You are on page 1of 8

PROIECT DIDACTIC APLICAT STILULUI DE ÎNVĂŢARE TACTIL-KINESTEZIC (PRACTIC) A. Algoritm i tro!

"#ti$ • • • • • • • • Unitatea de învăţământ: Profesor: Clasa: a V-a Unitatea de învăţare: „Structura şi funcţiile unei plante cu flori” Lecţia: Alcătuirea florii Tipul de lecţie: Locul de desfăşurare: Obiective cadru: cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei, a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice; dezvoltarea capacităţii de e plorare-investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei; dezvoltarea capacităţii de comunicare, utiliz!nd corect limba"ul specific biologiei; formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul bilogiei asupra naturii şi a societăţii; Obiective de referinţă: !"#" să utilizeze metode şi mi"loace adecvate e plorării#investigării lumii vegetale; !"!" să realizeze activităţi e perimentale şi să interpreteze rezultatele; $"#" să e erseze utilizarea unor surse de informare; %"#" să aplice cunoştinţele la rezolvarea unor probleme$

• Obiective operaţionale: Cognitive: O%& să desprindă, pe r!nd, componentele unei flori; Formative: O'& să reprezinte prin desen alcătuirea unei flori de angiosperme, pe baza observaţiilor făcute în e periment; Atitudinale:

fişă de evaluare( . Interactive: S*& e ersarea abilităţilor. minute( materiale: Oficiale: -rograma şcolară. polen. e erciţiul grafic. Formative: E'( să completeze desenul lacunar al unei flori de angiosperme. individuală. pe grupe cooperante$ -esurse: umane( )* elevi. vizualizarea sarcinilor comple e folosind carioci. fişă de lucru. Atitudinale: E(& capacitatea de a formula şi susţine opinii personale despre funcţiile componentelor florii( • 'alori şi atitudini vi(ate: relaţionarea pozitivă cu ceilalţi. de proces. 0ditura Sigma Diverse& . observarea sistematică.icroscop şi trusă de disecţie • • • • . creioane colorate pentru lecţia desfăşurată$ )trate*ii: Explorativ-euristice: S%( conversaţia euristică) S'( e plicaţia. cu privire la funcţiile componentelor florii$ • &valuarea: formativ-evaluativă % de ac&iziţii. ovar.'& Atlas botanic . .(& . S.acroproiectarea didactică -roiectarea unităţilor de învăţare Manuale( .& învăţarea prin folosirea unor materiale. de produs ' • Obiective ale evaluării: Cognitive: E%( să opereze cu noţiunile şi conceptele( receptacul. ovul. argumentate. implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate.O(& să formuleze aprecieri obiective.orme de or*ani(are a activităţii: frontală.%( /ilogie clasa a V-a. petale. S-& cercetarea $ +nstrumente de evaluare: verificare frontală orală. antere. S(( e punerea. sepale. de timp( +. S+( atelier de lucru practic.

se aşează la locurile indicate despre . peţiol.aterial viu % flori de cireş' .om0 t org2 i42tori# R02#t"2li42r0 2 #" o9ti 30lor6 0$2l"2r0 C25t2r02 2t0 3i0i A " 32r02 t0m0i 9i o7i0#ti$0lor Pr040 t2r02 m0t0ri2l"l"i Do7: !ir02 1omponentele florii .*& .recunosc organul plantei menţionat în poezie . flori naturale.sc&ematizează respiraţia .se anunţă obiectivele .eleborează răspunsurile . microscop.+& -1 S0#$0 30l0 !i!2#ti#0 /. transpiraţie 4) 45 46 A#ti$it2t02 0l0$"l"i .împarte clasa în grupe de 6 . .se cere elevilor să sc&ematizeze procesul de transpiraţie$ . . respiraţie. limb.se anunţă titlul lecţiei şi se notează pe tablă .autoevaluează . fişa de lucru .pune întrebări componentele frunzei.notează titlul iau la materialele cunoştinţă S6 S) S6 4bs$ .solicită opinii despre deosebirile dintre fotosinteză şi transpiraţie..reprezentarea ecuaţiilor reacţiilor fotosintezei şi respiraţiei în fişe de lucru .5 S) S6 Verifica re frontală orală .trezeşte interesul elevilor prin prezentarea unei poezii .răspund cerinţelor .organizează clasa .organizează materialele creează un climat cooperant 2oţiuni şi concepte( 3eacă. fotosinteză.absenţe . stomate. D0m0r1"l !i!2#ti#.sintetizeză răspunsurile în tabel. planşă. reprezintă reacţiilor ecuaţiile S7 R01"r 10 m2 t0ri2l R01"r1 E$2l"2r 0 5ro#0 0 !"r2l0 .) .pregătesc materialele solicitate .prezintă materialele didactice % truse de disecţie. Co 3i "t"ri $i42t0 Com50t0 30 6 o7i0#ti$0 A#ti$it2t02 5ro801or"l"i .

corectează greşelile.+ S) S9 S) S7 Verificar e orală :işa de evaluare Verificar e orală S5 0 erciţiu l grafic Verificar frontală 4bs$ sistemati că :işa de lucru A1ig. .demonstrează modul de lucru. decide#notează formulate . .dă sarcini elevilor să deseneze floarea de cireş din atlas.06 0). pb.$ imaginea -. desenează floarea utiliz!nd culori specifice.e aminează polenul la microscop. . . .6 S7 S+ .supraveg&ează modul de lucru al elevilor.contribuie la identificarea componentelor florii. . .dă e plicaţii despre funcţiile componentelor florii.completează şi rezolvă e .!0 #" o9ti 30 !iri.pune întrebări Sistemat ică .06 .solicită elevilor să deducă funcţiile fiecărei componente. .analizează critic.împarte fişa de evaluare cu .05.proiectare --.intervine cu e plicaţii şi corectări .defineşte floarea.+ S) S6 S7 . . . laudă. .analizează problema.notează sc&iţat în fişă ..desprinde pe r!nd componentele florii şi le identifică.formulează argumente şi aprecieri obiective.5 S8 S9 .răspunde la întrebări S) S6 . .se raportează la aprecierile ierar&izează. r0t0 3i0i> tr2 180r"l"i O73i 0r02 50r8orm2 30i E$2l"2r02 #252#it=3ilor 0).7 .$ desen lacunar . . .creează o problemă( impactul pesticidelor aplicate la un lot de floarea soarelui şi consecinţele asupra albinelor . . realizează secţiuni longitudinale prin gineceu . .notează pe fişa de lucru definiţia florii.notează în fişa de lucru componentele. observ!nd atlasul.oferă soluţii .identifică consecinţele impactului pesticidelor asupra albinelor.observă cu lupa ovulul. .împarte fişele de lucru pentru activitatea practică.05. .2r02 < $=3=rii oi de angiosperme 9i Învelişul floral artea !"r!"teasc" artea femeiasc" 4) 45 46 Stim"l2r02 50r8orm2 30i 46 elevi .

.$...$$ .fiecare tip de componentă este identificată şi notată mai "os în fişă............4v....se realizează o secţiune longitudinală prin pistil şi se observă locul ovulului$ )c0ema de alcătuire a florii mi1te de an*iosperme -...... încep!nd cu învelişul floral. .....rol...$ ..... ... rol......se realizează preparatul microscopic cu grăunciorul de polen şi se e aminează la microscop......A5tit"!i ilor 9i 2tit"!i ilor ?IŢĂ DE LUCRU ALCĂTUIREA ?LORII LA AN@IOSPER..... /odul de lucru: .$$$$$$$$$> ?aliciu .......S....... este alcătuit din( ..-............> totalitatea staminelor Stamina( .......$ce conţine celula femeiască ..esenaţi sc0ematic floarea utili(ând culori corespun(ătoare" • )$ 5$ 6$ 7$ +$ • .......... ..$ ...S.. material viu.........$ <....$.... .... =nveliş floral( ........E • • • • ................... trusă de disecţia..... rol..... ce conţine celula bărbătească -artea femeiască >..$$> corolla -artea bărbătească > ....se desprind componentele florii cu penseta.....$ .....efiniţia: :loarea este organul de înmulţire se uată a plantei din care se formează fructele şi seminţele( Principiul metodei: se va studia componentele unei flori de angiosperme % floarea de cireş' /ateriale necesare: microscop....componentele desprinse se etalează pe o foaie albă..produce ...$ conţine în interior o.S....$...

.. ?IAĂ DE EVALUARE )$ 1omponentele florii cu rol de a atragere a insecte polenizatoare sunt( a$ sepalele b$ petalele c$ staminele 5$ @răunciorii de pollen se găsesc în ( a$ filament b$ anteră c$ stil 6$ -artea femeiască a florii este ( a$ stamină b$ pistil c$ filament 7$ 1ompleteată spaţiile punctate din desenul lacunar ......................• • Observaţii ......................................... Conclu(ii ..............

organele de înmulţire( .bărbăteşti > stamine .SCBIŢA TA/LEI :loarea este organul de înmulţire a plantei din care se formează fructele şi seminţele$ Alcătuire( pedicel receptacul A înveliş floral( .anteră( cu grăunciorul de polen ce conţine celula bărbătească Alcătuirea pistilului( . S$4* -omezeu .ovar cu ovule ce conţine celula femeiască BBB #c$i%a nu o mai scriu elevii& fiind vala!ila cea din fişa de lucru A"tori& -app 0ri?a. S$4* C2icolae -opoviciu” -opa :lorina.sepale( rol protector .iron -ompiliu” 1ristian Aurelia.stil .femeieşti > pistil Alcătuirea staminei$ A filament .stigmat . S$4* C . S$4* :iniş @abor @elu.petale( rol de a atrage insectele polenizatoare .