You are on page 1of 46

COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ÎN CONTEXTUL INTEGRÃRII

5

Argument
Competitivitatea reprezintã, în mod cert, un motor al eficienţei şi al progresului financiar. Ea sugereazã siguranţã, eficienţã, calitate, productivitate ridicatã, adaptabilitate, reuşitã, management modern, produse superioare, costuri scãzute. Forţa competitivã a unei firme rezidã în avantajele competitive şi în componentele distinctive pe care le posedã în raport cu alte firme concurente. entru a considera o firmã competitivã este necesar sã se efectueze o analizã riguroasã at!t a firmei, c!t şi a mediului de activitate a acesteia. "ermenul #competitivitate$ cuprinde o arie foarte largã, de aceea e%istã numeroase definiţii ale competitivitãţii, dupã cum urmeazã& ' competitivitatea unei firme reprezintã capacitatea acesteia de a c!ştiga în condiţii de concurenţã, de competiţie, pe piaţa internã sau e%ternã. Ea este legatã de obţinerea de bunuri şi servicii, desfãşurarea unor operaţiuni comerciale sau financiare, prestãri de servicii de înaltã calitate şi la costuri reduse comparativ cu concurenţii, ceea ce asigurã pãtrunderea, menţinerea şi consolidarea pe o anumita piaţã, în raport cu alte produse sau servicii similare( ' o firmã este competitivã dacã produce bunuri sau servicii de o calitate superioarã sau la un preţ mai scãzut dec!t competitorii sãi interni sau e%terni( ' competitivitatea internaţionalã reprezintã capacitatea unei ţãri, în condiţiile pieţei libere şi ale unei concurenţe corecte, de a concepe, produce şi comercializa bunuri şi servicii, fie de o calitate superioara, fie la un preţ inferior faţã de produsele şi serviciile oferite de alte ţãri( ' din punctul de vedere al unei naţiuni, competitivitatea e%primã capacitatea şi abilitatea unei ţãri de a utiliza în mod eficient oportunitãţile de pe piaţa mondialã. )v!nd în vedere aceste accepţiuni ale competitivitãţii, voi efectua o analizã detaliatã a activitãţii *C +andia'E%celent *), pentru a stabili dacã este o firmã competitivã sau nu, at!t pe piaţa naţionalã, c!t şi pe piaţa internaţionalã.

Cuprins
,

Capito u ! " Pre#entarea so$iet%&ii ' (C )an*ia' E+$e ent (A 1.1.Scurt istoric……………………………………………………………5 1.2.Organizarea societãţii………………………………………………..6 1.3.Organigrama…………………………………………………………. 7 1.4.Constractul de societate…………………………………………...8 Capito u , " Înregistrarea -n $onta.i itate a prin$ipa e or opera&ii 2.1. onogra!ie conta"ilã……………………………………………....13 2.2. #alanţa de $eri!icare……………………………………………….18 2.3. %egistrul Cartea are……………………………………………..2& Capito u / " Pre#entarea a$ti0it%&ii so$iet%&ii ' (C )an*ia'E+$e ent 3.1. 'ro!ilul de acti$itate……………………………………………….2( 3.2. 'roducţia…………………………………………………………… 2( 3.3. )es!acerea…………………………………………………………..3& 3.4. Concurenţa…………………………………………………………….31 3.5. *naliza $ia"ilitãţii economice…………………………………… 32 3.6. *naliza S+O,……………………………………………………… 35 3.7. Strategia societãţii…………………………………………………..37 Concluzii……………………………………………………………….4&
-

*ne-e…………………………………………………………………..41. 44 #i"liogra!ie

.

*ilvana şi *ugus. acţionarul majoritar a început în anii urm0tori ac>iziţiei un program masiv de investiţii în valoare de 95 milioane /*<. moderne şi eficiente unit0ţi de producţie din Europa. cu m0rci lider de piaţ0 în cele mai multe categorii şi segmente. E%celent a ac>iziţionat cea mai important0 fabric0 de ciocolat0 din 4om!nia. precum 456. =n A88B.58 de angajaţi şi una dintre cele mai moderne şi mai eficiente unit0ţi de producţie din Europa. +andia'E%celent a dezvoltat un program masiv de investiţii de apro%imativ 95 milioane de Euro pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai reprezentative. prin naţionalizarea şi unirea a cinci fabrici a c0ror istorie dateaz0 din secolul al 9:'lea.Capitolul 1 – Prezentarea societãţii SC Kandia-Excelent SA 1. : . Compania a fost fondat0 în 9:. )c>iziţia a fost finalizat0 în mai A88-. =n A885. *C +andia 3 E%celent *) este cel de'al doilea mare produc0tor de dulciuri din 4om!nia. Scurt istoric /na din cele mai importante companii de pe piaţ0. +andia "imişoara. pac>etul majoritar de acţiuni ale companiei a fost ac>iziţionat de c0tre fondul de investiţii Fulcrum ?2 prin ve>icolul )%is @nvestments 7td în cadrul procesului de privatizare a *C E%celent *). listat0 la 1ursa de 2alori 1ucureşti. @nvestiţiile au vizat modernizarea ec>ipamentelor şi a capacit0ţilor de producţie. =n 9::-. iar dup0 9 an cele dou0 companii au fuzionat form!nd compania rom!neasc0 din domeniu cu cele mai puternice branduri şi cele mai relevante produse.. =n 9::9. +andia. în paralel cu acest important program de investiţii. compania a fost redenumit0 şi reorganizat0 sub titulatura *C E%celent *). compania a ac>iziţionat brandurile de bomboane *ugus şi *ilvana de la +raft Foods 4om!nia. potrivit oficialilor s0i. sub denumirea de Fabrica de <ulciuri 1ucureşti$.1. 7aura. Compania are apro%imativ . 60gura. =n A88.. localizat0 în 1ucureşti. 1az!ndu'se pe un program de investiţii agreat de Fondul ropriet0ţii de *tat.

98 . serviciul contabilitate. serviciul importuri(  <irectorul de 6arDeting'2!nz0ri are în subordine serviciul marDeting'cercetare. ersonalul feminin are cea mai mare pondere în totalul personalului. oficiul de calcul. unit0ţi de producţie(  <irectorul "e>nic are în subordine serviciul / Epreg0tirea programarea urm0rirea producţieiF. compartimentul mecano'energetic.2. serviciul v!nz0ri. Fiecare director e%ecutiv are în subordine c!teva compartimente cu ajutorul c0rora desf0şoar0 activitatea din domeniul de specialitate. serviciul financiar. biroul CF@ Econtrol financiar internF(  <irectorul de )provizionare are în subordine serviciul de aprovizionare. 1. economic. "otodat0 dispune de modele industriale şi m0rci înregistrate. serviciul transporturi(  <irectorul Economic are în subordine serviciul preţuri. aprovizionare şi marDeting' v!nz!ri. Organizarea societãţii =ntreprinderea este condus0 de un manager general care are în subordine 5 directori e%ecutivi& producţie. ceea ce reprezint0 o garanţie pentru obţinerea unor produse de calitate. serviciul analize economice. fapt e%plicabil datorit0 specificului activit0ţii societ0ţii. 6area majoritate a salariatilor societ0ţii sunt persoane tinere şi calificate.*C +andia'E%celent *) are marca înregistrat0 C1ucureştiC şi produce cea mai diversificat0 gam0 de dulciuri din ţar0. magazinele proprii. )stfel&  <irectorul de roducţie are în subordine cele . serviciul C"C Econtrolul te>nic al calit0ţiiF. te>nic.

*erv. . Financiar <irector productie <irector Econ. Organigra!a /nitatea 9 /nitatea A /nitatea B /nitatea .1. @mporturi <irector 6arDeting 2anzari 6arDeting cercetare 2anzari 6agazine proprii 99 . 6ec. Energ. returi Contabilitate )naliza economica *erviciul C"C / <irector te>nic Comp. "ransport " # A E $ $ A E # % E A % & 5ficiul calcul CF@ )provizionare <irector )proviz.

cetãţean rom!n.societate pe acţiuniC denumitã H+andia'E%celent *)$.A9. str. cetãtean rom!n . nãscut la data de 9A dec.9. domiciliat în 1ucureşti. @onescu 6arius. posesor al cãrţii de identitate seria 4. scrisoare sau publicaţie care provine de la societate. ap.9. Capitolul + – *enu!irea.+andia'E%celent *). C? 9. nr. respectiv 7egea nr. 9:. A.. eliberatã de *ecţia 9A oliţie la data de 95. bloc 69. posesor al cãrţii de identitate seria 4. *orin )le%andrescu.8A. =n orice act. A. formã juridicã. Contractul de societate CO$(%AC()& *E SOC+E(A(E A& . 9A .8B. =n calitate de acţionari fondatori am convenit sã infiinţãm societatea comercialã sub forma .. eliberatã de *ecţia 98 oliţie la data de .9:. altinului nr. et. nr. domiciliat în 1ucureşti.5. sediul social.588A9.SC Kandia-Excelent SA- *e constituie prin prezentul act societatea comercialã pe acţiuni .8A9.av!nd ca asociaţi& 9.:898B.9:::. ' *ocietatea va purta denumirea societatea comercialã .G. nãscut la data de B ian. astfel cum a fost modificatã si completatã cu 5rdonanţa de /rgenţã a Juvernului nr. bloc 1.9::. 5.: în 1ucureşti.'.. str. 9.G.1. nr.BAI9::-. B9I9::8 .: în 1ucureşti. trebuie sã se menţioneze& denumirea. /or!a 0uridicã si sediul societãţii )rt. A8B.:9A9A. C? 9.+andia' E%celent *)-. ap. B. et. de înmatriculare la 4egistrul Comerţului şi codul fiscal.. BAB. 7ibertãţii nr.9... *ocietatea astfel constituitã este persoana juridicã romanã şi va funcţiona potrivit reglementãrilor legale privind societãţile comerciale.

' Capitalul social poate fi mãrit sau redus prin voinţa asociaţilor. subscris şi vãrsat integral la data constituirii societãţii. 2iilor. îng>eţat0( bF Comercializarea în ţarã şi în strãinatate a produselor enumerate la pct. aF prin depozite şi magazine proprii sau ale unor persoane en'gros şi en' detail. )rt. inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societãţii pe piaţã. ciocolatã.. )rt. în valoare nominalã de 98 lei fiecare.-. pieţe special amenajate. A8. cF 5peraţiuni de import e%port( dF E%ecutarea de lucrãri privind întreţinerea şi repararea utilajelor necesare fabricãrii produselor za>aroase şi a celorlalte produse din orice operaţiuni. accesorii sau cone%e necesare obiectului de activitate. in valoare de 9888 lei. produse din boabe de cacao. se divide în 988 pãrţi sociale.)rt.. sector 5. 1ucureşti. numerar. ' ãrţile contractante convin sã constituie o societate comercialã av!nd forma juridicã de societate pe acţiuni. inclusiv în t!rguri..A. nr. *ediul societãţii poate fi sc>imbat în altã localitate pe baza >otãr!rii )dunãrii Jenerale a )ctionarilor. conform dispoziţiilor legale în vigoare şi cu modificarea corespunzãtoare a 9B . Capitolul +++ – Capitalul social 3i acţiunile )rt. ' 5biectul de activitate al societãţii constã în urmãtoarele& aF Fabricarea produselor za>aroase. produse glazurate.. cu respectarea legislaţiei în vigoare. ' *ediul social al societãţii este în 4om!nia. numerotate de la 9 la 988. )rt.B.5. Capitolul ++ – O1iectul de acti2itate )rt. *os. e%poziţii. ' <omeniul şi activitatea principalã )ctivitatea principalã ce va fi desfãşuratã de societatea comercialã H+andia'E%celent *)$ o constituie fabricarea produselor za>aroase. ' Capitalul social al societãţii.

cu arãtarea motivelor reducerii şi a procedeului utilizat pentru efectuarea acesteia. descarcã gestiunea. revocã. prin subscrierea de noi pãrţi sociale. )rt. ' 4educerea capitalului social se face numai panã la limita prevazutã de lege. şi al cenzorilor( ' stabileşte bugetul de venituri şi c>eltuieli. dupã prezentarea raportului administratorului sau.. )sociaţii vor decide. care este organul suprem de conducere. majorarea capitalului social. programul de activitate pe e%erciţiul financiar urmãtor( ' stabileşte dividendele şi repartizarea lor( ' numeste. .:. cu modificarea valorii nominale a pãrţilor sociale e%istente sau prin includerea în capitalul social a rezervelor create sau a unor cote din profit. fi%eazã remuneraţia administratorului şi cenzorului( ' >otãrãşte asupra gajãrii. dizolvarea anticipatã a acesteia( ' >otãrãşte modificarea actului constitutiv al societãţii precum şi orice alte probleme aflate în competenţa sa. ori de c!te ori considerã necesar. ' ãrţile contractante au convenit ca societatea sã aibã urmãtoarele organe de conducere& aF )dunarea Jeneralã a )cţionarilor. dupã caz. înc>irierii..actului constitutiv. )ceastã adunare e%ercitã drepturi şi îndeplineste obligaţii dupã cum urmeazã& ' aprobã şi modificã bilanţul contabil. bF Consiliul de )dministraţie este organul de conducere operativã al societãţii şi are în principal urmãtoarele atribuţii& ' angajeazã şi concediazã personalul şi stabileste drepturile şi îndatoririle acestuia( 9. divizarea societãţii. reprezent!nd aport în numerar sau în naturã. Capitolul +4 – Conducerea si ad!inistrarea societaţii )rt. înstrãinãrii bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul societãţii( ' >otãrãşte privind înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secundare( ' modificã obiectul de activitate al societãţii( ' aprobã organigrama societãţii( ' >otãrãşte fuziunea cu alte societãţi.

9B. Cel puţin unul din cenzori trebuie sã fie contabil autorizat în condiţiile legii sau e%pert contabil. în condiţiile legii si statutului. sucursale. Capitolul 4 – Controlul societãţii )rt.' reprezintã şi angajeazã societatea faţã de terţe persoane fizice şi juridice( ' aprobã operaţiunile de încasãri şi plãţi ale societãţii( ' aprobã operaţiunile de v!nzare'cumpãrare de bunuri pentru societate. Capitolul 4+++ – *izol2area şi lic5idarea societãţii )rt. 3 )sociaţii participã la beneficii şi la pierderi în limita aportului adus în societate şi potrivit reglementãrilor legale aflate în vigoare. pentru care este necesarã >otãrarea managerului general( ' elaboreazã regulamentul de organizare şi funcţionare al societãţii( ' reprezintã societatea în relaţiile cu autoritãţile şi instanţele judecãtoreşti.B9I9::8 şi cu statutul societãţii.98. agenţii situate şi în alte localitãţi din ţarã sau din strãinãtate Capitolul 4++ – Participarea asociaţilor la 1ene/icii şi pierderi )rt. precum si de un numar de B cenzori.'99. ' ãrţile contractante convin ca gestiunea societãţii sã fie controlatã de acţionari în mod direct. mai puţin cumpãrareaIv!nzarea de imobile. reprezentanţe.99. ' *ocietatea poate înfiinţa filiale. Capitolul 4+ – Sediile secundare )rt.9A. Cenzorii trebuie sã'şi e%ercite personal mandatul lor.99. ' *ocietatea se dizolvã urm!nd procedura prevãzutã de lege în urmãtoarele cazuri& ' imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate sau realizarea acestuia( ' declararea nulitãţii societãţii( ' >otãr!rea asociatului unic( 95 .din 7egea nr. în conformitate cu prevederile art.

adoptãm şi semnãm prezentul contract. dacã nu este dizolvatã înainte de e%pirarea termenului. ' <urata de funcţionare a societãţii este convenitã la . Capitolul 6 – *ispoziţii /inale )rt.A888. @onescu 6arius 9. *orin )le%andrescu A. dacã nu se dispune de cãtre adunarea generalã a acţionarilor completarea lui( 'în orice alte situaţii. AB. astãzi. redactat şi dactilografiat în limba rom!nã de cãtre noi.EpatruF e%emplare. . pe baza >otãr!rii )dunarii Jenerale a )cţionarilor.95.. ani.8B.9. put!nd fi prelungitã pe aceeasi duratã. dactilografiem.' falimentul societãţii( 'reducerea capitalului social sub limita minimã prevazutã de lege. într'un numar de . Acţionari /ondatori7 9. Capitolul +6 – *urata de /uncţionare a societãţii )rt. <e asemenea convenim ca eventualele modificãri ale prezentului contract sã fie materializate sub forma unor acte adiţionale cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ' *ubsemnaţii acţionari fondatori redactãm.

A88. 45?. 85. în valoare de .:8 din 98. 45? .A88. pe baza facturii nr. pentru care se înm!neazã un efect comercial de plãtit în sumã de A 888 45?.8A.. .89 HFurnizori$ B8B H5biecte de inventar$ .F *e recepţioneazã materii prime de la *C )lfa *47 la preţ de facturare de A 888 45?.-B.8A.A88.A88..89 HFurnizori$ L 5B99 HCasa in lei$ -9. 45? AF e baza bonului de consum nr. . conform notei de intrare recepţie nr. 45? .8A. 9A-I99.8A. din care "2) 9:K.8 45?. din casieria unitãţii în sumã de -9. 9- . "onogra/ie conta1ilã a SC Kandia-Excelent SA 9F *ocietatea ac>iziţioneazã un c!ntar electronic de la *C 1alanţa *). .1.88 45? 99. K L .I9.. se dã în folosinţã c!ntarul electronic şi se înregistreazã uzura acestuia în valoare de B88 45?.8B HC>eltuieli privind L B8B H5biecte de inventar$ B88 45? obiecte de inventar$ BF *ocietatea înregistreazã plata facturii nr. H"2) deductibilã$ -9.Capitolul 2 – 8nregistrarea 9n conta1ilitate a principalelor operaţii 2. c>eltuielile de transport pentru materii prime în sumã de . ...A.88 45?.-B. B89 H6aterii prime$ L .89 HFurnizori$ A 888 45? 5F *e ac>itã din disponibilul de la bancã.:8I98.

8B HEfecte de plãtit$ L 5B99 HCasa în lei$ A 888 45? -F *e obţine de la bancã un credit pe termen scurt în sumã de 9 888 45?.A. H"2) deductibilã$ 9...8B. B95IB. necesarã pentru acordarea unor avansuri spre decontare şi se depune în casierie.A88. în valoare de 9A8 45?.988I9A.A88. conform bonului de consum nr... .8B. conform dispoziţiei de platã nr.F *e ac>itã din casieria unitãţii efectul comercial de plãtit. cu ordinul de platã nr.89 HFurnizori$ L 5A99 HConturi la bãnci în lei$ 9. în valoare de .88 45?.B. HC>eltuieli cu transportul de bunuri şi personal$ L 59A9 HConturi la bãnci în lei$ . 45? 9.A5 H)vansuri spre decontare$ L 5B99 HCasa în lei$ 58 45? 99F *e ac>iziţioneazã materiale consumabile conform facturii fiscale nr.AI:. K L .8 45? . valoarea facturii. 9. . 45? 9AF *e ac>itã prin bancã.A88.8B. . 45? 9A8 45? AA.89 HC>eltuieli cu materiile prime$ L B89 H6aterii prime$ . 5B99 HCasa în lei$ L 59A9 HConturi la bãnci în lei$ 958 45? 98F *e acordã unui salariat un avans spre decontare în sumã de 58 45?. . 9ABI9A.A..88 45? :F *e ridicã din contul de la bancã suma de 958 45?.. "2) 9:K.A88.8B.F *e înregistreazã consumul de materii prime..A. . 59A9 HConturi la L 59: HCredite bancare pe termen scurt$ 9 888 45? bãnci în lei$ .A..89 HFurnizori$ B8A H6ateriale consumabile$ . .

în valoare de 9 A88 45?.A. 45? 9.8. 58AI 95.85 HC>eltuieli privind energia şi apa$ 9 A88 45? . .F *uma de bani din majorarea capitalului se depune la bancã..9BF )dunarea Jeneralã a )sociaţilor >otãrãşte majorarea capitalului social prin emisiunea de 9 888 acţiuni cu o valoare nominalã de 945?Iacţiune.89 HFurnizori$ 9 . "2) 9:K.5..89 HFurnizori$ L 59A9 HConturi la bãnci în lei$ 9 .A.A88.A88. H"2) deductibilã$ AA.. 9 888 45? 59A9 HConturi la bãnci în lei$ L 5B99 HCasa în lei$ 95F *e primeşte prin intermdeiul unei donaţii un mijloc de transport în valoare de 5 888 45?. 9: .F =n data de A8. aF . 45? 9-F *e plãteşte din contul de la bancã factura privind consumul de energie electricã. H<econtãti cu L 9899 HCapital subscris nevãrsat$ 9 888 45? asociaţii privind capitalul$ bF 9899 HCapital L 989A HCapital subscris vãrsat$ 9 888 45? subscris nevãrsat$ 9.F *e înregistreazã factura nr..8. K L . "2) 9:K. 45? .A. A9BB H6ijloace de transport$ L -5. privind consumul de energie electricã.A H2enituri din 5 888 45? donaţii şi subvenţii primite$ 9. se înregistreazã facturile emise de furnizorii *C <istrigaz *) şi *C Cosmos *47 Epentru reparaţii şi consumF în valoare de : A88 45? si 588 45?.

.H"2) colectatã$ 9.F *e înregistreazã salariile personalului calculate pe luna mai.A..A9I.. -99 H2ariaţia stocurilor$ L B..99 HC>eltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile$ .H"2) colectatã$ ABF *e scot din activ produsele finite v!ndute. . în valoare de 95 888 45?.8AA HC>eltuieli privind combustibilul$ . 959IA..8 45? A8 ..A.58 45? A9 F Concomitent se înregistreazã descãrcarea gestiunii de mãrfuri v!ndute. . 888 45?.B 45? *e plãtesc din casieria unitãţii facturile pentru utilitãţi şi reparaţii. .5 H roduse finite$ 98 888 45? 99 :88 45? 98 888 45? 9 :88 45? A.H2enituri din v!nzarea mãrfurilor$ . 888 45? ..8...A88.HC>eltuieli privind mãrfurile$ L B-9 H6ãrfuri$ 95 888 45? AAFFirma vinde produse finite în valoare de 98 888 45?.89 HFurnizori$ L 5B99 HCasa în lei$ 99 5. 95B. conform facturii fiscale nr. .99 HClienţi$ L K -89 H2enituri din v!nzarea produselor finite$ .A9 H ersonal 3 salarii datorate$ salariile personalului$ A5F *e înregistreazã obligaţiile salariale individuale. "2) 9:K.A. H"2) deductibilã$ 9:F 99 5.. "2) 9:K cãtre firma *C 11 *47...58 45? 95 888 45? A . .99 HClienţi$ L K -8.8. însum!nd .K L .A9 H ersonal L K A . conform facturii nr.A88.9 HC>eltuieli cu L .85.89 HFurnizori$ .B 45? A8F *e înregistreazã v!nzarea mãrfurilor cãtre *C 1eta *).B 45? : A88 45? 588 45? 9 .

8 45? A-F *e înregistreazã plata efectivã a salariilor. sãn.A.8 45? . la asig.8B .$ .8 45? 9 A. .8 45? .88 45? : A88 45? B88 45? 9 A88 45? 95 888 45? 588 45? ..salarii datorate$ .A 45? A:F *e înc>id conturile de c>eltuieli şi venituri.A. .H"2) colectatã$ L K .8 45? A. 45? A 5..AB H"2) de platã$ . "2) colectatã L . 888 45? 98 888 45? B8 888 45? 95 888 45? A9 .A..F *e înc>id conturile de "2).soc. la fondul de şomaj$ ..8 45? A..8 45? 5A8 45? . aF 9A9 H rofit şi pierdere$ L K .89 .8AA . "2) deductibilã L AA8-. 5B99 HCasa în lei$ L 59A9 HConturi la bãnci$ 5 B.5 8.8.F *e ridicã numerar din contul de la bancã pentru plata salariilor..B-A HContr. HContr.A.B9.B9A HContr. pers. la asig..A9 H ersonal 3 salarii datorate$ L 5B99 HCasa în lei$ 5 B.9 -99 bF K L 9A9 H rofit şi pierdere$ -8.. -58 45? A A8-. H@mpozitul pe salarii$ -.$ .99 .A.85 . pers.A . pers.-58 LM "2) de platã L A5. H "2) deductibilã$ .

2. A 888 A: -58 .A9 .88 8 B88 98 888 95 888 95 ... 8 8 8 95 95AA .A.AB . 888 58 8 8 8 8 A A8-..8 5 888 A 888 9A8 .. 888 58 8 8 8 8 A A8-.E C 9 888 9 888 B8 888 8 .A-. . .-89 -5. 888 8 -.88 8 8 9B .8 5A8 .8 5 888 A 888 9A8 ..A A A8-.8 8 . 8 8 .88 8 8 9B .SO&*)%+ <+$A&E * C 8 8 8 9 888 95 8. -58 9 A. 59A9 59: 5B99 9 888 8 .8 8 5A8 8 ..8.A.88 8 B88 98 888 95 888 95 .A 98 888 45? 5 888 45? 2.5 B-9 .8 A 5.9.9.A A A8-.B9.B-A .A5 .8 9 888 8 8 5 9. 888 8 -. . A 888 A: -58 .8 8 A 5.8.5 8.A-.8B .A 8 8 8 8 8 9 A.A.5 8.8 8 8 5 888 9 A88 8 9A8 8 B88 8 98 888 8 8 95 888 A 888 8 A 888 8 A: -58 8 8 8 58 8 8 -.8.8 A 5.. -58 8 9 888 A 888 8 5 598 %)&A.A-.(O(A& S)"E * 9 888 8 .99 . :alanţa de 2eri/icare Si!1olul 3i denu!irea conturilor * 9899 989A 9A9 A9BB B89 B8A B8B B. 8 8 ..5. -58 9 A....8 5A8 . .8 8 . 9 888 A8 .A..A-. 9 888 A8 ...B9A .A. . .89 ... -58 8 9 888 A 888 8 5 598 C 9 888 9 888 B8 888 8 . ...

9 .85 . B.... 888 98 888 95 888 98 888 5 888 9:.88 : A88 B88 9 A88 95 888 588 .A "5")7 .9 .8B .8 . B..89 ...8 .. ...8AA .8 . .88 : A88 B88 9 A88 95 888 588 . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . 888 98 888 95 888 98 888 5 888 9:. . 888 98 888 95 888 98 888 5 888 9:. B.. B.A...58 AB .58 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ..9 -89 -8-99 -5. 888 98 888 95 888 98 888 5 888 9:.88 : A88 B88 9 A88 95 888 588 .99 .8.8 . ..88 : A88 B88 9 A88 95 888 588 .

5 8. %egistrul Cartea "are Clasa + – Conturi de capitaluri 1=11-Capital su1scris ne2ãrsat Credit E9BaF 9 888 4c & 9 888 "*C& 9 888 1=12-Capital social su1scris 2ãrsat Credit E9BbF 9 888 4C& 9 888 "*C& 9 888 <ebit E9BbF 4d& "*<& 9 888 9 888 9 888 <ebit 4<& 8 "*<& 8 *FC& 9 888 <ebit EA:aF 4< & "*<& .8 Clasa ++ – Conturi de i!o1ilizãri 21 <ebit E95F 5 888 – "i0loace de transport Credit A.8 . .8 .8 121 – Pro/it 3i pierdere Credit EA:bF B8 888 4C& "*C& *F<& B8 888 B8 888 95 8.5 8.5 8. .2.

88 4C& B88 "*<& .4<& "*<& 5 888 5 888 4C& "*C& *F<& 8 8 5 888 Clasa +++ – Conturi de stocuri 3i producţie 9n curs de execuţie =1 –"aterii pri!e Credit E.88 "*C& B88 *F<& B88 '> – Produse /inite Credit EABF 98 888 4C& 98 888 "*C& 98 888 A5 <ebit 4<& 8 "*<& 8 .88 4C& .88 EAF B88 4<& .88 "*C& .88 *F<& 9 A88 <ebit E.F A 888 4<& A 888 "*<& A 888 <ebit E99F 9A8 4<& 9A8 "*<& 9A8 =2 –"ateriale consu!a1ile Credit 4C& 8 "*C& 8 *F<& 9A8 = –"ateriale de natura o1iectelor de in2entar <ebit Credit E9F .F .

F A 888 4<& A 888 "*<& A 888 '= – E/ecte de platã Credit 4c & 8 "*C& 8 *F<& A 888 '11 – Clienţi Credit 4C& 8 A.A.A-. <ebit EA8F 9..A-... <ebit E. E.Conturi de terţi <ebit EBF -9.A.B 4C& 95 . E9.A.F A 888 E99F 9..A.A-.*F<& 98 888 <ebit 4<& 8 "*<& 8 *FC& 95 888 ?1 – "aterii pri!e Credit EA9F 95 888 4C& 95 888 "*C& 95 888 Clasa +4 ..A-..F 99 5.B 4<& 9B . "*C& 95 .F 9 . 9 . E9AF E9-F E9:F 99 5..58 EAAF 99 :88 4<& A: -58 . *FC& A 888 '=1 – <urnizori Credit E9F -9. 9. "*<& 9B . E9.

888 '21 – Personal-salarii datorate Credit A .8 *FC& -.8 A- <ebit 4<& "*<& *FC& <ebit . 888 "*<& .8 "*<& 8 "*C& -. 888 "*C& ."*<& A: -58 "*C& 8 *F<& A: -58 <ebit EA5F EA-F 5 B..8 4<& 8 4C& -.8 ' 1' – Contri1uţia personalului la asigurãrile de sãnãtate Credit EA5F 5A8 8 4C& 5A8 8 "*C& 5A8 5A8 ' ?2 – Contri1uţia personalului la /ondul de 3o!a0 Credit EA5F . 888 '2> – A2ansuri acordate personalului Credit 4C& "*C& *F<& 8 8 58 <ebit E98F 58 4<& 58 "*& 58 ' 12 – Contri1uţia personalului la asigurãrile sociale <ebit Credit EA5F -. 888 4c& .8 EA.8 4<& .F .

A.4d& "*<& *F<& <ebit 8 8 .A. A A8-. -58 . -58 <ebit 4<& 8 "*<& 8 *FC& 9 A.8 '>@ – *econtari cu asociatii pri2ind capitalul Credit 9 888 A.F E9.A 4c& A 5. A A8-...B A A8-.8 4< & 8 "*<& 8 *FC& A 5.8 .. . -58 ''2? – (4A colectatã Credit EA8F EAAF 4C& "*C& A .8 4C& 9 A.F 4<& "*<& 99..58 9 :88 .F A 5. <ebit EA.A ''2 – (4A de platã Credit EA.8 <ebit E9BaF ''' – +!pozitul pe salarii Credit EA5F 9 A. ''2@ – (4A deducti1ilã Credit EA.8 "*C& 9 A.F A A8-.. 9 .8 4C& "*C& .A.A "*C& A 5..A.A <ebit E9F E99F E9. -58 .F .. -58 4<& "*<& . AA. AA. 4C& "*C& A A8-.

8.9..8 E:F 958 E9AF 9.. EA.F >121 – Conturi curente la 1anci in lei Credit E5F .F A 888 E98F 58 E9..8.8..4<& "*<& 9 888 9 888 4C& 8 "*C& 8 *F<& 9 888 Clasa 4 – Conturi de trezorerie <ebit E-F E9.F 5 B.B EA-F 5 B. E.8 4C& .F 9 888 E9:F 99 5. E9-F 9 .A.A.."*C& A8 . <ebit 4<& "*<& *FC& 8 8 9 888 >1A – Credite 1ancare pe ter!en scurt Credit -F 9 888 4C& 9 888 "*C& 9 888 <ebit E:F EA. "*C& .9.8 4C& A8 .A: ..8 4<& "*<& *FC& 5 598 5 598 95 95- > 11 – Casa 9n lei Credit EBF -9. 9 888 9 888 4<& "*<& *FC& A 888 A 888 5 9.F 958 5 B.

88 <ebit E9.88 .88 .F 4<& "*<& 9 A88 9 A88 9 A88 <ebit EA9F 95 888 4<& 95 888 "*<& 95 888 B8 .F 4<& "*<& : A88 : A88 : A88 <ebit EAF 4<& "*<& @= – C5eltuieli pri2ind o1iectele de in2entar Credit B88 EA:aF B88 B88 4C& B88 B88 "*C& B88 @=> – C5eltuieli pri2ind energia 3i apa Credit EA:aF 9 A88 4C& 9 A88 "*C& 9 A88 @=? – C5eltuieli pri2ind !ãr/urile Credit EA:aF 95 888 4C& 95 888 "*C& 95 888 <ebit E9.88 4C& .Clasa 4+ – Conturi de c5eltuieli <ebit E.88 @=22 – C5eltuieli pri2ind co!1usti1ilul Credit EA:aF : A88 4C& : A88 "*C& : A88 .F 4<& "*<& @=1 – C5eltuieli cu !ateriile pri!e Credit EA:aF .88 "*C& .

C5eltuieli cu transportul de 1unuri 3i persoane <ebit Credit E5F .<ebit E9.8 4c& .F 4<& "*<& 588 588 588 @11 .8 @'1 – C5eltuieli pri2ind salariile personalului Credit EA:aF .8 "*C& .8 4<& . 888 "*<& . 888 "*C& . 888 4<& . 888 4C& . 888 <ebit EA.F . 888 Clasa 4++ –Conturi de 2enituri <ebit EA:bF 4<& "*<& ?=1 – 4enituri din 2Bnzarea produselor /inite Credit 98 888 EAAF 98 888 98 888 4C& 98 888 98 888 "*C& 98 888 ?=? – 4enituri din 2Bnzarea !ãr/urilor Credit 95 888 EA8F 95 888 95 888 4C& 95 888 95 888 "*C& 95 888 B9 <ebit EA:bF 4<& "*<& .C5eltuieli cu 9ntreţinerea 3i reparaţiile Credit EA:aF 588 4C& 588 "*C& 588 @2' .8 EA:aF .8 "*<& .

<ebit EABF 4<& "*<& 98 888 98 888 98 888 ?11 – 4ariaţia stocurilor Credit EA:aF 98 888 4C& 98 888 "*C& 98 888 <ebit EA:bF 4<& "*<& ?>C2 – 4enituri din donaţii 3i su12enţii pri!ite Credit 5 888 E95F 5 888 5 888 4C& 5 888 5 888 "*C& 5 888 BA .

)cest lucru a dus la o mai mare diversificare a reţetelor şi la creşterea capacitãţii de producţie cu apro%imativ :8K. za>aroase( BF restãri servicii în domeniul prelucrãrii materiilor prime agroindustriale pentru produse za>aroase. "e>nologiile folosite sunt cele clasice de fabricare a produselor za>aroase.1.F5peraţiuni de import e%port( 5FConstrucţii şi instalaţii efectuate în regie proprie. cuprinz!nd pe l!ng0 activitatea de producţie şi pe cea de întreţinere şi reparaţii. iar utilajele folosite la fabricarea dulciurilor sunt at!t din import c!t şi indigene. )ctivitatea firmei se desf0şoar0 în . =n 9::.s'a demarat un ambiţios program de investiţii care a presupus ac>iziţionarea unor utilaje din ţãri cu renume în domeniu. Cele . Producţia =ntreprinderea funcţioneaz0 pe . Fiecare unitate de producţie cuprinde pe l!ng0 activitatea de producţie şi activitãţi de întreţinere şi reparaţii. unit0ţi de producţie dispun de autonomie. îng>eţat0. Conducerea firmei este interesat0 în permanent de creşterea capacit0ţilor de producţie şi de mdernizarea te>nologiilor şi utilajelor.profitul net a fost reinvestit in proporţie de . analize de laborator( .2. unit0ţi de producţie. Pro/ilul de acti2itate 5biectul de activitate este structurat în cinci direcţii principale& 9F roducţie& prelucrarea materiilor prime agroindustriale. BB . amplasamente în 1ucureşti.Capitolul – Prezentarea acti2itãţii societãţii SC Kandia-Excelent SA . Consecinţa imediatã a programului de investiţii a fost apariţia unor noi produse şi îmbunãtãţirea semnificativã a celor tradiţionale. sucuri şi b0uturi r0coritoare( AFComerţ en'gros şi en'detail cu produse alimentare. produse din boabe de cacao. ciocolat0. )stfel în anul A88. fabricarea produselor za>aroase.8K. . produse glazurate.

produse de patiserie. torturi.+andia'E%celent *) a avut o cot0 de piaţ0 de ABK. produse fãrã za>ãr. Cu ocazia sãrbãtorilor tradiţionale& aşte. batoane de ciocolat0. Crãciun. nuga. prin intermediul distribuitorilor autorizaţi acoperind astfel. sistemul propriu de distribuţie şi punctele de desfacere proprii ale companiei. dar nu numai lor& figurine şi ouşoare de ciocolatã. s'au semnat primele contracte de e%port şi s'a înfiinţat serviciul e%port în cadrul departamentului marDeting'v!nz0ri. C6odernC. cel mai cunoscut produs za>aros din 4om!nia. de doar . caramelaj. =n anul A88. CE%celentC. )nul ?ou şi a altor evenimente importante.=ntreprinderea produce şi comercializeaz0 un sortiment variat de produse za>aroase. *C +andia'E%celent *) deţine poziţia de lider pe piaţa produsului pentru grupele& caramele. *C +andia'E%celent *) produce şi comercializeazã ciocolata cu cremã H4omC. între care& ' participarea la t!rguri şi e%poziţii organizate în ţar0 şi în str0in0tate( ' publicitate prin mass' media( B.K. prãjituri proaspete. rincipalele grupe de produse realizate de *C +andia'E%celent *) sunt& tablete de ciocolat0. C*antosC. =n 1ucureşti. *es/acerea *C +andia'E%celent *) şi'a creat un sistem de distribuţie. >alva. E%porturile au deocamdat0 o pondere mic0 in cifra de afaceri. !n0 în anul A88. etc. cea mai mare piaţã de desfacere din 4om!nia. pişcoturi. fursecuri. =n luna martie a anului A88. drajeuri. produse fãrã za>ãr. ciocolat0 cuverturã. utiliz!nd o mare diversitate de materii prime. C iticC. Jama de produse oferitã de *C +andia'E%celent *) acoperã întreg spectrul de consumatori. . pufuleţi în ciocolat0. C2isC. firma deţin!nd şi c!teva linii de produse& C7auraC. . napolitane. caramele. întreaga producţie era destinat0 pieţei interne. Cu toate acestea. bomboane de ciocolat0. v!nzarea produselor se face prin& distribuitori autorizaţi. compania oferã numeroase surprize copiilor. >alva. jeleuri. romovarea produselor este activ0 şi fle%ibil0 îmbr0c!nd diverse forme. în creştere faţ0 de anul A88. c!nd cota de piaţ0 era de A9K. produse de patiserie. întreg teritoriul 4om!niei. .

care deţine 58K din v!nzãri. roducatorii interni consacraţi sunt +raft Nacobs *uc>ard E1raşovF. +ent sau *tollOerD. ca volum. şi produc0torii e%terni. importurile de bunã calitate. c!nd era doar un atelier de za>aricale. bomboane şi specialitãţi de ciocolatã.. =n prezent. piaţa este disputatţ între produc0torii locali. 6ãrcile companiei 6ars prezente pe piaţa noastrã sunt batoanele *nicDers. *C +andia *) din "imişoara este cea mai vec>e fabricã de produse za>aroase din 4om!nia. "Oi%. Concurenţa =nainte de 9::8. afl!ndu'se în momentul de faţã într'un amplu proces de restructurare. E%istenţa fabricii menţionate este semnalatã înca înainte de 9. din punct de vedere al ofertei. +andia E"imişoaraF şi <anubiana E4omanF. indiferent cã este vorba de bomboane de ciocolatã sau bomboane de caramelaj. alãturi de caramelaj. primele trei fiind cele mai bine primite de consumatori. =n prezent. rom!nii fiind obişnuiti sã consume îndeosebi ciocolatã sub formã de tablete. B5 . 6ilDP QaP. ceea ce însemna o gamã sortimentalã destul de restr!nsã. reamenajãri şi investiţii. pierd piaţa din cauza preţurilor prea mari. "otuşi. drajeuri şi jeluri. Saribo. întreaga producţie desfãc!ndu'se pe piaţa internã. 1ountP şi 6R6. care limita posibilitãţile de alegere ale iubitorilor de dulciuri. care au cea mai mare cot0 de piaţ0. . E%celent E1ucureştiF cu ABK. iaţa produselor de acest fel EbatoaneF este modestã comparativ cu alte ţãri.:8. =n decembrie A88. societatea +andia *) "imişoara s'a privatizat. gen FundP. produce tablete.'. <e'a lungul timpului. rin diversitatea produselor sale. *Dittles. 6ars. piaţa bomboanelor era acoperitã de numai c!ţiva producãtori locali. firma reuşeşte sã acopere o parte a preferinţelor consumatorilor de dulciuri. societatea a beneficiat de mai multe reutilãri.' editarea de pliante şi cataloage pentru prezentarea firmei şi a produselor sale( ' prezentarea atractiv0 a produselor prin magazinul din incinta întreprinderii( ' oferirea de eşantioane de produse în magazinele unde acestea se comercializeaz0 etc.

I A885& 9.I A88.9. 9: -.K -. 9.. @n anul A88-. =n acest stadiu urm0rim raporturile dintre dinamica unor indicatori cantitativi.:K . ceea ce atest0 c0 sporul de cifr0 de afaceri s'a obţinut pe c0i intensive şi nu e%tensive.8A T 8. Crt. A9 9.8.: . 5. num0rul de persoane a înregistrat o sc0dere în cei trei ani analizaţi.-9K A.5... entru A88. T 9. )stfel& I Ca ≥ I Fs ≥ I Ns entru A88..> Analiza 2ia1ilitãţii cono!ice B. B..8A. ponderea diferitelor categorii de angajaţi în totalul personalului se prezint0 astfel& Evoluţia structurii personalului în ultimii B ani ?r. element ce ajut0 la evidenţierea resurselor umane. '9-A AB. A5B 95A .A5K 9. BA 9.: A9 99 :9: A.)naliza potenţialului intern otenţialul intern al societ0ţii comerciale este analizat în continuare pe cele dou0 componente ale sale& potenţialul uman şi potenţialul material.BB8 ' A88- A....8A.A88 '9B8 ondere AB: 9.K 988K ' A885 A-8 9. *tructural.98 T 8.. ea înregistreaz0 o creştere de A8K faţ0 de anul precedent. . 4aportul de mai sus se respect0.. otenţialul uman este abordat din mai multe puncte de vedere 3 cantitativ. Categorii de personal *tudii superioare& 'economice 'te>nice 'juridice 'altele *tudii medii *tudii generale "otal Evoluţia 4ealiz0ri A88. structural şi din punct de vedere al eficienţei.ABK 9..& 9.. . B.:8 Cifra de afaceri este indicatorul fundamental al volumului de activitate.A8 T 9.9. 9. Cantitativ.8 -A AB 95 9..5K 8.

?ivelul acestor indicatori în perioada analizat0 este sintetizat în tabelul de mai jos& Evoluţia indicatorilor eficienţei mijloacelor fi%e în ultimii B ani @ndicatori C) la 9888 lei mijloace fi%e 4 la 9888 lei mijloace fi%e A885 B. indicatorul principal de eficienţ0 a utiliz0rii acestora este viteza de rotaţie.5.. B. otenţialul material implic0 analiza activelor fi%e şi circulante din punct de vedere al structurii.... 2iteza de rotaţie a activelor circulante se poate calcula at!t ca num0r de rotaţii. 5bserv0m c0 num0rul de rotaţii este în sc0dere în anul A889 faţ0 de anul A888 şi. )naliza rentabilit0ţii entru a ilustra rentabilitatea *C +andia'E%celent *) se calculeaz0 o serie de rate de rentabilitate care sunt edificatoare pentru a creiona tendinţele firmei& B- ..5 A88. dinamicii şi eficienţei. c!t şi durata unei rotaţii în zile.A.55 A. direct proporţional... durata unei rotaţii creşte. . se urm0reşte respectarea condiţiei care stipuleaz0 c0 indicele productivit0ţii muncii trebuie s0 fie mai mare dec!t indicele salariului mediu.<in punct de vedere al eficienţei utiliz0rii resurselor umane.A999A =n ceea ce priveşte activele circulante. B. Evoluţia indicatorilor eficienţei mijloacelor circulante în ultimii B ani @ndicatori ?um0r rotaţii <urat0 rotaţii EzileF A885 B. A88.BA ::..B5 A88A.5 98..8-: 958 A889. Eficienţa mijloacelor fi%e poate fi determinat0 prin calculul a doi indicatori& cifra de afaceri şi profitul la 9888 /6 mijloace fi%e.9A5.

aceast0 analiz0 presupune urm0rirea unor indicatori ai lic>idit0ţii. A888.:5 8.59 9.5 9.8.-. A889.99 8. deoarece num0rul de acţiuni a r0mas constant pe toat0 perioada analizat0. 8.. 8. B.8. 8.88..B 8. "otodat0.95 8.8 :. Evoluţia indicatorilor eficienţei financiare în ultimii B ani @ndicatori Formula folosit0 4ata lic>idit0ţii )ctive circulanteI <atorii pe termen generale scurt 4ata lic>idit0ţii <isponibilit0ţiI <atorii pe termen #imediate$ scurt 4ata lic>idit0ţii )ctive circulante' *tocuriI <atorii #rapide$ pe termen scurt 4ata îndator0rii <atoriiI asiv total 7evierul <atoriiI Capital permanent 4ata solvabilit0ţii Capitaluri propriiI asiv total <urata de încasare a CreanţeUB. .B9 989.5...9.8.A9 8.8.5zileICifra de afaceri datoriilor A885 A88. ai solvabilit0ţii şi ai unor indicatori privind imobiliz0rile de capital.:.: 8. 8.A.5B ...B.8: ?ivelul înregistrat ne arat0 o dinamic0 pozitiv0 a societ0ţii comerciale faţ0 de anul A88. . 8. 8. 9..A .5zileICifra de afaceri creanţelor <urata de plat0 a <atoriiUB.8.95 B.9B 8.8..Evoluţia indicatorilor rentabilit0ţii în ultimii B ani @ndicatori 4ata rentabilit0ţii comerciale 4ata profitului Formula utilizat0 rofit brutI C) rofit netI C) A885 A88. 8.8.B.... )naliza potenţialului financiar Constat0m c0 nivelul capitalului social este nesc>imbat..89. ..9A 8..A8 8.

<urata de plat0 a datoriilor a sc0zut în anul A889 faţ0 de anul A888 dar este în continuare foarte mare. )naliza c>eltuielilor Creşterea c>eltuielilor societ0ţii în A88..?ivelul optim al ratei lic>idit0ţii este mai mare dec!t 9. <urata de încasare a creanţelor a crescut.B 55B 95B A88.se situeaz0 sub creşterea veniturilor cu :K.. Analiza SDO( @dentificarea principalelor puncte forte şi slabe uncte forte  @ndicele cifrei de afaceri este mai mare dec!t indicele fondului de salarii  @ndicele fondului de salarii este mai mare dec!t indicele num0rului de salariaţi  @ndicele productivit0ţii muncii este mai mare dec!t indicele salariului mediu B: . B. )şadar se poate aprecia c0 rata lic>idit0ţii s'a îmbun0t0ţit în ultimul an ca urmarea faptului c0 pasivul total a crescut foarte mult în urma reevalu0rii imobiliz0rilor. 5BB 9BA .. acest indicator av!nd un nivel foarte prost dac0 se ţine cont de faptul c0 durata ideal0 de recuperare a creanţelor este sub B8 zile.:B . )şadar se poate aprecia c0 rata lic>idit0ţii s'a îmbun0t0ţit în ultimul an adic0 a crescut capacitatea întreprinderii de a pl0ti datoriile curente ce vor deveni scadente pe termen scurt. 9. ?ivelul optim al ratei îndator0rii este sub 8. :.5.A A88..5.-.@. 4atele c>eltuielilor la 9888 lei de venit sunt urm0toarele& Evoluţia indicatorilor eficienţei c>eltuielilor în ultimii B ani @ndicator 4ata c>eltuielilor la 9888 lei de venit 4ata c>eltuielilor materiale la 9888 lei venit 4ata c>eltuielilor de personal la 9888 lei de venit A885 .

: zileF  erioada de recuperare a creanţelor a crescut cu A5 zile  2iteza de rotaţie a activelor circulante a sc0zut cu A8 zile  ) sc0zut cifra de afaceri la 9888 lei mijloace fi%e  ) sc0zut profitul la 9888 lei mijloace fi%e  ) sc0zut rata #imediat0$ a lic>idit0ţii 5portunit0ţile şi ameninţ0rile din mediul e%tern firmei 5portunit0ţi  Creşterea cotei de piaţ0 prin atragerea unor noi clienţi din ţar0  Crearea unei zone ECEF")F care permite dezvoltarea e%portului în ţ0rile vecine  @ntegrarea vertical0 prin asimilarea în fabricaţie a unor noi produse  Firma este singurul produc0tor auto>ton de produse dulci f0r0 za>0r .8K 4ata #rapid0$ a lic>idit0ţii a crescut 4ata solvabilit0ţii a crescut cu B8K rofitul net a crescut cu A88K *ocietatea este lider de piaţ0 pentru mai multe game de produse 4ealizarea de investiţii majore în vederea moderniz0rii întreprinderii ) crescut rata #rapid0$ a lic>idit0ţii uncte slabe  <urata de plat0 a datoriilor este mare E.            @ndicele profitului brut este mai mare dec!t indicele veniturilor Firma a înregistrat profit in ultimii B ani *alariul mediu lunar a crescut în ultimii B ani Creşterea veniturilor totale a devansat creşterea c>eltuielilor totale cu :K 4ata profitului s'a dublat în ultimul an 4ata lic>idit0ţii a crescut cu .8 .

@dentificarea misiunii *copul principal al firmei este s0'şi consolideze poziţia pe piaţa de produse za>aroase.-.?. Strategia SC Kandia-Excelent SA B. modificarea gusturilor cump0r0torilor. calitatea bun0 a produselor. e%istenţa concurenţilor indirecţi care fabric0 produse za>aroase de calitate proast0 dar foarte ieftine etc. =n viitor. în demersul s0u de a se dezvolta. implicit. =ntreprinderea.)meninţ0ri  *c0derea puterii de cump0rarea populaţiei din cauza inflaţiei  @ntensificarea concurenţei pe piaţ0 din partea principalului competitor +N* care a lansat o campanie intens0 de publicitate  @mporturile de produse de calitate sc0zut0 dar care sunt comercializate la preţuri foarte mici  5biceiurile de consum ale populaţiei în sensul c0 bomboanele de ciocolat0 sunt cump0rate ocazional pentru a fi oferite cadou . obiceiurile de consum ale consumatorilor. personalul calificat din activitatea de management. precum şi prin magazinele proprii de desfacere din 1ucureşti. se bazeaz0 pe principalele sale atuuri 3 te>nologia avansat0 utilizat0 în procesul de producţie. . <omeniul principal de activitate al întreprinderii este producerea unei game largi de dulciuri Eat!t produse za>aroase c!t şi produse pe baz0 de îndulcitori destinate persoanelor diabeticeF. rodusele firmei vor fi v!ndute prin intermediul altor firme de comerţ din 1ucureşti şi din ţar0. Firma intenţioneaz0 s0 satisfac0 dorinţele clienţilor în ceea ce priveşte ac>iziţionarea de dulciuri de calitate superioar0 la preţuri relativ sc0zute. pentru obţinerea unor profituri sigure pe termen lung. acţion!nd continuu pentru creşterea calit0ţii produselor pe care le ofer0 clienţilor şi. prin atragerea în fabricaţie a unor noi produse. e%perienţa îndelungat0 în domeniu etc. şi se angajeaz0 s0 fac0 faţ0 urm0toarelor constr!ngeri din mediul s0u 3 sc0derea puterii de cump0rare a clienţilor.9 .9. firma doreşte s0 îşi diversifice activitatea.

vor fi implicate departamentul marDeting'v!nz0ri şi departamentul de producţie. recizarea obiectivelor strategice 5biective fundamentale&  creşterea Hteritorial0$ a pieţei de desfacere Eg0sirea unor noi clienţi în afara ţ0riiF(  îmbun0t0ţirea imaginii produselor realizate de +andia'E%celent *.  creşterea cifrei de afaceri cu cel puţin 58K în fiecare an(  introducerea în fabricaţie a unor produse noi(  creşterea calit0ţii produselor.A . firma va opta pentru urm0toarele modalit0ţi strategice& .). 5biective derivate&  creşterea productivit0ţii muncii cu 58K annual(  creşterea producţiei'marf0 cu B8K în fiecare an(  menţinerea c>eltuielilor de producţie la un ritm de creştere inferior celui al veniturilor( entru realizarea acestor obiective se va pune accent pe reproiectarea serviciului v!nz0ri pentru înfiinţarea unui birou destinat e%porturilor. în special. la nivelul funcţiunilor de cercetare'dezvoltare. reorganizarea unit0ţilor de producţie şi a serviciului marDeting ' cercetare Edin punct de vedere al organiz0rii structuraleF.B.B.  creşterea cotei de piaţ0 cu cel puţin 5K în fiecare an. de producţie şi comercial0 Edin punctul de vedere al organiz0rii procesualeF. investiţii. =n vederea atingerii acestor obiective. programarea. fabricaţie. în special. *tabilirea modalit0ţilorIalternativelor strategice =n vederea atingerii obiectivelor strategice. cercetare. 6anagerii vor acţiona. aprovizionare. lansarea şi urm0rirea producţiei.A.-. Ec>ipa managerial0 va acţiona. la nivelul urm0toarelor activit0ţi& desfacerea.-. B.

B . fondurile alocate aprovizion0rii fiind proporţionale cu volumul producţiei.-.5. B. în sensul g0sirii de noi clienţi interni şi e%terni(  introducerea în fabricaţie a noi produse(  apelarea la servicii de consultanţ0 pentru realizarea unor studii de fezabilitate(  apelarea la serviciile unei firme de publicitate pentru preg0tirea şi lansarea unei noi campanii de publicitate prin mass'media... . *tabilirea avantajului competitive <iferenţierea produselor realizate de *C +andia'E%celent *) este dat0 de& ' raportul atractiv calitateI preţ( ' sortiment foarte variat de produse creat astfel înc!t s0 satisfac0 cerinţele diferite ale tuturor categoriilor de consumatori( ' este singurul producator din ţar0 de dulciuri f0r0 za>0r.-. cump0rarea unor programe speciale de proiectare( fonduri de circa A miliarde anual pentru realizarea unei campanii agresive de promovare prin mass'media( aceste fonduri vor fi acoperite din profit(  resurse umane suplimentare ' angajarea part'time a unor consultanţi în managementImarDetingIfinanţe(  resurse materiale' se va opta pentru aceiaşi furnizori. B. din punct de vedere teritorial. reproiectarea sistemului organizatoric care presupune înfiinţarea unor noi compartimente Ecrearea unui birou de e%porturi de e%empluF(  reproiectarea sistemului informaţional în vederea cre0rii unor condiţii favorabile realiz0rii Hveg>ei$ strategice(  p0trunderea pe noi pieţe. <imensionarea resurselor necesare unerea în aplicarea a modalit0ţilor strategice stabilite implic0 utilizarea urm0toarelor resurse&  fonduri de investiţii anule de circa B5 miliarde lei pentru utilaje moderne cu grad de automatizare ridicat.

=n urma unei analize amãnunţite asupra organizãrii şi desfãşurãrii activitãţii *C +andia'E%celent *). comparabil cu cel de la nivelul ţãrilor Europei 5ccidentale specializate în acest domeniu EElveţia. )v!nd în vedere rezultatele analizei *Q5" a firmei.. cum ar fi cifra de afaceri. Conform definiţiilor prezentate în argumentul de la începutul lucrãrii.Concluzii 5 firmã este competitivã pe o anumitã piaţã atunci c!nd reuşeşte sã obţinã anumiţi indicatori. comparabili sau superiori altor firme similare e%istente pe piaţã. . am observat faptul cã este unul din liderii de piaţã în ceea ce priveşte produsele alimentare za>aroase. se poate cocluziona cã *C +andia'E%celent *)&  este o societate profitabilã(  are un management modern(  are o structurã organizatoricã optimã(  posedã o bazã te>nico'materialã modernã(  are produse diversificate şi de bunã calitate(  are o piaţã de desfacere stabilã(  are un grad ridicat de comple%itate. av!nd o tradiţie de peste 988 de ani şi rezultate financiare favorabile în ultimii B ani. JermaniaF  se menţine printre liderii de piaţã naţionali şi c>iar internaţionali. profitul sau segmentul de piaţã. *C +andia'E%celent este o firmã competitivã. .

Dandia'e%celent.8. 2iilor nr. .98 leiIactiune 9A8..com.5 .A$E6A + *atele de identi/icare 3i contact ale /ir!ei <enumire societate Cod fiscal I C/@ Cod 4egistrul Comertului )dresa 7ocalitate agina internet E'6ail "elefon Fa% Cod C)E? 4egistru& Cod unic& resedinte& Capital social& 2aloare nominala& ?umar actiuni& Forma proprietate& +)?<@) ' EGCE7E?" *. sector 5.A8 1/C/4E*"@ OOO.B.AB.89-8B NI.89-8B *orin )le%andrescu 9A. *os. 95.A-98(8A9'B898A:.8 @ntegral rivat .ro 8A9'BB5.88 lei 8.5..BA.I9::9 1/C/4E*"@.).8I5B.B.ro e%celentVe%celent. <epozitarul Central .8 8A9'B9.

..*ector& 4amura& 1unuri de larg consum @ndustria alimentara A$E6A ++ #ra/icul e2oluţiei societãţii pe parcursul anului 2==? .

00 389.972.100.otal ca/italuri /ro/rii Creante .531.00 0.00 122.722.120.979.30 12.673.30 13.985.00 0.00 122.00 124.00 2005(RON) 62.00 2.- .208.otal 1enituri in a$ans Ca/ital su"scris $arsat .964.227.967.00 7.00 76. .00 28.otal *cti$e circulante .179.371.otal Ci!ra de a!aceri neta 1enituri din e-/loatare .60 3.824.288.207.00 81.765.894.80 5.686. .918.00 108.00 343.161.586.00 162.30 180.00 122.156.00 52.356.00 36.198.00 151.223.141.784.00 941 *cti$e imo"ilizate .996.00 2.301.155.00 22.70 6.00 0.174.00 522.234.738.00 0.00 0.927.otal O"ligatii restante !ata de "ugetul asigurarilor sociale 5m/ozite si ta-e ne/latite la termen la "ugetul de stat 6r.364.00 119.70 39.234.179.otal C2eltuieli din e-/loatare .686.00 122.469.00 6.197.942.00 993 .967. .00 6.394.773.395.887.otal )atorii ce tre"uie /latite intr.00 343.00 0.873.827.582.00 113.352.988.291.995.00 973 33.00 615.479.00 32.939.641.234.o /erioada de un an .063.275.00 12.254.534.00 16.00 1.00 127.238.626.063.446.972.521.00 155.005.A$E6A +++ +n/or!aţii /inanciare anuale E+ndicatori principaliF 2007(RON) 77.267.374.80 227.010.358.00 0.00 2.00 0.248.555. .567.020.30 113.067.141. .00 7.70 0.385.324.00 2006(RON) 53.319.293. .590.00 0.767.otal acti$e minus datorii curente )atorii ce tre"uie /latite intr.298.00 126.432.859.00 0.00 0.00 0.552.281.800.otal 4urnizori restanti .418.155.20 8.00 25.00 0.10 114. .00 29.293.994.00 118.00 180.50 119.00 89.236.00 152. mediu anga7ati 8numai anga7ati /ermanenti9 61. .00 0.otal )atorii .101.071.00 7.157.408.00 26.600.936.088.131.00 533.00 11.444.215.otal %ezultat din e-/loatare 1enituri !inanciare C2eltuieli !inanciare %ezultat !inanciar %ezultat curent 1enituri e-traordinare C2eltuieli e-traordinare %ezultat e-traordinar 1enituri totale C2eltuieli totale %ezultat "rut %ezultat net %ezultat 3 actiune 'lati restante .003.otal *cti$e circulante0 res/ecti$ datorii curente nete .500.561.097.107.321.00 162.408.957.775.302.903.50 3.738.469.927.785.00 36.00 25.40 19.60 87. .395.176.o /erioada mai mare de un an .995.648.00 119.118.500.419.00 32. .606.483.910.893.201.00 12.00 1.964.00 37.50 26.40 8.496.140.063.

B88 2aloare B.. .<ataIora 85.88 .5888 ret ma%im A..5888 ret minim A.A58.5888 ?r. 9A&.8:88 2ar EKF 'B.8A. tranzactii B 2olum 9.A$E6A +4 +n/or!aţii despre tranzacţiile SC Kandia-Excelent SA )lti!a sedinta de tranzactionare Epiata principalaF /ltimul pret A.5888 ret mediu A.5888 2ar '8.A88.&5: ret desc>idere A..

8.Dandia'e%celent. 6anolac>e 6arinel 3 HContabilitate& monografii contabile$.-88 :i1liogra/ie )rdeleanu 6agdalena.. 1ucureşti.. @onescu 4o%ana. Editura Economicã. 9::: OOO. Editura /ranus. H6anagement$.88 (otaluri >2 sapta!ani "ranzactii -. A88?icolescu 5vidiu.BA.... <inescu )lina.ro . H6arDeting$. A888 Capotã 2alentina.: .8 actiuni 2aloare 8. Editura 5scar rint.. Editura ?iculescu. oştovei Cãtãlina @leana.8..5AA..9888 ?ominala Capital *ocial 9A.B.B. Sangan <aniela.:.. "anislav Cristina 3 H6ediul concurenţial al afacerilor$.. 7i%andru Florin. <ãncescu )lina. 1ucureşti. 1ucureşti A881alaure 2asile.AB.B2olum 99:.BA: 2aloare B.+n/or!atii despre e!isiune ?umar total 9A8.

58 .