You are on page 1of 5

Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Sarajevo

SEMINARSKI RAD
Tema: Paul Klee

Mentor : Prof.mr. Ţeljko Filipović Doc.mr. Maja Ţmukić

Student: Čohadţić Amina

Sarajevo, 2012. godine

. decembra 1879. nakon toga je pohaĎao časove slikarstva na Minhenskoj akademiji. Maks Pehštajn. a meĎu njima i Pol Kle. u Münchenbuchsee-u kraj Berna (Švicarska) . stvara hromatske kompozicije nadahnute muzičkim jezikom.BIOGRAFIJA Paul Klee je njemačko. Georg Gros. Maštom obiljeţava stvarnost koja je obiljeţena prirodom . literature i likovne umjetnosti. godine. Jako je volio muziku i sam je svirao violinu. Njegova poznata djela su: Smrt i vatra Senecio Kazalište lutaka Crveni balon Karneval u planinama Botanički teatar Vrata u vrtu Oko ribe I mnoga druga. Jedan dio svog ţivota proveo je u Njemačkoj. Zahvaljujući snaţnom osjećaju muziku. Kle i njegov prijatelj Vasilij Kandinski poznati su po svom pedagoškom radu u školi „Bauhaus“. Na njegovim se djelima uvijek javlja neko pozivanje na prirodu i stvarnost. ipak se opredijelio za slikarstvo. Tokom Prvog svjetskog rata akvarel je gotovo glavno slikarsko sredstvo. Poslije dvomuljenja izmeĎu muzike. ali ne ovisi o njoj. Pisao je teorije o umjetnosti. kubizam i nadrealizam. što Klee smatra neophodnim izvorom nadahnuća. U duhovnom pogledu blizak grupi „Plavi jahač“ je Paul Klee koji stvara vrlo osoban slikarski jezik. RoĎen je 18.švicarski slikar. Koriste ga: Franc Mark. tačnije u Minhenu.juna 1940. Prvo je studirao grafiku. Na njegovo stvaralaštvo uticalo je nekoliko pravaca savremene umjetnosti: ekspresionizam. a umro je 19. U početku karijere bio je pod jakim utjecajem grupe iz njemačke „Plavi jahač“ gdje je radio sa Kandinskim. Ne moţe se odrediti kao apstraktni slikar premda su mu iskustva slična kao i u Kandinskog.

.

"krivi" parovi. sve je itekako povezano. a ljubičastoj treba ţuta koje ima u narančastoj (opet preostaje crvena). Krivi parovi se temelje na komplementarnom. . Konturna linija je naslikana crnom bojom.komplementarni kontrasti 2. Uglavnom koristi prave linije. Iako nam se moţda na prvi pogled čini kao da Klee u svojim djelima koristi nešto kao hijeroglife. tačnije simultanom kontrastu.ŽENA U SELJAČKOJ HALJINI Djelo „Ţena u seljačkoj haljini“. Paul Klee je naslikao 1940. Ako u susjedstvo stavimo narančastu i ljubičastu boju. Klee koristi veoma malo boja. Svaki oblik je predstavljen pojedinačno. Tako se pojavljuje privid "preostale" boje. Švicarska.godine. U skoro svim svojim djelima. Djelo „Ţena u seljačkoj haljini“ kao da je podijeljeno na neke cjeline. Klee priznaje samo dvije vrste kontrasta: 1. mada se ponekad javi i pokoja kriva linija.narančastoj treba plava koje ima u ljubičastoj (preostaje crvena). Njegova djela su isparčana. Klee najviše koristi tople boje. odnosno crvenkasti dojam. oko će samo potraţiti komplemente za svaku boju i izdvojiti ih . Djelo se nalazi u Muzeju umjetnosti u Bernu. U ovom djelu preovladava ţuta boja. Sistematizacija kolorističkih kontrasta prema Paulu Kleeu. Isto kao i većina njegovih djela.

osmo prošireno i dopunjeno Beogradsko izdanje. 1987.Janson. Internet .KORIŠTENA LITERATURA: Historija umjetnosti (History of Art) H.W.