You are on page 1of 1

мв Биљана Миловановић

чувар у Воду за обезбеђење
Командне чете, Управе ВА
ВП 2977 Београд
Дана: 18.04.2012.године
Пријем у Војску Србије у својству
подофицира, молбу,
д о с т а в љ а.-

ВОЈНОЈ ПОШТИ ________ БЕОГРАД

Завршила сам средњу Машинску школу у Земуну, смер машински техничар (IV степен стручне
спреме). По завршеној средњој школи похађала сам курс за Пословног секретара на Радничком
Универзитету „Божидар Аџија“ у трајању од 8 месеци и стекла диплому.
Завршила сам више курсева за оспособљавање за рад на рачунарима у оквиру „Office“ пакета и
након тога положила свих седам модула и стекла ЕЦДЛ сертификат.
Крајем 2006.године завршила сам обуку у Министарству Одбране Републике Србије за рад у
деловодству у програму ДЕЛ.
Од 01.септембра 2005.године Наредбом команданта Команде за ГП Београд привремено сам била
упућена у Команду за ГП Београд где сам вршила послове самосталног рачуновође – оператера у
оквиру Одељења за рад са војним осигураницима, где сам стекла искуство за рад са базама
података.
Наређењем команданта Команде за ГП Београд већ од 01.новембра 2005.године по потреби сам
радила и у деловодству- канцеларији општих послова Команде за ГП Београд. Од маја месеца
2008.године одређена сам у комисију за архивирање, израду записника и уништење акатадокумената у Команди за ГП Београд, приликом гашења горе наведене Команде све до мог преласка
у Вод за обезбеђење Командне чете, Војне Академије у јануару 2009.године.
Због гашења Команде за ГП Београд прихватила сам распоред у Воду за Обезбеђење, Командне
Чете, Војне Академије. Дужност чувара обављала сам примерно, одговорно и уз прецизно
извршавање наређења савесно и благовремено. Према старешинама и колегама сам се увек
односила војнички и коректно.
Сматрам да сам све до сада ми поверене задатке и дужности обављала одговорно и часно, што су до
сада више пута установиле и контроле из претпостављених команди где год сам радила. За свој рад
сам више пута награђивана. Све моје службене оцене од почетка мог службовања у Војсци Србије
до данас су повољан – одличан.
Као што се из горе наведеног види кроз све ове године рада у ВС тежила сам усавршавању и
напретку што потврђује и чињеница да сам на трећој години Високих струковних студија
Пројектног менаџмента (I - година просек оцена: 8,5 ; II - година просек оцена 9,00). Самим тим
верујем да могу више да допринесем ВС на овом радом месту него на месту чувара у Воду за
обезбеђење.
Најлепше Вас молим да размотрите моју молбу и уколико постоје услови за то проследите
надлежној Управи за кадрове Министарства Одбране.
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ
млађи водник
Биљана Миловановић