You are on page 1of 3

Anul de instruire: al doilea Numărul de lecţii alocat: 8 Conţinuturi supuse instruirii

:

Proiectarea unităţii de învăţare Probe atletice opţional Clasa a Xa Ciclul tematic: 1 Perioada de aplicare: septembrieoctombrie Timpul de exersare în lecţii: 2 !" noi tehnici de e#ecuţie a probelor calităţi motrice specifice fiecărei probe componentele ,egulile de concurs tehnicii probelor: alergare de viteză, săritura în Informaţii din domeniul atletismului lungime, aruncarea greutăţii

Exemplu

Nr" lecţiei

Competenţe speci#ice

$etalieri de conţinuturi

Acti%ităţi de în%ăţare $e timp

&esurse )i*loace de în%ăţăm+nt

Tip de e%aluare 'nstrumente de e%aluare utili(ate Predictivă Probe practice (ormativă prin consiliere la fiecare grupă +bservare sistematică

1.

a! Alergarea de viteză 2"1. Practicarea în viteză de reacţie "i de e#ecuţie condiţii forţă e#plozivă a membrelor inferioare regulamentare a tehnica startului de$os "i a lansării din start probei pentru care a optat noile reguli oficiale ale startului 1.4. Identificarea carenţelor de dezvoltare a b) Săritura în lungime viteză de deplasare specifică calităţilor motrice proprii, forţa e#plozivă a trenului inferior în scopul acţionării adec etalonarea elanului vate pentru ameliorarea bătaia desprinderea c) Aruncarea greutăţii acestora forţă e#plozivă specifică mobilitate trunchi tehnica împingerii greutăţii de pe loc

studierea în grupa de lucru a programului elaborat de profesor e#ersarea în regim de aotoorganizare a conţinuturilor prevăzute în programul primit receptarea demonstrării, e#plicaţiilor "i corectărilor profesorului cu prile$ul consilieri succesive a fiecărei grupe e#ersarea individuală corespunzător nevoilor proprii observarea "i corectarea reciprocă a e#ecuţiilor între colegi asumarea rolului de responsabil de grupă determinări ale performanţelor realizate, personale "i ale colegilor amena$area spaţiilor de lucru "i a sectoarelor de concurs

%&'

(i"e )programe! de lucru pentru fiecare grupă bateri ale intuitive )plan"e, chinograme, fotografii! Instalaţiile "i materialele didactice specifice *locstarturi, greutăţi, nivelator, groapă de
sărituri

limite de sector. limitatori de înălţime. măsurător etc. prag. aruncării "i săriturii! 5ateriale didactice a$utătoare )trambulină. stinghii pentru start. marca$e metrice pentru determinarea lungimii.! dialog pe tema performanţelor în proba atletică respectivă participarea la întreceri "i concursuri organizate la nivelul grupei sărituri amena$ată. de pe loc "i cu elan redus a) !iteză "i $orţă specifică accelerare ma#imă în spaţii optime pasul lansat de viteza alergare de viteză cu start de $os b) !iteză de depla#are #peci$ică forţă e#plozivă specifică tehnica zborului cu 1 . distanţe de elan. obiecte de îngreuiere 2emă de lucru pentru grupă individuală 3utoevaluare 4hestionări orale (ormativă Idem idem 14 2 21 14 & idem idem 115 .114 21 a) !iteză de reacţie "i de execuţie forţă e#plozivă a trenului inferior startul de $os "i lansarea din start pasul de accelerare a"ezarea blocstarturilor b) !iteză de depla#are #peci$ică forţă e#plozivă pasul de accelerare tehnica pa"ilor care preced bătaia. rulete! marca$e )culoare. / 11 pa"i prevederile regulamentare privind bătaia corectă c) %orţă "i mobilitate #peci$ică tehnica elanului la procedul 0clasic1 aruncări integrale pe spaţiu marcat prevederile regulamentare privind spaţiul din care se aruncă concurs e#ercitarea rolurilor de arbitru )starter. cronometror secretar. sector de alergări "i de aruncări Instrumente de măsurare specifice )cronometre.i pas în aer săritură în lungime cu elan de .. cu elan redus elan bătaie desprindere c)%orţă explozivă "i mobilitate #peci$ice împingeri din poziţia cu latura spre direcţia de aruncare.