TEMA 15. Rlaţiile valutar-financiare şi creditare privind cooperarea economică internaţională 1. Conţinutul şi formele de cooperare economică internaţională 2.

Mecanisme şi instrumente financiar-valutare în activitatea de cooperare economică internaţională. 3. Eficienţa financiar-valutară a activităţii de cooperare internaţională. 1. Adâncirea diviziunii internaţionale a muncii reprezintă, în lumea contemporană o tendinţă o iectivă care se manifestă prin creşterea participării statelor la circuitul economic mondial, prin dezvoltarea cola orării pe multiple planuri între ţările lumii, îm inând elemente de ordin te!nic, comercial, financiar, ancar şi "uridic, în vederea realizării unor acţiuni avanta"oase, sta ile şi de lun#ă durată. $ro#resul te!nico-ştiinţific accelerat ce se manifestă astăzi în lume, con"u#at cu creşterea fără precedent a interdependenţelor economice dintre state, provoacă mutaţii structurale în economia mondială. %na dintre acestea se manifestă în multiplicarea modalităţilor şi canalelor de înfăptuire a circuitului economic mondial, în special cooperarea economică internaţională. Activitatea de cooperare economică şi în special cea în producţie, poate contri ui la rezolvarea reciproc avanta"oasă a unor nevoi de prim ordin ale economiilor naţionale, o formă superioară a relaţiilor economice, o e&presie avansată a procesului de creştere a interdependenţelor economice între state în cadrul diviziunii internaţionale a muncii şi al circuitului economic mondial. Cooperarea valutar-financiară internaţională este o parte componentă a unui sistem de relaţii economice dintre două sau mai multe state sau dintre un stat şi or#anismele financiare internaţionale, prin care se re#lementează participarea împreună la finanţarea unor o iective, în scopul do ândirii de avanta"e economice reciproce. Cooperarea economică şi te!nico-ştiinţifică va ocupa ţi în viitor un loc important în relaţiile cu alte ţări, urmând să aducă o contri uţie esenţială la acoperirea necesarului de materii prime şi resurse ener#etice, la specializarea reciproc avanta"oasă în producţie. 'elaţiile financiar ( valutare între state privind cooperarea economică internaţională s-au dezvoltat su următoarele forme) 1. credite #uvernamentale 2. înfiinţarea de întreprinderi economice mi&te ca şi a ăncilor mi&te* 3. înfiinţarea de consorţii ancare internaţionale su e#ida or#anismelor internaţionale, care controlează şi com at tendinţele de monopol al acestor consorţii* 4. convenţii, acorduri şi protocoale inter#uvernamentale. 5. #lo alizarea economică internaţională. Creditul #uvernamental este o formă de cooperare care constă în livrări de utila"e sau alte produse pe credit ram ursa il pe termen lun#, prin produse , materii prime sau servicii. Creditele #uvernamentale au o lar#ă utilizare, datorită unei serii de avanta"e pentru am ele părţi. Astfel, economia ţării în curs de dezvoltare poate eneficia de +,no--!o-., licenţe, documentaţia te!nică pusă la dispoziţia de creditor, în scopul dezvoltării unei producţii de înaltă eficienţă în folosul am elor părţi. /otodată, se pot mo iliza mi"loace financiare şi materiale al căror volum ar depăşi posi ilităţile unei sin#ure ţări. 0n , continuare apar posi ilităţi mai mari pentru vânzarea produselor pe

2ocietatea mi&tă este întreprinderea creată pe teritoriul 'M sau în străinătate cu participarea capitalului din 'M şi străin . prin care se detaliază prevederi generale ale acordurilor. cu unele ţări puternice economic. cu privire la reglementarea problemelor economice. dimpotrivă aceasta le ridică nivelul economic. 2ocietăţile mi&te se constituie pe ază de acorduri economice care cuprind contractul de societate. acordul de plăţi. 3lo alizarea economică internaţională constă în or#anizarea unui parteneriat internaţional al ţărilor cu economia sla ă sau în curs de tranziţie. 2ocietăţile mi&te pot funcţiona în domenii cum sunt) producţia industrială şi a#ricolă. $rotocolul este o înţele#ere mai limitată. felul de or#anizare şi funcţionare a întreprinderii. Convenţia inter#uvernamentală este înţele#erea între două sau mai multe state . indiferent de nivelul actual de dezvoltare economică la care s-a a"uns. 4 iectivul activităţii societăţilor mi&te îl constituie producerea de unuri materiale şi comercializarea acestora. Aceste documente conţin diverse clauze privind modul de realizare a o iectivelor propuse . ca principala formă de cooperare. 2. renta ilitatea activităţii. $rintre acorduri putem numi acordul comercial. sau între un stat sau două sau mai multe instituţii financiar ancare. prestarea de servicii. statutulde funcţionare şi documentaţia te!nico-"uridică. prin care se sta ilesc ponderi. Asocierea ţărilor cu economie sla ă cu ţările dezvoltate economic nu se face în detrimentul primelor. comerţ. Aceasta s-a materializat în îfiinţarea ăncilor mi&te. e&ecutarea de lucrări. a forţei de muncă şi resurselor am elor ţări. clirin#ul. formarea de specialişti etc. modul de transfer a eneficiilor în străinătate. Cooperarea financiar valutară internaţională . ancare etc. turism. ane&ă la acorduri. Acorduri economice inter#uvernamentale sunt înţele#eri între două state sau între două instituţii ancare. funcţionează societăţi mi&te în ţară şi în străinătate. te!nice. 2copul urmărit prin înfiinţarea ăncilor mi&te este promovarea comerţului e&terior şi efectuarea . Mecani me şi in trumente financiar-valutare !n activitatea de cooperare economică internaţională 0n concordanţă cu principiile care stau la aza relaţiilor economice ale ţării noastre cu alte ţări ţi în funcţie de interesele actuale şi de perspectivă ale economiei naţionale. în scopul realizării unor acţiuni de cooperare economică. a te!nicilor conducerii moderne. a impus o conlucrare mai strînsă între ănci. servicii. $arteneriatul are ca scop realizarea unui sistem economic în care fiecare ţară participantă să poată contri ui la procesul de inte#rare economică #lo ală. construcţii.pieţele interne ale celor două ţări implicate sau pe o terţă piaţă. şi reciproc avanta"oasă. Cooperarea în domeniul ancar. în vederea cooperării economice. cercetare ştiinţifică şi te!nolo#ică etc. care asi#ură desfăşurarea între parteneri a unei activităţi comune de lun#ă durată. sau se finalizează anumite prevederi sau ne#ocieri. formarea capitalului social etc. prevederi referitoare la drepturile şi o li#aţiile partenerilor. sta ilirea sediului. modalităţi şi re#lementări privind anumite operaţiuni economico-financiare. le#ată în diverse forme şi stadii de ănci. cu capital naţional şi străin. transporturi. asi#urarea împotriva fluctuaţiilor valutare. 1ar cel mai important avanta" al creditelor #uvernamentale este valorificarea la ma&imum a mi"loacelor de producţie. dezvoltarea cercetării . "uridice.

ponderea fondurilor proprii în totalul fondurilor. pentru ca acestea să conducă la realizarea unor venituri care să depăşească volumul c!eltuielilor. la o unitate de de efort. o ţinerea unor diferenţe de do înzi la diferite operaţiuni de credit şi din #aranţii acordatederulării de operaţiuni comerciale 9.cu succes a operaţiunilor ancare aferente. . statutului şi documentaţiei te!nicofinanciare. Eficienţa financiar-valutară a activităţii de cooperare internaţională. 5ăncile mi&te activănd pe piaţa internaţională sunt implicate în con"unctura financiară şi cunoscînd mai ine tendinţele pieţii.ndicatorii financiari principali care permit analiza situaţiei financiare a societăţii mi&te sunt) 1. precum şi a efectelor asupra ansam lului economic naţional. făcînduse un vărsămînt parţial. capitalul vărsat este de re#ulă investit în titluri uşor ne#ocia ile şi cu un #rad înalt de si#uranţă 6 onuri de tezaur. indicator e&primat prin relaţia ) Pfp = Fp ×1<< Ft unde) =p. Eficienţa activităţii de de cooperare economică internaţională tre uie privită su un du lu aspect )  ca o totalitate a eforturilor şi efectelor pe care le presupune o anumită acţiune de cooperare  ca eficienţă a participării la acţiunea respectivă concretizată în totalitatea eforturilor pe care le face economia naţională . Capitalul social se sta ileşte la început la o sumă mai redusă. pe aza contractului de societate. 0n orice activitate de cooperare economică internaţională se urmăreşte o ţinerea unor rezultate economico financiare superioare.fonduri proprii =t ( fonduri totale . eficienţa activităţii economice a societăţii ni&te se calculă prin compararea efectelor şi a eforturilor cu a"utorul unui sistem comple& de indicatori economici şi financiari. 0nfiinţarea unei ănci mi&te este rodul unui acord internaţional şi se face ca şi la societăţile mi&te . Avanta"ele participării în cadrul unor ănci mi&te sunt multiple) 1. $entru soluţionarea pro lemelor le#ate de lic!iditatea ăncii şi a riscului. alte titluri de stat7. 1acă considerăm că cooperarea prin înfiinţarea unor întreprinderi mi&te este forma principală de cooperare economică internaţională. participarea la acţiuni de finanţare pe aceiaşi piaţă şi stimularea relaţiilor financiar ( ancare cu ţara unde este sediul sau eventual cu terţe ţări. 3. urmînd ca pe măsura cunoaşterii mai aprofundate a condiţiilor specifice pieţii respective acesta să fie vărsat în între#ime şi c!iar într-o cotă ma"orată. o ţinerea de informaţii rapide şi utile cu privire la piaţa internaţională. ac!itarea comisioanelor mai reduse decît cele uzuale :. $rin srtudiul de feza ilitate pîrţile îşi pro#ramează activitatea pe care o vor desfăşura în funcţie de utilizarea cît mai eficientă a capitalului social. le pot valorifica. atra#erea fondurilor de pe piaţa e&ternă. precum şi operaţiunile ancare pe care urmează să le efectuieze anca mi&tă în conformitate cu o iectivele activităţii sale. posi ilităţi de acces direct la piaţa creditului internaţional 8.

2olva ilitatea societăţii mi&te 2. fondul de rezervă şi alte fonduri. precum şi alte elemente similare.  'ecuperarea capitalului investit în anca mi&tă 6rc7.ndicatorul e&primă capacitatea societăţii mi&te de a face faţă plăţilor imediate. indicator ce se calculează pe aza relaţiei) a= Bn + Ac − 6CV × d @7 × d@ CV Ab A solută) 2?A ( 1t unde) Ac ( avanta"ele cuantifica ile cuvenite părţii moldoveneşti CA ( capital vărsat de partea moldovenească d. /oate aceste avanta"e pot fi luate în calculul indicatorilor de eficienţă specifici ăncilor mi&te. >ic!iditatea societăţii mi&te 6>7.=ondurile proprii includ capitalul social. şi anume cooperarea în domeniul ancar. indicator ce poate fi calculat astfel) rc = ! + 6 F × C! @ + Ac7 × 1<< Cv unde) 2 ( suma dividendelor =' ( fond de rezervă C2 ( ponderea cu care participă partea moldovenească la formarea capitalului social.rata do înzii ce sar fi putut o ţine prin plasarea capitalului în depozite sau în titluri de credit. . Avanta"ele directe sunt reprezentate de dividentul ce se încasează proporţional cu capitalul su scris şi se transferă în în ţară. 'ecuperarea capitalului investit este un indicator procentual. cu atît renta ilitatea o ţinută prin funcţionarea ăncii mi&te este mai mare. Avanta"ele indirecte apar ca rezultat a creditelor acordate întreprinderilor naţionale în condiţii avanta"oase. indicatorul este mai un dacă tinde la 1<<. indicator ce se determină prin relaţia) L= Mc − D ≥1 Ds unde) Mc. 9. Cu cît rezultatul raportului este mai mare. avanta"e directe şi indirecte.mi"loace circulante 1 ( decontări cu asociaţii 1s ( datori pe termen scurt . 8. iar fondurile totale cuprind pe lăn#ă acestea şi fondurile împrumutate pe termen lun# şi mediu. partenerii o ţin. care e&primă ponderea rezultatelor financiare nete o ţinute ca urmare a participării la o ancă mi&tă în totalul capitalului vărsat. indicator care se calculă în mărime ) 'elativă) 2 = Dt ≥ 1 unde ) A ( activul total din ilanţ 1t ( datoriile totale ale societăţii 1acă luăm în considerare o altă formă de cooperare. 1intre aceşti indicatori mai su#estivi sunt următorii)  'enta ilitatea anuală a solută a ăncii mi&te 'a. ca urmare a funcţionării ăncii mi&te.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful