You are on page 1of 20

Računarske mreže

Definicija:

Osnove računarskih mreža

Računarska mreža predstavlja skup međusobno povezanih računara i njihovih perifernih uređaja u cilju efikasnijeg, operativnijeg i kvalitetnijeg korišćenja informacija, podataka i raspoloživih resursa
2

Jovan Jović
jjovic@tehnikum.edu.rs

Definicija:

Osnovni pojmovi
Prenosni medijum

Computer
Adapteri Čvor (node)

Computer
Čvor (node)

3

4

Osnove prenosa signala
• Prenosni medijum može biti metal, staklo,
vazduh, ... • Prenosnim medijumom se u opštem slučaju prenosi energija • Energija može biti električna, svetlosna, elektromagnetna, ... • Svaka vrsta energije ima različite osobine i zahteve u pogledu prenosa
5

Osnove prenosa signala
Kako preneti podatke?

• Uspostaviti vezu između dva računara • Na polazištu podatke predstaviti u vidu
energije

• Preneti energiju na željeno mesto • Na odredištu energiju ponovo pretvoriti u
podatke
6

Školska 2009/2010. godina

1

Računarske mreže

Osnove prenosa signala

Osnove prenosa signala
Za uspostavljanje veze (bez prenosa podataka) koristi se prenos energije stalnih, tačno definisanih karakteristika

‘Prazan’ signal je signal nosilac ili noseći signal
7 8

Osnove prenosa signala
• Na polazištu se transformacija podataka vrši
modifikacijom signala nosioca pre njegovog slanja • Tehnika modifikacije nosećeg signala zove se modulacija • Na odredištu se vrši demodulacija • Sličan postupak se vrši pri radio i TV prenosu
9

Osnove prenosa signala
Vrste modulacija:

• Amplitudna modulacija – podaci se u noseći
signal utiskuju promenom amplitude (jačine) signala • Frekventna modulacija – promena frekvencije nosećeg signala • Fazna modulacija – promena faze nosećeg signala
10

Osnove prenosa signala
Amplitudna modulacija:

Osnove prenosa signala
Fazna modulacija:

11

12

Školska 2009/2010. godina

2

. od kojih svaka ima tri uvoja po stopi (0. I ova vrsta kabla se sastoji od četiri upletene parice bakarne žice.. Kategorije UTP/STP kablova: ■ Kategorija 1: U ovu kategoriju spada tradicionalni telefonski UTP kabl (obična telefonska „parica") kojim se ne prenose podaci.. 4. 4. godine spada u ovu kategoriju. ■ Kategorija 5: UTP kablovi koji omogućavaju prenos do 100 MBps.. 2.. 5. Oni se sastoje od četiri međusobno upredene UTP parice (ukupno 8 provodnika ). 15 16 Kablovi . 3. već samo glas. godina 3 .. 2. ■ Kategorija 4: Kablovi koji omogućavaju prenos do 20 MBps. IR (Infra Red) Radio talasi Mikrotalasi Laserski zrak Satelitski prenos 13 14 Kablovi . parice (telefonski kablovi) koaksijalni kabl UTP (Unshielded Twisted Pair) STP (Shielded Twisted Pair) Optički kabl Kablovi . ■ Kategorija 2: U ovu kategoriju spada UTP kabl za prenos do 4 MB u sekundi (MBps).30 m).... Telefonski kabl Koaksijalni kabl Bezžični 1. Većina kablova koji su postavljeni pre 1983. Sastoje se od četiri upletene bakarne parice. I oni se sastoje od četiri upletene parice. Kategorije UTP kablova: ■ Kategorija 3: UTP kablovi za prenos do 16 MBps. Optički kabl: 18 Školska 2009/2010.Računarske mreže Vrste prenosnih medija Žičani 1. 5.. UTP (Unshielded Twisted Pair) STP (Shielded Twisted Pair) Kablovi . 3. 17 Kablovi .

Izbor kablova: • Koliko će biti gust saobraćaj na mreži? • Koji nivo bezbednosti zahteva mreža? • Koje razdaljine treba da pokriju kablovi? • Koji kablovi dolaze u obzir? • Koliko novca je namenjeno kupovini kablova? 22 21 Bez kablova .. godina 4 .. LED ili LASER..signala Kablovi . Radio talasi: • Podaci se prenose pomoću radio talasa • Energija se prenosi kroz vazduh ili etar • Postupak sličan radio..Računarske mreže Kablovi . TV ili mobilnoj telefoniji • Radio talasi prolaze kroz zidove zgrada • Služe za prenos podataka i na ‘malim’ (WLAN) i na velikim (satelit) rastojanjima 24 Školska 2009/2010. ali se reflektuje od površina • Ova tehnologija se najviše koristi za vezu sa PDA (Personal Digital Assistant) ili mobilnim telefonima 23 Bez kablova . Tip kabla Koaksijalni UTP STP Optički Brzina prenosa do 10 MB/s do100 MB/s do100 MB/s >155 MB/s Najveća podržana dužina 850 m 100 m 100 m 10 km Način smanjenja elektri čnih smetnji bakarna pletenica upletene parice parice + metalni oklop nema el... Optički kabl: Kablovi .... IR (infracrvena svetlost): • Prenosi podatke kroz vazduh ili etar • Tehnologija slična onoj koja se koristi u daljinskoj TV komandi • Infracrveno svetlo ne prolazi kroz zidove... Optički kabl: • Tanko optičko vlakno (fiber) provodi modulisani noseći svetlosni signal u koji su utisnuti podaci • Plastični omotač omogućava savijanje kabla • Fiber je proziran i projektovan tako da u unutrašnjosti reflektuje svetlost radi prenosa signala 19 • Predajnik (transmitter).. moduliše svetlosni signal • Prijemnik (receiver) je optički osetljiv i vrši demodulaciju prispelog svetlosnog snopa 20 Kablovi .

. pouzdana i jeftina.Računarske mreže Bez kablova . eksterni) IR port Wireless kartice (PCI.. ali je skupo i osetljivo 27 Radio i infracrveni talasi koriste se u mobilnim komunikacijama Laserska svetlost podržava veće brzine prenosa i ne zahteva fizičke provodnike 28 Šta mogu biti adapteri? • • • • Mrežna kartica (PCI.. slične mikrotalasnim • Koriste se više frekvencije od mikrotalasnih • Predajnik i fotoosetljiv prijemnik na krajevima veze • ‘Od tačke do tačke’. PCMCIA) Mrežna kartica Autonoman funkcionalni sklop sa sopstvenim procesorom i memorijom koji povezuje računar sa mrežom 29 30 Školska 2009/2010. Laserska svetlost: • Naziv potiče od svetlosnog izvora – lasera • Za unidirekcione veze. ali je brzina prenosa ograničena dužinom i presekom provodnika Izbor prenosnog medija Radio i mikrotalasi ne zahtevaju fizičke provodnike Optičko vlakno: • Velike brzine prenosa • Otporno na elektromagnetnu interferenciju • Prenos podataka na velika rastojanja • Potrebno samo jedno vlakno. Mikrotalasi: • To su radio talasi visoke frekvencije • Koriste se za unidirekcione veze. ‘od tačke do tačke’ • Mikrotalasne antene se montiraju na isturene nosače radi prenosa podataka Bez kablova .. godina 5 . tipično između zgrada • Vremenski faktori utiču na kvalitet veze 26 25 Izbor prenosnog medija Bakarni provodnici su zrela tehnologija. PCMCIA) Modem (interni.

dialup.Network Adapter Card • NIC – Network Interface Card Prave se za određeni tip mreže i prenosnog medija.) • Dialup modem koristi običnu telefonsku liniju što znači da signal prolazi i kroz telefonsku centralu Modem 35 36 Školska 2009/2010. radio. kablovski.Računarske mreže Mrežna kartica Mogući nazivi: • NAC . godina 6 .. ISDN. .. ali neke mogu da podrže slične tehnologije i više medija 31 Mrežna kartica 32 Mrežna kartica Modem • Modulator/Demodulator • Uređaj koji vrši i modulaciju (slanje) i demodulaciju (prijem) signala • Interni modem se neposredno povezuje sa sistemskom magistralom • Eksterni modem se spoljnom vezom povezuje sa računarom 33 34 Modem • Modemi nose ime prema tipu medija sa kojim su povezani (optički.

Računarske mreže Modem Scenario (dial-up modem) Modem u režimu slanja (call mode): • Simulira podizanje slušalice • Osluškuje dial ton ili signal biranja • Šalje tonove ili impulse radi biranja broja na čijem se kraju nalazi drugi modem Modem Modem u režimu prijema (answer mode): • Detektuje signal biranja (‘zvonjenje’) • Simulira dizanje slušalice • Šalje signal nosilac Modem u call mode: • Šalje modulisani signal nosilac (obavezan End of Call signal!) 37 38 Modem Modem ISDN modem Kablovski modem 39 40 IR port Wireless kartica 41 42 Školska 2009/2010. godina 7 .

godina 8 . onda je to: • Poseban slučaj mreže sa samo po jednim računarom na svakom kraju veze • Obezbeđena bezbednost i privatnost • Broj linija značajno raste sa povećanjem broja računara u mreži • Jedan računar ili periferija istovremeno sa više računara ili periferija 47 48 Školska 2009/2010.Računarske mreže Protokol prenosa • Savremeno mrežno okruženje koristi opremu različitih proizvođača • Operativni sistemi na računaru i na mreži se razlikuju i po proizvođaču i po verziji • Aplikativni programi obično generišu specifičan format podataka • Protokol je skup pravila (standarda) koji omogućavaju da se podaci prenosnim medijumom dostave na odredište 43 Protokol prenosa Osnova protokola: razgraničenje i standardizacija svih pojedinačnih procesa pri komunikaciji između čvorova • ISO razvija skup protokola na bazi OSI modela (Open System Interconnection) • US DOD (US Department of Defence) postavlja osnove TCP/IP • NSF (Network File System) 44 Protokol prenosa Protokol prenosa • Faze procesa prenosa podataka odvijaju se sekvencijalno • Komunikacija je moguća samo između susednih slojeva (nivoa) • Standardizacijom se propisuju pravila posebno za svaki sloj i njegovu komunikaciju sa susednim slojevima • Standarde/Protokole su prihvatili svi proizvođači mrežne opreme 45 46 Kako povezati računare? • Bilo koji računar ili periferija sa bilo kojim računarom ili periferijom (svaki sa svakim) Kako povezati računare? Ako se povezuje svaki sa svakim.

godina 9 .Računarske mreže Kako povezati računare? Kako povezati računare? Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer 49 50 Smanjivanje broja veza • Smanjenje broja veza uvođenjem koncepta deljivog komunikacionog kanala • Zajedničkim (deljivim) medijumom se u jednom trenutku prenosi samo jedna poruka • Postoji više koncepata korišćenja deljivog medijuma Smanjivanje broja veza • Multipleksiranje je postupak prenosa više signala podataka kroz jedan medij • Frequency division multiplexing (FDM) multipleksiranje deljenjem frekvencijskog spektra • Time division multiplexing (TDM) multipleksiranje deljenjem vremenskog opsega 51 52 Smanjivanje broja veza Zajednički (deljiv) komunikacioni medijum Smanjivanje broja veza Multiplexer Multiplexer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Lokacija 1 Lokacija 2 53 54 Školska 2009/2010.

. prenosa podataka. Ravnopravna mreža (peer-to-peer) Distribuirana mreža (distributed) Serverska mreža (server-based) Klijent/Server (client/server) Ravnopravna mreža • • • • Čvorovi (računari) imaju identične uloge u mreži Uglavnom se razmenjuju podaci i koriste pojedini resursi Share . 4. godina 10 . kontrole saobraćaja.. 2. 57 58 Odnos čvorova u mreži 1.Računarske mreže Smanjivanje broja veza • Tehnologija lokalnih računarskih mreža kao • • glavno rešenje problema LAN – Local Area Network Razvijaju se početkom ’70. 3.ovanje periferija Pogodno za mali broj računara Printer Computer Computer Laptop 59 60 Školska 2009/2010. jer računari ‘čekaju’ na pravo pristupa Podaci • Potreban poseban resurs zadužen za usluge Computer Computer Computer Computer Computer Computer uspostavljanja veza. . godina Smanjivanje broja veza Zajednički (deljiv) komunikacioni medijum Computer Computer Computer Computer Computer Computer 55 56 Smanjivanje broja veza Smanjivanje broja veza • LAN smanjuje cenu mreže jer se smanjuje broja veza Podaci • Smanjuje se i brzina prenosa.

ali ne kontroliše aktivnost na mreži Serverska mreža • • • Server upravlja mrežom Klijentima se dodeljuje pravo pristupa pojedinim resursima Na klijentima su izvršni programi.Računarske mreže Distribuirana mreža • Čvorovi komuniciraju preko servera • Server – poseban računar koji pruža usluge veza. a svi podaci se nalaze na serveru (integracija podataka) Printer Printer Computer Computer Computer Computer Laptop Server Podaci Veze Server Laptop Podaci 62 61 Serverska mreža Prava na mreži Zahtev za podacima Dostava podataka Vraćanje rezultata Serverska mreža Prednosti mreže sa serverima: • Korisnicima treba samo jedno korisničko ime i lozinka da bi pristupili mreži i njenim resursima • Centralizovano je upravljanje obezbeđenjem mreže i mrežnim resursima • Lako se pravi rezervna (zaštitna) kopija podataka • Snažan server omogućava brzi pristup resursima • Ove mreže se mogu lako proširivati Computer Client Server 63 64 Serverska mreža Nedostaci serverskih mreža: • Cena servera može biti visoka • Neko mora biti zadužen za održavanje mreže i upravljanje resursima • Ako glavni server otkaže ne može se pristupiti centralizovanim podacima Client/Server mreža • Server upravlja mrežom • Klijentima se dodeljuje pravo pristupa pojedinim resursima • Na serverima su izvršni programi i svi podaci (centralizacija programa i integracija podataka) Klijent serveru upućuje zahtev za obradu podataka i dobija rezultate upita 66 • 65 Školska 2009/2010. godina 11 .

kombinovano Topologija zvezde Computer Computer Computer Server Computer Computer Computer 71 72 Školska 2009/2010. topologija prstena (ring) 3.Računarske mreže Client/Server mreža Prava na mreži Serveri Zahtev za izvršenje obrade podataka Dostava rezultata Computer Client Server komunikcioni Server baze podataka Server aplikativni Server printer Server internet Server 67 Jedinstven logički server 68 Serveri Klijenti 69 70 Topologija mreža Način fizičkog povezivanja sa serverom 1. godina 12 . topologija magistrale (bus) 4. topologija zvezde (star) 2.

a za dvostruki treba dosta kabla. ali je robusna i sve više se koristi • Jednostruki prsten prestaje da radi ako • dođe do prekida. problem novih čvorova Magistrala zahteva najmanje kabla. ali prestaje da radi ako dođe do njenog prekida 77 78 Školska 2009/2010.. godina 13 . Prednosti i mane topologija • Za zvezdu je potrebno dosta kabla..Računarske mreže Topologija zvezde u praksi Topologija prstena Computer Computer Computer Computer Computer Computer Server Server Computer Computer Computer Computer Computer Computer 73 74 Topologija prstena Topologija magistrale Computer Computer Computer magistrala Computer Computer Computer Server 75 76 Mogućnosti .

godina 14 .Računarske mreže Rasprostranjenost mreža • • • • • • LAN (Local Area Network) DAN (Departmental Area Network) CAN (Campus Area Network) MAN (Metropolitain Area Network) WAN (Wide Area Network) WWAN (World Wide Area Network) PAN (Personal Area Network) 79 Brzina mreža Definiše količinu podataka koja se prenosi mrežom u jedinici vremena: • Generacija 1: od 10 Kbps do 1 Mbps • Generacija 2: od 1 Mbps do 10 Mbps • Generacija 3: od 10 Mbps do 1 Gbps • Generacija 4: više od 1 Gbps 80 Arhitektura mreža Definiše: • topologiju mreže • metod pristupa medijumu • vrstu prenosnih medija • format paketa • brzinu mreže Arhitektura mreža 1. Intel i Digital početkom ’70. dužina kabla između dva računara je 3m 83 Ethernet Brzina prenosa: • U početku • Standardno • Fast Ethernet • Giga Ethernet – 3 Mbps – 10 Mbps – 100 Mbps – 1 Gbps 84 Školska 2009/2010. 5. 4. 2. 3. a min. • Koristi topologiju magistrale (jedinstveni koaksijalni kabl – the ether) • Ethernet kabl je poznat i kao segment • Max.dužina segmenta je 500m. Ethernet Local Talk Token Ring FDDI ATM 81 82 Ethernet • Često korišćena LAN tehnologija • Prvi standard postavili Xerox.

a jedan ili više da ih prima Ethernet • Ostali računari ‘osluškuju’ noseći signal i kada on postane nemodulisan – medijum je slobodan • Vreme čekanja zavisi od intenziteta saobraćaja 85 86 Talken Ring • Mrežna arhitektura firme IBM • Koristi topologiju prstena • Prsten se posmatra kao celovit deljiv komunikacioni medij. ali je sastavljen od segmenata tipa ‘od tačke do tačke’ • Komunikacija se ostvaruje ‘propuštanjem žetona’ – talken passing Talken Ring • Poruku može da šalje samo računar – imalac praznog žetona • Poruka se žetonom šalje od računara do računara • Računar koji nije odredišni – propušta žeton • Odredišni računar kopira poruku i šalje pošiljaocu ‘potvrdu’ prijema poruke 87 88 Talken Ring Talken Ring 89 90 Školska 2009/2010.Računarske mreže Ethernet U jednom trenutku samo jedan računar može slati podatke. godina 15 .

.. dolazak žetona. XENIX) Linux Microsoft NT Windows (počev od Win’95) AppleShare Novell NetWare Proširenja mreža • LAN tehnologije imaju ograničenja u pogledu brzine prenosa i područja pokrivanja (rasprostranjenosti) Brzinu prenosa uglavnom određuje vrsta prenosnog medijuma Područje pokrivanja nije veće od nekoliko stotina metara • • 91 92 Proširenja mreža • Mnoge mreže koriste deljiv medijum • Dužina nameće ograničenja u pogledu kvaliteta i brzine pristupa deljivom mediju (čekanje na svoj red. godina 16 .) Dužina utiče na slabljenje signala i mogućnost pojave smetnji Proširenja mreža • Postoji više načina povećanja područja pokrivanja • Najčešće je potrebna dodatna oprema • Signali se razmenjuju između LAN • segmenata Rešenje treba da bude standardizovano • 93 94 Proširenja optičkim kablom • Jednostavno rešenje za povećanje dužine • • veze za nekoliko kilometara Koristi se za vezu veoma udaljenog računara sa LAN Na krajevima umetnutog optičkog kabla nalaze se fiber modemi Proširenja optičkim kablom 95 96 Školska 2009/2010.Računarske mreže Mrežni operativni sistemi • • • • • • UNIX (AIX..

ali i pruža sledeće mogućnosti: • Ne povećava pojavu šuma (smetnji) • Poruke između segmenata prosleđuje samo kad je potrebno (kada ih ima) • Omogućava optimizaciju saobraćaja u pojedinim segmentima Most Računari U i V u jednom. 2. godina 17 . i računari X i Y u drugom segmentu mogu istovremeno komunicirati 100 99 Most Most 101 102 Školska 2009/2010.Računarske mreže Repetitor (Repeater) • Uređaj koji pojačava signal i vrši retransmisiju signala Repetitor • Ethernet segment (thick) je ograničen na dužinu od 500 m • Repetitor udvostručava dužinu • Ethernet standard ograničava primenu najviše 4 repetitora između bilo koje dve stanice u mreži (max.5 km) 97 98 Most (Bridge) Most povezuje dva LAN segmenta.

105 106 Switch Switch 107 108 Školska 2009/2010. Switch prosleđuje podatke samo ka portu na kome se nalazi odredišni korisnik.Računarske mreže Hub • Jednostavan uređaj koji povezuje grupe korisnika (klijenata) Hub • Na habu se nalazi više priključaka (portova). godina 18 . prosleđuju se na sve ostale portove Svaki od računara "proverava" da li su podaci namenjeni njemu Svi računari koji su vezani na isti hab dele njegov propusni kapacitet 103 104 • • Hub Switch • • • • Switch je kompleksniji uređaj od hub-a. Svi podaci koji pristignu na jedan od portova. Podaci putuju kroz mrežu u vidu paketa. Svaki paket ima odredišnu adresu u svom zaglavlju. On dodeljuje deo svog propusnog kapaciteta svakom klijentu. Switch uspostavlja privremenu vezu između polaznog i odredišnog porta da bi izolovao taj tok podataka od ostalih portova.

ovakav vid komunikacije porašće za 77. godine proizveden u više od sedam miliona primeraka. Ako je neka putanja zauzeta.Računarske mreže Router U mrežama koje se sastoje od većeg broja mrežnih segmenata sa različitim protokolima i arhitekturama neophodna je upotreba rutera. Pristup lokalne računarske mreže Internetu vrši se preko rutera • • 110 Router Talken Ring Router Router Apple Talk Router Ethernet Novell NetWare Router Router Microsoft NT Server 111 112 CISCO predstavio novu generaciju routera i est ro v k i M CISCO predstavio novu generaciju routera i est ro v k i M Kompanija Cisco je predstavila mrežnu arhitekturu bez granica (Borderless Networks architecture) i plan u pet faza osmišljen da omogući korisnicima da usluge i aplikacije koriste na svakom mestu. Ovaj ruter je sastavni deo nove Cisco mrežne arhitekture bez granica. koja kombinuje prethodna iskustva sa ruterima i skretnicama u bežičnoj i bezbednosnoj tehnologiji. Cisco je predstavio novu generaciju integrisanog servisnog rutera ISR G2. Kao prvi uređaj mrežne arhitekture bez granica. godine i biće ključan za dalji razvoj usluga namenjen klijentima. 114 Školska 2009/2010.6% do 2012. • Ruter prati mrežni saobraćaj i registruje zauzetost mrežnih veza. • Na osnovu mape mreže (tabela rutiranja). koji je od 2004. na bilo kom uređaju i u bilo koje vreme. godina 19 . 109 Router • Ruter ima sposobnost filtriranja saobraćaja što znači da može da predstavlja bezbednosnu barijeru između unutrašnje i spoljne mreže. indetifikuje alternativnu putanju i njom šalje podatke. ruteri šalju paket najefikasnijom putanjom (‘najkraća’ ili alternativna). kao što su video zapisi i aplikacije za tzv. 113 Ciscov ruter ISR G2 pojednostavljuje pružaocima usluga i poslovnim korisnicima davanje mrežnih usluga na zahtev. Ruteri mogu da povezuju mreže na više lokacija bez obzira na veličinu geografskog područja (WAN). kolaboraciju. Prema istraživanjima kompanije Cisco (Cisco VNI Research). Njegove performanse su pet puta bolje od prethodnog modela (Cisco ISR).

novi mrežni uređaj omogućava bolju kontrolu potrošnje električne energije. Hvala na pažnji Da li ima pitanja? 115 116 Školska 2009/2010. što je korisno za čuvanje podataka kod video nadzora. Osim poboljšanih performansi.Računarske mreže CISCO predstavio novu generaciju routera ro Mik ti ves Poboljšana video arhitektura i novi procesor za obradu video signala u ruteru ISR G2 otvara nove mogućnosti za usluge sa video i drugim medijskim sadržajem visokog kvaliteta. godina 20 . zahvaljujući Ciscovom rešenju Cisco EnergyWise. Usmerivač ISR G2 ima terabajt smeštajnog prostora.