FALUN DAFA

PODSTATA DALŠÍHO POKROKU

LI HONGZHI
(česká verze)
Prosi e! "##$

Obsah
O Buddhově Zákonu.....................................................................................................................5 Bohatství se ctností.......................................................................................................................6 Široký a hluboký...........................................................................................................................6 Opravdová kultivace.....................................................................................................................7 Mě te asnou !"sl.........................................................................................................................7 Osvícení........................................................................................................................................7 #ro$ $lověk ne!%&e vidět.............................................................................................................' (tudiu! Zákona............................................................................................................................' )ak posk"tovat kon*ulta$ní slu&bu...............................................................................................+ ,ebeská klenba.............................................................................................................................+ -rovně........................................................................................................................................./ 0o e prá*dnota1........................................................................................................................../ Odhodlání..................................................................................................................................../ 2$ení buddhis!u sou ne slab3í a ne !en3í $ástí Buddhova Zákona.......................................... 0o e !oudrost1............................................................................................................................ ,ení to práce4 ale kultiva$ní pra5e..............................................................................................6 #raktikování kultivace po odchodu do d%chodu.........................................................................6 ,áprava Zákona...........................................................................................................................7 (vatý............................................................................................................................................7 8stoupit do u$ení.........................................................................................................................7 8ýslovná p9ipo!ínka..................................................................................................................7 #ro koho praktiku ete kultivaci1..................................................................................................: ,á*vosloví Buddhova Zákona....................................................................................................5 2ti3te vně 3í kultivací vnit9ního..................................................................................................5 #okra$u te v odstra;ovaní p9ipoutání..........................................................................................6 #otvr*ení......................................................................................................................................6 #raktiku ící e s tí! p9iro*eně spo ený........................................................................................7 0o e (ná3enlivost <Ren=1............................................................................................................7 0o e to slepá víra <!i 5in=1........................................................................................................7 0horoboplodná kar!a.................................................................................................................' >e!u se praktiku ící !a í v"hýbat..............................................................................................+ ?okonalá har!onie....................................................................................................................6/ ,eopo!enutí..............................................................................................................................6/ @ultivace a práce........................................................................................................................6.

Oprava........................................................................................................................................6. ,e!ěnitelnost.............................................................................................................................66 ,eděle te trouAalá v"hlá3ení.......................................................................................................66 #robu*ení....................................................................................................................................67 #evnost Zákona..........................................................................................................................6: @ultiva$ní pra5e a nesení *odpovědnosti...................................................................................65 0o dělat s rukopis" píse!...........................................................................................................65 @onAerence Ba............................................................................................................................65 ?opis hlavní!u asisten$ní!u centru 8elkCho Zákona v (hi ia*huanD.....................................66 ,áprava vlastního charakteru.....................................................................................................67 (tru$nC v"světlení (han.............................................................................................................67 ?odatek k E,ápravě vlastního charakteruF................................................................................6' Buddhovská povaha a dC!onická povaha..................................................................................6' 8elkC odhalení............................................................................................................................6+ @ultiva$ní pra5e není politika....................................................................................................7/ Zodpovědná osoba e takC praktiku ící!....................................................................................7. 0o e kultiva$ní pra5e1...............................................................................................................76 8elký Zákon bude navěk" $istý ako dia!ant...........................................................................76 ?al3í poro*u!ění........................................................................................................................77 (lova varování............................................................................................................................77 8elký Zákon si nikd" není !o&nC p9ivlast;ovat........................................................................7: 0o e osvícení1...........................................................................................................................75 #9etvá9ení lidstva........................................................................................................................76 -padek........................................................................................................................................76 ,eopo!enutí v buddhovskC pova*e...........................................................................................76 )asná !"sl...................................................................................................................................77 ,av&d" si pa!atu te...................................................................................................................7' Gě&ký Hder..................................................................................................................................7' ?al3í po*ná!ka ke kritCrií! oce;ování.....................................................................................:/ @one$ný *ávěr............................................................................................................................:/ Io*hovor s >ase!......................................................................................................................:. 8"světlení k Zákonu...................................................................................................................:6 OpusJte lidská p9ipoutání a pokra$u te ve skute$nC kultivaci....................................................:7 ?r&te se st9ední cest"..................................................................................................................:7 Zákon napravu e lidskC srdce.....................................................................................................:: Zásad" pro u$edník"4 kte9í sou !nich" a epti3ka!i................................................................:: #rost9edí......................................................................................................................................:5 8"kopat s ko9en"........................................................................................................................:6

#ro koho e5istu ete1...................................................................................................................:7 Io*pl"nout se v Zákonu.............................................................................................................:' Buddh%v Zákon a buddhis!us...................................................................................................:+ 8elký Zákon není !o&nC v"u&ívat.............................................................................................5/ Odhodlání a pevnost...................................................................................................................5. 8"ko9enit dC!onickou povahu..................................................................................................56

O %&''(ov) Záko &
Buddh%v Zákon e vel!i hlubokýK e ne H&asně 3í a ne v"33í věda *e v3ech u$ení na světě. Lb" ob"$e ní lidC !ohli pro*kou!at tuto oblast4 !usí od *ákladu *!ěnit *p%sob" svCho !"3lení. )inak pravda ves!íru nav&d" *%stane pro lidstvo *áhadou a svět3tí lidC se v&d" budou pla*it v !e*ích svých nevědo!ých Hsudk%. 0o ted" p9esně e Buddh%v Zákon1 ,ábo&enství1 BilosoAie1 Gak ho pou*e chápa í E!oderni*ovaní buddhisti$tí u$enciF4 kte9í ho studu í en na teoretickC Hrovni a podrobu í ho kritice a tak*vanC!u vý*ku!u4 ako b" b"l AilosoAií. 8e skute$nosti Buddh%v Zákon není o!e*en na tu !alou $ást ve svatých pís!ech4 která e en Buddh%v Zákon na prvotní Hrovni. Buddh%v Zákon *ahrnu e v3e a nev"nechává nic4 p9edkládá hlubokC pochopení v3ech ta e!ství4 od $ástic a !olekul a& k ves!íru4 od e3tě !en3ího k e3tě vět3í!u. )e to výklad povah" ves!íru4 #ravdivosti4 (oucitu a (ná3enlivosti4 v" ad9ovanC odli3ný!i *p%sob" na r%*ných Hrovních. )e takC tí!4 co 3kola Gao na*ývá EGaoF4 nebo tí!4 co Buddhovská 3kola na*ývá EZákonF. M kd"& věda dne3ního lidstva u& tak pokro$ila4 !%&e v"světlit pou*e !alou $ást ta e!ství ves!íru. )ak!ile se *!íní!e o ur$itých evech Buddhova Zákona4 někte9í lidC 9eknouN E)s!e n"ní ve věku elektronik" a věda e vel!i pokro$ilá. @os!ickC lodě i& doletěl" k iný! planetá! a v" stále e3tě !luvíte o těch naivních starých pověrách.F 2p9í!ně 9e$eno4 aJ sou po$íta$e akkoliv v"spělC4 nel*e e srovnávat s lidský! !o*ke!4 který dodnes *%stává nepochopitelnou *áhadou. LJ se kos!ickC lodě dostanou sebedál4 ne!ohou v"letět * tCto A"*ickC di!en*e4 ve kterC na3e lidská rasa e5istu e. 0o !%&e být pochopeno dne3ní lidskou *nalostí4 e nes!írně povrchní a o!e*enCK *daleka nedosahu e skute$nCho po*nání pravd" ves!íru. ,ěkte9í lidC se dokonce ani neodvá&í podívat do o$í skute$nosti ev%4 kterC ob ektivně e5istu í a neodva&u í se ich dotknout nebo e p9ipustit4 proto&e sou p9íli3 kon*ervativní a neochotní *!ěnit svC konven$ní !"3lení. #ou*e Buddh%v Zákon !%&e plně odhalit ta e!ství ves!íru4 $asoprostoru a lidskCho těla. )e schopen skute$ně ro*li3it ctnost od 3patnosti4 dobro od *la a !%&e odstranit v3echn" nesprávnC ná*or" a p9ito! posk"tovat správná poro*u!ění. 8edoucí ideoloDie dne3ní věd" lidstva o!e*u e e í vývo a vý*ku! en na tento A"*ický svět4 proto&e p9ed!ět nebude studován4 pokud není u*nán O tak se postupu e. #okud de o ev"4 kterC sou v na3í di!en*i neh!otnC a neviditelnC4 ale ob ektivně e5istu í a odrá&e í se do na3eho A"*ickCho světa ako skute$nC pro ev"4 tě! se lidC v"hýba í a pova&u í e *a nev"světlitelnC. Gvrdohlaví lidC se * neopodstatněných d%vod% pokou3e í doka*ovat4 &e t"to ev" sou Ep9iro*enCF4 *atí!co iní se skr"tý!i H!"sl" e nav*dor" vlastní!u svědo!í prostě v3echn" o*na$ili *a pověr". PidC4 e ich& !"sl nep9ichá*í věce! na kloub4 se tě!to *ále&itoste! ednodu3e v"hnuli s vý!luvou4 &e věda e3tě dostate$ně nepokro$ila. BudouQli se lidC schopni na sebe i na ves!ír podívat nový! pohlede! a *!ěnit sv% neohebný *p%sob !"3lení4 lidstvo se dostane skoke! kup9edu. Buddh%v Zákon lidstvu u!o&;u e pochopit ne*!ěrnC a nekone$nC svět". #o v3echn" věk" b"l edině Buddh%v Zákon schopen dokonale posk"tnout asný výklad lidských b"tostí4 r%*ných di!en*í h!otnC e5istence4 &ivota a celCho ves!íru. Pi RonD*hi 6. $ervna .++6

(ilný !u& e hledá4 ab" uspoko il svá p9áníK !ladá &ena e chce4 ab" se *krá3lila a &ila v p9ep"chuK star3í $lověk e hledá4 ab" se ve stá9í o sebe !ohl postaratK u$enec e chce4 ab" b"l slavnýK státní H9edník *a ně plní svC povinnosti a tak dále. #roto se bohatí ne!ohou obe ít be* toho4 ab" po!áhali prosa*ovat ctnost. Gak&e4 ka&dý se *a ni!i &ene.+iv*!e Mo i u$edníci opravdovC kultivace4 co vás u$í!4 e Zákon kultivace buddh" a tao. @a&dý u$edník opravdovC kultivace tí!hle !usí pro ít4 proto&e e to hranice !e*i . se !+ os+. )e tohle kultivace1 Zda se !%&ete v*dát !"3lení ob"$e nCho $lověka e osudnou *kou3kou4 ab"ste se stali skute$ně !i!o9ádnou b"tostí. ( tí!to po*nání! se vlád" a e ich národ" doká&ou ovládnout a blahob"t a !ír *avládnou pod nebes". #roto ti4 kte9í usilu í o !oc a hleda í bohatství !usí p9edev3í! nahro!adit ctnost. 0o e hor3í4 &e lidC dokonce o ně bo u íK aDresivní budou kv%li ni! riskovat4 prchliví se uchýlí k násilí4 ab" e *ískali a &árlivý $lověk !o&ná kv%li ni! u!9e ve hněvu. 0tnost se hro!adí p9ed naro*ení!. Lb" toho dosáhl4 $lověk !usí ro*u!ět principu p9í$in" a následku.* (.ování peně* e tí! ne hor3í! postupe!4 aký e !o&no *volit.&/okZákon a princip" Balun ?aAa !ohou posk"tnout vedení v kultivaci ka&dC!u4 a takC v nábo&enskC ví9e. Pi RonD*hi 6. Be* ctnosti nel*e ni$eho dosáhnout a *tráta ctnosti *na!ená *trátu v3eho. ledna . #9etrpění tě&kostí a konání dobrých skutk% !%&e nashro!á&dit ve3kerou ctnost !e*i lid!i. Hnora . )edině poto! !%&e $lověk skute$ně vědět4 co e Zákon.%o(*+s+v. @a&dý to ví4 ale ka&dý se *a ni!i honí. Bohatství be* ctnosti ublí&í v3e! vní!a ící! b"toste!4 *atí!co bohatství se ctností e nadě í v3ech lidí. Pi RonD*hi 67. 8ládce a eho poddaní4 bohatství a postavení4 v3e pochá*í *e ctnosti.++5 Širok. 0o v !inulosti u$ila nábo&enství a co lidC po*nali4 b"l" pou*e vně 3í charakteristik" a povrchní ev"4 *atí!co 3iroký a hluboký vnit9ní vý*na! Zákona se !%&e pro evit en praktiku ící! a !%&e být pochopen a po*nán en praktiku ící!i na r%*ných Hrovních opravdovC kultivace.++5 O0r*v'ová k&. Pide! v !inulosti neb"lo dovoleno *nát podstatu ves!íru <Buddh%v Zákon=4 která p9esahu e v3echn" akade!ickC teorie a !orální *ásad" lidskC spole$nosti od pradávna a& do dne3ka. Goto e *áklad ves!íru4 opravdový Zákon4 který nikd" neb"l u$en. #radávní lidC 9íkaliN E#ení*e sou něco vně 3íhoF. 8" si ale u !ne v"lCváte stí&nosti nad *trátou svCho světskCho prospěchu4 !ísto toho4 ab"ste b"li ne3Jastní4 &e se nedoká&ete v*dát svých ob"$e ných lidských p9ipoutání. #ovinností vládce a H9edník% e obohatit národ4 ale podporovat *bo&.

8íte4 &e Buddha kd"si &ebral o ídlo !e*i světský!i lid!i4 ab" vás spasil1 ?nes *novu e3tě ednou do 3iroka otevírá! dve9e a u$í! tento 8elký Zákon4 ab"ch vás spasil. ?o tohoto světa tatháData sestoupí ani& si toho někdo v3i!ne. 8 to!to !usíte !ít asno. Go není správnC. @d"& u$í Zákon4 *lC cest" !usí *asahovat.praktiku ící! a ob"$e ný! $lověke!. )e tě&kC e spasit4 proto&e !a í tak velkou kar!u4 &e i! *ahalila tělo a *ape$etila !oudrost a e ich p%vodní povaha se *tratila. )en kd"& va3e !"sl prudce pro evu e 3pinavC !"3lenk" nebo proklíná 2$itele4 8elký Zákon4 inC lidi4 atd. )ak e ro*li3it1 2r$itě budou e5istovat lidC s dobrý!i vro*ený!i vlastnost!i. )e ale takC ně aká slabá kar!a !"3lenek4 ale e iná ne& nor!ální !"3lenk" $i nápad". Gakoví lidC sou osob" ní*kC Hrovně. @d"& takoví lidC usl"3í Zákon4 v"s!íva í se !u a * Hst v"plivu í slovo EpověraF4 proto&e ho *aru$eně shleda í tě&kC pochopit a tě&ko !u ve svC! srdci uvě9í. 2prost9ed pravd" a kla!u osvícení e d%le&itC.!e . )ak nádhernCT (na&te se *e v3ech sil4 a& k dokon$ení kultivace.++5 1)2+e 2*s o& 34s. .4 a v" se ich ne!%&ete *bavit nebo e potla$it4 tak to b" b"la kar!a !"3lenek. Gao a *lC cest" se u$í sou$asně a v to!tC& světě. května . Pi RonD*hi 67. Gi4 kte9í skute$ně !a í p9edur$ený v*tah a !ohou se osvítit4 p9i dou eden po druhC!4 budou následovat Gao a obdr&í Zákon. května . 0o ted" !áte4 $eho se e3te ne!%&ete v*dát1 M%&ete si v*ít do nebe věci4 kterých se ve svC! srdci ne!%&ete v*dát1 Pi RonD*hi 66.ikd" se! necítil ho9kost nad tě!i nes$etný!i tě&kost!i4 který!i se! trpěl. #oto!4 co ste spadli do světa4 který e v porovnání ne 3pinavě 3í4 !ísto ab"ste se kultivovali a spěchali na*pět4 nev*dáváte se těch 3pinavých věcí4 na kterých lpíte v to!to 3pinavC! světě4 a dokonce se trápíte * e ich nepatrnC *trát". 8e světě ro*!anitých s!rtelných b"tostí sou perl" po!íchanC s r"bí!a o$i!a. Sekl se! některý! praktiku ící!4 &e e5trC!ní !"3lenk" sou *p%sobenC kar!ou !"3lenek4 ale !no*í praktiku ící n"ní pova&u í v3echn" svo e 3patnC !"3lenk" v ka&dodenní! &ivotě *a kar!u !"3lenek. @lesli ste se! *e svatCho4 neposkvrněnCho a neporovnatelně nádhernCho světa4 proto&e ste si na tC Hrovni v"vinuli p9ipoutání. )en kd"& se hodláte v*dát svC pověsti4 svých prospěch% a cit%4 ucítíte bolest.++5 Osv. Io*li3í spravedlivC od *lCho4 dostanou opravdová u$ení4 *leh$í svo e těla4 *lep3í si !oudrost4 *esílí svá srdce a vstoupí na loU Zákona4 be*starostně a nenuceně. 8e skute$nosti4 panika9íte * toho4 &e b"lo ublí&eno va3í pověsti4 va3e!u prospěchu a cit%! !e*i světský!i lid!i4 to u& uka*u e4 &e se ne!%&ete v*dát svých p9ipoutání ob"$e ných lidí. Gi4 kte9í p9e&íva í ve světě be*e s!ěru a s chatrnou kvalitou osvícení4 &i í pro pení*e4 u!íra í pro !oc a pocítí radost nebo strach * nepodstatných *isk%. . Grpce !e*i sebou soutě&í4 a tak běhe! svých &ivot% hro!adí kar!u. Musíte si *apa!atovat totoN (a!otná kultivace není tak bolestivá O klí$ e v to!4 &e ne ste schopni se v*dát p9ipoutání ob"$e ných lidí. 0o !áte kultivovat4 kd"& u& ne!áte &ádnC 3patnC !"3lenk"1T @d"& ste u& tak $istý4 ne ste u& buddhou1 Go e nesprávnC poro*u!ění.

avíc po pochopení4 &e 8elký Zákon !á hluboký vnit9ní vý*na! a věci * v"sokých Hrovní4 kterC !ohou vCst kultiva$ní pra5i na r%*ných Hrovních4 někte9í lidC se ho dokonce pokou3e í *kou!at slovo *a slove!4 ale nakonec nic nena dou. Pi RonD*hi +. Goto p9evá&ně pochá*í * kar!ických p9eká&ek4 nevhodnCho prost9edí4 nebo *e *p%sobu4 aký! se $lověk kultivu e. 8idět $i nevidět O to pro !udrce ne!á vý*na!. Pi RonD*hi .ov)k e356e vi')+ E8idět *na!ená vě9it O co se nevidí4 to!u se nevě9í. PidC !ohou a ne!usí vidět4 toto e ur$enC e ich Hrovní a e ich vro*ený!i vlastnost!i.++5 . @ultivu te svo i !"sl a odstra.u te svo i kar!u.6. G"to náv"k"4 *ískanC studování! politických teorií běhe! dlouhCho $asovCho období4 sou takC prvk"4 kterC *asahu í do kultiva$ní pra5e a vedou k nesprávnC!u pochopení Zákona.Pi RonD*hi . 8e skute$nosti v kultiva$ní pra5i stoupáte po!ocí neustálCho sebe*lep3ování postupně a nevědo!ě. Goto e ve skute$nosti <s vý i!kou těch problC!%4 kterC pot9ebu í oka!&itC 9e3ení= takC Aor!a p9ipoutání. @d"& $lověk !%&e vidět v3echno asně4 akob" b"l osobně na scCně4 dosáhl Ode!$ení DonDu < kaigong= a u& ne!%&e dále praktikovat kultivaci4 proto&e u& pro ně není nic4 k $e!u b" se osvítil.F Goto e ná*or pr%!ěrnCho $lověka. @d"& va3e pravá povaha v"stoupí4 budete schopni vidět. Goto bude br*dit praktiku ícího p9i pokroku.++5 Proč č. )ediná cesta4 ak *ískat dobrC pochopení 8elkCho Zákona4 e studovat ho be* akChokoliv *á!ěru. ?%vode!4 pro$ vět3ina kultivu ících nevidí4 e to4 &e se sna&í vidět4 co& e p9ipoutání. #okud se e ted" nev*da í4 neuvidí. ?okonce i kd"b"ste pochopili pou*e ednu věc po eho p9e$tení4 skute$ně ste udělali pokrok.++5 S+&'i&3 Záko * #9i studování 8elkCho Zákona b" si intelektuálovC !ěli být vědo!i ne vý*na!ně 3ího problC!uN (tudu í 8elký Zákon ste ný! *p%sobe!4 ako svět3tí lidC studu í teoretickC spis"4 nap9íklad v"bíra í d%le&itC citát" slavných4 ab" e porovnali se svý!i postup".:. #a!atu teN >lověk b" !ěl *ískávat věci p9iro*eně4 be* usilování se o ně. $ervna . )e !no&ství d%vod%4 li3ících se od $lověka k $lověku. ?okonce i osoba4 která e schopná vidět4 ne!usí vidět asně4 proto&e pou*e ne asnC vidění !%&e $lověka osvítit k Gao. )ak b" !ohli vidět4 kd"& e ich p%vodní povaha e *ate!něná1 Osvícení p9ichá*í p9ed vidění!. PidC sou *tracení v ilu*i a v"tvo9ili !no&ství kar!". Opíra íc se o svo i schopnost pochopení4 !%&e dosáhnout ?ovr3ení. #oka&dC4 kd"& skon$íte se $tení! Zhuan Falun a pochopili ste ho asně i4 udělali ste pokrok. . *á9í . $ervna . @d"& studu ete Zákon4 ne!ěli b"ste v"hledávat d%le&itC $ásti4 tvrdohlavě se sna&íc ro*lu3tit ur$itý problC!.

#roto&e se! udělal ch"bu4 uděle !e n"ní to4 co e správnC.F @d"& up9í!ně chcete4 ab" v3ichni praktiku ící spolupracovali na dosa&ení cíle4 akC výsledk" dosáhnete1 . @d"& e něco ve va3í práci4 co nevíte4 !ěli b"ste to skro!ně diskutovat s ostatní!i. @d"& ste udělali něco nesprávnC4 !ěli b"ste up9í!ně 9íci u$edník%!N E)á se! takC praktiku ící4 p9esně ako v"4 tak&e nev"hnutelně udělá! ch"b" ve svC práci. #9ece sou v3ak i kon*ultanti4 který! to a& tak ne de4 a toto se pro evu e hlavně v !etodách e ich práce. @d"& to student nechce * hloubk" svCho srdce4 &ádnC problC!" se neda í v"9e3it a na!ísto toho !ohou v*niknout ro*por". . #okud !áte H!"sl v"v"3ovat se4 u$edníci si budou !"slet4 &e !áte problC! s charaktere!. .a!ísto toho si budou !"slet4 &e ste dob9e studovali Zákon a !áte otev9enou !"sl. . )ak b" !ohl být praktiku ící be* ch"b1 Pi RonD*hi . 0o e e3tě vá&ně 3í4 někte9í kon*ultanti4 ab" p9inutili praktiku ící vě9it i! a poslouchat e4 $asto ro*3i9u í ně akC pověsti nebo ně akou sen*aci4 ab" si *vý3ili svo i presti&4 p9ípadně děla í *vlá3tní věci4 ab" se p9edváděli. Pi RonD*hi 6:.7*k 0osk4+ov*+ ko z&. 8e skute$nosti4 8elký Zákon e tu a ka&dý ho studu e.a3i kon*ultanti slou&í iný! na dobrovolných *ákladechK oni ne sou u$itele!4 ani b" ne!ěli !ít t"to p9ipoutání. *á9í . 8a3e pověst e *alo&ená na dobrC! pochopení Zákona.e /* 8es!ír e tak 3iroký a nebeská těla tak ohro!ná4 &e to nikd" ne!%&e být pochopeno lid!i po!ocí *kou!áníK nepatrnost h!ot" nikd" ne!%&e být odhalena lid!i.ap9íklad4 chtě íce p9inutit student"4 ab" e poslouchali4 a ab" si uleh$ili svo i práci4 někte9í kon*ultanti tak dělali po!ocí p9íka*%.ikdo vá! ne9ekne4 &e ne ste na nic dobrý. )ak ted" !á!e dělat správně práci asistent%1 #9edev3í!4 !ěli b"ste se pova&ovat *a ednoho * u$edník%4 na!ísto toho4 ab"ste se pova&ovali *a někoho nad ni!i. #roto pou*e kd"& ste $estný4 !%&ete dělat věci dob9e.++5 Ne/eská k. . @d"& to nebude!e napravovat4 ro*por" se budou *vět3ovat4 co& bude vá&ně podkopávat u$ení se Zákona. 2$edníci budou !ě9it ka&dý krok4 který udělá asistent podle 8elkCho Zákona4 a *da e dobrý nebo ne4 !%&e být asně ro*li3eno. PidskC tělo e tak *áhadnC4 &e e to !i!o dosah lidskCho po*nání4 kterC se sotva !%&e dotknout povrchu.+*č . Goto není dovoleno. *á9í . 2$it se Zákon e dobrovolnC. ?obrý $lověk !á v&d" srdce soucitu. Vivot e tak bohatý a slo&itý4 &e nav&d" *%stane vě$nou *áhadou pro lidstvo. s.ic * tohoto není dovoleno.&6/& Mnoho kon*ultant% v r%*ných reDionech !á vel!i v"sokC pochopení 8elkCho Zákona. . Ze sobeckosti a hněvu si stě&u e na nespravedlnost v%$i sobě.++5 8rov ) ZlC!u $lověku vládne *ávist./. )sou schopni ít dobrý! p9íklade! svý! chování! a dob9e se $iní p9i orDani*ovaní svých skupin praktiku ících.

@ultivace e va3í osobní *ále&itostí a nikdo i ne!%&e udělat *a vás. . Goto e velkou slabostí pr%!ěrnCho $lověka. 2$itel vá! !%&e pou*e 9íci *ákon" a princip" na povrchu. 8es!ír p9ece e5istu e kv%li h!otě4 e slo&ený * h!ot" a *%stává h!otou.Be* nespoko enosti a nenávisti4 bere tě&kosti ako radost. *á9í . Pi RonD*hi 65. Šák a!uni4 )e&í34 PaoQcX a @onAucius tu u& ne sou více ne& dva tisíce let4 e ich u$edníci v3ak nikd" necítili4 &e b" ne!ohli praktikovat kultivaci be* svých !istr% p9i sobě. 8 to!to chaotickC! Období konce Zákona4 se ti4 co ho studovali4 dále tvrdohlavě dr&í eho teorie prá*dnot"4 chova íc se p9ito! nero*u!ně a hloupě4 akob" se osvítili k princip%! eho Ailo*oAie. #ochopte toT #ochopteT Pi RonD*hi 6'. Be* v"trvalosti nedosáhnete nic4 po celý &ivot. )e to vel!i tě&kCT Pi RonD*hi 6. 9í na . .++5 9o 2e 0ráz' o+*: 0o e prá*dnota1 B"tí be* p9ipoutání e pravý! stave! prá*dnot". Zen buddhis!us v3ak dosáhl konce svCho Zákona4 a u& ne!á co u$it. @lidně po*oru e lidi ve světě4 podvedenC ilu*e!i. )e na va3í vlastní *odpovědnosti4 ab"ste kultivovali svo e srdce a !"sl4 opustili svo e touh"4 dosáhli !oudrosti a v"vedli se * bloudění.á .eopo!enutí e skute$ný! *áklade! prá*dnot". . )ak b" !ohl být prá*dný!1 2$ení4 kterC není odev*dávanC GatháDatou4 ur$itě nebude !ít dlouhC trvání4 a tato u$ení odu!9ou O u$ení arhata není Buddh%v Zákon. #ro$ se k to!u neprobudit1 @d"& někdo 9ekne4 &e v3echno e prá*dnC4 be* Zákona4 be* buddh"4 be* obra*u4 be* )á a &e nic nee5istu e4 akou věcí e BWdhidhar!a1 @d"& nee5istu e &ádný Zákon4 akou věcí e Zen buddhistická teorie prá*dnot"1 @d"& není &ádný buddha4 &ádný obra*4 kdo e Šák a!uni1 @d"& není &ádnC !Cno4 &ádný obra*4 &ádnC )á4 nic nee5istu e a v3echno e prá*dnC4 pro$ se na!áháte íst a pít1 #ro$ nosíte 3at"1 0o kd"& vá! v"klovou o$i1 @ $e!u e p9ipoutaných va3ich sed! cit% a 3est tu&eb světských lidí1 8e skute$nosti to4 co GatháData !"slí pod Eprá*dnotou4 e b"tí be* v3ech p9ipoutání bě&ných lidí. 8 p9íto!nosti 2$itele ste plní odhodlání.++5 . )estli&e ste se v"dali na tuto cestu * ně akCho *á !u4 va3e !"sl ur$itě nebude pevná4 a ocitnuv3e se v lidskC spole$nosti4 ur$itě *apo!enete sv% *áklad. @d"& tu 2$itel není4 ne!áte u& *á e! o kultivaci4 ako b"ste se kultivovali kv%li u$iteli a v"dali se na tuto cestu kv%li ně akC!u *á !u. *á9í .ikdo neví4 kd" bude dal3í 3ance.e*na!ená to !ateriální prá*dnotu. Osvícený $lověk ne!á &ádná p9ipoutání. )eho *akladatel4 BWdhidhar!a4 sá! potvrdil4 &e eho u$ení !%&e být H$innC pou*e po 3est Denerací a poto! u& nebude nic4 co b" se dalo odev*dávat dále.++5 O'(o'.

9í na .++5 Ne .F Běhe! historie se v&d" na3li lidC4 kte9í *kou!ali4 *da slova Osvícených sou Buddh%v Zákon. #roto&e svět3tí lidC sou b"tost!i ne ni&3í Hrovně4 není i! dovoleno po*nat skute$ný Buddh%v Zákon. . PidC ale p9ece sl"3í od !udrc%N E2ctívání buddh" !%&e *asadit se!ínka pro p9íle&itost praktikovat kultivaciK praktiku ící4 kte9í $tou *aklínadla4 !ohou *ískat ochranu od v"33ích b"tostíK dodr&ování pravidel !%&e $lověku u!o&nit dosa&ení standardu praktiku ícího.e k&. 8e skute$nosti4 sou skute$ně be*vý*na!ní4 proto&e sou to svět3tí lidC. Georie Gai i 3kol" Gao e taktC& pochopení! ves!íru na ní*kC Hrovni.++5 9o 2e 3o&'ros+: PidC se do!íva í4 &e slavnC osob"4 u$enci a ro*li$ní odborníci v lidskC spole$nosti sou vý*na!ní. . 8 dne3ní době se dokonce i stát pokou3í napravit t"to *ka&enC praktik" a b"rokratickC . )ak b"ste ted" !ohli !ě9it 8elký Zákon ves!íru ně$í!4 co b"lo kd"si v"u$ováno v buddhis!u1 Pi RonD*hi '. ?ovr3ení. @ Buddhovu Zákonu se !ohl osvítit pou*e ten4 kdo dosáhl v"sokou Hrove.. %&''(ov* Záko * 83echn" vní!a ící b"tostiT . 8e skute$nosti sou kos!ická těla tak obrovská4 &e sou !i!o Buddhovo pochopení ves!íru. #raktiku ící 8elkCho Zákona b" si !ěl pou*e *lep3ovat sv% charakter v kultivaci a *v"3ovat si svo i -rove.Uče . Lle není to pravý *ákon ves!íru4 proto&e v !inulosti b"lo lide! *cela *aká*áno po*nat pravý pro ev Buddhova Zákona. * e23e .a Hrovni bě&ných lidí není &ádný skute$ný Zákon4 pou*e slabá *nalost ev% na okra i ves!íru4 kterC !ohou $lověku u!o&nit praktikovat kultivaci.ě aký Aunkcioná9 nap9íklad udělá pro ev4 nebo ně aký vedoucí udělá shrnutí. Balun ?aAa poprvC běhe! věk% posk"tl podstatu ves!íru O Buddh%v Zákon O lidský! b"toste!K toto se rovná posk"tnutí &eb9íku lide!4 ab" !ohli v"stoupit do nebe.*/.eberte asisten$ní centra ako ad!inistrativní H9ad" v lidskC spole$nosti a nep9eve*!ěte e ich !etod" a p9ístup"4 ako v"dávání doku!ent%4 reali*ace politik"4 nebo E*v"3ování pochopení lidíF.ěkd" se dokonce *orDani*u e sch%*e ako na pracovi3ti světských lidí. čás+.ikd" ne!ě9te buddhis!e! 8elký Zákon #ravdivostQ(oucitQ (ná3enlivost4 proto&e ten e ne!ě9itelný. )e ich vědo!osti sou pou*e tí! kousí$ke! pochopený! !oderní vědou lidskC spole$nosti. 2$ení GatháDat" e pro eve! buddhovskC povah" a !%&e takC být na*vanC pro eve! Zákona.. +o 0rá!e< *.+iv*č . PidC si u& *v"kli na*ývat svatC knih" buddhis!u Zákon. . )e í &ivC b"tosti sou ted" ne ni&3í Aor!ou e5istence4 tak&e e ich pochopení h!ot" a !"sli e vel!i o!e*enC4 povrchní a ubohC. 0r*=e Zda !%&ete následovat po&adavk"4 kterC se! stanovil pro asisten$ní centra4 e vel!i d%le&itá principiální *ále&itost4 a ovlivní to *p%sob4 aký! se bude Zákon 3í9it v budoucnosti. 8 3irokC! ves!íru4 od ne !akroskopi$tě 3ího po ne !ikroskopi$tě 3í4 se lidská spole$nost nachá*í p9esně ve st9edu4 na ne *evně 3í vrstvě a na ne *evně 3í! povrchu. Pi RonD*hi +. #ro$ se ne!%&ete v*dát *v"k%4 kterC ste *ískali běhe! dlouhCho $asovCho období v b"rokratických kancelá9ích1 . ?okonce i kd"b" někdo !ěl v3echn" vědo!osti lidstva4 stále b" *%stal světskou osobou. 9í na . po!ocí kultiva$ní pra5e4 tak&e lide! tí! více neb"lo dovoleno po*nat pravou podstatu kultiva$ní pra5e. /&''(is3& 2so& e2s.

>í! dále od Gao4 tí! tě&3í e vrátit se *pět po!ocí kultivace. k&.7. )ako praktiku ící u& víte4 &e &ádný aspekt lidskC spole$nosti u& není dobrý v to!to Období konce Zákona. #o odchodu do d%chodu4 ne*tratíte ne lep3í prost9edí k praktikování kultivace1 )ak se budete kultivovat be* p9eká&ek1 )ak se !%&ete *lep3ovat1 >as &ivota $lověka e o!e*ený. 9í na .+iv*!e 0o o'!(o'& 'o '5!(o'& )e velká 3koda4 &e někte9í studenti4 kte9í nav3těvovali !o e p9edná3k" a !a í dobrC vro*enC vlastnosti4 p9estali praktikovat4 proto&e sou p9íli3 *aneprá*dněni prací.postup" ve spole$nosti. 83ichni na3i dobrovolní pracovníci !usí být ne prve pravý!i praktiku ící!i s v"sokou Hrovní charakteru4 proto&e sou v*or" pro charakterovou kultivaci.++5 . 9í na .6. Pi RonD*hi . @d"& *e!i ch"bí !ravnost4 v3echno bude vadnout a opadávat.++5 Pr*k+iková . (a!o*9e !ě4 &e to nesta$íT Balun ?aAa e kultiva$ní pra5í O není to *a!ěstnání. Lle tito lidC sou stále slibní. 8 !inulosti ná! ně ací lidC v d%chodu4 kte9í ne!ěli co dělat a Balun ?aAa se i! *dál dobrý4 nabídli po!oc4 ab" si v"plnili to bolestivC prá*dno ve svých nudných &ivotech. @d"b" to b"li pr%!ěrní4 svět3tí lidC4 nic b"ch ne9ekl a nechal b"ch e tak. . Pi RonD*hi . ( nápravou Zákona se napraví ves!ír4 p9íroda o&i e4 nebe a *e! budou stabilní a Zákon bude e5istovat vě$ně. @d"& se ilu*e4 kterC se nedoká&ete v*dát4 ro*pl"ne4 uvědo!íte si4 co ste *tratili.++5 Ná0r*v* Záko * @d"& lide! ch"bí ctnost4 bude se v"sk"tovat !noho ne3těstí4 *aviněných &ivl" i lid!i. Pi RonD*hi . (lo&itC prost9edí4 na pracovi3ti *vlá3J4 posk"tu e pro vás dobrou !o&nost na *lep3ení charakteru. #opravdě 9e$eno4 kultiva$ní pra5e e o kultivovaní svCho srdce a !"sli. )ak!ile *!e3káte p9íle&itost4 kd" *novu budete schopni *ískat lidskC tělo v 3esti stupních cest" reinkarnace1 #9íle&itost *aklepe en ednou. @d"& se nebe odchýlí od Gao4 *e! praskne4 obloha se *9ítí a celý ves!ír *pustne. Pidská !orálka klesá dol% katastroAickou r"chlostí ka&dý! dne! a svět3tí lidC sou v3ichni uná3ení tí!to proude!. listopadu .epot9ebu e!e t"p" v%dc%4 ako sou ti !e*i světský!i lid!i. >asto plánu ete věci po!ěrně dob9e4 ale víte4 *da budete !ít dostatek *býva ícího $asu na svo i kultivaci1 @ultiva$ní pra5e není dětská hra. )e vá&ně 3í ne& cokoliv uprost9ed světských lidí a není to něco4 co se bere ak sa!o*9e !ost. #ro$ ne!%&ete opustit t"to pracovní postup"4 kterC sou pro kultiva$ní pra5i ne !Cně vhodnC1 M" se nikd" ne*!ění!e na ad!inistrativní instituci nebo podnik ve spole$nosti.6.

7. . GakC !á!e ně akC student" s nesprávný! pochopení!. 8"trvalostí ur$itě v budoucnosti dosáhnou (pravedlivC ?ovr3ení. (ituace v Zákoně Gro itCho (věta e slo&itě 3í. ( tě!i4 co se ho u$í4 se p9iro*eně dě í *!ěn" a oni u& budou v Gao4 kd"& *novu a *novu $tou knihu. @ultivace e vá&ná4 tak&e e tě&kC *aru$it4 &e &ivot někoho neskon$í v p9edur$enou dobu.++5 >-s. Pi RonD*hi . . 2$itelova Gěla Zákona <fashen= e istě budou ochra. 0ítíc4 ak e to výbornC a &e ta! v3echno skute$ně e5istu e4 nechtě í se vrátit.ep9ipoute te se k &ádnC di!en*i ve svC kultivaci. Goto e ve skute$nosti *p%sobeno slabý! pochopení! Zákona. #ou*e kd"& ste dokon$ili celý proces kultivace4 !%&ete dosáhnout ?ovr3ení. . Gi4 kte9í ho *ískali4 se * něho tě3í.++5 >s+o&0i+ 'o &če .ov á 0?i0o3. Gak&e kd"& va3e #rvotní ?u3e v" de ven4 be* ohledu na to4 ak pěkná se vá! *da í ta !ísta4 !usíte se vrátit.4 se *novu *dr&u í na tCto Hrovni. 2& se! o to!to problC!u p9edtí! !luvil. k* 8 sou$asnosti se ob evu e edna vel!i vá&ná otá*kaN @d"& #rvotní ?u3e < yuanshen= některých praktiku ících opustí e ich tělo4 vidí nebo p9ichá*e í do kontaktu s ur$itý!i di!en*e!i na ur$itých Hrovních. .epostupu i podle starých rituál% a *v"klostí4 nev3í!á! si povrchní Aor!alit" a dívá! se pou*e na srdce $lověka. Má 3irokou *nalost princip% Zákona a e schopný ob as.ad Zákone! Gro itCho (věta. Mo e v"u$ování 8elkCho Zákona v 3irokC !í9e !á nabídnout spásu v3e!. Lle někte9í lidC nedělali usilovně pokrok" ve svC kultivaci v Zákoně Gro itCho (věta a *dr&u í se na ur$itC Hrovni. prosince .ovat. Má ho nost ctnosti a *achovává shovívavC srdce.Sv*+)e $lověke! plnící! v%li nebe na *e!i i na nebesích. @lade na sebe v"sokC cíle a p9ito! dává po*or na drobnosti. M"slí si4 &e ak!ile praktiku í Balun ?aAa4 !a í *aru$enC4 &e e ich A"*ickC tělo nikd" ne*e!9e. Gak&e *%stali v to! světě a ne!ohli se vrátit.ovat poch"bnosti. Goto v"Hstilo do s!rti e ich A"*ických těl. @dokoliv se ho u$í4 e !ý! &áke!. Lv3ak u sa!ouk% e *natelný H!"sl vstoupit do u$ení k 2$iteli4 proto&e se obáva í4 &e b" ne!useli obdr&et skute$nC u$ení4 kd"& b" nepotkali 2$itele osobně. #o velkC! Hsilí dostat se na dal3í Hrove.á3 kultiva$ní s"stC! kultivu e obo í4 !"sl i těloK praktiku ící si !%&e prodlou&it sv% &ivot praktikování! kultivace.abí*í spásu světu a lide!4 p9iro*eně budu íce svC *ásluh". @d"& se nekultivu ete skute$ně4 aký vý*na! !á Aor!ální u*nání !ě *a 2$itele1 >lověk4 který se skute$ně kultivu e4 *íská věci p9iro*eně be* toho4 ab" se o ně sna&il. #9ece v3ak se &ádný * nich nedostal *a G9i 9í3e. Gi4 kte9í o ně! sl"3eli4 ho hleda í. Pi RonD*hi '. #9ece v3ak tento problC! nee5istu e pro kultiva$ní pra5i . 8elký Zákon se 3í9í 3irokoQdaleko. #o$et praktiku ících roste denně a stává se nespo$itatelný!. 0elá kultiva$ní enerDie a celý Zákon se nachá*í v !C kni*e a $lověk e p9iro*eně *íská $tení! 8elkCho Zákona. . listopadu .

ení ka&dá Aor!a tlaku *kou3kou na * i3tění4 *da va3e víra v EBuddh%v ZákonF !á pevnC *áklad"1 @d"& e3tě stále ne ste . Be* ohledu na to4 kdo e $lověk4 který kriti*u e YiDonD4 nekriti*u e ho * pohledu bě&nCho $lověka1 Má ně akC právo popírat Buddh%v Zákon a kultivaci1 M%&e se některá * lidských orDani*ací postavit nad boh" a buddh"1 Ma í ti4 kte9í kriti*u í YiDonD4 schopnost ovládat buddh"1 Budou buddhovC *lí en proto4 &e on tak !luví1 #9estanou buddhovC e5istovat en proto4 &e on tvrdí4 &e buddhovC nee5istu í1 2trpení Zákona běhe! E8elkC kulturní revoluceF v"plývalo * kos!ickCho vývo e. . #roto4 kd"& chce $lověk4 skupina4 nebo dokonce národ dosáhnout ně$eho dobrCho4 st9etne se se ste ný! !no&ství! opa$nCho odporu. Be* ohledu na to kdo4 nebo akC spole$enskC síl" vá! 9íka í4 ab"ste u& nepraktikovali kultivaci4 v" se v*dáváte kultivace. )ak b" !ohl $lověk &ít pohodlně1 )ak b" !ohl $lověk ne*aplatit *a svo i kar!u4 potC kd"& spáchal *lC skutk"1 ?C!oni viděli4 &e lidská !"sl není spravedlivá a v"3li *e svých esk"ní eden po druhC!4 ab" p9inesli ne3těstí a chaos do lidskCho světa. 2trpení Zákona e utrpení! pro lidi a nábo&enství4 ne utrpení! pro buddh".e vět3í! d%vode! toho4 &e sou nábo&enství podkopávána4 e Hpadek lidskC !"sli. PidC si to pou*e neuvědo!u í4 nebo to!u nevě9íK !"slí si4 &e ne3těstí sou náhod". BohovC a buddhovC viděli4 &e lidská !"sl není správná a ode3li *e svých !íst a opustili chrá!" eden po druhC!.+iv*!i: )ak!ile někdo *a$ne kriti*ovat YiDonD p9es !Cdia4 někte9í u$edníci *aváha í ve svC! odhodlání a p9estanou praktikovat4 akob" ti4 co v"u&íva í !Cdia4 b"li !oud9e 3í ne& EBuddh%v ZákonF a akob" se někte9í praktiku ící kultivovali pro někoho inCho. Goto b"lo principe! v !inulosti. )inak 9e$eno4 kultiva$ní pra5e e nadp9iro*ená. PidC uctíva í buddhu ne proto4 ab" kultivovali buddhovství4 ale chtě í buddhovo po&ehnání na to4 ab" v"dělali pení*e4 odstranili ne3těstí4 !ěli s"na nebo ab" vedli pohodlný &ivot.Pi RonD*hi 6. . BuddhovC4 tao a bohovC Q v3ichni následu í v%li nebes.. Ba co více4 nahro!adili si pro sebe obrovskC !no&ství kar!" a vel!i br*" e o$ekáva í obrovskC katastroA". prosince . BuddhovC netresta í lidi4 proto&e v3ichni lidC sou hnaní nevědo!ostí a u& si ublí&ili.++5 Pro ko(o 0r*k+ik&2e+e k&.ení va3e náklonnost k ni! slepou vírou1 Goto e4 v podstatě4 skute$ná iDnorance. )sou takC lidC4 kte9í se poleka í4 kd"& !usí $elit tlaku a v*da í se svC kultivace. #opravdě 9e$eno4 od dávných dob po dne3ek !ěla lidská spole$nost princip na*ývaný Ev*á e!nC ro*ení a v*á e!nC potla$ováníF. @a&dý si nashro!á&dil !no&ství kar!" v !inulých &ivotech. Ged" kde e dobrC4 e i nedobrCK kde e spravedlnost4 ta! e i *loK kde e dobrota4 ta! e *ka&enostK kde sou lidC4 ta! sou i duchovCK kde sou buddhovC4 sou i dC!oni.e*radili b" dokonce buddhu v ro*hodu ící chvíli1 . #o dosa&ení Hspěchu $lověk ted" bude cítit4 &e b"l tvrdě v"bo ovaný a !ěl b" si ho vá&it.ení strach p9ipoutání1 @ultiva$ní pra5e e ako velkC vln"4 kterC prosíva í písekN 0o *%stává4 e *lato. Mohou takoví lidC dosáhnout (pravedlivC ?ovr3ení1 . Gakto se lidstvo v"ví elo <princip v*á e!nCho ro*ení a v*á e!nCho potla$ování se v budoucnosti *!ění=. )e nutno ted" e3tě trestat1 8e skute$nosti4 kd"& $lověk udělá něco *lCho4 ur$itě bude někd" v budoucnosti sná3et odplatu. @ro!ě toho4 !" ne s!e YiDonDovou pra5í4 ale kultiva$ní pra5í EBuddhova ZákonaF. )ak b" takovCto chrá!" !ohl" být be* problC!%1 PidskC b"tosti sou h9í3nC. )e to e3tě * evně 3í v lidskC spole$nosti O ta! kde e po*itivní4 e i neDativníK kde sou straníci4 e i opo*iceK kde sou vě9ící4 sou i nevě9ícíK kde sou dob9í lidC4 sou i *lí lidCK kde sou nesobe$tí lidC4 sou i sobe$tíK kde sou lidC4 kte9í se !ohou obětovat pro druhC4 sou i lidC4 kte9í se ne*astaví p9ed ni$í!4 en ab" oni *ískali. Mnoho li3ek4 lasic4 duch% a had% b"lo p9inesených do chrá!% tě!i4 kte9í se p9i3li !odlit *a bohatství a *isk". #raktiku ete kultivaci pro ně1 ?a í vá! (pravedlivC ?ovr3ení1 .

@d"& * istí4 &e pou&ívá! tatá& slova ako slova v buddhis!u4 !"slí si4 &e e ich vý*na! e tentý&4 ako v buddhis!u.+e v )2. 0?i0o&+á . Go e práce !udrce.. %&''(ov* Záko * .ěkterC po !" v buddhis!u * oblasti Ran sou slovní *ásobou $ín3tin" a ne sou výlu$ně buddhistický!i po !". v i+? . ledna .pevně v Zákonu odhodlaní4 v3echno ostatní e nepodstatnC.. @d"& bude pevný a stabilní4 národ p9iro*eně *astra3í vně 3í nep9átelC a klid a !ír *avládne pod nebes". . @lí$ovou otá*kou *%stává4 &e tito studenti se stále ne!ohou *bavit věcí * buddhis!u4 proto&e si neuvědo!u í4 &e do !" * buddhis!u stále ovliv. Mo i u$edníciT 2$itel e vel!i *nepoko ený4 ale to nepo!%&eT #ro$ ne!%&ete opustit p9ipoutání bě&ných lidí1 #ro$ tolik váháte p9i v"kro$ení vp9ed1 .ěkte9í u$edníci b"li p9edtí! následovníci buddhis!u a hluboce si pa!atu í po !" * buddhistických te5t%. prosince . . PidC douAa í v poklidný svět.e*p%sobu e ve skute$nosti povrchní podobnost4 kterou $lověk vní!á4 *asahování1 )estli&e si 3patně v"světlu ete !o e slova4 nepraktiku ete kultivaci v buddhis!u1 Pi RonD*hi 6. 8elký Zákon pat9í celC!u . M%&ete se takto stát buddhou1 0hci !ít !Cně strohý re&i! 9í*ení ednodu3e proto4 ab"ste se !ohli osvobodit od snah ob"$e nCho $lověka4 ab"ste ne*tratili du3evní rovnováhu p9i slu&bě.u í e ich !"sl4 a ani ne!a í dostate$nC pochopení nepraktikování druhC kultiva$ní cest". PaoQcX 9eklN E@d"& se lidC neobáva í s!rti4 na co e dobrC i! í v"hro&ovat1F Goto e velkC hro*ící nebe*pe$í. @d"& sou H9edníci nesobe$tí4 stát nebude *koru!povaný. Pi RonD*hi 5.++5 Názvos. @d"& si ob"vatelstvo vá&í sebekultivace a pěstování ctností a kd"& H9edníci i ob$anC ste ně uplat. prosince . @d"& budou &ít be* 3těstí4 nebudou se obávat s!rti. @d"& se n"ní v"tvo9í nad!ěrnC !no&ství *ákon% a na9í*ení na *abe*pe$ení klidu4 skon$í to opa$ný! výsledke!.++5 U+i. @a&dý se ka&dC!u stane nep9ítele! a bude &ít be* 3těstí. )e ich vý*na! ve skute$nosti není tentý&. Lb" se tento problC! v"9e3il4 ctnost !usí být kultivována po celC! světě O pou*e takto !%&e být tento problC! od *ákladu v"9e3ený.u í sebeovládání ve svých !"slích4 celý národ bude stabilní a podporovaný ob"vatelstve!. k&.. Pi RonD*hi 6.+iv*!.ov.++6 Pokr*č&2+e v o's+r*@ov* .(o @d"& si lidC nevá&í ctnosti4 svět bude ve velkC! nepo9ádku a !i!o kontrolu.a3i u$edníci4 v$etně na3eho personálu4 sou na sebe &árliví dokonce i ve svC práci pro 8elký Zákon.

(tanou se pr%kopník" novCho lidstva v odli3ných oblastech věd".3 0?iroze ) s0o2e 83echna trápení4 s který!i se setkává praktiku ící !e*i světský!i lid!i4 sou prověrka!i v"trvalosti4 a v3echn" pochval"4 kterých se !u dostane4 sou *kou3ka!i.++6 Po+vrze . EBuddh%v ZákonF !%&e spasit lidstvo4 ale EBuddh%v ZákonF nev*nikl kv%li spáse lidských b"tostí. Go *na!ená4 &e ste v prvC 9adě praktiku ící4 a a& poto! odborník. ?ostali ste ho proto4 &e ste praktiku ící. @d"& se va3e !"sl neu!í p9es něco dostat4 není to *p%sobeno va3í! vlastní! p9ipoutání!1 . Be* tohoto obrovskCho Buddhova Zákona b" neb"lo nic O a to *ahrnu e v3echno ve ves!íru4 od ne !akroskopi$tě 3ího po ne !ikroskopi$tě 3í4 ako& i v3echn" vědo!osti lidskC spole$nosti. ledna . . . 8iděl se! p9ipoutání !nohých * vás4 ale ne!ohu vá! e 9íci p9í!o.ikdo b" ne!ěl *achá*et s 8elký! Zákone! ako s výhradně svo í věcí. #ro$ se neodvá&íte opustit více a ít dal3í krok dop9edu1 8e skute$nosti4 !usí být nev"slovitelný d%vod pro !o e v"u$ování tohoto 8elkCho Zákona. )ako praktiku ící b"ste ted" !ěli v"u&ít v3echn" !o&nC situace4 ab"ste ro*3i9ovali 8elký Zákon a potvr*ovali 8elký Zákon ako správnou a pravdivou vědu4 na!ísto toho4 ab"ste hlásali idealis!us O toto e povinností ka&dCho kultivu ícího. #ro spásu lidí e nutno e p9ivCst na cestu pravd"4 a tak poto! odstranit e ich p9ipoutání. (pasení lidí e vel!i tě&kC4 ale pochopení e e3tě tě&3í. Zbavte se !"3lenk"4 &e s vá!i neb"lo *achá*eno $estně. ledna .++6 Pr*k+ik&2. 0h"státe se p9inCst si do rá e toto p9ipoutání4 kterC neu!íte opustit4 a hádat se s buddh"1 . @a&dý b" se nad tí! !ěl *a!"sletN #ro$ v takovC 3irokC !í9e u$í! Zákon v době @once *pusto3ení1 )estli&e b"ch odhalil pravdu4 u$il b"ch 3patnC u$ení4 proto&e b" se ur$itě na3li takoví4 kte9í b" se u$ili Zákon kv%li to!u. Pi RonD*hi '. 2e s +. Lle EBuddh%v ZákonF vá! nedal !oudrost na to4 ab"ste se stali takový!i pr%kopník". Gí! spí3e se !usí ka&dý postavit !e*i ostatní4 ab" něco pochopil. 83ichni víte4 &e 8elký Zákon e dobrý4 tak pro$ se ne!%&ete *bavit svých p9ipoutání1 Pi RonD*hi 6. EBuddh%v ZákonF e podstatou ves!íru. 8 budoucnosti bude !noho odborník% a v*dělanc%4 e ich& !oudrost bude ro*3í9ená po!ocí Buddhova Zákona.!. ?ouAá!4 &e &ádný * !ých &ák% se ne*ahubí. EBuddh%v ZákonF !%&e ob asnit *áhad" ves!íru4 &ivota a věd". )e $initele!4 který v"tvo9il p%vod h!ot"4 a e p9í$inou v*niku ves!íru. @d"b"ch 9ekl4 dr&eli b"ste si 2$itelova slova v !"sli a stali b"ste se k ni! p9ipoutaní po *b"tek svCho &ivota. 2!o&. @dokoliv tu práci dělá4 3í9í 8elký Zákon. Go b" b"lo *á!ěrnC studiu! Zákona.u e lidstvu pokra$ovat ve správnC cestě ve vědě4 ale ne*rodil se kv%li napravení lidskC věd".ves!íru4 a ne ně akC!u4 nepodstatnC!u $lověku. @d"& u& bude pravda odhalena4 bude p9íli3 po*dě na lítost.a3i u$edníci b" si ne!ěli !"slet4 &e toto se ich netýkáT ?ouAá!4 &e ka&dý se na sebe podívá4 proto&e v" ste praktiku ící4 kro!ě !ne4 Pi RonD*hiho.ení podstatnC4 *da b"ste to !ěli dělat v" nebo někdo iný.

není nic neDativního.Pi RonD*hi . .ivos+ (Ren): (ná3enlivost e klí$e! k *lep3ování charakteru. Be* vír" b" lidskC b"tosti ne!ěl" !orální standard"4 lidská !"sl b" ne!ěla dobrC !"3lenk" a b"la b" p9ekonána *ka&ený!i !"3lenka!i. Lni věda b" se dále nev"ví ela4 proto&e v3echn" novC pokrok" a ob ev" věd" b"l" !i!o pochopení svých p9edch%dc%.++6 . srpna . #osednuti *ka&ený!i !"3lenka!i4 ka&dý b" se stal nep9ítele! ka&dCho a ne*astavil b" se p9ed ni$í!4 ab" uspoko il svC sobeckC p9ání..e!á to &ádný *neva&u ící vý*na!.e . @d"b" věci !ěl" být chápán" podle tCto teorie4 lidstvo b" e3tě neudělalo &ádnC pokrok". #ou*e tehd"4 kd"& ti s postraní!i H!"sl" Hto$í na inC4 tehd" se slepá víra pokr" e vedle 3í! vý*na!e! * Aeudalis!u a stane se kla!ný! a bo ovný! po !enování!4 kterC !%&e vCst hloupC lidi k eho opakování.ení pravda4 &e klanění se idol%! e takC slepá víra1 8e skute$nosti4 tato dvě slova slepá a víra v"tvá9e í vel!i bě&ný po e!. Be* slepé víry v disciplínu b" vo áci ne!ěli bo ovC schopnosti4 be* slepé víry ve svC 3kol" a u$itele b" studenti ne*ískali vědo!osti4 be* slepé víry ve svC rodi$e b" se děti nenechal" v"chovávat4 be* slepé víry ve svC povolání b" lidC neodváděli dobrý výkon v práci. Go4 co *na!ena í tato slova slepá víra.:. ledna . #9esto&e 3patní lidC4 kte9í vlo&ili do dvou slov slepá víra neDativní vedle 3í vý*na!4 dosáhli sv% cíl4 vel!i pravděpodobně *ruinovali lidstvo od eho ne hlub3í podstat". #opravdě 9e$eno4 b" tato slova4 slepá víra sa!a o sobě ne!ěla být pou&ita tí!to *p%sobe!4 a ani !"lný vedle 3í vý*na! b" ne!ěl e5istovat. . ?okonce ta!ti sa!o*vaní4 tak*vaní E!aterialistCF o*na$u í v3echno !i!o e ich vědo!osti nebo !i!o pochopení věd" slepou vírou.e0á v.++64 upraveno 6+.ení pravda4 &e d%věra některých lidí v !oderní vědu nebo !oderní !edicínu4 e takC slepou vírou1 . 8e skute$nosti tato dvě slova slepá víra <!i 5in= b"la pokr"ta ultralevicový! podtWne! běhe! 8elkC kulturní revoluce a b"la pou&ita v tC době ako ne hor3í výra*" proti národní kultu9e a ako ne hor3í nálepka. 8"dr&et Hplně be* ro*ho9$ení nebo pocitu k9ivd" e sná3enlivostí praktiku ícího.e sou ted" tito lidC sa!i idealist"1 )ak!ile lidská b"tost ně$e!u vě9í4 není to sa!o o sobě4 *a!ě9ení se na něco1 .++6 9o 2e S á.++6 9o 2e +o s. 8"dr&et s ro*ho9$ení!4 pocite! k9ivd" nebo sl*a!i e sná3enlivostí světskCho $lověka4 který e p9ipoutaný ke svý! *á !%!. ledna . Pi RonD*hi 6. Pi RonD*hi 66. )ak!ile lidC *aníceně v něco vě9í O v$etně pravd" O stane se to slepou vírou. (tala se ne neuctivě 3í oblíbenou Ará*í těchto hloupých a tvrdohlavých lidí. ledna .r* (3i =i ): PidC v >íně dnes skute$ně *blednou p9i ob"$e nC *!ínce dvou slovN slepá víra4 proto&e !noho lidí na*ývá v3echno4 $e!u nevě9í4 slepou vírou. Morální hodnot" lidskC spole$nosti v tC době b" prudce upadl".

PidskC tělo e ako letokruh" na stro!ě4 p9i$e!& ka&dý letokruh obsahu e choroboplodnou kar!u. Go *na!ená4 &e e to v souladu s princip" tohoto lidskCho světa. Mnoho lidí to neu!í pochopitN 0o se stalo s dne3ní!i lid!i1 0o se dě e s dne3ní spole$ností1 @d"& bude lidstvo takto pokra$ovat4 bude to vel!i nebe*pe$nC. 0o b"lo vtla$enC do těla v !inulC! &ivotě4 poto! v"stoupí4 a kd"& se to vrátí na povrch tohoto A"*ickCho těla4 $lověk one!ocní. Gento koloběh probíhá eden &ivot *a druhý!4 p9i$e!& se nahro!adí ne*ná!o kolik choroboplodnC kar!" v lidskC! těle. Goto e v"světlení v3eobecných r"s%. @ro!ě choroboplodnC kar!" !á $lověk e3tě dal3í druh" kar!".ování! kar!"4 nasbíranC $lověke! běhe! !inulých &ivot%4 se *lep3u e va3e kvalita osvícení. )ak b" $lověk !ohl pou*e ít *a 3těstí! be* splacení kar!"1 PidC !a í dnes tolik kar!"4 &e sou í prosáknutí a setka í se s nep9í e!nost!i v&d" a v3ude. Goto bude pokra$ovat4 pokud va3e kultivace nedosáhne ne v"33í stádiu! Zákona Gro itCho (věta <t .. Gak&e va3e tělo !usí být o$i3těnC od sa!Cho st9edu.o' á k*r3* #ro$ nový u$edník4 který právě *a$al praktikovat4 nebo star3í u$edník4 kterCho tělo u& b"lo upravenC4 pro&ívá A"*ickC nepohodlí p9i svC kultivaci4 akob" b"l vá&ně ne!ocný1 L pro$ se to stane ednou *a $as1 Sekl se! vá! ve svých p9edná3kách o Zákonu4 &e to e odstra. )sou v3ak i ně ací lidC s vel!i !alý! !no&ství! choroboplodnC kar!" a sou inC speciální p9ípad". @d"& e $lověk ne!ocný4 bere lCk"4 nebo v"hledává r%*nC druh" lC$ení4 kterC ve výsledku *atla$u í ne!oc *pět do těla.ování va3í kar!"4 a spolu s odstra. @d"& se po s!rti $lověk *novu narodí4 v3echna choroboplodná kar!a4 kterou nahro!adil4 bude *novu *atla$ená *pět do eho těla. On v3ak dále bere lCk" nebo pou&ívá r%*nC lC$ení4 ab" *atla$il ne!oc *pět do svCho těla. >istC BílC Gělo=4 kd" v3echna va3e kar!a bude v"tla$ená. #roblC!" $eka í na $lověka4 en co v"kro$í *e dve9í. Gí!to *p%sobe! to na povrchu *odpovídá ob ektivní! *ákon%! na3eho A"*ickCho světa. @ultiva$ní pra5e vás o$istí od prap%vodu va3eho &ivota. Lle ako osoba4 která e3tě nedosáhla ?ovr3ení a která stále praktiku e kultivaci k v"33í! Hrovní! Zákona nad Gro itý! (věte!4 bude stále trpět a !ít trápení a *kou3k"4 ab" se *vý3ila e í Hrove. #ou*e eden $i dva kousk" !ohou být v"tla$enC ednou *a $as4 co& vá! u!o&ní p9ekonat i a *aplatit *a svo i kar!u utrpení!. @d"& se $lověk po s!rti *novu narodí4 $ást eho choroboplodnC kar!" e vtla$ená do eho těla na !ikroskopickC Hrovni. Budete se proto cítit A"*ick" nepohodlně4 ako b"ste trpěli chorobou. #roto se! 9ekl4 &e celC dne3ní lidstvo p9i3lo do tohoto bodu s chorobou nabalenou na kar!ě. 2& více nebude !ít kar!u .e!oc se v3ak obv"kle eví tak4 &e e spu3těná ně akou vně 3í okolností v to!to A"*ickC! světě. @d"& se ale neshod" p9ihodí4 lidC e nestrpí4 neuvědo!u íce si4 &e platí *a svo i kar!u * !inulosti. Gí!to *p%sobe!4 na!ísto toho4 ab" *aplatil chorobou *a svo e *lC skutk" v !inulých &ivotech4 dělá dal3í *lC věci v to!to &ivotě a ubli&u e iný!. Gak&e lidC !a í tě&kosti4 utrpení a ro*por" ve svých &ivotech. @d"& s $lověke! ostatní ne*achá*e í dob9e4 on bude *achá*et s iný!i e3tě h%9e4 $í!& v"tvá9í novou kar!u p9ed splacení! starC. @ro!ě toho e to na pro*kou3ení4 *da ste odhodlaní následovat 8elký Zákon. 8" praktiku ící !usíte sa!i splatit $ást kar!"4 s vý i!kou tC4 kterou pro vás odstranil 2$itel. . 0hirurDie !%&e odstranit pou*e h!otu těla v tCto povrchovC A"*ickC di!en*i4 p9i$e!& chorob" v dal3í di!en*i se to nedotklo O e to prostě !i!o dosah technik" !oderní !edicín". @ultiva$ní pra5e Zákona nad Gro itý! (věte! e kultivací $istCho těla Lrhata O těla4 kterC ne!á &ádnou choroboplodnou kar!u. G" budou *ahrnovat pou*e !e*ilidskC ro*por" nebo inC věci v oblasti charakteru a dal3í opou3tění e ích p9ipoutání. @d"& se ne!oc vrátí4 $lověk opět v"hledá lC$ení. Go *p%sobu e4 &e !orální hodnot" upada í ka&dý! dne! a lidC se !e*i sebou stáva í nep9áteli. @d"& se *novu narodí4 látka eho novCho A"*ickCho těla ne!á na povrchu &ádnou choroboplodnou kar!u < sou ale vý i!k" pro t"4 kte9í !a í p9íli3 !noho kar!"=. Goto p9iná3í novou choroboplodnou kar!u a vede k r%*ný! druh%! ne!ocí. Z toho v"plývá4 &e svět3tí lidC ne!a í !o&nost4 ak vědět skute$nou pravdu o p%vodu ne!oci4 a sou proto *traceni v kla!nC p9edstavě a ne!ohou *e *abloudění v" ít. Lv3ak kd"& b" celá kar!a !ěla v" ít nará*4 neb"li b"ste to schopni snCst4 proto&e b" to ohro*ilo vá3 &ivot.9(oro/o0. Lle toto e pou*e ten !alý kousí$ek4 který b"l nechaný4 ab"ste ho sná3eli v"4 poto! co se! pro vás odstranil kar!u. #opravdě 9e$eno4 $lověk pro&il ne*ná!o kolik &ivot% a v ka&dC! * nich nashro!á&dil velkC !no&ství kar!". Goto bude pokra$ovat4 pokud va3e kultivace nedosáhne Zákon nad Gro itý! (věte!.

@d"& se ob eví s!rt4 bude pro ně p9íli3 po*dě litovat. dubna . Zatí!co recitu í posvátnC knih"4 vrha í dokonce krad!C pohled".A"*ickC ne!oci. <MM. Iovnováha v &ivotě se pro evu e r%*ný!i *p%sob". Gi4 kte9í sou p9ipoutáni k &ádostivosti4 se ni$í! neli3í od *ka&ených lidí. @d"b"cho! to dělali pro světskC lidi4 naru3ovali b"cho! nebeskC *ákon"4 proto&e b" to *na!enalo4 &e $lověk !%&e dělat *lC věci be* toho4 ab" *a svo i kar!u *aplatil.= Vivot" v Zákonu p9iro*eně e5istu í a u!íra í. 8e sná3enlivosti e *9eknutí se a HplnC *9eknutí se e v"33í! principe! neopo!enutí. . @d"& Evelká osvícená b"tostF lC$í ne!oc lidskC b"tosti4 !%&e Hplně odstranit kar!ickC d%vod" tCto ne!oci4 ale to e děláno vět3inou *a H$ele! spasení lidí. v4(-/*+ Gi4 kte9í sou p9ipoutáni ke svC pověsti4 praktiku í 3patnou cestu4 plnou *á!ěru. 8 rovnová*e &ivot% takC e5istu í nep9iro*ená naro*ení a s!rti.á (*r3o ie <M. )ako praktiku ící b"ste se !ěli v první 9adě *bavit ka&dCho p9ipoutání a p9i*p%sobit se lidskC spole$nosti4 proto&e to e udr&ování pro evu Zákona na ur$itC Hrovni. Rned ak!ile se stanou *ná!ý!i v to!to světě4 ur$itě poví dobrC4 ale !"slí *lC4 $í!& *avádě í ve9e nost a po3ko*u í Zákon. . @d"& !á $lověk p9íli3 !noho kar!" a stále dělá *lC věci4 p9i s!rti ho $eká *ni$ení A"*ickCho těla i du3e4 co& e Hplný *ánik. Gi4 kte9í sou p9ipoutáni k rodinný! cit%!4 i!i budou ur$itě popálení4 *a!otaní a trápení.++6 Ae3& se 0r*k+ik&2. 0horoboplodná kar!a není něco4 co !%&e být neuvá&eně odstraněno pro světskCho $lověka. 3*2. Pi RonD*hi . #o3ko*u í praktikování a Zákon4 !rha í svý!i &ivot" na!ísto kultivace buddhovství. Pi RonD*hi . @d"b" nikdo nev"konával lidská povolání4 Zákon na tCto Hrovni b" *anikl. )e to Hplně ne!o&nC udělat pro nepraktiku ícího4 který se !usí spolChat na lCka9skC lC$ení.++6 Doko *.it těchto cit% e bude sva*ovat po celý &ivot.!.= PidC v r%*ných pracovních prost9edích sou *apleteni do r%*ných druh% *abí ení. )sou daleko od Gao a sou to *ka&ení4 svět3tí lidC. )e Hplně nep9i atelnC4 ab" $lověk nesplatil svo e dluh" O nebeskC *ákon" to nedovolíT ?okonce i bě&nC YiDonDovC lC$ení *atla$u e kar!u do nitra lidskCho těla.5. b9e*na ./. Gi4 kte9í sou p9ipoutáni k peně*%!4 hleda í bohatství a p9edstíra í svo i kultivaci. 8es!ír prochá*í skr* tvo9ení4 stabilitu a Hpadek a lidskC b"tosti podstupu í naro*ení4 stárnutí4 ne!oc a s!rt.

Měli b"ste vědět4 &e bě&ná lidská spole$nost takC odpovídá pro evu Zákona na ur$itC Hrovni.++6 K&. . Goto *p%sobilo !noho *b"te$nCho *lCho vlivu na e ich práci a &ivot4 co& p9í!o ovlivnilo e ich kultivaci.++6 .ěkolik u$edník% se v*dalo práce !e*i světský!i lid!i nebo od!ítli být pový3ení na vedoucí po*ice.+iv*!e * 0rá!e ( vý i!kou proAesionálních praktiku ících v klá3terech4 drtivá vět3ina na3ich u$edník% Balun ?aAa praktiku e kultivaci ve spole$nosti světských lidí. 8e sná3enlivosti e *9eknutí. 8ícekrát se! *d%ra*nil4 &e ti4 kte9í se kultivu í ve spole$nosti světských lidí4 se !usí p9i*p%sobit spole$nosti světských lidí.ení v*dání se v3eho be* opo!enutí v"33í! obětování!1 @d"& v3ak praktiku ící nebo světský $lověk dokonce ne!%&e podstoupit ob"$e nC obětování a takC diskutu e o to!to principu4 po3ko*u e vlastně Zákon tí!4 &e hledá vý!luv" pro p9ipoutání4 kterých se ne!%&e *bavit. dubna . @d"b" ka&dý studoval 8elký Zákon a v*dal se svC práce ve spole$nosti4 bě&ná lidská spole$nost b" *anikla4 spolu s touto Hrovní Zákona.ěkte9í slu3ní podnikatelC se v*dali svCho podnikání4 v"hla3u íce4 &e se *a$ali stavět k peně*%! lhoste ně a &e podnikání !%&e ublí&it iný! a ovlivnit e ich vlastní kultivaci. dubna . I%*ní praktiku ící ro*u!í Zákonu r%*ně4 proto&e sou na r%*ných Hrovních.++6 Neo0o3e &+. Ba !á r%*nC po&adavk" na praktiku ící na r%*ných Hrovních. @d"& $lověk !%&e skute$ně klidně v3echno opustit be* toho4 ab" se to dotklo eho srdce4 skute$ně na tC Hrovni u& e. . Pi RonD*hi 66. @ultiva$ní pra5e e v3ak o sebe*dokonalováníN @d"& u& doká&ete opustit p9ipoutání4 pro$ takC neopustit sá! strach * p9ipoutání1 . (chopnost *9eknout se e výsledke! *lep3ování se v kultivaci. Bě&ná lidská spole$nost e pro eve! Zákona na ne ni&3í Hrovni a e takC *p%sobe! e5istence &ivota a věcí pro EBuddh%v ZákonF na tCto Hrovni. (tudování! a praktikování! 8elkCho Zákona4 ste n"ní schopni brát slávu a vlastní *á !" *lehka. Z9eknutí se e pro ev toho4 &e $lověk e odpoutaný od bě&ných lidských p9ipoutání. Zákon !á r%*nC Hrovně.+. 8e skute$nosti e obsah 8elkCho Zákona vel!i hluboký. dubna .edostatek d%kladnCho pochopení Zákona dal v3ak v*nik problC!uN . #ochopení Zákona praktiku ící! e eho pochopení! Zákona na eho kultiva$ní Hrovni. 8*dání se sláv" a osobního *á !u ne*na!ená v*dálit se od spole$nosti světských lidí.Pi RonD*hi . Opu3tění p9ipoutání ob"$e ných lidí ne*na!ená v*dání se práce světskCho $lověka. Pi RonD*hi 66. @d"& se na to podívá!e * inCho pohledu4 kd"b" se v3echn" vedoucí po*ice ve spole$nosti *aplnili lid!i ako s!e !"4 kte9í doká&í opustit starost o svo i vlastní pověst a osobní *á !"4 aký obrovský p9ínos b" to p9ineslo lide!1 L co b" p9ineslo spole$nosti4 kd"b" lako!í lidC p9ev*ali !oc1 @d"& b" v3ichni podnikatelC b"li praktiku ící!i 8elkCho Zákona4 ak b" v"padala spole$enská !orálka1 8elký Zákon ves!íru4 EBuddh%v ZákonF4 e souvislý a Hplný4 od ne v"33í Hrovně po ne ni&3í.

avíc to4 co se chápe pod slov" pe$livě $íst se stalo vá&nou p9eká&kou pro E(tudiu! ZákonaF. #oh"b" cvi$ení po!áha í dosáhnout ?ovr3ení a istě sou d%le&itC4 ale na!ísto toho4 ab"ste 3li do slepC uli$k"4 !ěli b"ste věnovat více Hsilí .ap9íklad v poslední době někdo 9íká4 &e se! osobně kohosi u$il to ne podstatně 3í v cvi$ení <ve skute$nosti se! pou*e opravoval poh"b" u$edníka4 kd"& !ě o to po&ádal=. dubna . Pi RonD*hi 6'. . Od sa!Cho po$átku se! u$il celý s"stC! cvi$ení4 proto&e se! se obával4 &e někte9í u$edníci b" do ně !ohli dělat svCvolnC *ásah". .++5.O0r*v* 8 sou$asnosti se podle slov 8ý*ku!nC spole$nosti 3í9í a studu e na r%*ných !ístech následu ící4 ako Zákon nebo !o e slovaN #e$livě $těte 8elký Zákon4 (kute$ně kultivu te sv% charakter4 2silovně cvi$te4 Z atd. #opravdě 9e$eno4 vel!i asně se! se o $tení knih v" ád9il v $lánku E(tudiu! ZákonaF4 který se! napsal +. @d"& si v budoucnosti nebudete dávat po*or4 bude to *a$átek naru3ení Zákona.ěkte9í lidC děla í * p9echodných poh"b% sa!ostatnC poh"b" a 9íka í student%!4 ab" e dělali ur$itý! *p%sobe!. [nerDetický !echanis!us u& nikd" není !o&nC *!ěnit4 ak!ile se *Aor!u e. Goto e někd" skute$ně vá&nC. 8ý*na! Epe$livě $ístF se vel!i li3í od !Cho po&adavku na studiu! Zákona. os+ Lb"cho! udr&eli 8elký Zákon nav&d" ne!ěnný4 *dá se4 &e e *de stále eden problC!. GakC 9ekl u$edník%!4 ab" praktikovali ne prve podle svých vlastních pod!ínek a postupně dělali *!ěn" v budoucnosti4 a tak podobně. Gento $lověk dokonce ve9e ně po*!ěnil cvi$ební poh"b" 8elkCho Zákona4 *atí!co se! stále nablí*ku a v3ichni !a í k dispo*ici videoka*etu s instrukce!i. Sekl student%!4 ab" nepraktikovali podle videoka*et"4 ale následovali eho4 tvrdíce4 &e 2$itel !á kultiva$ní enerDii v"sokC Hrovně4 odli3u e se od svých u$edník% a tak dále.e*a!ě9u te svo i !"sl na takovC !alichernosti. Gento problC! se !%&e *dát be*vý*na!ný4 ale ve skute$nosti e to *a$átek vá&nCho po3ko*ování Zákona. *á9í . . BuUte opatrníN @d"& se ob eví problC!4 nesna&te se * istit4 kdo b" *a to !ěl nCst *odpovědnost4 na!ísto toho b"ste !ěli prově9it svC vlastní chování. 8&d" se toti& na dou takoví u$edníci4 kte9í hnáni svou touhou uka*ovat se a H!"sle! být iní4 děla í věci kterC ru3ivě *asahu í do 8elkCho Zákona4 ak!ile v*nikne p9íle&itost. 8e skute$nosti to ne sou !o e slova4 ani ne!a í hlub3í vý*na! O ur$itě ne sou Zákon. )ak b" poh"b" v3ech !ohl" být Hplně ste nC4 be* ne !en3ího ro*dílu1 . ?okonce i kd"& * něho po3kodíte pou*e !ali$ký kousek4 bude to !a!utí h9íchT )ako praktiku ící b"ste !ěli praktikovat kultivaci otev9ený! a d%sto ný! *p%sobe! a vidět 3ir3í perspektivu. Mluvil se! o d%vodu *!i*ení buddhis!u * Mndie a ponau$ení * toho.esna&te se v"pátrat4 kdo to napsal. ?ěla í to4 ab" b"li odli3ní4 co& se sebou v sou$asnosti p9ineslo vá&ně d%sledk" na r%*ných !ístech. Gí! popírá poh"b" cvi$ení4 kterC se! u$il v r%*ných oblastech *a posledních několik let. . 8e*!ěte si * toho ponau$ení a buUte v budoucnosti opatrní. 2$edníci !o iT MC videoka*et" s instrukce!i sou stále dostupnC O pro$ tak slepě následu ete t"to lidi1 8elký Zákon e vá&ný4 obrovský Zákon ves!íru. OdteU !usíte věnovat po*ornost d%le&itosti tohoto problC!u.++6 Ne3) i+e.

Go est4 kd"& praktiku ící 3í9í 8elký Zákon a tí! po!ohou lide! s p9edur$ený! v*tahe! *ískat Zákon a *a$ít kultiva$ní pra5i4 někte9í * těchto praktiku ících tvrdí4 &e oni spasili lidi.e . >as na skute$nou kultivaci studování! 8elkCho Zákona e o!e*ený.. 8 to!to ohledu !usíte kultivovat i svo i 9e$.++6 Ne'). 2$edníci poto! pou*e *kopírovali !o e oprav" nebo e p9epsali do po$íta$e4 ab"ch !ohl dělat dal3í oprav".++6 Pro/&ze . ?ouAá!4 &e to doká&ete pochopit.avíc4 kdo b" .. Gato kniha4 Zákon4 ted" p9edstavu e povahu ves!íru a e pravý! pro eve! !ocnCho Buddhova Zákona.ěkte9í u$edníci si v3ak nevá&í sv% $as a *a!ě9u í svo i !"sl na vedle 3í věci. 0o se týká knih" Zhuan Balun4 osobně se! i t9ikrát opravoval ne& b"la dokon$ena a v"dána.á v4(. 8" pou*e po!áháte lide! s p9edur$ený! v*tahe! *ískat Zákon. #oka&dC4 kd"& se! u$il Zákon4 pre*entoval se! ho * inCho Hhlu a v" ad9oval se podle schopnosti pochopení student%. )e to něco4 co se! p%vodně !ěl O a ro*v*po!něl se! se na to potC4 co se! dosáhl osvícení kultiva$ní pra5í. .edávno koloval takový výra*. Lb"ch kultivaci u$edník%! uleh$il4 ur$il se! ně akC u$edník" na p9epsání obsahu !ých p9edná3ek * ka*etových nahrávek4 be* toho4 ab" !ěnili !o e p%vodní slova. Pi RonD*hi 6. 8e skute$nosti e to Zákon4 který spasí lidi4 a pou*e 2$itel !%&e udělat takovouto věc. . Od tC dob" co v"3la tato kniha 8elkCho Zákona4 <Zhuan Balun=4 !noho lidí porovnávalo *á*na!" !ých p9edná3ek s knihou4 prohla3u íce4 &e 8ý*ku!ná spole$nost *!ěnila 2$itelova slova. Go !i poto! dali k opravě.ev"tvá9e te si p9eká&k" pro va3i vlastní kultiva$ní pra5i. Síká! vá! n"ní4 &e 8elký Zákon pat9í !ně4 Pi RonD*hi!u. )e v"u$ovaný4 ab"ch vás spasil4 a pochá*í * !ých Hst.á. Síka íN E?nes se! spasil několik lidí4 a t" si spasil několik lidí4F a tak dále. května . Pi RonD*hi . Zda !ohou skute$ně být spaseni4 stále *ávisí na to!4 *da !ohou dosáhnout ?ovr3ení po!ocí kultivace. . .ěkte9í dal3í 9ekli4 &e kniha b"la napsána s po!ocí toho a toho a tí! po3kodili 8elký Zákon. ?áve te po*orT . Zda to bude v sou$asnosti nebo v budoucnosti4 ti kte9í !ohou po3kodit ná3 Zákon4 ne sou nikdo iní4 ne& na3i u$edníci..avíc4 kd"& se! u$il Zákon4 nepou&il se! &ádnC te5t" nebo inC !ateriál"4 pou*e kus papíru na *apsání konspektu s několika bod"4 který! nikdo iný ne!ohl ro*u!ět. Za &ádných okolností a *e &ádnCho d%vodu ne!%&e nikdo *!ěnit ani en kousek * poh"b%4 po!ocí kterých dosahu e!e ?ovr3ení. května . .*lep3ování svCho charakteru. #opravdě 9e$eno4 p9evá&ná $ást *asahování do 8elkCho Zákona p9ichá*í *evnit94 od sa!otných praktiku ících. . 8ně 3í $initelC !ohou ovlivnit pou*e několik edinc% a ne!ohou *!ěnit Zákon. ?áve te si po*orN Gakováto velká slova !ohou pohor3it buddhu4 H!"slně $i neH!"slně. Gak&e poka&dC4 kd"& se! u$il Zákon4 věnoval se! se tC&e věci * inCho pohledu.e2+e +ro&B*.á3 Zákon e pevný ak dia!ant a ne!ěnitelný. .ikdo nikd" neudělal ani !alou *!ěnu v obsahu tCto knih" 8elkCho Zákona. Mnoho u$edník% si uvědo!ilo4 &e !usí pospíchat a usilovně děla í neustál" pokrok. )inak tento $lověk po3ko*u e Zákon4 be* ohledu na to4 *da sou eho !otiv" dobrC anebo ne. #oto! se! to *ve9e nil v bě&nC! lidskC! a*"ce a v"u$u i to vá!4 ako& i tě! na nebesích4 a tak napravu i ves!ír po!ocí Zákona.

#o*oroval se! situaci kultivace u$edník%. @d"& lidskC b"tosti chtě í4 ab" si e v"33í b"tosti vá&il"4 !usí praktikovat kultivaci a stát se takC b"tost!i na v"sokC HrovniT Pi RonD*hi 67. Budoucí Denerace po následu ící tisíce let se !usí kultivovat *p%sobe!4 který se! i! osobně *anechal4 kd"& !a í dosáhnout ?ovr3ení. Lle v&d"J to není věc pro ob"$e nC lidiT #opravdě 9e$eno4 druhá $ást !á *%stat pro budoucí Denerace4 ab" pochopil" ro*sah Hpadku dne3ního lidstva4 a !ohl" si * toho v"vodit hlubokC historickC ponau$ení.ic ve vývo i nebeských těles nebo ve vývo i lidstva není náhodnC. Goto *ahrnu e tak*vanC E*d%ra*. Lle *p%sob4 aký! se t"to věci pro evu í4 e v souladu s bě&ný!i lid!i. Od tCto chvíle nikdo nes!í v"bírat něco *e *vukových nahrávek !ých p9edná3ek Zákona4 ani * nich sestavovat te5tovC !ateriál". #o3ko*ování Šák a!uniho buddhis!u *a$alo právě takto a ponau$ení e hlubokC. Be* ohledu na to4 akC sou va3e vý!luv"4 e to stále po3ko*ování Zákona. #roto&e se obrovský kus kos!ickCho tělesa odchýlil od povah" ves!íru4 !usí být napravený po!ocí Zákona. #ou&il se! !"3lení na r%*ných Hrovních4 kd"& se! psal Zhuan Falun (II)4 tak&e některý! lide! se *dá st"l psaní iný a podivu í se nad tí!. Za t9etí4 kd"& ho praktiku ící studu í4 !ohou v*niknout nedoro*u!ění v d%sledku ro*dílu !e*i !o í 9e$í a psaný! a*"ke!4 tak&e b"l" nutnC Hprav". Za druhC4 kd"& se! p9edná3el Zákon4 v"u$oval se! podle r%*ných schopností pochopení u$edník% a podle situace a okolností v tC době4 proto se! !usel *!ěnit strukturu a*"ka4 kd"& se! to upravoval do knih". května . @niha Falun ong4 v$etně opravenC ver*e4 e pou*e p9echodný! !ateriále! ve Aor!ě YiDonDu4 který !á uleh$it lide! pochopení na po$átku. Lb"ch pohotově napravil v*nika ící problC!"4 $asto napí3i ně aký @rátký $lánek s ur$itý! H!"sle! <na3i u$edníci e na*ýva í inD\en Q Epís!aF=4 ab"ch vedl u$edník" v e ich kultivaci. . @d"& p9edur$ená p9íle&itost p9i3la4 b"lo naplánovanC4 ab" !i t" věci odev*dali *pět4 tak&e se! si !ohl v*po!enout na celý sv% Zákon. (tále se v3ak *achovala podoba a hovorový st"l !ých p9edná3ek Zákona. . 8e skute$nosti věci4 kterC !i b"l" odev*danC !ý!i několika rádci v to!to &ivotě4 sou takC věc!i4 kterC se! p9ed několika &ivot" naplánoval4 ab" e *ískali. Zahrnoval" dva krátkC $lánk"4 kterC se! ne!ěl v H!"slu publikovat. #o3ko*ování Zákona se dě e !nohý!i *p%sob"4 p9i$e!& neH!"slnC po3ko*ování &ák" sa!ý!i e ne tí&e ob evitelnC. ?ovolte !i 9íci vá!4 &e tuto knihu Zákona se neu$í pou*e ti na lidskC Hrovni4 ale takC b"tosti na v"33ích Hrovních. . 8ývo lidskC spole$nosti e uspo9ádání! historie a e poháněný kos!ický! kli!ate!.ování ro*díl% !e*i pro eve! a eho píse!nou podobouF4 a tak dále. Za prvC4 ab"ch po!ohl lide! praktiku ící! kultivaci4 *ko!binoval se! !noho !ých p9edná3ek Zákona4 kd"& se! dělal oprav".aposled" se! v3ak viděl sbírku !ateriál% na cvi$ební! !ístě v RonDkonDu4 kterC ta! b"l" p9ive*en" * iných !íst.++6 Pev os+ Záko * Za poslední dva rok" se ob evil" ur$itC problC!" v kultivaci praktiku ících.to !ohl udělat1 )sou t9i d%vod"4 pro$ se li3í od ka*etových nahrávek. 0íle! e *anechat stabilní4 *dravou a správnou cestu pro kultiva$ní pra5i 8elkCho Zákona. #ro událost tohoto ro*sahu4 ak b" neb"la r%*ná uspo9ádání v !inulosti1 8e skute$nosti v3echno4 co se! udělal4 b"lo uspo9ádáno p9ed be*po$te! let4 a to *ahrnu e i to4 kdo *íská Zákon O nic není náhodnC. 8 budoucnosti se bude více lidí ve světě u$it 8elký Zákon. Go není něco4 co !%&e udělat ně aký nad3enec4 pou*e proto4 &e chce. Pidstvo e po!ěrně be*vý*na!nC v obrovskC! ves!íru. Ze!ě e pou*e s!ítke! prachu ve ves!íru. Zhuan Falun (II)4 a Vysvětlení k Falun Dafa b"l" !nou takC osobně opraven" p9edtí!4 ne& b"l" publikován". 2$edníci si !usí pa!atovatN 83echn" te5t" Falun Dafa sou Zákon4 který se! u$il á a osobně se! e prohlCdl a opravil.

Go b"l vá&ný a H!"slný pokus po3kodit 8elký ZákonT ?okonce p9episování na3ich ka*etových *á*na!% vá!i sa!ý!i e nesprávnCT Ob asnil se! v $lánku E#robu*eníF4 &e nee5istu e &ádná vý!luva pro ně$í p9episování !ých slov do píse!ných !ateriál% * ka*etových *á*na!% O toto e po3ko*ování Zákona. @d"& se v"!ě..ovaný $lověk neu!í p9es to dostat4 není to *p%sobeno eho p9ipoutání!1 . (vět3tí lidC !a í v3ichni i dC!onickou povahu i buddhovskou povahu.ení to pro ně dobrá p9íle&itost4 ab" se *bavil tohoto p9ipoutání1 @d"& se *a těchto okolností stále ne!%&e *bavit těchto p9ipoutání4 asně to 9íká4 &e vý!ěna b"la správná. Go4 &e dostal !ísto se *odpovědností4 e pro kultiva$ní pra5i4 $lověk v3ak !%&e dělat kultivaci i be* toho4 ab" *astával *odpovědnou po*ici.++6 9o '). @nih" proto ne sou p9ístupnC v některých reDionech nebo na vesnicích. . Za ro*li$ných okolností !ohou být osob" na po*icích *odpovědnosti v"!ěněn".6. Me*i$ase! se! opakovaně *d%ra*nil4 &e ne!%&ete dávat do oběhu va3e osobní po*ná!k"4 kterC ste si napsali běhe! !ých p9edná3ek. 0r*=e * ese . ?ovolte !i opět vá! 9íci4 &e neQu$edník ne!%&e nikd" po3kodit Zákon.e!%&e být ani drobná odch"lka v be*po$tu následu ících let. Gakový obrovský Zákon neskon$í po chvilce popularit".u e p9ipoutání světskCho $lověka. Pi RonD*hi .se3 8íce a více lidí se n"ní u$í 8elký Zákon a e ich po$et se *dvo násobu e ka&dý týden. 0hránit 8elký Zákon svý! vlastní! chování! e nav&d" *odpovědností u$edník% 8elkCho Zákona4 proto&e 8elký Zákon pat9í v3e! vní!a ící! b"toste! ve ves!íru4 co& *ahrnu e vás. #roto&e *odpovědná osoba e v prvC 9adě praktiku ící!4 který se se! p9i3el kultivovat a ne být *a něco *odpovědný4 !ěl b" být schopný být na po*ici naho9e i dole. $ervna . ?C!onická povaha *a$ne H$inkovat4 kd"& !"sl $lověka není spravedlivá. #ou*e u$edníci ho !ohou po3kodit O pa!atu te na toT @a&dý krok4 který dělá! á4 Pi RonD*hi4 slou&í na v"tvo9ení ne!ěnnCho a neporu3itelnCho *p%sobu na odev*dávání 8elkCho Zákona dal3í! Denerací!. Mohu vá! 9íci4 &e *a tohoto stavu e v po9ádku4 kd"& dáváte kopie . ?ovolte !i p9ipo!enout vá! u$edníciN . .++6 K&. #ro$ to stále děláte1 0o vás k to!u vede1 ?ovolte !i vá! 9íci4 &e kro!ě několika !ých oAiciálně publikovaných knih a star3ích krátkých $lánk% s !ý! podpise! a date!4 kterC sou ro*esílanC do r%*ných oblastí 8ý*ku!nou spole$ností4 v3echno opsanC be* dovolení e po3ko*ování Zákona. 2$edníci4 !usíte !ít asno v to!4 co děláteT ..+iv*č . zo'0ov)' os+i 0íle! usilovnCho a pevnCho praktikování e dosáhnout ?ovr3ení co ne d9íve. @ultivace e va3í vlastní *ále&itostí a e va3í věcí4 co chcete. $ervna . Zásob" knih v"davatel% sou neposta$u ící4 a tak ne!ohou pokrýt poptávku. #raktiku ící e ednodu3e ten4 kdo odstra.*+ s r&ko0is4 0. Pi RonD*hi .ebudete schopni dosáhnout ?ovr3ení be* toho4 ab"ste se v*dali tohoto p9ipoutání.ěkte9í studenti se !ě *eptali4 co dělat se svý!i rukopis" kopií 8elkCho Zákona.esouce *odpovědnost p9ed 8elký! Zákone!4 asisten$ní centra4 hlavní asisten$ní centra v ro*li$ných oblastech a 8ý*ku!ná spole$nost !a í právo nahradit kterChokoliv asistenta nebo vedoucího !ístního centra.

@d"& e p9inesete rolník%!4 !%&e to sou$asně sní&it e ich Ainan$ní *atí&ení. . 8 p9ípadě )inD Zhan"iho to b"lo na potvr*ení vědeckCho charakteru 8elkCho Zákona * pohledu věd"4 ab" vědeckC a akade!ickC kruh" pochopil" 8elký Zákon.ikdo b" s H!"sle! uká*at se ne!ěl sestavovat $lánk" ve Aor!ě oAiciálních reAerát% a poto! e p9edná3et na vět3í! ve9e nC! pro evu.3& !e +r& D*B* v S(i2i*z(&* C (hi ia*huanD4 hlavní asisten$ní centru! ?aAaN (l"3el se!4 &e va3e konAerence v"!ě. Pi RonD*hi 66.ovali *á&itk" a *ku3enosti *e svC kultivace. . 83echn" t"to konAerence b"l" v"nika ící a prospě3nC4 ve Aor!ě i obsahu.ování kultiva$ních *ku3eností4 kterC sou orDani*ovanC hlavní!i asisten$ní!i centr" na Hrovni kra % a !ěst4 b" ne!ěl" být ro*3í9en" na národní Hrove. Pi RonD*hi 66. )sou pro to t9i d%vod"4 * kterých si istě ve*!ete ponau$ení. . 8"&adu e to proto4 ab" rukopis" u$edník% b"l" $itelnC4 ab" i! rolníci s o!e*ený! v*dělání! !ohli poro*u!ět. . .eděle te * nich Aor!alitu nebo soutě&4 na!ísto toho aJ to e slavnostní konAerence Ba4 která skute$ně !%&e p9inCst pokrok v kultivaci..*v . .ěkterC konAerence v"!ě. Gato událost p9í!o ovlivnila aktivit" E8elkCho ZákonaF v #ekinDu a v celC *e!i a bude to !ít istý neDativní dopad na dal3í bě&nC $innosti 8elkCho Zákona.avíc4 dovolte !i 9íci několik slov o se!iná9ích )inD Zhan"iho <]inDQ$anQi=. $ervna . 8elkC konAerence v"!ě. .3& *sis+e č .++6 Do0is (. M"slí!4 &e si to istě uvědo!íte a budete se $init lCpe v budoucnosti.ování kultiva$ních *ku3eností se konal" v r%*ných reDionech4 ab" se uleh$ilo ro*3i9ování 8elkCho Zákona. $ervna . Lle pro ev" student% !usí být schválenC asisten$ní!i centr"4 ab" nev*nikl problC! politickCho charakteru O který ne!á nic do $inění s kultiva$ní pra5í O nebo ab" nev*nikl" nesprávnC trend" v kultiva$ní pra5i a ve spole$nosti. #okud ne!a í H!"sl uka*ovat se4 není poch"bností4 &e konAerence bude u&ite$ná pro v*á e!nou po!oc a spole$ný pokrok. IukopisnC kopie !a í ste nou sílu Zákona4 ako v"ti3těnC knih". Gi u$edníci4 kte9í dob9e studu í Zákon4 budou i tak4 be* akCkoliv pot9eb"4 poslouchat takovCto p9edná3k"4 pokra$ovat v kultivaci podle 8elkCho Zákona.árodní nebo !e*inárodní konAerence b" !ěla být orDani*ována 8ý*ku!nou spole$ností a ne!ěla b" být orDani*ovaná p9íli3 $asto.++6 Ko Bere !e F* )e nev"hnutelnC pro u$edník"4 ab" si v*á e!ně v"!ě.e!ěl dávat p9edná3k" student%!4 proto&e to nep9ineslo nic dobrCho a *p%sobilo to pou*e to4 &e si noví studenti nebo u$edníci be* pevnCho pochopení Zákona v"tvo9ili p9ipoutání.Zhuan Falun nebo iných te5t%4 kterC ste ru$ně napsali běhe! svCho studia 8elkCho Zákona tě!4 kte9í dou do v*dálených oblastí ro*3i9ovat kultivaci a Zákon.ování kultiva$ních *ku3eností4 se setkala s p9eká&ka!i. )edenkrát ro$ně b" to !ělo posta$ovat <kro!ě !i!o9ádných p9ípad%=. Měli b"cho! se v"hnout i povrchní!u v"chvalování4 kterC pochá*í * teoretických studií světských lidí.

Gento druh !"3lení e s!íchaný! výra*e! ni&3í kvalit" osvícení a ni&3ího charakteru. 2$edníci se ne!ohou uklidnit ne !Cně několik dní potC4 co !ě viděli4 a toto naru3u e uspo9ádání4 kterC se! pro ně dal udělat !ý!i Gěl" Zákona.es!írnC kos!ickC tělo b"lo *ro*eno * povah" ves!íru4 #ravdivostiQ(oucituQ(ná3enlivosti.ěkte9í dal3í u$edníci na*ýva í @olo Zákona E2$itel BalunF. #opravdě 9e$eno4 v3echn" pro evenC podob" sou konkrCtní! pro eve! !Cho pou&ití obrovskC síl" Zákona na napravení Zákona a spásu lidí.0htěl b"ch e3tě něco podtrhnoutN 2$il se! Zákon dva rok" a dal se! dva rok" student%! na praktikování skute$nC kultivace. $ervna .++6 Ná0r*v* v. Balun e pro eve! podstat" Zákona v3í h!ot" ve ves!íru4 od !akroskopickC Hrovně a& po !ikroskopickou Hrove. Pi RonD*hi 66.(o !(*r*k+er& )ak se kultivace 8elkCho Zákona prohlubu e4 !noho u$edník% postupně dosáhlo Osvícení nebo #ostupnCho Osvícení. a není to ne*ávislá &ivá b"tost. 2$edníci !o i4 kd"& vidíte !o e Gěla Zákona a @olo Zákona4 ak pro vás děla í t" velkC4 *á*ra$nC a velkolepC věci4 nes!íte se dívat nebo chválit !o e Gěla Zákona a @olo Zákona po!ocí bě&nCho lidskCho !"3lení.*s+ . Běhe! těchto dvou rok% se! nedopustil4 ab" ně aká událost4 která není spo ená s kultivací4 *asahovala do kultivace u$edník%4 kte9í krok *a kroke! postupně prochá*e í p9es proces *lep3ení4 který se! pro ně sestavil. Pi RonD*hi 6. #o3lete tento dopis do asisten$ních center ve v3ech oblastech. )e takC *ákladní povahou 8elkých Osvícených B"tostí. 2$ení ?aAa na ve9e nosti4 *novu uka*u e p%vodní povahu &ivých b"tostí ve ves!íru. Goto . Balun e dal3í! *p%sobe! pro evu podstat" !C síl" Zákona a !oudrosti 8elkCho Zákona O věc p9íli3 nádherná na to4 ab" se dala popsat slov". M"slí!4 &e hlavní! d%vode!4 pro$ se to stalo4 e to4 &e ste si to neuvědo!ili. $ervence . Mohou vidět skute$nC4 nádhernC4 velkolepC scCn" v iných di!en*ích. Lle od tCto chvíle !usíte dávat po*or. 2$edníci *a&íva ící proces Osvícení sou tak ro*ru3ení4 &e na*ýva í !o e Gěla Zákona Edruhý u$itelF4 nebo berou !o e Gěla Zákona ako pravCho a ne*ávislCho u$itele O toto e nesprávnC pochopení. 83echno4 co dnes dělá!e4 e na polo&ení *áklad% pro odev*dávání 8elkCho Zákona běhe! následu ících pokolení4 a *anechání dokonalCho4 správnCho a be*ch"bnCho *p%sobu kultiva$ní pra5e. Gěla Zákona sou pro eve! obra*u !C v3ud"p9íto!nC !oudrosti4 ale ne sou to ne*ávislC &ivC b"tosti. ?nes na to pouka*u i4 ne ab"ch někoho kriti*oval4 ale ab"ch opravil *p%sob kultiva$ní pra5e a *anechal ho budoucí! Denerací!.e . Goto e Hplně o$ividně nesprávnC."ní4 kd"& to e *a ná!i4 nikdo * vás b" se ne!ěl sna&it * istit4 kdo b" *a to !ěl být *odpovědný. .++6 S+r&č D v4sv)+. . #roto !usí praktiku ící kultivovat (oucit a p9i*p%sobit se pova*e ves!íru4 #ravdivostQ(oucitQ(ná3enlivost. Sekl se! 8ý*ku!nC spole$nosti o to!to problC!u4 ale !o&ná to neb"lo ob asněnC )inD Zhan"i!u. So&!i+& (oucit e pro eve! povah" ves!íru na r%*ných Hrovních a v r%*ných di!en*ích. . @d"& ne sou pro ev" p9edná3enC vědecký! a akade!ický! spole$noste!4 ab" potvrdil" vědeckou povahu 8elkCho Zákona4 ale praktiku ící! u$edník%!4 kte9í !a í o!e*ený $as4 p9e!ý3le te o to!N Mohla b" e5istovat vět3í p9eká&ka pro u$edník"1 ?okonce se ani s u$edník" nesetkává!4 ab"ch e nev"ru3oval. ?aAa e v dokonalC har!oniiN @d"& od sebe oddělí!e t9i *nak" #ravdivostQ(oucitQ(ná3enlivost4 ka&dý * nich Hplně obsahu e #ravdivostQ(oucitQ(ná3enlivost.

. Pi RonD*hi 6/. Gakto e to proto4 &e to princip" ?aAa *aka*u í4 proto&e povaha ves!íru vládne v3e!u. @d"& lidC vidí Gěla Zákona4 *da í se i! být Hplný!i4 ne*ávislý!i a reálný!i sa!ostatný!i b"tost!i.e proto4 &e h!ota e slo&ená * !ikroskopickC látk"4 která e *novu slo&ená * e3tě !ikroskopi$tě 3í látk" O takto to pokra$u e a& do konce.ení t9eba se obávat4 &e b" ctnostný národ b"l napadnutý. 2$edníci si prohlCdli pou*e druhou větu a p9ehlCdli prvouN E8ědo!í a !"3lenk" Gěl Zákona sou ovládanC b"tostí Mistra. ( pro ev" Zákona na . Morální standard lidstva se takC vrátí ke standardu p%vodní lidskC povah".ení kultivace (oucitu v BuddhovskC Škole takC kultivací #ravdivostiQ (oucituQ(ná3enlivosti1 8e skute$nosti se li3í pou*e ve svých povrchních Aor!ách. )sou schopna uskute$nit v3echno sa!a4 podle v%le osob" Mistra. .. Ga!ně 3í dob9í lidC b" takC !ěli být spaseni. 83echn" národ"4 kterC b" !ěl" vstoupit do dal3í4 novC historickC epoch"4 *íska í Ba a *lep3í se ako celek. Pi RonD*hi 6.ení to pou*e věcí ednoho národa.++6 Do'*+ek k ENá0r*v) v. ?aAa4 který u$í! dnes4 nev"u$u i pou*e lide! na 8ýchodě4 ale sou$asně i lide! na Západě. #roto4 #ravdivost se skládá * #ravdivostiQ(oucituQ (ná3enlivosti4 (oucit se skládá * #ravdivostiQ(oucituQ(ná3enlivosti a (ná3enlivost se takC skládá * #ravdivostiQ(oucituQ(ná3enlivosti. Gěla Zákona není !o&nC porovnávat s ně aký! plně sa!ostatný! &ivote!4 proto&e ona sou *á!ěrný! pro eve! síl" a !oudrosti Mistrova obra*u a !"3lenek.. .++6 %&''(ovská 0ov*(* * 'D3o i!ká 0ov*(* 8e vel!i v"sokC a vel!i !ikroskopickC di!en*i ves!íru e5istu í dva r%*nC druh" látek. )ednodu3e 9e$eno4 !o e Gěla Zákona sou ve skute$nosti )á. #ronika í ur$itý!i di!en*e!i shora dol%4 a * !ikroskopickC Hrovně a& po !akroskopickou.F M"slí!4 &e to e kv%li slabC!u pochopení Zákona. Gěla Zákona sou v3ak HplnC4 ne*ávislC a skute$nC sa!ostatnC b"tosti. )sou dvě!a Aor!a!i !ateriální e5istence pro evenC ne v"33í povahou ves!íru4 #ravdivostíQ (oucite!Q(ná3enlivostí4 na ur$itých di!en*ionálních Hrovních ve ves!íru. Mohou uskute$nit sa!a v3echno to4 co b" udělal Mistr osobně4 *atí!co ob"$e ná b"tost není 9í*ená niký!. #ovaha ves!íru O ?aAa O e p9íto!ná v3ude a *ahrnu e celC kos!ickC tělo4 od !akroskopickC Hrovně po !ikroskopickou Hrove.(o !(*r*k+er&F #otC4 co se! 9ekl4 &e EGěla Zákona a @olo Zákona ne sou ne*ávislC &ivC b"tostiF se někte9í studenti ptali4 *da to neproti9e$í to!u4 co uvádí Zhuan FalunN E8ědo!í a !"3lenk" Gěl Zákona sou ovládanC b"tostí Mistra. $ervence .ení kultivování #ravdivosti ve Škole Gao kultivací #ravdivostiQ (oucituQ(ná3enlivosti1 .*s+ . $ervence . ( ohlede! na sa!otný (oucit4 kd"& se pro evu e v lidskC spole$nosti !ohou někte9í svět3tí lidC4 kte9í sou p9ipoutaní k bě&nC lidskC spole$nosti polo&it spole$enskou otá*ku bě&nCho $lověkaN E@d"b" se ka&dý u$il ?aAa a praktikoval (oucit4 ak b"cho! si poradili s nep9átelský!i vpád" nebo válka!i proti ná!1F 8lastně se! u& 9ekl v Zhuan Falunu4 &e vývo lidskC spole$nosti e hnaný vývo e! kos!ickCho kli!atu. )sou ted" poto! lidskC válk" náhodnC1 Oblast s velký! !no&ství! kar!" nebo oblast4 kde se lidskC !"sli poka*il" e ur$itě nestabilní. @d"& !á být národ skute$ně ctnostný4 !usí !ít !álo kar!"K istě poto! nebudou proti ně!u &ádnC válk".F Gěla Zákona ne!a í ted" en ne*ávislý a Hplný obra* b"tosti !istra4 ale i eho charakter.

@de sou dob9í lidC4 sou i *lí4 kde sou nesobe$tí4 sou i sobe$tí4 kde sou otev9ení lidC4 ta! sou i o!e*ení lidC. 0o $lověk dělá be* !orálních *áva*k% a o!e*ení !á dC!onickou povahu. @ultivování buddhovství e odstra. 8 !e*ích4 kde platí t"to vlastnosti věcí4 kterC se skláda í *e dvou druh% látk"4 v3echna látka a &ivot !á taktC& duální povahu. )ako výsledek to v"volává to4 co 3kola Gao na*ývá princip" in a anD a Gai i. ?C!onická povaha $lověka e *ka&enost a pro evu e se ako *abí ení4 loupení a okrádání4 sobeckost4 *lC !"3lenk"4 ro*sCvání neshod4 burcování nep9í e!ností p9es ro*3i9ování pověr4 &árlivost4 *ka&enost4 hněv4 lenivost4 krves!ilstvo a tak dále. .ap9íklad &ele*o a ocel sou tvrdC4 ale o5idu í4 kd"& e *akope!e do *e!ě. .4 tí! e *9e !ě 3í v*á e!ný protiklad a ted" odli3ení dobrCho a *lCho. 8e skute$nosti !á v3echno i dC!onickou povahu. #oto!4 co se týká &ivých b"tostíN kd"& sou buddhovC4 sou i dC!oni4 kd"& sou lidC4 sou i duchovC O toto e o$ividně 3í a ko!plikovaně 3í ve spole$nosti světských lidí. #ou*e kd"& dosáhnete to4 co chcete po!ocí trpkCho Hsilí a p9ekonáte p9eká&k"4 * istíte4 &e to není lehce *ískanC4 vá&íte si toho4 co ste *ískali a cítíte se 3Jastně. #9ece v3ak e ves!ír charakteri*ovaný #ravdivostíQ(oucite!Q(ná3enlivostí4 taktC& ako spole$nost světských lidí. Be* duch%4 ak b" se lidC !ohli *novu narodit ako lidC1 Be* e5istence dC!on% b" $lověk neb"l schopný kultivovat buddhovství. Buddhovská povaha $lověka e (han a pro evu e se ako soucit4 !"3lení na druhC p9ed konání! a schopností v"dr&et utrpení.4 tí! vět3í ro*díl v pro evech a variacích těchto dvou odli3ných látek. Go e p9esně to4 co !ěl Buddha na !"sli4 kd"& 9eklN E83echno !á buddhovskou povahuF. Pidská spole$nost e pou*e spole$ností lidských b"tostí a není dovolenC4 ab" p9estala e5istovat. @era!ika a porcelán na druhC straně neo5idu í4 kd"& e *akope!e do *e!ě4 ale sou k9ehkC a lehce ro*bitelnC. 0o se týká kultivace4 kde sou lidC4 kte9í v ni vě9í4 ta! sou ti4 kte9í nevě9í4 kde sou ti4 kte9í !ohou být osvícení4 ta! sou ti4 kte9í ne!ohou4 kde sou lidC pro ni4 sou i proti ní O toto e lidská spole$nost. ?vo aká povaha ste nCho A"*ikálního p9ed!ětu se takC stane ko!plikovaně 3í a pro!ěnlivě 3í. @d"& klesá!e dále do ni&3ích Hrovní4 t"to dva druh" látk" s r%*ný!i vlastnost!i budou stát $í! dál více proti sobě a toto dává v*nik principu v*á e!nCho ro*ení a v*á e!nCho potla$ování. B"lo b" nenor!ální4 kd"b" nikdo nic nena!ítal. @d"b" ka&dý !ohl praktikovat kultivaci4 být k ní osvícený a vě9it v ni4 lidská spole$nost b" se *!ěnila na spole$nost boh%.ování va3í dC!onickC povah" a *esil. @a&dý druh látk" nebo &ivota ve ves!íru e slo&ený * !ikroskopických $ástic4 kterC v"tvá9e í vět3í $ástice4 a t" poto! v"tvá9e í povrch látek. Be* trpkosti b" ne!ohlo být 3těstí. Lle &ivot a h!ota odshora a& dol%4 po lidskou spole$nost4 se skládá * be*po$tu druh% látek od !ikroskopickC Hrovně a& po !akroskopickou.ování a *v"3ování va3í buddhovskC povah". @d"& lidstvo nebude dodr&ovat lidskC !orální standard"4 spole$nost vstoupí do nekontrolovatelnCho chaosu4 s p9írodní!i ne3těstí!i a lidský!i katastroAa!i. >í! ni&3í Hrove. G"to dva druh" látek4 o kterých se! hovo9il4 ne sou nic inCho4 ne& dva druh" látek4 kterC e5istu í odshora dol%4 od !ikroskopickC Hrovně po !akroskopickou4 po lidskou spole$nost4 a sou od*rcadlen" v &ivých b"tostech a h!otě a !ohou v nich *p%sobit dvo akou povahu. )inak4 kd"b" nee5istoval princip v*á e!nCho ro*ení a v*á e!nCho potla$ování a !ohli b"ste dosáhnout v3echno be* ná!ah"4 cítili b"ste se &ivote! unudění a ch"běl b" vá! pocit 3těstí a radosti * Hspěchu. #roto e nor!ální4 &e sou lidC4 kte9í sou proti. 0tnostnC se stane ctnostně 3í! a *ka&enC *ka&eně 3í!. Pidská spole$nost bude e5istovat nav&d". #o!ocí v*á e!nCho ro*ení a v*á e!nCho potla$ování se ob evu í dobrota a *ka&enost4 správnC a nesprávnC4 dobrC a *lC.r%*ných Hrovních4 $í! ni&3í Hrove. @d"& se praktiku ící ne*baví svC dC!onickC povah" po!ocí kultivace4 eho kultiva$ní enerDie bude v hro*nC! nepo9ádku a nedosáhne ni$eho nebo bude následovat dC!onickou cestu. @d"& se lidC sna&í ně$eho dosáhnout4 setka í se s p9eká&ka!i p9esně kv%li e5istenci principu v*á e!nCho ro*ení a v*á e!nCho potla$ování. Go ur$itC platí pro lidskC b"tosti4 kterC vlastní buddhovskou povahu a dC!onickou povahu sou$asně. #ovaha ves!íru4 #ravdivostQ(oucitQ(ná3enlivost 4 se pro evu e r%*ný!i *p%sob" na r%*ných Hrovních. G"to dva r%*nC druh" látek v rá!ci ur$itých Hrovní ves!íru takC !a í r%*nC Aor!" pro evu na ro*li$ných Hrovních.

Pi RonD*hi 66. Go se dě e p9edev3í! ta!4 kde e v3eobecnC ov*du3í takovC4 kde ka&dý 9íká4 &e 8elký Zákon e dobrý4 proto&e ka&dý O od horní spole$enskC t9íd" po ob"$e nC lidi O o ně! !luví dob9e. 0o se tý$e celkovC situace4 u$edníci 8elkCho Zákona sou kvaliAikovaní4 ale sou takC ně ací lidC4 kte9í dou s proude! s r%*ný!i p9ipoutání!i4 kterých se ne*bavili.e .avenek takC 9íka í4 &e 8elký Zákon e dobrý4 ale ve skute$nosti nepraktiku í kultivaci. ?al3í e3tě ro*3i9ovali pověr" be* ohledu na stabilitu 8elkCho Zákona4 *hor3u íc $initele4 kterC po3ko*u í Zákon. . .ěkte9í lidC b"li v"stra3ení. srpna .ěkte9í se dokonce p9estali kultivovat4 proto&e !ěli strach4 &e to po3kodí e ich vlastní pověst a *á !". )ak slavnostní e pro lidskou b"tost dosáhnout ?ovr3eníT .esl"3eli ste !ě 9íci4 &e kd"& $lověk uspěl v kultivaci Lrhatství4 klopýtl4 proto&e si v"vinul strach ve svC! srdci1 @a&dC lidskC p9ipoutání !usí být odstraněno4 be* ohledu na to4 co to e. . #9i hledání souvislostí !e*i ednotlivý!i problC!"4 kterC v*nikl" v r%*ných oblastech4 v"vodili4 &e se v"no9ila istá spole$enská tendence4 a tak i H!"slně o*ná!ili u$edník%!. )e takC velkC !no&ství klí$ových kontaktních osob v r%*ných oblastech4 kterC anal"*oval" situaci 8elkCho Zákona s ne*dravý! *v"ke! po*orování spole$enskCho vývo e4 *v"ke!4 který se v"tvo9il běhe! let politickCho bo e.F 8 porovnání s ni!i e na pohled asnC4 ak dob9e se kultivu í. Lle $eho ste se báli1 2$edníci !o iT . . Lle sou takC takoví4 kte9í si svC nitro nekultivovali uprost9ed slo&itých situací4 ale *apo ili se do ro*kolu4 $í!& udělali sou$asnou situaci e3tě slo&itě 3í.avíc4 postoupení do ka&dC v"33í Hrovně e uskute$něno pevný! dosa&ení! e ich standard%. @do e poto! up9í!ný1 @do pou*e opaku e hlas" iných1 @do ho oslavu e chválou a p9ito! ho po3ko*u e1 @d"& *!ění!e situaci v lidskC spole$nosti a obrátí!e v3eobecnC kli!a4 uvidí!e4 kdo bude stále 9íkat4 &e 8elký Zákon e dobrý a kdo *!ění ná*or.ěkte9í u$edníci 9ekliN E>eho se !á!e obávat1 Mo e tělo tu stále bude sedět4 i kd"& !i odseknou hlavu. 0hce!e pou*e to4 ab" ti u$edníci4 kte9í nepraktiku í kultivaci usilovně4 viděli svC nedostatk"4 ab" ti4 kte9í pou*e dou s proude!4 b"li *viditelnění4 odhalit t" kte9í skr"tě po3ko*u í Zákon a u!o&nit skute$ný! u$edník%! dosáhnout ?ovr3ení.ení to4 co se stalo4 *kou3kou charakteru u$edník% 8elkCho Zákona1 0o e kultivace1 @d"& v" 9eknete4 &e e to dobrC4 á 9eknu4 &e e to dobrC a ka&dý 9ekne4 &e e to dobrC4 ak !%&ete vidět srdce $lověka1 #ou*e v kritickC chvíli !%&e!e vidět eho srdce. Pi RonD*hi . . @d"& e v"u$ovaný Zákon tCto velikosti4 ak b" něco !ohlo být !i!o plán1 . #9esto&e pro to b"l" r%*nC d%vod"4 !ohlo něco po3kodit Zákon vá&ně i1 Ba co h%9e4 někte9í lidC ro*ví9ili problC!" ro*3i9ování! po!luv s e ich dC!onickou povahou4 akob" situace u& neb"la dost chaotická. 8elký Zákon pat9í ves!íru a proniká a& dol% do lidskC spole$nosti.kD o'(*.ic na to!to světě ne!%&e být slavnostně 3í4 velkolepě 3í a nádherně 3í. 8 to!to p9ípadě !usí být na ka&dCho praktiku ícího p9i kultivaci kladen" p9ísnC po&adavk". 8elký po$et u$edník% n"ní dosáhl nebo se ch"stá dosáhnout ?ovr3ení. @d"& nenechá ode ít ur$itC p9ipoutání4 !ohl b" se dokonce odvá&it *radit buddhu O !ohl b" to být !alý problC!1 .++6 >e. (a!o*9e !ě4 některC klí$ovC kontaktní osob" se obáva í o be*pe$nost 8elkCho Zákona4 a to e něco inCho.ěkterC vlád" takC o ně! 9íka í dobrC věci a toto e opakovanC ve9e ností.estane se takto na ednou v3echno p9ehledně asnC1 Od události s denníke! uan!ing a& po dne3ek4 ka&dý u$edník 8elkCho Zákona hrál ně akou HlohuN někte9í b"li ro*hodnuti se poctivě kultivovat4 někte9í psali be* výhrad H9ad%! kv%li pověsti 8elkCho Zákona4 někte9í !luvili o nespravedlnosti *p%sobnC ne*odpovědnou správou. .

0r*=e e .te4 &e !" dělá!e opravdovou kultiva$ní pra5iT Měli b"cho! opustit bě&nC lidskC starosti o reputaci4 *isk a cit". )s!e schopni u!o&nit na3i! praktiku ící! *ískat Zákon a dosáhnout #ravC Ovoce4 tak ako s!e schopni nau$it lidi4 ab" b"li ohleduplní ve spole$nosti O toto e dobrC pro stabilitu lidskC spole$nosti. 8elký Zákon ale není v"u$ovaný kv%li lidskC spole$nosti4 ale proto4 ab"ste dosáhli ?ovr3ení. Goto bude istě *asahovat do va3í práce pro 8elký Zákon. 2tíkáte ke !ně ve svC !"sli4 kd"& se problC!" stanou p9íli3 vá&ný!i na p9ekonání. Io*hodu ící! d%vode! e to4 &e v"4 ako koordináto9i a po!ocní koordináto9i center4 ste praktiku ící4 kte9í takC !a í p9ipoutání4 která nedoká&ete opustit4 a pot9ebu ete prost9edí4 ab"ste se ich *bavili. . Lle kd"& se ob eví ro*por" !e*i *odpovědný!i osoba!i4 pou&íváte vět3inou vý!luvu ako Enespolupracu e v práciF nebo Epracu i pro 8elký ZákonF4 ab"ste to odsunuli boke!4 na!ísto ab"ste v"u&ili tuto dobrou p9íle&itost na hledání uvnit9 a *lep3ení se. 8íte4 co si tehd" !"slí!1 . Lle *dá se4 &e !noho * těchto lidí !e*i sebou nav*á e! nev"chá*í dob9e4 tak&e e ich v*á e!ná spolupráce selhává.++6 K&.e!%&ete dosáhnout ?ovr3ení be* *lep3ení svCho charakteru en proto4 &e ste koordinátore! centra a pracu ete pro 8elký Zákon. *á9í . .6'. ?okonce i u$edník si !%&e uvědo!it4 &e si charakter *lep3u e v akC!koliv sporu O pro$ si to ted" nedoká&e uvědo!it . Gito vlivní lidC ne sou praktiku ící4 tak&e istě ne!ohou *astávat &ádná *odpovědná !ísta v na3e! E8elkC! ZákonuF O aJ u& $estnC nebo skute$nC. Ma í pod!ínk" spole$enskCho s"stC!u něco do $inění s va3í kultiva$ní pra5í1 ?osáhnout ?ovr3ení !%&ete pou*e4 kd"& ste opustili v3echna svá p9ipoutání a &ádná * nich ne*%stala. @d"& neopustí toto uva&ování4 istě nedosáhnou ?ovr3ení.!.e!ěli b"cho! se *apo ovat do politik". .evíte4 &e ro*por" !e*i *odpovědný!i osoba!i se! *a9ídil pro vás4 ab"ste se *lep3ili1 8" v3ak pou&íváte svo i práci pro 8elký Zákon na skrývání p9ipoutání4 v kterých ste se !ěli *lep3it4 ale ne*lep3ili ste se. @ro!ě v"konávání svC práce poctivě se praktiku ící nebude *a í!at o politiku nebo politickou !oc libovolnCho druhu4 inak v%bec není !ý! u$edníke!. Pi RonD*hi 7. Gaková e Aor!a na3í kultiva$ní pra5e 8elkCho Zákona.++6 Zo'0ov)' á oso/* 2e +*kD 0r*k+ik&2.ěkte9í u$edníci sou nespoko ení se spole$ností a politikou4 u$í se ná3 8elký Zákon s tí!to silný! p9ipoutání!4 kterC neopou3tě í. 2$edníci !o i4 ne*apo!e. ?okonce se pokou3e í v"u&ít ná3 8elký Zákon na vstup do politik" O $in *ro*ený * ne$estnC !"sli4 který *nesvěcu e buddhu a Zákon. .ebude!e se spolChat na &ádnC politickC síl" do!a nebo ve světě. srpna . #raktiku ící se ne!usí starat o *ále&itosti v lidskC! světě a u& v%bec ne se *apo ovat do politických bo %. 8e svých p9edná3kách se! opakovaně *d%ra*nil4 &e Aor!a lidskC spole$nosti4 be* ohledu na sociální a politický s"stC!4 e p9edur$ená a stanovená nebes". Goto vel!i poskvrnilo obra* 8elkCho Zákona v !"slích lidí.ení to4 ak s ná!i *achá*í spole$nost4 *kou3ení srdcí praktiku ících1 . 0o.i+ik* .+iv*č .3 PidC *odpovědní *a na3e asisten$ní centra v r%*ných oblastech sou ti4 co !ohou tvrdě pracovat pro 8elký Zákon be* stí&ností. #roto&e ste se ne*bavili svých p9ipoutání a ani ste se ne*lep3ili4 problC! se bude v budoucnu *novu opakovat.ěkte9í se !ě ptali E)e to proto4 &e tito lidC sou neschopní dělat svo i práci1F )á 9íká!4 &e takto b" to 9ekl světský $lověk.

2*ko 'i*3* + .koordinátor centra1 Lb"ste se *lep3ili4 va3e srdce !usí být dotknutC4 kd"& se ob eví problC!"4 inak to nep% de. @d"& se pou&i í na politiku v lidskC! světě4 e to ne vá&ně 3í poru3ení . 2$edníci4 kte9í praktiku í kultivaci ve Balun ?aAa4 nes!í *apo!enout4 &e Zákon ro*hodně není !o&nC brát ako ob"$e nC lidskC vědní odvětví4 nebo něco na studiu! pro !nich"4 ale &e e na skute$nC praktikování kultivace.+iv*č . *á9í . (vět3tí lidC tou&í po !oci4 p9esto&e sláva e velkou p9eká&kou na cestě k ?ovr3ení. @d"& to tak není4 budete po3ko*ovat Zákon.++6 9o 2e k&.++6 >e. #ro$ vá! 9íká!4 ab"ste studovali4 $etli a u$ili se na*pa!ěJ Zhuan Falun1 Lb" vedl va3i kultivaciT Gi4 co pou*e děla í cvi$ení a nestudu í Zákon4 v%bec ne sou u$edník" 8elkCho Zákona. *á9í . PidC p9estali skute$ně praktikovat4 ak to bývalo *a dob těchto ctihodných u$itel%4 a p9estali pou&ívat e ich u$ení ako návod na kultivaci O tito lidC na!ísto toho berou studiu! nábo&enských te5t% a u$enost *a kultiva$ní pra5i. #oto! to vede do inCho e5trC!u.Záko /&'e *v)k4 čis+. #roto&e ste elitou 8elkCho Zákona na Hrovni světských lidí4 ne!ohu vás nechat pou*e pracovat be* dosa&ení ?ovr3ení. 8 nábo&enství e kultivaci věnováno !noho po*ornosti a toto se na*ývá Ekultivace chování seF. 2r$itě usilu í o slávu a osobní *á e!. #ostupně *a$ali studovat buddhistickou Ailo*oAii a teorie Zákona. 8e skute$nosti toto není kultiva$ní pra5e4 ale pou*e ovládání po*e!ských *ru$ností. Goto e !o&nC na*vat skute$nou kultiva$ní pra5í.k. @d"& se vá! ve va3í kultivaci da9í4 bude se vá! da9it v ro*3i9ovaní Zákona ve va3e! okolí a u$edník%! se bude da9it lCpe v e ich kultivaci. 0r*=e: @d"& se !luví o kultiva$ní pra5i4 !no*í lidC si !"slí4 &e kultiva$ní pra5e e pou*e provádění ně akých cvi$ení4 se*ení v !editaci a nau$ení se ně akých *aklínadel4 kterC e poto! !ohou p9e!ěnit na boh" nebo buddh"4 nebo i! u!o&ní dosáhnout Gao. #roto&e cíle! nábo&enství e u$it lidi4 ab" b"li dob9í4 ab" se nakonec !ohli vrátit do svých nebeských rá %4 princip"4 kterC ká&í4 !usí být v"33í4 ne& t" v lidskC spole$nosti. #ráce pro 8elký Zákon e takC dobrou p9íle&itostí na *lep3ení va3eho charakteruT #ro$ se! tento $lánek napsal právě pro vás1 #roto&e ka&dý vá3 krok a ka&dá věta p9í!o ovliv. Pi RonD*hi 7. 0o tito ctihodní !ist9i v"u$ovali4 b"lo na vedení kultiva$ní pra5e. #ou*e kd"& studu ete Zákon4 kd"& kultivu ete svá srdce a !"sl a navíc pou&íváte cvi$ení ako prost9edek k dosa&ení ?ovr3ení4 skute$ně se od *ákladu !ěníte4 *lep3u ete si charakter a *v"3u ete si Hrove. #o*dě i si následovníci p9ipo!enuli e ich slova4 vlo&ili e do knih a na*vali e posvátnC knih". #opravdě 9e$eno4 kd"& b"li na to!to světě Buddha Šák a!uni4 )e&í3 a PaoQcX4 neb"l" &ádnC posvátnC knih" O b"la pou*e skute$ná kultivace. Gito lidC se istě postupně stanou p9edstaviteli 3patnCho nábo&enství..ábo&enství ne!%&e být s!ícháno s politikou4 inak budou eho p9edstavitelC nutně *a!ěstnaní světský!i problC!".u e u$edník". Goto e lekce * historie. (lov" se akob" budou do&adovat toho4 ab" lidC b"li dob9í a vrátili se do $istC *e!ě4 ale v srdci sou sa!C *lo a pokr"tectví. Pi RonD*hi 6. Mnich nebo epti3ka se pokou3í usilovně od9íkávat posvátnC knih" a pova&u e osobní *nalost posvátnC knih" *a prost9edek k dosa&ení ?ovr3ení.

@d"& se budete *lep3ovat tí!to *p%sobe!4 to4 co budete dělat s $istý! srdce!4 bude to ne lep3í a ne svatě 3í. Pi RonD*hi +. Zkou3k"4 který!i toti& !usíte pro ít4 sou ur$enC na odstranění va3í dC!onickC povah". GakovCto nábo&enství ur$itě bude pou&itC vládou na *apo ení se do násilí a *ahá ení nábo&enských válek4 a tí! se stane 3patný! nábo&enství!4 kterC po3ko*u e lidstvo. . . 8&d"J va3e *lep3ení e ne d%le&itě 3í. Pi RonD*hi 7. (kute$ně se kultivu te a sta. Za prvC4 !%&e to lehce po*!ěnit nábo&enskC nauk" a o!e*it e na teorie bě&nC lidskC spole$nosti.e!ohl se! vá! u& asně i v"světlit otá*ku o buddhovskC a dC!onickC pova*e. 8elký Zákon !%&e *lep3it lidskC srdce a tí! upevnit spole$nost.++6 .ep9i atelná e taktC& e5istence Ecelonárodního nábo&enstvíF. Balun ?aAa není nábo&enství4 ale budoucí Denerace ho budou *a nábo&enství pova&ovat.ikd" a v &ádnC! p9ípadě nes!í být 8elký Zákon pou&itý v budoucnosti na ně akC politickC cíle..te se dobrý!i. . . 2dr&u te 8elký Zákon $istý4 ne*!ěněný a neporu3itelný ako dia!ant a poto! bude e5istovat nav&d". Za druhC4 nábo&enství se lehce !%&e stát politický! nástro e!4 který poskvrní obra* Buddhova Zákona. Znovu a *novu ste v3ak pou&ívali r%*nC vý!luv" nebo sá! 8elký Zákon4 ab"ste i skr"li4 a selhali ste p9i *lep3ovaní svCho charakteru4 p9i$e!& ste opakovaně pro!e3kali p9íle&itosti. *á9í . Lle 8elký Zákon se v &ádnC! p9ípadě nev"u$u e4 ab" udr&oval věci lidskC spole$nosti.. )ak b" bohovC a buddhovC !ohli být hnáni lidský!i p9ipoutání!i4 ab" se *apletli do 3pinavých politických *ále&itostí a bo e o !oc v lidskC spole$nosti1 Goto dělá lidská b"tost4 kd"& e hnána svo í dC!onickou povahou. . *á9í .ikd" nikoho nenuJte *H$astnit se kultiva$ní pra5e. 2vědo!u ete si4 &e pokud ste praktiku ící4 pou&i i v3echn" problC!" nebo nep9í e!nosti4 se který!i se st9etnete v akC!koliv prost9edí a *a akýchkoliv okolností O to se týká i práce pro 8elký Zákon4 be* ohledu na to4 *a akC dobrC nebo svatC e pova&u ete O ab"ch odstranil va3e p9ipoutání a v"nesl na světlo va3i dC!onickou povahu4 ab" !ohla být odstraněna. Za t9etí4 vedoucí p9edstavitelC nábo&enství se stanou politik"4 co& *p%sobí Hpadek nábo&enství4 $í!& se * něho stane 3patnC nábo&enství. @ultivace 8elkCho Zákona e v&d" dobrovolná. 2$edníci4 pa!atu te si4 &e be* ohledu na to4 kolik tlaku !%&e být v budoucnosti od politických a iných sil4 8elký Zákon nes!í být nikd" pou&itý politický!i sila!i. M%&e e5istovat velkC !no&ství lidí u$ících se 8elký Zákon4 ale není dovoleno obrátit v3echn" ob$an" národa na p9ívr&ence a p9inutit ka&dCho *H$astnit se ednotných $inností kultiva$ní pra5e.++6 D*.nebeských princip%.ikd" se nepleJte do politik"4 ani ne*asahu te do státních *ále&itostí. 0íle! eho v"u$ování e posk"tnout lide! vedení p9i kultivaci4 a ne *alo&it nábo&enství. 0oroz&3) .

Goto nikd" ne!%&e pro!ěnit va3i lidskou povahu na buddhovskou povahu. .ěkte9í * nich *e!9eli p9esně proto4 &e dělali takovCto věci.S. B"lo b" to v po9ádku4 kd"b" se to týkalo věcí bě&nC lidskC spole$nosti4 ale toto není věc bě&ných lidíT Zákon není v"u$ovaný va3e!u národu.e!"slete si4 &e vá3 u$itel vá! !%&e něco udělat.e!%&ete se !nou stále po$ítat4 &e *a vás odstraní! kar!u4 kd"& nedoká&ete skute$ně pokro$it v pochopení Zákona a v"stoupit nad lidskC chápání a ná*or".ěkte9í lidC si v3ak ednodu3e neuvědo!u í4 &e b" si toho !ěli vá&it. )sou takoví4 kte9í dokonce chtě í po*!ěnit Zákon nebo cvi$ení4 ab" * toho udělali něco4 co pat9í i!4 e ich spole$enství nebo národu.. 8a3e *p%sob" !"3lení4 chápání a u*návání !ne a 8elkCho Zákona sou výsledke! !"3lení světských lidí. . .. Gakovýchto ponau$ení e v historii p9íli3 !noho. @d"& nechcete *!ěnit sv% lidský stav a nedoká&ete racionálně pokro$it k pravC!u pochopení 8elkCho Zákona4 *!e3káte 3anci.ikd" nev"tvá9e te 3patnC !"3lenk" en kv%li svý! p9ipoutání! k bě&nC lidskC spole$nostiT Goto e !i!o9ádně nebe*pe$nCT 8ěděli ste4 &e v posledních letech někte9í studenti náhle *e!9eli1 . Z%stáva í na Hrovni pochopení !ne a 8elkCho Zákona po!ocí svých pocit%. 2& sou to $t"9i rok"4 kd" se! *a$al v"u$ovat 8elký Zákon. )e dokonce *b"te$nC hledat ochranu u iných buddh%4 ta% a boh%4 proto&e ti nebudou chránit někoho4 kdo po3ko*u e Zákon. L v" *!ěníte takto velký Zákon. )e tě&kC praktikovat kultivaci4 e ale vel!i lehkC spadnout dol%. )ak!ile se sní&íte na Hrove. )e odev*dávaný lide! proto4 ab" b"li spaseni. . Goto se nestalo *a !iliard" rok%T . . dosa&ení *v"3u e vel!i po!alu. 3o6 D 0?iv. světskCho $lověka4 nikdo vás nebude chránit a dC!oni p9i dou4 ab" vás p9ipravili o &ivot.avíc4 dC!oni vás takC neu3et9íT #roto&e praktiku ete kultivaci ve spravedlivC! Zákonu4 unikli ste kar!ě4 kterou ste dlu&ili ve va3ich !inulých &ivotech.k.a!ísto toho se spolCháte na !ou sílu a v"u&íváte silnC vně 3í Aaktor"./. @d"& ka&dý * vás ro*u!í Zákonu * hloubk" srdce4 bude to skute$ně pro ev Zákona4 eho& síla ne*ná hranic O *novuob evení se !ocnCho Buddhova Zákona v lidskC! světěT Pi RonD*hi . .Záko si ik'4 e .*s+@ov*+ 2$edníci !o iT Opakovaně se! !luvil4 &e u& v odev*dání 8elkCho Zákona lide! se pro evu e ne v"33í !ilosrdenství k ni!. #ou*e poto!4 co $lověk spadne dol% *a$ne litovat4 ale poto! e u& p9íli3 po*dě. #9e!ý3le te o to!T M"slíte si4 &e e to dobrC kv%li va3i! *á !%!4 ke který! ste p9ipoutaní4 nebo kv%li *á !%! národa a podobně O toto e !"3lení světskCho $lověka.ovat Zákon. *á9í .avíc4 va3e kar!a takC bude navrácená va3e!u tělu. @d"& $lověk nepro de ně akou *kou3kou nebo se ne!%&e *bavit silnCho lidskCho p9ipoutání4 !%&e se obrátit nebo p9e ít na opa$nou stranu.1 M en eho !alá *!ěna e u& kolosální h9ích. . Lle to4 co vás u$í!4 ve skute$nosti p9esahu e *a světskC lidi k racionální!u4 skute$nC!u pochopení 8elkCho ZákonaT #9i praktikovaní kultivace v" sa!i neděláte skute$ný a pevný pokrok4 který b" *p%sobil velkC4 *ásadní *!ěn" v nitru. Měli b"ste vědět4 &e e !no&ství strá&ních boh% Zákona na r%*ných Hrovních4 e ich& povinností e ochra. 2 některých u$edník% se charakter a Hrove. Goto e 8elký Zákon ves!íru4 ne *ákladně 3í Buddh%v Zákon. @d"& ne*!ěníte lidskou loDiku4 kterou ste si ako svět3tí lidC v"tvo9ili hluboko v sobě *a tisíce rok%4 nebudete schopni uniknout * tCto povrchovC lidskC schránk" a dosáhnout ?ovr3ení.++6 >e.ov* v*rová . )sou !i vdě$ní *a *!ěnu v e ich tělech a *a ob evení se nadp9iro*ených schopností O toto e !"3lení světskCho $lověka.

.++6 . )ak lidC dýcha í4 vdechu í velkC !no&ství kar!"4 vir" a edovatC pl"n". Mno*í * nich se br*" stanou Osvícený!i4 co& b"lo p9edtí! !i!o p9edstavu praktiku ících.avíc4 kar!a a vir" sou v3ude ve spole$nosti světských lidí4 e tu i !noho iných *lých věcí ve v*duchu4 ne*ná!ých lidský! b"toste!. ?oba kultivování dva rok"4 kterou se! v*po!ínal4 b"la pro t"to u$edník".avíc4 lidC b" si v"vinuli r%*ná drobná lidská pochopení a !"3lenk"4 kd"b" viděli t"to věci4 pracu íce s ni!i se svý! lidský! p9ipoutání! k nad3ení O osvícenC osob" toto ne!ohou snCst. Ma í r%*ný věk a nev"pada í odli3ně od světských lidí. Gak&e ací sou1 Goto se sna&í * istit u$edníci4 kte9í sou k tCto věci p9ipoutaní. 8 sou$asnosti někte9í u$edníci4 kte9í se stara í o p9íli3 !noho iných věcí4 ne& ab" pilně praktikovali kultivaci4 v3ude hleda í lidi4 kte9í se stali osvícený!i a tak dále. #ro$ se dívat na inC1 #opravdě 9e$eno4 tito lidC4 kte9í sou osvícení4 sou $asto u$edníci4 kte9í se neuka*u í4 ale kte9í se potichu a skute$ně kultivu í. @ar!a v sou$asnC lidskC spole$nosti @once *pusto3ení e obrovská. Měli b"ste *a!ě9it svo i !"sl na usilovnou a skute$nou kultivaci a d9íve dosáhnout ?ovr3ení. )ak b" neuvá&eně !ohli dovolit lide!4 ab" o nich věděli1 )ak b" lidC !ohli vědět o Budd*ích1 @d"& e v3ude hledáte4 va3e p9ipoutání4 soutě&ivost4 *vědavost4 touha uká*at se a dotíravost4 spolu s p9ipoutání! k tou*e budou p9eká&kou v u$edníkově klidnC kultivaci.epokou3e te se *hodnotit4 *da se tento $lověk *dá být osvícený nebo *da v"padá ak někdo4 kdo dosáhl ?ovr3ení. ?ouAá!4 &e ka&dý si *achová klidnou !"sl a bude v"trvale dělat pokrok. Mohou i nará* vní!at ne !en3í aktivit" !"sli tisíc% lidí. Pi RonD*hi 66. Oni toto v3echno !ohou asně vidět. *á9í . . 8 na3e! 8elkC! Zákonu se to na*ývá Ode!$ení DonDu4 co& *na$í4 &e $lověk dosáhl ?ovr3ení po!ocí kultivaceK dokon$il celou dráhu kultivace a ch"stá se ode ít do nebeskCho rá e. 8 akC! stavu se nachá*í $lověk poto!4 co dosáhl Osvícení1 >lověk4 který uspěl v kultivaci buddhovství4 se stane buddhou4 $lověk4 který uspěl v kultivaci bWdhisattvovství4 se stane bWdhisattvou4 $lověk4 který uspěl v kultivaci arhatství4 se stane arhate!4 ten4 kdo kultivu e Gao4 dosáhne Gao a kdo uspěl v kultivaci bo&stva4 u& bude bohe!. )e to pro ně skute$ně vel!i tě&kC *%stat v to!to bě&nC! lidskC! světě. *á9í . . #ro světskC lidi e slo&itC pochopit pravý s!"sl a vnit9ní vý*na! bo&ských sil Buddhova Zákona.: Osvícení e takC na*ývanC #robu*ení !oudrosti. #9esto&e !a í v3echn" bo&skC síl" a druh" p9e!ěn4 !"slí si4 &e lidskC b"tosti ve skute$nosti v"pada í ako !alC4 ní*kC b"tosti4 kterC si ne*aslou&í4 ab" se i! t"to věci uká*al". Lle takový &ivot !e*i světský!i lid!i e pro ně tě&ký.Pi RonD*hi 66. Lle v3ichni na3i u$edníci 8elkCho Zákona skute$ně udělali prudký pokrok ve skute$nC kultivaci.!e . )e vel!i pravděpodobnC4 &e nep9itahu í !noho po*ornosti. Budu p9i í!at a v"prová*et ka&dCho4 kd"& dosáhne ?ovr3ení. #9e!ý3le te o to!4 v3ichniN OsvícenC osob" sou u& buddhovC a !a í v3echno4 co b" buddha !ěl !ít.++6 v BanDkoku 9o 2e osv. #roto&e po dosa&ení ?ovr3ení některC osvícenC osob" stále !a í ně akou práci ve spole$nosti světských lidí nebo p9ání4 kterC chtě í splnit4 pot9ebu í &ít !e*i světský!i lid!i po ur$itý $as. 8íte4 ak to oni pro&íva í1 @a&dý *á!ěrný lidský krok nebo !"3lenka e i! nep9í e!náT #roto&e někte9í u$edníci p9i3li * vel!i v"sokých Hrovní4 ab" *ískali Zákon4 stanou se Osvícený!i vel!i br*". #roto&e sou p9íli3 daleko od sACr" uva&ování světských lidí4 sou schopni asně * istit v3echn" 3patnC !"3lenk" v !"slích světských lidí4 v$etně e ich silných p9ipoutání4 sobeckosti4 3pinavostí a !achinací v%$i ostatní!.

Pi RonD*hi 6'. Zákon" a princip" ves!íru se *novu ob eví v lidskC! světě.++6 80*'ek ŠpatnC chování duchovenstva Hplně poru3u e slib" $istot"4 kterC slo&ili4 a dělá Bo&í pově9ení nehodný! ani *a halí94 a ohro!u e lidstvo i boh". 9í na . )ak se toto opaku e po ně aký $as4 ne*%stane &ádný prostor a u& ne!ohou na ít &ádnou cestu ven4 ani ne!ohou vidět pravdu *pod u*av9enCho prostoru.u e &ivot". PidC *a$ína í trpět v3í! tí!4 co si pro sebe v"tvo9ili. .i's+v* Iealita *ná!á lide! e ilu*e v"tvo9ená e ich nevědo!ý! pohlede! na historický vývo a e!pirickou vědu. 8a&te si tohoT Buddh%v Zákon e p9í!o p9ed vá!i. PidC v3ak neu!ě í na ít p9í$in" ve svC vlastní pova*e. 8es!ír dává lide! dal3í p9íle&itost4 p9i$e!& dovolu e !ocnC!u Buddhovu Zákonu *novu odhalit skute$nou pravdu o ves!íru lidskC!u světu4 s!ýt v3echnu 3pínu a nevědo!ost a pou&ít lidský a*"k na opětovnC *ískání svCho lesku a nádher". Goto e kone$ný *p%sob4 který! ves!ír odstra. Goto e ne vět3í ponau$ení * historie. Zkla!ání *p%sobilo4 &e lidC stále !Cně vě9ili v nábo&enství4 a nakonec Hplně *tratili svo i víru v Boha4 a tak pácha í be* výhrad v3echn" druh" *lých skutk%. . *á9í .avíc4 skute$ná realita !usí p9inCst novou vědu a novC pochopení. 8 d%sledku toho si lidC nikd" neuvědo!í4 &e v3echna tak*vaná E9e3eníF4 která pro sebe v"tvá9e í4 e ve skute$nosti u*avíra í4 tak&e poto! e 9e3ení e3tě !Cně4 a novC problC!"4 kterC v*nika í4 sou e3tě hor3í. v /&''(ovskD 0ov*ze Běhe! v"u$ování Zákona se! !nohokrát v*po!něl4 &e ob evení se píse! v Šák a!uniho buddhis!u a běhe! Období konce Zákona b"lo *p%sobeno hlavně tí!4 &e někte9í lidC p9idali do Zákona svá vlastní slova a pochopení. Be*po$et sociálních problC!% r%*ných druh% se ob evu e ve světě a v3ude $íha í kri*e.ěkte9í u$edníci i p9es to ednodu3e od!íta í opustit svá bě&ná lidská p9ipoutání.++6 Neo0o3e &+. Goto se dnes ro*vinulo do takCho ro*sahu4 &e se stali Hplně *ka&ený!i lid!i4 kte9í pro evu í dC!onickC chování4 a toto *p%sobilo4 &e v3ichni bohovC Hplně *tratili svo i d%věru v $lověka.P?e+vá?e ./. Pidská sobeckost4 lako!ství4 hloupost a nevědo!ost sou poprotkávanC s dobrotou vlastní lidskC pova*e a lidC si nevědo!ě v"tvá9e í v3echno to4 co budou !uset sná3et. #oto! s velkou ná!ahou lidC na dou H*kou 3kvíru a uděla í dal3í opat9ení4 $í!& opět u*av9ou tento !ali$ký prostor. Zneu&iti svo í dC!onickou povahou pro evu ící se v p9ipoutání uká*at svo i vý9e$nost a literární talent4 nevědo!ě po3ko*u í Buddh%v . Pi RonD*hi . Goto v sou$asnosti ro*kládá spole$nost. Goto e eden * hlavních d%vod%4 pro$ se bohovC u& nestara í o lidskC b"tosti. #o poklesu !orálk"4 lidC ne sou schopni vidět4 &e *lC lidskC srdce e edovatý! ko9ene! sociálních problC!%4 tak&e se v&d" blá*nivě sna&í na ít 9e3ení ve spole$enských opat9eních. ?obrosrde$ní lidC e pova&ovali *a edinC lidi4 na kterC se !ohou spolehnout ohledně spasení. .ení to pravdivý pro ev velkC realit" ve ves!íru. . #án buddh%4 kterCho !ilosrdenství e nes!írnC4 ponechal Buddh%v Zákon lidský! b"toste!.

ení to p9idávání ně$eho lidskCho do 8elkCho Zákona1 Minulý rok4 potC kd"& asisten$ní centru! v #ekinDu 3í9ilo $t"9i Ará*e4 se! speciálně kv%li to!u napsal $lánek EOpravaF. Hnora . #roto b" v3echn" $innosti !ěl" být orDani*ovanC podle !ístních pod!ínek a situace u$edník%4 na!ísto toho4 ab" b"l" pevně stanovenC. @onAerence na vý!ěnu *ku3eností sou ur$enC na *lep3ování u$edník% a *viditel. 8 kultivaci b"ste !ěli 9íkat věci tak4 ak e á 9íká!.ování 8elkCho Zákona4 a ne na *ve9e . .u e nebo pou&ívá.eděle te nic4 co á nedělá!4 a nepou&íve te nic4 co á nepou&ívá!. #9i3el $as ab"ch udělal několik po*ná!ek k sou$asný! !etodá! práce pou&ívaných koordinátor" asisten$ních center v r%*ných oblastech.eu$il se! vás pou*e 8elký Zákon4 nechal se! vá! takC !o e *p%sob". @ultiva$ní pra5e e posvátná4 a není to něco ako sebekritika nebo pokání světskCho $lověka. Zp%sobili b"ste tí! vá&nC4 neDativní následk"4 po3ko*u íce pověst 8elkCho Zákona. ?áve te po*orT . Gak&e od tCto chvíle4 cokoliv děláte nebo 9eknete4 !usíte brát ohled na druhC4 nebo dokonce na budoucí Denerace.7. Mělo b" vá! být asnC4 co b"ste !ěli dělat a co b"ste dělat ne!ěli. @d"& $lověk sá! nestudu e dob9e Zákon4 neodvede dobrou práci. . . @onAerence v"!ě. Goto Hplně *!ěnilo obsah kultiva$ní pra5e. >asto 9íkává!4 &e kd"& edinC4 co $lověk chce4 e blaho ostatních4 a kd"& e to be* ne !en3í osobní !otivace nebo osobního pochopení4 to co 9ekne4 pohne poslucha$e k sl*á!. Pi RonD*hi . Goto e vá&ná kultiva$ní pra5e.ování *ku3eností orDani*ovanC asisten$ní!i centr" v r%*ných reDionech b" se nikd" ne!ěl" *!ěnit na konAerence sebekritik". )sou na ro*!louvání o to!4 ak provádět kultiva$ní pra5i 8elkCho Zákona4 ne na v"lCvání tak*vanC . )e správnC reali*ovat po&adavk" 8ý*ku!nC spole$nosti4 ale !ěli b"ste dávat po*or na to4 ak to děláte.evědo!á *!ěna Buddhova Zákona e takC eho po3ko*ování!T GakC vá! chci 9íci4 &e va3e povaha v !inulosti b"la ve skute$nosti *alo&ená na eDois!u a sobectví.ěkte9í lidC to nedávno na*vali Ev"lCvání 3pinavC vod"F4 kd"& u$edníci po prohloubení svCho pochopení v kultivaci4 !luví o svých !inulých nedostatcích p9i vý!ěně *ku3eností. ?okonce studiu! 8elkCho Zákona e dobrovolnC4 ne!luvíc o orDani*a$ních $innostechT #opravdě 9e$eno4 $lověk4 který !á na starosti centru!4 e v prvC! 9adě v%dce v studiu Zákona. (tare te se o vě$nou pevnost 8elkCho Zákona. Od tCto chvíle4 cokoliv děláte4 !ěli b"ste ne prve brát ohled na druhC4 ab"ste dosáhli pravC osvícení se k nesobeckosti a altruis!u.e!ěli b"ste nedbale p9ev*ít Ará*i4 kterou ka&dý *!i.ování kultiva$ních *ku3eností b" se nikd" ne!ěl" *!ěnit na výstavní konAerence na uka*ování te!nC stránk" spole$nosti a e3tě !Cně b"ste !ěli nutit u$edník"4 ab" odhalili nedostatk"4 kterC !ěli a ch"b"4 kterC udělali4 kd"& b"li světský!i lid!i.Zákon. Mělo b" se to brát vá&ně. 0okoliv inCho ne& t"to dva bod" ne!á s!"sl. (a!o*9e !ě4 &e sou e3tě v oběhu ně akC dal3í nesprávnC Ará*e. Měli b"ste o to! p9e!ý3letN @d"& se edno slovo p9idá dnes a dal3í po*ít9í4 po ur$itC době dal3í Denerace u$edník% nebude schopna ro*li3it4 koho sou to slova a 8elký Zákon bude postupně *!ěněný. @d"& pracu ete4 vá3 tWn hlasu4 va3e dobrosrde$nost a va3e arDu!ent" !ohou *!ěnit lidskC srdce4 *atí!co p9íka*" ne!ohouT @d"& dru*í ne sou p9esvěd$eni hluboko v nitru4 ale p9i*p%sobí se pou*e na povrchu4 budou se stále chovat podle vlastní v%le4 kd"& v okolí není nikdo4 kdo b" e viděl. Musí vá! být asnC4 &e Aor!a kultiva$ní pra5e4 kterou vá! *anechává!4 nes!í být nikd" *!ěněna. GakovCto slavnostní konAerence ?aAa v"!ě.++7 7*s á 34s. 2$edníciT . . @a&dá práce pro 8elký Zákon e ur$ená pro lidi4 ab" *ískali Zákon a pro u$edník"4 ab" se *lep3ovali.ování toho4 ak 3patní b"li kd"si na3i u$edníci.

avrhu i4 ab" ka&dý u$edník hned na !ístě *ni$il v3echno4 co se! ve9e ně nev"dal4 ale co e v oběhu be* povolení4 akoN MC pro ev"4 kterC v"3l" v 0henDde <E>chenDQteF=4 věci o nadp9iro*ených schopnostech4 kterC ro*ebíral praktiku ící * #ekinDu4 pro ev koordinátora asisten$ního centra v ?aliane <EGaQlieneF=4 esk"nní p9íběh od koordinátora asisten$ního centra v ^ui*hou <E@ue Q$ouF= a inC pro ev"4 ne!luvíc o pro evech vedoucích center v iných reDionechK to4 co 9ekli u$edníci potC4 co !ě uviděli4 pro ev vedoucích p9edstavitel% 8ý*ku!nC spole$nosti 8elkCho Zákona a tak dále4 v$etně te5t%4 nahrávek4 videoka*et a tak dále4 kterC b"l" p9epsanC * !ých pro ev% be* dovolení. Od tCto chvíle b" nikdo ne!ěl nahrávat na videoka*etu nebo na ka*etu !o e pro ev"4 pro ev" p9edstavitel% r%*ných reDion% nebo u$edník%4 a t"to nes!í být p9epsanC do te5tovC Aor!" ani ne!ohou být ro*3i9ován" !e*i lid!i. Lle pro$ e na3i u$edníci nedoká&ou ro*e*nat1 . Okolnosti na *lep3ení va3eho charakteru se ob evu í v3ude ve va3í práci. Pi RonD*hi .7. 8í!4 &e několik * vás *9ídka $te knih" nebo studu e Zákon4 ani se ne*kou!áte podle několika $lánk%4 kterC se! napsal a v" e na*ýváte inD\en". #odvádě í a blaAu í4 v"u&íva í 8elký Zákon na *neu&ívání laskavC povah" u$edník%.e!ěli b"ste pou*e dělat svo i práci4 ale takC dosáhnout ?ovr3ení.ování *ku3eností pro u$edník" 8elkCho Zákona ke studiu Zákona a aktivit orDani*ovaných hlavní!i asisten$ní!i centr" s potvr*ení! 8ý*ku!nC spole$nosti4 v3echno co nepat9í k 8elkC!u Zákonu4 ale e ro*3i9ováno v rá!ci 8elkCho Zákona4 po3ko*u e 8elký Zákon. 0o sou inD\en"1 )sou to ednodu3e $lánk"4 kterC e nutno $asto $íst. 83echn" t"to !usí být hned *ni$enC a ne!ohou být uchovávanC be* ohledu na vý!luv".G'er Lb" e3tě více lidí !ohlo praktikovat kultivaci4 8elký Zákon !á v sou$asnosti hlavně Aor!u kultiva$ní pra5e ve spole$nosti světských lidí. Mě te na pa!ětiN @ro!ě konAerencí v"!ě. #ou*e !ni3i a epti3k" !usí putovat.'. Goto není problC! &ádnCho konkrCtního $lověka4 ani tu tí! nekriti*u i &ádnou konkrCtní osobu4 ale e to náprava 8elkCho Zákona. $ervna . #raktiku ící se *ocelu í ve svC práci a dal3ích prost9edích světských lidí. . Pi RonD*hi .ěkte9í lidC v3ak n"ní cestu í po celC *e!i a na*ýva í se u$edník" 8elkCho Zákona. 0o e Eochrana 8elkCho ZákonaF1 Goto e ne Hplně 3í ochrana 8elkCho Zákona a *kou3ka4 *da doká&ete následovat to4 co vá! 9íká! a *da ste skute$ně !ý!i u$edník"T ?ovolte !i *novu ka&dC!u 9íci4 &e Zákon4 který u$il Buddha Šák a!uni4 b"l takC *ni$en tí!to *p%sobe!. 8e skute$nosti4 8elký Zákon takC obohacu e va3e pochopení a v"tvá9í elitu 8elkCho Zákona. #obýva í be*d%vodně v do!ech u$edník% 8elkCho Zákona4 p9i$e!& edí4 pi í4 berou a &áda í si věci. >tete e1 @d"& budete více studovat Zákon4 nebudete dělat práci 3patně. #ouka*u i na va3e nedostatk"4 ab" se 8elký Zákon v"ví el *dravě 3í! *p%sobe!4 s !Cně problC!". $ervna . Goto e ponau$ení * historie.E3pinavC vod"FT #ráce4 kterou děláte pro 8elký Zákon4 není nepodstatná pro va3i kultiva$ní pra5i.++74 v RonDkonDu N*v6'4 si 0*3*+&2+e Lsociace ?aAaN . .++7 T)6k.

. ?okonce popisu í vý*na! některých vět * 8elkCho Zákona nebo v"světlu í 8elký Zákon4 p9i$e!& e ich těla v"*a9u í na student" $ernou kar!u a !ateriál p9ipoutání. 8 některých reDionech !á!e na *odpovědných po*icích lidi4 kte9í ne$tou knih" a nestudu í Zákon.'.u í tisíce lidí. Be* toho4 ab" !o e Gěla Zákona dělala t"to věci4 i ochrana *odpovědných lidí b" !ohla být en tě&ce *aru$ena4 ani ne!luvě o 3í9ení Zákona. )ak !%&e být takový $lověk na *odpovědnC po*ici1 M"slí!4 &e pro takovC lidi e lep3í dobrovolně se stát ob"$e ný!i u$edník" a skute$ně praktikovat kultivaci po ně aký $as klidně O e to dobrC i pro 8elký Zákon i pro ně. Be* toho4 ab"ste !ě poslouchali a následovali po&adavk" 8elkCho Zákona4 ak b"ste !ohli být !ý!i u$edník"1 . #opravdě 9e$eno4 v3echno e *ahrnutC v Zákonu.#raktikování kultivace e kultivování sebe sa!Cho.a dou se i takoví4 kte9í s cíle! udr&et si poslu3nost u$edník%4 pou&íva í $asto ve svých pro evech slova ako E8e !Cnu 2$itele Pi4 se! á. B"la takC osoba4 která pochopila !% kritický dopis pro ni opa$ný! *p%sobe!. )sou takC lidC4 kte9í *vou ednotlivce4 ab" udělali pro ev4 $í!& po3ko*u í a *asahu í do kultivace u$edník%. Gak&e nepo3ko*u í tito lidC Zákon1 )e to !i!o9ádně slo&itC asně ur$it hlavně pro t"4 kte9í se právě *a$ali Zákon u$it. #ro$ více ne$íst knih"1 . 2dělala * něho kopie a ro*3i9ovala e4 ab" se uká*ala4 be* toho ab" si uvědo!ila svo i ch"bu. -spěch eho práce e pou*e pro eve! !e*i světský!i lid!i. @d"& va3e !"sl není v klidu4 studiu! Zákona není H$innC. #ou*e to někte9í u$edníci nevědí4 nebo si toho ne sou vědo!i. . #roto b"ste stále o sobě ne!ěli !ít p9íli3 v"sokC !ínění. )sou taktC& lidC4 kte9í p9edná3e í tak*vanC Epro ev"F na konAerencích4 na kterých se *H$ast.++7 . )e to !ocná síla 8elkCho Zákona sa!Cho a ur$itých uspo9ádání udělaných !ý!i Gěl" Zákona4 co u!o&. 83echno4 co 9íka í4 e o nich. 2$edníkova kultivace e s"ste!atick" uspo9ádaná !ý!i Gěl" Zákona. 8e 8elkC! Zákonu nee5istu e sláva4 sobeckost4 oAiciální titul"4 e pou*e kultiva$ní pra5e. . )ak b" se va3e slova !ohla stát !ý!i slov"1 Mo e slova sou Zákon.e de to proti 8elkC!u Zákonu1 @d"& to není $in po3ko*u ící 8elký Zákon4 co to e1 2$edníci !o i4 ne!ěli b"ste si být stále nevědo!í těchto věcí4 a& dokud na ně nepouká&i. #ro$ o to! nep9e!ý3líte1 Goto e hlavně pro lidi4 kte9í se *aobíra í hostování! a po*vali lidi4 ab" t"to věci dělali4 proto&e !ohli *p%sobit neh!atatelnou 3kodu u$edník%! 8elkCho Zákona4 a u& ne ste kvaliAikovaní na vedení u$edník% 8elkCho Zákona. Mohla b" va3e slova být Zákon1 2$edníci !o iT . . Pi RonD*hi . 8"hla3ovalaN E2$itel !i dokonce napsal. )e *9e !C4 &e e v"ru3u í dC!oni4 a p9ece se nechtě í osvobodit od e ich kontrol"1 ?okonce i nový u$edník si to !%&e uvědo!it.u e lide! *ískat Zákon a 3í9it Zákon. )asně se! 9ekl v Zhuan Falunu4 &e toto e *aká*anC.F a tak dále.ikdo !ě ne!%&e repre*entovat.F ..avíc v"hla3u í4 &e e ro*bolí hlava4 kd"koliv $tou Zákon. PidC takC v některých reDionech *orDani*ovali tak*vanC E(kupin" ká&ící ZákonF be* povolení4 oká*ale se chova íce !e*i u$edník" a podvádě íce v3ude lidi. #ro$ tito lidC nerespektu í !o e slova a poh"bu í se po celC *e!i1 #ro$ tito lidC edí4 berou a &áda í si věci u$edník%4 a 9íka í i!4 &e sou to e ich vlastní p9ipoutání4 kterC !a í opustit1 )e to to4 co se! e u$il1 Ba co více4 někte9í *%stáva í v u$edníkově do!ě po několik !ěsíc%. #9e!ý3le te o to!N #ro$ tito lidC neděla í skute$nou kultivaci potichu ve svých vlastních do!ovech1 (lo&itC prost9edí !%&e po!oci $lověku lCpe se kultivovat.ení to nápadnC *asahování a po3ko*ování u$edníkov" kultiva$ní pra5e1 M"slí!4 &e tito lidC !usí plně *aplatit *a to4 co snědli a v*ali podvode!. 8elký Zákon nedovolí4 ab" to b"lo inak. $ervna . Měli b"ste ho studovat s klidnou !"slí.avrhu i4 ab"ste b"li ne prve po ur$itou dobu ob"$e ný!i u$edník" a poto! pokra$ovali ve svC práci po v" asnění !"sli.avrhu i4 ab" si ka&dý v klidu desetkrát p9e$etl knihu E#odstata dal3ího pokrokuF4 kterou se! napsal a kterou v" na*ýváte inD\en" <pís!a=. @d"& se takováto věc p9ihodí *novu v budoucnosti4 !%&ete s touto osobou *achá*et ako s ob"$e ný! podvodníke! a ohlásit ho na policii4 proto&e tato osoba v &ádnC! p9ípadě není na3í! u$edníke!. Be* ohledu na to4 kolik práce udělal $lověk na *odpovědnC po*ici !e*i světský!i lid!i4 pracu e pro 8elký Zákon *e svC vlastní v%le..a povrchu se *dá4 &e tito u$edníci 3í9í 8elký Zákon4 ale ve skute$nosti děla í rekla!u sobě.

ikd" nes!íte deAinovat Zákon nebo ně akou eho $ást4 dokonce ani ednu větu. Gi4 kte9í *avádě í u$edník"4 b" !ěli být co ne d9íve v"!ěněni4 a ti co studu í 8elký Zákon dob9e4 b" !ěli být v"bráni4 ab" p9ev*ali *odpovědnost. Mnoho situací se lidský! a*"ke! popsat nedá. Go v"&adu e4 ab"ste běhe! krátkC dob" studovali Zákon do hloubk"4 ab" celC va3e chování a va3e *p%sob" *odpovídal" 8elkC!u Zákonu. 0o e viditelnC pro t"4 kte9í !ohou vidět4 sou pou*e pro ev" uká*anC i! na e ich p9íslu3ných ní*kých Hrovních4 oni ne sou schopni vidět věci na v"33ích Hrovních.ikd" b"ste ne!ěli dělat to4 co vá! nedovolu i dělat.'. @ $e!ukoliv ste se osvítili ve 8elkC! Zákonu4 není nic víc4 ne& drobná $ást princip% Zákona na ur$itC Hrovni v be*!e*ných principech Zákona. Gouha v"niknout spolu s p9ipoutání! k horlivosti býva í vel!i lehce *neu&it" dC!onickou $ástí va3í !"sli. #ro$ neposloucháte slova svCho 2$iteleN E)ediný! kritCrie! na ohodnocení u$enídkov" kultivace e eho charakter1F .. . ?ovolte !i 9íci4 &e ti4 co děla í takovCto v"hlá3ení4 !a í sa!i problC!.D*. )sou takC některC reDion"4 kde sou praktiku ící 8elkCho Zákona na *odpovědných po*icích noví. 8es!írnC di!en*e sou nes!írně slo&itC. 2& dávno se! 9ekl4 &e kritCrie! na ohodnocení u$edníka e pou*e eho charakter4 a nikd" nedovolí! něko!u4 kdo nedosáhl Osvícení nebo nedosáhl ?ovr3ení4 asně vidět skute$ný kultiva$ní stav !ých u$edník%. Mohou ti4 kterých G9etí oko e Hda ně otev9enC4 pochopit t"to slo&itC situace1 . Pi RonD*hi . @d"& to uděláte na ve9e nosti4 hned ak to v"slovíte4 v"tvo9íte h9í3nou kar!u. Rlavní asisten$ní centra v r%*ných reDionech !usí být takC opatrná p9i výběru lidí. @d"& *odpovědná osoba pou&i e takovouto osobu na pro*kou!ání iných u$edník%4 tento $lověk si v"tvo9í p9ipoutání k p9edvádění se. . . (a!otnC *kou!ání u$edník% 8elkCho Zákona b"lo nesprávnC. ?okonce i u$edník4 který dosáhl ?ovr3ení4 !%&e asně vidět pou*e to4 k $e!u se osvítil na svC -rovni ?ovr3ení4 ne!luvíc o $lověku4 který e3tě praktiku e kultivaci. $ervna . 83echno4 co tito lidC viděli4 e ve skute$nosti nepravC a kla!nC. 8e vá&ných p9ípadech !%&e být h9ích takový velký ako hora nebo obloha O ak b"ste se poto! !ohli kultivovat1 @d"& někdo po*!ění 8elký Zákon a v"tvo9í iný s"stC!4 eho h9ích bude tak velký4 &e nebude !ít hranic.ěkte9í lidC takC neuvá&eně v"hla3u í4 &e tato nebo ta!ta osoba e posednutá. 8elký Zákon !%&e napravit ves!ír4 tak&e Zákon !á istě !oc potla$it *lo4 odstranit .++7 Ko eč .ování vrstv" po vrstvě bude nekone$ná a vě$ná.avíc eho dC!onická povaha takC *p%sobí *asahování a po3ko*ení4 tak&e to4 co vidí4 bude p9e!ěněno eho $inností !"sli.evíte4 &e v3echn" di!en*e e5istu í sou$asně na to!tC& !ístě1 Vi ící b"tosti v ně akC di!en*i se !ohou p9ekrývat s lidský!i těl" a vel!i se podoba í na poseda ící duch" <Auti=1 Lv3ak e5istu í v iných di!en*ích a ne!a í nic do $inění s lid!i. @d"& &ivot splácí takovouto 3patnou kar!u4 bolest * e ího odstra. 8 poslední době b"lo !noho nových u$edník%4 kte9í e3tě ne*ískali hlub3í pochopení po&adavk% 8elkCho Zákona. 8 poslední době se v některých asisten$ních centrech ptali těch4 e ich& G9etí oko e Hda ně otev9enC4 ab" pro*kou!ali kultivaci u$edník%.3 o!e@ová . 0oz á3k* ke kri+Dri. O $e! se! !luvil4 v"$erpalo v3echn" prost9edk" lidskCho a*"ka.záv)r 2$edníci 8elkCho Zákona4 !usíte !ít na pa!ěti4 &e v budoucnosti ka&dC chování4 kterC ro*dělu e 8elký Zákon na větve4 3kol"4 sekt" a proud"4 ký!koliv4 kd"koliv4 kdekoliv a s akoukoliv vý!luvou4 e po3ko*ování Zákona. Zodpovědná osoba4 která tohoto $lověka po&ádala o *kou!ání u$edník%4 takC nenásledovala !o e slova..

H <9íká si sá! pro sebe= 8 lidskC! světě sou skute$ně Hplně *tracení.N 0hci e3tě ně aký $as po$kat4 vidět ací sou4 kd"& se! o$istil !ikroskopi$tě 3í látku4 která po3ko*u e lidstvo.e * evně 3í! d%ka*e! toho e4 &e se stále porovnáva í s lid!i a se svo í vlastní !inulostí4 ale nedoká&í pro*kou!at sebe s ohlede! na po&adavk" Zákona na r%*ných Hrovních. ?ruhá skupina e p9ipoutaná k lidský! *ále&itoste!4 nechce se ich v*dát4 a není schopná pevně dělat pokrok. #opravdě 9e$eno4 b"lo !noho ponau$ení v to!to ohledu. B"lo b" dobrC4 kd"b" !ohli pátrat ve svC! nitru po věcech4 kterC b"li schopni na ít u iných. Uči+e.. %o6s+voH .H )akC sou to skupin"1 %o6s+voH )edna skupina e schopná usilovně dělat pokrok v Zákonu následování! tvých po&adavk%.H Gakovýchto lidí e více !e*i nový!i praktiku ící!i. $ervence . Mo&ná takto i skon$í. Uči+e.ebe a *e!ě *%stanou nav&d" stabilní. O věci4 kterC po3ko*u í Zákon4 se postara í strá&ní bohovC Zákona.N LnoT %o6s+voH #odle !Cho ná*oru není pot9ebnC $ekat na t"4 kte9í se ne!ohou stát boh".H #9i3el $as4 ab" se stali asně !"slící!i4 ab" se e ich prost9edí !ohlo *!ěnit na . %o6s+voH 2& ale p9e3la dost dlouhá doba. Uči+e. .H @terC problC!" po*oru e3 u !ých &ák%1 %o6s+voH Gvo i &áci se da í ro*dělit na dvě skupin". Uči+e. Bude &ít navěk" a nav&d" e5istovat ve světě.H Gakovíto lidC sou i !e*i u$edník" veterán". Uči+e. 8 porovnání s tě!i nespo$etný!i b"tost!i v"sokých Hrovní ve ves!íru4 kterC b"l" dě ina!i odstraněn"4 sou u& neporovnatelně 3Jastliví. %o6s+voH 0o se týká skupin" lidí v sou$asnosti4 někte9í p9i3li studovat Zákon4 proto&e ne!ohli na ít s!"sl &ivota.ěkte9í p9i3li hleda íc stránku Zákona4 kterou pova&u í *a dobrou4 ale ne sou schopni opustit stránku4 která i! brání v HplnC! pochopení Zákona. Uči+e.++7 Roz(ovor s A*se3 Uči+e. Obává! se v3ak4 &e na konci nebudou !oci být ani lid!iT %o6s+voH 8e skute$nosti není 3patnC stát se $lověke! v novC! světě. . %o6s+voN . Uči+e.H . 8e skute$nosti !ohou být en lid!i. Uči+e. Gato skupina e celke! dobrá. )sou p9ipoutáni k tě!to !"3lenká!4 kterC nechtě í *!ěnit.H Lno4 viděl se! to. %o6s+voH G"to problC!" se u& stal" vel!i vá&ný!i.nepo9ádek4 v3echno sladit a *%stat nep9e!o&itelný. #o studování Zákona4 vět3ina * nich !%&e *!ěnit sv% p%vodní H!"sl pro u$ení se Zákona. . #oto! se ro*hodnu.ěkte9í se e3tě ne*!ěnili. Pi RonD*hi . Uči+e. @d"& si v3echn" vní!a ící b"tosti vá&í 8elkCho Zákona4 vá&í si svých vlastních &ivot% a !a í soucit se v3e!i vní!a ící!i b"tost!i4 8elký Zákon e ne!ěnitelný a neot9esitelný.echává3 i! ně aký $as4 ab" poro*u!ěli Zákonu4 tak&e někte9í lidC p9ichá*e í s r%*ný!i H!"sl".akonec4 p9i3li proto4 ab" *ískali Zákon.

++7 >4sv)+. 8e skute$nosti 8elký Zákon neslou&í pou*e na spasení lidských b"tostí O v"u$u e se takC v3e! b"toste! v r%*ných di!en*ích. 8e skute$nosti e Ep9iro*enCF ne*odpovědně pou&ívanC světský!i lid!i4 ab" si na3li vý!luvu pro sebe4 kd"& nedoká&í v"světlit ves!írnC ev"4 &ivot a věci. 8á&ení si va3í lidskC stránk" vá! u!o&.ep9ená3e !e lidskC chápání spole$enskCho postavení nebo . Pi RonD*hi 5. #o*orN . )ak !%&e nekultivovaná stránka o!e*it va3e hlavní !"3lenk" nebo stránku4 která u& dosáhla Zákona1 @d"& podporu ete *lC dC!on" lidskou stránkou4 dovolu ete i! v"u&ít !e*er" v Zákonu. * 0okr*č&2+e ve sk&+eč D k&. #opravdě 9e$eno4 toto e d%sledek nedostate$nCho pochopení Zákona va3í lidskou stránkou.edoká&í si p9edstavit4 co Ep9iro*enostF sa!a e.prost9edí pro skute$nou kultiva$ní pra5i4 a oni se tak budou schopni stát skute$ný!i boh". Zlí dC!oni to poto! v"u&i í a v"tvo9í nekone$nC p9eká&k" a po3ko*ení4 co& *p%sobí u$edníkovi dlouhodobC trápení. Obe*ná!il se! vás s vá&ností a posvátností Zákona4 ab"ch odstranil va3e ne asnC p9edstav" o Zákonu a nesprávnC poro*u!ění Zákona. $ervence . 8a3e osvícená4 p%vodní povaha bude sa!a vědět4 co dělat.e .++7 O0&sI+e .akonec4 praktiku ící není ně aký světský $lověk. Gak&e va3e lidská strana to !usí pochopit. @d"& se ob eví utrpení4 pokud si v"4 u$edníci4 !%&ete skute$ně *achovat neot9esitelný klid nebo být odhodlaní splnit r%*nC po&adavk" na r%*ných Hrovních4 toto b" !ělo být dostate$nC na to4 ab"ste pro3li *kou3kou. $ervence . Gak&e pro$ ta va3e $ást4 která e va3í pravou povahou4 nenapravu e Zákon1 )sou dva d%vod"4 pro$ 2$itel tento Zákon do dne3ka nev"u$ovalN )eden e4 &e vá3 problC! v to!to ohledu se stal nápadný!. Pi RonD*hi 7. 0o e e3tě d%le&itě 3í4 va3e $ást4 která dosáhla Zákona v to! !usí !ít asno. Mělo b" vá! takC být asnC4 &e Ep9iro*enCF nee5istu e a pro Enev"hnutelnCF e5istu í d%vod".i'ská 0?i0o&+á .u e osvítit se a stoupat v Zákonu. ?al3í e ten4 &e ste *ískali vel!i hlubokC pochopení Zákona a u& ho nebudete chápat povrchní! *p%sobe!.+iv*!i )ak se 8elký Zákon ro*3i9u e4 e více a více lidí schopných pochopit 8elký Zákon.e&ádá! vás4 ab"ste *á!ěrně něco dělali. #od vlive! ná*or% tohoto druhu si !"slíte4 &e v3echna tato utrpení sou nev"hnutelná a &e takto to !usí být4 proto si v"tvá9íte pasivní a pesi!istický posto . . @d"& to neustále pokra$u e a kd"& nee5istu í inC problC!" ve va3e! charakteru nebo chování4 !usí to být tak4 &e *lí dC!oni v"u&íva í slabá !ísta *p%sobená nedostatke! va3í kontrol". )ak!ile p9i de utrpení4 nevidíte ho * pohledu va3í p%vodní povah"4 ale díváte se na ně Hplně *e svC lidskC stránk". Gak&e !usí!e dávat po*or na ednu věcN . 8elký Zákon dává do souladu v3echn" vní!a ící b"tosti4 a v3echn" vní!a ící b"tosti takC dáva í do souladu 8elký Zákon. (na&í! se en4 ab"ste pochopili princip" Zákona4 tak&e budete !ít asnC pochopení tohoto. k Záko & #o dlouhou dobu !ěl" vní!a ící b"tosti ve 8elkC! Zákonu4 hlavně u$edníci4 3patnC poro*u!ění Zákona na r%*ných Hrovních4 týka ící se *lep3ování charakteru. . Pidsk" ste o!e*ili svo i bo&skou stránku4 iný!i slov" ste o!e*ili stránk"4 kterC u& b"l" Hspě3ně *kultivovanC a *abránili ste i! dělat nápravu Zákona.

. @lí$ový! Aaktore! e takC to4 *da e správná celková Aor!a 8elkCho Zákona. @v%li ro*díl%! v pochopení u$edník%4 někte9í u$edníci v&d" dou * ednoho e5trC!u do druhCho. @d"& vá! 9íká!4 ab"ste *!ěnili svC lidskC chápání4 ne&ádá! vás4 ab"ste p9echovávali lidský *p%sob pochopení 8elkCho Zákona. .++7 Záko *0r*v&2e . 2$edníci veteráni b" takC !ěli věnovat po*ornost tCto otá*ce. . Pi RonD*hi 7. #oto! se ob eví ne*dravC ev"4 se který!i e tě&kC se v"rovnat. @dokoliv4 kdo se p9i de u$it Zákon4 be* ohledu na to4 ak e v*dělaný4 ak velký e eho podnik4 ak v"soký e eho post4 akC *vlá3tní *ru$nosti ovládá4 nebo akC nadp9iro*enC schopnosti !á4 ve skute$nosti !usí praktikovat kultivaci. @d"& to dovolí okolnosti4 !%&ete *vět3it $as4 který věnu ete studiu Zákona a provádění cvi$ení. . 8elký Zákon se v &ádnC! p9ípadě nes!í dostat do takovChoto stavu. Me*i$ase! b"ste sa!i ne!ěli *ahálet. Goto vede k to!u4 &e praktiku ící ako celek ne sou $istí4 co& sou$asně ru3ivě *asahu e do 8elkCho Zákona * inC stran". .i'skD sr'!e )ak se *v"3u e po$et u$edník% praktiku ících kultivaci ve 8elkC! Zákonu4 více a více lidí se chce do*vědět o 8elkC! Zákonu. Zda doká&ete opustit svC vlastní lidskC ná*or" e velkou *kou3kou4 p9es kterou bude tě&kC pro ít4 ale !usíte í pro ít.ap9íklad někte9í lidC se inspiru í 8elký! Zákone! a *aha u í ve spole$nosti něco ako ob$anskC hnutí. . 8eteráni i noví u$edníci !usí být v tCto otá*ce po*orní.. @ultiva$ní pra5e e velkolepá a vá&ná.akonec4 ako u$edník skute$ně praktiku ící kultivaci4 !usíte opustit tato p9ipoutání4 proto&e be* opu3tění těchto ná*or% nikd" ne!%&ete dosáhnout ?ovr3ení. Rnutí ne sou trvalá O lidC se $ase! stanou lhoste ný!i.e!ěli b"ste v3ak být ani iracionální a výst9ední. !es+4 Lb" se u$edníci 8elkCho Zákona nedostali na scestí ve svC kultiva$ní pra5i4 poka&dC kd"& se ob eví obv"klý nebo vá&ný problC!4 napí3i $lánek4 ab"ch na ně v$as pouká*al4 ab" si to u$edníci !ohli uvědo!it a 8elký Zákon utrpěl !Cně 3kod". #opravdě 9e$eno4 &ádnC hnutí ne!%&e p9inCst podstatnou *!ěnu do lidskCho srdce. Pi RonD*hi 7. 8&d"J to4 *da bude na3e cesta správná4 ne*ávisí pou*e na to!4 *da se u$edníci skute$ně kultivu í.hierarchie do 8elkCho Zákona. $ervence .++7 Dr6+e se s+?e' . )ak více lidí studu e Zákon4 !ěli b"ste věnovat více po*ornosti vedení nových u$edník%4 ab" skute$ně praktikovali kultivaci. #roto4 ako vá3 2$itel4 $asto napravu i odch"lk"4 kterC se ob eví. 2dr&ování tradice 8elkCho Zákona4 obha ování princip% kultivace 8elkCho Zákona a setrvávání ve skute$nC kultivaci sou dlouhodobý!i *kou3ka!i pro ka&dCho u$edníka 8elkCho Zákona. 0hci4 ab"ste !ěli asno v chápaní 8elkCho Zákona. #oka&dC kd"& $tou Zákon4 který se! napsal4 děla í e5trC!ní krok"4 $í!& *p%sobu í novC problC!".a!ísto toho chtě í na ít ve 8elkC! Zákonu 9e3ení4 proto&e * istili4 &e v lidskC spole$nosti &ádnC cest" ven není. Gento druh v"krádání Zákona4 který pochá*í * 8elkCho Zákona4 ale nepotvr*u e 8elký Zákon4 p%sobí proti 8elkC!u Zákonu * dal3í stran". srpna .ěkte9í se! v3ak nep9ichá*e í proto4 ab" praktikovali kultivaci.

#roto&e u$edníci4 kte9í sou !nich" a epti3ka!i4 !a í inC kultiva$ní prost9edí4 ne& ti u$edníci4 kte9í praktiku í kultivaci do!a4 spole$nost s vá!i takC ne*achá*í ako se světský!i lid!i. M%&ete sbírat al!u&nu s !iskou na al!u&nu4 kd"& ste hladový <!%&ete &ebrat en o ídlo4 nikd" ne o pení*e nebo věci=. #ro$ ne!%&ete 9íci reportCr%! otev9ený! a d%sto ný! *p%sobe!4 &e t"to věci děláte proto4 &e praktiku ete kultivaci ve 8elkC! Zákonu1 @d"& se reportCr nechce *!ínit o 8elkC! Zákonu4 ne!ěli b"cho! to kv%li to!u skrývat4 proto&e e to v"krádání Zákona4 pro ev4 který nepotvr*u e 8elký Zákon.avíc4 kro!ě speciálních situací4 u$edník%!4 kte9í sou !nich" a epti3ka!i4 není dovoleno cestovat !otorový! vo*idle!4 letadle! nebo lodí. Lle pro u$edník"4 kte9í sou !nich" a epti3ka!i4 e to nev"hnutná pod!ínka4 kterou !usí splnit na sa!C! *a$átku4 ste ně ako i po&adavek pro to4 stát se !niche! nebo epti3kou. Lb" se *lep3ovali co !o&ná ne r"chle i4 !ěli b" opustit 3patnC sklon"4 kterC si !oderní nábo&enství v"vinula běhe! dlouhCho $asovCho období.k4< k+e?.7. ?okonce si v"!"sleli ně akC vý!luv"4 ab" to o!luvili4 ako nap9íklad renovování chrá!%4 budování soch buddh%4 tisk buddhistických posvátných knih4 pokr"tí náklad% na udr&ování chrá!%4 a tak dále. 8 noci s!íte *%stat v do!ech u$edník% 8elkCho Zákona v r%*ných oblastech4 ale ne po dlouhou dobu. 8 to!to ohledu b" na3i u$edníci 8elkCho Zákona praktiku ící kultivaci !e*i světský!i lid!i ne!ěli podporovat t"to lidi v ro*ví ení těchto věcí. @ultiva$ní pra5e e velká a v*ne3ená věc. 2$edníci 8elkCho Zákona4 kte9í sou !nich" nebo epti3ka!i4 b" !ěli na sebe klást e3tě p9ísně 3í po&adavk". 83ichni b" !ěli chodit pě3k". Lle !Cdia tvrdí4 &e to tito lidC udělali proto4 &e sou v*or"4 klí$ový!i postava!i a podobně4 $í!& Hplně opo!ína í Aakt4 &e takovCto chování e výsledke! e ich praktikování kultivace ve 8elkC! Zákonu. 8 dávných dobách b"l" vel!i p9ísnC po&adavk" pro to4 stát se !niche! nebo epti3kou. . >lověk po!ocí nich v%bec ne!%&e dosáhnout ?ovr3ení. #ro$ ne!%&e!e !ít spravedlivC a leDiti!ní prost9edí1 2$edníci4 !ěli b"ste !ít na !"sli4 &e 8elký Zákon vás har!oni*u e a v" har!oni*u ete 8elký Zákon. #ou*e po!ocí v"dr&ení tě&kostí !%&e $lověk splatit svo i kar!u. O b"lo !noho provedených na3i!i praktiku ící!i 8elkCho Zákona4 proto&e praktiku í kultivaci ve 8elkC! Zákonu a *lep3ili si sv% charakter. Lle !oderní !ni3i a epti3k" i po*!ěnili4 proto&e !no*í se ne!ohli v*dát svCho p9ipoutání k peně*%!. )e3tě !Cně b"ste !ěli prosit o pení*e4 kterC chcete poslat do!%.k*3i 8 poslední době $ást u$edník%4 kte9í sou !nich" a epti3ka!i v nábo&enství4 *a$ala praktikovat kultivaci 8elkCho Zákona.ic * tohoto není kultiva$ní pra5e4 na!ísto toho sou to v3echno konání se *á!ěr"4 kterC ne!a í nic do $inění se skute$nou kultivací. Pi RonD*hi . @d"& se chcete kultivovat podle 8elkCho Zákona4 !usíte opustit p9ipoutání k peně*%! a vlastnictví. )ak inak b"ste !ohli dosáhnout kritCriu! kladenC na u$edníka 8elkCho Zákona1 . 83ichni * nás se pokou3e í být dobrý!i lid!i4 a e to v *á !u spole$nosti a lidstva. @d"& ste se stali !niche! nebo epti3kou4 pro$ neu!íte opustit světskC !"3lenk"1 2$edníciT 0o se týká u$edník% praktiku ících kultivaci do!a4 postupně Hplně opustí svá p9ipoutání k lidskC!u světu. srpna . 2so& 3 i!(4 * 2e0+i.++7 Zás*'4 0ro &če' . Musíte na sebe klást p9ísnC po&adavk"T )inak ne ste !ý!i u$edník". @d"& ne!%&ete opustit světskC !"3lenk"4 ne!ěli ste se stát !niche! nebo epti3kou. Lb" !ohli br*" dosáhnout ?ovr3ení4 u$edníci4 kte9í sou !nich" a epti3ka!i4 b" se !ěli *ocelovat v lidskC! světě4 v &ádnC! p9ípadě b" ne!ěli být p9ipoutáni k pohodlí a potě3ení4 ani b" ne!ěli pou&ít &ádnou vý!luvu pro v"hledávání sláv" $i *isku. .8 sou$asnosti4 *e v3ech dobrých ob$an% a v3ech dobrých $in% publikovaných v !Cdiích O ak v ro*hlase4 televi*i4 novinách atd. Goto e *p%sobeno hlavně sa!otný!i u$edník". @ultiva$ní !etoda4 kterou Buddha Šák a!uni *anechal pro !nich" a epti3k" b"la vel!i dobrá.

. #9e!ý3le te o to!N )aký druh !"3lenk" to e1 Ob"$e ný strach e p9ipoutání4 kterC !usí být odstraněno po!ocí kultiva$ní pra5e.ap9íklad4 &ádá! vás4 ab"ste dělali cvi$ení ako skupina v parcích4 ab"ste si v"tvo9ili prost9edí. 8" se v3ak obáváte4 &e iní * istí4 &e se u$íte 8elký Zákon1 @ultiva$ní pra5e e vel!i vá&ná *ále&itost.e!"slete si4 &e iní nebudou schopni vás pochopit4 kd"& se u$íte 8elký Zákon. #9e!ý3le te o to!N ?okonce prohlá3ení lidí4 &e se v"vinuli * opic e v"soko hodnocenC. )e to proto4 &e v3ichni ti4 se který!i p9ichá*íte do st"ku ve spole$nosti4 sou svět3tí lidC. .a některých pracovi3tích se tC!ě9 v3ichni vedoucí u$í 8elký Zákon4 ale nikdo neví4 &e iní se takC u$í. #roto noví u$edníci4 nebo u$edníci sa!ouci !usí chodit na cvi$ební !ísta provádět cvi$ení.eberte svo i po*ici !e*i světský!i lid!i p9íli3 vá&ně.Pi RonD*hi . )ako noví u$edníci b"ste v3ak nikd" ne!ěli v"nechat toto prost9edí. 8 sou$asnosti e v >íně asi :/ !iliWn% praktiku ících4 *H$ast.ěkterC novin"4 ro*hlasovC stanice a G8 stanice .7. )ak b"ste se !ěli stavět k sobě a k Zákonu1 )sou takC někte9í lidC ve vedoucích po*icích4 který! se *dá trapnC ít ven a provádět cvi$ení. )e takC !noho nových praktiku ících 8elkCho Zákona4 kte9í ta ně praktiku í do!a4 obáva íc se ro*pak%4 kd"b" to iní * istili. )ak toto !%&e být chování se u$edníka 8elkCho Zákona1 0hci s vá!i *achá*et ak se svý!i u$edník"4 ale co !á! dělat4 kd"& v" sa!i nechcete být !ý!i u$edník"1 @a&dC p9ipoutání4 kterC !áte odstranit ve svC kultiva$ní pra5i4 e stěna4 sto ící nap9í$ a bloku ící va3i cestu kultiva$ní pra5e.++7 >4ko0*+ s ko?e 4 8 poslední době někte9í darebáci * literárních4 vědeckých a YiDonDových kruh%4 kte9í douAali4 &e se stanou slavný!i po!ocí v"stoupení proti YiDonDu4 neustále *p%sobovali problC!"4 akob" poslední věcí4 kterou chtě í4 b"l klidný svět. . . 9í na . @d"& ne!%&ete být pevně p9esvěd$ený o Zákonu sa!otnC!4 ne!%&ete praktikovat kultivaci. 9í na .u ících se denně skupinových cvi$ení na cvi$ebních !ístech4 a sou desítk" !iliWn% u$edník% veterán%4 kte9í na cvi$ební !ísta vel!i $asto nechodí <pro u$edník" veterán" e to nor!ální4 proto&e to v"plývá * e ich stavu v kultiva$ní pra5i=. 8*ne3enC chování ustanovenC u$edník" v to!to prost9edí O v$etně ka&dCho slova a ka&dCho $inu O !%&e *p%sobit4 &e lidC po*na í svC vlastní slabosti a ro*po*na í svC nedostatk"K !%&e to pohnout e ich srdce!4 *u3lechtit e ich chování a u!o&nit i! dělat pokrok r"chle i. Bor!a kultiva$ní pra5e4 kterou se! *anechal pro u$edník" 8elkCho Zákona4 *abe*pe$u e4 &e se u$edníci !ohou skute$ně *lep3ovat. Goto prost9edí e ne lep3í *p%sob4 ak *!ěnit povrch $lověka. @d"& nedoká&ete p9ekonat ani takový be*vý*na!ný pocit4 co b"ste b"li schopni kultivovat1 ?okonce i kd"& dete na cvi$ební !ísto4 ne!usí ta! být lidC4 kte9í vás *na í. . Pi RonD*hi . . #rost9edí e v"tvá9eno vá!i sa!ý!i4 a e takC nev"hnutelnC pro va3e *dokonalování. (t"díte se v3ak dát na správnC !ísto takovýto obrovský 8elký Zákon ves!íru O toto e skute$ná hanba pro lidskC b"tosti.++7 Pros+?e'.avíc sou to svět3tí lidC4 kte9í podlehli prudkC!u Hpadku lidskC !orálk".6. 8 to!to velkC! barvenC! kotli se lidC !ohou pou*e nechat uná3et proude!.ěkd" se dokonce *dáte hor3í ne& svět3tí lidC. >asto * i3Ju i4 &e ste v dobrC! stavu !"sli4 kd"& studu ete Zákon nebo děláte cvi$ení4 ale kd"& p9i dete do kontaktu se svo í prací nebo iný!i lid!i4 stanete se ste ný!i ako svět3tí lidC. .

@ultiva$ní pra5e e vá&ná věc. . )e !i!o9ádně nebe*pe$nC p9idávat cokoliv lidskCho do kultiva$ní pra5e. Běhe! va3í kultiva$ní pra5e pou&i i v3echn" prost9edk"4 ab"ch vás v"stavil v3e! va3i! p9ipoutání! a v"kopal e i s ko9en". Za !i!o9ádně speciálních okolností v3ak u$edníci 8elkCho Zákona p9ev*ali tento p9ístup *e Zákona na ne ni&3í Hrovni4 a Hplně pou&ili svo i dobrou stránku. Lle !usí vá! být asnC4 &e si volíte svo i vlastní cestu. @d"& není podrobně v"světlený4 nehýbete se4 nebo dete *pět. Lle !usí vá! být asnC4 &e 8elký Zákon v%bec není v"u$ovaný pro tento H$el4 ale kv%li kultiva$ní pra5i.e!ohu pova&ovat takovCto chování *a kultiva$ní pra5i.a!ísto toho4 ab" !"sleli správně a pre*entovali p9átelsk" svC ná*or" asisten$ní! centr%!4 ro*3i9ovali Aá!" !e*i praktiku ící!i4 ro*sCvali nesouhlas4 orDani*ovali Arakce a pou&ívali ne hor3í bě&nC lidskC !etod". Pi RonD*hi 6. $ervence . 8elký Zákon v"tvo9il *p%sob e5istence pro ne ni&3í Hrove.eb"l to $in4 který *esouladil Zákon na Hrovni lidstva1 Lv3ak tento *p%sob pou&íve te en *a !i!o9ádných okolností.4 *atí!co v" sa!i se nehýbete. 8*dálenost se stává vět3í a vět3í. Oni e3tě stále od *ákladu ne*!ěnili svC lidskC ná*or"4 a stále *a&íva í problC!" s lidskou !entalitou4 kde lidskC b"tosti chrání lidskC b"tosti. Za těchto vel!i !i!o9ádných okolností4 u$edníci 8elkCho Zákona v #ekinDu p9i ali !i!o9ádný p9ístup a &ádali t"to lidi4 ab" p9estali po3ko*ovat 8elký Zákon O toto skute$ně neb"lo nesprávnC. @a&dá p9íle&itost se nebude *novu opakovat. Lle kd"& se u$edníci dobrovolně obrace í na t"to neinAor!ovanC a ne*odpovědnC !ediální aDentur" a v"světlu í i! skute$nou situaci4 ne!ělo b" to být pova&ovanC *a nesprávnC. 8 kritickC! !o!entě4 kd"& vás &ádá! odpoutat se od lidskC stránk"4 nenásledu ete !ě. @d"b"ste b"li světskou osobou4 ne!ěl b"ch výhrad" O istě e dobrC být dobrou osobou4 která chrání lidskou spole$nost.ování 8elkCho Zákona4 ale na!ísto toho chtě í chránit ur$itC věci v lidskC spole$nosti. B"lo to uděláno4 proto&e neb"lo inC cest" < inC reDion" b" ne!ěl" napodobovat e ich p9ístup=. Goto b"lo H!"slnC po3ko*ování 8elkCho Zákona a ne!%&e to být nepov3i!nuto. .u i &ádný ur$itý p9ístup4 pou&ívá! r%*nC prost9edk"4 ab"ch odhalil va3e hluboko skrývanC p9ipoutání a odstranil e.4 lidstvo.ěkte9í u$edníci4 kterC ste se pokou3eli odehnat4 se kultivovali !nohokrát lCpe ne& v".avíc4 někte9í se dokonce nero*u!ně pokusili odehnat u$edník". Se$eno * inCho hlediska4 8elký Zákon !%&e nau$it lidskC srdce být dobrý! a !%&e upevnit spole$nost.e*d%ra*. -$ele! tCto události sa!otnC b"lo po!oci !Cdií! pochopit na3i skute$nou situaci a po*nat nás * kladnC stran"4 ab" nás netahali do politik". .a!ísto toho chci pouká*at na to4 &e tato událost odhalila některC lidi.e sou poto! edna * !nohých Aore! e5istence4 kterou 8elký Zákon dává lidstvu na ne ni&3í Hrovni4 r%*nC t"p" lidskCho chování v rá!ci lidskC Aor!" e5istence na tCto Hrovni4 co *ahrnu e kolektivní pre*entaci Aakt% něko!u a podobně1 #ou*e kd"& lidC něco děla í4 dobro a *lo e5istu í sou$asně4 proto sou bo e a politika. .e!ohl vá! tento vá3 stav !"sli u!o&nit pochopit va3e silnC p9ipoutání1 ?ovolte !i 9íci v3e!N Gento Zákon e nep9edstavitelně obrovský a v" nikd" nebudete Hplně *nát a ro*u!ět eho *ákon%! a princip%!. . 2& dávno se! si v3i!l4 &e několik ednotlivc% ne!á srdce pro ochra. Z akCho hlediska vidíte4 &e 8elký Zákon e d%le&itý O toto e to4 co vá! chci *d%ra*nit. .na r%*ných !ístech v *e!i se p9í!o uchýlil" k tě!to nástro %! propaDand"4 ab" po3kodil" ná3 8elký Zákon4 p9i$e!& to !ělo vel!i 3patný dopad na ve9e nost. #ou*e potC4 co e Zákon podrobně v"světlený4 uděláte krok. Síkal se!4 &e 8elký Zákon b" se nikd" ne!ěl *atáhnout do politik". Běhe! tCto události b"lo vidět4 &e několik ednotlivc% se poh"bovalo !e*i u$edník" a dělali 3kodu. . M"sleli ste na to1 #ro$ ste se chovali nero*u!ně s tak velký! hněve!1 .e!%&ete se stále spolChat na !ne4 &e vás ve*!u na v"33í Hrove. . . 8e skute$nosti e takC dobrC být pou*e dobrý! $lověke!.++' . Lle n"ní ste praktiku ící. Go4 co vá! chci 9íci4 není4 *da tento p9ípad sá! b"l správný nebo nesprávný.

)estli&e b"tost v d%le&itých otá*kách skute$ně !%&e ocenit věci be* ně akých p9edpo atých ná*or%4 poto! tento $lověk e skute$ně schopný vládnout sá! sobě. )ak b"cho! ted" !ěli chápat dobrC lidi a 3patnC lidi1 >lověk e ako nádoba a e tí!4 co obsahu e. Gito lidC ne sou nutně 3patný!i lid!i.Pro ko(o e=is+&2e+e: Go4 co se $lověku ne h%9e opou3tí4 sou eho ná*or". ?okonce i kd"& vidí pravdu4 od!íta í i. @d"& sou r%*nC p9edstav" $lověka4 ako víra ve vědu4 nábo&enství4 ideoloDii a tak dále4 konArontovanC s pravdou Buddhova Zákona4 takC se stane ro*ru3ený!. )estli&e se t"to *ískanC ná*or" stanou p9íli3 silnC4 e ich Aunkce se p9evrátí a budou ur$ovat skute$nC !"3lenk" a chování $lověka. #roto ve svC! dal3í! &ivotě bude !uset *aplatit *a tuto kar!u4 podle svých vlastních *lých skutk%.esprávnC spole$enskC trend"4 kterC se pro evu í v r%*ných oblastech spole$nosti4 . 0hování $lověka e ur$ováno eho !"3lenka!i. Minule se! !luvil o to!4 kdo e to dobrý $lověk a kdo 3patný. Měli b" strávit vět3inu $asu studování! Zákona4 ab" se po*dvihli co ne r"chle i. #opravdě 9e$eno4 v3echn" p9edstav"4 kro!ě lidskC vro*enC $istot" a nevinnosti4 sou *ískán" po naro*ení a ne sou skute$ný! )á $lověka. @d"& to $lověk ne!%&e udělat4 poto! !u vládnou eho *ískanC ná*or" nebo vně 3í !"3lenk". . 83echno to4 co $lověk vidí svý!a o$i!a a sl"3í u3i!a sou násilí4 &ádostivost4 bo o !oc v literárních dílech4 bo o *isk v praktickC! světě4 uctívání peně*4 inC pro ev" dC!onickC povah" a tak dále.ěkte9í lidC4 na druhC straně4 ne sou v podstatě 3patní4 ale p9íle&itostně uděla í něco 3patnCho. Goto *p%sobí4 &e 3patná strana lidskC povah" p9evá&í4 $í!& se stane e3tě nero*u!ně 3í.ěkte9í lidC se ne!ohou *!ěnit4 dokonce ani kd"& se !usí v*dát svCho &ivota kv%li Aale3ný! princip%!. Gato asnost !"sli e !oudrostí4 a odli3u e se od toho4 co pr%!ěrní lidC na*ýva í EinteliDencíF. . ... #9esto&e v celC! &ivotě nic nedosáhl4 spáchal be*po$et ch"b4 pokud se nechal uná3et tě!ito ná*or". PidC v&d" vě9í4 &e t"to neot9esitelnC !"3lenk" O !"3lenk"4 kterC e !ohou p9inutit *aplatit akoukoliv cenu be* váhání O sou e ich vlastní !"3lenk". $ervence . Goto e výsledek toho4 &e e ovládaný *ískaný!i ná*or". Goto e p9ípad tC!ě9 v3ech sou$asných lidí. . @d"& se *dá4 &e $lověk udělal něco 3patnC4 ne!usí to být 3patný $lověk4 a kd"& se *dá4 &e $lověk udělal něco dobrC4 ne!usí to být dobrý $lověk.++' Roz0.4 o&+ se v Záko & 8 sou$asnosti se více a více lidí stává u$edník" 8elkCho Zákona a e tu trend4 &e nová$kovC !a í lep3í s!"slovC poro*u!ění. M%&e dokonce věnovat celý sv% &ivot bo i *a ně4 ale kd"& *estárne4 nebude ani u& vědět4 co celý &ivot dělal. Be* p9eká&ek * ultralevicovCho !"3lení4 kterC e5istovalo d9íve ve spole$nosti4 a be* pot9eb" po*návacího procesu4 nepot9ebu í strávit velkC !no&ství $asu na diskuse běhe! skupinovCho studia Zákona. ?okonce i $lověk s p9edur$ený! v*tahe! !%&e kv%li to!uto *tratit p9edur$enou p9íle&itost4 $í!& se eho vlastní konání obrátí na vě$nou hlubokou lítost. M"sli některých lidí sou plnC 3patných !"3lenek O pou*e e neuká*ali4 nebo e ch"t9e4 celke! dob9e skrývali O toto sou skute$ně 3patní lidC.á*or" sa!C sou v3ak *ískán" po naro*ení. Pi RonD*hi . (lepě dělá *ávěr" nebo ko!pliku e věci. 8 to!to bodě e $lověk stále !%&e pova&ovat *a svC vlastní !"3lenk". ( !"slí plnou takovýchto věcí4 co e $lověk schopný udělat1 #ou*e proto4 &e !"sl ka&dCho $lověka e více $i !Cně do istC !ír" *ne$i3těná4 lidC nedoká&í odhalit problC!4 který se ob evil. @d"& e eho hlava plná tohoto4 tato osoba e skute$ně 3patnou osobou4 be* ohledu na to4 ak se eví. @d"& e $lověk ro*ru3ený4 to4 co 9ídí eho !"3lenk"4 není ro*u!4 ale cit". >í! více e tí! va3e !"sl naplněná4 tí! d9ív se *!ěníte.

>ínský buddhis!us b"l *!ěněný p9edtí!4 ne& b"l uvedený do >ín". srpna . )e ich vě9ící v tC době dokonce ani ne*nali !Cno Buddh" Šák a!uniho4 a u& v%bec ne kdo b"l Buddha Šák a!uni. Bílá sekta tibetskCho buddhis!u uctívá Milarepu a ne!á nic do $inění s Buddhou Šák a!uni!4 ani ne*!i. )ako u$edník4 kd"& není eho !"sl naplněná ni$í! iný!4 ne& 8elký! Zákone!4 tento $lověk e istě pravý! praktiku ící!. Pi RonD*hi 7. ?al3í sekt" GibetskCho buddhis!u Q ka&dá chápala Buddhu Šák a!uniho inak. Buddh%v Zákon se pro evu e v lidskC! světě i iný!i *p%sob". 8 *ápadní spole$nosti b"l" !e*i ."ní !i dovolte !luvit o buddhis!u * pohledu historie.F . . B"l p9e !enovaný na EMaha ánuF a stal se podstatně odli3ný! od rannCho buddhis!u Buddh" Šák a!uniho. Zachovala si p%vodní p9iká*ání a oděv a uctívá pou*e Buddhu Šák a!uniho. Běhe! nábo&enských ob9ad% b"l" pou&ívanC $ínskC hudební nástro e O ako d9evěná r"ba4 *von"4 DonD a bubn". . Buddha Šák a!uni neu$il v3echno4 co e v buddhis!u. #opravdě 9e$eno4 některC ne!a í nic do $inění s Buddhou Šák a!uni!. Gheraváda se v&d" pova&ovala *a ortodo5ní buddhis!us4 v"u$ovaný Buddhou Šák a!uni!4 proto&e skute$ně *dědila4 co se týká Aor!"4 kultiva$ní !etodu pou&ívanou *a dob Buddh" Šák a!uniho. Me*ití! se *dvo násobil po$et p9iká*aní a p9idal" se do ní ob9ad" *e starodávných $ínských lidových nábo&enství.u e Šák a!uniho buddhis!us. @ultiva$ní !etoda b"la drastick" *!ěněna uctívání! !nohých buddh% na!ísto Buddh" Šák a!uniho sa!otnCho. 8e skute$nosti e buddhis!us en edna * Aore! pro ev% Buddhova Zákona v lidskC! světě. 8e světě sou inC Aor!" buddhis!u4 kterC neuctíva í Buddhu Šák a!uniho ako svCho u$itele. Oděv" se takC *!ěnil" na takovC4 akC nosili starodávní $ín3tí lidC.kový!i prost9edk" O cvi$ení!i O vá! u!o&ní dosáhnout ?ovr3ení. Lb"ch to 9ekl ednodu3e i4 pokud $tete 8elký Zákon4 !ěníte se4 pokud $tete 8elký Zákon4 stoupáte. #roto Gheraváda v tC době neu*návala Maha ánu ako Šák a!uniho buddhis!us.ikdo *e sou$asnCho lidstva ne!%&e skute$ně ro*u!ět vý*na!u tCto vět". Be*hrani$ný obsah 8elkCho Zákona spolu s dopl.nepo*orovatelně !ění lidi4 otravu í lidstvo a v"tvá9e í velkC !no&ství lidských b"tostí s dC!onickou povahou4 kterC lidC na*ýva í Eantitradi$níF4 Eantiortodo5níF a Eanti!orálniF lidC.u e buddha4 !noho lidí si v*po!ene na buddhis!us.++' %&''(5v Záko * /&''(is3&s @d"& se *!i.ap9íklad Vlutá sekta tibetskCho buddhis!u uctívá GatháDatu 8elkC (lunce4 a pova&u e Buddhu Šák a!uniho *a Buddhovo Gělo Zákona GatháDat" 8elkC (lunce. 8ěděli ste4 &e kd"& !"sl $lověka p9i !e Zákon4 tato $ást eho !"sli4 která p9i ala Zákon e p9i*p%sobená Zákonu1 @a! p% de tato $ást po s!rti tohoto $lověka4 který sl"3el Zákon1 ?%vod4 pro$ po vás &ádá! více studovat Zákon4 odstranit více va3ich p9ipoutání a opustit r%*nC lidskC p9edstav" e u!o&nit vá!4 ab"ste si odnesli ne pou*e $ást4 ale dosáhli ?ovr3ení. Gak&e v otá*ce studování Zákona !usíte !ít asnC pochopení. )iný!i slov"4 buddhis!us ne!%&e repre*entovat celý Buddh%v Zákon. (kupinovC $tení nebo $tení sa!ostatnC e ste nC. Gí! e nutno se skute$ně *nepoko ovatT #9esto&e ekono!ika spole$nosti udělala pokrok4 bude *ni$ená v rukou těchto lidí4 proto&e ne!a í lidskC *p%sob" uva&ování. .a druhC straně4 kd"& $lověk p9i !e ohleduplnC4 tradi$ní !"3lenk" lidstva4 kterC p9evládal" po tisíce rok%4 víru ve správnC lidskC chování a nor!"4 a e naplněný v3e!i dobrý!i věc!i4 akC bude chování takovChoto $lověka1 Zda to tento $lověk uka*u e nebo ne4 e skute$ně dobrou osobou. Mluvil se! tu o v*tahu !e*i Zákone! Buddh" a buddhis!e!4 v souvislosti s buddhis!e!. 8 !inulosti lidC 9íkaliN E@d"& $lověk ráno sl"3el Gao4 ve$er !%&e u!9ít. >astě 3í $tení a studiu! knih e klí$ k va3e!u skute$nC!u po*dvihnutí.

. Lsi o tisíc let po*dě i se v bráh!anis!u *a$ala reAor!a4 tak ak se to stalo p9i *!ěnách buddhis!u na !oderní Maha ánu4 p9i *!ěnách v GibetskC! buddhis!u4 )aponskC! buddhis!u a tak dále. 83echno toto uka*u e4 &e Buddh%v Zákon e vě$ný a &e Buddh%v Zákon e podstatou ves!íru. . Bude opakovat slova Buddh" Šák a!uniho1 )se! sklí$ený4 kd"& vidí!4 &e dnes buddhis!us dosáhl tento stav4 kd"& e blá*nivě posednutý sa!otný! nábo&enství!4 na!ísto toho4 ab" skute$ně praktikoval kultivaci. Golik e *ná!o lidský! b"toste!. Buddha b"l stále buddhou O to nábo&enství se *ka*ilo.a!ísto toho to4 co uctívali4 b"li v3echno dC!oni.a druhC straně to není a& tak p9ekvapu ící. (tále se pova&u í *a akCsi odborník" na nábo&enství. 8"tesanC so3k" boh% v3echn" p9ipo!ína í v"obra*ení buddh%. #ou*e e ich &ivot" na *e!i se e3tě neskon$il". Buddha Šák a!uni u& !luvil o situaci v Období konce Zákona. 8 době4 kd"& se narodil Buddha Šák a!uni4 se u& bráh!anis!us stal Hplně 3patný! nábo&enství!. Buddh%v Zákon v"tvo9il obrovskC ves!írnC tělo4 ne tito buddhovC4 taovC a bohovC. #ova&u í nábo&enství *a buddhu.ap9íklad v několika velkých esk"ních sou soch" dvou buddh% sedících oproti sobě a podobně. Zabí ení a obětování *ví9at se konalo ako rituál uctívání.ábo&enství nep9edstavu e boh" nebo buddh". Mravní Hpadek lidskCho srdce *deAor!oval nábo&enství. Mocný Buddh%v Zákon v"tvá9í buddh"4 a ne Buddha Šák a!uni v"tvo9il Buddh%v Zákon.u e4 &e budoucí Buddha4 Buddha MaitrC a4 p9i de na tento svět hlásat svC u$ení. 8 tC době u& bráh!anisti nevě9ili v buddhu. 0o e3tě *%stává lidstvu ne*ná!C4 e stále obrovskCT . . . )sou dal3í4 kte9í protestu í kv%li svC!u bě&nC!u lidskC!u !"3lení4 proto&e e ich presti& v buddhis!u e ohro&ená. #okr"tci a nábo&en3tí ni$e!níci vá&ně po3ko*u í i kultiva$ní !ísta i !nich". 8ěděli ste4 &e Gao e eden druh boha4 Buddha e dal3í druh boha4 )ehova4 )e&í3 a panna Maria sou takC druhe! boha1 )e ich -rove. Mo&no e takC na ít v buddhis!u !e*i socha!i buddh% v >íně. ?ovr3ení a Aor!a těla e odli3ná v d%sledku ro*dílnosti e ich cíle kultivace a e ich pochopení ves!írnCho 8elkCho Zákona. Me*i *achovalý!i pa!átka!i *e starověkC Mndie e !o&nC v horských esk"ních e3tě stále na ít so3k" * ranCho bráh!anis!u. . Za více ne& tisíc let po to!to se v bráh!anis!u v dávnC Mndii *a$alo Období konce Zákona.ěkte9í lidC se tento Aakt neodvá&í p9ipustit O ne proto4 &e b" e *a í!ala vlastní kultivace4 spí3e * d%vodu ochran" sa!otnCho nábo&enství nebo proto4 &e dovolí svý! bě&ný! lidský! e!ocí! stát i! v cestě. #opravdě 9e$eno4 bráh!anis!us uctíval na *a$átku buddhu. )e !noho lidí ve světě4 kte9í praktiku í kultivaci hluboko v horách po dlouhou dobu.akolik odli3ný e dne3ní buddhis!us od bráh!anis!u ve svC! poslední! období1 8 sou$asnosti *novu p9ichá*í! na tento svět u$it Zákon4 a sice p9í!o u$it ne *ákladně 3í Zákon ves!íru. Mnoho * nich praktiku e kultivaci následování! r%*ných kultiva$ních cest v BuddhovskC 3kole4 kterC b"l" odev*dáván" po stovk" rok%.e9ekl ednou Buddha Šák a!uni4 &e pou*e co se týká sa!otných buddh% GatháDat%4 e ich tolik4 kolik e *rnek písku v 9ece ^an*e1 Mohla b" u$ení těchto buddh% být ste ná ako Zákon v"u$ovaný Buddhou Šák a!uni!1 @d"& p9i dou do lidskC spole$nosti u$it Zákon4 !ohla b" se e ich u$ení slovo *a slove! shodovat s u$ení! Buddh" Šák a!uniho1 2$ilo 3est buddh% p9ed Buddhou Šák a!uni! tentý& Zákon4 který u$il Buddha Šák a!uni1 8 buddhis!u se *!i. Gehd" e na*ývali Ebráh!aniF a stali se dne3ní!i bílý!i Mnd". Goto ne*na!ená4 &e se *!ěnil buddha4 ale &e nábo&enství se stalo 3patný!.archeoloDický!i v"kopávka!i starověkCho Secka takC ob evenC <3rivatsa= s"!bol". PidC *a$ali uctívat v3echn" !o&nC věci na!ísto buddh". #ro t" nábo&enskC vandal"4 který! ne sou asnC ani t"to p9edstav" a po !"4 akou !a í kvaliAikaci na kriti*ování Balun ?aAa1 8 !inulosti p9íchod )e&í3e . 8 době potop"4 někte9í lidC *e staro9eckC ras" v *ápadní Lsii a v oblastech na iho*ápadě Ri!alá í p9e&ili.e!a í nic do $inění se Šák a!uniho nábo&enství!. 8e skute$nosti v dávných dobách p9ed 8elkou potopou lidC takC uctívali buddhu.akolik v3ak skute$ně *na í Buddh%v ZákonT >asto hned ak e *!íněn buddha4 hned si to dáva í do souvislosti s buddhis!e!K hned ak e p9ipo!enuta Buddhovská 3kola4 !"slí si4 &e e to buddhis!us e ich vlastní 3kol"K ak!ile e p9ipo!enutý Buddh%v Zákon4 pova&u í ho *a to4 co oni *na í. . )e to !alC p9ipoutání1 Gi s postranní!i H!"sl"4 kte9í se dokonce odvá&í po!louvat Buddh%v Zákon a buddh"4 ti se u& stali duch" v pekle. . ?ovolte !i e3tě udělat několik po*ná!ek týka ících se tohoto c"klu lidskC civili*ace. Buddha Šák a!uni se osvítil k Buddhovu Zákonu4 osvítiv3e se do vý3k" svC -rovně ?ovr3ení. . Zdědil tradici uctívání buddh" od starých Sek%4 kte9í v tC době na*ývali buddh" EbohovCF.

0íle! e ich u$ení se 8elkC!u Zákonu e pou&ít ho na ochranu věcí ve svC! hlubokC! nitru4 kterC ne!ohou opustit4 věcí v nábo&enství nebo Boha.á . @ro!ě toho ste nedosáhli nic.pobou9il &idovstvo. @d"& se *!ěna nedě e ta!4 ne!%&ete se *lep3it a nedá se dosáhnout nic. * 0ev os+ @ultiva$ní pra5e Buddhova Zákona e velkolepá a sou$asně takC vá&ná. Pidstvo v budoucnosti takC !%&e sl"3et Buddh%v Zákon. 8e ves!íru e *ákon v"tvá9ení4 udr&ování a ro*padu. Gakto skute$ně p9i3la skupina lidí4 kte9í Hplně *!ěnili svC p%vodní pochopení a stali se odhodlaný!i4 pravý!i u$edník" 8elkCho Zákona. ( takovou ne$istou !"slí4 !ohli b"ste dosáhnout e3tě ně$eho inCho1 PidCT #9e!ý3le teT >e!u b"ste !ěli vě9it1 >e!u b"ste ne!ěli vě9it1 #ro$ praktiku ete kultivaci1 #ro koho praktiku ete kultivaci1 #ro koho e5istu e vá3 &ivot1 8ě9í!4 &e nále&itě *vá&íte takovCto otá*k". (to íc p9ed tí!to velký! Aakte!4 dokonce i tak*vanC Eb"tosti v"sokC HrovněF4 kterC utíka í do G9ech 9í3í4 a ti * G9ech 9í3í4 kte9í po3kodili 8elký Zákon4 to u& ne!ohou pop9ít. @d"& se 8elký Zákon odhalí lidstvu4 toto nebudou edinC věci4 kterC *tratíte. #9ed dvě!a tisíci pěti st" let" p9íchod Šák a!uniho ot9ásl bráh!anis!e!. )ak se! 9ekl4 povrchní *!ěn" sou na uka*ování iný!4 to4 *da !%&ete být spasení *ávisí na *!ěně a pokroku va3eho vlastního srdce.ap9íklad4 někte9í lidC4 kte9í se stavěli proti 8elkC!u Zákonu nebo nevě9ili ve 8elký Zákon4 takC p9i3li4 ab" se u$ili praktikovat kultivaci 8elkCho Zákona. 8e skute$nosti e to kv%li $tení Zhuan Falun4 &e va3e tělo b"lo na povrchu trochu po&ehnanC.++' >e. Goto v"tvo9ilo problC!4 který se pro evil !e*i světský!i lid!i.+++ O'(o'. . >eká! na ně4 a& si to uvědo!í. Goto e $in v"u&ívání Zákona. b9e*na . prosince .v*+ 8elký Zákon !%&e spasit v3echn" b"tosti.k. M"slí! si toti&4 &e be* ohledu na d%vod4 kv%li kterC!u se ro*hodli pro cestu 8elkCho Zákona4 e to pro ně stále v*ácná p9íle&itost a tak dává! provinilc%! dal3í !o&nost. @v%li stabilitě 8elkCho Zákona v lidskC! světě4 u& více ne!ohu strpět4 ab" takto pokra$ovali.akonec4 narodili se v $ase 3irokCho ro*3i9ování 8elkCho Zákona4 a sou takC v lidskC! těle.7. Lle e3tě stále e dal3í skupina lidí4 kte9í se ne!a í v H!"slu *!ěnit a kte9í se po dlouhou dobu necha í nCst proude! ve 8elkC! Zákonu. 3o6 D v4&6. )inak nikd" nebudete schopni nahradit to4 co *tratíte. . #roto skute$ně *!e3ka í p9íle&itost. -!"sl pou&ít 8elký Zákon e sá! o sobě neodpustitelný h9ích. .a!ísto toho se v&d" u$í na *áporných ponau$eních kv%li svý! vlastní! *á !%!. 8elký Zákon !%&e spasit v3echn" b"tosti.ic není pevnC a be*e *!ěn". 8 r%*ných obdobích historie sou buddhovC4 kte9í p9ichá*e í na tento svět hlásat Zákon a spasit lidi.Záko e . . 2$edníci4 v" víte pou*e to4 &e na světě e5istu e pravda a le&4 ale nevíte4 &e &ivot" v iných di!en*ích O v$etně boh% O se ve ves!íru vel!i li3í kv%li svý! r%*ný! Hrovní!. Pi RonD*hi . . @lí$ový! bode! e4 &e hluboko v nitru !ě tito lidC nepova&u í *a svCho opravdivCho u$itele.6. Goto vede k ro*díl%! v e ich pochopení věcí . Ristorie se v"ví í tí!to *p%sobe!. Zdá se4 &e lidC si nikd" neve*!ou po*itivní nau$ení * historie.ena!ítá! v%$i niko!u4 kdo se ho p9ichá*í u$it4 a ve skute$nosti se! v"u$oval 8elký Zákon v3e! b"toste!. Pi RonD*hi . Lv3ak lidská $ást !"sli některých * nich si toho není celke! vědo!a4 proto e stále po*oru i.

Goto e $in4 který vá&ně po3ko*u e 8elký Zákon4 a e to velkC odhalení dC!onickC povah". 8í!4 &e kd"& $tete tento $lánek4 ur$itě se probudíte4 ale toto nepochá*í * va3í vlastní kultivace. @v%li to!uto e situace těchto lidí vel!i &alostná. (ou$asně to4 co *tratili4 nikd" ne*íska í *pět4 a toto e obrovský! ne3těstí! v e ich &ivotě. #roto&e oni sou bohovC4 *da í se být vel!i laskaví4 co& *p%sobu e4 &e $ást u$edník%4 která !á nedostate$nC pochopení 8elkCho Zákona4 si v"vine !"3lenk" *aváhání.a pravd". 8 sou$asnosti e tento problC! vel!i vá&ný. Pi RonD*hi . )ste ceněni proto4 &e po!ocí kultivace ste schopni stát se skute$ně velký!i Osvícený!i B"tost!i s ctnostný! osvícení! a spravedlivý! Zákone!. @d" se! á v%bec dělal takovC v"hlá3ení1 Goto pochá*í * va3eho nesprávnCho pochopení věcí v d%sledku va3ich p9ipoutání. #ro$ se neu!íte nále&itě chovat4 kd"& vidíte t" tak*vanC Ev"33í b"tostiF4 kterC p9edstíra í laskavost a něco vá! 9íka í1 2!o&ní vá! dosáhnout ?ovr3ení1 #ro$ o to! nep9e!ý3líte1 #ro$ vás iDnoroval" p9edtí!4 ne& ste se u$ili 8elký Zákon1 #ro$ se *a$ali o vás tak *a í!at4 potC co ste se nau$ili 8elký Zákon1 @ultivace e vá&ná. #roto se odvá&ili dělat věci4 kterC po3ko*oval" 8elký Zákon. 2& se! vás nau$il v3echn" princip" Zákona. Goto v3echno se! vá! u& *!ínil v "o#statě #al$ího pokroku a v Zhuan Falunu v tC!atechN E#raktikování pou*e ednC kultiva$ní cest"F a E)ak praktikovat kultivaci s otev9ený! G9etí! oke!F. @v%li 8elkC!u Zákonu se! u& ne!ohl $ekat dCle a !usel se! napsat tento $lánek. . Rlavně s ohlede! na to4 &e i! není asná skute$nost náprav" Zákona4 někte9í *p%sobili vá&nC *asahování a odpor4 napáchali 3kodu pou&ití! r%*ných *p%sob%4 který!i se dostali do kontaktu s u$edník". #ro$ takovCto *asahování iní ne*a&ili1 Sekl se!4 &e náprava Zákona se *a$ala *venku G9ech 9í3í4 a proto někte9í tak*vaní EbohovCF uvnit9 G9ech 9í3í i ne!ohli vidět. 8" lidskC b"tosti ste ceněnC4 proto&e ste schopni praktikovat kultivaciK proto vás u$í! princip%! takovC v"sokC Hrovně. Goto sou po*ice4 kterC *ískali kv%li ne pravdivě 3í!u pro evu svCho vlastního charakteru.6. 8 tC době se! vá! dával p9íle&itost uvědo!it si to a dostat se na*pět na cestu. 83echn" t"to věci sou ně$í!4 p9es co !usíte pro ít4 a *kou3ka!i4 kterC !usíte absolvovat ve svC osobní kultiva$ní pra5i. )sou v3ak *á*na!" o v3e! co udělali4 co se poto! stane e ich budoucí! !íste!4 na kterC se sa!i u!ístili. b9e*na . 8ět3ina těchto b"tostí ve G9ech 9í3ích <tak*vaní EbohovCF= a r%*nC tak*vanC Eb"tosti v"sokC HrovněF4 kterC se! utekl" * v"33ích di!en*í4 ab" unikl" nápravě Zákona4 ne*ná pravdu o nápravě Zákona a odporu e sa!otnC nápravě Zákona.ování *ku3eností na *ápadě 2(L4 někte9í lidC4 kte9í poslouchali Zákon s p9ipoutání!i4 v"hla3ovali4 &e praktikování kultivace se br*" skon$í a &e 2$itel ode de a ve*!e s sebou $ást svých u$edník%. Gí!to *p%sobe! si i v3echn" v"33í &ivot" p9euspo9ádáva í svC po*ice ve 8elkC! Zákonu4 ne!luvíc o těchto věcech v lidskC! světě a eho bě&ných lidských b"tostech.ěkte9í si sní&í svC Hrovně a někte9í se stanou lidský!i b"tost!i. . )ak víte4 &e dosáhnete ?ovr3ení1 )ak b"ste !ohli dosáhnout ?ovr3ení4 kd"& dokonce ani ne ste schopni opustit svá vlastní p9ipoutání1 . @d"& p9es ně nep9e dete4 e to va3e vlastní *ále&itost.ěkte9í se stanou duch" v podsvětí a někte9í budou Hplně *ni$eni tC!ě9 nekone$ný! a opakovaný! *ánike! ako splátkou *a v3echno4 co udělali. Be* ohledu na to4 *da sou to bohovC4 lidC nebo duchovC4 v3ichni budou nově u!ístěni na některC * !íst v r%*ných světech O od p9e&ití po HplnC odstranění. @d"& náprava Zákona vstoupila do G9ech 9í3í a do lidskCho světa4 ne!ěli ka! utCci.+++ >4ko?e i+ 'D3o i!ko& 0ov*(& #o konAerenci ?aAa v"!ě.ásledně několik lidí p9estalo studovat 8elký Zákon4 a někte9í dokonce p9e3li na opa$nou stranu. #o3ko*u í pevnou víru a odhodlání u$edník% po!ocí p9edvádění se nebo v"kládání! u$edník%! některC *e svých pochopení *alo&ených na e ich vlastních p9edstavách4 nebo odev*dání! ně akých věcí u$edník%! a tak dále. 8 nápravě Zákona sou takoví4 kte9í stoupnou4 takoví4 kte9í klesnou4 a takoví4 kte9í budou *ni$eni. 8e skute$nosti sou toto věci vel!i ní*kC Hrovně a sou to l&i. #roto *p%sobili4 &e někte9í u$edníci4 kte9í !a í otev9enC G9etí oko na ní*kC Hrovni4 !a í poch"bnosti a *!atek v to!4 co se tý$e Zákona. .

te být *neu&íváni dC!on"4 kd"& !luvíte. Pi RonD*hi 7/. 2$edníci4 opakovaně se! 9ekl4 &e kultiva$ní pra5e e sou$asně vá&ná a posvátná. .a3e kultivace !á sou$asně *odpovídat *a spole$nost4 lidstvo a nás sa!otnC. )ak b" !ohl následovat to4 co děla í 3patná nábo&enství1 )akC dal3í Aor!" dC!onickC povah" stále p9echováváte1 #ro$ se !usíte postavit na opa$nou stranu k 8elkC!u Zákonu1 @d"& e3tě chcete být !ý!i u$edník"4 oka!&itě p9esta.a3e cesta dosa&ení ?ovr3ení !usí být otev9ená a $estná.8elký Zákon e vá&ný. Lni en edna věta b" ne!ěla být *neu&itá dC!on".+++ . . b9e*na . #ro$ ne!%&ete praktikovat kultivaci u3lechtile a *p%sobe!4 který *odpovídá spole$nosti světských lidí1 Gě! v3e!4 co 9íka í iný!4 &e u& ne*%stává &ádný $as4 &e si dokon$u í svC poslední věci a &e 2$itel ode de a ve*!e to a to s sebou a tak dále4 tě! v3e! doporu$u i4 ab" oka!&itě odstranili dopad4 který p9í!o nebo nep9í!o *p%sobili.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful