You are on page 1of 6

MESEC U KUĆAMA pokazuje gde treba da nalazi emocionalnu sigurnost, svoje emocionalno ispunjenje i utehu.

Tim elementima da gradi sliku o sebi. MESEC U PRVOJ KUĆI - blagost, briţnost Imali ste jake veze s majkom ili porodicom koji su ostavili traga na vas u smislu razvitka osećanja i instikta. To vam je bilo neophodno za razvoj, ipak, drugi ljudi vas vide kao previše detinjastu, osetljivu i sentimentalnu. Vi ih osećate jako dobro i razumete ih, ali oni ne razumeju vas, iako ste briţni i paţljivi prema njima. Ne pokazujte da ste previše zavisni od njih i svoje vezivanje za prošlost. Problem je što tite prisnom vezivanju, vašoj vezanosti za neke teme i jake emocije koje otvoreno pokazujete. Samim tim, lakše vas je povrediti. Na profesionalnom planu, ova osetljivost, osećaj kako se drugi osećaju i briţnost moţe lepo da se iskoristi u smislu razumevanja potreba drugih ljudi, kao i porodiĉni biznis, hrana, nekretnine, izdavaštvo. Vi se lako uštimate na raspoloţenja drugih ljudi jer to instintkitvno znate kako da im podmirite potrebe. Mesec u prvoj kući doprinosi da je osoba tolerantna, saosećajna, plemenita, briţna, da sve to prelazi u slabost. Saoseća sa svima. Raspoloţenje se menja tokom dana, sa jakim reakcijama. Ovaj poloţaj Meseca govori i naglašava popularnost osobe naroĉito kod ţena. Ţivotne okolnosti će je jednostavno dovesti u kontakt sa velikim brojem ljudi jer ona ne moţe biti sama. Mnogo slikara i pesnika ima sa ovim poloţajem jer je prisutna ogromna mašta, impresije zanos i inspiracija. Najbolje će se iskazati u kontaktima sa javnošću. IZGLED: Prepoznaje se po krupnim "dobrim i saosećajnim" oĉima, i okruglom licu, voli da pije, oticanje npr nogu, sklonost gojenju. - Neharmoniĉni aspekti ukazuju da će sve pozitivne osobine Meseca biti izopaĉene, a naroĉito će biti istaknuta mrţnja prema ţenama. Velike plime i oseke energije pa neka je racionalno troši. Nije dobro ukoliko postoji konjukcija sa Suncem. MESEC U DRUGOJ KUĆI – potreba za sigurnošću na materijalnom planu Ovo je stidljiva je, povuĉena, nepoverljiva, blokirana osoba kojoj treba joj vreme da se opusti. Jako se emotivno vezuje za stvari koje poseduje, i kada je ugroţena, paniĉi. Vezanost se odnosi i na porodicu, pa će tu i biti traumatiĉnih iskustava, naroĉito ako doĊe do prekida veza. Ljudi vas vide kao posesisvnog materijalistu, ali to nije taĉno – vi se dajete maksimalno, ali sve dotle dok time ne ugroţavate svoju sigurnost. Potreba da se jako vezujete proizvešće upravo situacije gubitaka onoga za šta ste bili neraskidivo vezani. Moraćete da se naviknete na promene koji su sastavni deo svake egzistencije, u isto vreme jedini naĉin sticanja vaše zrelosti. ObezbeĊenje i stabilnost svega su van najvaţniji faktori i predmet vaše paţnje. Imate talenat za ocenjivanje vrednosti i bezvrednosti, kao i to šta i sa ĉim moţete postići uspeh na profesionalnom planu. Pre svega to su snabdevanje, hrana i nekretnine. Više volite poslove sa sigurnim prihodima, jer iskustvo nemaštine iz mladosti, i odnos vaše majke prema novcu je ostalo duboko urezano u vašu posihu. Ta unutrašnja potreba za sigurnošću nikada se ne zaboravlja. Mesec u drugoj kući govori o ulozi ţenskih osoba u sferi finansija, dobar njuh, ali sa usponima i padovima. Ova osoba ume da uštedi zbog potrebe i osećaja sigurnosti. Mesec generalno donosi oscilacije i promene. NOVAC dolazi kroz hranu, kućne potrebstine, odecu, trgovinu teĉnosti, ţenske potrebe, donje rublje, trudnice, deĉja odeća, kafane, javni poslovi koji je dovode sa predhodnim u

stalno menja kola. dobro je jedino za ukućane što će uz vas da se svaki poremećaj izgaditi. upija znanje. B+S: Su jako emotivni. pogrešna ulaganja. MESEC U ČETVRTOJ KUĆI – preokupiran strahom i emotivno vezan za porodicu U mladosti se iskusili odreĊenu atmosferu u porodici. gubitci i brige u vezi novca. ipak. MESEC U TREĆOJ KUĆI – nesigrunost na mentalnom planu Prisutna je tendencija da stvarate vrlo snaţno emocionalne veze. U mladosti treba da oĉekuje pomoć od majke. da se brinete o svemu u kući. . pa vam je najbolje da se ta energija iscrpi kroz vrstu posla koji je povezan sa tom temom zemlja. ali nema sistematiĉnost. stalno se kvare. posesivnost. površan. menja interesovanja. da kuvate. Imate talenat da podstiĉete druge. Poloţaj sa puno kontakata tokom dana. Poloţaj koji govori o većoj naklonosti majke braći i sestrama. negativno utiĉe na sveukupnu klimu u kući. a kasnije od starijih ţena. Zadovoljstvo vam je pazite decu. SAOBRAĆAJ: Nepaţnja u saobraćaju. Teško se koncentrise na neku stvar. naroĉito vaše majke. Moţda je bilo u pitanju promenljivo raspoloţenje roditeljla. Mnogo ste vazani za porodicu i to nije dobro. veliku maštovitost. okreće se bezveznim stvarima. oboţavanju poezije i pisanja. A on je sanjar.Neharmoniĉni aspekti nagone osobu da ĉak "prodaje sebe za novac". kuća. Uspeh u karijeri moţete ostvariti u vrsti zatvorenih kontakata ili u obrazovanju. i da ukućanima obezbeĊujete mir. infantilni. To je naroĉito povoljno za rad sa decom i u školi. Dobri uslovi za studiranje. Nije logiĉna. intelektualno podcenjuje zene ili ulazi u rivalske odnose. Poljoprivreda. stalno seljakanje je doprinelo širokom spektru interesovanja. baštovanstvo. zloupotrebljavajući lojalnost ili koristite iracionalne argumente za realizaciju nekih svojih namera. Neharmoniĉni aspekti ukazuju da osoba odbija saradjivati sa ţenama. Vaša majka. kućne potrebe. ĉesto i ne završava reĉenicu misleći da si je razumeo šta je htela da kaţe. A kada vas odbace. To povećava omiljenost u porodici i komšiluku. to vas povreĊuje. Takvo vaspitanje je doprinelo da namećete neke svoje ţelje nekritiĉki. nesavesni. INTELEKT: ima dobro pamćenje. ali je obrazovanje zbrda-zdola. To je doprinelo da ste danas vrlo osetljivi i ranjivi. imate osećaj dokle moţete da idete s pritiskom i zahtevima. škole. Kada komunicirate. a kasnije u ţivotu je doprinelo da budete jako briţni da se sve to ne desi vašoj porodici. Neprecizna je netaĉna i kasni. vlasništvo. Izbor sliĉnog zanimanja kompenziraće vaše . Postoji i sklonost putovanjima i promena mesta boravka. Prisutan je talenat za pisanje i muziku. ĉesta kraća putovanja. Sve je interesuje. Sigurnost porodice vam je ţivotna preokupacija. je imala takoĊe snaţan efekat na vaš mentalni razvitak jer je bila na neki naĉin upletena u vaše orazovanje. preterana štednja.kontakt. briga za druge. Bilo bi dobro da to promenite i malo objektivnije sagledavate vaše ukućane jer vaše koje nije stalno. a što potiĉe iz iskustava iz školskog doba. a tu je vaţan faktor moć komunikacije. sa lošim aspektima nisu iskljuĉene nezgode ali ne fatalne. Škrtost. TALENAT rad sa publikom. ne posustajete jer su vam kontakti jako vaţni zbog potrebe za komunikacijom. TakoĊe. nerealan. Pored vaspitanja. Harmoniĉni aspekti Meseca u trećoj kući ukazuju da su osećanja usmerena na ţenske ĉlanove porodice ili bliske prijatelje. Ipak.

-Talenat za muziku i poeziju. -Ovo je pokazatelj brojnih ljubavnih veza jer kroz njih osoba trazi svoje ispunjenje.H . vezanost za kuću. Harmoniĉni aspekti Meseca u ĉetvrtoj kući naglašavaju osećanja prema svom narodu. -Za posao je nepovoljan poloţaj. Posmrtna slava. vise dece. ali sve veze su uglavnom nestabilne i lako pucaju. dom. ali ne napušta svoju zemlju.Edipov kompleks. mnogo promena. bavljenje umetnošću. POREKLO . Lecenje: travama i banjama. MESEC U PETOJ KUĆI je usmeren prema lepom Narocito deci. Cesto zavisi od partn era i nema ravnopravnu ulogu. domu. Neharmoniĉni aspekti ukazuju na loše odnose sa majkom ili odbojnost prema materinstvu. Promiskuitet. U svakom sluĉaju ćete teţiti da naĊete posao u blizini kuće. a ne negde daleko.jako je izraţena. decom. mnostvo ljubavnih veza. teško dolazi do uspeha. ukoceni seksualni ţivot i materinstvo. -Promenljiva sreća. <-Zdravlje. naklonjenost zenskoj deci. Poznaje psihologiju mase. Probavni sistem. dusevna i ginekološka oboljenja. Cest je sluĉaj zaposlenja u zdravstvu. a posao bi mogao biti vezan za nešto pored vode. plodnost. preterana vezanost za majku i porodicu celog ţivota. vojsci policiji. majci. U STAROSTI je okruţena porodicom. strah od zena. velika muka na profesionalnom planu. Zemljoposedniĉka ili poljoprivredna porodica. Izrazit je patriota. Pokazatelj nastranosti u sexu ili homoseksualizam. Jake ili patološke veze sa roditeljima. -Bira i zaljubljuje se u mekane i romanticne partnere. INTUICIJA . tipa Raka. Ako ne prepozna svoje potrebe i zadovolji ih. Tojest. zdravlja. ali i jak uticaj zaštitniĉki raspoloţene majke prema osobi. Puno poslova će promenuti dok se ne skrasi.nazadovanje u kraijeri. sportu. omalovazavaju njen rad i prisvajaju njen uspeh. Ĉeste su promene stana. Ali ljubav i seks su na prvom mestu u ţivotu! Tu nema ustrucavanja. Osoba kao da je stvorena za umetnost i poducavanje ljudi. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju na impotenciju. -Nema puno talenta za sport. neće postići sreću u ţivotu.Jako su izraţena potreba za korenima ili veza sa porodicom. Plodnost. pa ĉak i nacionalista. . Dobar je domaćin i kuvar. MESEC U ŠESTOJ KUĆI daje osobi popularnost medju zenama Narocito moţe ocekivati pomoć u ţivotu ili na poslu. A moţe ukazati i na izgnanstvo i teška odricanja. zabavama. KUĆA – najverovatnije je nasledjena od roditelja. jer u mladost je nij e imala na adekvatan naĉin. mnogo selidbi. saradnicima. Ne moţe da se emotivno odvoji od posla. Ali promenljivost Meseca se i ovde izrazava kroz promenu posla. tj kada osobi to najmanje treba. Popularnost medju nizim slojevima društva. A došta ĉesto se ispolji i suprotno. M. Inaĉe kada bira posao obićno izabere onaj kojim kojim drugima moţe biti od koristi. Prvo dete izbija u javnost. pa bi dobro bilo da se bavi politikom ili za dobrobit svog okruţenja. ali je suština bića emotivna. ali moţe i da da selidbe pred kraj ţivota i prosperitet. Samo u retkim sluĉajevima daje veliku popularnost i uspeh na poslu. -Ljubav prema deci.

da ima duboko razumevanje. namecuci patrijarhalne metode. ali i mnogo briga. Voli putovanja. -ZH . Ukoliko se opredeli za javne . a najugrozeniji su reproduktivni organi. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju na odbojnost prema majci. Obićno osoba dozivi neko bolno iskustv o kroz gubitak nekog dragog bića. . Dusevne tragedije . A ĉesto se desi da je partner je detinjast. Smrt u masi ili masa nad njim izvrsi nasilje. pa tako i zdravlja zbog patnje i emotivne nesredjenosti. Ovo je osoba koja stalno menja svoje poglede. cak i izolaciju od javnosti. blizina ljudi u koje ima poverenja. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju neskladne odnose sa zenama. Osoba se previse oslanja na tradiciju neosetljiva na zenske probleme.Emotivno stanje je posledica svega. Odbojnost prema zenama u krugu porodice. a za neke to moţe biti trenutak duhovnog budjenja. Ako nema stresnih aspekata. komplikovane seksualne odnose i trosenje novca partnera. osetljiva emotivna . donosi i komplikacije u trudnoci. dok muskarci na izvestan naĉin podcenjuju zene. nepouzdanost i razmazenost.blaza ishrana dijeta. odnose sa strancima. Velike slabosti za partnerstvo. IZ PREDHODNOG ŢIVOTA DONOSI dobru osnovu. nepouzdan. veliki strahovi. Opsednutost lošim stvarima. U prvom planu joj je briga za decu. koja joj je svetinja. Zena je ĉesto "majka" muskarcu. -SMRT na javnom mestu. obićno neko zensko iz porodice. na ginekološke probleme zeni. nezan. -PRIRODNI PARTNER treba da bude jako emotivan. Inaĉe prema partneru se odnosi kao prema svom detetu. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju na neozbiljnost. MESEC U DEVETOJ KUĆI donosi boljitak kroz inostranstvo. Ali i poloţaj koji govori o materijalnom dobitku vezanu za neciju smrt. Da se seta po kisi. Mogući su razvodi. Da ne treba ici u partnerske odnose. mleko. MESEC U OSMOJ KUĆI donosi velike dusevne patnje Takodje. PREPORUKA: da u partnerske odnose ulazi samo sa rodbinom i prijateljima. strah od smrti. Najvise joj prija mir. kontakata i veoma je popularna. pa su seksualni kontakti medju njima redji. Taj dogadjaj treba da bude prekretnica u ţivotu. Mnogo romantike. seksa. rodjena je u kvalitetnoj porodici i kojoj je pruzeno sve što je potrebno da bi uspesno obavila inkarnaciju. Cesto ima zdravstvenih problema.Nasledstvo! Dobar odnos sa novcem. tecna hrana. -BRAK dolazi ĉesto u ranijim godinama i ne mora biti stabilan. Osoba se lako izleci kada je emotivno sredjena. SAVET . brizan. ucenje stranih jezika. MESEC U SEDMOJ KUĆI donosi veliku popularnost u javnosti. Zanimanje za pitanja psihe.morbidno osetljiva. po mesecini. ramazen.Nepovoljno za zenski horoskop jer donosi nezgodnu prirodu zeni koja je: ljubomorna. brige depresije. Ali je moguć prekid školovanja i zapostavljene studije. Poloţaj koji govori da je majka mozda iz "daleka" i da osoba moţe ocekivati pomoć zena. religiju Do promene najcesce dolazi preko mora. sa cestim usponima i padovima. moţe da se desi da se olenji i da ţivot povrsno prozivi. da oni ne donose dobro. Osoba ima puno veza prijatelja. Poloţaj za vise brakova jer je podlozan oscilacijama. -Velika popularnost. daleko. Najveći ideal joj je porodica. pa i od davljenja. nestabilna je. U ţivotu ima puno protkcije i dobrih okolnosti. razdvajanjima. i emotivne krize. morski plodovi. romantican.

funkcije. Odgovara im zemlja Znaka na vrhu Kuće. Naklonost strankinjama. U nekom trenutku će joj se desiti neki problem ili gubitak da će pasti na profesionalnoj lestvici (cak i visa sila ili nešto što nema veze sa njom). jer poseduje materinski instinkt. loši odnosi sa zenama. kvalitet podrske. kvalitet podrske. -Vrlo intenzivan društveni ţivot. SAVET . Cesto je prisutna velika popularnost i omiljenost kod zena. -Neko iz porodice će ziveti u inostranstvu ili je neko stranog porekla. Pomoć zenskih prijatelja. Aktivnosti u sferi socijalne pravde i humanosti. Inaĉe. a u dobrim aspektima je opisana atributima Meseca. i da je majka bila dominantnija od oca. roditeljski bliski da bi ova osoba bila sigurna. Nema obićno neku izrazitu ambićiju. -DRUGI RODITELJ nije bas za primer jer je previse mekan. ne nameće se mnogo i ĉesto ustukne pred odgovornošću i sansama. pa neka RAZMISLI zasto se redovno se oseća odbacenom i prevarenom od prijatelja i uvek u nekom kriticnom momentima joj okrenu ledja. . Poloţaj velike popularnosti. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju na prekid školovanja i zapostavljene studije. Da će menjati profesiju. Mesec ovde najviše govori o mastanju o slavi i uspehu. droge. Osoba treba da se pazi velikih lutanja. Ali će biti stalna tenzija odlaska u inostranstvo. Dok u lošim aspektima postoji problem da uspostavi emotivni odnos sa majkom. -ZADATAK osobi je da posao kojim se bavi mora da bude vezan za javn ost ili uSLUŢnu delatnost jer je samo tako moguće da dozivi pravu slavu posto poseduje materinski instinkt. podrska zenskih autoriteta. izucavanjem stranog jezika. Ipak osobe privlace one koje im mogu došta pomoći. MESEC U JEDANAESTOJ KUĆI vise kuje planove nego što ih stvarno i realizuje -Ovo je osoba sa jako puno prijatelja i u isto vreme koja je mnogo brizna prema njima. jer nece moci da se stabilizuje na profesionalnom planu. dobar je poloţaj za politiku. -POVOLJNOSTI ZA POSAO: Da bude vezana sa putovanjima. Pprivlaĉi vesele prijatelje. prvenstveno od zena. a ne da se suoĉi sa onim što je ovde. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju na iluzije o društvenom uspehu. Tada ne treba da izlazi u javnost jer će mu naskoditi bez razloga. Ne voli da bude sama i za prijatelje je ĉesto vise vezana nego za porodicu. verna. -PRIJATELJI: moraju biti nezni i brizni. pa i povrataka i moguće je da će imati kuću negde u daljini ili pored vode. Nekorektno ponašanje na poslu. Jako lako im se prilagodjava. pozeljno je inostranstvo ili zemlja po red ili preko mora da bi se iskazala. -ZH . psiholog. bekstvo od samog sebe i stvarnosti.Jake veze sa majkom. nege i socijalnosti. lekar. a okolina prema njoj gaji simpatije. nege i socijalnosti. -MH . Ali to je velika moc uticaja na mase.preveliki idealizam i oĉekivanja ĉesto vode u razoĉarenje. Veruje ljudima. Morace da se izbori sa sobom. da bude ambićiozna i da se ne povlaci. došta protekcije. Na tom putu će imati podrsku zenskih autoriteta. Umetnik. Profesionalna nesamostalnost. da nece znati šta hoce.Pokazuje da su otac i majka zamenili uloge. brizna. Ono što je sigurno da je posao kojim se bavi mora da bude vezan za javnost ili usluznu delatnost jer samo tako je moguće da dozivi pravu slavu. Inaĉe voli sve ono što je daleko i tamo. MESEC U DESETOJ KUĆI daje velike promene u karijeri To ukazuje da će se karijera graditi dugo vremena.

Ponekad moţe biti neshvacena u svojoj sredini i teško joj je da pronadje svoj istinski svet. Prevara od strane prijatelja. ali sakrivene. ne zna da proceni prijatelja od neprijatelja. Loše je za javne poslove. Kvari odnose sa zenama. Poloţaj Meseca govori o ţivotu pored vode ili blizini vode. iza ociju javnosti (za javnost). vršta umetnosti u osami. neznost. emocionalnu podrsku. Ne otvara se lako za nova poznanstva. Ali sigurno razoĉarenja u vezi prijatelja i njenih nadanja. Dobro je za daleka putovanja. duboki padovi psihe. A cesto daleko od mjesta rodjenja nadju pravu ţivotnu sredinu. -Jaka karmiĉka veza sa majkom ili sa nekim iz porodice. Ogromne fantazije i emocije su prisutne. Vrlo malo uspeva da uradi u ţivotu. Vrlo je društvena. emotivni problemi. Poloţaj velikih putnika i istraţivaca. Dobar je za nešto kreativno: psihologija. skriva odnose sa zenama. MESEC U DVANAESTOJ KUĆI donosi nesamopouzdanje To nesamopouzdanje nagoni coveka na vecitu potragu za svojim dusevnim mirom kojeg ce tesko ostvariti. prevare.-PLANOVI: i zelje su vrlo promenljivi. -PREPREKE: povucen ţivot i nezainteresovanost za zenske osobe. Osoba koja nesebićno pomaze drugima kroz razumevanje. (zbog lošeg iskustva sa majkom). Osoba poseduje jaku intuiciju i uvek je uz paranormalne fenomene. Boji se samoce! -Neharmoniĉni aspekti ukazuju da osoba previse veruje ljudima ili od njih zazire. Toliko saosećajna dusa. Nesposobnost zivljenja ili odnosa sa zenskim osobama. -Neharmoniĉni aspekti ukazuju na veliki osećaj krivice i duboku depresiju u vezi ţivotnih okolnosti. sposobna da se ţrtvuje za druge. pa i osobu iz familije koja joj moţe puno pomoći. Komplikovana psiha koja u nepristupacnosti nalazi utociste i zanimanje. .