You are on page 1of 7

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA UPOTREBU USLUGE BBI.Ebanking - a ZA PRAVNA LICA U BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

Sarajevo

Sarajevo, oktobar 2006.

EBanking-a ZA PRAVNA LICA U BOSNA BANK INTERNATIONAL dd Sarajevo 1. Digitalni certifikat je skup podataka. i/ili Token. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) određuju se prava.U skladu sa članom 93.). Pod pokrićem na računu se podrazumijeva stanje sredstava na računu prethodnog bankovnog dana.EBanking (u daljem tekstu: Klijent). a umanjeno za sva izvršena plaćanja sa računa i predviđenu naknadu Banke do momenta utvrđivanja pokrića.EBanking. Statuta – Prečišćeni tekst (Verzija 1. Banka izdaje dvije vrste uređaja za identifikaciju: ActivCard USB ključ. Kontakt osoba je osoba koju je zakonski zastupnik preduzeća ovlastio za preuzimanje elemenata prepoznavanja za sve korisnike. Odobrenje upotrebe usluge BBI.EBanking je namijenjena domaćim i stranim pravnim licima. koja imaju kod Banke otvorene transakcijske i/ili devizne račune. uvećano za sve evidentirane uplate na račun tekućeg dana.EBanking Klijent kao vlasnik računa ispunjava i/ili potpisuje sljedeće dokumente: 2 . korišteni su sljedeći pojmovi i izrazi: Vlasnik računa je privredno društvo/preduzeće. pomoću kojeg računar komunicira sa identifikacijskom karticom. Korisnik je osoba koju je zakonski zastupnik preduzeća ovlastio za upotrebu usluge BBI. Transakcijski račun je račun preko kojeg Banka vrši plaćanje unutar zemlje sa računa Klijenta do visine pokrića na računu. Platni nalozi su obrasci putem kojih se vrši plaćanje po nalogu Klijenta. koji identificira neki entitet i koji je izdat i digitalno potpisan od strane nekog autoriteta za certificiranje. Devizni račun je račun preko kojeg Banka vrši plaćanje prema inostranstvu sa računa Klijenta do visine pokrića na računu. Potpisnik je osoba koju je zakonski zastupnik preduzeća ovlastio za raspolaganje sredstvima na računu i potpisivanje platnih naloga u elektronskom obliku.d. Digitalni certifikat na ključu je zaštićen osobnom šifrom (PIN). Osobna šifra (PIN) je kombinacija znakova kojom se štiti pristup do digitalnog certifikata na kartici i dinamičke lozinke na tokenu. obaveze i uslovi za upotrebu usluge BBI. USB ključ se priključuje na računar. Programski paket je softverska oprema koja Klijentima omogućava upotrebu usluge BBI. UVOD Opštim uslovima poslovanja za upotrebu usluge BBI. koje ima kod Banke otvoren transakcijski i/ili devizni račun kojem Banka odobrava upotrebu usluge BBI. 2. Moguće je da korisnik bude potpisnik i/ili unositelj. a istovremeno je i potpisnik. Unositelj je osoba koju je zakonski zastupnik preduzeća ovlastio za pripremu platnih naloga u elektronskom obliku. drugo domaće ili strano pravno lice ili samostalni privrednik sa statusom pravnog lica. koja je dostupna preko globalne računarske mreže Internet.EBanking Za odobrenje upotrebe usluge BBI.2.EBanking. Token je uređaj za identifikaciju koji prilikom svakog uključivanja dinamički generiše jednokratnu lozinku za prijavu u sistem.EBanking BOSNA BANK INTERNATIONAL d. USB ključ je sigumosni mehanizam na koji je zapisan digitalni certifikat za svakog Korisnika sistema. Nakon uključenja tokena zahtijeva se unos osobne šifre (PIN). Paket je skup platnih naloga tretiranih kao cjelina . Usluga BBI.EBanking Elementi prepoznavanja su uređaji koji omogućavaju prijavu korisnika u sistem i autorizaciju plaćanja. Direktor Banke odobrava: OPŠTE USLOVE POSLOVANJA ZA UPOTREBU USLUGE BBI. U nastavku Opštih uslova poslovanja.

poštivati „Opšte uslove poslovanja za korištenje usluge BBI. Nalog je primljen kada mu Banka dodijeli status „u obradi“. opštim uslovima Banke za poslovanje sa transakcijskim i deviznim računima.o.o. pridržavati se pisanih uputstava za korisnike i uputstava koja su sastavni dio Help aplikacije. 3. u skladu sa važećim ugovorima sklopljenim sa Bankom. te u skladu sa poslovnom politikom Banke i ustaljenom bankovnom praksom.EBanking ne mogu ograničiti. ako je zastupnicima ograničena visina raspolaganja).1.EBanking ovlastiti jednu ili više osoba. 2.EBanking Podaci o osobama ovlaštenim za upotrebu usluge BBI.EBanking. odobrava se upotreba usluge najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje usluge. kao i važećim zakonskim propisima i dobrim poslovnim običajima. 3. dužan ju je odmah promijeniti. Upute za izmjenu šifre možete dobiti putem telefona : 033/275 234 (svaki radni dan od 8:30 do 16:30 sati) ili naći na Web stranici: http://www. Dužnosti korisnika Elemente prepoznavanja. ovih Opštih uslova. Ako korisnik sumnja ili ustanovi da njegovu osobnu šifru (PIN) posjeduje treća osoba.bbi.EBanking putem interneta. ukoliko su podaci u skladu sa važećim propisima.) može potpisati samo lice/lica odnosno organ koji je to ograničenje ustanovio. sto znači da zastupnik pravnog lica koji je sam ograničen u raspolaganju ne može ovlastiti druga lica da potpisuju Klijenta bez ograničenja ili ako je sam zastupnik ovlašten za potpisivanje bez ograničenja. 3 .EBanking Ugovor o upotrebi usluge BBI. Banka ne snosi nikakvu odgovornost za transakcije koje potpisnik obavi protivno bilo kakvim uputstvima.Ebanking“. dokumenta iz ove tačke (od 1. vlasnik d. izričitim zabranama i sl. koji su sastavni dio Ugovora. do 4. Prilikom upotrebe usluge BBI. Banka svakom korisniku dodjeljuje elemente prepoznavanja. Ukoliko je u nadležni registar upisano odgovarajuće ograničenje za zastupnika pravnog lica u pogledu visine raspolaganja sa sredstvima. Klijent se obavezuje da će prije instaliranja programskog paketa ispuniti minimalne tehničke zahtjeve navedene u tački 13. Dužnosti klijenta Klijent se obavezuje da će poslovati u visini pokrića na svom računu. kao i osobnu šifru (PIN) korisnik mora brižljivo čuvati (nikada zajedno!) i ne smije ih saopćiti ili predati trećoj osobi. 5. korisnik je dužan pridržavati se ovlaštenja koja mu je dodijelio Klijent. Obaveza i odgovornost korisnika je pravilan i potpun unos podataka. Od tog momenta izvršavanje naloga prelazi u nadležnost Banke.EBanking Banka Klijentu prilikom zaključenja Ugovora uručuje i 1 (jedan) primjerak Opštih uslova poslovanja za upotrebu usluge BBI. Od Banke ih preuzima kontakt osoba koja je i odgovorna za posredovanje elemenata prepoznavanja korisniku ili korisnicima.EBanking Potvrda o iznajmljivanju opreme za korištenje usluge BBI. Klijent je upoznat i u cijelosti unaprijed saglasan sa činjenicom da se iznosi transakcija putem BBI. Klijent može za upotrebu usluge BBI. Banka će obavijestiti Klijenta o razlozima neizvršenja predmetnog naloga. Banka vrši provjeru podataka o vlasniku računa i. Zahtjev za odobrenje usluge BBI. Uslovi izvršavanja naloga Banka će izvršavati naloge u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu obavljanje platnog prometa i u skladu sa sadržajem opštih uslova BBI Banke za poslovanje sa transakcijskim i deviznim računima. tako da je potpisnik ovlašten za transakciju ukupne sume novca koju klijent ima na računu. 4. Nalog će biti izvršen u rokovima i na način koji je propisala Centralna Banka BiH. a Klijent je obavezan da Banci podnese potpisan i ovjeren zahtjev za povlačenje/storniranje istog. Banka ima pravo da odbije zahtjev bez obrazloženja. internim pravilima. a ne zastupnik pravnog lica (npr.ba. 4. ne može ovlastiti drugo lice koje ima ograničenja za neograničeno zastupanje. U slučaju da nalog nije moguće izvršiti prema važećim propisima. Ovdje se primjenjuje pravilo: „Niko ne može prenijeti više prava na drugog nego što sam ima“.

te u skladu sa svim važećim ugovorima i opštim uslovima koje je Klijent sklopio sa Bankom. Isto tako.EBanking. i to putem telefona: 033/275 234.EBanking-a“) . u skladu sa trenutno važećom Odlukom o Tarifi za elektronsko bankarstvo.EBanking u skladu sa Opštim uslovima poslovanja za korištenje usluge BBI. Gubitak ili krađu elemenata prepoznavanja Klijent je dužan odmah prijaviti Banci. po slobodnoj ocjeni. Svi postupci korisnika se računarski evidentiraju. odnosno opozivu ovlaštenja Banka će poštovati samo ako je dostavljen originalni dokument od strane Klijenta.EBanking i Ugovorom o upotrebi usluge BBI. bez naknade ustupiti.Ukoliko Klijent u dogovoreno vrijeme za instaliranje programskog paketa ne ispuni minimalne tehničke zahtjeve i time onemogući njegovo instaliranje. Klijent mora. USB ključ (za prvu osobu navedenu na Obrascu „Podaci o osobama ovlaštenim za koristenje usluge BBI. Prilikom izdavanja ActiveCard USB ključa. u istom danu ukoliko se radi o radnom danu. Klijent snosi odgovornost za pravilno i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima postupanje korisnika pri korištenju elemenata prepoznavanja i na osnovu toga emitovanih naloga platnog prometa. Banka korisniku.EBanking. Naknada za izvršene usluge Prilikom zaključenja ugovora o korištenju usluge BBI. kao i za moguću štetu nastalu zbog gore navedenog. kao i u skladu sa važećim zakonskim propisima.EBanking-a“) – za klijente koji imaju 21-30 transakcija sedmično. na korištenje jednu od sljedećih navedenih kombinacija osnovnih elemenata za prepoznavanje: token (za prvu osobu navedenu na Obrascu „Podaci o osobama ovlaštenim za korištenje usluge BBI. vratiti elemente prepoznavanja Banci. Banka ne odgovara za smetnje i prekide na telekomunikacionim mrežama. Klijent se obavezuje da će kontakt osoba predati korisnicima elemente prepoznavanja i da će se pobrinuti za odgovarajuće osiguranje istih.EBanking-a». bez odlaganja obavijestiti Banku o promjeni statusa korisnika (potpisnik ili unositelj). Obavještenje o promjeni. a u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim na Zahtjevu za korištenje usluga internet bankarstva i redoslijedu osoba navedenim na Obrascu «Podaci o osobama ovlaštenim za korištenje usluge BBI. Banka se obavezuje da će nakon zaključenja Ugovora o korištenju usluge BBI. Dužnosti Banke Banka obrađuje zahtjev za upotrebu usluge BBI.. koja je ovlaštena za preuzimanje elemenata prepoznavanja za sve korisnike. odnosno opoziva. Banka ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane do trenutka prijave. za greške koje nastanu pri prenosu podataka putem telekomunikacione mreže. odnosno koju prouzrokuju korisnici prilikom upotrebe usluge BBI.EBanking. odnosno prvi radni dan ukoliko se obavijest primi u neradni dan. odnosno o opozivu ovlaštenja koje je dato korisniku. kao i edukaciju korisnika.EBanking. Klijent je dužan odmah. USB ključ/token (za prve dvije osobe navedene na Obrascu „Podaci o osobama ovlaštenim za koristenje usluge BBI. 6. za onemogućen pristup (zbog različitih uzroka) do usluge BBI. Banka će Klijentu bez naknade dodijeliti CD sa driver-om za njegovu instalaciju. Klijent je dužan odrediti kontakt osobu. Klijent odgovara i za štetu koja bi nastala zbog neodgovorne upotrebe elemenata prepoznavanja i na osnovu toga emitovanih naloga platnog prometa od strane korisnika.EBanking. Klijent odgovara Banci za štetu koja nastane njegovom krivicom.EBanking-a“). Računarski zapis postupaka Banka čuva u skladu sa važećim zakonskim propisima i internim aktima. Banka zaračunava troškove za prijavu dodatnih korisnika. u slučaju opoziva ovlaštenja.za klijente koji imaju do 20 transakcija sedmično. odnosno blokirati upotrebu usluge BBI. 7. 4 .za klijente koji imaju preko 30 transakcija sedmično.EBanking-a izvršiti besplatnu instalaciju opreme i softvera. Banka će Klijentu. obavezuje se da će snositi troškove koje je time prouzrokovao. mora dodijeliti novi status. odmah po prijemu obavještenja.

u skladu sa važećom Tarifom o korištenju usluga BBI. Otkaz važi od dana podnošenja pismenog otkaza. Ako su elementi za prepoznavanje izgubljeni. zagubljeni ili ukradeni ili ako bilo koja neovlaštena osoba sazna PIN. Za izvršenje ovih bankovnih usluga. ako Klijent podnese zahtjev za dodatnu opremu koja ne spada u osnovne elemente prepoznavanja koji se po važećoj Odluci o Tarifi Banke daju na koristenje bez naknade. potrebno je kontaktirati Banku i dostaviti u pismenoj formi u najbližu organizacionu jedinicu Banke saglasnost kojom se zahtijeva deblokada elemenata prepoznavanja i nastavak korištenja usluge BBI. Klijent je obavezan da to potvrdi i u pismenoj formi dostavom obavijesti potpisane od strane Klijenta i ovjerene njegovim pečatom u najbližu organizacionu jedinicu Banke. kao i tačnost izvoda u roku od naredna 2 (dva) radna dana od dana nastanka. Reklamacije Klijent je obavezan da izvrši provjeru tačnosti naloga. Banka korisniku odmah po prijemu obavijesti blokira element prepoznavanja u svom sistemu elektronskog bankarstva. ukoliko Klijent opozove ovlaštenje koje je bilo dato korisniku. Ograničenja pristupa Banka korisniku blokira pristup usluzi BBI. 8. korisnik mora o tome odmah obavijestiti Banku putem telefona: 033/275 234.EBanking-a. Banka će blokirati uslugu i u slučaju da nisu osigurani minimalni tehnički zahtjevi iz tačke 13 ovih Opštih uslova.EBanking. U slučaju kada element prepoznavanja koji je prijavljen kao izgubljen. ako Klijent podnese zahtjev za dodatnu edukaciju korisnika. Otkaz upotrebe usluga elektronskog bankarstva Klijent može otkazati upotrebu usluge BBI. a posjeduje instalacioni CD. ako Klijent podnese zahtjev za ponovnu instalaciju opreme ili softvera.tog u mjesecu neće se naplatiti naknada za taj mjesec korištenja.EBanking obračunava se i naplaćuje mjesečno počevši od dana instalacije softverske opreme Klijentu i ne zavisi od obavljenog prometa na računu Klijenta. najkasnije u roku od 1 (jednog) radnog dana od dana telefonske obavijesti. U protivnom će se obavijest smatrati nevažećom. 10. dostavom iste u najbližu organizacionu jedinicu Banke.EBanking i o tome obavijestiti Klijenta. Banka će blokirati upotrebu usluge BBI. Banka obračunava naknade i ostale troškove u skladu sa Odlukom o Tarifi za elektronsko bankarstvo važećom na dan izvršenja usluge. odnosno prijema istih. Prema važećoj Odluci o Tarifi za elektronsko bankarstvo.EBanking. a u slučaju greške dužan je izvršiti pismenu reklamaciju kod Banke. Banka će naplatiti naknadu u slijedećim slučajevima: ako Klijent podnese zahtjev za zamjenu postojeće opreme. Klijentu kojem je instalacija softverske opreme izvršena nakon 15 .Naknada za korištenje BBI. Klijent snosi odgovornost za eventualna oštećenja opreme i dužan je ista izmiriti prema Banci po njenom zahtjevu.EBanking.EBanking. Banka je dužna eventualne reklamacije od strane Klijenta riješiti najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prijema reklamacije i o istom obavijestiti Klijenta. U slučaju telefonske obavijesti o nastaloj situaciji. a ista je oštećena krivicom korisnika. 5 .EBanking. radi sprječavanja daljnjeg korištenja usluge BBI. zagubljen ili ukraden bude pronađen. 9. podnošenjem pismenog zahtjeva i povratom zadužene opreme koji se predaju u organizacionom dijelu Banke u kojem je zaključen Ugovor o korištenju usluge BBI. Ako se ustanovi da postoji sumnja ili mogućnost zloupotrebe.

Celeron ili jači. ukoliko postoji zahtjev nadležnog organa.EBanking i odredbi Ugovora sklopljenog sa Bankom. Sankcije Banka otkazuje upotrebu usluge BBI. O promjenama u Opštim uslovima poslovanja za korištenje usluge BBI.EBanking. odnosno po ocjeni Banke podliježu obavezi prijave. Banka će kontaktirati Klijenta sa ciljem utvrđivanja razloga. U ovom slučaju. 13. ovih Opštih uslova. 14.EBanking Klijent će biti blagovremeno obaviješten. može otkazati upotrebu usluge BBI. bez obaveze da obavijesti klijenta o tome (na primjer slanje novca u države svrstane u tzv. grafička kartica rezolucije 1024x768. U slučaju da Klijent nije saglasan sa promjenama Opštih uslova poslovanja za korištenje usluge BBI.EBanking i jednostrano raskinuti zaključeni Ugovor. o tome pismeno obavijestiti Klijenta i zatražiti povrat zadužene opreme. 12. ili XP. USB port.lični podaci i podaci o transakcijama Klijent ovlašćuje Banku da čuva njegove lične podatke u svojim evidencijama i to najdalje onoliko vremena koliko je to zakonom ili internim propisima Banke propisano.0 ili noviji (za što bolji rad preporučuje se najnovija verzija sa odgovarajućim service packom). Banka ima pravo po slobodnoj ocjeni Klijentu otkazati koristenje usluge BBI. Klijent kojem je Banka otkazala upotrebu usluge BBI. automatski prijavljivati organima nadležnim za ovu djelatnost.EBanking Za upotrebu usluge BBI. 200 MB prostora na tvrdom disku. Podaci o Klijentu . pa će transakcije koji su propisima označene kao sumnjive. operativni sistem Windows 2000 (service pack 4). Banka mora podatke komisijski uništiti. Podaci o poslovanju preko usluge BBI.EBanking su poslovna tajna i Banka ih može dati trećim osobama samo u skladu sa važećim zakonskim propisima. putem info stranice u aplikaciji elektronskog bankarstva.EBanking. 6 .EBanking Klijent mora ispunjavati sljedeće minimalne tehničke zahtjeve i to: procesor P 4.11. Završne odredbe Opšti uslovi poslovanja za korištenje usluge BBI. Banka izjavljuje da se u cijelosti pridržava zakonskih propisa vezanih za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. offshore zone).EBanking u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaduženja po tom osnovu i/ili ukoliko Klijent u roku od 60 (šezdeset) dana od dana instaliranja softvera ne realizuje niti jednu transakciju platnog prometa korištenjem usluge BBI.EBanking su sastavni dio Ugovora o upotrebi usluge BBI. i/ili ako ne izmiri svoja dugovanja po osnovu korištenja usluge BBI. Također. Internet pretraživač Internet Explorer 6.EBanking i Klijent ih prihvata danom zaključivanja Ugovora o upotrebi usluge BBI. te za obavještavanje o svojim uslugama. U slučaju da se utvrdi da su razlozi neosnovani. obavezan je Banci vratiti elemente prepoznavanja i ostalu opremu potrebnu za dostup do usluge u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obavijesti i ne može ponovo uložiti zahtjev za odobrenje upotrebe iste. Protekom toga roka.EBanking.EBanking po proceduri iz tačke 10. Minimalni tehnički zahtjevi za upotrebu usluge BBI.EBanking.EBanking Klijentu u slijedećim slučajevima: ako Klijent prekorači svoja prava kršenjem odredbi Opštih uslova poslovanja za korištenje usluge BBI. memorija 256 MB RAM ili više.EBanking. Klijent snosi odgovornost za eventualna oštećenja opreme i dužan je ista izmiriti prema Banci po njenom zahtjevu. Banka se obavezuje da Klijentove lične podatke neće davati niti saopštavati trećim licima i da će ih upotrebljavati samo u namjene određene u prijašnjem stavu.EBanking. Banka upotrebljava podatke isključivo za namjene izvršavanja odredbi Opštih uslova i Ugovora o upotrebi usluge BBI. odnosno za sopstvene svrhe. pristup Internetu brzine 56 K ili više. Klijent prihvata sve izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja koji budu doneseni u toku trajanja Ugovora o upotrebi usluge BBI.

Direktor Banke Amer Bukvić Broj: Sarajevo: 7 .