You are on page 1of 19

1.

Definiţia, obiectul şi metoda dreptului contravenţional

ooate defini ca un ansamblu de norme juridice strict determinate de legislaţia contravenţională, care oglindeşte instituţiile juridice de bază, cum ar fi contravenţia, contravenţionalitatea, sancţiunea contravenţională, răspunderea contravenţională şi procedura contravenţională, şi
Definiţia – dreptul contravenţional se care are drept scop protecţia juridică a unor valori sociale determinate, soluţionarea raporturilor juridice apărute in procesu activității a contravenţional ităţii. Obiectul – obiectu l dreptului contravenţional îl constituie relaţiile sociale care se stabilesc intre subiecţii dreptului contravenţional din momentul în care legea contravenţională de prevenire obţine forţă juridică, parcurgînd etapele constatării faptei contravenţionale, aplicării sancţiunilor contravenţionale şi pînă la executarea pedepsei contra- venţionale.

l

de combatere

rincipalele trăsături ale metodei de reglementare juridică sint elucidate atunci cind răspundem la următoarele întrebări! "# care este statutul jundic al părţilor raporturilor juridice$ %# carc fapte juridice au legătură cu apariţia, modificarea sau stingerea raporturilor jundice$ &# cum are loc determinarea drepturilor şi obligaţiilor subiecţilor raporturilor jundice$ şi '# cum sint protejate aceste dreprun. (ceasta metoda se manifestă prin două forme de bază: convingerea
Metoda –

și constringerea
)onstrîngerea, ca metodă de reglementare, poate fi divizată in patru grupe de măsuri care. în general, corespund sarcinilor de bază ale organelor de drept în combaterea contravenţionalităţii *prevenirea contravenţiilor curm+nd$ *reprimarea# faptelor contravenţionale$ stabilirea vinovăţiei persoanelor care au comis fapte contravenţionale şi aplicarea faţă de acestea a sancţiunilor contravenţionale#! 2. voluţia reglementărilor contravenţionale ,elaţiile de apărare socială au apărut odată cu societatea şi au cunoscut atît forma relaţiilor de cooperare şi convieţuire, cît şi forma relaţiilor de conflict. -niţial, ilicitul contravenţional a fost consacrat în legislaţia penală potrivit tradiţionalei împărţiri tripartite a ilicitului penal în! crime, delicte şi contravenţii (trihotomia). (ceastă împărţire, .cunoscută în vec/iul drept francez de la "01" şi în cel din 2rumar anul -3, apoi, prin menţinerea ei în )odul penal francez de la "4"5, şi-a făcut drum în mai toate legislaţiile penale europene şi extraeuropene. 6ubiect al răspunderii administrativ-contravenţionale era, în principiu, persoana fizică, regulă de la care se putea deroga numai prin lege sau decret, sancţionîndu-se şi persoana juridică doar în cazul existenţei unei dispoziţii legale exprese. 7n legislaţia ,epublicii Moldova noţiunea de contravenţie a fost pentru prima dată definită în art. 1 al )odului cu privire la contravenţiile administrative, adoptat la %1 martie "148.

înă în anul %554 legea contravenţională a suportat multiple modificări şi completări, motivate de noile relaţii social-economice şi social-politice existente în ţară, îndeosebi din momentul cînd ,epublica Moldova a devenit un stat suveran. )adrul juridic depăşit al regimului contravenţional în condiţiile edificării statului de drept în ,epublica Moldova a determinat necesitatea elaborării unui nou cadru juridic, adaptat condiţiilor şi imperativelor timpului. rin 9egea nr. %"4-:3- din %' octombrie %554 a fost adoptat )odul contravenţional al ,epublicii Moldova, care va intra în vigoare la &" mai %551. ;in momentul apariţiei noii legi contravenţionale este confirmată de jure existenţa dreptului contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept în ţara noastră. !. "rincipiile dreptului contravenţional rincipiile dreptului sînt normele sociale cărora li se supune un sistem juridic, care ordonează întregul drept pozitiv ce există pe un areal geografic, statal sau internaţional. ornind de la această constatare, în viziunea noastră, principiile dreptului contravenţional pot fi clasificate în! generale, ramurale, instituţionale. Principiile generale, fiind specifice sistemului de drept în ansamblu, se referă la reglementarea juridică a relaţiilor sociale în general, inclusiv la cele reglementate de dreptul contravenţional! "rincipiul legalităţii. rincipiul legalităţii înseamnă că legiuitorul, atunci cînd realizează opera sa legislativă, trebuie să respecte toate procedurile, să ţină seama de voinţa socială, să permită pluralismul politic şi să controleze executivul cu ajutorul pîrg/iilor puse la dispoziţie de lege "rincipiul egalităţii 7n procesul elaborării legilor atît organul legislativ, cît şi organul de iniţiativă legislativă trebuie să evite normele juridice discriminatorii sau care oferă privilegii. e de altă parte, organele care aplică legea nu trebuie să o interpreteze discriminatoriu sau în beneficiul unui anumit justiţiabil. "rincipiul garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale <senţa acestui principiu constă în faptul că organele abilitate trebuie să ţină cont de libertăţile fundamentale ale omului atît la etapa elaborării normelor contravenţionale, cît şi la etapa executării lor "rincipiul neretroactivităţii legii contravenţionale. rincipiul neretroactivităţii legii contravenţionale interzice ca legea să producă efecte – drepturi şi obligaţii – pentru faptele consumate înaintea intrării în vigoare a legii noi. Principiile ramurale au un caracter mai restrîns, limitat la materia contravenţională! "rincipiul prescrierii unilaterale de voinţă #uridică principiu este determinat de una dintre trăsăturile de bază ale administrării în domeniul contravenţional! una din părţile obligatorii ale relaţiilor sociale reglementate de dreptul contravenţional este reprezentantul statului, care acţionează în calitate de subiect al administrării. "rincipiul reglementării #uridice a contravenţiei şi a sancţiunilor contraven ţionale. rincipiul reglementării juridice a contravenţiei şi a sancţiunilor contravenţionale este un principiu ramural, care presupune că doar faptele prevăzute de lege la momentul săvîrşirii lor constituie contravenţii, iar represiunea acestora va consta numai în aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea contravenţională la data săvîrşirii contravenţiei "rezumţia de nevinovăţie înseamnă că persoana acuzată de săvîrşirea unei contravenţii este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în conformitate cu prevederile )) al ,M, asigurîndu-se garanţiile necesare apărării ei. "rincipiul dreptăţii presupune că persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa

&orelaţia dintre dreptul contravenţional şi ramurile 'nrudite ale sistemului de drept. (ceastă parte a relaţiilor apare în calitate de subiect al administrării şi. (lte legi organice şi ordinare care se referă la mecanismul de combatere a contravenţionalităţii *de exemplu.epublica Moldova şi prevăd norme cu caracter contravenţional *penal#. )odul contravenţional al . prin organele sale abilitate. care contribuie la apariţia. -ar în art. precum şi activitatea de explicare a normelor de drept subiecţilor cărora li se adresează. în funcţie de sc/imbările intervenite în evoluţia societăţii (. "rincipiul interdicţiei dublei sancţionări contravenţionale prevede că nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenţionale pentru săvîrşirea uneia şi aceleiaşi contravenţii. ersoana suspectată de săvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul . i se aplică o pedeapsă contravenţională ec/itabilă în limitele fixate în partea specială a )) al . )zvoarele formale ale dreptului contravenţional sînt actele normative în care se exprimă voinţa socială. ornind de la scopul reglementării juridice a procesului de administrare în domeniul combaterii contravenţionalităţii. ?otărîrile )urţii )onstituţionale cu privire la constituţionalitatea actelor normative din domeniul combaterii contravenţionalităţii. modificarea sau stingerea raporturilor juridice concrete n domeniul combaterii contravenţionalităţii" . *%#. "rincipiul răspunderii contravenţionale personale în dreptul contravenţional nu se poate antrena răspunderea juridică pentru fapta săvîrşită de altă persoană "rincipiul individualizării răspunderii contravenţionale şi sancţiunii con travenţionale presupune că persoanei. Interpretarea legislaţiei contravenţionale. procedura contravenţională etc. ca izvorul fundamental intern al dreptului contravenţional 7n )onstituţie îşi au originea majoritatea principiilor dreptului contravenţional. de regulă. )onstituţia . & din )odul contravenţional legislatorul stipulează! . *.ecretele reşedintelui ..M şi în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a )odului.. deoarece în toate raporturile juridice de drept contravenţional statul este subiectul dominant. constituie totalitatea de operaţiuni logicoraţionale efectuate de un subiect în scopul clarificării sensului exact al normelor de drept contravenţional. cum ar fi! contravenţia. prin competenţa sa."rincipiul umanismului presupune că întreaga reglementare în materia contravenţională trebuie să exprime interesele fundamentale ale omului. cuvinte cu sens ambiguu ori redactări neglijente. . este interesat de două dintre multiplele sensuri ale noţiunii de izvor de drept. $. potrivit 9egii privind administraţia publică locală @rdonanţele Auvernului privind domeniul combaterii fenomenului contravenţional. a normelor contravenţionale. care pretinde o anumită conduită de la subiecţii de drept cărora le sînt destinate normele juridice contravenţionale şi statul. "rincipiul prevenirii şi curmării faptelor contravenţionale presupune că atît reglementarea contravenţională. în art. devenită voinţă de stat. în măsura în care acestea sînt ratificate de .epublica Moldova ar putea fi împărţită în două categorii de norme juridice! #) norme juridice care stabilesc faptele ce constituie contravenţii.epublicii Moldova *9egea contravenţională#. convingerea şi constrîngerea.legislaţia contravenţională reprezintă sistemul de acte juridice adoptate sau emise de către diferiţi subiecţi ai dreptului contravenţional. ca izvorul formal de bază al dreptului contravenţional. !partenenţa la dreptul public rin reglementările sale. contravenţionalitatea. %răsăturile dreptului contravenţional. dreptul contravenţional aparţine dreptului public. +oţiunea de legislaţie contravenţională. &0C alin. respectiv! izvor de drept n sens material şi izvor de drept n sens formal" )zvoarele materiale ale dreptului contravenţional sînt realităţile extrajudiciare care determină legiuitorul să elaboreze norme juridice *legi şi alte acte normative# sau creează ele însele norme de conduită obligatorie *obiceiul sau cutuma#.legislaţie contravenţionalăB ar include! "# )odul contravenţional al . diferite de cele tipice. '&8 . are prioritate faţă de celelalte părţi ale relaţiilor sociale reglementate de dreptul contravenţional. sistemul şi interpretarea ei. norme care conţin uneori formulări ce nu redau clar voinţa legiuitorului. exercită tragerea la răspunderea contravenţională a celor vinovaţi de săvîrşirea acestor fapte Caracterul dinamic normele juridice contravenţionale suportă deseori modificări. (ctele administrative cu caracter normativ în domeniu ale organelor administrării publice centrale de ramură.reptul. alin. elaborate de organele administrării publice locale. care formează cadrul juridic al activităţii de prevenire şi curmare a contravenţiilor. (ctele administrative de acelaşi conţinut. (cest izvor stabileşte faptele ce constituie contravenţii şi procedura de aplicare a pedepselor contravenţionale. cu privire la normele juridice referitoare la combaterea contravenţionalităţii. . adoptate de organele abilitate.istemul legislaţiei contravenţionale. răspunderea contravenţională şi modalitatea aplicării ei$ %) norme juridice ce alcătuiesc cadrul juridic al activităţii de prevenire şi curmare a contravenţiilor" 7n acest caz noţiunea . se menţionează că! . recunoscute ca fiind vinovată de săvîrşirea unei contravenţii. răspunderea contravenţională. unem în evidenţă următoarele trăsături ale dreptului contravenţional: Caracterul autonom (ceastă ramură a dreptului reglementează numai acele relaţii sociale care apar între subiecţii dreptului contravenţional în legătură cu! necesitatea respectării normei contravenţionale *prevenirea de contravenţii#$ comiterea faptei contravenţionale *curmarea faptei ilicite#$ înfăptuirea jurisdicţiei contravenţionale *aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri de reeducare a persoanelor vinovate de comiterea contravenţiilor Inegalitatea părţilor n relaţiile contravenţionale =na dintre părţile relaţiilor sociale reglementate de dreptul contravenţional este reprezentată de stat.epublicii Moldova. 9iteratura de specialitate face o ierarhizare a izvoarelor formale ale dreptului contravenţional: >ratatele şi convenţiile internaţionale.epublicii Moldova.e exemplu. (spectul care interesează este cel al forţei juridice a izvorului formal.epublicii Moldova privind administrarea procesului de combatere a contravenţionalităţii şi /otărîrile Auvernului cu caracter normativ în acest domeniu. adică al tipului de act normativ în care se exprimă voinţa de stat.eţinerea persoanei în cauza contravenţională nu poate depăşi & oreB. care reprezintă unicul act normativ ce stabileşte răspunderea contravenţională şi procedura contravenţională$ %# alte legi şi acte normative sublegislative. +otiunia . -nterpretarea legii contravenţionale este determinată de necesitatea aplicării la anumite fapte şi situaţii. cît şi activitatea organelor executive privind realizarea acestei reglementări trebuie să asigure prevenirea săvîrşirii acestor fapte prin conformare la cerinţele stabilite şi prin constrîngere faţă de cei care le săvîrşesc.urata reţinerii şi condiţiile privării de libertateB. )zvoarele dreptului contravenţional . "rincipiile instituţionale sînt caracteristice diferitelor instituţii juridice ale dreptului contravenţional. legislaţia contravenţională din .

!brogarea e'presă poate fi! (brogare expresă directă. . producînd efecte de la data intrării în vigoare a legilor pe care le interpretează şi cu care fac corp comun. -ntrarea în vigoare a legii la data publicării (rt. . în toate cazurile. Ie irea din vigoare a legii contravenţionale 9egea privind actele legislative prevede că acţiunea actului legislativ încetează dacă acesta! este abrogat$ este declarat nul prin /otărîrea definitivă a instanţei competente$ a ajuns la termen$ este consumat$ a devenit caduc.epublicii /oldova entru realizarea scopului şi a sarcinilor sale. (brogare expresă indirectă.epublicii Moldova şi art. " din 9egea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale prevăd că legile se publică în Monitorul @ficial al . pentru că din acest moment este obligatorie şi. (plicarea dreptului. legea contravenţională poate avea efect retroactiv în următoarele cazuri "# cînd atenuează sau anulează răspunderea pentru contravenţiile comise$ %# cînd legea nouă indică retroactivitatea sa$ &# în cazul legii interpretative. realizată în forme speciale. 2plicarea legislaţiei contravenţionale 'n spaţiu 9egea contravenţională este aplicabilă pe teritoriul statului sau al organului deliberativ local în limitele căruia îşi exercită suveranitatea statul ori pe teritoriul de competenţă al organului deliberativ local care a elaborat-o. scopul legii şi acţiunea ei. totală sau parţială. care nu s-au conformat preceptelor legii. deoarece nici o lege nu poate avea putere juridică înainte de a fi publicată. care apare atunci cînd noul act normativ se limitează la menţiunea că dispoziţiile anterioare contrare se abrogă.epublicii Moldova. 1. artea specială a cărţii întîi este divizată în cincisprezece capitole. asupra unor situaţii stipulate în ultima. principiile procedurii contravenţionale şi de citare$ participanţii la procesul contravenţional.&artea specială. de organele publice competente pentru implementarea normelor de drept privind cazuri sociale concrete. dar conţine în textul său dispoziţii incompatibile cu prevederile unei legi mai vec/i.epublicii Moldova. 7nsă data intrării în vigoare. care uşurează starea de drept a persoanei trase la răspundere contravenţională. .tructura &odului contravenţional al . fie prin constrîngere statală.blicării. astfel fiind aplicat principiul! legea mai nouă abrogă legea mai veche. 2plicarea legislaţiei contravenţionale 'n timp (cţiunea legii contravenţionale este determinată de două momente! – intrarea în vigoare *data cînd începe acţiunea normei juridice#$ – ieşirea din vigoare *data cînd încetează acţiunea ei#. artea specială a cărţii a doua este consacrată activităţii procesuale privind! constatarea faptei contravenţionale şi cercetarea cazului$ judecarea cauzei contravenţionle în instanţă$ căile de atac al deciziei emise$ trimiterea spre executare a /otărîrii judecătoreşti. 7ncetarea aplicării legii contravenţionale prin abrogare rin abrogare se înţelege desfiinţarea unui act normativ pentru viitor. )) al . (plicarea legii contravenţionale demarează odată cu intrarea ei în vigoare. timpul. care explică sensul unor legi anterioare. 7n privinţa celorlalţi destinatari.– &artea generală şi titlul -– &artea specială" artea generală a cărţii întîi este împărţită în cinci capitole şi conţine! dispoziţii comune cu privire la legea contravenţională a . drepturile şi obligaţiile lor$ autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale$ probele şi măsurile procesuale de constrîngere. Diecare dintre ele conţine norme materiale ale dreptului contravenţional. 0C din )onstituţia . (plicarea legii contravenţionale este respectarea de către toţi subiecţii dreptului contravenţional a normelor juridice contravenţionale. fie prin conformare. <lementele ce constituie conţinutul de aplicare a legii contravenţionale sînt! spaţiul. eficienţa este reactivă. este activitatea organizatorică publică. capitole şi articole Cartea întîi. fără a le nominaliza în mod direct. părţi. problemele ce urmează a fi soluţionate la executarea sancţiunii contravenţionale. (brogarea poate fi expresă sau tacită. 9egea contravenţională poate intra în vigoare şi la data indicată în ea. prin aceasta înţelegîndu-se aplicarea legii contravenţionale noi la situaţiile juridice anterioare intrării ei în vigoare.in cele menţionate concluzionăm că esenţa principiului aplicării legii contravenţionale în timp constă în aceea că în toate cazurile se aplică legea contravenţională mai blîndă.contravenţional poate fi reţinută pînă la examinarea cauzei contravenţionale. Procesul contravenţional este şi ea divizată în două titluri! titlul . dar nu mai mult decît pe %' de ore. rincipiul teritorialităţii *aplicarea legii contravenţionale în spaţiu# determină activitatea de traducere în viaţă a prescripţiilor normelor contravenţionale în raport cu locul comiterii faptei antisociale. titluri. 7ncetarea aplicării legii contravenţionale prin ajungerea la termen. Dreptul material este divizată în două titluri! titlul . în linii generale. în cadrul cărora vor fi cercetate şi ultimele două elemente *persoanele şi faptele lor#. Intrarea în vigoare – legea intră în vigoare la data publicării ei sau la data prevăzută expres în textul legii. +oţiunea de aplicare a legii contravenţionale (plicarea actelor normative contravenţionale este sarcina de bază a activităţii organelor executive şi judecătoreşti abilitate în acest domeniu. 0. !etroactivitatea legii contravenţionale noi este o excepţie a principiului neretroactivităţii legii. . 6paţiul şi timpul reprezintă elemente constitutive de bază ale noţiunii de aplicare a legii contravenţionale.M este structurat în! cărţi. e lîngă legi cu termen nelimitat.– &artea generală şi titlul -. -. -ntrarea în vigoare a legii la data prevăzută în textul actului normativ. Diecare articol *alineatul articolului# al ărţii speciale cuprinde reguli concrete în domeniul contravenţional *dispoziţia normei juridice#. pentru neonorarea cărora este prevăzută măsura de constrîngere statală pasibilă de aplicare în cazurile şi modul stabilite de lege. persoanele şi faptele. principiile$ noţiunea de contravenţie şi răspundere contravenţională$ cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională$ sancţiunile contravenţionale şi modalitatea aplicării lor.egula generală privind termenul de aplicare a legii constă în aceea că legea are putere juridică pe un termen nelimitat. trebuie să fie ulterioară datei pu. în ceea ce-i priveşte pe destinatarii care s-au conformat. 13. dacă ea nu prevede altfel. "upravieţuirea legii vechi *ultraactivitatea# înseamnă aplicarea acesteia şi după intrarea în vigoare a legii noi. Cartea a doua. ea are eficienţă activă. artea generală a cărţii a doua conţine! dispoziţii generale cu privire la procesul contravenţional. deoarece ea exprimă voinţa lor publică. ce apare în cazul în care noul act normativ nominalizează expres actul normativ sau dispoziţiile din actul normativ care se abrogă. există legi temporare şi legi cu termen. (brogarea tacită apare atunci cînd noua lege nu abrogă în mod expres actul normativ sau dispoziţiile lui.

)ondiţia apariţiei raportului juridic contravenţional este participarea la el a părţii obligatorii *subiectul obligatoriu# – reprezentantul statului. social şi politic. în caz de necesitate.epublicii Moldova se sancţionează în conformitate cu prezentul cod. capacitatea participanţilor relaţiei sociale date de a se manifesta în calitate de exponenţi ai drepturilor şi obligaţiilor subiectului.aportul juridic contravenţional prezintă unele trăsături specifice. modifică şi . alineate etc.epublicii Moldova se consideră săvîrşită pe teritoriul . reglementînd relaţia socială. . de care norma în cauză leagă naşterea.criminalitateB. prevăzute de norma respectivă *de exemplu. cu caracter de masă variabil din punct de vedere istoric. 2azîndu-ne pe abordările noţiunii de . 7n . Eorma juridică contravenţională are structură logico-juridică şi structură te/nico-juridică. @bligaţiile şi drepturile părţilor acestui raport întotdeauna se află în legătură cu îndeplinirea practică a anumitor acţiuni din sfera administrării statale în vederea combaterii contravenţionalităţii.aportul de drept contravenţional . fenomen istoric variabil. care este constituit din totalitatea contravenţiilor comise pe un anumit teritoriu într-o perioadă determinată de timp. caracterizîndu-se prin indicatori cantitativi *nivelul. normele dreptului contravenţional sînt sistematizate sub formă de părţi. fenomen cu caracter de masă. &. normele juridice contravenţionale care. +oţiunea. de elaborare şi de implementare a dreptului. '&& din )) al . %. în limitele cerinţelor indicate în norma corespunzătoare$ '# norme juridice care stimulează. caracterul#. 11. b# interzicerea săvîrşirii diferitelor acţiuni sub ameninţarea aplicării unor mijloace de influenţă juridică$ c# acordarea a posibilităţii de a alege una dintre variantele de comportare prevăzute în normă. d# acordarea părţii a raportului contravenţional a posibilităţii de a acţiona din proprie iniţiativă. faptul informării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere. potrivit prevederilor art. !aportul #uridic contravenţional de conformare (de cooperare) ia naştere odată cu obţinerea forţei juridice a legii contravenţionale. . )ontravenţionalitatea reprezintă un fenomen cu caracter de masă. modificarea sau stingerea raportului juridic contravenţional. . fenomen negativ. ca şi în cazul altor ramuri ale dreptului. formele de manifestare şi structura normelor de drept contravenţional Eorma juridică contravenţională este o regulă generală de conduită. care conţin îndrumări cu privire la săvîrşirea raţională a unor sau altor acţiuni.upă structura te/nico-juridică. 7n funcţie de formele de manifestare. definim noţiunea de contravenţionalitate ca fenomen social juridic negativ. capitole. &lasificarea normelor de drept contravenţional . numită. 1$. capacitate juridică$ n al treilea r nd. construcţia ei te/nico-juridică formează structura externă şi dinamică a acesteia. prezintă trei elemente *părţi componente#! ipoteza. a cărei aplicare este asigurată. Premisele raportului #uridic contravenţional *condiţii necesare fără a căror existenţă nu poate lua naştere un raport juridic# sînt! n primul r nd. nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale a . ceea ce corespunde obiectului dreptului contravenţional. stabilită sau sancţionată de puterea de stat.aportul juridic contravenţional poate apărea numai în legătură cu necesitatea respectării regulilor de conduită stabilite de normele juridice contravenţionale "u$iecţi ai raportului #uridic contravenţional pot fi toţi subiecţii dreptului contravenţional.M persoana reţinută va fi informată neîntîrziat. %$iectul raportului #uridic contravenţional îl constituie anumite acţiuni sau inacţiuni pe care statul – ca subiect dominant – le poate pretinde şi pe care cealaltă parte a raportului este obligată să le săvîrşească sau să se abţină de a le săvîrşi.acă ipoteza. precum şi forma exterioară de exprimare a conţinutului ei. regulă ce reglementează relaţiile sociale care ţin de activitatea de constituire. 1!.epublicii Moldova. normele juridice contravenţionale se împart în! norme materiale şi norme procesuale" )orma juridică materială este o regulă de conduită ce for- mulează prerogativele şi obligaţiile subiecţilor dreptului şi care răspunde la întrebarea! . fenomen juridic.aportul juridic contravenţional este o relaţie de apărare socială re-glementată printr-o normă de drept contravenţional. iar persoana nu a fost trasă la răspundere în acea ţară. Eormele juridice contravenţionale pot îmbrăca diverse forme de manifestare! a# stabilirea consecutivităţii stricte a acţiunilor în condiţiile corespunzătoare şi în modul cuvenit. contra semnătură. care prevăd posibilitatea de a acţiona din proprie iniţiativă. 6tructura logico-juridică a normei juridice contravenţionale. Eu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau alte persoane care. (tructura normei juridice contravenţionale reprezintă construcţia ei internă. .)ontravenţia săvîrsită pe teritoriul . +oţiunea de contravenţionalitate şi necesitatea studierii ei.aportul de drept reprezintă o formă de interacţiune socială în care subiecţii de drept obţin satisfacerea intereselor recunoscute sau garantate de stat. modul de legătură şi ordonarea elementelor sale componente.upă conţinutul lor #uridic normele juridice contravenţionale pot fi grupate în: norme juridice care interzic sau norme prohibitive$ %) norme juridice care obligă$ &# norme juridice care mputernicesc *permisive#. adică libertatea de a întreprinde sau nu anumite acţiuni care sînt prevăzute în norma juridică contravenţională. survenirea împrejurărilor reale de viaţă prevăzute în ipoteza normei juridice. !aportul #uridic contravenţional de conflict (de contradicţie) ia naştere din momentul comiterii unei fapte contravenţionale *încălcarea dispoziţiei normei materiale#. într-o limbă pe care o înţelege. )ontravenţia săvîrşită în afara teritoriului . 6c/imbările de ordin economic.ce trebuie făcut pentru realizarea lorFB )orma juridică procesuală este o regulă de conduită cu caracter procesual. dezvoltarea ştiinţelor juridice şi alte transformări ce au loc în societate. instituită prin lege. "tingerea raportului #uridic contravenţional are loc în două cazuri! "# înainte de executarea integrală a sancţiunii contravenţionale şi %# după executarea sancţiunii. .epublica Moldova nu există încă o bază unică. )ontravenţionalitatea este un fenomen istoric variabil. îi atribuie acesteia un caracter de raport juridic$ n al doilea r nd. şi anume! ". complexă şi completă de date privind starea contravenţională în ţară. adică prevăd măsuri de stimulare moral-materială pentru onorarea legislaţiei contravenţionale$ 8# norme juridice de recomandare.epublicii Moldova de un cetăţean al ei sau de un apatrid care domiciliază pe teritoriul . care în literatura de specialitate este studiată foarte amplu. articole. dispoziţia şi sancţiunea.epublicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răspunderea contravenţională. )ontravenţia săvîrşită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian al . dispoziţia şi sancţiunea alcătuiesc structura internă şi stabilă a normei contravenţionale. în limbaj juridic. >răsăturile de bază ale contravenţionalităţii sînt! fenomen social. titluri.epublicii Moldova se sancţionează în conformitate cu prezentul cod dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost săvîrşită. obligatorie şi impersonală. dinamica# şi calitativi *structura. (ceastă normă procesuală stabileşte cu stricteţe acţiunile pe care trebuie să le efectueze reprezentantul organului constatator împuternicit. 12. despre motivele reţinerii. se modifică şi dispare în acţiunea de combatere a contravenţionalităţii. . relaţie ce ia naştere. general-obligatorie. prin forţa de constrîngere a statului.

(baterea disciplinară este fapta cu cel mai redus pericol social. @rice contravenţie. dar contribuie la înfăptuirea lor. utem menţiona că structura contravenţionalităţii reflectă legătura internă a acesteia. uman. raion.intre acestea fac parte atît factorii naturali. cît şi cei sociali sau te/nici. ( doua formă de combatere a contravenţionalităţii – aplicarea faţă de persoana care a comis fapta contravenţională a măsurilor de constrîngere statală – rezultă din principiul inevitabilităţii răspunderii contravenţionale. care. măsurile de prevenire a contravenţiilor se clasifică în măsuri! economice. iar statul le protejează prin intermediul normelor materiale ale dreptului contravenţional. dar. organizatorice şi juridice. utem defini convingerea ca pe o influenţă psi/opedagogică a subiectului administrării asupra conştiinţei celor administraţi în limitele stipulate de normele juridice şi cele morale. este o consecinţă inevitabilă a comiterii contravenţiei. există şi o serie de condiţii *împrejurări. comună# poate fi determinată prin indicatori cantitativi şi calitativi. cele mai aplicabile şi eficace sînt metodele de convingere i constrîngere. Dinamica contravenţionalităţii este un alt indicator cantitativ care reflectă sc/imbarea în timp a acesteia. are şi ea o valoare sporită. Cauzele contravenţionalităţii sînt nişte fenomene şi procese sociale care generează şi favorizează existenţa contravenţiilor sau provoacă creşterea sau descreşterea lor. adică corelaţia tipurilor de contravenţii sau contravenienţi din totalitatea contravenţiilor înregistrate şi a persoanelor care le-au comis. precum şi pe distribuirea contravenţiilor după unele grupe de populaţie *comise de minori. )ontravenţia este însă o formă mai gravă a abaterii administrative. a constr nge este mai uşor dec t a convinge. !baterea disciplinară este o faptă ce ţine de disciplina muncii şi constă într-o acţiune sau o inacţiune săvîrşită cu vinovăţie de către un salariat. ! semna un act de administrare. ceea ce o deosebeşte esenţial de infracţiune şi de contravenţie. 7n administrarea de stat constrîngerea se aplică în cazul în care metodele de convingere. cît şi a celui contravenţional. !eîncadrarea socială a contravenientului. Coeficientul contravenţionalităţii este cel mai obiectiv indicator al nivelului contravenţionalităţii şi se calculează pe calea raportării datelor despre contravenţii sau contravenienţi la datele despre populaţie. a relaţiei dintre aparatul administrativ şi mase. adică modificările indicatorilor care oglindesc nivelul şi coeficientul contravenţionalităţii.upă conţinutul lor. &ivelul contravenţionalităţii este un indicator important care reflectă numărul absolut al contravenţiilor şi al persoanelor ce le-au comis pe un anumit teritoriu. Prevenirea faptelor contravenţionale constă în neadmiterea săvîrşirii a acelor acţiuni ori inacţiuni pe care societatea le consideră dăunătoare pentru valorile sale. 6tatul. &ontravenţia ca unic temei al răspunderii contravenţionale. )ontravenţia – ca faptă antisocială ilicită – este înrudită cu alte forme de abatere antisocială! infracţiunea. avînd o legătură strînsă cu structura ei. 1(. rin noţiunea de constrîngere înţelegem măsurile de influenţă aplicate direct de către organele statului asupra persoanei vinovate de încălcarea normelor de drept contravenţional fără adresare în judecată. care este un fenomen complex avînd următoarele aspecte! material. executării calitative şi la timp a sarcinilor şi funcţiilor în domeniul combaterii contravenţionalităţii. (vînd un pericol social mai mare decît abaterea disciplinară. Indicatorii calitativi reflectă structura şi caracterul fenomenului contravenţional. Caracterul contravenţionalităţii. @rganele abilitate urmează să întreprindă măsurile necesare de reîncadrare socială a persoanelor ce au intrat în conflict cu prevederile legislaţiei contravenţionale. moral*politic şi juridic. apelarea la conştiinţa lor fiind ineficientă. deoarece cuprinde nişte relaţii cu caracter executiv şi de dispoziţie din domeniul administrării publice. 4ormele de combatere a contravenţionalităţii ot fi identificate trei forme de combatere a contravenţionalităţii! "# prevenirea faptelor contravenţionale$ %# aplicarea faţă de persoanele care au comis fapte contravenţionale a măsurilor de constrîngere statală$ &# aplicarea faţă de contravenienţi a măsurilor de reîncadrare socială. regiune de dezvoltare. )onvingerea şi constrîngerea sînt mijloacele. . . au loc şi modificări ale legislaţiei contravenţionale. semestru. (lături de aceste procese. 10. 1-. &aracteristica ei 'n raport cu alte fapte antisociale Dapta juridică generatoare de răspundere contravenţională se numeşte contravenţie. iar altele sînt incluse în legislaţia contravenţională. sociale. de cetăţeni străini şi de apatrizi. cauzele şi condiţiile ce o favorizează 6tarea contravenţionalităţii pe un anumit teritoriu *ţară. /etodele de combatere a contravenţionalităţii 7n ceea ce priveşte metodele de administrare în domeniul combaterii atît a fenomenului infracţional. la rîndul ei. faptă prin care a fost încălcat regulamentul intern de muncă. în scopul conformării regulilor stabilite de conduită. (vem următoarea clasificare a măsurilor de constrîngere administrativă! – măsuri administrative de prevenire$ – măsuri administrative de curmare *stopare#$ – măsuri de constrîngere procesuală$ – sancţiuni contravenţionale. în scopul asigurării bunei funcţionări a societăţii. trebuie să convingă.aportul corect dintre convingere şi constrîngere este condiţia principală şi cea mai importantă a asigurării eficienţei lucrului aparatului de administrare în domeniul combaterii contravenţionalităţii.tarea contravenţionalităţii'n . pe cînd abaterea disciplinară este sancţionată prin aplicarea măsurilor administrative mai blînde. dispune de trăsături distincte. ideologice. sancţionarea vinovatului nefiind facultativă. după aspectul său social. =nele fapte sociale îşi pierd pericolul social şi sînt excluse din )odul contravenţional. municipiu.epublica /oldova. iar apoi să constrîngă. ca formă de combatere a contravenţionalităţii. ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor. )ondiţiile în sine nu generează contravenţii. într-un interval de timp concret *lună. tehnice. . )onstrîngerea este bazată pe o convingere bine întemeiată şi bine conturată. cît şi calitativ. care presupune că oricine comite o contravenţie trebuie să suporte răspunderea contravenţională. după sfera social-economică. (fară de cauzele contravenţionalităţii. delictul disciplinar etc. de persoane cu antecedente contravenţionale#. circumstanţe# care favorizează săvîrşirea faptelor contravenţionale. de organizare şi de educare se dovedesc a fi insuficiente pentru a influenţa comportamentul unor persoane. contravenţia este combătută prin măsuri de constrîngere statală. pune accentul pe conţinutul tipurilor de comportamente contravenţionale şi pe dominarea acestora în structura contravenţionalităţii. căile principale de asigurare a administrării de stat. delictul administrativ.. 1*. . are caracter de abatere administrativă. an#.contravenţionalitatea atît cantitativ. a ordona. vom constata numai că aceste cauze ale contravenţionalităţii pot fi grupate în! cauze generale$ %# cauze ale unor tipuri de contravenţii$ &# cauze ale contravenţiilor concrete. -ndicatorii cantitativi sînt caracterizaţi prin nivelul şi dinamica contravenţionalităţii. social. în acelaşi timp. rin abatere *delict# administrativă se înţelege orice faptă care încalcă normele de drept administrativ sau care ţine de neglijarea obligaţiilor ce decurg din actele administrative. care sînt prevăzute în . în primul rînd.

este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională. sau un interes public.ubiect al răspunderii juridice este persoana fizică sau juridică împotriva căreia se exercită constrîngerea statală prin aplicarea sancţiunilor juridice. %$iectul #uridic. timp. rogresul te/nicoştiinţific este imposibil fără implementarea de noi te/nologii. )ondiţia ca acţiunea prin care se înlătură pericolul să fie prevăzută de legislaţie drept contravenţie pare firească. <lementul comun al celor patru categorii de fapte *infracţiune. <le trebuie să existe cumulativ la fiecare contravenţie. deoarece altfel problema înlăturării caracterului contravenţional al faptei nu s-ar pune. obiect nemijlocit (specific) şi obiect comple'. n momentul c nd a săv rşit fapta. contravenţie. care nu poate fi înlăturat altfel. @biectul reflectă acele valori şi relaţii sociale la care a atentat subiectul. şi anume voinţa .@biectul contravenţiei are diverse forme! obiect juridic şi obiect material. cît şi în momentul aplicării sancţiunii contravenţionale. lipsa oricăreia dintre ele conduc nd la ine'istenţa faptei ilicite şi. )onstrîngerea fizică înlătură caracterul ilicit al faptei dacă autorul nu a putut rezista constrîngerii. 11. fără realizarea de experimente . Caracterul antisocial al faptei contravenţionale constituie temeiul real al răspunderii contravenţionale. săvîrşită cu vinovăţie. +oţiunea şi trăsăturile caracteristice ale contravenţiei )onstituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită.tarea de e6tremă necesitate 6e consideră că a acţionat în stare de extremă necesitate persoana care a săvîrşit o faptă ilicită pentru a salva de la un pericol grav iminent. care atentează la valorile sociale ocrotite de lege. Eumai prin stabilirea pedepselor pentru săvîrşirea contravenţiilor legea contravenţională îşi realizează sarcinile sale. 5atura obiectivă indică conţinutul şi modalitatea atentării subiectului asupra obiectului. stări ori situaţii a căror existenţă în timpul săvîrşirii faptei fac ca realizarea eficientă a vreuneia dintre trăsăturile esenţiale să devină imposibilă. 7n cazul unor contravenţii. este util în toate domeniile de dezvoltare a societăţii. lementele constitutive ale contravenţiei rin conţinutul faptei contravenţionale se înţelege ansamblul de elemente şi trăsături caracteristice şi definite în însăşi norma de drept.acă obiectul juridic al contravenţiei este reprezentat de valoarea socială şi relaţiile generate de aceasta. &onstr'ngerea fizică şi7sau psi8ică 9morală: )onstrîngerea fizică şiGsau psi/ică *morală# constituie cauza de înlăturare a răspunderii atunci cînd fapta se săvîrşeşte sub imperiul acestei constrîngeri. că prin aceasta cauzează urmări evident mai grave dec t cele care s*ar fi produs prin ne nlăturarea pericolului. mpotriva unei alte persoane sau mpotriva unui interes public" )responsabilitatea =rmătoarea cauză. în textele de incriminare a acestora sînt prevăzute şi alte condiţii referitoare la scop şi la motiv" 21. . 6ubiecţii contravenţiei sînt persoanele trase la răspundere contravenţională *delincvenţii# – subiectul activ. rezultatul periculos. să facă sau să nu facă ceva. @ altă trăsătură caracteristică a contravenţiei este culpa$ilitatea. Ilicitul este o altă trăsătură importantă caracteristică contravenţiei. <a reprezintă acţiunea sau inacţiunea ilicită producătoare de consecinţe socialmente periculoase sau care ameninţă anumite valori. <lementul principal al laturii subiective este vinovăţia şi formele ei. la rîndul său. integritatea corporală ori sănătatea sa. ndreptat mpotriva sa.regulamentul de ordine internă sau în )odul muncii *art. Constr ngerea psihică *morală# este o circumstanţă care împiedică o persoană să-şi dirijeze liber voinţa. 6impla constatare a prevederii faptei social periculoase în legea contravenţională nu este suficientă pentru calificarea acesteia drept contravenţie. pentru completarea laturii subiective. )ontravenţia fără pedeapsă nu are sens juridic contravenţional.eci. bunuri ori interese legitime şi care este considerată ca ilicită în legea contravenţională. %5 din )) al .M sancţiunile tuturor normelor juridice materiale conţin limitele pedepsei contravenţionale pasi$ile de aplicare. care stabileşte sancţiunea sau o altă normă la care se face trimitere pentru a constata şi sancţiona fapta contravenţională. care sînt vătămate sau lezate prin comiterea unei fapte concrete. obiect generic. anumite aspecte obiective şi subiective care se concretizează prin prezenţa a patru elemente constitutive! obiectul şi latura obiectivă. raportul de cauzalitate şi unele condiţii de loc. 5egitima apărare rin stare de legitimă apărare legiutorul descrie fapta. atunci obiectul material al contravenţiei îl constituie entitatea fizică împotriva căreia este orientat elementul material al contravenţiei. (nalizînd definiţia contravenţiei. implicit. care presupune că persoana a comis o contravenţie fără să*şi dea seama de acţiunile sale sau să le conducă din cauza unei boli psihice cronice. 23. )u se află n stare de e'tremă necesitate persoana care şi*a dat seama. deseori. cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea. . dar care este săv rşită pentru a respinge un atac direct. care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională este iresponsa$ilitatea. fapt ce exclude existenţa uneia dintre trăsăturile contravenţiei. material şi real. 7n partea specială a )) al . distingem. a unei alte persoane sau un bun important al său ori al unei alte persoane. la imposibilitatea tragerii la răspundere a făptuitorului" Obiectul contravenţiei constituie valorile şi relaţiile sociale ocrotite de legea contravenţională. părţile componente ale laturii obiective sînt! elementul material.&azurile care 'nlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională )auzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei sînt acele împrejurări.esponsabilitarea trebuie să existe atît în momentul comiterii contravenţiei. prevăzută de legislaţia administrativă. relaţii sociale. ele au un caracter dăunător şi sînt interzise prin acte juridice. %$iectul material al contravenţiei. prevăzută de legislaţie drept contravenţie. şi victima + subiect pasiv" 5atura subiectivă – ca element al conţinutului constitutiv al contravenţiei – se referă la atitudinea psi/ică a făptuitorului faţă de fapta săvîrşită şi consecinţele ei. în lipsa a cel puţin unuia dintre aceste elemente fapta nu poate fi calificată drept contravenţie. imediat. se divizează în! obiect general. %5C# şi nu au caracter de constrîngere statală.iscul. .M#. <lementele sau trăsăturile ce caracterizează contravenţia se referă la! caracterul antisocial al faptei$ caracterul ei ilicit$ culpabilitatea faptei (vinovăţia)$ prevederea de către legislaţie a răspunderii pentru fapta dată" 7n mod logic. abatere disciplinară şi abatere administrativă# constă în caracterul ilicit şi socialmente periculos. 7ntrucît faptele contravenţionale produc o dezorganizare a sistemului de raporturi sociale. . mod şi mprejurări. viaţa. ca şi în cazul infracţiunii. unei tulburări temporare a activităţii psihice. . subiectul şi latura subiectivă. debilităţii mintale sau a unei alte stări patologice *art.iscul 'ntemeiat .

în special. 7n literatura de specialitate nu există o opinie unică în ceea ce priveşte existenţa răspunderii contravenţionale ca modalitate a răspunderii juridice *precum şi a dreptului contravenţional ca ramură de sine stătătoare a dreptului# şi definiţia ei. de faptul că responsabilitatea aparţine persoanei care face opţiunea între valori. răspunderea juridică reprezintă reacţia statului *societăţii# la depăşirea responsbilităţii juridice *transformarea raportului juridic de conformare în cel de conflict# prin aplicarea faţă de autor de către organul împuternicit.M#. &% din )) al . întrucît permite juriştilor să se exprime în aceeaşi limbă şi are drept efect principal aplicarea uniformă a legislaţieiB. a uneia dintre formele juridice de constrîngere statală. care pot fi repartizate sc/ematic în felul următor! #) determinarea şi reglementarea statutului administrativ*juridic al funcţiei de stat (obligaţiile. în viziunea noastră. 7n baza definiţiilor prezentate *precum şi a altora#. ce deservesc procesele de realizare a funcţiilor generale şi a celor speciale. şi în domeniul contracarării fenomenului contravenţional. stabilite şi protejate de normele juridice contravenţionale din momentul obţinerii forţei juridice. %. funcţii de asigurare (au'iliare). conformarea regulilor de conduită a funcţionarului de stat H 2) reacţia administraţiei organului statal la starea de conformare a funcţionarului faţă de e'igenţele serviciului respectiv prin aplicarea diverselor forme de convingere ( ncurajarea. (stfel. evidenţiem trăsăturile de bază ale acestei instituţii juridice! – răspunderea juridică este obligaţia de a suporta consecinţa juridică a faptei ilicite$ – această obligaţie revine unui subiect de drept responsabil$ – obligaţia se naşte ca urmare a constrîngerii statale prin aplicarea sancţiunilor juridice$ – răspunderea juridică nu poate fi redusă la o simplă obligaţie$ – aplicarea sancţiunilor juridice are drept scop afirmarea ordinii de drept şi resocializarea persoanei faţă de care ele sînt aplicate. '. putem evidenţia elementele responsabilităţii. de îndeplinirea conştiincioasă. 7n toate cazurile.eferitor la primele două elemente ale statutului administrativ-juridic. funcţii speciale. medicină. 2!.ăspunderea #uridică şi formele ei 7n literatura juridică răspunderea + ca instituţie juridică + este studiată mult mai amplu decît responsabilitatea" (stfel. farmacologie. ca şi faţă de acţiunile pe care le întreprinde individul în vederea asigurării unui climat de legalitate.esponsabilitarea celorlalţi subiecţi ai dreptului contravenţional.M#. Menţionăm numai că. Dormele şi temeiurile răspunderii juridice în dreptul contravenţional se află în legătură directă cu caracteristica subiectului faţă de care ea este aplicată. !plicarea doar a pedepselor contravenţionale prevăzute de lege *art. este important să formulăm şi să înţelegem definiţia *conţinutul# lor. 6usţinem opinia potrivit căreia . -". . potrivit funcţiei deţinute. sfera de combatere a infracţionalităţii şi contravenţionalităţii etc. te/nică. drepturile. 5'istenţa conţinutului juridic al contravenţiei *obiectul. Iustiţia nu poate fi realizată decît prin intermediul raporturilor juridice *raporturi de constrîngere#. în temeiul legii. ersoana care exercită o funcţie de stat trebuie să se bucure doar de acele drepturi şi în acel volum care sînt necesare pentru onorarea obligaţiilor. e'igenţele faţă de individul care va ocupa această funcţie) H %) ncadrarea n modul stabilit de legislaţie a individului n funcţia de stat H /) conştientizarea şi perceperea de către funcţionarul de stat a obligaţiilor şi drepturilor potrivit funcţiei. împotriva tuturor celor care încalcă sau ignoră ordinea de drept. în modul stabilit de lege. la general. răspunderea contravenţională cuprinde un ansamblu de norme juridice care reglementează implementarea dreptului contravenţional prin constrîngere. şi . ornind de la conţinutul acestei definiţii. )a instituţie juridică fundamentală a dreptului contravenţional.în diferite domenii ale activităţii umane – ştiinţă. în formele stabilite şi prin metodele adecvate. Duncţiile de administrare. pseudovalori şi nonvalori. la sigur. latura obiectivă.esponsabilitatea #uridică şi particularităţile ei Eoţiunea de responsabilitate juridică este tratată în literatura juridică în mod diferit.analiza termenilor şi definiţiilor este. importantă. răspunderea juridică ar putea fi definită ca fiind instituţia ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizează raporturile ce se nasc în sfera activităţii desfăşurate de autorităţile publice. la formarea obligaţiilor şi stabilirea drepturilor este necesar a se ţine cont de două aspecte importante! – iniţiale sînt obligaţiile! volumul şi conţinutul aceastora trebuie să fie adecvate atingerii scopului fixat în domeniul contracarării fenomenului contravenţional$ – volumul drepturilor se stabileşte după determinarea obligaţiilor. .ăspunderea juridică este o noţiune care are o bază reală şi ocupă un loc central în fiecare dintre ramurile sistemului de drept. . în teoria dreptului nu există divergenţe esenţiale în opiniile savanţilor.in această definiţie reiese că aplicarea răspunderii contravenţionale va fi considerată legitimă numai atunci cînd vor fi respectate integral următoarele condiţii! ". &5 din )) al .. în strictă conformitate cu volumul şi caracterul lor. 5'aminarea cazului şi emiterea deciziei privind aplicarea sancţiunii contravenţionale de către organul *persoanele cu funcţii de răspundere# mputernicit *art. 2$. faţă de integritatea ordinii juridice. &1& din )) al .M#. după conţinutul lor se divizează în! funcţii generale. entru utilizarea corectă a termenilor .responsabilitate juridică.. 2(.. sfera de producere.răspundere juridică. de simţul de răspundere faţă de obligaţiile sociale. survine odată cu apariţia raportului juridic de conformare şi constă în obligaţia lor de a se conforma regulilor de conduită în societate. &azul fortuit )azul fortuit este o împrejurare imprevizibilă care determină producerea unei consecinţe fără ca vreunei persoane să i se poată imputa vinovăţia. stimularea morală sau materială etc")" . subiectul. potrivit opiniei reprezentantei doctrinei rom+ne 3" 4arac.#uridic al subiecţilor administrării 'n domeniul combaterii contravenţionalităţii )onţinutul administrării în domeniul combaterii contravenţionalităţii constă în activitatea de realizare a funcţiilor corespunzătoare. 22. latura subiectivă#. 6espectarea termenelor de aplicare a sancţiunilor contravenţionale *art. a altor cerinţe.lorea menţionează că responsabilitatea juridică trebuie definită ca o atitudine conştientă şi deliberată de asumare a grijii faţă de modul de realizare a normelor de drept.esponsabilitatea #uridică şi răspunderea #uridică – elemente constitutive ale statutului administrativ. în scopul asigurării respectării şi promovării ordinii juridice şi a binelui public. potrivit faptei ilicite comise cu vinovăţie.+oţiunea şi particularităţile de bază ale răspunderii contravenţionale . riguroasă a îndatoririlor ce revin persoanei. &. Majoritatea specialiştilor în domeniu leagă noţiunea de responsabilitate juridică de atitudinea conştientă a persoanelor. naintate faţă de funcţionarul de stat H 0) autoangajarea liber consimţită de a acţiona n modul corespunzător H 1) e'ecutarea conştientă şi prin autoconstr ngere a obligaţiilor.. pasibili de a fi subiecţi ai răspunderii contravenţionale.

prevenirea comiterii unor noi contravenţii at t de către cel sancţionat. organul *persoana cu funcţie de răspundere# împuternicit să rezolve cazul poate înlătura răspunderea contravenţională. cît şi de către alte persoane. ci doar la înlăturarea aplicării sau executării sancţiunii contravenţionale. de regulă. instituţia răspunderii contravenţionale se va supune şi principiilor fundamentale ale dreptului contravenţional şi celor ramurale *cercetate în capitolul . &&'C din )) al .J %#. în modul stabilit de lege.istemul de sancţiuni contravenţionale >ransformările social-economice ce au avut loc în societate în ultimii ani. protejate de normele juridice contravenţionale$ – reeducarea în spiritul respectării ordinii de drept a persoanei care a comis cu vinovăţie o contravenţie prevăzută în legea contravenţională$ – prevenirea săvîrşirii de noi fapte antisociale atît de către contravenient. rescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale este o cauză ce stinge raportul juridic contravenţional de conflict. în mod extrajudiciar$ – aplicarea sancţiunii contravenţionale nu atrage după sine consecinţele antecedentului penal. trebuie aplicate numai de organele competente. Contravenţia ca unic temei #uridic al răspunderii contravenţionale " <ste de menţionat că temei juridic al răspunderii contravenţionale poate constitui doar fapta ilicită de atentare la o valoare socială protejată de norma juridică contravenţională. c t şi de către alte persoane" 7ncadrîndu-se în caracteristica sancţiunilor juridice. av nd drept scop ocrotirea valorilor sociale. (plicarea sancţiunilor contravenţionale are drept scop! – ocrotirea valorilor sociale. precum şi inovaţia prevăzută de legea contravenţională nouă ce ţine de subiectul răspunderii contravenţionale *introducerea persoanei juridice ca subiect al răspunderii contravenţionale# au modificat esenţial şi sistemul sancţiunilor contravenţionale. deoarece acesta nu a fost rezolvat într-o perioadă de timp rezonabilă. 2mnistia (mnistia este o instituţie juridică contravenţională al cărei scop o constituie înlăturarea pentru viitor a caracterului delictual al unor fapte contravenţionale.&auzele care 'nlătură răspunderea contravenţională 7nlăturarea răspunderii contravenţionale nu conduce la înlăturarea caracterului contravenţional al faptei. stipulate în )) al . reeducarea persoanei care a comis o contravenţie. . Principiul oportunităţii i utilităţii de a aplica răspunderea contravenţională" 6tatul poate să renunţe la aplicarea sancţiunii.M#.enunţarea benevolă la săv'rşirea contravenţiei 6e consideră renunţare benevolă la săvîrşirea contravenţiei încetarea acţiunii îndreptate nemijlocit spre săvîrşirea contravenţiei.. Principiul utilităţii presupune selectarea celei mai adecvate sancţiuni contravenţionale. "rescripţia răspunderii contravenţionale rescripţia exclude răspunderea contravenţională datorită nerealizării acesteia în termenele stabilite de lege *art. prevăzută de legea contravenţională$ – se aplică numai în cazul comiterii cu vinovăţie a unei fapte antisociale. 'vertismentul constă în atenţionarea contravenientului asupra pericolului faptei săvîrşite.M#.+oţiunea. <vident. 6espectarea regulilor de aplicare a sancţiunilor contravenţionale stabilite de lege *art. conform procedurii stabilite.M#. cu respectarea anumitor principii! legalitatea sancţiunilor contravenţionale$ răspunderea personală$ stabilirea unor sancţiuni contravenţionale compatibile cu morala şi concepţia juridică a societăţii" 21. repararea pagubei pricinuite *art.eţinem aici principiie specifice răspunderii contravenţionale ca instituţie juridică de bază a dreptului contravenţional. <l îşi are justificarea în necesitatea restabilirii ordinii sociale care a fost perturbată de contravenţia săvîrşită. drept la care poate renunţa.M#. '8 din )) al . &ontravenţia ne'nsemnată. interzicînd orice urmărire în ceea ce le priveşte sau ştergînd condamnările care le-au atins. <mpăcarea victimei cu făptuitorul 9egea contravenţională prevede că procesul contravenţional pornit urmează a fi încetat *clasat# în cazul împăcării victimei cu făptuitorul în modul stabilit prin lege.M#. trăsăturile. dacă persoana este conştientă de posibilitatea finalizării faptei. deoarece acestea străbat întreaga materie a dreptului contravenţional. recomandîndu-i să respecte pe viitor dispoziţiile legale. sancţiunea contravenţională dispune de anumite trăsături caracteristice! – este o formă de constrîngere statală. 20. =neori se poate c/iar renunţa la pedeapsă. Dără săvîrşirea unei fapte contravenţionale nu se poate naşte un raport juridic de constrîngere contravenţională *raport juridic de conflict#. 2-. ca de altfel toate tipurile de sancţiuni juridice. &5 din )) al . Principiul pu$licităţii aplicării răspunderii contravenţionale presupune examinarea publică a cazurilor contravenţionale de către organele împuternicite şi accesul tuturor participanţilor la procedura contravenţională de examinare a cazului *legea contravenţională nouă admite şi judecarea cauzei contravenţionale în şedinţă înc/isă#. formarea unei conduite civice corecte a lui. %C din )) al ."rincipiile răspunderii contravenţionale .M$ – se aplică numai de către organele abilitate prin legea contravenţională$ – se aplică. (vertismentul se aplică în scris de către organul competent a soluţiona cauza contravenţională. 2*. &% din )) al . edictînd acte de iertare sau de scoatere a unor fapte în afara ilicitului contravenţional. limitîndu-se la adresarea unei observaţii verbale făptuitorului. reieşind din gravitatea faptei contravenţionale şi din caracteristica bănuitului. scopul şi principiile sancţiunii contravenţionale (ancţiunea contravenţională este o măsură de constr ngere statală prevăzută de legea con* travenţională şi aplicată făptuitorului n modul stabilit de lege pentru săv rşirea cu vinovăţie a contravenţiei. Principiul inevita$ilităţii răspunderii contravenţionale i a pedepsei contravenţionale înseamnă că sancţionarea contravenţională a persoanei vinovate pentru comiterea unei contravenţii este obligatorie *implacabilă#. în cazul contravenţiei neînsemnate. 6ancţiunile contravenţionale. acest lucru fiind posibil în virtutea faptului că statul este titularul dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională. prevenirea comiterii unor noi contravenţii *art. !plicarea pedepsei numai n limitele sancţiunii prevăzute de norma materială ncălcată (contravenţiei comise)" C. 7n funcţie de destinatar. (semenea împrejurări şi situaţii poartă denumirea de cauze care nlătură răspunderea contravenţională" 7nlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc n cazul: . cu excepţia cazurilor expres prevăzute în lege *art. sistemul sancţiunilor contravenţionale poate fi divizat în două blocuri: – sancţiunile aplicabile persoanei fizice$ – sancţiunile aplicabile persoanei juridice. tentativa 9egea contravenţională prevede că.8. prevăzută în legea contravenţională.

de persoana celui ce a atentat la aceste valori.'menda este o sancţiune pecuniară.M# stipulează că aplicarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă persoana care a comis contravenţia de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată sancţiunea contravenţională. 'restul contravenţional (restul contravenţional este o sancţiune contravenţională excepţională care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin /otărîrea judecătorească şi care se execută în condiţiile prevăzute de )odul de executare.M#$ – aplicarea pedepsei contravenţionale numai în limitele sancţiunii contravenţiei comise$ – aplicarea unei sancţiuni ec/itabile în funcţie de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei comise$ – aplicarea sancţiunii în strictă conformitate cu prevederile )) al . '& din )) al . Circumstanţele ce agravează răspunderea contravenţională sînt prevăzute în art. Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii rivarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea temporară aplicată persoanei fizice de a desfăşura o anumită activitate. inclusiv prin privarea acesteia de un drept special. *%# din )) al . @ unitate convenţională este egală cu %5 de lei. fiind clasificate. 9egiuitorul stabileşte şi regulile aplicării sancţiunii contravenţionale în cazul săv rşirii a mai multor contravenţii.M#. 6oluţionînd cauza contravenţională. i se acordă un număr de puncte de penalizare ca sancţiune complementară" (unca neremunerată în folosul comunităţii Munca neremunerată în folosul comunităţii este o sancţiune nouă introdusă în legea contravenţională şi constă în antrenarea contravenientului persoană fizică. 7n cazul în care una şi aceeaşi persoană săvîrşeşte două sau mai multe contravenţii. legislaţia contravenţională *art. de caracterul valorilor sociale la care s-a atentat.M. Definirea şi particularităţile "ărţii speciale a dreptului contravenţional Eormele juridice contravenţionale se cuprind într-un sistem. .M$ – luarea în consideraţie. %%4-%'8 din )) al . Circumstanţe ce atenuează răspunderea pentru contravenţia comisă *art. e lîngă obligaţia de a repara paguba pricinuită. Privarea de dreptul special 7n cazurile şi în mărimea prevăzută de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul :--*contravenţiile din domeniul circulaţiei rutiere. de a primi subvenţii./odalitatea aplicării sancţiunii contravenţionale 6egulile generale de aplicare a sancţiunii contravenţionale prevăzute în dispoziţiile normelor din capitolul 3 al cărţii întîi din )) al . al cărei antecedent nu a fost stins$ – instigarea sau atragerea minorilor la săvîrşirea contravenţiei$ – săvîrşirea contravenţiei de către un grup de persoane$ – săvîrşirea contravenţiei profitîndu-se de condiţiile unor calamităţi naturale sau ale altor stări excepţionale$ – săvîrşirea contravenţiei în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe$ – săvîrşirea contravenţiei faţă de un minor. art. !2. '8 alin. fapt ce contribuie la o cunoaştere a acestora şi la stabilirea unor reguli privind interpretarea şi aplicarea lor. de regulă. o femeie gravidă sau o persoană care întreţine copil cu vîrsta de pînă la 4 ani$ – provocarea contravenţiei prin acţiunile ilegale sau imorale ale victimei. !3. . contrar somaţiei de a se pune capăt unei astfel de comportări$ – săvîrşirea contravenţiei de către o persoană anterior sancţionată contravenţional sau condamnată. o persoană în etate sau faţă de o persoană care se află în imposibilitatea de a se apăra$ – săvîrşirea repetată a unor contravenţii similare pe parcursul unui an. se aplică cîte o sancţiune pentru fiecare dintre ele. (plicarea faţă de el a sancţiunii contravenţionale nu exclude obligaţia contravenientului de a compensa pagubele pricinuite prin contravenţie. '8 din )) al . persoana prejudiciată este în drept să-şi valorifice pretenţiile civile potrivit dreptului comun. <xpulzarea are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvîrşirii de către aceste persoane a unor fapte socialmente periculoase.M# se consideră! – prevenirea consecinţelor prejudiciabile sau repararea benevolă a prejudiciului$ – contribuirea la descoperirea contravenţiei$ – săvîrşirea contravenţiei într-un concurs de împrejurări personale sau familiale$ – săvîrşirea contravenţiei de către un minor. <l se aplică.M. pentru săvîrşirea unei fapte care atentează sau creează un pericol real pentru sănătatea ori integritatea corporală a persoanei. (menda se stabileşte în unităţi convenţionale. otrivit legii. )*pulzarea <xpulzarea este o măsură de îndepărtare silită de pe teritoriul . odată cu aplicarea sancţiunii principale. Privarea de dreptul de a desfă ura o anumită activitate. o femeie. speciale şi procedurale.epararea pre#udiciului şi e6ecutarea obligaţiei a cărei ne'ndeplinire este sancţionată @bligaţia contravenientului de a repara paguba pricinuită prin contravenţia comisă este prevăzută în art.M. la munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale. declară numai dreptul autorităţii competente la asemenea activităţi procesuale#. să dispună de repararea prejudiciului cauzat prin contravenţie în cazul în care nu e'istă divergenţe asupra întinderii lui. pentru dispunerea reparării prejudiciului cauzat prin contravenţie concomitent cu soluţionarea cauzei contravenţionale sînt necesare următoarele condiţii! a# prezenţa cererii victimei cu privire la repararea prejudiciului$ b# lipsa de divergenţe asupra întinderii prejudiciului$ c# disponibilitatea autorităţii care examinează cauza contravenţională *art. la cererea victimei. în afara timpului de serviciu de bază sau de studii.acă în urma contravenţiei s-a pricinuit o pagubă materială unei persoane fizice sau juridice. conducătorului de ve/icul declarat vinovat de săvîrşirea contravenţiei.M sînt! – aplicarea sancţiunii numai pentru atingerea scopului stabilit de legea contravenţională *art. % din )) al . de circumstanţele ce atenuează şi de cele ce agravează răspunderea etc. 'C din )) al . autoritatea competentă este n drept.epublicii Moldova a cetăţenilor străini şi a apatrizilor care au încălcat regulile de şedere. la aplicarea sancţiunii. Eormele juridice contravenţionale se clasifică în generale. '% din )) al . de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare. . şi anume! – continuarea comportării ilicite. care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de )odul contravenţional. sau în cazul neexecutării intenţionate a unei alte sancţiuni contravenţionale. de gradul şi forma vinovăţiei lui. înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi. Privarea persoanei #uridice de dreptul de a desfă ura o anumită activitate rivarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a înc/eia anumite tranzacţii. !1.

latura subiectivă# strict determinate.cît şi prin inacţiune *neac/itarea la timp a salariilor. +oţiunea. )omponenţele concrete de contravenţii sînt aranjate în artea specială a )ărţii întîi din )) al . în funcţie de obiectul generic unic. constituie instrumentul principal al politicii contravenţionale a statului în activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului contravenţional şi reprezintă partea generală a dreptului contravenţional.M. 5ocul şi importanţa calificării corecte a contravenţiei 'n procesul aplicării normelor contravenţionale materiale )alificarea contravenţiilor reprezintă acea partea a procesului de aplicare a normelor juridice care constă în alegerea normei juridico-contravenţionale ce priveşte fapta antisocială concretă şi în fixarea acestei alegeri în actul de aplicare *ex!proces-verbal de reţinere administrativă#. C"#$ – tăinuirea cirscumstanţelor care împiedică înc/eierea căsătoriei *art. %. !(. 9atura obiectivă are o legătură directă cu dispoziţia normei materiale a dreptului contravenţional.Eormele contravenţionale generale. '. C5#. 84#. de obicei. *art. !elaţiile sociale ce ţin de protecţia drepturilor politice ale persoanei fizice constituie obiectulul generic pentru următoarele contravenţii! – împiedicarea exercitării dreptului electoral *art. 8&#$*art. )alificarea contravenţiei se realizează practic la toate etapele procedurii contravenţionale de către persoanele care intentează procedura contravenţională. )alificarea juridică a contravenţiilor reprezintă un proces de comparare a faptei antisociale comise cu un anumit model *standard# juridic. cine a săvîrşit fapta contravenţională şi dacă acesta este şi subiect al răspunderii contravenţionale. care consacră o anumită categorie de fapte antisociale cu un pericol social mai redus ca fiind contravenţii şi stabileşte sancţiunile contravenţionale aplicate în cazurile şi în ordinea stabilite de părţile generală şi de procedură contravenţională ale )) al . !!. -ndiciul ce determină locul fiecărei contravenţii este obiectul nemijlocit al atentatului contravenţional.M constituie un model juridic cu elementele sale *obiectul. importanţa şi esenţa calificării contravenţiilor )alificarea juridică a contravenţiei concrete este una dintre cele mai importante acţiuni de aplicare a normelor juridice materiale. &ontravenţii ce atentează la drepturile politice. . (ceastă structurare a ărţii speciale a )) al . de caracterul valorilor sociale care necesită a fi protejate de normele dreptului contravenţional. 7n primul rînd. prin ce se manifestă latura obiectivă.M este constituit cu luarea în consideraţie a caracterului obiectelor împotriva cărora este îndreptat nemijlocit atentatul contravenţional. 6tabilirea. şi anume! ". )alificarea corectă a contravenţiei este o garanţie a realizării jurisdicţiei contravenţionale în conformitate cu legea. +atura o$iectivă se manifestă atît prin acţiune *antrenarea minorului la munci care prezintă pericol pentru sănătatea lui *art. Eormele juridice speciale reflectă valorile sociale protejate de stat prin intermediul normelor materiale ale dreptului contravenţional. iar în cazul atacării deciziei – instituţia de judecată care revizuieşte cazul.Diecare capitol din partea specială a )) al . %$iectul generic îl constituie relaţiile sociale care apar n legătură cu protejarea de către stat şi societate a drepturilor politice. latura obiectivă. 80#$*art. (ceste norme ale dreptului contravenţional au o structură juridică clasică! ipoteză. sancţiunea contravenţională#. în primul rînd. )apitolele sînt aranjate într-o anumită ordine – după valoarea obiectului generic asupra căruia se atentează. C'#$ *art. subiectul. '0#$ – folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor nedeclarate public *art. (legerea şi interpretarea normei juridice. !elaţiile sociale ce ţin de protecţia altor drepturi constituţionale ale persoanei fizice constituie obiectul generic pentru următoarele contravenţii! – împiedicarea exercitării dreptului de întemeiere a sindicatelor şi de afiliere lor *art. să stabilească compatibilitatea lor. aplicarea pedepsei contravenţionale. în sancţiunea normei materiale. 81#$*art. utilizate pe larg în activitatea practică a organelor de drept. &. )alificarea contravenţională corectă formează temeiul juridic pentru survenirea anumitor consecinţe juridice! aducerea făptuitorului la organele de drept. )alificarea definitivă a contravenţiei o face numai organul împuternicit să emită decizia asupra cazului. artea specială a dreptului contravenţional studiază normele contravenţionale speciale. )alificarea contravenţiei înseamnă alegerea unei norme contravenţionale în care poate fi încadrată fapta antisocială comisă. CC#$*art. (plicarea dreptului contravenţional reprezintă un proces constituit din diferite etape. de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizic. @biectul de gen al contravenţiei concrete se conţine în denumirea capitolului$ obiectul nemijlocit. verificarea şi clarificarea circumstanţelor faptice ale cauzei contravenţionale. de muncă şi a altor drepturi constituţionale ale persoanei fizice" (cest obiect generic poate fi divizat în trei obiecte generice! ". C&#$*art. dispoziţie şi sancţiune. pensiilor. determinat de procesul de perfecţionare a relaţiilor sociale într-o anumită etapă de dezvoltare a societăţii.M pe capitole. C1-0'#. trebuie stabilit obiectul contravenţiei. contravenţionalitatea. emit decizia asupra cazului şi revizuiesc cazul. recunoscute de legislaţia contravenţională drept contravenţii. C%#$*art. !elaţile sociale ce ţin de protecţia drepturilor de muncă constituie obiectul generic pentru următoarele contravenţii! – încălcarea legislaţiei privind protecţia muncii *art. ci şi cele subiective. 85#$ *art. precum şi ordinea lor sînt condiţionate de caracterul şi de sistemul relaţiilor sociale ce sînt apărate de legislaţia contravenţională. 80#$ refuzul neîntemeiat de a înc/eia contract colectiv de muncă . C0#$ vezi codul %. 7n procesul aplicării normelor juridico-contravenţionale organul care aplică legea trebuie să determine cu toată precizia coincidenţa dispoziţiilor normei contravenţionale cu semnele faptei antisociale comise. burselor etc. 8C#$*art. C8#$*art. (ctivitatea organelor abilitate în vederea executării pedepsei contravenţionale.în denumirea articolului. mai rar în conţinutul dispoziţiei. 88#$ – încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă *art. '4#$*art. -ncluderea componentelor de contravenţii într-un capitol sau altul serveşte drept indiciu al gradului şi al caracterului pericolului social al faptei săvîrşite. 8'#. 6ubiectul răspunderii contravenţionale este stabilit. latura subiectivă. !$. 8%#$*art. <laborarea şi adoptarea actului de aplicare a normei juridice. examinează cazul contravenţional. 8"#$*art. fiind norme de bază în sfera reglementării instituţiilor fundamentale ale dreptului contravenţional *contravenţia.istemul "ărţii speciale a dreptului contravenţional rin sistemul ărţii speciale a dreptului contravenţional se înţelege clasificarea şi gruparea în anumite categorii şi grupe a tuturor faptelor antisociale periculoase. '1#$*art. 6istemul ărţii speciale a dreptului contravenţional are un caracter variabil. !*. reţinerea administrativă şi. răspunderea contravenţională. 3ezi cod &. efectuează cercetarea cazului. 84#$*art.*art. -ndiferent de specificul ărţii speciale. este de menţionat că artea generală şi artea specială ale dreptului contravenţional sînt legate organic între ele şi nu pot fi concepute separat.M într-o anumită ordine. entru calificarea corectă a faptei au importanţă nu doar circumstanţele obiective. formînd capitole separate. Diecare normă materială din artea specială a )) al .

%"&. %5'. 0C#$ – practicarea ilicită a activităţii medicale şi farmaceutice *art. &ontravenţii ce atentează la regimul de transporturi rin transporturi se înţelege ramura economiei naţionale care efectuează transportarea călătorilor şi a încărcăturilor. !-. 08#$ – esc/ivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament sau încălcarea regimului prescris *art. deosebind cinci tipuri! transport auto. 45#$ – angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar a personalului fără examen medical şiGsau fără instruire igienică. de revizie te/nică a ve/iculelor *art. %%&#$ – numai persoana cu funcţie de răspundere *art. 48#$ *art. %58. 40#$ *art. 4C#. &. %54. 45# etc. 4'#$ – vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale *art.epidemiologică %$iectul generic este divizat în trei obiecte generice. %"1. %"0#$ – persoana fizică şi persoana juridică *art. '0#$ folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public *art. cît şi cele juridice şi persoanele cu funcţie de răspundere *art. a aeronavelor şi a utilajelor lor *art. 8". %%0# etc. prin acţiune *punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte.#$ – at t prin intenţie. (ubiect special al răspunderii contravenţionale pot fi si piloţii. 15. C5#$ necomunicarea despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului *art.#. 08. C&## etc.#. %%'. !elaţiile sociale ce ţin de protecţia sănătăţii populaţiei constituie obiectul generic pentru următoarele contravenţii! – procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice sau de alte substanţe psi/otrope în cantităţi mici ori consumarea unor astfel de substanţe fără prescripţia medicului *art. "10. %5&. fapt ce ar putea conduce la deranjarea circulaţiei trenurilor *art. %%%#$ – persoana fizică şi persoana cu funcţie de răspundere *art.al )odului contravenţional au fost comasate următoarele contravenţii! – încălcarea regulilor de exploatare a ve/iculelor *art. %54 alin.#. %51.#. 1"#. 00 alin. 0C#$ practicarea ilicită a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană care nu are studii medicale şi farmaceutice corespunzătoare *art. &ontravenţii 'n domeniul circulaţiei rutiere (sigurarea securităţii circulaţiei rutiere şi a traficului de pietoni constituie una dintre sarcinile prioritare ale statului. 4'. !elaţiile sociale ce ţin de protecţia sănătăţii persoanei fizice constituie obiectul generic pentru următoarele contravenţii! – divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane *?-3# ce provoacă maladia 6-. 4&. "u$iectul răspunderii contravenţionale îl constituie! – numai persoana fizică *art. "14. 08#$ încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-epidemiologice *art. "14#$vezi codul +atura o$iectivase manifestă de regulă. la altele – persoanele cu funcţie de răspundere şi cele juridice *art. 01#$ – încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-epidemice *art. "11. "10#$ – încălcarea regulilor de securitate în transportul feroviar *art. 44#$*art. *"##$ deteriorarea utilajelor de aeroport *aerodrom#. 40. aerian. feroviar. 04#. 4C#$ *art.( *art. 48#$ at t prin acţiune. %%5#$ blocarea intenţionată a arterelor de transport *art. 88. *"#-*C#. 85. 44# etc. 00 alin. %"C. %%8##. 8C. 8& etc. 0C. %5". otrivit criteriului de bază – securitatea circulaţiei rutiere şi a traficului de pietoni (obiect generic) + în capitolul :--.independente! ".4&#$ +atura o$iectivă se manifesta prin acţiune *încălcarea regulilor de prescripţie a reţetelor de eliberare a medicamentelor *art.*art. 40#$ aducerea minorului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe *art. %5C. cît şi cele juridice şi persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora *art. %%0#$ – persoana fizică. naval şi prin conductele magistrale. persoana juridică şi persoana cu funcţie de răspundere *art. %. %"'. %%1#$ . 4%.%5%#$ neinformarea intenţionată a autorităţilor competente despre producerea incendiilor sau accidentelor aeronautice *art. '1. c t şi prin inacţiune *cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psi/otrope *art. şiGsau fără calificarea necesară în materie de igienă *art. însoţitorii de bord.#. "u$iectul răspunderii contravenţionale poate fi! la unele contravenţii – numai persoanele fizice *art. '4. '4#$ înscrierea în mai multe liste de candidaţi *art. %"8. *8##$ neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere. *%##$ nerespectarea regulilor de întreţinere. %%C. "14 alin. %"4. 48. %54 alin. *deteriorarea intenţionată a transportului în comun şi a ec/ipamentului interior *art. %5%. 41#$ – fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în locuri interzise. C8# etc. 1"#. la starea sanitar. art. de educare şi de instruire a copilului *art. 04.4%. *"# etc. 41#. "u$iecţii răspunderii contravenţionale sînt atît persoanele fizice *art. 8' alin.( *art. %%5.$ – atît prin intenţie. de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor *art. 8%. 4". !elaţiile sociale determinate de necesitatea respectării regulilor sanitar. *&##$ mai rar – prin inacţiune *neinformarea intenţionată a autorităţilor competente despre producerea incendiilor sau a accidentelor aeronautice *art. %%4#$ – încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat. %%5#$ nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile *art. 44. sănătatea persoanei. cît şi prin imprudenţă *ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanei fizice *art. inginerii şi navigatorii. Mai rar latura subiectivă se exprimă prin imprudenţă" !1. 04#$ – furnizarea de produse şi prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului *art. &ontravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei.epidemiologice constituie obiectul generic pentru următoarele contravenţii! – încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge *art. comercializarea către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice *art. !0. 00 alin. art. 80 etc. la al treilea grup de contravenţii – atît persoanele fizice. %"". +atura su$iectivă se exprimă.#. 01. +atura su$iectivă poate fi exprimată! – numai prin intenţie *împiedicarea accesului în localul de votare *art. %%"#. 4". 45. %"%. Contravenţiile ce atentează la regimul din transporturi sînt! – încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri *art. '0.prin intenţie. c t şi din imprudenţă *divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane *?-3# ce provoacă maladia 6-. %"5. *8##$ consumarea de substanţe narcotice sau de alte substanţe fără prescripţia medicului *art. 8"# etc. +atura su$iectivă poate fi exprimată! – numai prin intenţie *esc/ivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la regimul prescris *art. %55.

M cu documente neautentice sau al caror termen de valabilitatea a expirat. *&##$ esc/ivarea conducătorului de ve/icul de la proba de determinare a stării de ebrietate *art. de obicei. cît şi prin inacţiune *neîndeplinirea de către conducătorul de ve/icul a indicaţiei legale date de agentul de circulaţie de a opri ve/iculul *art.relatiile sociale ce tin de asigurarea regimului de frontiera.M. *"##$ nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră *art. de regulă.#. &"1. %&'#$ ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier *art.numai intentie. $3. %'8# etc$ at t prin intenţie.eci. în majoritatea cazurilor. 5atura obiectiva-C variante de manifestare! rin actiune. *&##$ conducerea ve/iculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce *art.persoana fizica. &%&.#. ca urmare. %'&# etc. *&## sau prin inacţiune *art. +atura o$iectivă a acestor contravenţii se manifestă prin acţiune *art.actiune. &ontravenţii ce afectează modul de administrare Obiectul generic. &ontravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice %$iectul generic al acestor contravenţii îl constituie relaţiile sociale ce ţin de desfăşurarea normală a activităţii autorităţilor publice. %&5 alin. %&8 alin. &%C alin. si anume cetateanul strain sau apatridul. *"##$ încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă *art. declararea de date false in vederea obtinerii vizei . atit subiectul special cit si persoana cu functie de raspundere. rin inactiune! esc/ivarea de la parasirea tarii dupa expirarea termenului de sedere acordat. &%0 alin. &"4#$ neexecutarea obligaţiilor prevăzute din )odul de executare *art.#. de interesele publice" rin intermediul normelor contravenţionale din acest capitol statul a format un mecanism juridic de protecţie a bunei funcţionări a autorităţilor publice ca subiecţi de administrare. 2rt. $1. *%##$ părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier *art. . +atura su$iectivă se exprimă. %%1 alin.obiectul nemi#locit-relatiile sociale cu privire la respectarea regulilor de plasare in cimpul muncii a cetatenilor straini sau a apatrizilor. &. &"1# etc. 2rt !!$ sunt & alineate care prevad & contraventii distincte. *%#. permisului de sedere sau buletinului de identitate. ci şi să dispună de permis de conducere a ve/iculului sau să fie proprietarul lui. &ontravenţii ce atentează la regimul frontierei de stat şi regimul de şedere pe teritoriul . prin intenţie *atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a ve/iculului cu un astfel de număr *art. mai rar – atît prin intenţie.obiect nemi#locit-relatiile sociale ce contribuie la respectarea regulilor privitoare la regimul frontierei de stat si la regimul punctelor de trecere a frontierei de stat.relatiile sociale ce tin de respectarea regimului frontierei de stat sau cele ce tin de asigurarea regimului de sedere pe teritoriul . &"C#$ neexecutarea sentinţei. !!2. &"8#$ comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare *art. . "u$iect al răspunderii contravenţionale poate fi numai persoana fizică . %&" alin. &"C. &"8 etc.ubiect.il constituie 8 grupe de relatii sociale! . &"C alin. %&8 alin. funcţionarul de stat atentează la interesele publice sau drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice *obiect nemijlocit# şi. $2. 2rt.atit actiune cit si prin inactiune.relatiile sociale ce tin de asigurarea modului de administrare stabilit prin legislatie$ . obiect generic.ubiect.#.#. *&##$ purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar . /otărîrii sau deciziei judecătoreşti *art. 5atura subiectiva-intentie. *%##$ conducerea unui ve/icul fără număr de înmatriculare *art.obiect nemi#locit-relatiile sociale ce tin de respectarea regulilor de sedere pe teritoriul . 9atura obiectiva-actiune-alin.persoana fizica si persoana cu functie de raspundere. ' variante! deteriorarea. persoana fizică pasibilă de aplicare a sancţiunii trebuie nu numai să îndeplinească cerinţele generale faţă de subiectul răspunderii contravenţionale *vîrsta şi capacitatea de acţiune#. 5atura subiectiva. %'%# etc. nimicirea. permutarea semnelor frontierei de stat sau instalarea unor semne de frontiera false. %%1 alin. afectează activitatea autorităţilor publice *obiect generic#. art. 5atura subiectiva-intentie cit si imprudenta.epublicii /oldova Obiectul generic. cît şi prin imprudenţă *art. &"'#$ – primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material *art. %&1# etc. *"# şi *&##. % cetateanul strain sau apatridul. %&5 alin. &"%#. *"##$ încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare *art. el atentează la relaţiile sociale ce ţin de funcţionarea mecanismului statal de administrare. &"&#$ – tăinuirea faptelor de corupţie şi de protecţionism sau esc/ivarea de la întreprinderea măsurilor de rigoare *art. +atura su$iectivă. !!!. &"%. %. 5atura obiectiva. relaţiile sociale ce ţin de exploatarea ve/iculelor cu defecte te/nice la sistemul de frînare *art.M. persoana cu funcţie de răspundere" <ste de menţionat că totuşi în unele norme nu există o claritate absolută cu privire la subiectul răspunderii *art. &%". &"&. " si % si inactiune alin.M. &"8#$si altele.conducerea unui ve/icul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui ve/icul fără un astfel de număr *art.ubiectul raspunderii-poate fi atit persoana fizica. %&C# etc. %'" alin. $ contraventii din acest capitol! 2rt. +atura o$iectivă se manifestă tradiţional atît prin acţiune *conducerea unui ve/icul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei te/nice *art. 5atura obiectiva. &"&#$ primirea *luarea# în exerciţiul funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de folos material *art. *%##$ conducerea ve/iculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce *art. &"%#$ – excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu *art.actiune-doar alin. nerespentarea regulilor de intrare si iesire din . cind are loc trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei de stat fara pasaport sau fara autorizatie din partea autoritatilor (lineatul %. cit si persoana cu functie de raspundere.vezi codul %$iectul nemi#locit al fiecărei contravenţii concretizează valorile sociale la care se atentează. 7n acest capitol sînt grupate următoarele contravenţii! – abuzul de putere sau abuzul de serviciu *art. prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice *art.. %'5#$ nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale *art. &%4 etc. esc/ivarea de la examenul medical pentru depistarea virusului ?-3. !!1. .egulamentului circulaţiei rutiere *art. "u$iectul răspunderii contravenţionale este.#. &"'. alin. . %&" alin.e exemplu. %&5#$vezi codul %$iectul nemi#locit al contravenţiilor nominalizate este legat în mod direct sau indirect de obiectul generic şi rezultă din el *de exemplu.ubiect-unul special. 5atura subiectiva-intentie. . se exprimă prin intenţie *art.%&8#$ relaţiile sociale ce ţin de respectarea vitezei de circulaţie stabilite pe sectorul respectiv de drum *art. c t şi prin imprudenţă *încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a ve/iculelor *art.sedere in tara fara acte de identitate. (lin ". %%4# şi urmările posibile$ relaţiile sociale ce ţin de conformarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului *art. sedere in .#.

clarificarea la timp.atit persoana fizica cit si persoana cu functie de raspundere$ 5atura subiectiva. &88. persoana care va fi invinuita de comiterea unei contraventii trebuie sa fie informata de catre persoana cu functiu de raspundere de dreptul acestuia la aparare. &8'. opinie. 2l doilea grup de contraventiiObiectul generic-relatiile sociale cu privire la asigurarea securitatii publice. la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei. &'8 si &'C.educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor. care prevede ca fiecare individ raspunde personal pentru fapta savirsita. &8C. sex. limba. "robele 'n procesul contravenţional Pro$ele sînt elemente de fapt. motivul savirsiri. sau doar persoana fizica. prin supraveg/erea activitatii organelor abilitatea sa aplice aceste masuri exercitata de catre procuror. &C8 Obiectul generic-relatiile sociale cu privire la mentinerea ordinii publice. 5atura obiectiva-actiuni .asigurarea executarii /otaririi adoptate privind aplicarea sanctiunilor contraventionale$ .prevazute de art. au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului privind cazul contravenţional. rocedura contraventionala are ca scop si solutionarea completa si obiectiva a cazului contraventional. 5atura obiectiva-actiune si inactiune. &'4 si &85. ersoana ale carei libertate si demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegala a unei masuri procesuale are dreptul la repararea prejudiciului cauzat astfel. . <cest principiu presupune ca fiecare persoana este egala in fata legii si a organului care examineaza cazul indiferent de rasa. 5atura subiectiva-intentie. astfel incit persoana vinovata sa fie sanctionata conform legii si nici o persoana sa nu fie sanctionata pe nedrept. de examinare si emitere a deciziei asupra cazului. Principiul garantiei dreptului la aparare. etc. >oate persoanele sunt egale in fata legii. prin dreptul de a depune plingeri. Principiul independentei organelor imputernicite sa examineze cazul contraventional si supunerea acestora numai legii. Principiul contradictorialitatii se manifestă în raporturile dintre părţile participante la procedura contravenţională.espectarea cerintelor legislatiei la aplicarea masurilor de influenta pentru contraventiile comise trebuie sa fie asigurata prin controlul sistemic din partea organelor ierar/ice superioare si a persoanelor cu funnctii de raspundere.relatiile sociale ce tin de respectarea regulilor din domeniul metrologiei$ . &C'. . nationalitate etc. precum şi persoanele care nu înţeleg sau nu vorbesc limba de stat.intentie si imprudenta. în procedura contravenţională dreptul în discuţie este asigurat gratuit $*.numai persoana juridica$ . la identificarea făptuitorului. prejudiciul cauzat si personalitatea lui. Principiul aflarii adevarului o$iectiv în baza acestui principiu organele *persoanele cu funcţii de răspundere# împuternicite să examinate cazul contravenţional au obligaţia să constate faptele ilicite. in alte si persoanele fizice si persoanele juridice.relatiile sociale ce tin de protectia consulatorului. $!. Principiul egalitatii in fata legii si autoritatilor. religie. . sunt independente si se supun numai legii. Principiul proportionalitatii sanctiunii aplicate in raport cu gradul de pericol social al faptei. dobîndite în modul stabilit de codul contraventional. "rimul grup art. cu participarea partilor si a altor persoane titulare de drepturi si de obligatii.stabilirea cauzelor si conditiilor care au contribuit la comiterea contraventiilor$ . &80. Principiul li$erarii de marturie impotriva sa este una din formele de realizare a prezumtiei nevinovatiei. de revizuire a cazului si de executare a deciziei privind aplicarea pedepsei contraventionale. scopul şi sarcinile rocesul contraventional cuprinde totalitatea normelor juridice procesuale ce contin anumite reguli de implementare a normelor materiale ale dreptului contraventional. a organelor de constatare a cauzei contraventionale. Eimeni nu poate fi retinut decit in cazurile si in modul prevazut de legea contraventionala.ubiectul-atit persoana fizica cit si persoana juridica. . $$.atit persoana fizica cit si cea juridica$ . &&4 si &'&. împrejurările în care au fost comise acestea şi. în str+nsă legătură cu realitatea obiectivai să afle adevărul despre ele.solutionarea cazului contraventional in stricta conformitate cu legislatia$ . &'0. $(.actiune si inactiune.numai persoana cu functie de raspundere$ .in unele cazuri numai persoana fizica$ dai cazul comiterii contraventiilor! .prevazute de art. roces contraventional este activitatea desfasurata de autoritatea competenta. Obiect nemi#locit. 5atura subiectiva-intentie si numai in unele situatii poate fi si imprudenta. Obiectul nemi#locit-in reprezinta relatiile sociale protejate de norma materiala concreta.in constituie relatiile sociale cu privire la demnitatea.. 9a constatarea cauzei contraventionale si la examinarea cazului organele imputernicite.relatiile sociale ce tin de respectarea modului de supraveg/ere a pietei$ .ubiect-in unele situatii doar persoanele fizice. 5atura obiectiva. gravitatea faptei. (cest principiu al procedurii contravenţionale se manifestă în duelul dintre acuzare şi apărare. sau sa-si recunoasca vinovatia. Obiectul nemi#locit-relatiile sociale la care atenteaza contravenientul. avinduse in vedere imprejurarile. "rincipiile de bază ale procesului contravenţional rocedura contraventionala se bazeaza pe urmatoarele principii! Principiul legalitatii aplicarii masurilor de constringere statala.prevazute de art.prevazute de art. deplina si obiectiva a imprejurarilor fiecarui caz$ . constatarea cauzelor si conditiilor care au contribuit la savirsirea contraventiei. (cest principiu este una din formele de manifestare a individualizarii raspunderii contraventionale. Principiul inviola$ilitatii persoanei. Principiul folosirii lim$ii materne care prevede că cetăţenii aparţin+nd minorităţii naţionale. al intaririi legalitatii. de a vorbi şi a prezenta concluzii prin traducător.relatiile sociale ce tin de respectarea regulilor din domeniul standardizarii$ . examinarea si solutionarea cauzei contraventionale. -n conformitate cu acest principiu. Eimeni nu poate fi silit sa marturiseasca impotriva sa ori impotriva rudelor sale apropiate. 6arcinile procedurii contraventionale! . sub toate aspectele. care presupune confruntare de opinii şi argumente legate de modul în care să fie examinat cazul. prin alte modalitati stabilite de legislatie. avind ca scop constatarea contraventiei. &ontravenţii care atentează la ordinea publică şi la securitatea publică % grupuri de contraventii! care atenteaza la ordinea publica si care atenteaza la securitatea publica.prevenirea contraventiilor$ . "rocesul contravenţional: noţiunea. care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei. onoarea persoanei fizice.ubiectul. linistea. &'" si &8".

obligatia carora se stabilesste prin regulament. 1%. urmatoarele masuri ce au rolul de a asigura procesul contraventional" Masurile de asigurare a procedurii contraventionale sint cele de constringere procesuala ca K modalitate a constringerii statale. in favoarea sau in defavoarea faptuitorului de catre organele imputernicite sa constate cazul contraventional si sal examineze din oficiu sau la cererea altor participanti la procedura.agentul constatator sau procurorul . perc/ezitia$ C# perc/ezitia corporala si ridicarea obiectelor si a documentelor.nu are asupra sa documentul care confirma dreptul de a conduce sau de a folosi ve/iculul.privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate$ . traducatorul. '&4 din )) al . retinerea se aplica in cazul! ". exista temeiuri suficiente de a presupune ca se afla in stare de ebrietate inadmisibila produsa de alcool sau in stare de ebrietate produsa de alte sub stante$%. )omisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică locală executivă se formează de către consiliul local *sătesc. 9a competenta teritoriala se aplica principiul administrativ-teritorial recunoscut si aplicat in alte ramuri ale dreptului.arestul contravenţional$ %# contestaţiile împotriva /otărîrilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale. "istemul masurilor de asigurare a procesului contraventional *masurilor procesuale de constringere# cuprinde! "# retinerea contraventionala$ %# aducerea silita$ &# inlaturarea de la conducerea ve/iculului si examenul medical pentru constatarea starii de ebrietate produse de alcool sau de alte substante$ '# retinerea si aducerea ve/iculului la parcare$ 8# cercetarea la fata locului. 44. municipal# în componenţa preşedintelui. -emeiul #uridic al retinerii autorului unei fapte ilicite este expres determinat de )odul contraventional. orăşenesc. "articipanţii la procesul contravenţional articipantii la procedura contraventionala pot fi grupati in & grupe! . expertul. intocmirii procesului*verbal de constatare a contraventiei. care presupune verificarea si colectarea probelor. "rocurorul examineaza contraventiile prevazute de art. art '&& alin". "54. &&8-&&0. explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional. înregistrările audio sau video. ori expediază materialele acumulate. 'rt . obiectele şi documentele ridicate. &"0. cu excepţia sancţiunii a cărei aplicare este de competenţa instanţei de judecată. C&-CC. rin ordonanţă motivată. stabilirii identitatii contravenientului. 0C./1. procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează! . corpurile delicte. &"&. (dministrarea probelor consta in folosirea mijloacelor de proba in procedura contraventionala. in scopul asigurarii la timp si juste a e'aminarii contraventiilor si e'ecutarea deciziilor asupra cazurilor cu privire la contraventii. )omisia administrativă examinează contravenţiile prevăzute la art. interpretul. &"C-&"4. .&.persoanele care contribuie la desfasurarea procesului contraventional. &%5. ersoana care conduce un ve/icul este inlaturata de la conducerea acestuia daca!". 7n cazul refuzului începerii urmăririi penale. !etinerea si aducerea vehicolului la parcarea. sau dupa caz fata de martor sau victima. persoana imputernicita este in drept.privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii$ . %%0. procurorului. comunal.imposibilitatii identificarii persoanei in a carei privinta este pornit proce. participante la procesul contraventional. (3. &"%. sa aplice. &%5. )auza contravenţională se soluţionează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a fost săvîrşită contravenţia.sul contraventional. înscrisurile.contraventiilor pasibile de aplicarea masurii de siguranta a expulzarii. (Art. 'ducerea silita. fotografiile. &8"-&8& şi cele pe care le-a depistat în exerciţiul funcţiunii. soluţionare şi sancţionare sînt atribuite competenţei unor alte organe.aparatorul. Inlaturarea de la conducerea vehiculului si e*amenul medical pentru constatarea starii dee$rietate art . încetării urmăririi penale din cauza că fapta constituie o contravenţie. $-. putem copia din codul contraventional. &"C. &omisia administrativa. "4". secretarului responsabil şi a '-0 membri. conform competenţei. precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională. procurorul poate aplica orice sancţiune contravenţională. &%%-&%'.eosebim competenta teritoriala si materiala.437) (ducerea silita consta in conducerea fortata in fata instantei de judecata a martorului sau a victimei care se esc/iveaza de la prezentare.Pro$e in procedura contraventionala sunt! procesul-verbal cu privire la contravenţie. cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe. "05-"08. procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor. depoziţiile victimei. partea vatamata si reprezentantii lor legali . procesul-verbal de perc/eziţie.partile interesate ale procedurii contraventionale –care urmaresc un interes persoanalfaptuitorul. raportul de expertiză. in limita competentelor sale. altor organe pentru examinare. &&C$ c# cauzele contravenţionale în care agentul constatator. (gentul constatator. $0.privarea de dreptul special$ . "45.C%. delicventul. contraventiilor flagrante pentru care )odul contraventional prevede sanctiunea arestului contraventional$%. daca au fost epuizate toate masurile de identificare. &ompetenţa autorităţilor 'mputernicite să soluţioneze cauza contravenţională otrivit legii sint competente sa solutioneze cauza contraventionala! )nstanta de #udecata.munca neremunerată în folosul comunităţii$ ./0. contravenientul. constatările te/nico-ştiinţifice şi medico-legale. "C"-"C4. ale martorilor. (ducerea silita se efectueaza de catre organul de politie in temeiul unei inc/eieri judecatoresti *unui mandat#. 3a competenta organelor si centrelor nu mai fac referire. vicepreşedintelui. (cesta poate aplica sancţiunile prevăzute în partea specială a cărţii a doua în limitele competenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii. fata de persoana care se face vinovata de savirsirea contraventiei.!etinut poate fi numai acel ve/icul al carui conducator a fost inlaturat de la conducere in baza art.organele statale. procurorul dispune pornirea procesului contravenţional şi ori examinează cauza în limitele competenţei sale. martorul. +oţiunea de măsuri de asigurare a procesului contravenţional şi regimul lor #uridic utem defini masurile de asigurare in felul urmator! in scopul prevenirii contraventiilor administrative. precum şi! a# cauzele contravenţionale în privinţa minorilor$ b# cauzele contravenţionale prevăzute la art. C&-C4. )ompetenta materiala! "# toate cazurile cu privire la contravenţii.C". in cazul in care acesta nu poate fi intocmit la locul savirsirii contraventiei. ridicarea obiectelor si a documentelor. (gentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare. 08.M si care este retinut"(ducerea ve/iculului retinut la statia de parcare speciala sau pe teritoriul organului de . specialistul.

3a a patra faza se desfasoara executarea deciziei irevocabile cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. realizndu-se prin activitatea participantilor concreti la procedura contraventionala. Perchezitia corporala si ridicarea o$iectelor si a documentelor. . Inceperea procedurii contraventionale. "esizarea agentului constatator. se colecteaza si se administreaza probele privind caracterul faptei antisociale comise si persona. inevitabil. 9uind decizia de a incepe procedura contraventionala. procedura contraventionala urmeaza a fi incetata. entru acelasi fapt este sau trebuie sa fie pornita urmarirea penala. 3a a treia faza persoana fata de care este aplicata sanctiunea contraventionala. care se finalizeaza cu emiterea unei variante de decizie intermediara asupra cazului. agentul constatator este obligat sa verifice sesizarea si sa intreprinda masurile procesuale prevazute de legea contraventionala! . 4. Eu orice fapta contraventonala comisa cu vinovatie atrage dupa sine. . executarea deciziei se suspenda Ji se efectueaza revizuirea cazului de catre instanta de judecata.nimeni nu poate fi supus de doua ori raspunderii contraventionale pentm una si aceeasi faptaB.e prezenta sau lipsa acestor elemente constitutive ale contraventiei sint legate si aparitia raportului juridic de drept contraventional si modalitatile lui. se emite decizia asupra cazului. aplicarea unei sanctiuni contraventionale. otrivit prevederilor legislatiei. se verified incadrarea juridica a faptei comise. care se afla in /ainele. 4azele procedurii contravenţionale. (gentul constatator este sesizat prin plingere sau denunt ori din oficiu.litatea faptuitorului. cercetarea cazului. in alte lucruri ale persoanei sau pe corpul ei. deoarece autorul ei. prin inc/eiere motivata. entru acelaJi fapt Ji in privinta aceleiasi persoane exista K decizieG /otarire definitiva 9egea contraventionala prevede ca . ($. . pe linga sarcinile comune ale procedurii.ecesul persoanei presupuse a fi faptuitorul unei contraventii. circumstantele atenuante si agravante ale cauzei.politie va fi intemeiata in cazul in care organul constatator n-a avut posibilitatea sa predea ve/iculul proprietarului. procedura contraventionala nu poate fi inceputa. pot ridica obiectele si documentele importante pentru cauza. (rt. 'naliza informatiei cu privire la comiterea unei fapte antisociale.. cind se afla ca a fost savirJita K fapta ilicita sau cind K astfel de fapta a fost stabilita in urma controlului conform atributiilor de serviciu si in cazurile prevazute de lege. are Ji sarcinile sale proprii bine determinate. (ceasta actiune procesuala poate incepe numai atunci cind s-a constatat existenta faptei contraventionale. mai mult decit atit. (utorul faptei antisociale ilicite nu este subiect al raspunderii contraventionale. care se aduce la cunoJtinta partilor procedurii.ealizarea principiului . daca exista temeiuri de a efectua perc/ezitia corporala sau ridicarea. reprezentantul agentului constatator abilitat prin aceasta decizie dispune inceputul colectarii probelor care ar confirma sau ar dezminti faptul . iar procedura contraventionala nu a fost inca pomita.aca fapta considerata prin lege drept contraventie a fost comisa pina la aparitia unei legi noi prin care ea nu se mai considera contraventie. C. <xistenta unor cauze dintre cele care inlatura caracterul contraven tional al faptei comise. procurorului. punerea in executare a deciziei privind aplicarea sanctiunii contraventionale ect. posesorului sau reprezen tantului lor. 8. in caz de atac. iar cea inceputa urmeaza a fi incetata in urmatoarele cazuri! ". rin constatarea faptei contraventionale se subintelege actiunea privind stabilirea Ji analiza juri.de a incepe procedura contraventionala. Mai exista inafara acestei proceduri clasice si procedura accelerata sau simplificata. inclusiv cea contraventionala. <xistenta unor cauze care inlatura raspunderea contraventionala pentru fapta comisa art %C. cind aceasta fapta este comisa cu vinovatie. (1. prevede ca in cazurile cind exista faptul unei contraventii *exista elementele obiective ale contraventiei#. partea vatamata sau reprezentantii lor legali. (!. dupa competenta. 3a a doua faza se analizeaza documentele procesuale prezentate. incadrarea ei intr-o anumita norma materiala a dreptului contraventional pentm a determina daca aceasta constituie sau nu K contraventie.acea parte a procedurii contraventionale care.de a expedia materialele cu informatia respectiva dupa principiul competentei$ .dica a faptei antisociale comise. emiterea deciziei la caz. "1 Dapta antisociala comisa va avea caracter contraventional in cazul in care va intruni integral urmatoarele trasaturi! ilegalitatea.de a expedia materialele ce contin informatia respectiva dupa principiul teritorial sau ramural$ .aca in procesul cercetarii cazului se constata ca fapta cerecetata considerate contraventie a fost savirJita in conditii care K plaseaza sub incidenta legii penale. rocedura contraventionala consta din urmatoarele faze! "# cercetarea cazului contraventional$ %# examinarea cazului Ji emiterea deciziei asupra cazului$ &# revizuirea cazului contraventional$ '# executarea deciziei cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. atunci lipseste temeiul juridic pentm inceperea ei. &ircumstanţele care 'nlătură procedura contravenţională. nu este subiect al raspunderii contraventionale" '.Dapta comisa nu mai este considerata contraventie in legea noua. cind agentul constatator efectueaza de sine statator intreg volumul de activitati procesuale privind inceperea procedurii contraventionale. &. potrivit legii.epublicii Moldova. )ircumstantele care inlatura procedura contraventionala. (ceasta masura de asigurare a procedurii contraventionale. -n cazul contraventiilor aflate in competenta. este insotita de aplicarea urmatoarelor doua masuri de constringere! perc/ezitia coporala si ridicarea obiectelor si a documentelor. de regula. -mediat sau in cel mult & zile de la data sesizarii.raspunderii personale pentm fapta contraventionala comisa cu vinovatieB determina inlaturarea procedurii contraventionale in cazul decesului automlui faptei ilicite. iar cea inceputa urmeaza a fi incetata. Daptul contraventiei il constituie obiectul si latura obiectiva ca elemente constitutive ale contraventiei. legislatorul a prevazut anumite circumstante cind persoana vinovata de comiterea unei contraventii poate sau trebuie absolvita de raspundere contraventionala. 9egislatia . penalitatea Ji culpabilitatea. lucratorul organului afacerilor interne si lucratorul organului vamal amplasat in punctul de trecere a frontierei de stat. iar dosarul se remite neintirziat. . precum Ji procurorul sint in drept sa atace decizia cu privire la cazul contraventional.de a respinge porniirea unei proceduri contraventionale$ . procedura contraventionala nu poate fi inceputa. comise pe teritoriul deservit sau in ramura *sfera# deservita de agentul constatator care a fost sesizat in acest sens. 3a prima faza se constata fapta contraventionala. %. iar unui dintre drepturile persoanei considerate ca faptuitor al unei contraventii este dreptul de a nu fi urmarita sau sanctionata de mai multe ori pentru aceeasi fapta. +oţiune şi conţinut faza procedurii contraventionale . 0. Cercetarea ia fata locului. &onţinutul procesului de constatare a faptei contravenţionale şi atribuţiile agentului constatator.

M! lipsa unei fapte contraventionale$ constatarea vreunuia dintre temeiurile prevazute de lege ce exclude caracterul contraventional al faptei comise sau aplicarea sanctiunii contraventionale$ decedarea persoanei presupuse a fi faptuitor$ pentru fapta in cauza este pornita K urmarire penala$ pentru aceeasi fapta si privitor la aceeasi persoana exista K decizie definitiva. prin acumularea. . )auza contraventionala se judeca in instanta de judecata in sedinta publica. L atentie sporita trebuie acordata persoanelor care alcatuiesc . minorii care nu au atins virsta raspunderii juridice. .upa emiterea deciziei asupra cazului contraventional si consemnarea deciziei emise in procesul-verbal cu privire la contraventie.epunerea contestatiei suspenda executarea sanctiunii contraventionale aplicate prin procesul-verbal. 'ctele preliminare privind #udecarea cauzei. &ercetarea cauzei contravenţionale constatate şi emiterea deciziei asupra cazului 9a aceasta etapa de constatare a faptei contraventionale este necesar sa se stabileasca. dupa caz. (*. controlul obiectelor. rocesul-verbal se inc/eie de agentul constatator pe baza constatarilor personale si a probelor acumulate.verbal cu privire la contraventie. (gentul care efectueaza cercetarea cazului pe parcursul desfasurarii acestei etape. &rocesul*verbal cu privire la contraventie este un act prin care se individualizeaza fapta ilicita si se identifica faptuitorul. dar care au savirsit infractiuni sau contraventii etc. persoanele cu boli venerice si care se esc/iveaza de la tratament. . specialistul. judecatorul emite una dintre urmatoarele variante de decizie! ". la care poate fi invitata *citata# orice persoana ce detine informatii privind fapta contraventionala comisa sau personalitatea autorului ei! partea vatamata. iar in procesul activitatilor ce tin de profilaxia individuala . prevazute in norma materiala imputata *obiectul. nemijlocit si in contradictoriu. adica persoanelor care.dispune remiterea dupa competenta a dosarului cu privire la contraventie$ %. victima sau reprezentantul acestora ori procurorul nu sint de acord cu decizia emisa. refuza realizarea dreptului sau la contestare.in momentul in care persoana in a carei privinta a fost pornita procedura contraventionala recunoaste ca este vinovata de savirsirea contraventiei. faptuitorul.ca forma de combatere a contraventionalitatii se realizeaza prin profilaxia generala si proflaxia individuala. )ercetarea cazului Ji constatarea circumstantelor reale ale faptei comise se realizeaza prin diferite metode"Metoda de baza este audierea participantilor la procedura contraventionala. inclusiv dreptul la contestatia deciziei emise. in modul stabilit de legislate. potrivit competentei. -n cazul procedurii contraventionale accelerate *simplificate#. . la cerere. in baza rezultatelor analizei detaliate a informatiei suficiente cu privire la fapta antisociala comisa si personalitatea faptuitorului.esizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat comiterea contravenţiei -dentificarea cauzelor si conditiilor ce favorizeaza contraventionalitatea este K sarcina prioritara in contextul activitatii de combatere a acestui fenomen social. in decursul a "8 zile de la data aducerii la cunostinta a inc/eierii procesului. cind agentul constatator potrivit competentei este imputernicit si pentru a aplica sanctiunea. . judecatoml rezolva urmatoarele c/estiuni! daca examinarea cazului respectiv este de competenta lui$ daca au fost intocmite corect procesul-verbal si celelalte materiale din dosarul cu privire la contraventie$ daca persoanelor care trebuie sa participe la examinarea cazului li s-au comunicat ordinea examinarii cazului si drepturile lor cu privire la participare in procesul de examinare a cazului$ reactia agentului constatator la demersurile persoanei in privinta careia este intocmit procesul-verbal. alcoolicii cronici. consumatorii de droguri. de catre autotitatea imputemicita sa examineze contestatia. sau celor in privinta carora exista temei juridic de a le lua in evidenta! persoanele bolnave psi/ic si care prezinta pericol pentru societate. (-.comiterii unei contraventii. martorii. Incetarea procedurii contraventionale sau. . se emite decizia respectiva. ''" din )) al . la cerere. ! doua varianta de decizie . (tunci cind agentul constatator care a constatat cazul contraventional nu este in drept sa aplice pedeapsa contraventionala Ji nu poate fi aplicata procedura contraventionala accelerata. insa /otarirea poate fi repusa in termen. se afla deja sub supraveg/erea organelor de ocrotire a sanatatii si a organelor de politie. circumstantele reale ale faptei comise. pentru organizarea executarii deciziei necontestate. reprezentantilor legali. &rima varianta de decizie urmeaza sa fie emisa in baza conditiilor prevazute in art. avocatului etc. decizia privind aplicarea sanctiunii contraventionale poate fi executata la fat alocului. (0. -n termen de & zile de la data intrarii cauzei contraventionale in instanta. narcomanii si toxicomanii. atunci este necesar sa se intocmeasca un proces-verbal.6ubiectii administrarii din domeniul combaterii contraventionalitatii *reprezentantii organelor executive ale statului# in cadrul activitatilor ce tin de profilaxia generala influenteaza asupra cauzelor si conditiilor contraventionalitatii in scopul eliminarii lor. latura obiectiva. controlul corporal. %$iectul influentei reglementativ-juridice in contextul activitatilor privind profila*ia generala sint cauzele si conditiile contraventionalitatii" 7biectul influenfei reglementativ-juridice in cadrul activitatilor privind profila'ia individuala sint persoanele care au neglijat anterior legea contraventionala sau care sint predispuse la astfel de actiuni antisociale. agentul constatator este obligat sa intreprinda masurile necesare pentru asigurarea drepturilor participantilor la proces. cu acordul ei. partii vatamate.poate fi emisa numai atunci cind in actiunile *inactiunile# faptuitomlui sint prezente toate elementele componente ale contraventiei. ridicarea obiectelor si a documentelor etc. Prevenirea contraventiilor . procesul-verbal cu privire la contraventie se inscrie intr-un registru de evidenta in ordinea intocmirii si depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatator. analiza Ji administrarea probelor. procesul-verbal cu privire la contraventie si materialele anexate la el urmeaza a fi remise instantei sau comisiei administrative. latura subiectiva#. &ontestaţia 'mpotriva deciziei emise de agentul constatator. (utorul contestatiei impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii contraventionale nu plateste taxa de stat. subiectul.. )opia de pe procesul-verbal se inmineaza persoanei fata de care el este intocmit si victimei.aca persoana fata de care este aplicata sanctiunea contraventionala. Documentarea procesuala a rezultatelor cercetarii cazului. ei sint in drept sa-" conteste in instanta de judecata pe a carei raza teritoriala activeaza autoritatea din care face parte agentul constatator. ((.inc/eierea unui proces-verbal cu privire la contraventie .aca in procesul activitatii de cercetare a cazului au fost aplicate unele masuri procesuale de constringere! retinerea. 2cţiunile preliminare ce ţin de #udecarea cauzei contravenţionale 'n instanţa de #udecată. -n cel mult %' de ore de la data inc/eierii.asupra constiintei persoanei concrete care a comis K fapta antisociala ilicita sau care este predispusa de a K comite. oral. (tit cauzele generale ale contraventionalitatii. conform prevederilor legislatiei in vigoare. ea obtine statut juridic de contravenient si. in prezenta faptuitorului sau in absenta lui.. cit si cauzele unor tipuri de contraventii pot fi determinate numai prin stabilirea si analiza cauzelor si conditiilor fiecarei contraventii in parte.grup de riscB. -n functie de rezultatele acestor actiuni.fixeaza . trebuie sa precizeze care decizie urmeaza a fi luata. 6ecutarea deciziei definitive. intocmirea procesului ver$al cu privire la contraventie.

. Cercetarea #udecatoreasca a cauzei contraventionale. <xista urmatoarele variante de decizie! restituirea materialelor agentului constatator care a intocmit procesul. judecatorul. conditionind necesitatea si limitele aplicarii principiilor raspunderii contraventionale si procedurii contraventionale.etc. si emiterea deciziei asupra cazului – ca faza a procedurii contr. prin inc/eiere motivata. 8emeiurile juridice pentru depunerea recursului" -nu au fost respectate dispozitiile privind conpetenta dupa materie sau calitatea pers. 9a fixarea datei examinarii cauzei in sedinta secretarul responsabil al comisiei administrative trebuie sa ia in considerate termenul de &5 de zile in limitele caruia trebuie sa fie examinata cauza contraventionala.care declara recursul in numele partilor -sotulGsotia pers. *-ermenul2 )auza contraventionala se judeca in termen de &5 de zile de la data intrarii dosarului in instanta.se considera depus in termen daca instanta a constatat ca intirzierea a fost determinata de motive intemeiate sau de neinformarea despre adoptarea /otaririi a participantului la proces. -sedinta de judecata nu a fost publicata -cauza a fost judecata fara citarea legala a unei parti sau pers. (ubiect cu dr" de atac cu recurs al hotaririlor judecatoresti poate fi! -pers. unor actiuni procesuale suplimentare.ecursul impotriva instantei judecatoresti contraventionale se declara in termen de "8 zile. )miterea deciziei asupra cauzei contraventionale.ezultatele cercetarii judecatoresti vor fi determinante la emiterea deciziei asupra cazului.aca exista temeiuri rezonabile. – se finalizeaza cu aducerea la cunostinta partilor interesate a deciziei emise.declarat cu omiterea termenului nu mai tirziu de "8 zile.ecizia comisiei administrative se adopta cu majoritatea simpla de voturi ale membrilor comisiei prezenti la sedinta *1. dupa sesizarea comisiei administrative se intreprind unele actiuni de pregatire pu examinarea cazului. a cererilor si a demersurilor formulate de catre participantii la proces.care nu a fost prezent la judecarea cauzei.nici la pronuntarea /otaririi. resedintele comisiei administrative sau vicepresedintele conduce sedinta privind examinarea cauzei contraventionale. cum ar fi! afiarea adevarului obiectiv$ inevitabilitatea raspunderii contraventionale pentru fapta comisa cu vinovatie$oportunitatea si utilitatea aplicarii raspunderii contraventionale$ legalitatea aplicarii sanctiunii contraventionale$ individualizarea raspunderii contraventionale si a pedepsei aplicate etc. fata de care este aplicata sanctiunea contravent.Eeprezentarea nu impiedica judecarea recursului. sanctionate. . .ecursul <xaminarea cauzei contr. . comisia administrativa formuleaza. -nstanta de judecata emite decizia asupra cauzei contraventionale in camera de deliberare. -agentul constatator -victima -procurorul -aparatorul. poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu "8 zile.upa inc/eierea cercetarii judecatoresti urmeaza dez$aterile #udiciare. Dinalizind cercetarea probelor. 9udecarea cauzei contr" in recurs 6e judeca de un complet format din & judecatori. indicind circumstantele care vor fi cercetate suplimentar in baza probelor noi. 6aminarea cauzei contravenţionale de către comisia administrativă rocedura examinarii cauzei contraventionale de catre comisia administrativa poate fi divizata in & etape! Pregatirea pentru a*aminarea cauzei contraventionale.verbal pentru inlaturarea greselilor admise la faza constatarii faptei contraventionale si cercetarii cazului$ clasarea cazului$ remiterea materialelor in instanta de judecata$ aplicarea unei sanctiuni contraventionale. apoi pronunta decizia asupra cazului. . &alea ordinară de atac. instanta solutioneaza cererile si demersurile formulate si dispune efectuarea.upa inc/iderea dezbaterilor judiciare si rostirea ultimului cuvint de catre acuzat. 6edinta de judecare a cauzei contraventionale are loc cu citarea partilor. etapa de pregatire pentru e*aminarea cazului contraventional se inc/eie cu emiterea uneia dintre urmatoarele doua variante de decizie! restituirea materialelor agentului constatator care a inc/eiat procesul-verbal pentru inlaturarea greselilor admise la faza constatarii faptei contraventionale si cercetarii cazului$ admiterea cazului spre examinare si fixarea datei examinarii cazului. 6epunerea in termen a recursului" . a fost sanctionata pentru o fapta neprevazuta de ))$ -faptei savirsite i sa dat o incadrare juridica gresita -a intervenit o lege mai favorabila pers. *3. pronuntindu-se prin /otarire asupra aspectelor faptice si juridice ale cauzei.>ermenul incepe a decurge din momentul aducerii la cunostinta pers. au fost verificate si confirmate sau neconfirmate probele care confirma sau nu comiterea faptei contraventionale.-nstanta e obligata sa se pronunte asupra tuturor motivelor . . arestate. al caror scop este depunerea materialeler cazului contraventional in conditiile prevazute de legislatia contraventionala.cu citarea partilor. 9egea contraventionala prevede ca in urma finalizarii cercetarii judecatoresti pot fi emise doua variante de decizie! "# incetarea procesului contraventional in sedinta de judecata$ %# recunoasterea vinovatiei persoanei de savirsirea contraventiei imputate si aplicarea pedepsei contraventionale. . Cercetarea cauzei in sedinta. (1. intreprinde alte actiuni pentru buna ei destasurare. -n urma studierii detaliate a procesuluiverbal cu privire la contraventie si a materialelor anexate la el.in modul stabilit de lege. 8ermenul si modul de depunere a recursului" . )miterea deciziei asupra cazului 3i punerea ei in e*ecutare. prezenta sau lipsa vinovatiei inculpatului. )oncluziile se anexeaza la procesul-verbal. 9a sedinta comisiei trebuie sa fie prezenta majoritatea simpla a membrilor ei.upa ce in sedinta de cercetare a cazului au fost epuizate toate etapele procesuale.upa cercetarea tuturor probelor din dosar si a celor prezentate la judecarea cauzei. presedintele sedintei anunta dezbaterile. u buna desfasurare a acestei etape si neadmiterea aplicarii nelegitime a a sanctiunii contraventionale sau a clasarii neintemeiate a cazului.interesate a /otaririi judecat.. legal citata sa aflat in imposibilitatea dea se prezenta sau dea instiinta instanta despre imposibilitate -pers. partile pot depune in instanta concluzii scrise asupra solutiei pe care K propun privitor la cauza. participantii la dezbateri pot cere reluarea cercetarii judecatoresti. -n cazul in care se impune prezentarea de noi probe.data examinarii cauzei contraventionale. &ercetarea #udecătorească şi emiterea 8otăr'rii #udecătoreşti.. dispune citarea partilor si altor participant la sedinta.

epartamentului de executare si se efectueaza prin intermediul subdiviziunilor lui teritoriale. .instanta de revizuire adopta una din urm. cu exceptia sanctiunii avertismentului si amenzii apliNate de catre agentul constatator.asigura ordinea si solemnitatea in sedinta.casind /otarirea atacata si pronuntind o noua /otarire. de revizuire. .procurorul sau judecatorul au comis. . codul de executare si alte acte normative. *$.instanta dupa expirarea termenului trmite oficiului de executare titlul executoriu pentru necasarea silita a amenzii. *2. 5'ecutarea sanctiunii muncii neremunerate in folosul comunitatii" . 6tingerea executarii sanct.cu exceptia celor emise de ).obligatia contravenientului de a executa sanctiunea contr. care au adoptat actul juridic respectiv. resedintele completului de judecata conduce sedinta . -n cazul in Nare fata de una si aceeasi persoana sint pronuntate citeva /otariri privind aplicarea sanctiunilor contraventionale. organului de stat de a cere executarea sanctiunii contr. :otarirea instantei de revizuire" . contr. sanctionate in cursul executarii sanct.prin /otarire a constatat o incalcare a dr. conturi special in lei si in valuta straina.conform preveder..aca contravenientul nu a ac/itat amenda.fapt care se consemneaza in proces-verbal al sedintei de judecata. ?ot. se stinge raportul juridic de executare a sanctiunii contravent.sint personae juridice. Dunctionarii . sanctionata .agentul constatator. &alea e6traordinară de atac.pot fi atacate cu recurs de pers.epartamentului de executare si executorii judecatoresti au statut de functionar public si se afla sub incidenta legii serviciului public. "rocedura de e6ecutare a sancţiunii contravenţionale de către persoanele fizice 5'ecutarea sanctiunii avertismentului"?otarirea de aplicare a sanctiunii avertismentului. &ondiţiile generale cu privire la procedura de e6ecutare a deciziilor cu caracter contravenţional otrivit dispozitiilor generale din legea de executare. ers. si dr. de recurs.fac parte din sistemul organelor Ministerului de Iustitie $ .sanctionata depune in scris un angajament prin care se obliga sa se prezinte in "5 zile la oficiul de executare pe a carui raza teritoriala isi are domiciliul.istemul organelor de e6ecutare silită a deciziei privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale <xecutarea silita a documentelor executorii revine . . )onstitutionala a declarat neconstitutionala prevederea legii aplicate in cauza data$ -legea noua inlatura caracterul contraventional al faptei sau amelioreaza situatia contravenientului in a carui privinta nu a fost executata integral sanctiunea contraventionala$ exista o procedura pornita in cauza data in fata unei instante internationale$ -sa stabilit .epartamentul de executare si oficiile de executare! . 6traini si apatrizi ca sanctiune complementara se executa de organele afacerilor interne. -n cazul in Nare cauza a fost judecata cu recurs. dupa caz. (tingerea e'ecutarii sanctiunii contr" 6e stinge raportul de executare a sanctiunii contr. iecare /otarire se executa separat. autoritatii insarcinate cu punerea in executare a /otaririi conform prevederilor legislatiei de executare. are loc in cazul! -executarii efective si integrale a sanctiunii$ -decesului contravenientului$ -adoptarii unei /otariri de ac/itare a pers. sau trimiterii spre executare a /otaririi judecat. au conturi trezoreriale.abuzuri ce constituie infractiune.contra semnatura.presedintele sedintei de judecata explica esenta sanctiunii.e revizuire se desc/ide in baza cererii procurorului de nivelul instantei de judecata.de apel. rocurorul general si adjunctii lui au dr..ca agentul constatator.conform competentei teritoriale. . legislatiei.M. 5'ecutarea sanctiunii amenzii"(menda se ac/ita de catre contravenient in mod benevol in &5 zile de la raminerea definitiva a /otaririi judecatoresti.adica obligatia contravenientului de a executa sanctiunea contraventionala si dreptul organului de stat de a cere executarea sanct.deciziei agentului constatator sau comisiei administrative. contrav. r. 5'ecutarea sanctiunii arestului contraventional" <xecutarea sanctiunii se asigura de penitenciare in conditile stabilite pentru regim initial intrun penitenciar de tip semiinc/is.de organul care a adoptat /otarirea cu privire la sanctionare.sau a cererii contravenientului adresate instantei care a judecat cauza contraventionala sau contestatia. sau trimiterii spre executare a /otaririi judecatoresti$ -intervenirii unui act de amnistie totala in cursul executarii sanct.-n termen de "8 zile se informeaza instanta despre executarea /otaririi ei.isi desfasoara activitatea in conformitate cu constitutia .emise in pr. >rimiterea spre executare a /otaririlor*deciziilor. denumite oficii teritoriale. impreuna cu o copie de pe /otarirea definitive.evizuirea rocedura de revizuire se desc/ide in favoarea contravenientului in termen de cel mult C luni dupa aparitia urm. 5'ecutarea e'pulzarii" <xpulzarea aplicata cet. -nternationala.)ontravenientul este in drept sa ac/ite jumatate din amenda stabilita daca o plateste in 0% ore din momentul stabilirii ei.. **.victima sau procuror in 8 zile si se judeca in ordinea pr. sanctionate .-n penitenciar de tip semiinc/is . .se transmite pers. temeiuri! -instanta de judec.6tingerea executarii sanctiunii are loc in cazul! -executarii efective si integrale a sanctiunii$ -decesul contravenientului$ -intervenirii prescriptiei executarii /otaririi privind aplicarea sanctiunii contr. -n termen de "5 zile de la data raminerii definitive a /otaririi judecatoresti. revine instantei de judecata.invocate in recurs. comisiei administrative sau procurorului.prin /otarire definitiva.condamnatii sunt detinuti sub supraveg/ere permanenta. -intervenirii prescriptiei executarii /otaririi privind aplicarea sanctiunii contraventionale.ordonantelor# privind apliNarea sanctiunii contraventionale. . 6i libertatilor omului care poate fi reparata la o noua judecare$ -).dispun de patrimoniu pe care il administreaza in conditiile legii $ . *(. la copia de pe /otarire se anexeaza copia de pe decizia instantei de recurs. de a inainta cererea de revizuire a deciziei sau a /otaririi emise in cauza contraventionala daca se constata ca in actiunile contravenientului sint prezente elementele constitutive ale infr. decizia cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale e obligatorM spre executare de catre toti subiectii dr contraventional. stampila cu imaginea stemei de stat si cu denumirea lor$ .etc.upa pronuntarea /otaririi . /otariri! "#respinge cererea daca este! -tardiva -inadmisibila -neintemeiata %#admite cererea. *!.in cursul constatarii si judecarii acestei cauze. presedintele instantei trimite dispozitia de executare a /otaririi.upa examinarea cererii de revizuire. contr.ordonantei procurorului. 5'ecutarea sanctiunii privative de dreptul de a detine anumite functii sau a desfasura o anumita activitate" <xecutarea acestor sanctiuni se asigura de oficiul de executare pe a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi are domiciliul contravenientul.tingerea e6ecutarea sancţiunii contravenţionale rin stingerea sanct.

(menda se ac/ita in mod benevol de pers. verifica mijloacele banesti pe conturile bancare ale pers.aca amenda nu a fost ac/itata in termen .pentru a retrage autorizatia sau licenta sau a modifica statutul pers.instanta de judecata trimite titlul executoriu pentru executarea silita oficiului de executare pe a carui raza teritoriala isi are sediul pers.@ficiul de executare. .*-.aca in &5 zile dispozitia de incaso nu se executa din motivul lipsei sau insuficientei mijl.oficiul de executare va dispune urmarirea bunurilor pers.ea se remite oficiului de executare care trimite /otarirea judecatoreasca organului abilitat cu dr.organul care a eliberat autorizatia sau licenta pentru exercitarea genului de activitate interzis retrage autorizatia sau licenta data.pentru a sista activitatea interzisa. de a interzice pers. si prezinta dispozitia de incaso institutiei financiare pentru virarea sumei amenzii la contul indicat in titlul executoriu. jurid. <xecutarea se asigura de oficiul de executare pe a carui raza teritoriala isi are sediul persoana juridica sanctionata.in termen de "5 zile. sanctionata.jurid sanctionate o anumita activitate...upa pronuntarea /otaririi instantei de judecata . sanctionate. banesti.-n "5 zile. Iuridica in decurs de &5 zile de la dara raminerii definitive a /otaririi judecatoresti. jurid. "rocedura de e6ecutare a sancţiunilor contravenţionale de către persoanele #uridice 5'ecutarea sanct" amenzii. jurid. 5'ecutarea sanctiunii privarii de dreptul de a desfasura o anumita activitate..jurid.