TEMA 8. Garanţii în schimburile economice internaţionale 1. 2. 3. 4.

Riscurile şi garantarea lor financiară Garanţiile personale Garanţia bancară(concept , elemente, tipuri, utilizarea) Garanţiile reale

1. Pe parcursul derulării contractului comercial pot apărea o serie de riscuri atât pentru importatori cît şi pentru exportatori Prin risc, în accepţiune largă, se înţelege posibilitatea apariţiei unei pierderi în cadrul unei tranzacţii economice internaţionale (import, export, cooperare) ca rezultat al producerii unor e!enimente, fenomene impre!izibile "auzele care generează riscurile sunt numeroase şi pot fi de natură comercială sau necomercială #unt socotite riscuri comerciale$ insol!abilitatea cumpărătorului, neplata la termen a contra!alorii mărfii sau ser!iciilor etc %n grupa riscurilor necomerciale sunt incluse cele determinate de$ starea de război, inter!enţia gu!ernamentală care implică plata, sc&imbarea regimului politic, calamităţi Pentru e!itarea sau atenuarea acestor riscuri practica internaţională a elaborat numeroase te&nici şi metode pentru utilizarea cărora este necesară$ ' cunoaşterea ansamblului metodelor utilizate în acest sens ( cunoaşterea legislaţiei şi )sau uzanţelor specifice anumitor domenii * e!aluarea anticipată cît mai realistă a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării afacerii Riscurile pot fi e!itate prin sistemul garanţiilor +acă unul dintre parteneri de contract din diferite considerente doreşte să se asigure împotri!a unui risc, el poate solicita partenerului o garanţie, care să,l asigure suplimentar pri!ind încasarea contra!alorii mărfii Garanţiile ca instituţie -uridică pot fi de două categorii$ garanţii reale şi garanţii personale %n grupa garanţiilor reale sunt incluse$ ' ga-ul . remiterea fizică de către un debitor creditorului său a uni bun mobil care în cazul în care datorită nu !a fi plătită la scadenţă !a fi !ândut ( ipoteca . constă în afectarea de +t a unui bun imobil, în asigurarea plăţii creanţei sale faţă de un creditor care rămâne în posesia debitorului * pri!ilegiile . constau în drepturile pe care le are un creditor în baza creanţei sale de a fi plătit cu preferinţă faţă de alţi creditori sau faţă de creditori ipotecari / clauze penalizatoare, ar!una etc #e constituie ca o categorie aparte de garanţii destinate să asigure executarea obligaţiilor asumate Garanţiile personale cuprind$ ' cauţiunea sau fide-usiunea(garanţia) . o persoană numită fide-usor se obligă faţă de creditorul altei persoane (debitor) să execute obligaţia acestuia ( solidaritatea . garantul îşi asumă o obligaţie identică cu cea a debitorului garantat şi se află pe acelaşi plan cu ca şi debitorul principal, este !orba de o obligaţie cu mai mulţi subiecţi sau solidaritate Prin garanţie în sens larg, se înţelege orice metodă, instrument sau anga-ament accesoriu contractului comercial internaţional pus la dispoziţia sau emis în fa!oarea unui titular de drepturi, în !irtutea contractului înc&eiat, capabil să asigure respecti!ului beneficiar , realizarea certă a drepturilor garantate sau reparaţia bănească (sau fizică) corespunzătoare pentru daunele pro!ocate de nerealizarea acestor drepturi Pornind de la definiţie obligaţiunea din contractul comercial este obligaţia principală , garanţia suplimentară este obligaţia secundară Persoana solicitată să ofere o garanţie suplimentară pri!ind îndeplinirea obligaţiei asumate prin contract are ( alternati!e$ ' poate garanta cu bunurile sale materiale, financiare sub forma ipotecii, ga-ului, le pune la dispoziţia partenerului în această situaţie apelându,se la garanţie reală

cel care în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către debitor principal. orice firmă companie industrială.o garanţie abstractă (accept financiar) acceptul bancar are la bază un titlu tras asupra băncii şi acceptat de aceasta Prin acceptul dat pe titlu .b3 2crediti!ul este un anga-ament bancar de plată independent de obligaţia contractuală.( ' ( * pot apela la o terţă persoană .au adaptat pentru garantarea altor obligaţii decât cele pure de plată +eosebirile între 2+ şi scrisoarea de credit stand. garanţia caselor de asigurare. prin care a!alistul se obligă să plătească la scadenţă suma înscrisă pe respecti!ul titlu în cazul în care nu este plătit de debitorul garantat 6nstituţia a!alului în sistemul de drept anglo.saxon este înlocuit prin două procedee specifice$ ' andosarea biletelor la ordin. banca se anga-ează necondiţionat la plată. este debitorul secundar. în cazul scrisorii de credit stand.b3 este un instrument de garantare ( în 2+ obligaţia de plată se realizează întotdeauna când sunt îndeplinite condiţiile.b3 dacă obligaţia este îndeplinită nu mai este necesară executarea ei 2!alul bancar asupra efectelor de comerţ 2!alul este o garanţie dată de regulă de o bancă înscris direct pe titlu sau într.o declaraţie de solidaritate a băncii cu debitorul #crisoarea de credit (acrediti!ul) stand.garant .o 2cest mod de garantare a cunoscut o permanentă di!ersificare legată pe de o parte de simplificarea procedeelor. garanţia comună a băncii şi contractorului. este cel în fa!oarea căruia garantul emite garanţia 0eneficiarul în baza garanţiei.a solicitat o garanţie şi drept urmare trebuie să i. statul şi reprezentanţii acestuia) 2.b3. formula de anga-ament este exprimată printr.şi asume obligaţia că !a ac&ita datoria sau că despăgubi băneşte. le îndeplineşte el cu caracter reparatoriu 1rice persoană fizică sau -uridică care dispune de un patrimoniu poate fi garant partenerul de contract (garanţie reala). comercială. metoda dată făcând parte din garanţii personale Părţile implicate în garanţie$ ordonatorul garanţiei . care să.Garanţiile personale "ontractul de garanţie personală este contractul prin care o persoană se obligă să execute prestaţia debitorului. 2cest tip de garanţie este o !ariantă a garanţiei solidare reglementată în dreptul ci!il şi este utilizată cu precădere în ţările de drept anglo. de aici iz!orând şi siguranţa plăţii 4egislaţia #52 interzice băncilor americane de a emite garanţii în fa!oarea clienţilor săi. el este cel căruia partenerul de contract (beneficiarul garanţiei) i.a îndeplinit obligaţiile asumate garantul . societate de asigurări.saxon Garanţia comună nu se deosebeşte esenţial de scrisoarea de garanţie bancară în cadrul căreia banca garantă îşi poate declara solidaritatea cu ordonatorul cu aceleaşi efecte -uridice "uprinde aceleaşi elemente cu excepţia formulei de anga-ament. în cazul în care cel pentru care garantează nu. emise de societăţi de asigurări ocupă un loc important în comerţul internaţional #pre deosebire de celelalte tipuri de . de către garant (bancă care astfel de!ine obligată la plată prin regresul asupra andosatorului) ( utilizarea de bilete la ordin garantate printr. ca document scris pe care îl deţine poate solicita executarea garanţiei . le. iar scrisoarea de credit stand. pentru suma înscrisă pe titlu.un înscris separat. scrisoarea de credit (acrediti!ul) stand. este debitorul principal. nu şi. dacă ordonatorul ca debitor principal.şi îndeplineşte obligaţia asumată. băncile au folosit acrediti!ul documentar 0ăncile a!ând dreptul să emită scrisori de credit care sunt propriile lor anga-amente de plată .b3$ ' 2+ este anga-ament ferm de a efectua plata.o ofere beneficiarul garanţiei . faţă de orice deţinător al înscrisului respecti! şi pe care îl prezintă la scadenţă Garanţia caselor de asigurare Garanţiile pri!ind acoperirea diferitor riscuri. a!alul bancar Garanţia comună a băncii şi a contractorului . iar pe de altă parte de adaptarea legislaţiilor naţionale cerinţelor tranzacţiilor internaţionale #unt cunoscute următoarele tipuri de garanţii personale$ garanţia bancară. garantând cu propriul patrimoniu în cazul în care acesta nu ar îndeplini.

în calitate de garant se obligă la plata în fa!oarea beneficiarului %n funcţie de modul în care băncile se anga-ează la plată. reprezintă o sumă de bani pe care banca garantă se obligă să o plătească beneficiarului garanţiei #uma trebuie să fie fixă şi nu determinabilă / formula de anga-ament al băncii este fraza din textul garanţiei .garanţii prezentate. prin care garantul acoperă obligaţiile debitorului. de data aceasta însuşi beneficiarul asigurării cere acoperirea obligaţiilor debitorului Garanţia statului 2mplificarea rolului statului în !iaţa economică . fără să fie necesară îndeplinirea unor formalităţi sau remiterea unui bun7 ( este un contract unilateral deoarece cel care se obligă este numai garantul (banca) beneficiarul nea!înd nici o obligaţie faţă de garant * este un contract cu titlu gratuit / este un contract subsidiar. în cazul în care o altă persoană denumită ordonator în contul căreia se emite garanţia. titularul creanţei pe linie contractuală în fa!oarea căruia banca emite garanţia. se formează prin acordul de !oinţă a părţilor (garant şi beneficiar). deci în fa!oarea căruia se !a efectua plata în caz de executare a garanţiei c 0anca garantă este cea care emite garanţia .un contract sau a onorat. prin care banca . solidare etc ) care are un caracter secundar atât ca intenţie. dar primar ca formă. respecti! ce anume se garantează(nu suma de bani) 1biect a garanţiei îl poate forma orice obligaţie asumată prin contractul de bază * !aloarea garanţiei . însoţeşte obligaţia principală (din contract) şi este determinată de acesta Garanţiile bancare făcând' parte din categoria garanţiilor personale se pot clasifica în garanţii simple (accesorii) şi garanţii solidare %n funcţie de modul în care se anga-ează banca la plată.se alături de debitorul principal ( 1biectul garanţiei . cu titlu reparatoriu pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuasă a unui anga-ament asumat prin contract Garanţia bancară are caracteristicile unui contract de garanţie$ ' este un contract consensual. mai profund sau mai superficial. este cel la solicitarea căruia se emite garanţia şi care are calitatea de obligat principal de a executa contractul b 0eneficiarul garanţiei . nu garantează fapte ci preia o obligaţie de plată . este natura obligaţiei contractuale garantate. în fa!oarea unei persoane denumită beneficiarul garanţiei. garanţia bancară nu este legată ca formă de neîndeplinirea celor stabilite în contract comercial. care are un caracter secundar ca intenţie.o defectuos. anga-ându. de a plăti acestuia o sumă de bani. determină apariţia lui în sc&imburile internaţionale ca partener de contract sau garant Garanţia statului este oferită în următoarele situaţii$ ' firma contractantă este total sau parţial în proprietatea statului7 ( compania contractantă execută operaţiunea la cererea statului7 * scopul operaţiunii prezintă interes deosebit pentru stat 3. nu a onorat o anumită obligaţie asumată printr. ea putând fi independentă Prin caracterul său independent de relaţia contractuală de bază s. garanţiile pot fi$ . cît şi în formă (plata numai în cazul în care ordonatorul nu şi a îndeplinit obligaţiile ( anga-amentul de plată. garanţiile bancare pot îmbrăca forma$ ' cauţiunii (bancare. faţă de beneficiarul garanţiei 0anca. respecti! în funcţie de natura -uridică a anga-amentului.a impus anga-amentul de plată a băncii. prin garanţia bancară. Garanţia bancară (concept elemente tipuri utili!area" Garanţia bancară este un anga-ament scris asumat de o bancă (banca garantă). consacrat sub denumirea de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie bancară 8lementele garanţiei bancare$ ' părţile implicate$ a ordonatorul .

b a ) garanţii accesorii (simple) b ) garanţii solidare c ) garanţii independente (banca se anga-ează ca debitor principal) d ) garanţii la cerere (anga-ament de plată nu este accesoriu) 9 "ondiţiile şi modul de executare a garanţiilor reprezintă documentele.şi execută obligaţia de plată la scadenţă ( garanţia la cerere cuprinde orice anga-ament scris de plată dat de o bancă sau orice altă entitate sau persoană care pre!ede plata banilor la prezentarea unei cereri scrise în conformitate cu termenii anga-amentului şi a altor documente ce pot fi specificate în garanţie7 un asemenea anga-ament fiind dat la cererea ordonatorului sau a unei alte părţi (contragarant) care acţionează în baza instrucţiunilor ordonatorului * garanţia de participare la licitaţie înlocuieşte de fapt un depozit bancar pe care participantul la licitaţie ar fi c&emat să. exportatorul mai ales în cazul unor parteneri mai puţini cunoscuţi solicită acestora o scrisoare de garanţie bancară de desc&idere a acrediti!ului documentar ? garanţia de compensaţie pentru export prealabil (barter) apare riscul că partenerul de afaceri să nu li!reze sau să întârzie li!rarea mărfii . plata se !a face numai în baza unor do!ezi scrise. documentate care să ateste neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor garantate . executarea plăţii la prima şi simpla cerere formulată în scris prin care se precizează că ordonatorul nu şi. respecti! plata unei sume de bani Cipurile de garanţii$ ' cauţiunea bancară este un contract accesoriu şi conţine anga-amentul de plată a băncii garante faţă de beneficiarul garanţiei de a plăti o sumă de bani în locul ordonatorului (debitorului) dacă acesta nu. garanţia de restituire a a!ansului . pri!eşte legea care gu!ernează garanţia în caz de litigiu peste stabilită de regulă de garant după principiul -urisdicţiei locului unde este emisă garanţia > clauza de reducere a responsabilităţilor garantului se referă în esenţă la diminuarea automată a obligaţiilor sale proporţional cu plăţile efectuate în contul garanţiei respecti!e ? clauza de identificare "a urmare a imposibilităţii de a identifica direct autenticitatea semnăturilor autorizate ale beneficiarilor scrisorilor de garanţie '@ aplicabilitatea Aregulilor uniforme pri!ind garanţiile la cerereB Publicaţia /9> '' semnătura băncii garante. se emite în fa!oarea unei autorităţi locale (!amale) din aceiaşi ţară cu garantul sau ordonatorul cu pri!ire la trecerea mărfurilor fără plata taxelor !amale > garanţie de desc&idere a acrediti!ului documentar pentru a e!ita riscul realizării şi pregătirii mărfii pentru export . autografă alături de numele patronimic. actele etc con!enite între părţi şi care se regăsesc în textul garanţiei . pe care beneficiarul garanţiei trebuie să le prezinte pentru a incasa garanţia de banca garantă +in acest punct de !edere garanţiile bancare pot fi$ 2 :econdiţionate . pune problema recuperării lor în cazul nerealizării obligaţiilor contractuale = garanţia de admisie temporară . indică capacitatea de exercitare din punct de !edere al autorităţii semnăturii aplicate %n cazul garanţiilor bancare băncile se anga-ează numai pentru garantarea unor obligaţii băneşti ale debitorului. <alabilitatea scrisorii de garanţie bancară este perioada de timp în care beneficiarul poate cere executare garanţiei = clauza de legislaţie . cumpărătorul a!ansând anumite sume în contul unor mărfuri sau prestării !iitoare. ar putea a!ea ca rezultat al neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor asumate prin contract 9 garanţia de bună funcţionare (te&nică ) constituie o !ariantă a garanţiei de bună execuţie se referă la contractele pentru care !ânzătorul acordă o garanţie te&nică .l facă #copul garanţiei este de a asigura organizatorul licitaţiei de bonitatea şi seriozitatea ofertantului / garanţia de bună execuţie acoperă cumpărătorul de riscul ce l. fără certificarea li!rării.a îndeplinit obligația 0 "ondiţionate .

' dacă !inculaţia prin banca încasatoare. care dispun de garanţiile băncilor garante Pe parcursul derulării contractului comercial inter!in e!enimente care determină necesitatea modificării garanţiei esenţiale pri!ind !aloarea garanţiei. odată cu plata mărfii importatorul primea şi documentele în baza cărora putea ridica marfa de la depozite . Garanţiile reale Garanţiile reale sunt modalităţi te&nico. !a fi plătit în întregime şi numai diferenţa re!ine celor c&irografari Garanţiile reale se împart în garanţii reale cu deposedarea debitorului de bunul afectat (ga-ul) mai puţin întâlnite în comerţul internaţional şi garanţii reale fără deposedarea debitorului . dintre care ipoteca este cel mai frec!ent întâlnită %n grupa garanţiilor reale se pot include depozitul bancar şi rezer!area dreptului de proprietate Rezer!area dreptului de proprietate .G0). se are în !edere sec&estrul. şi nu poate dispune cu uşurinţă de ea pentru a o rediri-a către alt cumpărător Decanismul derulării unui export prin incaso !inculat$ "asa de expediţie exportator banca remitentă ' ( importator banca incasatoare contract cu plata prin incaso !inculat exportatorul expediază marfa pe adresa casei de expediţie. exportatorul să fie sigur că acesta nu are acces la marfă. indiferent de dispoziţiile pri!ind expirarea !alabilităţii garanţiei la data la care cererea de plată a beneficiarului a fost satisfăcută * prin anulare . iar acestea nu eliberează marfa decît dacă importatorul o ac&ită sau prezintă documente că a ac&itat. iar documentele la banca însărcinată cu încasarea * banca anunţă pe importator despre sosirea documentelor / importatorul ac&ită documentele 9 importatorul în baza do!ezii că a plătit băncii documentele se prezintă la casa de expediţie să preia marfa . frauda etc 4. ca în cazul în care importatorul nu plăteşte. asigurând astfel plata creanţei garantate +rept urmare în cazul executării silite . partenerii de contract pot con!eni asupra includerii în contractul comercial internaţional a unei clauze prin care !ânzătorul îşi rezer!ă dreptul de proprietate asupra mărfii până la momentul când debitorul îşi ac&ită toate ratele scadente <inculaţia mărfurilor constituie o metodă de protecţie a mărfurilor şi nu de garantare a plăţii mărfurilor li!rate Particularitatea !inculaţiei este că mărfurile sunt expediate pe numele unei bănci sau case de expediţie din ţara importatorului (nu fiecare bancă are dreptul să primească marfa #52. creditorul în fa!oarea căruia a fost constituită garanţia.'@ garanţii.o <inculaţia este asemenea cu plata prin incasso documentar şi are menirea. beneficiarul restituie garanţia băncii garante care îi prezintă declaraţia scrisă pri!ind eliberarea de răspundere / prin forţa legii. contragaranţii se foloseşte în cazurile când anga-amentul de plată asumat de banca străină nu este permis de reglementările naţionale Garanţiile se emit de bănci locale. !alabilitatea garanţiei Dodificarea garanţiei se face cu acordul tuturor părţilor 1 garanţie încetează să mai funcţioneze prin$ ' expirare .-uridice prin care un anumite bunuri mobile sau imobile sunt atrase pentru a asigura pe creditorul obligaţiei că debitorul îşi !a executa obligaţia asumată 2ceste garanţii prezintă a!anta-ul că bunurile afectate sunt sustrase de la urmărirea lor de către creditorii c&irografari. casa de expediţie eliberează marfa contra do!ezii ac&itării acesteia . în cazul când nu sa primit cererea de plată până la data !alabilităţii precizată în textul garanţiei ( prin plată .

. ( dacă importatorul nu se prezintă la bancă să ac&ite marfa banca anunţă exportatorul şi aşteaptă noi instrucţiuni = banii încasaţi sunt remişi exportatorului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful