You are on page 1of 3

Nasionalisasi Migas OPINI | 24 May 2013 | 21:18 Dibaca: 267 Komenta : 1 0

In!onesia a!ala" Nega a yang #aya !engan $%mbe Daya &lam '$D&() In!onesia !i#a %niai n%santa a yang s%b% * #e#ayaan la%t yang melim+a" se ta "asil miya# !an tambang yang banya#) Ke#ayaan ini !a+at !iman,aat#an ole" sel% %" -a ga In!onesia +a!a %m%mnya) Nam%n +eme inta" .%ga tela" mengat% ba"-a #e#ayaan alam yang menyang#%t "a.at "i!%+ o ang banya# !i#%asai ole" Nega a !an !ig%na#an %nt%# #ema#m% an a#yat) Pasal 33 ayat 2 !an //D 1041 te t%lis ba"-a: '2( cabang2cabang + o!%#si yang +enting bagi Nega a !an yang meng%asai "a.at "i!%+ o ang banya# !i#%asai ole" Nega a) '3( b%mi !an ai !an #e#ayaan alam yang te #an!%ng !i !alamnya !i#%asai ole" Nega a !an !i+e g%na#an %nt%# sebesa 2besa nya #ema#m% an a#yat) /+aya ini tela" !icanang#an ole" P esi!en $oe#a no melal%i // No 44 ta"%n 1060 ba"-a +engelolaan migas !ila#%#an ole" Nega a) Kebi.a#an ini lebi" !itangg%"#an !engan #el%a nya Pasal 14 // No) 8 3a"%n 1071 anta a lain mengat% 604 !a i +ene imaan be si" %sa"a* atas "asil o+e asi Pe %sa"aan sen!i i) Nam%n bagai men.%al Nega a #e +i"a# asing* +a!a masa #e+emim+inan P esi!en Mega-ati* // No) 8 ta"%n 1071 tela" !i#%b% !an !iganti#an ole" // No) 22 ta"%n 2011 ata% lebi" !i#enal sebagai // Migas) Kebe a!aan // Migas inila" yang memb%#a se.a a" #elam In!%st i Migas In!onesia) Dengan !ibe la#%#annya // Migas* stat%s Pe tamina sebagai Pe %sa"aan Nega a 'PN( !iam+%tasi "anya sebagai Pe se oan !an ,%ngsi +engen!alian !an +enga-asan yang sebel%mnya !ila#%#an +e tamina !i se a"#an #e+a!a 5P migas)) Dam+a# !a i stat%s +e se oan Pe tamina a!ala" +eng%asaan asing +a!a se#to migas !an +e tamina "a %s mengi#%ti me#anisme +asa * men% %t 5insa 6,,en!i a!a 60 #ont a#to migas yang te #atego i #e !alam tiga #elom+o#) Pe tama* $%+e Ma.o * te !i i 677onMobile* 3otal8ina 6l,* 5 itis" Pet ole%m '5P(* &moco* & co* !an 3e7aco yang meng%asai ca!angan minya# 704 !an gas 804) Ke!%a* Ma.o * te !i i !a i 9onoco* :e+sol* /nocal* $anta 8e* ;%l,* P emie * <asmo* In+e7 !an =a+e7 yang meng%asai ca!angan minya# 184 !an gas 114) Ketiga* +e %sa"aan in!e+en!en> meng%asai ca!angan minya# 124 !an gas 14) ?al"asil* migas In!onesia "am+i 004 tela" !i#%asai ole" asing yang sem%anya a!ala" +e %sa"aan MN9 'M%lti National 9o +o ation() Ke.a!ian ini otomatis meng"ilang#an #e#%asaan nega a te "a!a+ "asil migas melal%i National Oil 9om+any2nya 'Pe tamina() Kon!isi ini !i+e +a a" ole" #ebi.a#an e#s+o 2im+o minya# menta" yang selama ini !iin!i#asi#an !i-a nai ole" a#ti@itas +e b% %an ente ole" segelinti elit yang mengambil #e%nt%ngan !a i +en!e itaan a#yat) 6#s+o minya# semestinya

i#a 5lo# Ma"a#am be "asil !i#%asai Pe tamina* laba Pe tamina +a!a 2018 !a+at menca+ai :+ 171 t ili%n* melesat !iban!ing#an laba Pe tamina +a!a 2012 yang menca+ai :+ 21 t ili%n) $%ngg%" l%a biasa !am+a# yang a#an In!onesia +e ole" melal%i nasionalisasi Migas) $i#a+ #% ang men!%#%ng .angan sam+ai In!onesia #e"ilangan #esem+atan %nt%# mam+% be !i i !i #a#i sen!i i) Kita sebagi a#yat yang mengingin#an In!onesia yang ma#m% !an se.%! MD !alam +%t%san +eng%."anya !ila#%#an setela" #eb%t%"an !omesti# te +en%"i* se"ingga #ita ti!a# +e l% mengim+o minya# menta" yang menamba" beban !ist ib%si) Pel%ang inila" yang #e a+ !iman.%ngsi !an t%gas +eme ina" sebagai +emegang #en!ali Migas* Ket%a Ma"#ama" Konstit%si 'MK( Ma". %nt%# mengatasi masala" Migas a!ala" Nasionalisasi Migas) Dengan nasionalisasi Migas In!onesia !a+at lebi" lel%asa !alam mengat% #ebi.e#ti.atinya Nasionalisai migas a!ala" amana" +a a +en!i i bangsa yang te t%lis !alam //D 1041 !emi #ema#m% an sel% %" a#yat In!oneesia b%#an segelinti elit +emb% % .%# seca a langs%ng sia+a yang men.a"te a +e l%la" #ita %nt%# men!%#%ng + oses Nasionalisai Migas) Ka ena memang se.a!i #ont a#to * +a!a"al setela" 5P migas menan!atangani #ont a#* ma#a nega a "a %s t%n!%# +a!a #ont a# !an #e"ilangan #ebebasan) "al ini menga#ibat#an +eme inta" #e"ilangan e.as 5%mi '5P Migas() 5P migas "a %s !ib%ba #an #a ena #ebe a!aannya men.ian // nomo 22 ta"%n 2001 tentang Minya# !an .e#ti.%ngsi Pe tamina sebagai National Oil 9om+any 'NO9( !an mengambil #embali +eng%asaan Nega a !i se#to migas) $ol%si +aling e.a#an !an menyebab#an #e%nt%ngan Nega a men.ang#a% !an asional) /nt%# mengembali#an .a!i#an Pe tamina sebagai o+e ato blo# Ma"a#am a!ala" ge bang +emb%#a nasionalisasi migas* .a#an migas !an ti!a# te +a%t !engan #on!isi Migas !%nia) Keb%t%"an Migas !i In!onesia a#an lebi" te c%#%+i se"ingga +eme inta" ti!a# +e l% ta i# %l% #enai#an 55M) Dan yang +asti In!onesia ti!a# +e l% men.itas eg%lasi !an #ebbi.a!i b% %" !i nege i sen!i i) Nasionalisai Migas !a+at !i%+aya#an !engan menga-ali mem%t%s#an masa #ont a# 3otal 6P asal Pe ancis !an In+e7 9o +) asal =e+ang !i 5lo# Ma"a#am yang "abis !i ta"%n 2017) Mente i 5/MN* Da"lan Is#an meng%ng#a+#an .aat#an +a a +emb% % ente se"ingga "a ga men.a!i#an Peme inta" ti!a# !a+at men%n.%st % tam+a# !a i si#a+ +eme inta" yang membe i#an #esan ba"-a In!onesia bel%m mam+% mengola" Migas seca a man!i i) =i#a+%n #ita mem+e soal#an !ana* !a+at !iatasi sei ing !engan #e+emili#an blo# ma"a#am) =i#a +e soalannya mengenai $DM* !a+at #ita li"at sebena nya +ega-ai !i +e %sa"aan asing a!ala" o ang In!onesia) men.a!i ti!a# ma#simal) Dengan !ib%ba #anya 5P Migas !i"a a+#anmam+% mengembali#an .as 5%mi tela" memb%ba #an 5a!an Pela#sana Minya# !an .a!i lebi" ma"al !a i se"a %snya !an te +a#sa +eme inta" "a %s mens%bsi!i lebi" banya# aga "a ga 55M lebi" te .

ente a+alagi +e %sa"aan asing) .