You are on page 1of 1

3.

Određivanje veličina koje opisuju proces habanja Za odgovarajuće parove materijala odrediti stacionarne koeficijente trenja, a za materijal 1 (Al-Si legura) i materijal 2 (sivi liv) na osnovu do ijeni! rezultata" a) #acrtati odgovarajuće krive !a anja$ ) %drediti stacionarne" o intenzitete !a anja, o faktore !a anja i o koeficijente !a anja$ c) &rodiskutovati do ijene rezultate (standardan ili nestandardan izgled kriva !a anja, u kojoj o lasti !a anja su do ijeni rezultati, z og 'ega je porast temperature maziva za ispitivane materijale sli'an ili nije sli'an ( od 'ega to zavisi, da li postoji veza izme)u koeficijenta trenja i veli'ine !a anja za ispitivane materijale ( o jasniti, na osnovu stacionarni! koeficijenta trenja, faktora i koeficijenta !a anja proceniti vrstu podmazivanja i vrstu !a anja, imajući u vidu da je Al-Si legura kompati ilna sa nodularnim livom, a za sivi liv procenite sami)$ *izi'ko-me!ani'ke karakteristike materijala" • &in 1" Al-Si legura &+,-1-. (/vrdoća" 110 12 1. (3 110. #4mm2)5 • &in 2" Sivi liv S6 27 (/vrdoća" 208 12 1. (3 208. #4mm2)5 • +isk" #odularni liv #6-1 (/vrdoća" 22. 12 1. (3 22.. #4mm2)$
n, v , : Tmaziva, ;< 9T4s, ;<4m b, &i 9t, Fn, 9Vukupno, o4mi m4 m pojedina' ukup krajnj pojedina' srednj n s # mmpo'$ n s m ni ni a ni i .,> 2,8? @ >-. . 1.(2 1?- 1. 1,. -,-> @ 1$ -=2 . . . 1.(2 201,. -,=1 @ . 8 1.(2 .,0 .,82 @ >-. . 1.(2 1?- 1.,7 .,?- @ 2$ -=2 . . . 1.(2 20.,7 .,=> @ . 8 1.(2 I !, K, k, mm-4 mm-4# mm4 m m m

9T4s ( porast temperature maziva po pre)enom putu$