You are on page 1of 18

Câteva puncte ale filosofiei mele Suntem 100% responsabili pentru toate experienţele noastre.

Fiecare gând pe care îl gândim, crea ! viitorul. "uterea este întotdeauna în momentul pre ent. #oţi suferim de ur! împotriva propriei noastre fiinţe $i vinovaţie. %deea de ba ! pentru fiecare este& '(u sunt destul de bun). *cesta este doar un gând $i un gând poate fi sc+imbat. ,esentimentul, criticismul $i vinov!ţia sunt cele mai d!un!toare tipare de gândire. -liberarea de resentimente poate di olva pân! $i cancerul. Când ne iubim cu adev!rat pe noi în$ine, totul în viaţa noastr! merge bine. #rebuie s! ne eliber!m de trecut $i s! iert!m pe toata lumea. #rebuie s! vrem s! începem a înv!ţa s! ne iubim pe noi în$ine. *probare de sine $i acceptare de sine sunt c+eia sc+imb!rilor po itive. (oi creem fiecare a$a.numita 'boal!) în trupul nostru.

/n infinitatea vieţii unde sunt eu. 1omentul acesta este un nou punct de început pentru mine. Sunt una cu îns!$i "uterea care m. 1! bucur la gândul c! pot folosi puterea minţii mele în orice mod doresc. 0iaţa nu este niciodat! blocat! sau static! sau ţintuit! pentru ca fiecare moment este ve$nic nou $i proasp!t. totul este perfect. c+iar aici $i c+iar acum./( 431-* 1-*6 .mi crea propriile circumstanţe.a dat $i mie puterea de a.5%(. (u exist! început $i sfâr$it. întreg $i complet $i totu$i viaţa este în continu! sc+imbare.a creat $i aceast! "utere mi. numai un ciclu constant $i o reciclare a materiei $i experienţelor. Fiecare moment al vieţii este un nou punct de început care ne îndepartea ! de ceea ce este vec+i. #2#34 -S#.

1! desc+id c!tre înţelepciunea interioar!. toate vindec!rile. care trece prin mine în fiecare moment al fiec!rei ile. $tiind c! exist! o singur! %nteligenţ! în acest 3nivers. #2#34 -S#. *m încredere în aceast! putere $i %nteligenţ!. în ordinea în care trebuie. totul este perfect./( 431-* 1-*. 7e la aceast! %nteligenţ! vin toate r!spunsurile. . $tiind c! tot ceea ce am nevoie s! $tiu îmi este de v!luit. #oate soluţiile. Cred într. toate creaţiile.5%(. $i tot ceea ce am nevoie s! am vine la mine acolo unde trebuie. întreg $i complet.o putere mai mare decât mine. la momentul potrivit./n infinitatea vieţii în care m! g!sesc.

/( 431-* 1-*.* ".-C3#.5%(.0%*8<. "2# S< 1< 3%# /( %(#-.34 1-3 F<."-.S3(#.254-1-42. /(#..0-7-.-SC 7%( #2# S3F4-#34 S< /(0<8 S< 1< %35-SC.7"-.%SC (%1%C.%SC (%1%C.< S< . *4-9 *C31 S< 1< .#.%7%C 7-*S3". #2#34 -S#.-8%* F%%(8-% 1-4-. 72. 1-4.-C3#34 1-3 F<.2#-. S3(# 134# 1*% 134# 7-C=# "-. "2# S<. C* S< . #2#34 -S#.*#* :% /(7.-C3(2SC 1<.S2(*4%#*#-.31*#* /( 127 7%0%(.1% 4<. ..%2.< S< .-9 :% C21"4-#.7-S".%SC (%1%C. ".F-C#./( %(F%(%#*#-* 0%-8%% 3(7.9-SC "3(C#34 7.->-(# S*3 0%%#2. "2# S< 1< 3%# /( #.S2(*4%#*#-* 1-* .< S< . S3(# /(#2#7-*3(* ". F<.

7oresc s! încep în acest moment s! cur!ţ înc!perile din casa minţii mele. . 0!d necesitatea trecutului ca s! m! aduc! unde sunt ast! i. #recutul nu are putere asupra mea pentru c! vreau s! înv!ţ s! m! sc+imb. /ntreg $i complet. Sunt fericita s! fiu în m?locul acestei aventuri. pentru c! $tiu c! nu am s! mai trec niciodat! prin exact aceea$i experienţ!./( 431-* 1-*./n infinitatea vieţii unde sunt. 7oresc s! m! elibere . #2#34 -S#.5%(. totul este perfect. a$a c! am s! încep cu cele mai mici lucruri $i mai u$oare înc!peri :i în felul acesta am s! v!d re ultatele repede. :tiu c! nu contea ! de unde încep.

F<C=(7 C--* C. 4* #%1"34 "2#. *4-9 *C31 S<.#. 02% F% /(#2#7-*3(* "-.F-C#*.F-C#.-53%.*C-*S#< /(8-4-9-.-*9* :% C21"4-#*.-7 /( 4%1%#<.1% #.% :% 4%"S3. /(#. #2#34 -S#. (3 1*% 0. *4-9 S< /(C-" S< 1< 0<7 *:* C31 1< 0-7.%0%#.-.F-C#*.%( %(F%(%#*#-* 0%-8%% 1-4.S34. . "-. /(#.<%-SC 0%*8* 5*>*#* ".-*3 S< *4-9 S< C. S3(# *C31 "-. /(#.-C3#-.5%(.-*9* :% C21"4-#*.-*9* :% C21"4-#*.%0%#.S< F*C.3(7S3(# #2#34 -S#. S3(# 4* 42C34 "2#."-.F-C#*.3(%0-.-9 :% C21"4-#./( 431-* 1-*. *C31.% #. /(#.

m! în fiecare moment. aleg cu calm $i obiectivitate s!. *cum./( 431-* 1-* . aleg s! reacţione ca $i cum am g!sit o comoar!. $i doresc s! fac sc+imb!ri. #2#34 -S#. întreg $i complet.%n infinitatea vieţii unde sunt. 1! v!d pe mine însumi sc+imbându. totul este perfect.5%(. Când descop!r înc! ceva de care pot s! m! elibere . Sunt u$or de educat. *leg s! fiu libera. *leg s! fac sc+imb!rile cu pl!cere. 0reau s! m! sc+imb. 9ândurile nu mai au nici o putere asupra mea. -u sunt puterea în lumea mea.mi v!d vec+ile tipare. "ot s! înv!ţ.

cu sc+imb!rile ce au loc în viaţa mea. -u merg lin. *st! i este o i minunat!. Fac tot ceea ce pot pentru asta. 1! aprob pe mine $i felul în care m! sc+imb. 1! bucur s! fiu în ritmul $i curgerea vieţii mele a.sc+imb!toare. /n fiecare i este din ce în ce mai u$or. înainte atât cât pot de bine.5%(. #2#34 -S#. *leg s! o fac a$a.tot. -u sunt puterea în lumea mea. doar ca pe alte lucruri de care m! pot elibera. totul este perfect. -le nu au nici o putere asupra mea./n infinitatea vieţii în care sunt. 0!d toate tiparele de împotrivire din mine. . întreg $i complet./( 431-* 1-*.

%nv!ţ cu bucurie s! m! iubesc pe mine însumi. Sc+imbarea este legea natural! a vieţii mele./( 431-* 1-*. *leg s! îmi sc+imb modul de a gândi. %nv!ţ s! aleg ca iua de a i s! fie o experienţ! pl!cut!.%n infinitatea vieţii mele unde sunt. %mi este mult mai u$or s! iert decât am cre ut. #2#34 -S#. 1! mut de la vec+i la nou. cu atât mai mult! dragoste pot s! exprim. din ce în ce mai mult.5%(. . totul este perfect. cu u$urinţ! $i bucurie. Faptul c! îmi sc+imb gândurile m! face s! m! simt bine. %ertarea m! face s! m! simt liber $i u$oara. Cu cât m! elibere de mai mult resentiment. *leg s! sc+imb vorbele pe care le folosesc.0reau s! m! sc+imb. întreg $i complet. %i spun bine ai venit.

0orbesc diferit.întreg $i complet./n infinitatea vieţii unde sunt. Ceilalţi m! tratea ! diferit. (oua mea lume este o reflexie a noii mele gândiri. #2#34 -S#. "entru c! $tiu c! aceste seminţe vor deveni noile mele experienţe de viaţ!. 0iaţa mea este în permanenţ! nou!.5%(. Fiecare moment al vieţii mele este nou. *ceasta este o nou! i. proasp!t $i vital. totul este perfect. -ste o bucurie $i o pl!cere s! plante seminţe noi. 9ândesc diferit./( 431-* 1-*. *cţione diferit. /mi folosesc gândirea afirmativ! s! cree exact ceea ce îmi doresc. . -u sunt un nou eu.

/nt!resc tot ceea ce înv!ţ. totul este perfect. . $tiind c! @#otul este bineA în viaţa mea.un mod pl!cut cu bucurie.5%(. %ubesc cine sunt $i iubesc ceea ce fac. 1! spri?in $i m! susţin $i viaţa m! susţine $i ea./n infinitatea vieţii unde sunt. #2#34 -S#. într. *$tept cu entu iasm aventurile ilei ce începe./( 431-* 1-*. Sunt expresia vie $i iubitoare a vieţii. 0!d dove ile 4egii Supreme lucrând peste tot în ?urul meu $i în fiecare aspect al vieţii mele. >iua mea începe cu recuno$tinţ! $i bucurie. întreg $i complet.

/n infinitatea vieţii mele unde sunt. de aceea îmi ofer o cas! comfortabil!. /l +r!nesc cu mânc!ruri $i b!uturi bune. care îmi satisface toate necesit!ţile $i este foarte pl!cut!. 1! iubesc. întreg $i complet. Cu cât mai mult! dragoste folosesc $i dau de la mine. îl cur!ţ. /i umplu camerele cu dragoste. radia ! din mine în toate direcţiile $i se întoarce în ecit la mine. Sursa este nelimitat!. -a îmi umple inima. . Folosind iubirea m! face s! m! simt bine. în mi?locul fiinţei mele exist! un i vor de iubire infinit. 1! iubesc $i de aceea îmi îngri?esc cu dragoste trupul. trupul. #r!iesc în armonie $i ec+ilibru cu fiecare persoan! pe care o cunosc. Cu atât mai mult! am de dat. toat! fiinţa mea. -ste o expresie a bucuriei mele interioare. iar el îmi r!spunde cu o s!n!tate perfect! $i cu energie. mintea. con$tiinţa. îl îmbrac. totul este perfect. /i permit acestei iubiri acum s! ias! la suprafaţ!. *dânc.

de aceea m! port $i gândesc cu dragoste despre toţi pentru c! $tiu c! ceea ce dau de la mine mi se întoarce în ecit înapoi.5%(. tr!ind fiecare moment ca fiind bun $i $tiind c! viitorul meu va fi luminos. de aceea am un ?ob care îmi place cu adev!rat. 1! iubesc.astfel ca toţi care intr!. vor simţi aceast! dragoste $i vor fi +r!niţi de ea. #2#34 -S#./( 431-* 1-* . inclu ându.m! $i pe mine. 1! iubesc. 1! iubesc. de aceea iert $i las s! se duc! tot trecutul $i toate experienţele sale $i m! elibere . care îmi folose$te talentul creativ $i abilit!ţile mele $i unde lucre cu oameni $i pentru oamenii pe care îi iubesc $i care m! iubesc câ$tig mulţi bani. 1! iubesc. pentru c! ei sunt oglinda a ceea ce sunt eu. vesel $i stabil. de aceea tr!iesc totul în pre ent. *trag numai oameni iubitori în lumea mea. pentru c! sunt un copil iubit al 3niversului $i 3niversul are gri?! de mine cu dragoste acum $i pentru totdeauna.

43C. o po iţie care folose$te toate talentele $i abilit!ţile mele $i îmi permit s! m! exprim creativ.C*.F242S-:#. 2 "2>%8%. într.5%(-. S".1%# S< 1< -C". S3(# C3 #2#34 7-SCB%S* :% .Sunt cu totul desc+isa $i receptiva la un serviciu nou $i minunat.:% *5%4%#<8%4..0%C%3 (23 :% 1%(3(*#.C*. /(#.1-4.-C-"#%0* 4* 3( S-.134831%.#2*##*4-(#-4.:% /1% "-.3 2*1-(% ".-*#%0.#.-> C3 :% "-(#./% %35-SC :% 1< %35-SC :% 1< .-S"-C#<. spre mulţumirea mea sufleteasc!.. .-* 1-* S3F4-#-*SC<.3( 42C 1%(3(*# :% C=:#%9 F2*.%1 C.un loc minunat $i câ$tig foarte bine.. 4ucre cu $i pentru oameni pe care îi iubesc $i m! iubesc $i m! respect!.

9 "..2 "4<C-.-9 :% C21"4-#."-./( 431-* 1-*.S3(#. #2#34 -S#. 13(C* 1-* -S#./( C-4.1*% S*#%SF<C<#2*.0%C%%4.F-C#.1-4C.5%(.0.-*#%0. F<C=(7 C--* C1< S*#%SF*C-.%( 1%(:% S3(# -C".%-.:% 2 53C3. -C%S#< /(#2#7-*3(* 2*1-(% C*. /(#.C*3#< S-.%1*#.%.:% *5%4%#<8%4.1-4-. C=:#%9 5*(% 53(%.F-43. #2#34 -S#.. S3(# /(#2#7-*3(* C<3#*#* :% "2# S< *4-9 C--* C.-*3 :% /1% "4*C. .S< F*C./( %(F%(%#*#-* 0%-8%% 3(7. #*4-(#-4.C3.

*m în mine toate ingredientele pentru succes./n infinitatea vieţii unde sunt. va fi un succes. Calea mea este o serie de pa$i c!tre succese $i mai mari.5%(.a creat. Sunt una cu "uterea care m. 2rice voi fi îndrumata s! fac. totul este perfect. #2#34 -S#./( 431-* 1-*6 . /nv!ţ din fiecare experienţ! 1erg din succes în succes $i din glorie în glorie.întreg $i complet. 4as acum formula succesului s! curg! prin mine $i s! se manifeste în lumea mea.

/n infinitatea vieţii unde sunt. Sunt total desc+isa $i receptiva la curgerea abundent! de prosperitate pe care o ofer! 3niversul. 5inele meu vine de peste tot $i de la toţi. Sunt una cu "uterea care m. #2#34 -S#. #oate necesit!ţile $i dorinţele mele sunt îndeplinite înainte c+iar ca eu s! cer.5%(.a creat. $tiind c! este suficient pentru fiecare dintre noi. 1! bucur de succesul altora./( 431-* 1-*6 . totul este perfect. /mi extind mereu con$tienti area abundenţei $i acest lucru se reflect! într.intreg $i complet.o continu! cre$tere a veniturilor mele. Sunt îndrumata de 7ivinitate $i fac alegeri care sunt benefice pentru mine.

/( 431-* 1-*.%n infinitatea vieţii mele unde sunt. #2#34 -S#. *leg s! fiu s!n!toasa $i libera. prote?ata în mod 7ivin $i îndrumata. *scult ceea ce îmi spune $i $tiu c! sfatul ei este bun. . Sunt întotdeauna ap!rata. totul este perfect. Fiecare celul! în corpul meu are %nteligenţ! 7ivin!. întreg $i complet. %mi recunosc trupul ca pe un prieten bun.5%(.