<ko= dru!tva. // 9 +S.2ioni<ko dru!tvo ne od=ovara #a obave#e dioni<ara.71 ". +!niva<i i o!niva<ki akt C an !+*" 2ioni<ko dru!tvo mo=u o!novati $edan ili vi!e o!niva<a. 2% .ovi. C an !!+" 2ioni<ko dru!tvo !e o!niva u=ovorom o o!nivan$u: ko$i obave#no !adr#i6 " ime i pre#ime ili >irmu: i adre!u prebivali!ta ili !$edi!ta o!niva<a? 2 >irmu i !$edi!te dioni<ko= dru!tva? 3 d$elatno!t ? % prava i obave#e o!niva<a? & i#no! o!novno= kapitala? ( o#naku kla!e: ukupan bro$ i nominalnu vri$edno!t dioni<a? B opi! prava !adr#ani. 4=ovor o o!nivan$u dioni<ko= dru!tva mora biti potpi!an od !vi. punomo<nika: a potpi!i ov$ereni u !kladu !a #akonom. u dioni<i? C bro$ dioni<a ko$i upi!u$e !vaki o!niva<? 9 po!tupak i rokove proda$e i banku kod ko$e !e vr!i uplata dioni<a ? "' opi! i pro<$ena vri$edno!ti ulo=a u !tvarima i pravima? "" na<in naknade tro!kova o!nivan$a? "2 po!l$edi<e nei#vr!avan$a obave#a o!niva<a ? "3 na<in r$e!avan$a !porova i#med$u o!niva<a ? i "% ime i pre#ime li<a ko$e pred!tavl$a dioni<ko dru!tvo u po!tupku o!nivan$a. o!niva<a ili n$i.

*ada dioni<ko 2ru!tvo o!niva $edan o!niva<: o!niva<ki akt $e odluka o o!nivan$u dioni<ko= dru!tva.4# potpi! punomo<nika prila#e !e ov$ereno pi!meno ovla!ten$e . Simultano o!nivan$e C an !!#" 4pi! dioni<a pri !imultanom o!nivan$u dioni<ko= dru!tva i#vr!en $e potpi!om u=ovora o o!nivan$u od !trane o!niva<a. C an !!!" -rilikom o!nivan$a dioni<ko= dru!tva: !ve dioni<e mo=u otkupiti o!niva<i (u dal$em tek!tu6 !imultano o!nivan$e : ili u=ovoreni bro$ dioni<a otkupl$u$u o!niva<i: a preo!tale dioni<e kupu$u dru=a li<a na o!novu $avno= po#iva #a upi! i uplatu (u dal$em tek!tu6 !uk<e!ivno o!nivan$e : u !kladu !a #akonom ko$im !e ured$u$e emi!i$a i promet vri$edno!ni. 3. C an !!%" 2& . 2. papira. Suk<e!ivno o!nivan$e C an !!$" 4=ovor o !uk<e!ivnom o!nivan$u dioni<ko= dru!tva: u# elemente i# <lana ""'. 4plata dioni<a vr!i !e na o!novu r$e!en$a *omi!i$e #a vri$edno!ne papire u Federa<i$i (u dal$em tek!tu6 *omi!i$a ko$im !e utvrd$u$e u!p$ela emi!i$a dioni<a. ovo= #akona: obave#no !adr#i i6 " m$e!to: vri$eme i na<in upi!a dioni<a? 2 m$e!to: vri$eme i na<in uplate dioni<a? 3 vr!tu ulo=a ko$im !e mo=u platiti dioni<e? % po!tupak kada upi!ani i#no! prema!u$e i#no! ob$avl$en u $avno$ ponudi? & na<in odred$ivan$a <i$ene dioni<a po okon<an$u upi!a? i ( na<in !a#ivan$a o!niva<ke !kup!tine dioni<ko= dru!tva. 4plata dioni<a $e be#u!lovna.

+ #a.t$eva. i upla<eni.ok #a upi! dioni<a ne mo#e biti du#i od 9' dana od dana ob$avl$ivan$a $avno= po#iva.akon dobi$an$a r$e!en$a *omi!i$e o odobren$u $avne ponude dioni<a: o!niva<i !u obave#ni ob$aviti $avni po#iv #a upi! i uplatu dioni<a: u !kladu !a Zakonom o vri$edno!nim papirima. papira? % u=ovor #akl$u<en i#med$u o!niva<a i . C an !!&" .e=i!tar ? & u=ovor #akl$u<en i#med$u o!niva<a i banke putem ko$e emitent i#vr!ava obave#e prema vla!niku vri$edno!no= papira (u dal$em tek!tu6 2epo#itar ? i ( u=ovor o otvaran$u privremeno= ra<una #a deponovan$e uplata dioni<a. dioni<a: na$man$e u $ednom doma<em dnevnom li!tu: u roku od o!am dana od dana pri$ema r$e!en$a *omi!i$e ko$im !e utvrd$u$e da $e emi!i$a dioni<a u!p$ela.+!niva<i podno!e *omi!i$i #a. . dioni<a? % i#no! upla<en pri upi!u dioni<a? 2( . papira u Federa<i$i Bo!ne i Her<e=ovine (u dal$em tek!tu6 .t$evu i# !tava ". ovo= <lana obave#no !adr#i6 " ime i pre#ime ili >irma i adre!u prebivali!ta ili !$edi!ta upi!nika dioni<a? 2 kla!u: bro$ i nominalnu vri$edno!t upi!ani. C an !!'" +!niva<i !u obave#ni ob$aviti i#v$e!ta$ o ukupnom i#no!u i bro$u upi!ani. /#v$e!ta$ i# !tava ".t$ev #a odobravan$e $avne ponude dioni<a: u# ko$i !u du#ni do!taviti6 " u=ovor o o!nivan$u? 2 pri$edlo= !tatuta dioni<ko= dru!tva? 3 pri$edlo= pro!pekta: u !kladu !a #akonom ko$im !e ured$u$u emi!i$a i promet vri$edno!ni. dioni<a? 3 podatke o na<inu i roku pla<an$a upi!ani. ovo= <lana: *omi!i$a dono!i r$e!en$e u roku od 3' dana od dana pri$ema #a.e=i!tra vri$edno!ni. 4pi! dioni<a vr!i !e potpi!ivan$em i#$ave o upi!u: u !kladu !a #akonom i propi!ima *omi!i$e.

ta<ka 2. ovo= #akona ni!u upi!ane u ob$avl$enom roku: o!niva<i i dru=i upi!ni<i mo=u upi!ati preo!tale dioni<e: na$ka!ni$e "& dana nakon i!teka ob$avl$eno= roka #a upi!. !tav 3. 4 !lu<a$u i# !tava 2. 4 !lu<a$u i# !tava 2. C an !!(" Za i#vr!ene uplate upi!ani. 4koliko o!niva<ka !kup!tina ni$e !a#vana u roku i# !tava ". )ko o!niva<i i dru=i upi!ni<i ne upi!u !ve dioni<e: o!nivan$e dioni<ko= dru!tva ni$e u!p$elo. uplata: ob$aviti na na<in ob$avl$ivan$a pro!pekta: i na$ka!ni$e "& dana od i!teka roka i# !tava ". !tav 2. ovo= <lana. ovo= <lana: o!niva<i !u du#ni ob$aviti i#v$e!ta$ u !kladu !a <lanom ""C. ovo= <lana: upi! dioni<a po!ta$e ni!tavan i !matra !e da dioni<ko dru!tvo ni$e o!novano. ovo= <lana: o!niva<i !u du#ni i#v$e!ta$ o neu!p$elom o!nivan$u dioni<ko= dru!tva: !a poda<ima i na<inu i roku povrata i#vr!eni. ovo= #akona.& popi! i pro<i$en$enu vri$edno!t !tvari i prava ko$ima !u pla<ene upi!ane dioni<e? i ( <i$enu dioni<a nakon emi!i$e. dioni<a nakon emi!i$e. 2ioni<ko dru!tvo ra!pola#e nov<anim uplatama i une!enim !tvarima i pravima nakon upi!a dru!tva u !ud!ki re=i!tar. . 2B . +!niva<i ne mo=u ra!pola=ati i#vr!enim uplatama dioni<a. +!niva<ka !kup!tina C an !!*" +!niva<i !u du#ni !a#vati o!niva<ku !kup!tinu dioni<ko= dru!tva na$ka!ni$e (' dana od dana pri$ema r$e!en$a *omi!i$e ko$im !e utvrd$u$e da $e emi!i$a dioni<a u!p$ela. dioni<a po <i$eni nakon emi!i$e o!niva<i !u du#ni i#dati pi!menu privremenu potvrdu: ko$a obave#no !adr#i kla!u: bro$: nominalnu vri$edno!t i <i$enu upi!ani.aknade i dru=i tro!kovi o!nivan$a ne mo=u !e i!pla<ivati na teret o!novno= kapitala. C an !#+" +!niva<ka !kup!tina mo#e odlu<ivati ukoliko $o$ pri!u!tvu$u: li<no ili putem punomo<nika: dioni<ari !a na$man$e dvi$e tre<ine ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a. %. C an !!)" )ko !ve dioni<e i# <lana ""(.

+!niva<kom !kup!tinom: do i#bora pred!$edava$u<e=: pred!$edava $edan od o!niva<a. 4 !lu<a$u ponovno= !a#ivan$a: o!niva<ka !kup!tina mo#e odlu<ivati ukoliko $e #a!tupl$eno vi!e od polovine ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a. dioni<a? 2 nominalnu vri$edno!t i <i$enu po ko$o$ !u dioni<e upi!ane? 3 uplate #a upi!ane dioni<e i#vr!ene pri$e odr#avan$a o!niva<ke !kup!tine? % popi! i pro<i$en$enu vri$edno!t !vako= ulo=a u !tvarima i pravima? & podatke o upi!ni<ima i!kl$u<enim u !kladu !a <lanom "39. C an !##" /#v$e!ta$ o o!nivan$u dioni<ko= dru!tva obave#no !adr#i6 " bro$ upi!ani. C an !#$" Statut dioni<ko= dru!tva obave#no !adr#i6 " >irmu: !$edi!te i d$elatno!t ? 2 i#no! o!novno= kapitala: kla!u: bro$ i nominalnu vri$edno!t dioni<a? 2C .4koliko kvorum i# !tava ". ovo= <lana ne po!to$i po proteku (' minuta od #aka#ano= vremena po<etka !kup!tine: o!niva<ka !kup!tina !e od=ad$a i ponovo !a#iva na$rani$e "&: a na$ka!ni$e 3' dana od prvobitno #aka#ano= datuma odr#avan$a. po tom o!novu. C an !#!" +!niva<ka !kup!tina6 " u!va$a i#v$e!ta$ o o!nivan$u ? 2 u!va$a !tatut? 3 bira pred!$edava$u<e= !kup!tine? % imenu$e <lanove nad#orno= odbora? i & potvrd$u$e vri$edno!t ulo=a u !tvarima i pravima i utvrd$u$e bro$ dioni<a emitovani. ovo= #akona.

dioni<a po <i$eni nakon emi!i$e? 3 !tatut? i % popi! <lanova nad#orno= odbora i uprave. ovo= <lana: do!tavl$a !e6 " #api!nik o!niva<ke !kup!tine? 2 doka# o uplati ukupno= i#no!a upi!ani. 4# #a. C an !#&" 2ioni<e #a ko$e do!p$ele uplate ni!u i#vr!ene i ko$e pri$e upi!a u re=i!tar emitenata ni!u preu#eli i uplatili o!niva<i ili dru=i upi!ni<i: o!niva<i !u du#ni pro=la!iti neva#e<im. &.3 po!tupak u !lu<a$u nepla<an$a upi!ani. dioni<a? % na<in pove<an$a i !man$ivan$a o!novno= kapitala? & na<in >ormiran$a i kori!ten$a >onda re#ervi? ( na<in pod$ele dobiti i i!plate dividende? B na<in pokri<a =ubitka? C bro$ =la!ova po kla!i dioni<a? 9 na<in !a#ivan$a !kup!tine i odlu<ivan$a: !a!tav i nadle9#no!ti odbora? "' !a!tav: na<in imenovan$a i ra#r$e!en$a: i ovla!ten$a nad#orno= odbora i uprave dru!tva? "" po!tupak pripa$an$a: !pa$an$a: pod$ele i prom$ene oblika dru!tva? "2 pre!tanak dru!tva? i "3 po!tupak i#m$ena i dopuna !tatuta. papira kod *omi!i$e (u dal$em tek!tu6 re=i!tar emitenata : na$ka!ni$e "& dana od dana odr#avan$a o!niva<ke !kup!tine.t$ev #a upi! u re=i!tar emitenata vri$edno!ni.t$ev i# !tava ". 29 . 4pi! u re=i!tar C an !#%" 4prava dioni<ko= dru!tva du#na $e podni$eti #a.

/ *)-/5)A ".il$ada *3.+0. C an !#*" -ri !uk<e!ivnom o!nivan$u: nakon upi!a dioni<a do i#no!a o!novno= kapitala i# $avno= po#iva #a upi! i uplatu dioni<a: o!niva<i !u du#ni odbiti dal$i upi! dioni<a: ako $e to utvrd$eno u=ovorom o o!nivan$u. ovo= <lana.a o!novu r$e!en$a *omi!i$e o upi!u u re=i!tar emitenata: uprava dioni<ko= dru!tva podno!i pri$avu #a upi! dioni<ko= dru!tva u !ud!ki re=i!tar. 2. -ove<an$e o!novno= kapitala C an !$!" 3' . ovo= <lana: o!niva<i !u neo=rani<eno !olidarno od=ovorni #a povrat !red!tava upla<eni. C an !#'" .ominalna vri$edno!t dioni<e ne mo#e biti man$a od "' (de!et *3. . i#nad i#no!a o!novno= kapitala: !a kamatom obra<unatom po kamatno$ !topi na depo#ite po vid$en$u kod banke kod ko$e $e vr!ena uplata dioni<a.a#lika <i$ene dioni<e nakon okon<an$a emi!i$e i#nad nominalne vri$edno!ti: $e dioni<ka premi$a. /// 9 +S. !tav ". C an !$+" 8i$ena dioni<e nakon okon<an$a emi!i$e ne mo#e biti man$a od n$ene nominalne vri$edno!ti.+!niva<i !u du#ni pi!meno obavi$e!titi *omi!i$u o pro=la!en$u dioni<a neva#e<im u !lu<a$u i# !tava ". +!novni kapital prilikom o!nivan$a C an !#(" +!novni kapital dioni<ko= dru!tva i#no!i na$man$e &'. C an !#)" )ko !e o!novni kapital prilikom o!nivan$a dioni<ko= dru!tva: o!im ulo#ima u nov<u: obe#b$ed$u$e i ulo#ima u !tvarima i pravima: ukupni ulo#i u nov<u ne mo=u biti man$i od i#no!a i# <lana "2B. .''' (pede!et . +d dana dono!en$a odluke i# !tava ". ovo= #akona.

ovo= <lana va#i na$du#e pet =odina i obave#no !adr#i na<in pro<$ene !tvari i prava <i$im uno!om !e upla<u$u nove dioni<e. 4 !lu<a$evima i# !tava ". ".-ove<an$e o!novno= kapitala vr!i !e na o!novu odluke ko$u: na pri$edlo= nad#orno= odbora: dono!i !kup!tina dioni<ko= dru!tva dvotre<in!kom ve<inom #a!tupl$eni. dioni<a ! pravom =la!a: po !vako$ kla!i dioni<a. i odluka i# <lana "32. !tav 3.ove vri$edno!ti. emi!i$a? ( o=rani<en$e ili i!kl$u<en$e prava pre<e kupn$e dioni<a nove emi!i$e? i B mo=u<no!ti uplate dioni<a nove emi!i$e uno!om !tvari i prava i na<in pro<$ene n$i. ta<. C an !$$" -ri$edlo= odluke i# <lana "3". ovo= #akona? 3 emi!i$om dioni<a #a #apo!lene i# dobiti. 3" . dioni<a? 2 i# >onda re#ervi i#nad i#no!a i# <lana "CC. ovo= <lana pove<an$e o!novno= kapitala mo#e !e i#vr!iti na$vi!e do $edne tre<ine i#no!a o!novno= kapitala na dan dono!en$a odluke. +vla!ten$e i# !tatuta ili odluka !kup!tine i# !tava ". C an !$%" -ove<an$e o!novno= kapitala po!ta$e pravno val$ano upi!om u re=i!tar emitenata. u dioni<ama nove emi!i$e i po!l$edi<e na prava !adr#ana u dioni<ama rani$i. i 2. C an !$#" .ad#orni odbor dioni<ko= dru!tva mo#e !tatutom ili odlukom !kup!tine biti ovla!ten #a dono!en$e odluke o pove<an$u o!novno= kapitala: i to6 " emi!i$om novi. ovo= #akona o pove<an$u o!novno= kapitala dioni<ko= dru!tva obave#no !adr#i6 " ra#lo=e: obim i na<in pove<an$a? 2 novu nominalnu vri$edno!t dioni<a nakon pove<an$a o!novno= kapitala? 3 kla!u: bro$ i nominalnu vri$edno!t dioni<a nove emi!i$e? % rok #a upi! i <i$enu dioni<a nakon emi!i$e ili na<in n$eno= odred$ivan$a? & opi! prava !adr#ani.

dioni<a ko$e ni!u upla<ene u <i$elo!ti? B upla<eni i#no! <i$ene dioni<e nakon emi!i$e? C rok #a pla<an$e ukupno= i#no!a upi!ani. C an !$*" 32 . C an !$(" Za uplate nominalne vri$edno!ti dioni<a i dioni<ke premi$e: dioni<ko dru!tvo du#no $e privremenu pi!menu potvrdu (u dal$em tek!tu6 privremeni<a : ko$a va#i do uplate pune <i$ene dioni<e i obave#no !adr#i6 " o#naku @privremeni<a@? 2 >irmu i adre!u !$edi!ta dioni<ko= dru!tva? 3 i#no! o!novno= kapitala? % ime i pre#ime ili >irmu vla!nika privremeni<e? & kla!u i bro$ dioni<a #a ko$e $e i#data privremeni<a? ( bro$ i nominalni i#no! upi!ani. 4pla<enim ratama prvo !e i#miru$e dioni<ka premi$a #a !ve upi!ane dioni<e: a #atim nominalna vri$edno!t po$edina<ni. dioni<a. dioni<a !amo u !lu<a$u !man$en$a o!novno= kapitala dru!tva pri$e i!teka roka #a uplatu dioni<a u ratama: i to !ra#m$erno !man$en$u. C an !$)" -reno! privremeni<e vr!i !e indo!iran$em. -la<an$e dioni<a ne mo#e !e vr!iti prebi$an$em potra#ivan$a prema dioni<kom dru!tvu.C an !$&" 4plata dioni<a nove emi!i$e u nov<u mo#e !e vr!iti u ratama: u roku ko$i ne mo#e biti du#i od =odinu dana od dana dono!en$a r$e!en$a *omi!i$e o u!p$elo$ emi!i$i dioni<a. dioni<a? i 9 datum i#davan$a privremeni<e: !a potpi!om ovla!teno= li<a. C an !$'" 4pi!nik !e mo#e o!loboditi obave#e pla<an$a upi!ani.

dioni<a obave#no !adr#i6 " i#no! pove<an$a o!novno= kapitala? 2 mo=u<no!t upi!a dioni<a i na<in utvrd$ivan$a i#no!a upi!a9no= i#nad pove<an$a o!novno= kapitala utvrd$eno= odlukom? 3 kla!u: bro$ i nominalnu vri$edno!t dioni<a? % prava !adr#ana u dioni<i nove kla!e? & m$e!to i rok upi!a dioni<a? ( pravo pre<e kupn$e: na<in: m$e!to i rok upi!a dioni<a po o!novu to= prava? 33 . ovo= <lana ne prim$en$u$e !e ako !e dioni<e nove emi!i$e pla<a$u i!kl$u<ivo uno!om !tvari i prava u dioni<ko dru!tvo. +dredba !tava ". C an !%+" . 2.ad#orni odbor <e: um$e!to privremeni<e pro=la!ene neva#e<om: i#dati novu privremeni<u ili emitovati dioni<e dru=om li<u: u !kladu ! odlukom !kup!tine dioni<ko= dru!tva. upi!ati u kn$i=u dioni<ara: $avno ob$aviti i preporu<enom po!tom do!taviti upi!niku. 1mi!i$a novi. ovo= <lana du#an $e dioni<kom dru!tvu vratiti privremeni<u: na$ka!ni$e 3' dana od dana dono!en$a odluke o i!kl$u<en$u i# dioni<ko= dru!tva: a u protivnom nad#orni odbor <e $e pro=la!iti i ob$aviti neva#e<om na na<in #a !a#ivan$e !kup!tine utvrd$en ovim #akonom i !tatutom dioni<ko= dru!tva. uplata #a nominalnu vri$edno!t dioni<a. C an !%#" +dluka o pove<an$u o!novno= kapitala emi!i$om novi. privremeni<a i dioni<a i# !tava ". 4pi!nik dioni<a i# !tava ". dioni<a C an !%!" +!novni kapital !e mo#e pove<ati emi!i$om novi.4pi!nika dioni<a ko$i ne plati punu <i$enu dioni<a nakon emi!i$e u roku utvrd$enom odlukom o emi!i$i: nad#orni odbor <e i!kl$u<iti i# dioni<ko= dru!tva odlukom: ko$u $e dru!tvo du#no odma.oda od novi. /# pri. dioni<a !amo ako !u dioni<e rani$i. ovo= <lana i#miru$u !e dioni<ka premi$a: kamate na #ao!tale uplate i tro!kovi ob$avl$ivan$a odluke i obav$e!tavan$a i!kl$u<eno= dioni<ara: a o!tatak !e i!pla<u$e i!kl$u<enom dioni<aru: do i#no!a i#vr!eni.". emi!i$a upla<ene u <$elini.

C an !%$" -ove<an$e o!novno= kapitala emi!i$om novi.t$ev #a odobravan$e $avne ponude dioni<a: na$ka!ni$e 3' dana od dana dono!en$a odluke o pove<an$u o!novno= kapitala. dioni<a !ti<e !e #a =odinu u ko$o$ $e o!novni kapital pove<an: ako !tatutom dioni<ko= dru!tva ni$e dru=a<i$e utvrd$eno ili datum i!plate dividende ni$e unapri$ed odred$en. papira. . C an !%'" 2ioni<ari ima$u pravo pre<e kupn$e dioni<a nove emi!i$e !ra#m$erno n$i.ad#orni odbor dioni<ko= dru!tva $e du#an podni$eti *omi!i$i #a. dioni<a obavl$a !e putem $avne ponude: ako odlukom ni$e i#ri<ito dru=a<i$e utvrd$eno. C an !%&" -ravo na dividendu po o!novu novi. 8i$ena dioni<a nakon emi!i$e ili na<in n$eno= odred$ivan$a mora biti i!ti #a !ve upi!nike dioni<a. C an !%(" 2ioni<ko dru!tvo obave#no $e u $avnom po#ivu #a upi! i uplatu dioni<a ob$aviti podatke o pravu pre<e kupn$e: i to6 " m$e!to i rok o!tvarivan$a prava pre<e kupn$e: ko$i ne mo#e biti kra<i od "% dana? 3% .B <i$enu dioni<e nakon emi!i$e ili na<in n$eno= odred$ivan$a? C na#iv banke kod ko$e upi!nik pla<a dioni<e? 9 opi! i pro<i$en$enu vri$edno!t !tvari i prava ko$ima !e pla<a$u dioni<e? i "' m$e!to i rok #a preda$u !tvari i prava ko$ima !e pla<a$u dioni<e.ovom u<e!<u u o!novnom kapitalu: ako !e dioni<e nove emi!i$e pla<a$u i!kl$u<ivo nov<em. 4pi! dioni<a nove emi!i$e vr!i !e na o!novu r$e!en$a *omi!i$e o odobren$u $avne ponude dioni<a i ob$avl$eno= $avno= po#iva #a upi! i uplatu dioni<a: ili pri$ave #atvorene proda$e: u !kladu !a odredbama ovo= #akona i #akona ko$im !e ured$u$e emi!i$a i promet vri$edno!ni. C an !%%" 4plata dioni<a nove emi!i$e vr!i !e u rokovima utvrd$enim odlukom: ! tim da pri$e upi!a pove<an$a o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata mora biti pla<en i#no! dioni<ke premi$e u <$elini i na$man$e 3'E nominalne vri$edno!ti dioni<a: a !tvari i prava ko$im !e pla<a$u dioni<e mora$u biti u <$elini une!ene u dru!tvo.

ovo= #akona: #akl$u<iti pi!meni u=ovor o kupovini dioni<a nove emi!i$e: ko$i #am$en$u$e li!tu upi!nika i obave#no !adr#i bro$ dioni<a ko$e upi!u$e !vaki dioni<ar i rok pla<an$a. 8i$ena dioni<a nakon emi!i$e ili na<in n$eno= odred$ivan$a $ednaki !u #a !ve upi!nike dioni<a po o!novu prava pre<e kupn$e. 3& . C an !&!" 2ioni<ari mo=u: u !kladu !a <lanom "%(. 2.ode datumu odr#avan$a !kup!tine dru!tva.2. +dluka i# !tava ". ovo= #akona: dioni<arima #a ko$e $e utvrd$eno pravo pre<e kupn$e proda$e dioni<e po <i$eni utvrd$eno$ na o!novu pro!$e<ne tr#i!ne <i$ene dioni<a i!to= emitenta #a 3' dana ko$i pret. C an !%*" -ravo pre<e kupn$e dioni<a mo#e !e odu#eti ili o=rani<iti odlukom !kup!tine dioni<ko= dru!tva done!enom ve<inom #a!tupl$eni. C an !%)" -ravo pre<e kupn$e dioni<a ni$e preno!ivo. C an !&+" +=rani<en$em prava pre<e kupn$e ne !matra !e kada o!i=uravatel$ emi!i$e dioni<a: u !kladu !a odredbama <lana "%B. -ove<an$e nominalne vri$edno!ti dioni<a C an !&#" -ove<an$e o!novno= kapitala pove<an$em nominalne vri$edno!ti emitovani. dioni<a mo#e !e vr!iti !amo na teret >onda re#ervi: i to #a i#no! i#nad obave#ne vi!ine >onda re#ervi utvrd$ene odredbama ovo= #akona.2 bro$ dioni<a nove emi!i$e ko$e dioni<ari mo=u upi!ati? 3 kla!u i nominalnu vri$edno!t dioni<a? % <i$enu dioni<a nakon emi!i$e ili na<in n$eno= odred$ivan$a? i & datum #a obra<un u<e!<a dioni<ara u o!novnom kapitalu radi utvrd$ivan$a obima prava pre<e kupn$e dioni<a nove emi!i$e. ovo= <lana prim$en$u$e !e $ednako na !ve vla!nike dioni<a i!te kla!e. dioni<a ! pravom =la!a: po !vako$ kla!i dioni<a. 2ioni<ari !no!e tro!kove pove<an$a nominalne vri$edno!ti dioni<a.

ovo= <lana !amo ako $e ta odluka done!ena dvotre<in!kom ve<inom ukupno= bro$a #a!tupl$eni. dioni<a: emitovati be!platne nove dioni<e. 3( .C an !&$" 2ioni<ko dru!tvo mo#e: um$e!to pove<an$a nominalne vri$edno!ti po!to$e<i. dru!tava? i 3 upi!a novi. +dlukom o u!lovnom pove<an$u o!novno= kapitala utvrd$u$e !e rok #a emi!i$u novi.e=i!tru pove<an$e nominalne vri$edno!ti dioni<a ili emi!i$u be!platni.3. dioni<a od !trane #apo!leni.? 3 kla!u: bro$ i nominalnu vri$edno!t dioni<a ko$e !e mo=u emitovati po o!novu u!lovno= pove<an$a o!novno= kapitala.: u !kladu !a planom ra!pod$ele dobiti dioni<ko= dru!tva. dioni<a po tom o!novu: ko$i ne mo#e biti du#i od pet =odina od dana dono!en$a odluke. obve#ni<a i obve#ni<a !a pravom pre9 <e kupn$e: u obimu prava ko$a proi#ila#e i# ovi. 4!lovno pove<an$e o!novno= kapitala C an !&&" +dluku o u!lovnom pove<an$u o!novno= kapitala !kup!tina dioni<ko= dru!tva dono!i u !lu<a$u6 " emi!i$e #am$en$ivi. 4!lovno pove<an$e o!novno= kapitala mo#e i#no!iti vi!e od &'E i#no!a o!novno= kapitala upi!ano= u re=i!tar emitenata na dan dono!en$a odluke i# !tava ". Be!platne dioni<e !adr#e prava ko$a !adr#e obi<ne dioni<e. dioni<a. 2. C an !&'" +dluka i# <lana "&&. dioni<a ! pravom =la!a: po !vako$ kla!i dioni<a. obve#ni<a? 2 !pa$an$a i pripa$an$a dioni<ki. !tav ". C an !&%" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no pri$aviti . ovo= #akona obave#no !adr#i6 " i#no! i ra#lo=e u!lovno= pove<an$a o!novno= kapitala? 2 na#naku da !e radi o u!lovnom pove<an$u po o!novu prava #am$ene ili prava pre<e kupn$e: ili upi!u dioni<a od !trane #apo!leni.

C an !&)" -ravo na #am$enu !e o!tvaru$e pi!menim #a. ovo= #akona. 2. do "&'.akon i!teka roka i# <lana "&(.t$ev #a upi! o!tvareno= pove<an$a o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata. 4pi! dioni<a na o!novu prava pre<e kupn$e obavl$a !e u !kladu !a odredbama <l.akon u!va$an$a =odi!n$e= >inan!i$!ko= i#v$e!ta$a !a i#v$e!ta$em revi#i$e: i i#vr!eno= obave#no= i#dva$an$a u >ond re#ervi: !kup!tina mo#e doni$eti odluku da dio dobiti kori!ti #a pove<an$e o!novno= kapitala. C an !'!" +dluka i# <lana "('.t$ev #a odobravan$e u!lovno= pove<an$a o!novno= kapitala: na$ka!ni$e 3' dana od dana dono!en$a odluke i# <lana "&&.%. !red!tava mo#e !e vr!iti !amo i# >onda re#ervi: #a i#no! i#nad obave#ne vi!ine >onda re#ervi utvrd$ene odredbama ovo= #akona. 3B . 4pi! #am$en$ivi. -ove<an$e i# vla!titi. !red!tava. ovo= #akona: nad#orni odbor $e du#an podni$eti #a. 2io >onda re#ervi nami$en$en #a naknadu =ubitka ne mo#e !e kori!titi #a pove<an$e o!novno= kapitala dioni<ko= dru!tva i# vla!titi. !red!tava C an !'+" . ovo= #akona obave#no !adr#i i#no! pove<an$a o!novno= kapitala i odred$en$e da li !e pove<an$e vr!i pove<an$em nominalne vri$edno!ti dioni<a ili emi!i$om novi. -ravo pre<e kupn$e o!tvaru$e !e upi!om dioni<a. "%(. obve#ni<a i obve#ni<a !a pravom pre<e kupn$e mo#e !e vr!iti nakon dobi$an$a r$e!en$a *omi!i$e i ob$avl$ivan$a $avno= po#iva #a upi! i uplatu. ovo= #akona. C an !'#" -ove<an$e o!novno= kapitala i# vla!titi. dioni<a. !tav 2.t$evom dioni<kom dru!tvu #a #am$enu obve#ni<a u dioni<e.C an !&(" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no podni$eti *omi!i$i #a. !tav ". C an !&*" .

C an !'(" 3C .&. i "&". 8lan "(%.e=i!tra: na o!novu pri$ave dioni<ko= dru!tva i i#voda i# re=i!tra emitenata. u dioni<ama nove kla!e? C mo=u<no!t upi!a dioni<a i#nad i#no!a utvrd$eno= odlukom o inte=ri!anom pove<an$u? 9 dio <i$ene dioni<e nakon emi!i$e ko$i pla<a dru!tvo i i#vor !red!tava. -rom$ena nominalne vri$edno!ti dioni<a upi!u$e !e kod . C an !''" +dluka o pove<an$u o!novno= kapitala u !kladu !a <lanom "(&. ovo= #akona obave#no !adr#i6 " i#no! pove<an$a o!novno= kapitala? 2 kla!u: bro$ i nominalnu vri$edno!t dioni<a? 3 podatke i# <l. ovo= <lana uplata dioni<a vr!i !e i!kl$u<ivo u nov<u. ovo= #akona? % na<in proda$e dioni<a ko$e ni!u upi!ane po o!novu prava pre<e kupn$e? & m$e!to i rok upi!a dioni<a #a dioni<are be# prava pre<e kupn$e: <i$enu dioni<a nakon emi!i$e ili na<in n$eno= odred$ivan$a? ( na#iv banke kod ko$e upi!nik pla<a dioni<e nakon emi!i$e? B opi! prava !adr#ani.. /nte=ri!ano pove<an$e C an !'&" 2ioni<ko dru!tvo du#no $e prilikom pove<an$a o!novno= kapitala: i# vla!titi. !red!tava ra!pored$u$e !e na !ve dioni<e !ra#m$erno nominalno$ vri$edno!ti. "%B. i#vora platiti dio <i$ene dioni<a nakon emi!i$e u !lu<a$u kada dioni<e u prometu na ber#i ili dru=om ured$enom $avnom tr#i!tu na dan dono!en$a odluke ima$u <i$enu ni#u od nominalne vri$edno!ti: ili !e pove<an$e o!novno= kapitala vr!i upi!om dioni<a #apo!leni. 2.C an !'$" -ove<an$e o!novno= kapitala i# vla!titi. 4 !lu<a$u i# !tava ".

+!novni kapital !e ne mo#e !man$iti i!pod i#no!a utvrd$eno= u <lanu "2B. 39 . Sman$en$e o!novno= kapitala C an !'*" Sman$en$e o!novno= kapitala vr!i !e na o!novu odluke !kup!tine done!ene dvotre<in!kom ve<inom #a!tupl$eni.e=i!tar emitenata.4pi!ni<i dioni<a emitovani. -ovla<en$e dioni<a vr!i !e kupovinom na ber#i i dru=im ured$enim $avnim tr#i!tima ili ponudom dioni<arima: u !kladu !a !tatutom i odlukom !kup!tine o !man$en$u o!novno= kapitala.t$ev *omi!i$i #a odobravan$e !man$en$a o!novno= kapitala: na$ka!ni$e 3' dana od dana dono!en$a odluke i# <lana "(9.a inte=ri!ano pove<an$e o!novno= kapitala prim$en$u$u !e odredbe <lana "%". dioni<a ! pravom =la!a. 3. Sman$ivan$e o!novno= kapitala povla<en$em dioni<a mo#e !e vr!iti !amo ako $e mo=u<no!t povla<en$a predvid$ena !tatutom dioni<ko= dru!tva ili odlukom o emi!i$i dioni<a. !tav ". ovo= #akona. C an !')" . C an !(!" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no podni$eti #a. ovo= #akona. !tav ". !tav ": <l. "%(. +dluka o !man$en$u o!novno= kapitala dono!i !e odvo$enim =la!an$em #a !vaku kla!u dioni<a i ob$avl$u$e !e na$man$e u $ednom doma<em dnevnom li!tu: dva puta u roku od 3' dana od dana dono!en$a. C an !(+" +dluka i# <lana "(9. Sman$en$e o!novno= kapitala ne !mi$e uti<ati na i#vr!avan$e obave#a prema pov$erio<ima dioni<ko= dru!tva. ovo= #akona. i "(2. !tav 2. !tav ": <lana "%2. po o!novu inte=ri!ano= pove<an$a du#ni !u na$man$e &'E <i$ene dioni<e uplatiti pri$e upi!a pove<an$a o!novno= kapitala u . do "%C: "&": "('. ovo= #akona obave#no !adr#i6 " i#no! i ra#lo= !man$en$a o!novno= kapitala? 2 na<in !man$en$a o!novno= kapitala? i 3 na<in povla<en$a dioni<a: <i$enu povu<ene dioni<e ili na<in n$eno= odred$ivan$a.

)ko pov$erio<i i dioni<ko dru!tvo ne po!ti=nu do=ovor o o!i=uran$u potra#ivan$a pov$erio<i mo=u pokrenuti po!tupak kod !uda.t$eva i# !tava ". =ubitaka. ovo= <lana navede nepotpune i neta<ne podatke od=ovoran $e pov$erio<ima #a obave#e dioni<ko= dru!tva !a !tan$em na dan podno!en$a i#v$e!ta$a i do i#no!a !man$en$a o!novno= kapitala utvrd$eno= odlukom !kup!tine. 2ioni<ko dru!tvo ne mo#e vr!iti otkup dioni<a u !lu<a$u !man$en$a o!novno= kapitala u !kladu !a !tavom ".t$evati o!i=uran$e potra#ivan$a: u roku od 9' dana od dana pri$ema obavi$e!ti i# !tava ". . C an !($" +dredbe <lana "B2. ovo= #akona. ovo= #akona i %' . -ov$erio<i mo=u #a. C an !(#" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no obavi$e!titi pov$erio<e o !man$en$u o!novno= kapitala: u roku 3' dana od dana upi!a odluke u . ovo= #akona. ovo= #akona podni$eti *omi!i$i #a. !tav ". !tav ". C an !(%" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no: nakon i!teka roka i# <lana "B2.evi#or ko$i u i#v$e!ta$u i# !tava ". *omi!i$a <e upi!ati !man$en$e o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata !amo ako $e odluka !kup!tine o !man$en$u o!novno= kapitala ob$avl$ena u !kladu <lanom "(9. ovo= <lana ili 9' dana od dana dru=o= ob$avl$ivan$a odluke i# <lana "(9.*omi!i$a $e du#na doni$eti odluku o #a. ta<. !tav 2.e=i!tar emitenata.t$evu i upi!ati !man$en$e o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata u roku od 3' dana od dana podno!en$a #a. 2 i 3 ovo= <lana. ovo= <lana: o!im u !lu<a$u i# <lana "BC. ovo= #akona ne prim$en$u$u !e ako6 " dru!tvo *omi!i$i podne!e i#v$e!ta$ revi#ora !a doka#ima: ko$im !e utvrd$u$e da dru!tvo nema pov$erila<a? 2 !e !man$en$e o!novno= kapitala vr!i radi naknade =ubitka? ili 3 na$vi!e "'E o!novno= kapitala preno!i u >ond re#ervi #a pokri<e budu<i. -ri$e upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata: dioni<ko dru!tvo ne mo#e vr!iti i!plate po o!novu !man$en$a o!novno= kapitala ili odu!tati od emi!i$e dioni<a <i$a nominalna vri$edno!t ni$e u <$elini pla<ena.t$ev #a upi! u re=i!tar emitenata.

privremeni<a. dioni<a? 2.e=i!tru upi! obu!tave prometa dioni<a ko$e !u predmet povla<en$a: odma. ovo= #akona. dioni<a i d$elimi<no pla<eni. C an !((" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no pri$aviti . !tav 2. ovo= <lana ne prim$en$u$u !e odredbe <lana "(9. dioni<a #a ko$e !u i#date privremeni<e? 3.ovi. !man$ivan$em nominalne vri$edno!ti u <$elini pla<eni. ovo= #akona. C an !(*" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no o re#ultatima povla<en$a dioni<a pi!meno obavi$e!titi *omi!i$u: u roku od o!am dana od okon<an$a povla<en$a. povla<en$em vla!titi. ovo= #akona ili doka# o !pora#umu !a pov$erio<ima o o!i=uran$u n$i. ta<ka ". C an !('" Sman$en$e o!novno= kapitala !man$ivan$em nominalne vri$edno!ti dioni<a prim$en$u$e !e na !ve dioni<e. C an !(&" Sman$en$e o!novno= kapitala vr!i !e !l$ede<im redo!li$edom6 ". C an !()" -ovla<en$e dioni<a !e mora okon<ati na$ka!ni$e "' dana od dana podno!en$a pri$ave i# <lana "BB. -ri !man$en$u o!novno= kapitala na na<in utvrd$en u !tavu ".ako dru!tvo podne!e i#v$e!ta$ revi#ora i# <lana "B3. otkupom i povla<en$em o!tali. 2ioni<ko dru!tvo du#no $e i!platiti povu<ene dioni<e na$ka!ni$e 9' dana od dana upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u . dioni<a? %. po dono!en$u odluke. C an !)+" %" . odu!ta$an$em od emi!i$e dioni<a ko$e ni!u u <$elini pla<ene i povla<en$em i#dati.e=i!tar emitenata. potra#ivan$a.

ovo= #akona ne do!ti=ne i#no! !man$en$a o!novno= kapitala utvrd$eno= odlukom !kup!tine dioni<ko= dru!tva: !kup!tina dioni<ko= dru!tva du#na $e doni$eti odluku ko$om utvrd$u$e !man$en$e o!novno= kapitala #a i#no! otkupl$eni. C an !)!" Sman$en$e o!novno= kapitala povla<en$em dioni<a mo#e !e vr!iti na o!novu $avne ponude dioni<arima #a otkup dioni<a: u !kladu !a odredbama #akona ko$im !e ured$u$e emi!i$a i promet vri$edno!ni. nakon upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata kod *omi!i$e: podni$eti pri$avu .e=i!tru #a opo#iv povu<eni. /!tovremeno pove<an$e i !man$en$e o!novno= kapitala C an !)'" Skup!tina dioni<ko= dru!tva mo#e doni$eti odluku o pove<an$u i!tovremeno !a odlukom o !man$en$u o!novno= kapitala: ako !e o!novni kapital !man$u$e odu!ta$an$em od emi!i$e dioni<a ko$e ni!u upla<ene i radi naknade =ubitka ili preno!a o!novno= kapitala u >ond re#ervi #a pokri<e budu<i. 2ioni<ko dru!tvo $e du#no odma. =ubitaka. dioni<a. %2 .e=i!tar emitenata kod *omi!i$e: podni$eti pri$avu . dioni<a i opo#iv obu!tave prometa dioni<a ko$e ni!u otkupl$ene. C an !)$" )ko #bir nominalne vri$edno!ti dioni<a i# <lana "C2. papira i !tatuta dioni<ko= dru!tva. ovo= #akona obave#no !adr#i na#naku da li !e otkupl$u$u !ve ponud$ene dioni<e ili do odred$eno= i#no!a: i da li dioni<ari !no!e tro!kove povla<en$a. C an !)&" Sman$en$e o!novno= kapitala mo#e !e vr!iti odu!ta$an$em od emi!i$e dioni<a: do i#no!a nominalne vri$edno!ti dioni<a ko$i ni$e pla<en. dioni<a. nakon upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u . %.e=i!tru #a opo#iv povu<eni. C an !)%" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no o re#ultatima povla<en$a dioni<a po o!novu $avne ponude pi!meno obavi$e!titi *omi!i$u: u roku od o!am dana od okon<an$a povla<en$a. ovo= <lana do!tavl$a !e i i#vod i# re=i!tra emitenata o upi!u !man$en$a o!novno= kapitala. C an !)#" 7avna ponuda i# <lana "C".2ioni<ko dru!tvo $e du#no: odma. 4# pri$avu i# !tava ".

dioni<a u !lu<a$u i# <lana "&3. ovo= #akona? i 3 emi!i$u be!platni. &. 4 !lu<a$u !man$ivan$a vri$edno!ti >onda re#ervi i!pod 2&E i#no!a o!novno= kapitala: dioni<ko dru!tvo $e du#no vr!iti i#dva$an$a u !kladu ! odredbama <lana "C9. ovo= #akona. 4koliko i#dva$an$ima i# !tava ". i#vora: u !kladu !a ovim #akonom i dru=im propi!ima. C an !*!" %3 . Fond re#ervi >ormira !e i# dobiti i dru=i. nepredvid$eni. !tav 3. !tav 3. !tav 3. ovo= #akona i po o!novu ra#like od nominalne vri$edno!ti do <i$ene dioni<a i# <l. ovo= #akona. !tav 2. C an !)*" 4 >ond re#ervi i#dva$a !e na$man$e "'E =odi!n$e= i#no!a neto dobiti !ve dok >ond re#ervi ne do!ti=ne i#no! i# <lana "CC. ovo= #akona: mo#e !e kori!titi i #a6 " dopunu dividendi: na$vi!e do &E o!novno= kapitala? 2 pove<an$e nominalne vri$edno!ti dioni<a u !kladu !a <lanom "&2. Fond re#ervi i#no!i na$man$e 2&E o!novno= kapitala dioni<ko= dru!tva. ovo= #akona pove<ati o!novni kapital !amo nakon i#vr!eno= upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u re=i!tar emitenata. #a prioritetne dioni<e i# <lana 2'". 4plate po o!novu #am$ene obi<ni. tro!kova u po!lovan$u dioni<ko= dru!tva. i 2'%.C an !)(" 2ru!tvo mo#e na o!novu odluke !kup!tine i# <lana "C(. ovo= #akona obave#no !e i#dva$a$u u >ond re#ervi be# ob#ira na n$e=ovu vi!inu. 2'3. C an !*+" Fond re#ervi kori!ti !e #a pokri<e =ubitka i dru=i. !tav 3. ovo= #akona do kra$a pete po!lovne =odine: po =odi!n$em obra<unu #a petu i naredne po!lovne =odine dioni<ko dru!tvo <e pove<ati i#dva$an$a #a ove nam$ene na 2'E =odi!n$e= i#no!a neto dobiti: !ve dok >ond re#ervi ne do!ti=ne i# <lana "CC. Fond re#ervi C an !))" 2ioni<ko dru!tvo obave#no $e imati >ond re#ervi. Fond re#ervi i#nad i#no!a utvrd$eno= u <lanu "CC. ovo= <lana >ond re#ervi ne do!ti=ne vi!inu i# <lana "CC. ovo= #akona. !tav 2. ovo= #akona.

Dubitak C an !*$" *ada dioni<ko dru!tvo u polu=odi!n$em ili =odi!n$em obra<unu i!ka#e =ubitak u i#no!u ve<em od #bira tre<ine o!novno= kapitala i >onda re#ervi i# <lana "CC. papira.2ioni<ko dru!tvo ko$e $e vri$edno!ne papire u !vo$o$ imovini u polu=odi!n$em ili =odi!n$em obra<unu i!ka#alo u vri$edno!ti ve<o$ ne=o u pret.odnom obra<unu: du#no $e ovu ra#liku i!ka#ati kao po!ebnu re#ervu #a pokri<e budu<i. C an !*#" 2ioni<ko dru!tvo mo#e i#dva$ati i po!ebne re#erve #a potrebe #apo!leni.: ko$e !e vode na odvo$enom ra<unu.a !a i#v$e!ta$em revi#i$e: !kup!tina dono!i odluku o na!tavku rada: pre!tanku ili likvida<i$i dioni<ko= dru!tva. /0 9 2/+. (./81 / 2/+.a o!novu i#v$e!ta$a nad#orno= odbora: ko$i ukl$u<u$e bilan! !tan$a i bilan! u!p$e. 2ioni<e C an !*%" 2ioni<e dioni<ko= dru!tva !u demateri$ali#ovane: ned$el$ive i =la!e na ime. . 4 upravl$an$u ovim re#ervama mo=u u<e!tvovati i #apo!leni: na na<in i pod u!lovima utvrd$enim !tatutom ili odlukom !kup!tine dioni<ko= dru!tva. . ovo= #akona: ili kada na!tanu okolno!ti ko$e uka#u$u da $e vri$edno!t imovine dioni<ko= dru!tva man$a ili bi do kra$a =odine mo=la biti man$a od i#no!a obave#a: nad#orni odbor $e du#an !a#vati !kup!tinu dioni<ko= dru!tva. ra#lika kur!a vri$edno!ni./ "./8). 2ioni<a !adr#i prava na u<e!<e u6 " upravl$an$u dioni<kim dru!tvom? 2 ra!pod$eli dobiti? %% .a<in i#dva$an$a i kori!ten$a re#ervi i# !tava ". ovo= <lana utvrd$u$u !e !tatutom dioni<ko= dru!tva. 2ioni<e !u neo=rani<eno preno!ive: o!im u !lu<a$evima utvrd$enim !tatutom dioni<ko= dru!tva u !kladu !a #akonom.

2ioni<ko dru!tvo ne mo#e emitovati dioni<e ko$e !adr#e pravo na >ik!nu !topu prino!a. kla!a.e=i!tar u!po!tavl$a li!tu dioni<ara i re=i!tru$e prom$ene vla!ni!tva na dioni<ama dioni<ko= dru!tva (u dal$em tek!tu6 Ai!ta dioni<ara . dioni<a? i C bro$ dioni<a ! pravom =la!a i pro<entualno u<e!<e dioni<ara u ukupnom bro$u !vi. C an !*&" 2ioni<ko dru!tvo mo#e emitovati dioni<e ra#li<iti.e=i!trom. 2ioni<e dru!tva !e mo=u emitovati !a ra#li<itim nominalnim vri$edno!tima. dioni<a: !adr#e o#naku kla!e. 2. .3 diobi imovine preo!tale nakon !te<a$a ili likvida<i$e dioni<ko= dru!tva. dioni<a !a pravom =la!a. i#dati. 2ioni<e i!te kla!e !adr#e i!ta prava. C an !*)" %& . 2ioni<e: o!im obi<ni. *n$i=a dioni<ara C an !*'" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no: u !kladu !a po!ebnim #akonom: #akl$u<iti u=ovor !a . C an !*(" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no voditi kn$i=u dioni<ara: ko$a obave#no !adr#i6 " ime i pre#ime ili >irmu dioni<ara? 2 adre!u prebivali!ta ili !$edi!ta dioni<ara? 3 kla!u dioni<e? % i#no! o!novo= kapitala i bro$ dioni<a? & nominalnu vri$edno!t dioni<a? ( datum !ti<an$a dioni<a? B pro<entualno u<e!<e dioni<ara u ukupnom i#no!u !vi.

e=i!tra ili dioni<ara u ve#i ! upi!om prom$ena podataka u kn$i=u dioni<ara. 3. +vla!ten$e !e da$e #a period od $edne =odine i ako do kra$a kalendar!ke =odine ni$e opo#vano na na<in kako $e dato: produ#ava !e #a !vaku narednu =odinu. /!to li<e mo#e biti punomo<nik vi!e dioni<ara. C an #+!" 2ioni<ar $e obave#an uplatiti i#no! nominalne vri$edno!ti dioni<e ili <i$enu dioni<e nakon emi!i$e. . C an #++" 2ioni<ar mo#e #a vr!en$e !vi. C an #+#" %( .ti$evati doplatu #a dioni<u prilikom n$ene konver#i$e u prioritetne dioni<e.t$ev dioni<ara: dru!tvo <e do!taviti i#vod i# kn$i=e dioni<ara ko$i !e odno!i na to= dioni<ara. 2ioni<ar ima pravo na $edan =la! #a !vaku obi<nu dioni<u .-rom$ene u kn$i#i dioni<ara dioni<ko dru!tvo vr!i na o!novu i#voda .e=i!tra ili <erti>ikata ko$i vla!niku vri$edno!no= papira i#da$e . 2ioni<ko dru!tvo mo#e od dioni<ara #a. ili po$edini. 2ioni<ar ne mo#e =la!ati: li<no ili putem punomo<nika: o odlukama ko$a !e odno!e na n$e=ove po!tupke: od=ovorno!t i potra#ivan$a dioni<ko= dru!tva od n$e=a. 2ru!tvo ne mo#e i#davati dioni<e ko$e da$u pravo na vi!e od $edno= =la!a po dioni<i. 2ioni<ar C an !**" 2ioni<ar ima pravo li<no ili putem punomo<nika u<e!tvovati u radu i odlu<ivan$u !kup!tine dioni<ko= dru!tva. -otpi! dioni<ara na i#$avi ili u=ovoru i# !tava ". u dioni<i pi!menom i#$avom ili u=ovorom ovla!titi $edno= ili vi!e punomo<nika. -unomo<nik $e du#an na$man$e $ednom u !e!t m$e!e<i obav$e!tavati dioni<ara o !vom radu. 2ru!tvo ni$e od=ovorno #a =ubitke na!tale #bo= propu!ta .e=i!tar. ovo= <lana mora biti ov$eren: u !kladu !a #akonom. prava !adr#ani.a #a.

4prava dioni<ko= dru!tva $e du#na po#vati dioni<are ko$i ne i#vr!ava$u obave#u pla<an$a <i$ene dioni<e nakon emi!i$e: da vrate privremeni<e be# prava na #am$enu #a dioni<e: na na<in i u roku utvrd$enim odlukom !kup!tine o odu!ta$an$u od emi!i$e dioni<a. 2ioni<ko dru!tvo <e vla!ni<ima privremeni<a i#vr!iti povrat pla<eno= di$ela <i$ene dioni<e nakon emi!i$e: uman$en #a potra#ivan$a dioni<ko= dru!tva: na$ka!ni$e o!am dana od dana upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u .e=i!tar emitenata. -o#iv i# !tava ". ovo= <lana obave#no !adr#i upo#oren$e da <e: u !lu<a$u nei!pun$en$a obave#e dioni<ara i vla!nika privremeni<a: n$i;ove dioni<e i privremeni<e biti $avno pro=la!ene ni!tavnim. 2ioni<ko dru!tvo $e du#no $avno o=la!iti ni!tavnim dioni<e i privremeni<e na$ka!ni$e "& dana od dana i!teka ob$avl$eno= roka i# !tava ". ovo= <lana i o tome obavi$e!titi dioni<are i vla!nike privremeni<a: na na<in i u roku utvrd$enim odlukom !kup!tine. C an #+$" -roda$u dioni<a i privremeni<a ko$e !e emitu$u um$e!to poni!teni; vr!i pro>e!ionalni po!rednik u prometu vri$edno!ni; papira: ovla!ten od nad#orno= odbora. 2ioni<ko dru!tvo $e du#no ob$aviti m$e!to i na<in proda$e dioni<a i privremeni<a i# !tava ". ovo= <lana na$man$e "% dana pri$e dana proda$e i o tome pi!meno obavi$e!titi dioni<are i vla!nike privremeni<a i# <lana 2'2. ovo= #akona. 5ro!kove proda$e !no!e dioni<ari i vla!ni<i <i$e $e dioni<e i privremeni<e nad#orni odbor pro=la!io ni!tavnim. C an #+%" /# pri;oda o!tvareni; proda$om dioni<a i privremeni<a ko$e !e emitu$u um$e!to poni!teni; dioni<a i privremeni<a: pla<a$u !e obave#e: uman$ene #a potra#ivan$a dioni<ko= dru!tva: prema dioni<arima i vla!ni<ima privremeni<a i# <lana 2'2. ovo= #akona. C an #+&" 2oni<ari i vla!ni<i privremeni; potvrda i# <lana 2'2. ovo= #akona ima$u pravo #a;ti$evati od dru!tva i!platu upla<eni; i#no!a dioni<a i obave#a i# privremeni<a: i u !lu<a$u da dioni<ko dru!tvo ne emitu$e nove dioni<e i privremeni<e. C an #+'" 2ioni<ar ima pravo u<e!<a u dobiti dioni<ko= dru!tva: naplatom dividende ili !ti<an$em novi; dioni<a: u !kladu !a #akonom i !tatutom.

%B

2ividenda !e i!pla<u$e !ra#m$erno nominalno$ vri$edno!ti dioni<a: a #a dioni<e ko$e ni!u u <$elini upla<ene: !ra#m$erno i#vr!enim uplatama i vremenu od dana uplate do kra$a po!lovne =odine #a ko$u !e dividenda i!pla<u$e. 2ividenda !e i!pla<u$e dioni<aru ko$i $e bio na li!ti dioni<ara na dan dono!en$a odluke o i!plati dividende. C an #+(" Skup!tina dioni<ko= dru!tva mo#e doni$eti odluku o i!plati dividende kada $e dioni<ko dru!tvo !po!obno i#vr!avati obave#e i# po!lovan$a i kada $e tr#i!na vri$edno!t imovine na$man$e $ednaka i#no!u ukupni; =odi!n$i; obave#a dioni<ko= dru!tva. 2ioni<ko dru!tvo $e obave#no da i!plati dividendu po o!novu prioritetni; dioni<a i u !lu<a$u da $e ukupan i#no! dobiti i di$ela >onda re#ervi i#nad obave#no= i#no!a i# <lana "CC. !tav 3. ovo= #akona dovol$an !amo #a i!platu te dividende. Skup!tina dioni<ko= dru!tva mo#e doni$eti odluku da !e dividenda ne i!pla<u$e: ko$om i!tovremeno odred$u$e !vr;u upotrebe dobiti ko$a pripada dioni<arima. C an #+)" -rava dioni<ara po o!novu dioni<a nove kla!e utvrd$u$u !e odlukom o emi!i$i: u !kladu !a #akonom. -rava !adr#ana u dioni<i o!tvaru$e li<e upi!ano u kn$i=u dioni<ara ili od n$e=a ovla!teno li<e. C an #+*" 2ioni<ar ko$i $e dioni<e !tekao na!li$ed$em preu#ima prava pret;odnika u kontinuitetu. C an #!+" 2ioni<ar ima pravo: be# o=rani<en$a: prodati ili po dru=om o!novu !vo$e dioni<e preni$eti dru=om li<u. C an #!!" -reno!om dioni<e preno!e !e !va prava !adr#ana u dioni<i: o!im u !lu<a$evima #a ko$e $e #akonom utvrd$eno dru=a<i$e. C an #!#" *ada $e pred!$ednik ili <lan nad#orno= odbora: direktor ili dru=i <lan uprave: kupa< dioni<a nove emi!i$e dioni<ko= dru!tva u obimu ve<em od &E ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a: !matra

%C

!e tran!ak<i$om unutar dioni<ko= dru!tva: ko$a mora biti ob$avl$ena u !kladu ! propi!ima *omi!i$e. %. -ravo pre<e kupn$e C an #!$" -rilikom nove emi!i$e dioni<a po!to$e<i dioni<ari ima$u pravo kupiti nove dioni<e: u roku od 3' dana po i!teku roka #a upi! novi; dioni<a: po <i$eni po ko$o$ !u ponud$ene $avno!ti i u obimu ko$im #adr#ava$u u<e!<e u o!novnom kapitalu ko$e !u imali pri$e nove emi!i$e. 7avni po#iv #a upi! novi; dioni<a mora !adr#avati podatak o pravu po!to$e<i; dioni<ara na kupn$u novi; dioni<a radi #adr#avan$a u<e!<a u o!novnom kapitalu: u !kladu !a !tavom ". ovo= <lana. C an #!%" 4tvrd$ivan$e bro$a novi; dioni<a <i$om kupn$om po!to$e<i dioni<ari #adr#ava$u u<e!<e u o!novnom kapitalu dioni<ko= dru!tva obavl$a !e i!tovremeno #a !ve dioni<are ko$i kori!te pravo i# !tava ". ovo= <lana: na$ka!ni$e "& dana po i!teku roka i# $avno= po#iva #a upi! novi; dioni<a. C an #!&" )ko $e nova emi!i$a dioni<a odobrena odlukom !kup!tine: pravo na kupn$u novi; dioni<a u !kladu !a <lanom 2"3. ovo= #akona nema$u dioni<ari ko$i !u !e i#$a!nili protiv odluke o i#davan$u novi; dioni<a. &. -ravo uvida u i!prave C an #!'" 2ioni<ari i n$i;ovi punomo<ni<i ima$u pravo uvida u !l$ede<e i!prave6 " u=ovor o o!nivan$u: !a !vim i#m$enama i dopunama? 2 bilan!e !tan$a: bilan!e u!p$e;a i i#v$e!ta$e o pla<enim pore#ima #a tri po!l$edn$e po!lovne =odine: i dru=a dokumenta ko$a $e dru!tvo du#no do!tavl$eati !kup!tini ili in!titu<i$ama i#van dioni<ko= dru!tva? 3 #api!nike !kup!tine i odbora #a revi#i$u? % popi! o!oba ovla!teni; #a #a!tupan$e dioni<ko= dru!tva? i & popi! <lanova nad#orno= odbora i uprave: !a poda<ima o adre!i: datumu i#bora ili imenovan$a i periodu na ko$i $e i#abran ili imenovan: i o >unk<i$ama ko$e oni obavl$a$u u dru=im pravnim li<ima.

%9

Za.t$ev dioni<ara #a uvid u i!prave i# !tava ". (. &' . 4!lovi i na<in !ti<an$a: preno!a i otkupa dioni<a #apo!leni. -odatke i i!prave o po!lovan$u ko$e !u o#na<ene kao pov$erl$ive dioni<ar $e du#an <uvati kao po!lovnu ta$nu . ovo= <lana mora !e i!puniti be# odla=an$a tokom radno= vremena u pro!tori$ama dioni<ko= dru!tva. C an #!)" 2ioni<e #a #apo!lene mo=u !e preno!iti $edino na dru=e #apo!lene i pen#ioni!ane radnike dioni<ko= dru!tva.: i!platom po <i$eni nakon emi!i$e ili na$vi!o$ <i$eni dioni<a na ber#i ili dru=om ured$enom $avnom tr#i!tu na dan pre!tanka !vo$!tva #apo!leno=. 2ioni<e #a #apo!lene !adr#e i!ta prava kao i obi<ne dioni<e: o!im u !lu<a$evima utvrd$enim ovim #akonom. 2ru!tvo $e obave#no otkupiti dioni<e #apo!leni. 2ioni<e #apo!leni. dioni<a ne mo#e !e o=rani<iti #a !lu<a$eve odvo$eno= i#$a!n$avan$a #a !vaku kla!u dioni<a. C an #!(" Statutom dioni<ko= dru!tva mo#e !e utvrditi mo=u<no!t emi!i$e po!ebne kla!e dioni<a #a #apo!lene. vri$edno!ti !vi. -rava !adr#ana u dioni<ama #a #apo!lene pre!ta$u danom !mrti ili pre!tanka #apo!len$a kod emitenta. -ravo =la!a po o!novu prioritetni. bli#e !e ured$u$e !tatutom dioni<ko= dru!tva B. dioni<a #a #apo!lene ne mo#e biti ve<i od &E o!novno= kapitala dioni<ko= dru!tva. Zbir nominalni. -rioritetne dioni<e C an #!*" 2ioni<ko dru!tvo mo#e emitovati dioni<e ko$e !adr#e pravo prioritetne naplate dividende i !ra#m$erno= di$ela o!tatka imovine nakon likvida<i$e dioni<ko= dru!tva: u# o=rani<eno pravo =la!a (u dal$em tek!tu6 prioritetne dioni<e .

ovo= <lana tra$u do dana i!plate dividende po o!novu prioritetni. dioni<a ! pravo =la!a? % konver#i$e u obi<ne dioni<e: ako dividenda #a prioritetne dioni<e ni$e i!pla<ena #a dvi$e u#a!topne =odine: !ve do i!plate #ao!tale dividende. dioni<a? 3 ko$e pripada dioni<arima !a "'E dioni<a ! pravom =la!a: i #a prioritetne dioni<e ko$e <ine &E !vi..ominalna vri$edno!t prioritetni. dioni<a ne mo#e !e i!kl$u<iti prilikom odlu<ivan$a o6 " !man$en$u o!novno= kapitala? 2 !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli: prom$eni oblika i pre!tanku dioni<ko= dru!tva? 3 kupovini: proda$i: #am$eni: u#iman$u u li#in= i dru=im tran!ak<i$ama imovinom: direktno ili preko !up!idi$arni. pet =odina: pri$e i!plate dividende #a obi<ne dioni<e? 2 u<e!<a u ra!pod$eli o!tatka imovine nakon likvida<i$e dioni<ko= dru!tva: pri$e obi<ni. C. C an ##+" -rioritetne dioni<e !adr#e pravo6 " naplate dividende #a po!l$edni. Zam$en$ive obve#ni<e i obve#ni<e !a pravom pre<e kupn$e dioni<a C an ##$" &" . dioni<a. C an ###" -rioritetne dioni<e !ti<e pravo =la!a kao obi<ne dioni<e naredno= dana od dana dono!en$a odluke da !e dividenda ne<e i!platiti ili od i!teka roka #a pla<an$e dividende #a dru=u u#a!topnu po!lovnu =odinu #a ko$u dividenda ni$e i!pla<ena. dru!tava: u obimu ve<em od $edne tre<ine kn$i=ovod!tvene vri$edno!ti ukupne imovine dioni<ko= dru!tva? % i#m$enama i dopunama !tatuta. dioni<a mo#e i#no!iti na$vi!e do &'E o!novno= kapitala dioni<ko= dru!tva. C an ##!" -ravo =la!a po o!novu prioritetni. Dla!a<ka prava i# !tava ".

Sti<an$e vla!titi. "%(. ovo= <lana ne mo#e !e !man$iti >ond re#ervi i# <lana "CC. C an ##%" +dluka !kup!tine i# <lana 223.ovo= #akona obave#no !adr#i6 " bro$ vla!titi.2ioni<ko dru!tvo mo#e: na o!novu odluke !kup!tine: emitovati obve#ni<e ko$e !adr#e pravo na #am$enu #a dioni<e dioni<ko= dru!tva (#am$en$ive obve#ni<e ili obve#ni<e ko$e !adr#e pravo pre<e kupn$e dioni<a (obve#ni<e ! pravom pre<e kupn$e . -ravo na #am$enu obve#ni<a #a dioni<e i pravo pre<e kupn$e dioni<a ima li<e ko$e $e upi!ano u . 9. 2ioni<ko dru!tvo mo#e na o!novu odluke !kup!tine !ti<ati vla!tite dioni<e <i$a nominalna vri$edno!t: ukl$u<u$u<i dioni<e ko$e $e !teklo li<e direktno ili indirektno kontrolirano od dru!tva i dru=o li<e u !vo$e ime: a #a ra<un dru!tva: ne prema!u$u "'E vri$edno!ti o!novno= kapitala. do "&".e=i!tar na dan na ko$i !e ova prava mo=u i#vr!avati. dioni<a C an ##&" 2ioni<ko dru!tvo ne mo#e: direktno ili indirektno: upi!ati vla!tite dioni<e. ovo= #akona. ovo= #akona dono!i !e dvotre<in!kom ve<inom #a!tupl$eni. dioni<a i# !tava ". obve#ni<a i obve#ni<a ! pravom pre<e kupn$e dioni<a: u !kladu !a odredbama <l. dioni<a ! pravom =la!a: i obave#no !adr#i6 " nominalnu vri$edno!t i !topu prino!a obve#ni<a? 2 bro$ obve#ni<a? 3 na<in o!tvarivan$a prava po o!novu #am$en$ive obve#ni<e i obve#ni<e ! pravom pre<e kupn$e dioni<a? % kla!u: nominalnu vri$edno!t i bro$ dioni<a #a ko$e !e obve#ni<e mo=u #ami$eniti: pri <emu nominalna vri$edno!t dioni<a ne mo#e biti ve<a od #bira <i$ene obve#ni<a nakon emi!i$e? & <i$enu ili na<in utvrd$ivan$a <i$ene nakon emi!i$e: #a dioni<e ko$e <e !e upi!ati o!tvarivan$em prava pre<e kupn$e. 2ioni<ari ima$u pravo pre<e kupn$e #am$en$ivi. dioni<a ko$e dioni<ko dru!tvo mo#e !te<i i na<in !ti<an$a? &2 . C an ##'" +dluka i# <lana 22&. ovo= #akona. !tav 3. Sti<an$em vla!titi.

ni$e prodalo u roku od "2 m$e!e<i od dana !ti<an$a? 2 i!pun$avan$em obave#e utvrd$ene #akonom i !ud!kim nalo=om radi #a!tite man$in!ki.ovo u<e!<e u o!novnom kapitalu i <i$enu po ko$o$ !u dioni<e !te<ene. dioni<a.odno radi !pre<avan$a o#bil$ne !tete ko$a nepo!redno pri$eti dru!tvu. nakon upi!a !ti<an$a vla!titi.e=i!tar emitenata: podni$eti pri$avu .e=i!tru #a opo#iv !te<eni. vla!titi. dioni<ara: naro<ito u !lu<a$evima !pa$an$a: pripa$an$a i pod$ele: uvod$en$a o=rani<eno= pri$eno!a dioni<a i opo#iva dioni<a u prometu na ber#i i dru=im ured$enim $avnim tr#i!tima? 3 prinudnim i#vr!en$em potra#ivan$a dioni<ko= dru!tva na o!novu !ud!ko= nalo=a? i % od upi!nika ko$i ne i!pun$ava obave#u pla<an$a: ako i. 2ioni<ko dru!tvo $e du#no: odma. C an #$+" 2ioni<ko dru!tvo du#no $e po!tupiti u !kladu !a odredbama <lana 229. ovo= <lana: nad#orni odbor <e na prvo$ naredno$ !$edni<i !kup!tine obavi$e!titi dioni<are o ra#lo=u !ti<an$a: bro$ i nominalnu vri$edno!t !te<eni. dioni<a: n$i.odne odluke !kup!tine !amo u !lu<a$u !mrti vla!nika ovi. C an ##(" 2ioni<ko dru!tvo mo#e !ti<ati vla!tite dioni<e na o!novu odluke nad#orno= odbora !amo kada $e to neop. &3 . 4 !lu<a$u i# !tava ". dioni<a u pi!menom obliku obavi$e!titi *omi!i$u: u roku od o!am dana od dana !ti<an$a. ni$e prodalo u roku od "2 m$e!e<i od dana !ti<an$a. dioni<a u . dioni<a i pre!tanka !vo$!tva #apo!leno=: i!kl$u<u$u<i pen#ioni!an$e. C an ##*" 2ioni<ko dru!tvo du#no $e o !vakom !ti<an$u vla!titi. ovo= #akona i kada $e vla!tite dioni<e !teklo6 " kao pravni !l$ednik: ako i. Ste<ene dioni<e #apo!leni. ko$ima $e to !vo$!tvo pre!talo dru!tvo $e du#no podi$eliti o!talim #apo!lenim na$ka!ni$e "2 m$e!e<i nakon !ti<an$a. C an ##)" 2ioni<ko dru!tvo mo#e !ti<ati vla!tite dioni<e #a #apo!lene be# pret.2 rok u kome dioni<ko dru!tvo mo#e !ti<ati vla!tite dioni<e: ko$i ne mo#e biti du#i od "2 m$e!e<i od dana dono!en$a odluke? i 3 <i$enu ili na<in odred$ivan$a <i$ene po ko$o$ dru!tvo mo#e !ti<ati dioni<e: ako !ti<an$e ukl$u<u$e pla<an$e.

C an #$'" )ko dioni<ko dru!tvo uno!i vla!tite dioni<e u po!lovne kn$i=e kao imovinu: i#no! >onda re#ervi mora pove<ati #a i#no! ukupne nominalne vri$edno!ti ti. 22&.ovo u<e!<e u o!novnom kapitalu: na po<etku i na kra$u i#v$e!ta$no= perioda. ovo= #akona. dioni<a od !trane li<a i# <lana 23%. +bavi$e!t i# !tava ". ovo= #akona. dioni<a. dioni<a. dioni<a i n$i. dioni<a: ukl$u<u$u<i na$ni#u i na$vi!u <i$enu? % bro$ i nominalnu vri$edno!t vla!titi. Zabrana >inan!iran$a kupovine dioni<a &% .vata !ve vla!tite dioni<e u imovini dioni<ko= dru!tva i !up!idi$arni. ovo= #akona. vla!titi. "'. !tav 3. ovo= <lana obave#no !adr#i6 " ra#lo=e #a !ti<an$e dioni<a? 2 bro$ i nominalnu vri$edno!t i u<e!<e u o!novnom kapitalu !te<eni. C an #$%" . i prodati. +=rani<en$e i# <lana 22&.ad#orni odbor $e du#an u pi!menom obliku obavi$e!titi prvu narednu !kup!tinu dioni<ko= dru!tva o !ti<an$u vla!titi. vla!titi.C an #$!" 2ioni<ko dru!tvo $e du#no #a i#no! nominalne vri$edno!ti !te<eni. dioni<a !man$iti o!novni kapital i >ond re#ervi: ali ne i!pod vi!ine i# <lana "CC. i prodati. do 22B. ovo= #akona obu. dioni<a ? 3 <i$ene kupl$eni. C an #$#" )ko dioni<ko dru!tvo !tekne vla!tite dioni<e po!red!tvom dru=o= li<a ko$e na!tupa u !vo$e ime: a #a ra<un dioni<ko= dru!tva: dioni<ko dru!tvo ne mo#e o!tvariti prava !adr#ana u tim dioni<ama.a upi!: !ti<an$e i davan$e u #alo= dioni<a dioni<ko= dru!tva od !trane !up!idi$arno= predu#e<a: ili od !trane pravno= li<a ko$e $e direktno ili indirektno kontrolirano od !up!idi$arno= predu#e<a prim$en$u$u !e odredbe <l. C an #$&" +!novni kapital ne mo#e !e pove<avati po o!novu !ti<an$a vla!titi. C an #$$" . predu#e<a.

C an #%!" Skup!tina !e odr#ava na$man$e $ednom =odi!n$e./8*/3 2. 4 dioni<kom dru!tvu !a $ednim dioni<arem ovla!ten$a !kup!tine vr!i dioni<ar.a pri$edlo= pred!$edava$u<e=: !kup!tina imenu$e #api!ni9<ara: dva dioni<ara ko$i ov$erava$u #api!nik i <lanove !kup!tin!ko= odbora #a =la!an$e. Skup!tinu !a#iva nad#orni odbor: o!im u !lu<a$evima kada $e ovim #akonom dru=a<i$e odred$eno. Skup!tina C an #%+" Skup!tinu dioni<ko= dru!tva <ine dioni<ari.71 2/+. Skup!tina !e: u pravilu: odr#ava u m$e!tu !$edi!ta dioni<ko= dru!tva.adom !kup!tine pred!$edava pred!$edava$u<i !kup!tine: ko$i !e bira na po<etku #a!$edan$a !kup!tine. && .C an #$(" 2ioni<ko dru!tvo ne !mi$e davati i =arantirati avan!e: #a$move i kredite #a proda$u !vo$i. ". -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora: direktor i <lanovi uprave du#ni !u pri!u!tvovati !kup!tini. 0 9 4-. ovo= #akona.4S50+3 C an #$*" +r=ani dioni<ko= dru!tva !u6 " !kup!tina? 2 nad#orni odbor? 3 uprava. . dioni<a.)0A7). C an #$)" 2ioni<ko dru!tvo ili dru=o li<e #a ra<un dioni<ko= dru!tva: mo#e kao #alo= pri.vatiti vla!tite dioni<e !amo u !lu<a$evima i# <lana 23'. .

-ravo odlu<ivan$a u !kup!tini ima dioni<ar ko$i !e na li!ti dioni<ara kod . C an #%%" Za. 5ro!kove ob$avl$ivan$a po$edina<ni. ovo= <lana mora biti u i!tom roku upu<eno !vakom dioni<aru preporu<enim pi!mom: tele>ak!om ili elektron!kom po!tom: na adre!u i# li!te dioni<ara i# <lana 2%".ad#orni odbor du#an $e o pri$edlo#ima dioni<ara i# !tava ". -ri$edlo= i# !tava ". 5ro!kove odr#avan$a !kup!tine !no!i dioni<ko dru!tvo.ovo= #akona. C an #%$" 2ioni<ar ili =rupa dioni<ara !a na$man$e &E ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a: ima pravo pi!meno predlo#iti i#m$enu dnevno= reda i pri$edlo=a odluka !kup!tine na$ka!ni$e o!am dana od dana ob$avl$ivan$a obav$e!ten$a i# <lana 2%2. Sa#ivan$e !kup!tine C an #%#" +bav$e!ten$e o dnevnom redu: m$e!tu: datumu i vremenu odr#avan$a !kup!tine mora biti ob$avl$eno na$man$e u $ednom dnevnom li!tu ko$i !e i#da$e u Federa<i$i: na$ka!ni$e 3' dana pri$e datuma odred$eno= #a #a!$edan$e !kup!tine. ovo= <lana ko$i !adr#e do "'' ri$e<i !no!i dioni<ko dru!tvo: a #a du#e pri$edlo=e tro!kove !no!i predla=a<. ovo= <lana ob$aviti obav$e!ten$e na i!ti na<in kao i obav$e!ten$e o !a#ivan$u !kup!tine. ovo= #akona. )ko $e odr#avan$e !kup!tine #aka#ano van m$e!ta !$edi!ta dioni<ko= dru!tva: obav$e!ten$e i# !tava ".t$ev #a !a#ivan$e !kup!tine mo#e podni$eti6 " dioni<ar ili =rupa dioni<ara !a vi!e od "'E ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a? &( . ".". . ovo= <lana nad#orni odbor ni$e du#an ob$aviti ako $e6 " ne#akonit ili !uprotan odredbama !tatuta dioni<ko= dru!tva? 2 #a!novan na neta<nim i nepotpunim poda<ima ili !adr#i takve podatke? 3 i!ti pri$edlo= bio ra#matran na !kup!tini na$man$e dva puta u po!l$edn$i. !tav 3. pri$edlo=a i# !tava ". dioni<ara !a vi!e od &E ukupno= bro$a dioni<a !a pravom =la!a? % predla=a< na$avio da ne<e pri!u!tvovati !kup!tini. pet =odina i ni$e bio podr#an od dru=i. !tav ".e=i!tra nala#io %& dana pri$e datuma odr#avan$a !kup!tine .

4koliko nad#orni odbor: u roku od %& dana od dana podno!en$a #a.t$eva: ne ob$avi obav$e!ten$e o !a#ivan$u !kup!tine: na na<in i# <lana 2%2.ovo= <lana: kvorum <ini tre<ina dioni<a ! pravom =la!a. ".2. 4koliko po i!teku (' minuta od #aka#ano= vremena po<etka !kup!tine ni$e po!ti=nut kvorum #a odlu<ivan$e i# !tava ". ovo= <lana: !kup!tina !e od=ad$a: a nad#orni odbor $e du#an na$rani$e #a "&: a na$ka!ni$e #a 3' dana od prvobitno #aka#ano= dana odr#avan$a ob$aviti obav$e!ten$e o ponovnom !a#ivan$u !kup!tine 4 !lu<a$u i# !tava 2.t$ev #a !a#ivan$e !kup!tine: !a pri$edlo=om dnevno= reda: podno!i !e nad#ornom odboru u pi!meno$ >ormi. ovo= <lana ovla!tena !u nepo!redno !a#vati !kup!tinu i u !lu<a$u da !kup!tina ni$e !a#vana !e!t m$e!e<i po i!teku roka #a i#radu =odi!n$e= obra<una. Ai<a i# !tava ". ovo= #akona: podno!ila< #a. dioni<a dioni<ko= dru!tva? 3 emi!i$i dioni<a nove kla!e? % =odi!n$em >inan!i$!kom i#v$e!ta$u: !a i#v$e!ta$em revi#ora: nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u? & ra!pod$eli dobiti i i!plati dividende? ( na<inu pokri<a =ubitka? &B .2 <lan nad#orno= odbora? 3 odbor #a revi#i$u. Za. C an #%'" Skup!tina dioni<ko= dru!tva odlu<u$e o6 " pove<an$u i !man$en$u o!novno= kapitala? 2 emi!i$i novi.t$eva ovla!ten $e na i!ti na<in nepo!redno !a#vati !kup!tinu i obave#an $e o tome pi!meno obavi$e!titi *omi!i$u. dioni<a i!te kla!e: u i#no!u ve<em od tre<ine ukupne nominalne vri$edno!ti !vi. +dlu<ivan$e C an #%&" Skup!tina mo#e odlu<ivati ukoliko !u #a!tupl$eni: li<no ili putem punomo<nika: dioni<ari !a vi!e od &'E dioni<a ! pravom =la!a.

B !pa$an$u !a dru=im predu#e<ima i pripa$an$u dru=i. C an #%*" &C . ta<. C an #%(" 2ioni<ar ima pravo: od dana ob$avl$ivan$a obav$e!ten$a o !a#ivan$u !kup!tine: u pro!tori$ama dioni<ko= dru!tva i#vr!iti uvid u >inan!i$!ki i#v$e!ta$: !a i#v$e!ta$ima revi#ora: nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u i dru=e i!prave ko$e !e odno!e na pri$edlo= odluka uvr!teni.ovi. u dnevni red !kup!tine. dru!9tava: i odobravan$u n$i. dioni<a ! pravom =la!a.odno odobrena $edno=la!nom odlukom nad#orno= odbora? "2 i#boru i ra#r$e!en$u <lanova nad#orno= odbora po$edina<no? "3 i#boru van$!ko= revi#ora i i#boru i ra#r$e!en$u <lanova odbora #a revi#i$u? "% o!nivan$u: reor=ani#a<i$i i likvida<i$i !up!idi$arni. !tatuta? "& naknadama <lanovima nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u? "( i#m$enama i dopunama !tatuta? i "B dru=im pitan$ima bitnim #a po!lovan$e dioni<ko= dru!tva: u !kladu !a #akonom i !tatutom dioni<ko= dru!tva. dru!tava u toku po!lovne =odine: u obimu ve<em od tre<ine kn$i=ovod!tvene vri$edno!ti imovine dioni<ko= dru!tva? "" proda$i i kupovini imovine <i$a $e vri$edno!t i#med$u "&E i 33E kn$i=ovod!tvene vri$edno!ti ukupne po!to$e<e imovine dioni<ko= dru!tva: ako takva tran!ak<i$a ni$e pret. dioni<a ! pravom =la!a: o!im o pitan$ima i# <lana 2%(. C. ovo= #akona o ko$im odlu<u$e dvotre<in!kom ve<inom #a!tupl$eni. C an #%)" Skup!tina odlu<u$e ve<inom #a!tupl$eni. predu#e<a dioni<kom dru!tvu ili dioni<ko= dru!tva dru=om predu#e<u: o!im !pa$an$a ili pripa$an$a !up!idi$arno= dru!tva? C pod$eli i pre!tanku dioni<ko= dru!tva? 9 prom$eni oblika dioni<ko= dru!tva? "' kupovini: proda$i: #am$eni: u#iman$u u li#in= i dru=im tran!ak<i$ama imovinom: direktno ili po!red!tvom !up!idi$arni. + i#v$e!ta$ima i# <lana 2%(. i "(. ovo= <lana !kup!tina $e du#na i#$a!niti !e na$ka!ni$e !e!t m$e!e<i od #avr!etka po!lovne =odine.: 9.ta<ka %.

. ".Dla!an$e u !kup!tini vr!i !e putem =la!a<ki. C an #&!" -unomo<nik $e du#an predati odboru #a =la!an$e pi!meno ovla!ten$e #a #a!tupan$e dioni<ara. +dlu<ivan$e putem punomo<nika C an #&+" -unomo<nik dioni<ara mora imati ovla!ten$e #a #a!tupan$e dioni<ara: potpi!ano od !trane dioni<ara 9 >i#i<ko= li<a ili #a!tupnika dioni<ara 9 pravno= li<a. Dla!an$e !e vr!i #aokru#ivan$em na =la!a<kom li!ti<u od=ovora @#a@ ili @protiv@ pri$edlo=a odluke ili imena kandidata pri i#boru or=ana dioni<ko= dru!tva. C an #&#" 4koliko dioni<ar ili n$e=ov punomo<nik: u roku od !edam dana od dana odr#avan$a !kup!tine: do!tavi odboru #a =la!an$e ov$erenu i#$avu dioni<ara: $avnu i!pravu ili dru=i v$erodo!to$an doka# ko$i pobi$a val$ano!t ovla!ten$a: odbor #a =la!an$e <e pro=la!iti neva#e<im =la!ove po o!novu to= ovla!ten$a i o tome pi!meno i#vi$e!titi nad#orni odbor.3. ". Zapi!nik !kup!tine C an #&$" + radu !kup!tine !a<in$ava !e #api!nik ko$i obave#no !adr#i6 " >irmu i adre!u !$edi!ta dioni<ko= dru!tva? 2 m$e!to i vri$eme odr#avan$a !kup!tine? 3 ime i pre#ime pred!$edava$u<e=: #api!ni<ara: li<a ko$a ov$erava$u #api!nik i <lanova odbora #a =la!an$e? % dnevni red? &9 .e#ultate =la!an$a utvrd$u$e odbor #a =la!an$e.%. . +dbor #a =la!an$e du#an $e prov$eriti val$ano!t ovla!ten$a i identitet punomo<nika.ad#orni odbor $e du#an obu!taviti od i#vr!en$a odluku #a <i$e dono!en$e !u neva#e<i =la!ovi bili odlu<u$u<i i !a#vati !kup!tinu radi ponovno= odlu<ivan$a o tim pitan$ima na$ka!ni$e 3' dana od dana pri$ema obav$e!ten$a odbora #a =la!an$e o neva#e<im =la!ovima. li!ti<a ko$i !adr#e ime ili >irmu dioni<ara i bro$ =la!ova ko$im ra!pola#e.

C an #&(" +dluka !kup!tine dioni<ko= dru!tva ni!tavna $e ako6 " !kup!tina ni$e !a#vana na na<in utvrd$en <lanom 2%2.& odluke? ( podatke o =la!an$u? B pri=ovore dioni<ara i <lanova nad#orno= odbora na odluke !kup!tine. 4# #api!nik !e prila#u pi!meni pri$edlo#i i i#v$e!ta$i podne!eni !kup!tini. C an #&%" 2ioni<ko dru!tvo $e obave#no tra$no <uvati #api!nike !kup!tine: eviden<i$u o pri!u!tvu i =la!an$u dioni<ara: obav$e!ten$a i po#ive #a !kup!tinu. ovo= #akona: ima pravo u roku od 3' dana od dana odr#avan$a !kup!tine #a. ta<.ad#orni odbor $e du#an o!i=urati da !e #api!nik !a<ini u roku od 3' dana od dana odr#avan$a !kup!tine. . 2ioni<ar mo#e #a. predmeta ko$i !e odno!e na o!nivan$e i po!lovan$e dioni<ko= dru!tva u po!l$edn$i. Zapi!nik potpi!u$u pred!$edava$u<i !kup!tine: #api!ni<ar i li<a ko$a ov$erava$u #api!nik. Za!tita man$ine u odlu<ivan$u i pobi$an$e odluka !kup!tine C an #&&" 2ioni<ar ko$i !e i#$a!nio protiv pri$edlo=a odluke ko$u $e !kup!tina u!vo$ila o pitan$ima i# <lana 2%(.ti$evati da mu !e do!tavi kopi$a #api!nika ili i#vod i# #api!nika #a !ve !kup!tine dru!tva. C an #&'" )ko !kup!tina odbi$e pri$edlo= dioni<ara !a vi!e od 2'E dioni<a ! pravom =la!a #a imenovan$e van$!ko= revi#ora #a vanredno i!pitivan$e !vi. ovo= <lana na$man$e "' =odina nakon pre!tanka dioni<ko= dru!tva. Aikvidator $e du#an obe#bi$editi <uvan$e dokumenata i# !tava ". do 9. pet =odina: revi#ora <e imenovati *omi!i$a. ". ".&.ti$evati da dioni<ko dru!tvo u roku od o!am dana otkupi n$e=ove dioni<e: u# i!platu pro!$e<ne tr#i!ne <i$ene dioni<a o!tvarene u 3' u#a!topni. ovo= #akona? (' . dana pri$e datuma odr#avan$a !kup!tine.

ad#orni odbor !a<in$ava$u pred!$ednik i na$man$e dva <lana: ko$e imenu$e i ra#r$e!ava !kup!tina: ! tim da ukupan bro$ <lanova nad#orno= odbora mora biti neparan. 2.ovi <lanovi: #a!tupnika dioni<ko= dru!tva po!tavl$a !ud: ako =a ni$e imenovala !kup!tina.2 ni$e une!ena u #api!nik? 3 $e ni!tavno!t utvrd$ena odlukom !uda. C an #'+" -red!$ednik i <lan nad#orno= odbora ne mo#e biti li<e6 (" .ad#orni odbor C an #&*" . )ko $e tu#itel$ <lan uprave: dioni<ko dru!tvo #a!tupa li<e imenovano od nad#orno= odbora: a kada !u tu#itel$i nad#orni odbor i uprava ili n$i. /!to li<e mo#e biti imenovano #a pred!$ednika ili <lana nad#orno= odbora vi!e puta be# o=rani<en$a. -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora imenu$u !e i!tovremeno na period od <etiri =odine. -o!tupak i# !tava ". 4 po!tupku i# !tava ". . C an #&)" -o!tupak #a pobi$an$e i poni!ten$e odluke !kup!tine: kod !uda kod ko$e= $e dioni<ko dru!tvo upi!ano u !ud!ki re=i!tar mo#e pokrenuti6 " dioni<ar #a!tupl$en na !kup!tini: <i$i $e pri=ovor na odluku une!en u #api!nik? 2 dioni<ar ko$i ni$e pri!u!tvovao !kup!tini #bo= !a#ivan$a !kup!tine protivno odredbama <lana 2%2. ovo= <lana: dioni<ko dru!tvo #a!tupa direktor ili dru=i <lan uprave: po ovla!ten$u direktora. -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora upi!u$u !e u re=i!tar kod *omi!i$e. ovo= <lana mo#e !e pokrenuti u roku od (' dana od dana odr#avan$a !kup!tine. ovo= #akona? 3 dioni<ar <i$i pri$edlo= ili pri=ovor ni$e pravilno une!en u #api!nik? % nad#orni odbor i uprava i !vaki <lan nad#orno= odbora i uprave: ukoliko bi i#vr!en$em odluke po<inio privredni pri$e!tup ili krivi<no d$elo ili dioni<kom dru!tvu nanio !tetu.

2(". ovo= <lana podno!i !e pi!meno: na$ka!ni$e o!am dana od dana ob$avl$ivan$a obav$e!ten$a o !a#ivan$u !kup!tine u <i$i $e dnevni red ukl$u<eno i pitan$e i#bora pred!$ednika i <lanova nad#orno= odbora. C an #'#" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora bira$u !e =la!an$em: u !kladu !a <lanom 2%9. /!to li<e ne mo#e i!tovremeno biti pred!$ednik ili <lan nad#orno= odbora u vi!e od tri dru!tva. 4kupan bro$ =la!ova ko$i no!i !vaki =la!a<ki li!ti< ra!pored$u$e !e ravnom$erno na !ve kandidate <i$a imena !u #aokru#ena na i!tom li!ti<u. C an #'!" *andidata #a <lana nad#orno= odbora mo#e predlo#iti dioni<ar ili =rupa dioni<ara ! na$man$e &E dioni<a ! pravom =la!a. *andidati #a pred!$ednika i <lanove nad#orno= odbora mora$u pri$e =la!an$a dati pi!menu i#$avu o pri. -ri$edlo= i# !tava ". i 2(2. C an #'%" 2irektor i <lan uprave dioni<ko= dru!tva ne mo#e biti pred!$ednik i <lan nad#orno= odbora." o!ud$ivano #a krivi<no d$elo i #a privredni pri$e!tup ne!po$ive ! du#no!<u u nad#ornom odboru: pet =odina od dana pravo!na#no!ti pre!ude: i!kl$u<u$u<i vri$eme #atvor!ke ka#ne? 2 ko$em $e pre!udom !uda #abran$eno obavl$an$e aktivno!ti u nadle#no!ti nad#orno= odbora? i 3 !tari$e od B' =odina na dan imenovan$a. =la!ova pro=la!ava #a <lanove nad#orno= odbora. ovo= <lana ko$i $e do!tavl$en nad#ornom odboru pri$e ob$avl$ivan$a obav$e!ten$a i# <lana 2%2.vatan$u kandidature. ovo= #akona: mora biti do!tavl$en dioni<arima: #a$edno !a dru=im materi$alima. C an #'$" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora u prvom mandatu bira$u !e na o!niva<ko$ !kup!tini u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona: pri <emu !vako$ dioni<i !a pravom =la!a pripada bro$ =la!ova $ednak u bro$u <lanova nad#orno= odbora ko$i !e bira$u: ukl$u<u$u<i i pred!$ednika. ovo= #akona. (2 . *andidata ko$i $e dobio na$ve<i bro$ =la!ova !kup!tina pro=la!ava #a pred!$ednika: a kandidate !a !l$ede<im na$ve<im bro$em dobi$eni. -ri$edlo= i# !tava ".

4=ovor u ime dioni<ko= dru!tva potpi!u$e direktor: u !kladu !a odobren$em !kup!tine. .t$eva. 4# po#iv #a !$edni<u: do!tavl$a$u !e materi$ali #a !vaku ta<ku dnevno= reda. -red!$ednik i <lan nad#orno= odbora ne mo#e =la!ati o pitan$ima ko$a !e odno!e na n$e=a li<no. C an #'(" -i!meni po#iv #a !$edni<u nad#orno= odbora: u ko$em !u na#na<eni m$e!to i datum odr#avan$a: vri$eme po<etka i dnevni red !$edni<e: do!tavl$a !e <lanovima nad#orno= odbora na$ka!ni$e "% dana pri$e datuma odr#avan$a !$edni<e.C an #'&" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora #akl$u<u$u !a dioni<kim dru!tvom u=ovor ko$i odobrava !kup!tina. Ai<a ko$a ni!u <lanovi nad#orno= odbora mo=u pri!u!tvovati !$edni<i !amo na o!novu pi!meno= po#iva pred!$ednika nad#orno= odbora. -red!$ednik nad#orno= odbora du#an $e !a#vati !$edni<u na #a. C an #')" Za odr#avan$e !$edni<e nad#orno= odbora potreban $e kvorum od dvi$e tre<ine ukupno= bro$a <lanova.ad#orni odbor dioni<ko= dru!tva nadle#an $e da6 " nad#ire po!lovan$e dioni<ko= dru!tva? 2 nad#ire rad uprave? (3 . C an #'*" .t$ev direktora dioni<ko= dru!tva ili dva <lana nad#orno= odbora: na$ka!ni$e "% dana od dana podno!en$a #a. S$edni<u nad#orno= odbora !a#iva pred!$ednik nad#orno= odbora. <lanova.ad#orni odbor dono!i odluke ve<inom =la!ova pri!utni. C an #''" S$edni<a nad#orno= odbora odr#ava !e na$man$e $ednom u tri m$e!e<a.t$eva: a u protivnom !$edni<u $e ovla!ten !a#vati podno!ila< #a.

li<a u ko$ima pred!$ednik i <lan nad#orno= odbora ima$u direktni ili indirektni >inan!i$!ki intere!. pravni. ili otkupa vla!titi. dru!tava u toku po!lovne =odine u obimu od "&E do 33E kn$i=ovod!tvene vri$edno!ti ukupne imovine dioni<ko= dru!tva? C imenu$e pred!$ednike i <lanove odbora #a naknade i odbora #a imenovan$e? 9 obra#u$e povremene komi!i$e i utvrd$u$e n$i. vri$edno!ni. -red!$ednik i <lan nad#orno= odbora du#ni !u pri$aviti nad#ornom odboru !vaki direktni ili indirektni intere! u pravnom li<u ! ko$im dioni<ko dru!tvo ima ili nam$erava da !tupi u po!lovni odno!. -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora du#ni !u prilikom predla=an$a emi!i$e novi. papira !aop!titi !ve bitne podatke ko$i !e odno!e na po!lovan$e dioni<ko= dru!tva. C an #(+" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora du#ni !u !vo$e obave#e i od=ovorno!ti i#vr!avati u !kladu !a intere!ima dioni<ara i dioni<ko= dru!tva i ne mo=u obavl$ati d$elatno!t konkurentnu d$elatno!ti dioni<ko= dru!tva be# obav$e!tavan$a i !a=la!no!ti dru=i.ov !a!tav i #adatke? "' !a#iva !kup!tinu? i "" odobrava emi!i$u novi. dioni<a i!te kla!e u 3' u#a!topni. dioni<a i odred$u$e i#no!: vri$eme proda$e i <i$enu ovi. dana pri$e dana dono!en$a odluke. ovo= <lana pred!$ednik i <lan nad#orno= odbora ne mo=u odlu<ivati o pitan$ima ko$a !e ti<u odno!a dioni<ko= dru!tva i dru=i. C an #(!" (% . dioni<a: ko$a ne mo#e biti man$a od pro!$e<ne tr#i!ne vri$edno!ti po!to$e<i.a i i#v$e!ta$em revi#i$e? % podno!i !kup!tini =odi!n$i i#v$e!ta$ o po!lovan$u dioni<ko= dru!tva: ko$i obave#no ukl$u<u$e i#v$e!ta$ revi#iora: i#v$e!ta$ o radu nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u: i plan po!lovan$a #a narednu po!lovnu =odinu? & imenu$e upravu dioni<ko= dru!tva? ( predla#e ra!pod$elu i na<in upotrebe dobiti i na<in pokri<a =ubitka? B odobrava kupovinu: proda$u: #am$enu: u#iman$e u li#in= i dru=e tran!ak<i$e imovinom: direktno ili po!red!tvom !up!idi$arni. dioni<a dioni<ko= dru!tva i dru=i.3 u!va$a i#v$e!ta$ uprave o po!lovan$u po polu=odi!n$em i =odi!n$em obra<unu: !a bilan!om !tan$a i bilan!om u!p$e. <lanova nad#orno= odbora. dioni<a po!to$e<e kla!e u i#no!u do tre<ine #bira nominalne vri$edno!ti po!to$e<i. 4 !lu<a$u i# !tava 3.

C an #(%" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora ima$u pravo #a. ovo= #akona: dioni<ko dru!tvo ima pravo na naknadu !tete ko$u $e u!l$ed to=a pretrpilo. ovo= <lana nakon i!teka tri =odine od dana i!ti<an$a #a. 2ioni<ko dru!tvo mo#e odu!tati od potra#ivan$a i# !tava ".)ko pred!$ednik i <lan nad#orno= odbora po!tupa$u !uprotno odredbama <lana 2B'. 3. 4prava C an #(&" (& . C an #(#" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora neo=rani<eno !olidarno od=ovora$u #a !tete ko$e prou#roku$u nei#vr!avan$em ili neurednim i#vr!avan$em !vo$i.ti$evati !ve podatke o po!lovan$u i pri!u!tvo <lanova uprave !$edni<ama nad#orno= odbora. -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora ima$u pravo pri!u!tvovati !$edni<ama uprave dioni<ko= dru!tva.t$eva #a naknadu !tete: ako !e !a odu!ta$an$em !a=la!i !kup!tina: a protiv te odluke ni$e podne!en pri=ovor dioni<ara ko$i po!$edu$u na$man$e !a "'E dioni<a ! pravom =la!a. C an #($" -red!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora !u od=ovorni #a !tetu ko$u $e pretrpilo dioni<ko dru!tvo ako !u !uprotno odredbama ovo= #akona: !tatuta dioni<ko= dru!tva i odlukama !kup!tine6 " vratili uplate dioni<arima? 2 dioni<arima i!platili dividendu? 3 vla!ni<ima obve#ni<a dioni<ko= dru!tva i!platili kamatu? % upi!ali: !ti<ali ili otkupl$ivali dioni<e? & prodavali imovinu dru!tva? ( vr!ili pla<an$a nakon !to $e dioni<ko dru!tvo po!talo ne!olventno ? B produ#avali rokove vra<an$a kredita dioni<kom dru!tvu? C i#davali dioni<e po o!novu u!lovno= pove<an$a o!novno= kapitala. du#no!ti.

/#vr!ne direktore imenu$e i ra#r$e!ava nad#orni odbor na pri$edlo= direktora: #a period #a ko$i $e imenovan direktor. ovo= #akona prim$en$u$u !e i na <lanove uprave dioni<ko= dru!tva. 3andat direktora $e <etiri =odine. -olo#a$: ovla!ten$a: od=ovorno!ti i prava direktora ured$u$u !e u=ovorom i#med$u nad#orno= odbora i direktora. C an #('" 2irektor pred!$edava upravom: rukovodi po!lovan$em: #a!tupa i pred!tavl$a dioni<ko dru!tvo i od=ovara #a #akonito!t po!lovan$a. -la<a i dru=a materi$alna prava i#vr!no= direktora ured$u$u !e u=ovorom i#med$u direktora i i#vr!no= direktora: u# pret. C an #()" 2irektor pi!meno ovla!<u$e $edno= od i#vr!ni. 4 !lu<a$u i# !tava ". C an #((" /#vr!ni direktor or=ani#u$e rad: #a!tupa i pred!tavl$a dioni<ko dru!tvo i od=ovara #a #akonito!t po!lovan$a u po!lovima i obimu utvrd$enim pi!menim aktom direktora. (( .odno odobren$e nad#orno= odbora. direktora da =a #am$en$u$e u !lu<a$u !pri$e<eno!ti: i utvrd$u$e ovla!ten$a. ovo= <lana: direktor i i#vr!ni direktor mo=u u<e!tvovati u tom po!lovnom odno!u na o!novu pi!mene !a=la!no!ti pred!$ednika nad#orno= odbora. C an #)+" 4koliko direktor podne!e o!tavku: du#an $e na!taviti obavl$an$e po!lova u otka#nom roku ko$i utvrd$u$e nad#orni odbor i ko$i ne mo#e biti kra<i od 3' dana. +dredbe <lana 2('.4prava or=ani#u$e rad i rukovodi po!lovan$em: #a!tupa i pred!tavl$a dioni<ko dru!tvo i od=ovara #a #akonito!t po!lovan$a. 4pravu dioni<ko= dru!tva <ine direktor i i#vr!ni direktori. C an #(*" 2irektor i i#vr!ni direktor du#ni !u pri$aviti nad#ornom odboru !vaki direktni ili indirektni intere! u pravnom li<u !a ko$im dioni<ko dru!tvo ima ili nam$erava da !tupi u po!lovni odno!.

+dbor #a revi#i$u C an #)$" 4 dioni<kom dru!tvu !e >ormira odbor #a revi#i$u. Sekretar $e ovla!ten #a provod$en$e odluka !kup!tine: nad#orno= odbora i direktora. C an #)&" +dbor #a revi#i$u $e du#an i#vr!iti revi#i$u polu=odi!n$e= i =odi!n$e= obra<una i revi#i$u >inan!i$!ko= po!lovan$a dioni<ko= dru!tva na #a. Sekretar $e od=ovoran #a pripremu !$edni<a i vod$en$e #api!nika !kup!tine i nad#orno= odbora. %.aknada i dru=a prava <lanova odbora #a revi#i$u ured$u$u !e u=ovorom na o!novu odluke !kup!tine. C an #)#" Sekretar $e od=ovoran #a vod$en$e kn$i=e dioni<ara: re=i!tra #api!nika !kup!tine i nad#orno= odbora i <uvan$e dokumenata utvrd$eni. i#v$e!ta$a. C an #)'" +dbor #a revi#i$u ovla!ten $e #a. (B .C an #)!" 2ioni<ko dru!tvo ima !ekretara: ko=a imenu$e nad#orni odbor: na pri$edlo= direktora dioni<ko= dru!tva: #a i!ti period #a ko$i $e imenovan direktor. C an #)%" -red!$ednik i <lan odbora #a revi#i$u ne mo#e biti <lan nad#orno= odbora i uprave: #apo!len niti imati direktni ili indirektni >inan!i$!ki intere! u dioni<kom dru!tvu: i#u#ev pla<e po o!novu te >unk<i$e.ti$evati !a#ivan$e !$edni<e nad#orno= odbora i !kup!tine kada !matra da !u u=ro#eni intere!i dioni<ara ili utvrdi nepravilno!ti u radu pred!$ednika ili <lanova nad#orno= odbora: direktora ili <lanova uprave.t$ev dioni<ara ! na$man$e "'E dioni<a ! pravom =la!a: i o tome do!taviti i#v$e!ta$ !kup!tini i nad#ornom odboru: na$ka!ni$e o!am dana po okon<an$u revi#i$e. . ovim #akonom i !tatutom dioni<ko= dru!tva: o!im >inan!i$!ki. -la<a i dru=a materi$alna prava !ekretara ured$u$u !e u=ovorom i#med$u !ekretara i nad#orno= odbora: na pri$edlo= direktora.

)* 2/+. C an #*#" (C .4S50) ". C an #*+" . *omi!i$a $e du#na doni$eti odluku na$ka!ni$e (' dana od dana pri$ema #a. -ripa$an$e i !pa$an$e C an #*!" 2ioni<ko dru!tvo !e pripa$a preno!om imovine i obave#a (u dal$em tek!tu6 pripo$eno dru!tvo dru=om dioni<kom dru!tvu ili dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u (u dal$em tek!tu6 dru!tvo !l$ednik : ko$e emitu$e !vo$e dioni<e ili ud$ele u #am$enu #a dioni<e pripo$eno= dru!tva. C an #)*" 2ioni<ko dru!tvo podno!i *omi!i$i #a.e=i!tar o prom$eni oblika or=ani#ovan$a: na$ka!ni$e o!am dana od dana upi!a u !ud!ki re=i!tar. dioni<a ! pravom =la!a: tako da dioni<ari !teknu udio u dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u !ra#m$eran n$i. 2ru!tvo $e du#no pi!meno obavi$e!titi .ovom u<e!<u u o!novnom kapitalu dioni<ko= dru!tva.t$ev #a odobren$e prom$ene oblika: potpi!an od !vi.71 / -.+371./-)7). -rom$ena oblika C an #)(" 2ioni<ko dru!tvo mo#e promi$eniti oblik u dru!tvo !a o=rani<enom od=ovorno!<u: na o!novu odluke !kup!tine done!ene dvotre<in!kom ve<inom #a!tupl$eni.) +BA/*): -. <lanova nad#orno= odbora i uprave. 2. dru!tava emitu$e !vo$e dioni<e ili ud$ele./8*+D 2. C an #))" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u na!talo prom$enom oblika dioni<ko= dru!tva mora imati o!novni kapital na$man$e u i#no!u utvrd$enom ovim #akonom.a o!novu odluke *omi!i$e o odobren$u prom$ene oblika: i#vr!it <e !e upi! prom$ene oblika dioni<ko= dru!tava u !ud!ki re=i!tar.0/ 9 -.1S5). 2ioni<ko dru!tvo !e !pa$a preno!om imovine i obave#a (!po$ena dru!tva na novo dioni<ko dru!tvo ili dru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u (dru!tvo !l$ednik ko$e u #am$enu #a dioni<e !po$eni. ovo= <lana.71 / S-)7).t$eva i# !tava ".

odbora i uprava pripo$eno= dru!tva i dru!tva !l$ednika? i 3 *omi!i$a o<i$eni da pripa$an$e ne u=ro#ava prava dioni<ara i pov$erila<a dioni<ko= dru!tva.t$eva #a odobren$e pripa$an$a ili !pa$an$a. dru!tava od dru!tva !l$ednika? ( datumu pripreme bilan!a !tan$a i bilan!a u!p$e. dru!tava? 3 datumu po<etka kori!ten$a prava !adr#ani. ovo= <lana ne mo=u biti ve<e od "'E nominalne vri$edno!ti dioni<a potrebni. ta<ka &. ta<ka ". i !po$eni. (9 .*omi!i$a <e odobriti pripa$an$e dioni<ko= dru!tva ako6 " !kup!tine pripo$eno= i dru!tva !l$ednika done!u i!tov$etne odluke o pripa$an$u? 2 #a. C an #*%" +dluka i# <lana 292. i !po$eni. !e vr!i pripa$an$e ili !pa$an$e? B datumu podno!en$a *omi!i$i #a. ovo= #akona: dioni<ko dru!tvo !a dru=im dru!tvima ! ko$im !e !pa$a6 " #akl$u<i u=ovor o !pa$an$u: ko$i utvrd$u$e pre!tanak !po$eni. -ove<an$e o!novno= kapitala dru!tva !l$ednika mo#e !e !amo emi!i$om novi. 2oplate i# !tava ".t$ev #a odobren$e pripa$an$a potpi!u !vi <lanovi nad#orni. obave#no !adr#i odredbe o6 " pove<an$u o!novno= kapitala dru!tva !l$ednika? 2 bro$u i kla!i dioni<a ili ud$ela ko$e dru!tvo !l$ednik emitu$e u #am$enu #a dioni<e ili ud$ele pripo$eni.a na o!novu ko$i. dioni<a ili ud$ela. dru!tava na dan kon!titui!an$a dru!tva !l$ednika? 2 pripremi !tatut dru!tva !l$ednika? i 3 ve<inom =la!ova !vi. dioni<a ! pravom =la!a i#abere or=ane dru!tva !l$ednika. C an #*$" *omi!i$a <e odobriti !pa$an$e dioni<ko= dru!tva kada: u# radn$e i# <lana 292. #a reali#a<i$u !pa$an$a. u dioni<ama ili ud$elima dru!tva !l$ednika? % vremenu i na<inu emi!i$e dioni<a ili ud$ela dru!tva !l$ednika? & doplati #a dioni<e ili ud$ele dru!tva !l$ednika ili i!platama dioni<arima ili <lanovima pripo$eni.

e=i!tru podni$eti pri$avu #a upi! opo#iva dioni<a pripo$eno= i !po$eno= dioni<ko= dru!tva i upi! dioni<a dru!tva !l$ednika: na$ka!ni$e o!am dana od dana upi!a u !ud!ki re=i!tar. -re!tanak dioni<ko= dru!tva C an #*(" 2ioni<ko dru!tvo pre!ta$e: u !kladu !a #akonom i !tatutom6 " odlukom !kup!tine? 2 !pa$an$em: pripa$an$em i pod$elom? 3 odlukom *omi!i$e i !uda? i % !te<a$em. 3. dioni<ki. dru!tava i odno!u prema pov$erio<ima odvo$eno pred!tavl$ena imovina !vako= od !po$eni. dru!tava ne !mi$e !e napu!titi pri$e i!teka roka i# !tava 2.t$evu #a odobren$e pripa$an$a i !pa$an$a dioni<ko= dru!tva na$ka!ni$e (' dana od dana pri$ema #a. dru!tava upravl$at <e !e po!ebno: tako da $e u odno!u !po$eni.t$eva. dru!tava i po#vati pov$erio<e da: na$ka!ni$e !e!t m$e!e<i od tre<e ob$ave: dru!tvu pri$ave potra#ivan$a na!tala pri$e upi!a !pa$an$a u !ud!ki re=i!tar. dru!tava.C an #*&" *omi!i$a $e du#na doni$eti odluku o #a. +dvo$eno upravl$an$e imovinom !po$eni. . B' . ovo= <lana i i!pun$avan$a obave#a prema pov$erio<ima: ko$i !u od dru!tva !l$ednika #a. C an #*'" /movinom !po$eni. 2ru!tvo !l$ednik du#no $e .a o!novu odluke *omi!i$e o odobren$u pripa$an$a i !pa$an$a: vr!i !e upi! pripa$an$a i !pa$an$a dioni<ko= dru!tva u !ud!ki re=i!tar.ti$evali i!platu ili obe#b$ed$en$e potra#ivan$a. 2ru!tvo !l$ednik $e du#no: prema !op!tveno$ pro<$eni: tri puta: u ra#ma<ima ne kra<im od "& ni du#im od 3' dana: ob$aviti da napu!ta odvo$eno upravl$an$e imovinom !po$eni. C an #*)" +dluka !kup!tine o pre!tanku dioni<ko= dru!tva do!tavl$a !e *omi!i$i i re=i!tar!kom !udu: na$ka!ni$e o!am dana od dana dono!en$a odluke. dioni<ki.

ta<ka ". ta<. !ud imenu$e likvidatora. B" . 4 !lu<a$u i# <lana 29B. papira ko$e $e dru!tvo emitovalo? % kada !e !te<a$ #avr!i diobom !te<a$ne imovine? & !te<a$ ni$e pokrenut $er imovina dru!tva ni$e dovol$na #a pokri<e tro!kova !te<a$no= po!tupka ili !e !te<a$ obu!tavi #bo= nedovol$ne imovine. +bav$e!ten$e i# !tava ". %. +dluka *omi!i$e i !uda upi!u$e !e po !lu#beno$ du#no!ti u . ovo= #akona likvida<i$u dioni<ko= dru!tva vr!i uprava: a u !lu<a$u i# <lana 29B. propi!a ko$im !e u=ro#ava$u intere!i pov$erila<a ili vla!nika vri$edno!ni. C an $+#" 4prava ili likvidator dioni<ko= dru!tva du#ni !u ob$aviti na$man$e u $ednom doma<em dnevnom li!tu da $e pokrenut po!tupak likvida<i$e: tri puta od dana dono!en$a odluke i# <lana 3''. Aikvida<i$a C an $++" )ko dioni<ko dru!tvo pre!tane na o!novu odredaba <lana 29B.C an #**" 2ioni<ko dru!tvo pre!ta$e odlukom *omi!i$e i !uda kada6 " po tu#bi pov$erila<a <i$a do!p$ela a nei#mirena potra#i9van$a prema!u$u tre<inu o!novno= kapitala dioni<ko= dru!tva? 2 !kup!tina dioni<ko= dru!tva ni$e odr#ana o!am m$e!e<i od i!teka roka #a i#radu =odi!n$e= obra<una? 3 kada !e i po!li$e i#ri<an$a ka#ni na!tavl$a$u povrede #akona i dru=i. i 3. ta<ka 3. *omi!i$a ili !ud mo#e po!taviti !krbnika dru!tva: ko$i obavl$a po!love ve#ane #a likvida<i$u: a or=ani dioni<ko= dru!tva po!tupa$u !amo po nalo=u !krbnika. C an $+!" +d dana dono!en$a odluke o pre!tanku: or=ani dioni<ko= dru!tva rade u !kladu !a odredbama #akona ko$im !e ured$u$e po!tupak likvida<i$e. ovo= #akona pokre<e !e po!tupak likvida<i$e. ovo= #akona: u ra#ma<ima od "& do 3' dana.e=i!tar emitenata i !ud!ki re=i!tar. ". ovo= <lana obave#no !adr#i po#iv pov$erio<ima da pri$ave potra#ivan$a: na$ka!ni$e tri m$e!e<a od dana po!l$edn$e= ob$avl$ivan$a.

C an $+'" Aikvidator $e du#an deponovati na po!ebnom ra<unu nova< potreban #a i#miren$e6 " po#nati. i 3. ovo= <lana uprava ili likvidator du#ni !u uputiti po#natim pov$erio<ima po$edina<no. Aikvidator $e du#an deponovati pripada$u<e i#no!e i# !t. B2 . obave#a. )ko imovina dioni<ko= dru!tva ni$e dovol$na #a i!platu puno= i#no!a uplata dioni<ara: imovina !e di$eli !ra#m$erno i#vr!enim uplatama. Skup!tina dioni<ko= dru!tva $e du#na i!tovremeno !a odobren$em po<etno= likvida<iono= bilan!a ra#ri$e!iti nad#orni odbor i upravu.+bav$e!ten$e i# !tava ". !tav ". ovo= <lana ko$i dioni<arima ni!u i!pla<eni na po!ebnom ra<unu. C an $+$" Aikvidator $e du#an: na$ka!ni$e do kra$a po!lovne =odine u ko$o$ $e pokrenut po!tupak likvida<i$e: !a<initi i podni$eti !kup!tini na odobren$e po<etni likvida<ioni bilan!. 2. C an $+&" 4 toku likvida<i$e ne mo#e !e pove<avati >ond re#ervi dioni<ko= dru!tva. C an $+%" Aikvidator $e du#an okon<ati teku<e po!love dioni<ko= dru!tva: naplatiti potra#ivan$a: unov<iti o!talu imovinu i i#miriti obave#e dru!tva.a i i#v$e!ta$ o toku likvida<i$e. ovo= <lana: i!pla<u$u !e dioni<ari: u !kladu !a pravima !adr#anim u dioni<ama. Aikvidator $e du#an na kra$u po!lovne =odine !kup!tini podni$eti bilan! !tan$a i bilan! u!p$e. 4 po!ebne re#erve #a #apo!lene uno!e !e pri. -o i!teku =odine dana od tre<e= ob$avl$ivan$a obav$e!ten$a i# <lana 3'2. re#ervi: ko$e !e ne mo=u kori!titi #a namiren$e pov$erila<a i dioni<ara pri$e i!pun$en$a obave#a po tom o!novu prema #apo!lenim. obave#a #a ko$e !e pov$erio<i ni!u pri$avili? 2 obave#a ko$e ni!u do!p$ele? 3 !porni.odi utvrd$eni odlukom o obra#ovan$u ti. ovo= #akona: i# imovine preo!tale nakon i#dva$an$a i# !tava ".

2. C an $!+" +dredbe ovo= #akona o dioni<kom dru!tvu prim$en$u$u !e na dru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u: ako po!ebnim odredbama ovo= #akona ni$e dru=a<i$e odred$eno. 4 dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u ko$e nema nad#orni odbor n$e=ova ovla!ten$a vr!e <lanovi dru!tva.4S50+ S) +D.ti$evati !amo i# deponovano= nov<a ko$i ni$e i!pla<en dioni<arima. -o$am C an $+*" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u $e dru!tvo <i$i $e o!novni kapital podi$el$en na ud$ele.12B1 ". ovo= #akona: mo#e !e #a. +!niva<ki akt C an $!!" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u o!niva !e u=ovorom u pi!meno$ >ormi ko$i #akl$u<u$u o!niva<i: <i$i potpi!i !e ov$erava$u u !kladu !a #akonom.+S84 / 9 +-81 +2./81. C an $!#" B3 . i 3'(.. -15/ 2/+6 2. 3'%.+3 +2D+0+. radn$i i# <l.C an $+(" Aikvidator $e du#an nakon provedeni. C an $+)" /#miren$e obave#a dioni<ko= dru!tva #a ko$e likvidator ni$e #nao i ko$e pov$erio<i ni!u pri$avili u roku i# <lana 3'2. *ada dru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u o!niva !amo $edan o!niva<: o!niva<ki akt $e odluka o o!nivan$u. Za obave#e dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u <lan dru!tva od=ovara !vo$im ud$elom.). ovo= #akona !a#vati !kup!tinu dioni<ko= dru!tva i podni$eti #avr!ni obra<un. 4d$eli o!niva<a dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u mo=u biti ra#li<iti: a !vaki o!niva< mo#e !te<i !amo $edan udio. !tav 2.

''' (de!et . C an $!$" +!niva<ki akt dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u obave#no !adr#i6 " ime i pre#ime i adre!u prebivali!ta ili >irmu i !$edi!te o!niva<a? 2 >irmu: !$edi!te i d$elatno!t dru!tva? 3 i#no! o!novno= kapitala dru!tva: i#no! ulo=a u nov<u: opi! i vri$edno!t ulo=a u !tvarima i pravima: bro$ i vi!ina ud$ela <lanova? % prava i obave#e <lanova dru!tva? & po!tupak u !lu<a$u kada neko od o!niva<a ne uplati !vo$ ulo= do u=ovoreno= roka ili ne i!puni dru=u obave#u? ( na<in i#miren$a tro!kova o!nivan$a dru!tva? B imenovan$e li<a ovla!teni. B% . !tav ". 4lo#i u nov<u ne mo=u #a$edno biti man$i od i#no!a i# !tava ". +!novni kapital C an $!%" +!novni kapital dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u ! vi!e o!niva<a i#no!i na$man$e "'. ovo= <lana. ovo= #akona mo#e potpi!ati punomo<nik o!niva<a na o!novu punomo<i ko$a !e prila#e u=ovoru: a ko$om $e punomo<nik i#ri<ito ovla!ten #a ta$ po!ao i na ko$o$ $e potpi! vla!todav<a ov$eren #akonom. #a vod$en$e po!lovan$a i #a!tupan$e dru!tva i pri$avu #a upi! o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar? C po!l$edi<e neu!p$elo= o!nivan$a? 9 po!ebnu odredbu ako !e dru!tvo o!niva na odred$eno vri$eme. 3. 4lo#i u !tvarima i pravima mora$u biti u <i$elo!ti une!eni u dru!tvo do dana podno!en$a pri$ave #a upi! o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar: tako da dru!tvo mo#e n$ima tra$no i !lobodno ra!pola=ati.''' (dvi$e .il$ada *3: a ! $ednim o!niva<em na$man$e 2.il$ada *3.il$ade *3: ako dru=im #akonom ni$e odred$eno dru=a<i$e.''' (dvi$e .4=ovor i# <lana 3"". 0ri$edno!t po$edina<no= ulo=a ne mo#e biti man$a od 2.

ovo= <lana. Statut C an $!(" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u ima !tatut. Statut dru!tva dono!e o!niva<i: u roku odred$enom o!niva<kim aktom: ko$i ne mo#e biti du#i od (' dana od dana upi!a o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar. 5ro!kovi o!nivan$a ne mo=u biti pla<eni i# o!novno= kapitala: niti !e mo=u kao ulo= pripi!ati o!novnom kapitalu. 4 !lu<a$u i# !tava ".2o dana podno!en$a pri$ave #a upi! o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar mora biti upla<ena na$man$e polovina ulo=a u nov<u: ali ne man$e od i#no!a i# !tava ". C an $!&" +!niva<kim aktom mo#e !e odrediti i obave#a <lana da u kori!t dru!tva i#vr!i odred$enu <inidbu <i$a vri$edno!t !e mo#e nov<ano i#ra#iti. %. ovo= <lana: o!niva<kim aktom !e mora$u odrediti vr!ta: !adr#a$ i rok <inidbe: kriteri$i #a odred$ivan$e n$ene vri$edno!ti i u=ovorna ka#na do vi!ine vri$edno!ti <inidbe: #a !lu<a$ nei!pun$en$a ili neuredno= i!pun$en$a <inidbe. C an $!'" 5ro!kove o!nivan$a dru!tva !no!e o!niva<i !ra#m$erno !vo$im ud$elima: ako u=ovorom ni$e odred$eno dru=a<i$e. Statutom dru!tva obave#no !e ured$u$e6 " >irma i !$edi!te? 2 d$elatno!t? 3 i#no! o!novno= kapitala i vi!ina ud$ela !vako= <lana? % vod$en$e po!lovan$a i #a!tupan$e dru!tva? & na<in utvrd$ivan$a i diobe dobiti i pokri<a =ubitka? ( prava i obave#e <lanova? B or=ani#a<i$a dru!tva? B& .

// 9 -. B( . ovo= <lana ne mo#e !e prebiti !a bilo ko$im potra#ivan$em <lana prema dru!tvu ili dru=im <lanovima dru!tva: niti !e ulo= mo#e povu<i !amovol$no.)0) / +B)01Z1 8A).ovim i#$avama o pri.vatan$u du#no!ti. 2ru!tvo ne mo#e uplatu ulo=a od=oditi: ne mo#e <lana o!loboditi obave#e uplate: niti na ime uplate ulo=a primiti ne!to dru=o o!im ono=a !to $e u=ovoreno. &.C upravl$an$e i na<in dono!en$a odluka: !a!tav: na<in imenovan$a i ra#r$e!en$a: ovla!ten$a i od=ovorno!ti or=ana dru!tva: ako !e >ormira$u? 9 na<in in>ormiran$a <lanova o po!lovan$u dru!tva i vod$en$a kn$i=e ud$ela? "' na<in prom$ene vi!ine o!novno= kapitala? "" na<in pri!tupan$a dru!tvu i pre!tanka <lan!tva u dru!tvu? "2 pre!tanak dru!tva? "3 po!tupak i#m$ena i dopuna !tatuta. 4plata ulo=a C an $!*" 8lan dru!tva du#an $e u roku i na na<in odred$en o!niva<kim aktom: !tatutom i odlukama !kup!tine dru!tva i#vr!iti uplatu ulo=a.+0) ". 4pi! u !ud!ki re=i!tar C an $!)" 4# pri$avu #a upi! o!nivan$a dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u u !ud!ki re=i!tar prila#u !e u i#vorniku ili ov$erenom prepi!u6 " o!niva<ki akt? 2 doka# o i#vr!eno$ uplati ulo=a u nov<u? 3 i#v$e!ta$ o pro<$eni vri$edno!ti i i!prave o uno!u ulo=a u !tvarima i pravima? % !pi!ak !a li<nim poda<ima <lanova uprave i nad#orno= odbora: ako !e on imenu$e: !a n$i. 8lan dru!tva ko$i $e kao ulo= unio !tvari ili prava ne mo#e na n$ima pridr#ati nikakvo pravo niti dru!tvu nametnuti o=rani<en$a. +bave#a i# !tava ".

odnika C an $##" Za i#no! ko$i i!kl$u<eni <lan ni$e uplatio na ime ulo=a: !a #ate#nom kamatom #bo= #ado<n$en$a: dru!tvu od=ovara$u i pret.odnik ko$i plati #ao!tali i#no! !ti<e udio i!kl$u<eno= <lana ako ta$ udio ni$e prodat odno!no unov<en u !kladu !a odredbama <lana 32". -ret. BB .C an $#+" 8lan dru!tva ko$i ne i#vr!i uplatu ulo=a u u=ovorenom roku du#an $e platiti #ate#nu kamatu odred$enu u=ovorom: i naknaditi dru!tvu i dru=im <lanovima !tetu ko$u pretrpe u!l$ed n$e=ove do<n$e. ovo= #akona ili obrnuto: be# ob#ira da li $e i!kl$u<eni <lan tu#en: a od=ovorno!t pret. C an $#!" 4dio i!kl$u<eno= <lana uprava dru!tva mo#e i#lo#iti proda$i ako =a: u# !a=la!no!t i!kl$u<eno= <lana: ne otkupi $edan ili vi!e <lanova dru!tva. /# pri. ovo= #akona.odni<i i!kl$u<eno= <lana ko$i !u u kn$i=u ud$ela bili upi!ani kao <lanovi dru!tva u toku po!l$edn$e tri =odine pri$e upu<ivan$a po#iva #a uplatu i!kl$u<enom <lanu.odniku i!kl$u<eno= <lana po#iv na uplatu u roku od na$vi!e 3' dana: i i!tovremeno o tom po#ivu i roku na i!ti na<in obavi$e!titi rani$e pret. 2ru!tvo mo#e putem !uda tra#iti i!pun$en$e obave#e <lana dru!tva. /!kl$u<eni <lan dru!tva =ubi !va prava i# ud$ela i davan$a u<in$eni.: a #atim i# <lana 32".ovi !l$edni<i na i#vr!e uplatu.oda od proda$e ud$ela: uman$eno= #a tro!kove proda$e ud$ela: #ate#ne kamate i naknade !tete #bo= #ado<n$en$a i #ao!tali. C an $#$" 4prava dru!tva mo#e po !vom i#boru prove!ti prvo po!tupak i# <lana 3"C. 2ru!tvo <e preporu<enom po!il$kom uputiti nepo!rednom pret. +d=ovorno!t <lanova i pret. 4prava dru!tva <e <lana ko$i obave#u uplate ulo=a ni$e i#vr!io (' dana po i!teku u=ovoreno= roka pi!meno obavi$e!titi da $e i!kl$u<en i# dru!tva.odnika !man$u$e !e #a i#no! o!tvaren proda$om ud$ela ili tu#bom protiv i!kl$u<eno= <lana.odnike: ko$i od=ovara$u ukoliko n$i. kamata i naknade !tete po o!novu nebla=ovremene uplate. na ime ulo=a: ali o!ta$e obave#an i#vr!iti uplatu ulo=a u <i$elo!ti: #ate#ni. uplata ulo=a: dru!tvo i!pla<u$e i!kl$u<eno= <lana: do i#no!a i#vr!eni. uplata. 2.

4prava dru!tva du#na $e: na$ka!ni$e o!am dana od dana upi!a o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar: u!po!taviti kn$i=u ud$ela u ko$u obave#no uno!i6 " ime i pre#ime ili >irmu i adre!u prebivali!ta ili !$edi!ta <lanova dru!tva: BC . 3.4koliko udio ni$e napla<en u <i$elo!ti po!tupkom i# !tava ".ovim ud$elima. ovo= <lana ne mo#e naplatiti od po$edini.odno prodat: <lanovi dru!tva !ti<u pravo na dio dobiti i dio imovine preo!tale po likvida<i$i ko$i pripada pokrivenom ud$elu: !ra#m$erno u<e!<u u pokri<u i#no!a do pune vri$edno!ti ud$ela. 32'. ovo= <lana udio ni$e pret. ud$ela: i#u#ev!i <lana ko$i $e udio !tekao u !kladu !a odredbama <lana 32'.odni<i <i$i !u !l$edni<i u toku po!l$edn$e dvi$e =odine pri$e otvaran$a i u toku !te<a$a bili uredno pri$avl$eni #a upi! u kn$i=u ud$ela: u# pravo med$u!obno= re=re!a #a dio i#vr!ene uplate ko$i prela#i !ra#m$erno pripada$u<i i#no! obave#e. ud$ela. pov$erila<a: i be# pret. *ada <lan dru!tva !tekne udio dru=o= <lana: prava tre<i. po!tupaka ni$e pokrenut u roku od !e!t m$e!e<i od dana i!kl$u<en$a: ra#liku do pune vri$edno!ti ud$ela i!kl$u<eno= <lana du#ni !u platiti o!tali <lanovi dru!tva u med$u!obnom !ra#m$eru n$i. do 322.ovi. 4d$eli C an $#&" 4dio <lana dru!tva $e !ra#m$eran u<e!<u n$e=ovo= ulo=a u o!novnom kapitalu. li<a i po!ebna prava ili obave#e <lana ve#ane #a rani$i ili naknadno !te<eni udio ne obu. po!tupaka i# <l. 4dio <lana dru!tva !e pove<ava kad uplati novi ulo= ili !tekne udio dru=o= <lana. ovo= <lana: ili ni $edan od ti. provodi radi i#miren$a nebla=ovremene uplate pove<an$a o!novno= kapitala: ne od=ovara$u oni pret. 3"9. i 32".odni<i ko$i !u =la!ali protiv odluke o pove<an$u o!novno= kapitala ili u vri$eme n$eno= dono!en$a ni!u bili <lanovi dru!tva. ovo= #akona. )ko u !lu<a$u i# !tava 2. <lanova: naplatit <e !e od o!tali. /#no! ko$i !e u !lu<a$u i# !tava 2.vata$u o!tatak ud$ela. Svaki <lan dru!tva ima $edan udio. <lanova u med$u!obnom !ra#m$eru n$i. C an $#'" 4prava dru!tva du#na $e voditi kn$i=u ud$ela na na<in ko$im !e o!i=urava ta<na i potpuna eviden<i$a o <lanovima dru!tva i n$i. C an $#%" Za i#no! nepla<eno= di$ela ulo=a ko$i $e potreban #a namiren$e !te<a$ni. ovo= #akona: od=ovara$u !olidarno <lanovi dru!tva u !te<a$u i pret. 4koliko !e po!tupak i# <l.odno provedeni.ovi.

)ko niko od <lanova u pi!meno$ >ormi preko uprave dru!tva ne pri. %. preu#eti udio: ili !a=la!no i#$ave da !e ne #ele med$u!obno nadmetati u po=ledu <i$ene: udio <e otkupiti tako !to <e =a podi$eliti !ra#m$erno med$u!obnom odno!u n$i. 4prava dru!tva du#na $e !vake =odine podni$eti !ud!kom re=i!tru !pi!ak <lanova dru!tva !a vi!inom n$i. 8lanovi dru!tva ima$u pravo pre<e kupn$e i kada !e udio proda$e u i#vr!nom po!tupku. u=ovoreni. ovo= <lana. 4prava dru!tva du#na $e pri$aviti #a upi! u !ud!ki re=i!tar prom$ene u kn$i#i ud$ela. upi!ati !vaku i#m$enu podataka upi!ani. ulo=a: na$ka!ni$e 3' dana po i!teku #akonom utvrd$eno= roka #a !a<in$avan$e =odi!n$e= obra<una. -reno! ud$ela vr!i !e pi!menim u=ovorom i na!l$ed$ivan$em.2 vr!tu i i#no! u=ovoreno= ulo=a i upla<eni i#no!: 3 po!ebna prava i obave#e ve#ani #a udio.vati ponudu #a kupn$u: ili i#$avi intere! a po!ao ne bude #akl$u<en: u roku od 3' dana: <lan mo#e !vo$ udio prodati tre<im li<ima pod u!lovima ko$i ne mo=u biti povol$ni$i od ponude i# !tava 2. *ada vi!e <lanova dru!tva i#$avi intere! #a kupn$u: a ne po!ti=nu !pora#um ko <e preu#eti udio ili u ko$im om$erima <e vi!e n$i. i upla<eni. -reno! ud$ela C an $#)" 4d$eli u dru!tvu !u preno!ivi. upla<eni. u kn$i=u ud$ela. 4d$eli #a ko$e $e ve#ana u=ovorena obave#a dodatne <inidbe ni u kom !lu<a$u ne mo=u !e preni$eti be# i#ri<ite pi!mene !a=la!no!ti dru!tva. 8lan dru!tva ko$i proda$e udio du#an $e u pi!meno$ >ormi preko uprave dru!tva obavi$e!titi o!tale <lanove o <i$eni i dru=im u!lovima proda$e. ulo=a. B9 .ovi. C an $#(" 4prava dru!tva du#na $e odma. C an $#*" 8lanovi dru!tva ima$u pravo pre<e kupn$e ud$ela. -unova#an $e !vaki akt !av$e!ne tre<e o!obe ko$i $e #a!novan na pou#dan$u u ta<no!t upi!a u kn$i=u ud$ela.ovi.

C an $$!" *ada !e udio #a <i$i preno! $e potrebna !a=la!no!t dru!tva proda$e u i#vr!en$u ili !te<a$u: !ud $e du#an pro<i$eniti udio i obavi$e!titi dru!tvo: pov$erio<e ko$i !u dobili do#volu prinudno= i#vr!en$a putem !uda i li<a ko$ima prema kn$i#i ud$ela pripada neko !tvarno pravo na tom ud$elu. C an $$%" 4dio u dru!tvu mo#e !e di$eliti na idealne di$elove i tako preno!iti u !lu<a$u na!li$ed$ivan$a i preno!a na dru=e <lanove dru!tva i dru=im !lu<a$evima i#ri<ito utvrd$enim u=ovorom ili !tatutom: u# pi!menu !a=la!no!t dru!tva: ali ne pri$e i!teka $edne =odine od dana upi!a o!nivan$a dru!tva u !ud!ki re=i!tar. )ko !u vi!e li<a vla!ni<i $edno= ud$ela: #a$edni<ki o!tvaru$u prava i !olidarno od=ovara$u #a obave#e ko$i !e odno!e na ta$ udio. 4dio <e !e prodati po odredbama #akona o i#vr!en$u ili #akona o !te<a$u be# !a=la!no!ti dru!tva: ako dru=i <lan dru!tva ili tre<e li<e ko$e dru!tvo pri. C an $$$" .C an $$+" 8lan dru!tva ili dru!tvo mo#e tu#bom kod !uda #a.ti$evati do#volu preno!a ud$ela ako dru!tvo odbi$e dati !a=la!no!t #a preno! ud$ela <lanu ko$i $e ulo= u <i$elo!ti uplatio: ili <lan ko$i $e udio ponudio na proda$u be# opravdano= ra#lo=a odbi$e preni$eti udio na li<e ko$e mu dru!tvo imenu$e. )ko vla!ni<i ud$ela ne odrede #a$edni<ko= #a!tupnika: pravne radn$e podu#ete od !trane dru!tva prema $ednom od n$i. C' .a!li$ed$ivan$e ud$ela ne mo#e !e o=rani<iti.vata ne preu#me udio po i!teku "& dana od dana kada $e dru!tvo obavi$e!teno #a ponud$enu <i$enu ko$a do!ti#e pro<$enu !uda ili vi!u <i$enu preu#iman$a. C an $$&" -ri$eno! i pri$ela# ud$ela proi#vodi pravni u<inak prema dru!tvu od trenutka upi!a u kn$i=u ud$ela. *ada !ud done!e odluku ko$om do#vol$ava proda$u ud$ela: dru!tvo ima pravo u roku od 3' dana od dana do!tavl$an$a odluke obavi$e!titi <lana da dopu!ta da : u# i!te u!love: dopu!ta proda$u dru=om li<u ko$e $e te u!love pri.vatilo. d$elu$u prema !vima. 8lan 332.

ovo= <lana #a!tari$eva u roku od tri =odine od dana i!plate.t$ev #a povrat i!pla<ene dobiti u !mi!lu !tava ". C an $$(" 2ru!tvo mo#e u#eti u #alo= vla!titi udio ko$i $e u <i$elo!ti upla<en: ako $e i#no! potra#ivan$a dru!tva u <i$elo!ti o!i=uran tim #alo=om i ako ukupna vri$edno!t vla!titi. Sti<an$e i #alo= vla!titi. 8lan dru!tva ima pravo tu#bom kod !uda tra#iti i!tupan$e i# dru!tva: ako !u mu o!tali <lanovi ili or=ani dru!tva prou#rokovali !tetu ili $e !pri$e<en da i!pun$ava !vo$e obave#e: ili mu dru!tvo name<e ne!ra#m$erne obave#e. u #alo= ni$e ve<a od polovine o!novno= kapitala dru!tva. ud$ela u#eti. C an $$*" -ovrat i#no!a i!pla<eno= <lanu dru!tva na ime dobiti mo#e !e #a.)ko ni$e upi!an u kn$i=u ud$ela: preno! i pri$ela# ud$ela proi#vodi pravni u<inak prema dru!tvu od dana #akl$u<ivan$a pravno= po!la ili pravo!na#no!ti odluke o na!li$ed$ivan$u. /!tupan$e i i!kl$u<en$e <lana C an $%+" 4=ovorom ili !tatutom utvrd$u$u !e u!lovi: po!tupak i po!l$edi<e i!tupan$a i# dru!tva. Za.ti$evati $edino kada u!l$ed i!plate dobiti dru!tvo ni$e u mo=u<no!ti i!puniti obave#e prema tre<im li<ima: i to do i#no!a potrebno= #a namiren$e pov$erila<a. (. B. C an $%!" C" . 2ru!tvo ne mo#e !ti<ati vla!tite ud$ele na teret o!novno= kapitala. &. 2obit C an $$)" 2obit !e di$eli med$u <lanovima dru!tva u !ra#m$eri !a vi!inom ud$ela: ako dru=a<i$e ni$e u=ovoreno. ud$ela C an $$'" 2ru!tvo mo#e !te<i vla!titi udio ko$i $e u <i$elo!ti upla<en.

8lan ko$i $e i!kl$u<en i# dru!tva mo#e pobi$ati odluku o i!kl$u<en$u tu#bom kod !uda u roku od 3' dana od dana kada mu $e odluka do!tavl$ena. Skup!tina dru!tva C an $%$" 2ru!tvo ima !kup!tinu: ko$u <ine !vi <lanovi dru!tva.71 ". ovo= <lana: dru!tvo ima pravo kori!titi !tvar dok biv!i <lan ne i!puni obave#e prema dru!tvu. C an $%#" /!tupan$em i i!kl$u<en$em i# <lan!tva u dru!tvu pre!ta$u prava ko$a i# to= <lan!tva proi#la#e. Skup!tina obave#no odlu<u$e o =odi!n$em obra<unu: ra!pod$eli dobiti i pokri<u =ubitka.)0A7). ovo= <lana: <lanovima dru!tva !e do!tavl$a$u pi!meni pri$edlo#i ! obra#lo#en$em i o!tavl$a rok #a od=ovor na$man$e "& dana: a #a <lana ko$i !e ne i#$a!ni u pi!menom obliku !matra !e da $e =la!ao protiv pri$edlo=a. /// 9 4-. 4=ovorom ili !tatutom mo#e !e odrediti da !e o !vim ili po$edinim pitan$ima odlu<u$e be# !a#ivan$a !kup!tine: pi!menim =la!an$em. 4 dru!tvu !a o=rani<enom od=ovorno!<u !a $ednim <lanom: ovla!ten$a !kup!tine vr!i <lan dru!tva. )ko $e ulo= <lana bio u obliku prava kori!ten$a odred$ene !tvari: ona <e !e vratiti <lanu po proteku roka odred$eno= u=ovorom ili !tatutom: ko$i ne mo#e biti du#i od tri m$e!e<a. 8lan ko$i $e i!tupio i <lan ko$i $e i!kl$u<en ima pravo na nadoknadu tr#i!ne vri$edno!ti ud$ela na dan pre!tanka <lan!tva. -o i!teku roka i# !tava 3. 4kupan i#no! o!novno= kapitala dru!tva pred!tavl$en $e u !kup!tini !a "'' =la!ova: a <lan dru!tva ima bro$ =la!ova !ra#m$eran n$e=ovom ud$elu u o!novnom kapitalu dru!tva. +dluka o i!kl$u<en$u do!tavl$a !e <lanu u pi!meno$ >ormi: u# navod$en$e ra#lo=a #a i!kl$u<en$e.8lan mo#e biti i!kl$u<en i# dru!tva i# ra#lo=a i u po!tupku ko$i !u unapri$ed odred$eni u=ovorom ili !tatutom dru!tva. 4 !lu<a$u i# !tava 3. C an $%%" C2 .

8lan ili <lanovi dru!tva <i$i ud$eli <ine de!etinu o!novno= kapitala ima$u pravo i#vr!iti dopunu dnevno= reda: u roku od o!am dana od dana pri$ema po#iva #a !kup!tinu. 3.Skup!tinu dru!tva !a#iva6 " uprava? 2 <lan ili <lanovi <i$i ud$eli <ine na$man$e de!etinu o!novno= kapitala. ovo= <lana: !kup!tina !e !a#iva !a i!tim dnevnim redom na$ka!ni$e #a "& dana od prvobitno #aka#ano= dana odr#avan$a. 4 po#ivu !e odred$u$e dnevni red i do!tavl$a$u materi$ali #a !vaku ta<ku dnevno= reda. *ada uprava ima vi!e <lanova: o!niva<kim aktom ili !tatutom !e ured$u$u n$i. .ova ovla!ten$a i od=ovorno!ti. 4 !lu<a$u i# !tava 2. -o#iv #a !kup!tinu do!tavl$a !e preporu<enom po!il$kom: na$man$e "& dana pri$e datuma odr#avan$a: ako u=ovorom ili !tatutom dru!tva ni$e dru=a<i$e odred$eno. C an $%'" 8lan dru!tva ima pravo pobi$ati odluku !kup!tine protiv ko$e $e =la!ao: tu#bom kod nadle#no= !uda u roku od 3' dana od dana dono!en$a odluke. 2. 4prava $e du#na !a#vati !kup!tinu na$man$e $ednom =odi!n$e: i u toku =odine kada dru!tvo o!tvari =ubitak ve<i od petine o!novno= kapitala prema po!l$edn$em =odi!n$em obra<unu. C an $%&" Skup!tina mo#e odlu<ivati ako !u: li<no ili putem punomo<nika: #a!tupl$eni <lanovi <i$i ud$eli <ine polovinu o!novno= kapitala dru!tva. 4prava dru!tva C an $%(" -o!lovan$e dru!tva vodi i dru!tvo #a!tupa uprava. 4pravu <ine $edno ili vi!e li<a: ko$a ne mora$u biti <lanovi dru!tva: imenovani. ovo= <lana !kup!tina mo#e odlu<ivati ako !u #a!tupl$eni ud$eli ko$i <ine petinu o!novno= kapitala dru!tva.ad#or C3 . na na<in i #a period utvrd$en o!niva<kim aktom ili !tatutom dru!tva. )ko ni$e po!ti=nut kvorum i# !tava ".

C an $&#" . %.''' *3 i na$man$e dva <lana.ad#orni odbor obave#no $e imati dru!tvo ko$e ima vi!e od de!et <lanova i dru!tvo ko$e ima o!novni kapital u i#no!u ve<em od ":'''.e i bla=a$ni<ko po!lovan$e i !a<ini bilan! dru!tva #a !vo$e potrebe. C an $%*" 8lan dru!tva ko$e nema nad#orni odbor ima pravo da nepo!redno nad#ire po!lovan$e dru!tva: po!lovne kn$i=e i !pi!e: #ali. .t$ev prema <lanovima uprave i nad#orno= odbora #a naknadu !tete prou#rokovane povredom #akona: u=ovora ili !tatuta dru!tva. C an $&%" 8lan dru!tva ima pravo tra#iti da dru!tvo podne!e #a. Sud <e imenovati revi#ora ako predla=a<i u<ine v$erovatnim da $e u<in$ena o#bil$na povreda #akona: u=ovora ili !tatuta dru!tva. Za!tita prava man$ine i revi#i$a C an $&+" 8lan ili =rupa <lanova dru!tva <i$i ud$eli <ine de!etinu o!novno= kapitala mo=u tra#iti od !uda da odredi van$!ko= revi#ora. C% . C an $&!" 8lan dru!tva ko$i $e tra#io revi#i$u ne mo#e u toku revi#i$e preni$eti !vo$ udio be# !a=la!no!ti dru!tva. C an $&$" Sud mo#e: na o!novu nala#a revi#i$e: nalo#iti dru!tvu da u odred$enom roku odr#i !kup!tinu ko$a <e ra#motriti i#v$e!ta$ revi#ora.C an $%)" 4=ovorom ili !tatutom mo#e !e odrediti da dru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u ima nad#orni odbor. )ko !e !trane dru=a<i$e ne do=ovore: vi!inu naknade revi#ora odred$u$e !ud. .evi#or do!tavl$a i#v$e!ta$ !udu.aknadu tro!kova revi#i$e du#ni !u predu$miti predla=a<i: ako !ud ne odredi da dru!tvo uplati predu$am.

71 +S.71 / S3).71. 8lanovi dru!tva ima$u pravo prven!tva uplate novi.ti$evati naknadu !tete dru!tvu: u roku od 9' dana od dana kada $e pri$edlo= odbi$en ili od kada $e propu!teno dono!en$e odluke. /0 9 -+018).t$ev #a naknadu !tete prema <lanovima uprave i nad#orno= odbora ili ako o takvom pri$edlo=u ni$e bla=ovremeno odlu<eno: <lan dru!tva ima pravo tu#bom kod !uda #a. C& . ulo=a: u !ra#m$eri !vo$i. ovo= <lana: dru!tvo obav$e!tava pov$erio<e da $e !premno i#miriti obave#e ili #a n$i.*ada $e u dru!tvu odbi$en pri$edlo= da !e podne!e #a. -ove<an$e o!novno= kapitala C an $&&" +!novni kapital pove<ava !e na o!novu odluke !kup!tine dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u: uplatom ili uno!en$em novi. C an $&'" -ove<an$e o!novno= kapitala i# re#ervi mo#e !e vr!iti ako >inan!i$!ki i#v$e!ta$ i i#v$e!ta$ revi#ora #a po!l$edn$u po!lovnu =odinu utvrd$u$e da nema nepokriveno= =ubitka. 2. i#no!a ud$ela. Sman$en$e o!novno= kapitala C an $&(" +!novni kapital dru!tva mo#e !e !man$iti odlukom !kup!tine dru!tva: u !kladu !a ovim #akonom: o!niva<kim aktom i !tatutom dru!tva: ali ne i!pod i#no!a i# <lana 3"%. C an $&)" +dluku o !man$en$u o!novno= kapitala dru!tvo $e du#no do!taviti !ud!kom re=i!tru i ob$aviti u @Slu#benim novinama Federa<i$e BiH@. ovo= <lana: tu#itel$i ne mo=u be# !a=la!no!ti dru!tva ra!pola=ati !vo$im ud$elima. -ove<an$e o!novno= kapitala dru!tva i# re#ervi vr!i !e pove<an$em nominalni. ud$ela u o!novnom kapitalu: u roku od 3' dana od dana dono!en$a odluke o pove<an$u o!novno= kapitala: ako o!niva<kim aktom ili !tatutom ni$e dru=a<i$e odred$eno. dati o!i=uran$e.+D *)-/5)A) ". ovo= #akona.+0.vata !ve obave#e i prava utvrd$ene u=ovorom i !tatutom. 4 toku !pora i# !tava ". ulo=a. +=la!om i# !tava ". Ai<e ko$e pri!tupa dru!tvu: potpi!u$e i#$avu da pri.

ulo=a.4S50) ". C an $'+" /!plata ra#like vri$edno!ti ud$ela <lanovima dru!tva po o!novu !man$en$a o!novno= kapitala mo#e !e vr!iti nakon upi!a !man$en$a u !ud!ki re=i!tar. C an $'#" 4prava dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u podno!i *omi!i$i #a.) +BA/*) / -.e=i!trom.ovom u<e!<u u o!novnom kapitalu dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u. 0 9 -. neupla<eni.a o!novu odluke i# !tava ".)* 2. ovo= <lana. 2.+371.t$ev #a odobren$e prom$ene oblika u dioni<ko dru!tvo: u# ko$i prila#e odluku !kup!tine o prom$eni oblika i u=ovor ! . +d dana upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u !ud!ki re=i!tar pre!ta$u obave#e uplate preo!tali. ovo= <lana: <lanovi !ti<u dioni<e dioni<ko= dru!tva !ra#m$erno n$i.1S5). *omi!i$a $e du#na doni$eti odluku na$ka!ni$e (' dana od dana pri$ema #a. -ripa$an$e i !pa$an$e C an $'$" C( .C an $&*" -o proteku ob$avl$eno= roka #a pri$avu pov$erila<a: podno!i !e pri$ava #a upi! !man$en$a o!novno= kapitala u !ud!ki re=i!tar.t$eva i# !tava ".a o!novu odluke *omi!i$e o odobren$u prom$ene oblika: i#vr!it <e !e upi! prom$ene oblika dru!tva u !ud!ki re=i!tar. 2ioni<ko dru!tvo na!talo prom$enom oblika dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u mora imati o!novni kapital na$man$e u i#no!u utvrd$enom ovim #akonom. . -rom$ena oblika C an $'!" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u mo#e promi$eniti oblik u dioni<ko dru!tvo: na o!novu odluke !kup!tine done!ene dvotre<in!kom ve<inom =la!ova !vi. <lanova dru!tva. .

dru!tava.ti$evali i!platu ili obe#b$ed$en$e potra#ivan$a. 4 dru!tvu ! o=rani<enom od=ovorno!<u ! $ednim <lanom odluku o pre!tanku dono!i <lan dru!tva. dioni<ki. C an $'%" /movinom !po$eni. dru!tava i po#vati pov$erio<e da: na$ka!ni$e !e!t m$e!e<i od tre<e ob$ave: dru!tvu !l$ednika pri$ave potra#ivan$a na!tala pri$e upi!a !pa$an$a u !ud!ki re=i!tar. C an $''.2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u mo#e !e !po$iti ! dru=im dru!tvom ! o=rani<enom od=ovorno!<u ili dioni<kim dru!tvom ili !e pripo$iti $ednom od n$i. 2ru!tvo !l$ednik $e du#no: prema !op!tveno$ pro<$eni: tri puta: u ra#ma<ima ne kra<im od "& ni du#im od 3' dana: ob$aviti da napu!ta odvo$eno upravl$an$e imovinom !po$eni. ovo= <lana i i!pun$avan$a obave#a prema pov$erio<ima: ko$i !u od dru!tva !l$ednika #a. dru!tava i odno!u prema pov$erio<ima odvo$eno pred!tavl$ena imovina !vako= od !po$eni. -re!tanak dru!tva C an $'&" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u pre!ta$e: u !kladu !a #akonom i !tatutom6 " !pa$an$em: pripa$an$em i pod$elom? 2 odlukom !kup!tine? 3 odlukom !uda? i % !te<a$em. +dvo$eno upravl$an$e imovinom !o$eni. dru!tava upravl$at <e !e po!ebno: tako da $e u odno!u !po$eni. dru!tava ne !mi$e !e napu!titi pri$e i!teka roka i# !tava 2. +dluka o pre!tanku dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u do!tavl$a !e re=i!tar!kom !udu: na$ka!ni$e o!am dana od dana dono!en$a. 3. C an $'(" 2ru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u pre!ta$e odlukom !uda6 " po tu#bi $edno= ili vi!e pov$erila<a <i$a do!p$ela a nei#mi9rena potra#ivan$a prema!u$u polovinu o!novno= kapitala dru!tva? CB .: ali ne pri$e i!teka dvi$e =odine od dana upi!a dru!tva u !ud!ki re=i!tar.

Sud mo#e po!taviti !krbnika dru!tva: ko$i obavl$a po!love ve#ane #a likvida<i$u: a or=ani dru!tva po!tupa$u !amo po nalo=u i u# !a=la!no!t !krbnika. Aikvida<i$a C an $')" *ada dru!tvo ! o=rani<enom od=ovorno!<u pre!tane na o!novu odluke !kup!tine ili odluke !uda: pokre<e !e po!tupak likvida<i$e. +bav$e!ten$em i# !tava ". 4 !lu<a$u pre!tanka dru!tva na o!novu odluke !kup!tine: likvida<i$u provodi uprava dru!tva: a u !lu<a$u pre!tanka na o!novu odluke !uda: likvidatora imenu$e !ud. C an $'*" +d dana dono!en$a odluke o pre!tanku: or=ani dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u rade u !kladu !a odredbama #akona ko$im !e ured$u$e po!tupak likvida<i$e. C an $(+" 4prava ili likvidator dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u du#ni !u ob$aviti na$man$e u $ednom doma<em dnevnom li!tu da $e pokrenut po!tupak likvida<i$e: tri puta od dana dono!en$a odluke i# <lana 3(C. Aikvidatora dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u ! $ednim <lanom imenu$e !ud.2 ako !kup!tina dru!tva ni$e odr#ana o!am m$e!e<i od i!teka roka #a i#radu =odi!n$e= obra<una? 3 kada !e i po!li$e i#ri<an$a ka#ni na!tavl$a$u povrede #akona i dru=i. propi!a ko$im !e u=ro#ava$u intere!i pov$erila<a? % kada !e !te<a$ #avr!i diobom !te<a$ne imovine: & ako !te<a$ ni$e pokrenut $er imovina dru!tva ni$e dovol$na #a pokri<e tro!kova !te<a$no= po!tupka ili !e !te<a$ obu!tavi #bo= nedovol$ne imovine. +bav$e!ten$e i# !tava ". C an $(!" CC . %. +dluka !uda upi!u$e !e po !lu#beno$ du#no!ti u i !ud!ki re=i!tar. ovo= <lana: uprava ili likvidator dru!tva du#ni !u uputiti po#natim pov$erio<ima po$edina<no. ovo= #akona: u ra#ma<ima od "& do 3' dana. ovo= <lana: uprava ili likvidator dru!tva du#ni !u po#vati pov$erio<e da pri$ave potra#ivan$a: na$ka!ni$e !e!t m$e!e<i od dana po!l$edn$e= ob$avl$ivan$a.

!tav ". Aikvidator $e du#an deponovati na po!ebnom ra<unu pripada$u<e i#no!e i# !t. S1S5/ 2/+6 C9 . )ko imovina dru!tva ni$e dovol$na #a i!platu puno= i#no!a upla<eni. i 3B3. 3B2. radn$i i# <l. i 3. ulo=a: imovina !e di$eli <lanovima dru!tva !ra#m$erno ud$elima. -o i!teku =odine dana od tre<e= ob$avl$ivan$a obav$e!ten$a i# <lana 3B'. obave#a #a ko$e !e pov$erio<i ni!u pri$avili? 2 obave#a ko$e ni!u do!p$ele? 3 !porni. +d <lanova dru!tva ko$i ud$ele ni!u platili u <$elini: likvidator <e naplatiti dio !ra#m$eran obave#ama dru!tva. ovo= #akona: i# imovine preo!tale nakon i#dva$an$a i#no!a i# !tava ". ovo= <lana ko$i <lanovima dru!tva ni!u i!pla<eni. C an $($" Aikvidator $e du#an deponovati na po!ebnom ra<unu nova< potreban #a i#miren$e6 " po#nati. obave#a.akon !a<in$avan$a #avr!no= obra<una: likvidator $e du#an podni$eti pri$avu #a upi! pre!tanka dru!tva u !ud!ki re=i!tar. 2. ovo= #akona !a#vati !kup!tinu dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u i podni$eti #avr!ni obra<un. Skup!tina dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u du#na $e i!tovremeno !a odobren$em po<etno= likvida<iono= bilan!a ra#ri$e!iti nad#orni odbor i upravu.a i i#v$e!ta$ o toku likvida<i$e.Aikvidator $e du#an: na$ka!ni$e do kra$a po!lovne =odine u ko$o$ $e pokrenut po!tupak likvida<i$e: !a<initi i podni$eti !kup!tini na odobren$e po<etni likvida<ioni bilan!. C an $(#" Aikvidator $e du#an okon<ati teku<e po!love dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u: naplatiti potra#ivan$a: unov<iti o!talu imovinu i i#miriti obave#e dru!tva. ovo= <lana: i!pla<u$u !e <lanovi dru!tva ! o=rani<enom od=ovorno!<u: u !kladu !a o!niva<kim aktom i !tatutom. C an $(%" Aikvidator $e du#an nakon provedeni. . Aikvidator $e du#an na kra$u !vake po!lovne =odine !kup!tini dru!tva podni$eti bilan! !tan$a i bilan! u!p$e.

ovo= #akona? 9' . i <l. ovo= #akona? ( odobri ili prima uplate dioni<a u ratama protivno odredbama <lana "3&.1 +2.''' do B'.1. ovo= #akona? & pove<a o!novni kapital protivno odredbama <lana "32. ovo= #akona? "2 ne plati i# vla!titi.12B1 C an $(&" Za privredni pri$e!tup ka#nit <e !e nov<anom ka#nom u i#no!u od "'. ovo= #akona? B pove<a o!novni kapital emi!i$om novi. do "&". ovo= #akona? C utvrdi pravo pre<e kupn$e dioni<a nove emi!i$e ili omo=u<i !ti<an$e dioni<a nove emi!i$e po o!novu to= prava protivno odredbi <lana "%(. "2. ovo= #akona? "% vr!i i!plate po o!novu !man$en$a o!novno= kapitala ili odu!tane od emi!i$e dioni<a <i$a nominalna vri$edno!t ni$e u <$elini pla<ena: pri$e upi!a !man$en$a o!novno= kapitala u . ovo= #akona? 2 nema !tvarno !$edi!te prema !$edi!tu upi!anom u !ud!ki re=i!tar ili ne pri$avi prom$enu !$edi!ta #a upi! u !ud!ki re=i!tar? 3 ima ili kori!ti >irmu protivno odredbama <l.e=i!tar emitenata: protivno odredbama <lana "B". ovo= #akona? % ne pri$avi #a upi! u !ud!ki re=i!tar podatke i prom$ene podataka u !kladu !a odredbama <l. do "(%. 2'. do "B. &2. ili o!lobodi upi!nika obave#e pla<an$a upi!ani. "&2. &C. ovo= #akona? 9 o=rani<i ili odu#me pravo pre<e kupn$e dioni<a nove emi!i$e protivno odredbama <l. do "&%.''' *3 2ru!tvo ko$e6 " obavl$a d$elatno!t protivno odredbama <lana B.*)Z. !red!tava ra#liku i#med$u <i$ene i nominalne vri$edno!ti dioni<a u !kladu !a odredbama <lana "(&. "('. i <l. ovo= #akona? "' pove<a nominalnu vri$edno!t dioni<a ili emitu$e be!platne dioni<e protivno odredbama <l. i &9. "%9. !red!tava protivno odredbama <l. dioni<a protivno odredbi <lana "%". dioni<a protivno odredbi <lana "3(. ovo= #akona: "" pove<a o!novni kapital i# vla!titi. ovo= #akona? "3 !man$enem o!novno= kapitala u=ro#i i#vr!avan$e obave#a prema pov$erio<ima: protivno odredbama <lana "(9. do &&.

22&. i "C9. "C". ovo= #akona? 29 ne <uva i!prave u !kladu !a odredbom <lana 2&%. !tav 2. proda$e protivno odredbama <lana 2'3. ovo= #akona? 33 nema nad#orni odbor u !lu<a$evima i# <lana 3%C."& ne obavi$e!ti pov$erio<e o !man$en$u o!novno= kapitala: u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona? "C ne i!plati povu<ene dioni<e u roku i# <lana "BC. ovo= #akona? 2' pove<a o!novni kapital pri$e i#vr!eno= upi!a !man$en$a o!novno= kapitala: protivno odredbi <lana "CB. "B2. ovo= #akona? 3' ima nad#orni odbor !a!tavl$en protivno odredbama <lana 2('. ovo= #akona? 3% ne odr#i !kup!tinu po nalo=u !uda u !lu<a$u i# <lana 3&3. !tav 2. i "9C. "CC. i "C2. !tav ". 32(. ovo= #akona? 2& done!e odluku o i!plati protivno odredbama <lana 2'B. !tav 3. ovo= #akona? 9" . ovo= #akona? 22 kori!ti >ond re#ervi protivno odredbama <lana "9'. ovo= #akona ? 2% dioni<e i privremeni<e emitovane um$e!to poni!teni. ovo= #akona? "B vr!i !man$en$e o!novno= kapitala protivno odredbama <lana "B&. "9B. 2"(. ovo= #akona? 2C da$e ili =arantira avan!e: #a$move i kredite protivno odredbi <lana 23B. i 2%B. ovo= #akona? 2B direktno ili indirektno upi!e vla!tite dioni<e ili !tekne vla!tite dioni<e protivno odredbama <l. do 22B. i "B3. ovo= #akona? "9 ne otkupi ponud$ene dioni<e u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona? 23 ne vodi kn$i=u dioni<ara u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona? 2" ne vr!i i#dva$an$e u >ond re#ervi u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona? 32 ne vodi kn$i=u ud$ela u !kladu !a odredbama <l. i 32B. ovo= #akona? 2( ne omo=u<i dioni<aru ili ponumo<niku uvid u i!prave u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona? 3" ne o!i=ura odvo$eno upravl$an$e imovinom !po$eno= ili pripo$eno= dru!tva u !kladu !a odredbaom <lana 3(%. !tav ". ovo= #akona? "( vr!i otkup dioni<a protivno odredbi <lana "B3.

22B. ovo= #akona.''' do &.''' do &.''' do &. i 3C3. ovo= #akona? & ne ob$avi obav$e!ten$e o ponovnom !a#ivan$u !kup!tine u !kladu !a odredbama <lana 2%&. ovo= #akona.''' *3 direktor i <lan uprave dru!tva ko$i6 " ne pri$avi nad#ornom odboru kupovinu dioni<a nove emi!i$e u !lu<a$u i# <lana 2"%.''' *3. ovo= #akona? ( ne !a#ove !kup!tinu radi ra#matran$a =odi!n$e= >inan!i$!ko= i#v$e!ta$a: u roku i# <lana 2%C.3& pove<a o!novni kapital protivno odredbama <lana 3&(.''' do &. 3C2. ovo= #akona. ovo= #akona? 3 ne obavi$e!ti dioni<are o !ti<an$u vla!titi. dioni<a: u !kladu !a odredbama <l. ovo= #akona? 2 ne pri$avi nad#ornom odboru kupovinu dioni<a nove emi!i$e u !lu<a$u i# <lana 2"%. !tav 2. ovo= #akona: 3( odluku o !man$en$u o!novno= kapitala ne do!tavi !ud!kom re=i!tru ili ne ob$avi: u !kladu !a odredbama <lana 3&C. ovo= #akona ka#nit <e !e i od=ovorno li<e u dru!tvu nov<anom ka#nom u i#no!u od ". ovo= #akona? % ne ob$avi obav$e!ten$e o pri$edlo#ima dioni<ara u !kladu !a odredbama <lan 2%3.''' *3 li<e ko$e6 92 . C an $(*" Za privredni pri$e!tup ka#nit <e !e nov<anom ka#nom u i#no!u od ". ovo= #akona. ovo= #akona? 2 ne pri$avi nad#ornom odboru >inan!i$!ki intere! ili !ud$elu$e u po!lovnom odno!u:protivno odredbama <lana 2B9. C an $((" Za privredni pri$e!tup ka#nit <e !e nov<anom ka#nom u i#no!u od ". 3 u roku ne po!tupi po odredbama <l. ovo= #akona? C po!tupa$u protivno odredbama <lana 2B'. i 233. C an $()" Za privredni pri$e!tup ka#nit <e !e nov<anom ka#nom u i#no!u od ". C an $('" Za privredni pri$e!tup i# <lana 3B&. !tav l.''' *3 pred!$ednik i <lanovi nad#orno= odbora dru!tva ko$i6 " ne !a#ove !kup!tinu u !lu<a$u i# <lana "93. ovo= #akona? B ne !a#ove !kup!tinu radi ponovno= odlu<ivan$a u !kladu !a <lanom 2&2.

C an $)+" Za prekr!a$ ka#nit <e !e !amo!talni podu#etnik/obrtnik ko$i ne po!tupi po <lanu %." u dru!tvu o!nu$e ili or=ani#u$e o!nivan$e or=ani#a<i$a: ili provodi aktivno!ti protivno odredbama <lana 3B.1 +2. 3C2.t$ev pov$erila<a: podne!en u pi!menom obliku na$ka!ni$e (' dana od dana ob$avl$ivan$a odluke i# !tava ". C an $)$" -redu#e<a ko$a !e privati#ira$u u !kladu !a Zakonom o privati#a<i$i predu#e<a (@Slu#bene novine Federa<i$e BiH@: bro$ 2B/9B : du#na !u oblik: >irmu: o!novni kapital i !tatut u!kladiti !a odredbama ovo= #akona na$ka!ni$e (' dana od dono!en$a r$e!en$a i# <lana 3C. ovo= #akona: prilo#iti i#vod i# . 93 .S. ovo= #akona ne podne!e pri$avu #a upi! u !ud!ki re=i!tar u!klad$ivan$a !tatu!a !a odredbama ovo= #akona.a #a. 3C2.e=i!tar!ki !ud <e po !lu#beno$ du#no!ti doni$eti i ob$aviti u @Slu#benim novinama Federa<i$e BiH@ odluku o pre!tanku predu#e<a ko$e u roku i# <l. C an $)%" 2ioni<ka dru!tva du#na !u: u# pri$avu #a upi! u !ud!ki re=i!tar u!klad$eno= !tatu!a u !mi!lu odredaba <l. C an $)#" -redu#e<a ko$a !u upi!ana u !ud!ki re=i!tar na dan !tupan$a na !na=u ovo= #akona du#na !u oblik: >irmu: o!novni kapital: o!niva<ki akt i !tatut u!kladiti !a odredbama ovo= #akona i podni$eti pri$avu #a upi! u !ud!ki re=i!tar prom$ena po tom o!novu na$ka!ni$e !e!t m$e!e<i od dana po<etka prim$ene ovo= #akona.''' do &. ovo= <lana: re=i!tar!ki !ud <e pokrenuti po!tupak likvida<i$e predu#e<a u !kladu ! odredbama ovo= #akona. i 3C3. ovo= #akona? 2 kao likvidator po!tupa protivno odredbama <l. ovo= #akona: nov<anom ka#nom u i#no!u od ". . do BB. i 3C3. S123/ 2/+6 -. ovo= #akona.e=i!tra emitenata kod *omi!i$e. C an $)&" .1 / Z)0. Zakona o privati#a<i$i predu#e<a o odobren$u upi!a i#vr!ene privati#a<i$e u re=i!tar./71A)Z. B&.12B1 C an $)!" Zakon ko$im !e ured$u$e po!tupak upi!a dru!tava u !ud!ki re=i!tar u!kladit <e !e !a odredbama ovo= #akona u roku od (' dana od po<etka prim$ene ovo= #akona.''' *3.

r. =odine i na !$edni<i 2oma naroda od "2. .TVIMA -ro=lašava !e Zakon o i#m$enama Zakona o privrednim društvima ko$i $e donio -arlament Federa<i$e Bo!ne i Her<e=ovine na !$edni<i -red!tavniFko= doma od 3.=odine Sara$evo -red!$ednik Federa<i$e BiH -ro>.a (/0 4!tava Federa<i$e Bo!ne i Her<e=ovine: dono!im UKAZ O PRO. r.C an $)'" 2anom po<etka prim$ene ovo= #akona: pre!ta$e da va#i Zakon o predu#e<ima (@Slu#bene novine Federa<i$e BiH@: br. !eptembra 2'''. 2/9& i C/9( : i#u#ev <l.r.oktobra 2'''.dr. B. -red!$edava$u<i 2oma naroda -arlamenta Federa<i$e BiH 3ato Zovko: !.1$up DaniG: !.-A.oktobra 2'''. "&B.=odine.e=i!tar vri$edno!ni.a o!novu Flana /0 B. C an $)(" +va$ #akon !tupa na !na=u o!mo= dana od dana ob$avl$ivan$a u @Slu#benim novinama Federa<i$e BiH@: a prim$en$u$e !e nakon i!teka (' dana od dana !tupan$a na !na=u ovo= #akona. -red!$edava$u<i -red!tavni<ko= doma -arlamenta Federa<i$e BiH 1nver *re!o: !.EN/U ZAKONA O IZM/ENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRU. 9% . Bro$ '"9&(C/2''' "9. ko$i <e !e prim$en$ivati do dono!en$a od=ovara$u<e= propi!a: a na$du#e !e!t m$e!e<i: ra<una$u<i od dana po<etka prim$ene ovo= #akona. /#u#etno od !tava ". papira u Federa<i$i Bo!ne i Her<e=ovine: o!novan po!ebnim #akonom i na dru!tva #a upravl$an$e >ondovima i inve!ti<i$!ke >ondove: ukl$u<u$u<i privati#a<i$!ka dru!tva i privati#a<i$!ke >ondove: o!novane u !kladu ! po!ebnim #akonom. i "&C. ovo= <lana: ova$ #akon prim$en$u$e !e danom !tupan$a na !na=u na .

0 an #" 4 Flanu 3C3. taFka &. 0 an $" +va$ #akon !tupa na !na=u naredno= dana od dana ob$ave u @Službenim novinama Federa<i$e BiH@.=odine@. 2. 23/99 i %&/'' u Flanu B.TVIMA 0 an !" 4 Zakonu o privrednim društvima (@Službene novine Federa<i$e BiH@: br. ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRU. i 3. doda$u !e novi !t. doda$e !e novi !tav %. de<embra 2'''. ri$eFi6 @še!t m$e!e<i od dana poFetka prim$ene ovo= #akona@ #am$en$u$e !e ri$eFima6 @do 3". ovo= #akona.TVIMA 0 an !" 4 Zakonu o privrednim društvima (@Službene novine Federa<i$e BiH@: bro$ 23/99 u Flanu 3C2.@ 0 an #" 4 Flanu 3C3. 1nver *re!o: !.r -red!$edatel$ Za!tupni<ko= doma -arlamenta Federa<i$e BiH . ovo= Flana dono!i nadležno >ederalno mini!tar!tvo. ko$i =la!e6 @4koliko !e reor=ani#a<i$a privredno= društva ! pretežno državnim kapitalom vrši putem i#dva$an$a po$edini. ko$i =la!i6 @-ropi!e o uv$etima #a obavl$an$e d$elatno!ti i# !tava 3. 9& .r. di$elova u !amo!talne pravne !ub$ekte: a u <il$u brže= provoHen$a privati#a<i$e: prilikom upi!a u !ud!ki re=i!tar takvo= pravno= !ub$ekta neGe !e prim$en$ivati odredba Flana ('.iko Ao#an<i<: !.ZAKON O IZM/ENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRU. -red!$edatel$ 2oma naroda-arlamenta Federa<i$e BiH . ri$eFi6 @(' dana@ #am$en$u$e !e ri$eFima6 @še!t m$e!e<i@.

/vo *omšiG: !. ovo= Flana privredno društvo $e dužno pribaviti pret.r.odnu !a=la!no!t nadležno= or=ana uprave ko$i vrši ovlašten$a i obave#e po o!novi državno= kapitala: u !kladu !a #akonom i dru=im propi!ima. mi$en$a !e i =la!i6 @Sva po!lovna pi!ma i narudžbe društva mora$u !adržavati6 " punu >irmu i adre!u !$edišta društva? 2 punu >irmu i adre!u !$edišta podružni<a društva? 3 na#iv i !$edište in!titu<i$e kod ko$e i bro$ pod ko$im $e društvo upi!ano u re=i!tar? 9( .@ 0 an #" Ilan %.TVIMA 0 an !" 4 Zakonu o privrednim društvima (@Službene novine Federa<i$e BiH@: br. !tav ". dr. mi$en$a !e i =la!i6 @2ruštvo $e pravno li<e ko$e !amo!talno obavl$a d$elatno!t proi#vodn$e i proda$e proi#voda i vršen$a u!lu=a na tržištu radi !ti<an$a dobiti.Za i#dva$an$e u !mi!lu !tava 2. -red!$edava$uGi -red!tavniFko= doma -arlamenta Federa<i$e BiH /!met Bri=a: !. 23/99: %&/'': 2/'2 i (/'2 9 u dal$em tek!tu6 Zakon : u Flanu 2.r.@ 0 an $" +va$ #akon !tupa na !na=u naredno= dana od dana ob$avl$ivan$a u @Službenim novinama Federa<i$e BiH@. -red!$edava$uGi 2oma naroda -arlamenta Federa<i$e BiH pro>. briše !e. 0 an $" Ilan 2". ZAKON O IZM/ENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRU.

vata re=i!tar podataka i re=i!tar i!prava. mi$en$a !e i =la!i6 @4pi! u re=i!tar društava vrši !e u roku od "& dana od dana podnošen$a uredne pri$ave i potpuni.4J5)0)@ brišu !e na!lovi od$el$aka6 @". dana od dana ob$avl$ivan$a r$ešen$a o i#vršenom upi!u u !kladu ! Flanom &3. ovo= #akona: a pri$e 9B . -o!tupak upi!a u re=i!tar društava ureHu$e !e po!ebnim #akonom i propi!ima done!enim na o!novu to= #akona. 2ruštvo !a o=raniFenom od=ovornošGu i dioniFko društvo ima o!novni kapital: na$man$e u i#no!u utvrHenom ovim #akonom.4pi! u re=i!tar društava proi#vodi pravni uFinak prema treGim li<ima "(.% bro$ raFuna !a na#ivom i !$edištem >inan!i$!ke or=ani#a<i$e kod ko$e društvo drži raFun? ukoliko društvo ima više raFuna: #a !vaki od n$i. Ilan &". mi$en$a !e i =la!i6 @+!novni kapital društva $e i#no! kapitala ko$i !u upi!ali Flanovi društva i ko$i !e navodi u aktima društva. -o!ebnim #akonom #a društva ko$a obavl$a$u po!ebne d$elatno!ti može !e utvrditi veGi i#no! o!novno= kapitala.e=i!tar društava obu.e=i!tar@: @2. re=i!tar!ki.1D/S5). 7avno!t re=i!tra@: @3. 2io o!novno= kapitala ko$i $e $ednak ulo#ima u =otovini može biti potpuno ili d$elimiFno uplaGen (upi!an ali neuplaGen o!novni kapital .@ 0 an (" Ilan &2. +!novni kapital društva !e može uveGavati ili uman$ivati: meHutim u !luFa$u uman$ivan$a kapitala o!novni kapital ne može biti uman$en i!pod i#no!a minimalno= o!novno= kapitala utvrHeno= ovim #akonom. i!prava.? & pore#ni bro$ društva. briše !e. mi$en$a !e i =la!i6 @-oda<i o društvu utvrHeni ovim #akonom upi!u$u !e u $avni re=i!tar ko$i vodi in!titu<i$a odreHena po!ebnim #akonom ko$im !e u!po!tavl$a i ureHu$e or=ani#a<i$a i naFin rada $avno= re=i!tra pravni. o!oba (u dal$em tek!tu6 re=i!tar društava . Ilan (. . .e=i!tar!ke i!prave@ i @&. -ri$ava upi!a@.@ 0 an %" Ilan 3C.e=i!tar!ki poda<i@: @%. . .@ 0 an &" Ilan %&. 2. 4 =lavi @0//9.

to=a dana !amo prema treGim li<ima #a ko$e društvo na ko$e !e upi! odno!i dokaže da !u #nala ili mo=la #nati #a podatke i i!prave predate u re=i!tar!ki !pi! ili upi!ane u re=i!tar društava. ovo= #akona ili propi!om done!enim na o!novu to= #akona. u !kladu !a !tavom ". mi$en$a !e i =la!i6 @4 re=i!tar društava upi!u$u !e !l$edeGi poda<i o identitetu društva6 ".@ 0 an )" Ilan &3. ovo= Flana: ob$avl$eni poda<i ne obave#u$u treGa li<a: ali !e ona mo=u po#vati na ob$avl$ene podatke: o!im ako društvo na ko$e !e oni odno!e dokaže da !u treGa li<a #nala ili mo=la #nati #a podatke i i!prave predate u re=i!tar!ki !pi! ili upi!ane u re=i!tar društava. "292'.@ 0 an *" Ilan &%. ime i pre#ime: adre!a prebivališta: >unk<i$a i obim ovlašten$a li<a ovlašteni. admini!trativni. ovo= #akona ili propi!om done!enim na o!novu to= #akona. ovo= #akona: i adre!a !$edišta društva? 2.t$evu #aintere!irano= li<a: u# naknadu !tvarni. troškova po tari>i utvrHeno$ i ob$avl$eno$ u !kladu !a po!ebnim #akonom i# Flana &". #a #a!tupan$e društva? i (. Fi#iFko i pravno li<e na ko$e !e odno!i podatak upi!an u re=i!tar društava ne može i!ti<ati pri=ovor dru=o$ !trani ko$a !e po#iva na ta$ podatak.@ 0 an !!" Ilan &(.@ 0 an !+" Ilan &&.$ešen$e o upi!u podataka u re=i!tar društava po !lužbeno$ dužno!ti !e ob$avl$u$e u @Službenim novinama Federa<i$e BiH@ i u dru=om štampanom $avnom =la!ilu redovno do!tupnom na <i$elom podruF$u Federa<i$e: odreHenom po!ebnim #akonom i# Flana &". >irma: !$edište: d$elatno!t i li<e ovlašteno #a #a!tupan$e podružni<e. mi$en$a !e i =la!i6 @. puna >irma i: ako po!to$i: !kraGena >irma: !ve u !kladu !a odredbama Fl. oblik društva? 3. mi$en$a !e i =la!i6 @-oda<i i i!prave upi!ani u re=i!tar društava mora$u biti do!tupni #a uvid i !aFin$avan$e kopi$a: ukl$uFu$uGi i ov$eru v$erodo!to$no!ti: po #a. podružni<e? &. 4 !luFa$u da !u poda<i i i!prave predati u re=i!tar!ki !pi! ili upi!ani u re=i!tar društava ra#liFiti od podataka ob$avl$eni. d$elatno!t? %. mi$en$a !e i =la!i6 9C .

ud$ela: i!ka#ana pro<entualnim uFešGem u o!novnom kapitalu: #a !vako= Flana društva ! o=raniFenom od=ovornošGu? & o#naka kla!e: bro$ i nominalna vri$edno!t dioni<a dioniFko= društva: po kla!ama. u re=i!tar društava upi!u$u !e u re=i!tar društava.ran$u$u i u re=i!tru društava. ulo=a komanditora u komanditnom društvu i Flanova društva ! o=raniFenom od=ovornošGu? % ukupan bro$ ud$ela i vi!ina pripada$uGi. 0 an !'" Ilan (". mi$en$a !e i =la!i6 @4 re=i!tar društava upi!u$e !e #abil$ežba pokretan$a po!tupka likvida<i$e ili !teFa$a društva: ime i pre#ime i adre!a prebivališta likvida<iono= ili !teFa$no= upravnika i datum obu!tavl$an$a ili okonFan$a po!tupka@. i i#no! uplaGeni.@4 re=i!tar društava upi!u$u !e !l$edeGi poda<i o Flanovima: ulo#ima i od=ovorno!ti #a obave#e društva: o!novnom kapitalu društva: ud$elima i dioni<ama u društvu6 " ime i pre#ime i adre!a prebivališta: ili >irma i adre!a !$edišta: Flanova društva ! neo=raniFenom !olidarnom od=ovornošGu: komanditno= društva i društva ! o=raniFenom od=ovornošGu? 2 vi!ina u=ovoreno= (upi!ano= i i#no! uplaGeno= o!novno= kapitala dioniFko= društva i društva ! o=raniFenom od=ovornošGu? 3 i#no! u=ovoreni.e=i!tar!ki !ud@ #am$en$u$u !e ri$eFima6 @. mi$en$a !e i =la!i6 @Zakonom i propi!ima i# Flana &".@ 0 an !&" 4 Flanu ('. 0 an !$" Ilan &C. mi$en$a !e i =la!i6 @-ri$avu #a upi! u re=i!tar društava ovlašteno i dužno $e podni$eti li<e ko$e $e po aktima društva ovlašteno #a #a!tupan$e društva. (upi!ani. mi$en$a !e i =la!i6 99 .e=i!tar društava@: a ri$eFi @!ud!ki re=i!tar@ brišu !e. ovo= #akona odreHu$u !e i!prave ko$e !e upi!u$u i po.@ 0 an !%" Ilan &9. ri$eFi6 @.@ 0 an !#" Ilan &B. -rom$ene podataka i i!prava upi!ani. !tav 3.

i!pred to= Flana? (9.@ 0 an !*" 4 Flanu (3. #am$en$u$e !e ri$eFima @re=i!tar društava@ u od=ovara$uGim padežima.: 29'. ovo= Flana: dioniFari ili vla!ni<i ud$ela !po$eno=: pripo$eno= ili podi$el$eno= društva dobi$a$u dioni<e (ud$ele društva !l$ednika: u# mo=uGno!t i!plate u nov<u do "'E ukupne nominalne vri$edno!ti dioni<a (ud$ela ko$e društva !l$edni<i emitu$u po tom o!novu. i u na!lovu od$el$ka &. !t. društava ukupnu imovinu i obave#e: ili: o!nivan$em novi. i u na!lovu od$el$ka &.: 3C".: 29.: 3(3.: 3"C. 4 !luFa$evima !pa$an$a: pripa$an$a ili pod$ele društva: u !mi!lu odredaba !t. ". društava: kada društvo ko$e !e di$eli prene!e na dva ili više novi.@Sudovi: upravni or=ani i dru=e in!titu<i$e: ko$i !u #akonom ovlašteni #a odobravan$e i/ili nad#or o!nivan$a i/ili po!lovan$a društava: emi!i$e i prometa vri$edno!ni.: 33%. do 3. i!pred to= Flana? 2%.: 2'.: 3"%. &. 0 an !)" Ilan (2.: "9.: 29(.: 39.: 99.@ 0 an !(" . naFina6 pripa$an$em: kada društvo ko$e !e di$eli prene!e na dva ili više po!to$eGi.: 9(. papira: dužni !u be# odla=an$a pi!meno i#vi$e!titi re=i!tar društava o !a#nan$ima !teFenim u vršen$u nadležno!ti ko$a dovode u !umn$u potpuno!t i taFno!t podataka i i!prava upi!ani.: 299.: 29&.: 3(B. 2ruštvo !e može pripo$iti preno!om imovine i obave#a be# provoHen$a likvida<i$e dru=om društvu: ko$e po!ta$e n$e=ov pravni !l$ednik.: BB. mi$en$a$u !e i =la!e6 @+dluku o !pa$an$u: pripa$an$u: pod$eli ili prom$eni oblika društva: u društvu ! neo=raniFenom !olidarnom od=ovornošGu i komanditnom društvu dono!e Flanovi društva: a u društvu ! o=raniFenom od=ovornošGu i dioniFkom društvu: takvu odluku dono!i !kupština društva: na naFin utvrHen o!nivaFkim aktom ili !tatutom: u !kladu !a #akonom.: 3('. i 3C&.: B2.: %2.: 3&9.: 3"B.: C'.: B'. Svako društvo: i!kl$uFu$uGi društvo !a neo=raniFenom !olidarnom od=ovornošGu: može promi$eniti oblik. društava ukupnu imovinu i obave#e. "'' . 2ruštvo !e može podi$eliti preno!om imovine i obave#a be# provoHen$a likvida<i$e na dva ili više društava: ko$a po!ta$u n$e=ovi pravni !l$edni<i: !olidarno od=ovorni #a n$e=ove obave#e na $edan od !l$edeGi.: 2&C.: 3B&.: 32B. mi$en$a !e i =la!i6 @2va ili više društava mo=u !e !po$iti tako da preno!om imovine i obave#a be# provoHen$a likvida<i$e o!nu$u novo društvo: ko$e po!ta$e n$i. i!pred to= Flana? 32(.: "2(.: 3(2. 4 po!tupku !pa$an$a: i!tov$etnu odluku mora$u doni$eti !va društva ko$a !e !pa$a$u: a u po!tupku pripa$an$a: i!tov$etnu odluku mora$u doni$eti društvo ko$e !e pripa$a i društvo ko$em !e ono pripa$a.: 9'. ". briše !e.i$eFi6 @!ud!ki re=i!tar@ u Fl.: (9. i u na!lovu od$el$ka %.ov pravni !l$ednik. i 2. u re=i!tar društava.: C".@ Stav 3.: 3".: ""B.: B3.: B9"".: 3B%.

ko$i =la!i6 @+dluku o nam$eravano$ reor=ani#a<i$i društvo $e dužno ob$aviti u !red!tvima $avno= in>ormi!an$a@. bi !e došlo korišten$em dru=i. 4 Flanu C&. metoda i mišl$en$e o relativnom #naFa$u !vako= od metoda u utvrHivan$u om$era #am$ene? 3 opi! problema vrednovan$a !a ko$im !e revi#or !uoFio: ako $e!te. i#a ri$eFi6 @Flanove društva@ doda$u !e ri$eFi6 @i pov$erio<e društva@. !tav ". ovo= Flana: plan reor=ani#a<i$e obave#no !adrži i !l$edeGe dodatne elemente6 " om$er #am$ene prava? 2 u!love aloka<i$e dioni<a ili ud$ela i i#no! i!plata u nov<u? 3 prava u društvima !l$edni<ima ko$a pripada$u vla!ni<ima dioni<a ili ud$ela podi$el$eno= društva ko$i !u !adržavali po!ebna prava: kao i vla!ni<ima dru=i. vri$edno!ni.@ 0 an ##" Ilan ((. ko$i =la!i6 @4 !luFa$u pod$ele društva: u# elemente i# !tava ". u utrHivan$u om$era #am$ene? 2 mišl$en$e revi#ora da li $e primi$en$en od=ovara$uGi metod: na#naku vri$edno!ti do ko$i. B&. !tav 2. doda$e !e novi !tav 2. 0 an #!" 4 Flanu (&. doda$e !e novi !tav 2. papira podi$el$eno= društva? i % opi! i aloka<i$u imovine i obave#a ko$i !e preno!e na !vako društvo !l$ednika. ri$eF6 @predu#eGe@ #am$en$u$e !e ri$eF$u6 @društvo@ u od=ovara$uGim padežima. /#a !tava ". mi$en$a !e i =la!i6 @-lan reor=ani#a<i$e obave#no !adrži pi!meni i#v$ešta$ revi#ora o raFunovod!tvenim i!ka#ima društava uFe!nika: ko$i ukl$uFu$e i6 " na#naku metoda korišteni. i 2%(.: 23%. Ilan 2%.@ 0 an #$" 4 Fl. bro$6 @C".@ #am$en$u$e !e bro$em6 @C2.@ 0 an #&" "'" .0 an #+" 4 Flanu (%. i#a !tava ".

""(. .@ 4 !tavu ".: "3B. i 2'2. B i 9 mi$en$a$u !e i =la!e6 @B <i$enu ili naFin odreHivan$a <i$ene dioni<e prilikom emi!i$e: ko$a mora biti i!ta #a !ve upi!nike? 9 u !luFa$u emi!i$e putem #atvorene proda$e u ko$o$ $e predviHeno plaGan$e dioni<a preno!om !tvari ili prava: opi!: naFin pro<$ene i pro<i$en$enu vri$edno!t !tvari ili prava: ko$ima !e plaGa$u dioni<e: om$er n$i. Ilan 2B.@ 0 an #*" 4 Flanu "33. !tav ". ri$eFi6 @=odinu dana @ #am$en$u$u !e ri$eFima6 @še!t m$e!e<i@.t$ev #a upi! u re=i!tar emitenata vri$edno!ni. 0 an $!" 4 Flanu "%2.: "((.: "39.4 Fl. 0 an $+" 4 Flanu "3&.: "%B. 0 an #'" 4 Flanu "2'. papira kod *omi!i$e (u dal$em tek!tu6 re=i!tar emitenata : na$ka!ni$e "& dana od dana održavan$a o!nivaFke !kupštine. mi$en$a !e i =la!i6 @8i$ena dioni<e prilikom emi!i$e ne može biti niža od n$ene nominalne vri$edno!ti.ove #am$ene #a dioni<e i m$e!to: naFin i rok #a preda$u !tvari ili preno! prava ko$ima !e plaGa$u dioni<e. 4 Flanu "2%. "'2 . !tav ". !tav ".: u taF<i %. u taF<i % ri$eF6 @nakon@ #am$en$u$e !e ri$eF$u6 @prilikom@. briše !e.a#lika <i$ene dioni<e prilikom emi!i$e i#nad n$ene nominalne vri$edno!ti Fini dioniFku premi$u. i!pred ri$eFi6 @prava@ doda$u !e ri$eFi6 @u !luFa$u emi!i$e dioni<a nove kla!e:@ u taF<i C i#a ri$eFi6 @banke@ doda$e !e ri$eF6 @depo#itara@: a taF. 4 !tavu 3. ri$eFi6 @više od polovine@ #am$en$u$u !e ri$eFima6 @više od $edne treGine@.akon održane o!nivaFke !kupštine: u !luFa$u !imultano= ili !uk<e!ivno= o!nivan$a uprava dioniFko= društva dužna $e podni$eti #a. Stav 2.@ 0 an #)" Ilan "3'. ri$eFi6 @<i$ena dioni<e nakon emi!i$e@ #am$en$u$e !e ri$eFima6 @<i$ena dioni<e prilikom emi!i$e@ u od=ovara$uGim padežima. ri$eFi6 @na$man$e dvi$e treGine@ #am$en$u$u !e ri$eFima6 @više od polovine@. !tav ". taFka "' briše !e. mi$en$a !e i =la!i6 @.

i!pred na!lova naredni. 0 an $&" 4 Dlavi @/0 9 2/+.@ 0 an $%" 4 Flanu "9&. do 9. i %. *n$i=a dioniFara@: a redni bro$evi od 3. mi$en$a !e i =la!i6 @Sman$en$e o!novno= kapitala vrši !e: prvo: povlaFen$em vla!titi. "'3 . !tav 2.: "%9. mi$en$a !e i =la!i6 @2ioniFko društvo $e dužno u !kladu !a po!ebnim #akonom i propi!om *omi!i$e: #akl$uFiti u=ovor !a . brišu !e. "%(.e=i!trom i do!taviti . St. 4 Flanu "9(. 0 an $$" Ilan "B&.: "&'. od$el$aka po!ta$u redni bro$evi od 2.0 an $#" Il. ovo= Flana ne po!to$e ili !e n$i. "9B. !tav ". brišu !e.@ 0 an $(" Il./81 / 2/+. dioni<a ko$e drži društvo na dan donošen$a odluke: a #atim: odu!ta$an$em od emi!i$e dioni<a ko$e ni!u u <$elini uplaGene do dana donošen$a odluke o !man$en$u o!novno= kapitala.e=i!tru podatke o dioni<ama i dioniFarima: u roku od 3' dana od dana upi!a u re=i!tar emitenata. ri$eFi6 @liFno ili putem punomoGnika@: brišu !e.ovim korišten$em ne do!tiže i#no! !man$en$a o!novno= kapitala utvrHen odlukom: !man$en$e o!novno= kapitala do ukupno= i#no!a utvrHeno= odlukom vrši !e !man$ivan$em nominalne vri$edno!ti dioni<a ko$e drže dioniFari: do na$niže= i#no!a utvrHeno= Flanom "2B. i &. brišu !e. !tav 2. 0 an $*" Ilan 2''./I). 0 an $)" 4 Flanu "99. i "&". u !t. %. briše !e. ovo= #akona: ili otkupom i povlaFen$em dioni<a ko$e drže dioniFari. 4koliko mo=uGno!ti #a !man$en$e o!novno= kapitala u !kladu !a !tavom ". i "9C.: "%C. Ilan 3(.: "%B./@: briše !e na!lov od$el$ka @2. do "'. i#a ri$eFi6 @kla!e@ doda$u !e ri$eFi6 @ima$u i!tu nominalnu vri$edno!t i@. ".

0 an %+" Ilan 2'". mi$en$a !e i =la!i6 @2ioniFar $e obave#an uplatiti <i$enu dioni<e prilikom emi!i$e: u i#no!u: na naFin i u roku utvrHenom odlukom o emi!i$i. 2ioniFko društvo može od dioniFara #a;ti$evati doplatu #a obiFnu dioni<u prilikom n$ene konver#i$e u prioritetnu dioni<u: u !kladu !a odlukom o konver#i$i.@ 0 an %!" 4 Flanu 2'C. !tav 2.: ri$eFi6 @kn$i=u dioniFara@ #am$en$u$u !e ri$eFima6 @li!tu dioniFara kod .e=i!tra@. 0 an %#" 4 Flanu 2"'. ri$eFi6 @be# o=raniFen$a@ brišu !e. /#a !tava ". doda$e !e novi !tav 2. ko$i =la!i6 @-roda$a ili preno! dioni<a po dru=om o!novu: i!kl$uFu$uGi na!l$eHivan$e: može !e i!kl$uFiti #a odreHeni period ili na dru=i naFin o=raniFiti: odlukom o emi!i$i dioni<a putem #atvorene proda$e ko$a u tom !mi!lu proi#vodi uFinak prema !vim kup<ima ti; dioni<a: i u=ovorom #akl$uFenim i#meHu dioniFara: ko$i obave#u$e !amo n$e=ove potpi!nike.@ 0 an %$" Ilan 2"". briše !e. 0 an %%" 4 Flanu 2"3. !tav ". ri$eFi6 @po <i$eni po ko$o$ !u ponuHene $avno!ti i@ brišu !e. Stav 2. mi$en$a !e i =la!i6 @+dluka o emi!i$i: $avni po#iv #a upi! novi; dioni<a ko$e !e emitu$u putem $avne ponude: kao i ponuda #a kupn$u dioni<a ko$e !e emitu$u putem #atvorene proda$e: mora$u !adržavati na#naku da li $e #adržano: o=raniFeno ili i!kl$uFeno pravo po!to$eGi; dioniFara na kupn$u novi; dioni<a radi #adržavan$a uFešGa u o!novnom kapitalu: u !kladu !a !tavom ". ovo= Flana.@ 0 an %&" 4 Flanu 2"%. !tav ". i#a ri$eFi6 @kori!te@ doda$e !e ri$eF6 @to@: ri$eFi6 @i# !tava ". ovo= Flana@ i ri$eFi6 @i# $avno= po#iva@: brišu !e.

"'%

/#a !tava ". doda$u !e novi !t. 2. i 3. ko$i =la!e6 @-ravo preFe kupn$e dioni<a ni$e preno!ivo. 4 o!tvarivan$u prava i# Flana 2"3. ovo= #akona: dioniFari mo=u #akl$uFiti pi!ani u=ovor o kupovini dioni<a nove emi!i$e: ko$i !adrži bro$ dioni<a upi!ani; od !vako= potpi!nika u=ovora i #am$en$u$e po$edinaFne i#$ave o upi!u i li!tu upi!nika.@ 0 an %'" Ilan 2"&. m$en$a !e i =la!i6 @-ravo preFe kupn$e dioni<a po$edinaFne emi!i$e može !e i!kl$uFiti ili o=raniFiti odlukom !kupštine dioniFko= društva: ko$a !e dono!i natpoloviFnom veGinom =la!ova ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a.@ 0 an %(" 4 Flanu 2"B. !tav ". na kra$u reFeni<e um$e!to taFke !tavl$a !e #are# i doda$u ri$eFi6 @odlukom !kupštine i# Flana "3". ili odlukom nad#orno= odbora i# Flana "32. ovo= #akona: done!enom na o!novu i u okviru odluke !kupštine i# Flana "3". ovo= #akona ko$om $e i#vršen ra!pored dobiti #a tu nam$enu.@ 0 an %)" 4 Flanu 2"C. !tav 3. ri$eFi6 @po <i$eni nakon emi!i$e ili na$višo$ <i$eni dioni<a na ber#i ili dru=om ureHenom $avnom tržištu@ #am$en$u$u !e ri$eFima6 @po praviFno$ tržišno$ vri$edno!ti@. 4 !tavu %. i#a ri$eFi6 @ureHu$e@ doda$u !e ri$eFi6 @odlukom o emi!i$i: u !kladu !a@. Ilan %9. 4 Flanu 223. !tav 2. bro$ @"%(.@ #am$en$u$e !e bro$em @2"3.@: a bro$ @"&".@ #am$en$u$e !e bro$em @2"&.@ 0 an &+" 4 Flanu 239. u taF<i 3 um$e!to taFke !tavl$a !e @i@: a i#a taFke 3 doda$e nova taFka % ko$a =la!i6 @% odbor #a revi#i$u@. 0 an &!" 4 Flanu 2%'. !t. 3.: %. i &. mi$en$a$u !e i =la!e6 @.adom !kupštine pred!$edava pred!$ednik nad#orno= odbora: ili $edan od n$e=ovi; Flanova: kada #bo= !pri$eFeno!ti pred!$ednika ili i# dru=i; ra#lo=a tako odluFi nad#orni odbor. Skupština bira dva dioniFara ko$i ov$erava$u #api!nik !kupštine. -red!$ednik i Flanovi nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u: direktor i dru=i Flanovi uprave dužni !u pri!u!tvovati !kupštini.@

"'&

0 an &#" 4 Flanu 2%". !t. ".: 2. i 3. mi$en$a$u !e i =la!e6 @Skupština !e održava na$man$e $ednom =odišn$e: radi i#$ašn$avan$a o =odišn$em i#v$ešta$u društva: ko$i ukl$uFu$e >inan!i$!ke i#v$ešta$e društva i i#v$ešta$e revi#ora: nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u. Skupštinu !a#iva nad#orni odbor: po vla!tito$ ini<i$ativi: pri$edlo=u uprave ili #a;t$evu ovlašteni; dioniFara: a može $e !a#vati ovlašteni dioniFar ili =rupa dioniFara u !luFa$evima utvrHenim ovim #akonom. -ravo odluFivan$a u !kupštini ima dioniFar ko$i !e na li!ti dioniFara kod .e=i!tra nala#io 3' dana pri$e datuma održavan$a !kupštine ili po!l$edn$e= radno= dana ko$i pret;odi tom roku ako on pada u neradni dan.@ /#a !tava %. doda$u !e novi !t. %.: &. i (. ko$i =la!e6 @4tvrHivan$e kvoruma i re#ultata =la!an$a na !kupštini vrši odbor #a =la!an$e: u !a!tavu od na$man$e tri Flana: ko$e imenu$e nad#orni odbor odlukom o !a#ivan$u !kupštine. Skupštini društva mo=u pri!u!tvovati dioniFari ili punomoGni<i dioniFara: ko$i !u !e pri$avili odboru #a =la!an$e pri$e poFetka rada !kupštine u roku utvrHenom !tatutom: ko$i ne može biti duži od tri dana pri$e dana odreHeno= #a održavan$e !kupštine. ,aFin i rok pri$avl$ivan$a #a pri!u!tvo !kupštini obave#no !e ob$avl$u$u u obav$ešten$u o !a#ivan$u !kupštine.@ 0 an &$" 4 Flanu 2%2. !tav ". mi$en$a !e i =la!i6 @+bav$ešten$e o dnevnom redu: m$e!tu: datumu i vremenu održavan$a !kupštine: te naFinu davan$a punomoGi i naFinu =la!an$a na !kupštini mora biti ob$avl$eno na$man$e u $ednom dnevnom li!tu ko$i !e i#da$e u Federa<i$i: na$ka!ni$e 3' dana pri$e datuma odreHeno= #a #a!$edan$e !kupštine.@ /#a !tava 2. doda$e !e novi !tav 3. ko$i =la!i6 @+!im ob$avl$ivan$a i do!tavl$an$a obav$ešten$a u !kladu !a odredbama !t. ". i 2. ovo= Flana: dioniFko društvo !a velikim bro$em dioniFara dužno $e o!i=urati i dodatno ob$avl$ivan$e: u !luFa$evima: pod u!lovima i na naFin utvrHenim propi!ima *omi!i$e.@ 0 an &%" 4 Flanu 2%3. !tav ". mi$en$a !e i =la!i6 @2ioniFar ili =rupa dioniFara !a na$man$e &E ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a ima pravo pi!meno predložiti pitan$a i pri$edlo=e odluka #a uvrštavan$e na dnevni red naredne !kupštine društva: u !vako doba pri$e ob$avl$ivan$a obav$ešten$a o održavan$u !kupštine: kao i i#m$enu

"'(

!tav ". mi$en$a !e i =la!i6 @Skupština može odluFivati ukoliko $e na n$o$ #a!tupl$eno: više od 3'E ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a. bro$6 @%&@ #am$en$u$e !e bro$em6 @3'@. Stav %.@ 0 an &'" 4 Flanu 2%&. mi$en$a !e i =la!i6 @4 !luFa$u i# !tava 2. ovo= #akona. !tav ".dnevno= reda i pri$edlo=a odluka !kupštine ko$a $e !a#vana: na$ka!ni$e o!am dana od dana ob$avl$ivan$a obav$ešten$a i# Flana 2%2. papira? 3 o=raniFen$u ili i!kl$uFen$u prava preFe kupn$e novi. dioni<a po!to$eGe ili nove kla!e i emi!i$i obve#ni<a i dru=i.@ Stav 3. mi$en$a !e i =la!i6 @Skupština dioniFko= društva odluFu$e o6 " poveGan$u i !man$en$u o!novno= kapitala? 2 emi!i$i novi. ovo= Flana.@ 0 an &&" 4 Flanu 2%%. mi$en$a !e i =la!i6 @Ai<a i# !tava ".odno= podnošen$a #a. vri$edno!ni. dioni<a po!to$eGe ili nove kla!e? % u!va$an$u =odišn$e= i#v$ešta$a društva: ko$i ukl$uFu$e >inan!i$!ki i#v$ešta$ i i#v$ešta$e revi#ora: nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u? & ra!poredu dobiti i i!plati dividende? ( naFinu pokriGa =ubitka? "'B . doda$e !e novi !tav %. ovo= Flana: ponovno !a#vana !kupština može odluFivati ukoliko $e na n$o$ #a!tupl$eno više od "'E ukupno= bro$a dioni<a ! pravom =la!a.@ 0 an &(" Ilan 2%(. !tav 2. i 3. dužniFki.@ /#a !tava 3. ko$i =la!i6 @Statutom dioniFko= društva može !e utvrditi veGi: ali ne man$i pro<enat od i#no!a utvrHeni. ovo= Flana ovlaštena !u nepo!redno !a#vati !kupštinu: be# pret. u !t. dioni<a: u okviru odluke o emi!i$i novi. ".t$eva nad#ornom odboru: u !luFa$u da pet m$e!e<i po i!teku po!lovne =odine nad#orni odbor ni$e !a#vao !kupštinu radi i#$ašn$avan$a o =odišn$em i#v$ešta$u društva: ko$i ukl$uFu$e >inan!i$!ki i#v$ešta$ i i#v$ešta$e revi#ora: nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u.

odne =odine: kao i o takvo$ tran!ak<i$i u man$em obimu #a Fi$e odobren$e $e ovlašten nad#orni odbor: ako on takvu predloženu tran!ak<i$u ni$e odobrio $edno=la!nom odlukom? "" i#boru i ra#r$ešen$u Flanova nad#orno= odbora po$edinaFno? "2 i#boru van$!ko= revi#ora i i#boru i ra#r$ešen$u Flanova odbora #a revi#i$u? "3 o!nivan$u: reor=ani#a<i$i i likvida<i$i !up!idi$arni.@ 0 an &)" 4 Flanu 2%B. dioni<a ! pravom =la!a: #a$edniFkim =la!an$em !vi. dioni<a ! pravom =la!a o pitan$ima #a ko$a $e po$edinim odredbama ovo= #akona i#riFito tako propi!ano: ukl$uFu$uGi odvo$eno =la!an$e po kla!ama dioni<a: a natpoloviFnom veGinom #a!tupl$eni. ovo= #akona.@ 0 an '+" Ilan 2&'. kla!a dioni<a: odluFu$e o !vim o!talim pitan$ima i# !vo$e nadležno!ti: o!im i#bora Flanova nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u ko$i !e vrši u !kladu !a odredbama Flana 2(2. i C. i#a ri$eFi6 @uvid u@ doda$u !e ri$eFi6 @li!tu dioniFara:@ a i#a ri$eFi6 @revi#i$u i@ doda$u !e ri$eFi6 @uvid u !ve@. Skupština $e dužna na$ka!ni$e še!t m$e!e<i od #avršetka po!lovne =odine odluFiti o =odišn$em i#v$ešta$u društva: ko$i ukl$uFu$e >inan!i$!ki i#v$ešta$ i i#v$ešta$e revi#ora: nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u: te o ra!poredu dobiti ili naFinu pokriGa =ubitka #a tu po!lovnu =odinu. !tatuta? "% naknadama Flanovima nad#orno= odbora i odbora #a revi#i$u? "& i#m$enama i dopunama odredaba !tatuta ko$e !e ne odno!e na pitan$a i# taF. mi$en$a !e i =la!i6 @-ravo uFešGa u radu i odluFivan$u !kupštine dioniFko= društva dioniFar može o!tvariti liFno ili putem punomoGnika: ko$i $e dužan po!tupati u !kladu !a uputama dioniFara: a ako upute ni$e dobio: u !kladu !a ra#umnom pro!udbom na$bol$e= intere!a dioniFara 9 vla!todav<a. mi$en$a !e i =la!i6 @Skupština odluFu$e dvotreGin!kom veGinom #a!tupl$eni. 0 an &*" Ilan 2%C. društava dioniFkom društvu ili dioniFko= društva dru=om društvu? C prom$eni oblika i pod$eli dioniFko= društva? 9 pre!tanku dioniFko= društva !a provoHen$em likvida<i$e i o odobravan$u poFetno= likvida<iono= bilan!a i #avršno= raFuna po okonFan$u po!tupka likvida<i$e? "' kupovini: proda$i: ra#m$eni: u#iman$u ili davan$u u li#in=: u#iman$u ili davan$u kredita: i dru=im tran!ak<i$ama: direktno ili po!red!tvom !up!idi$arni. ": 2: B. "'C . ovo= Flana ili dru=a pitan$a o ko$ima: u !kladu !a #akonom ili !tatutom društva: !kupština dono!i po!ebne odluke Fi$i pravni uFinak ukl$uFu$e i#m$enu od=ovara$uGi.B !pa$an$u !a dru=im društvima i pripa$an$u dru=i. društava: i odobravan$u n$i. društava: u toku po!lovne =odine u obimu veGem od treGine kn$i=ovod!tvene vri$edno!ti imovine dioniFko= društva po bilan!u !tan$a na kra$u pret. odredaba !tatuta društva? i "( dru=im pitan$ima bitnim #a po!lovan$e dioniFko= društva: u !kladu !a #akonom i !tatutom dioniFko= društva.ovi.

društvu putem pošte: >ak!a ili e9maila pri$e datuma održavan$a !kupštine. ovo= Flana: društvo $e dužno otkupiti n$e=ove dioni<e u roku od tri m$e!e<a od dana pri$ema #a.odnu po!lovnu =odinu: #a. i potpi!ani. dioni<a po!to$eGe ili nove kla!e? % prom$ena oblika: pod$ela ili !pa$an$e društva: ili pripa$an$e društva dru=om društvu ili obrnuto.t$eva: u# i!platu po praviFno$ tržišno$ vri$edno!ti #a period od dana ob$avl$ivan$a obav$ešten$a do datuma održavan$a !kupštine. /#u#etno od !tava ". papira i udružen$e !a !vo$!tvom pravno= li<a o!novano i re=i!trirano radi udruživan$a i #a!tupan$a dioniFara: u ko$im !luFa$evima ovlašten$a i# punomoGi vrši #akon!ki ili opunomoGeni #a!tupnik takvo= pravno= li<a. li!tiGa do!tavl$eni.t$ev da društvo otkupi n$e=ove dioni<e. "'9 . mi$en$a !e i =la!i6 @2ioniFar ko$i $e: pi!anom i#$avom do!tavl$enom nad#ornom odboru pri$e datuma održavan$a !kupštine ili u!meno u #api!nik pri$e poFetka =la!an$a na !kupštini: i#$avio da !e protivi pri$edlo=u odluke ko$a u#roku$e #naFa$ne prom$ene u društvu ili pravima dioniFara: a ko$u $e !kupština potom u!vo$ila: ima pravo u roku od o!am dana od dana održavan$a !kupštine podni$eti pi!ani #a.t$ev ili: ako i. 4 !mi!lu !tava ". ovo= Flana: !matraGe !e da #naFa$ne prom$ene u društvu ili pravima dioniFara u#roku$e odluka !kupštine ko$om !e u!va$a ili odobrava6 " emi!i$a novi. -unomoG #a uFešGe u radu i odluFivan$u !kupštine dioniFko= društva da$e !e u obliku pi!ane i#$ave: potpi!ane od !trane dioniFara 9 vla!todav<a i punomoGnika: i do!tavl$a !e dioniFkom društvu liFno: poštan!kom pošil$kom: >ak!om ili putem e9maila: na$ka!ni$e u roku ko$i $e !tatutom ili odlukom društva utvrHen #a re=i!tra<i$u dioniFara #a uFešGe u radu !kupštine. dioni<a u okviru odluke o emi!i$i novi. ovo= Flana: te danom upi!a kod . dioni<a po!to$eGe ili nove kla!e? 2 emi!i$a obve#ni<a #am$en$ivi. 4 !luFa$u da obave#e društva i# !tava 3. ovo= Flana u# !man$en$e bro$a dioni<a ili otkupne <i$ene !ra#m$erno navedenim o=raniFen$ima: a preo!tali dio #a.t$eva i# !tava ". =la!aFki.+!im !vako= po!lovno= !po!obno= >i#iFko= li<a: punomoGnik može biti pravno li<e re=i!trirano #a po!love po!redovan$a u prometu vri$edno!ni. ovo= Flana ukl$uFu$u otkup dioni<a ukupne nominalne vri$edno!ti veGe od "'E o!novno= kapitala društva i praviFne tržišne vri$edno!ti u ukupnom i#no!u veGem od #bira i#no!a re#ervi i #adržane dobiti prema bilan!u !tan$a društva #a pret.t$eva u dal$em roku od še!t m$!e<i. #a dioni<e društva ili obve#ni<a ! pravom preFe kupn$e dioni<a društva? 3 o=raniFen$e ili i!kl$uFen$e prava preFe kupn$e novi. $e više: !vaki od #a. ovo= Flana društvo $e dužno i!puniti u roku i# !tava 3. ovo= Flana: u dioniFkom društvu !a velikim bro$em dioniFara: i to u !luFa$evima: pod u!lovima i na naFin utvrHenim !tatutom društva u !kladu ! propi!ima *omi!i$e: pravo uFešGa u odluFivan$u !kupštine dioniFar može o!tvariti =la!an$em putem popun$eni. -o #a. -unomoG pre!ta$e ako !e dioniFar 9 vla!todava< re=i!tru$e #a uFešGe i pri!u!tvu$e !kupštini ! i#riFitom i!ka#anom nam$erom da liFno =la!a: #atim: i#davan$em punomoGi dru=om li<u ili opo#ivom punomoGi u obliku pi!ane i#$ave potpi!ane od !trane dioniFara 9 vla!todav<a: !a uFinkom danom do!tavl$an$a društvu u !kladu !a !tavom 2.@ 0 an '!" Ilan 2&&.t$evu dioniFara i# !tava ".e=i!tra preno!a dioni<a od !trane dioniFara 9 vla!todav<a.

!tav 2. i#a ri$eFi6 @pri$ema@ doda$e !e ri$eF6 @uredno=@.@ 0 an '#" 4 Flanu 2&9. i#a ri$eFi6 @Flana 2('. ": 2: 3: i %. doda$e !e novi !tav 3. doda$e !e novi !tav &.itnim !luFa$evima utvrHenim !tatutom društva može !e utvrditi i kraGi rok od roka i# !tava ". !tav 2. mi$en$a !e i =la!i6 @2ioniFko društvo podno!i *omi!i$i #a.@ 0 an '%" 4 Flanu 2B&. ovo= Flana: dioniFar ima pravo i!pun$en$e obave#e društva #a. i#a !tava 2.t$ev #a odobren$e prom$ene oblika potpi!an od Flanova nad#orno= odbora: ko$i !u =la!ali #a pri$edlo=e odluka o prom$eni oblika i Flanova uprave ko$i !u predložili plan reor=ani#a<i$e i odluku o prom$eni oblika @: a u !tavu 2. direktora: kako $e to utvrHeno !tatutom. !tav ".ti$evati podnošen$em tužbe nadležnom !udu.: ko$i =la!i6 @4 . ko$i =la!i6 @Skupština može ra#ri$ešiti pred!$ednika i Flanove nad#orno= odbora i pri$e i!teka perioda na ko$i !u imenovani. mi$en$a !e i =la!i6 @4pravu dioniFko= društva Fini direktor: ili direktor i $edan ili više i#vršni.@ 0 an '$" 4 Flanu 2(B. ovo= Flana.@ 0 an '&" 4 Flanu 2C9. taFka 2 mi$en$a !e i =la!i6 @2 #a.4 !luFa$u kada društvo ni$e i!punilo obave#u otkupa dioni<a u !kladu !a !t.t$ev #a odobren$e pripa$an$a potpišu Flanovi nad#orno= odbora: ko$i !u =la!ali #a pri$edlo=e odluka o pripa$an$u i Flanovi uprave ko$i !u predložili plan reor=ani#a<i$e i odluke o pripa$an$u? i@ 0 an '(" ""' . 0 an ''" 4 Flanu 292. i#a !tava %.@ doda$u !e ri$eFi6 @i Flana 2B'.@ 4 !tavu 3.

ri$eFi6 @*omi!i$e i@ brišu !e: a u !tavu ". mi$en$a$u !e i =la!e6 @+!novni kapital društva !a o=raniFenom od=ovornošGu ! $ednim ili više o!nivaFa i#no!i na$man$e 2. briše !e. 0 an ('" """ . 0 an (%" Ilan 3C". taFka 2. ovo= #akona@. i 23.4 Flanu 29B. Zakona. 4 Flanu 3BC.@: brišu !e. 0 an (+" 4 Flanu 3"%. !t. 0 an (!" 4 Flanu 3B&. Zakona: i#a ri$eFi @#akona@ doda$u !e ri$eFi @ili u !vo$im po!lovnim pi!mima i narudžbama ne navodi !ve podatke i# Flana 2". !tav ". 4 !tavu 2. i 2. i#a ri$eFi6 @odredbama@: doda$e !e ri$eF6 @ovo=@. ". ri$eFi6 @i 3C3.''' (dvi$e. ko$a =la!i6 @2( ako i!kl$uFi ili o=raniFi pravo preFe kupn$e dioni<a protivno odredbi Flana 2"&. ". u taF<i 3 ri$eFi6 @*omi!i$e i@ brišu !e. 0 an ($" Ilan 3C'. !tav ". i 2. /#a taFke 2&. !t. ri$eFi6 @*omi!i$a ili@ brišu !e. taFka 3. ri$eF6 @o!am@ #am$en$u$e !e ri$eF$u6 @de!et@. brišu !e. doda$e !e nova taFka 2(. briše !e. 0 an '*" 4 Flanu 3'". 0ri$edno!t po$edinaFno= ulo=a ne može biti man$a od "'' (!totinu *3@. C. 0 an (&" 2anom !tupan$a na !na=u ovo= #akona pre!ta$e prim$ena Flana 3C3.: 9. Ilan B2. 0 an ')" 4 Flanu 299. #akona@.il$ade *3: ako dru=im #akonom ni$e odreHeno dru=aFi$e. !tav ". taFka 3. 5aF.

Zakona dužna !u u!kladiti !vo$ !tatut !a odredbama ovo= #akona. 0 an ((" 2ruštva ko$a !u do dana !tupan$a na !na=u ovo= #akona po!tupila po Flanu 3C2.A)31.5) F121.12S5)0. r.5) F121.Sva predu#eGa: ukl$uFu$uGi i ona !a uFešGem državno= kapitala u vla!niFko$ !trukturi: ko$a do dana !tupan$a na !na=u ovo= #akona ni!u po!tupila po Flanu 3C2. -red!$edava$uGi -red!tavniFko= doma -arlamenta Federa<i$e B/H 3u.)8/71 BiH Slavko 3atiG -.).amed /bra./I*+D 2+3) -). 0 an ()" +va$ #akon !tupa na !na=u naredno= dana od dana ob$avl$ivan$a u @Službenim novinama Federa<i$e BiH@. r. 4 !luFa$evima kada !e odredbama !tatuta društva o=raniFava$u ili uman$u$u obave#e i od=ovorno!ti Flanova or=ana društva ili prava dioniFara ili pov$erila<a društva utvrHena ovim #akonom: u po=ledu ti.imoviG: !.)8/71 BiH 3u. pitan$a nepo!redno !e prim$en$u$u odredbe ovo= #akona. Zakona: dužna !u oblik: >irmu: o!novni kapital i !tatut u!kladiti !a ovim #akonom i podni$eti pri$avu #a upi! u !ud!ki re=i!tar: u roku od o!am m$e!e<i od dana !tupan$a na !na=u ovo= #akona.12S712)0)74K/ -.A)31.imoviG ""2 .+2) -). -. -red!$edava$uGi 2oma naroda -arlamenta Federa<i$e BiH Slavko 3atiG: !.amed /bra.12S12)0)74K/ 2+3) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful