P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Dec 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב וט אמוי - זי

www.swdaf.com 1
א קרפ תודימ תכסמ הנשמ
ו הנשמ
דקומה תיבב ויה תוכשל עבראו שדק ןיב ןילידבמ ןיספסיפ ישארו לוחב םיתשו שדקב םיתש ןילקרטל תוחותפ תונוטיקכ
תושמשמ ויה המו לוחל םחל ישוע תכשל התיה איה תיחרזמ תימורד ןברק יאלט תכשל התיה איה תימורד תיברעמ
ב תיברעמ תינופצ ןוי יכלמ םוצקשש חבזמה ינבא תא יאנומשח ינב וזנג הב תינופצ תיחרזמ םינפה תיבל םידרוי ה
הליבטה :

ג קרפ דימת תכסמ הנשמ
ג הנשמ
םיאלטה תכשלמ הלט ואיבהו ואצ םהל רמא [ג] ויה תוכשל עבראו תיברעמ תינופצ עוצקמב התיה םיאלטה תכשל ירהו
םינפה םחל הב ןישוע ויהש תכשל תחאו דקומה תיב תכשל תחאו תומתוחה תכשל תחאו םיאלטה תכשל תחא םש :
ב דומע וט ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
םיאלטה תיב תכשלמ הלט ואיבהו ואצ :הנוממה םהל רמא ,םתה ןנת . תינופצ עוצקמב התיה םיאלטה תכשל אלהו
תיברעמ הכשל תחאו ,דקומה תיב תכשל תחאו ,תומתוחה תכשל תחאו ,םיאלטה תכשל תחא :םש ויה תוכשל עבראו ,
.םינפה םחל הב ןישועש דקומה תיבל ויה תוכשל עברא :והנימרו םיתשו שדוקב םיתש ,ןילקרטל תוחותפה תוינוטקכ
?תושמשמ ויה המו .לוחל שדוק ןיב ןילידבמ ןיספספ ישארו ,לוחב תימורד תיברעמ - ןברק ילט תכשל התיה איה תימורד ,
תיחרזמ - תינופצ תיחרזמ ,םינפה םחל הב ןישוע ויהש הכשל איה - ,ןוי יכלמ םוצקשש חבזמ ינבא יאנומשח תיב וזנג הב
צ תיברעמ תינופ - .הליבטה תיבל ןידרוי הב

א דומע זי ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
איצקמ ייוצקא הכשל יאה :רמא קחצי ברד הירב אדא בר ןופצמ יתאדו , - םורדמ יתאדו ,םורדב היל איזחתמ - איזחתמ
.ןופצב היל יאוה תימורד תיברעמבד ארבתסמו יאממ . - מו םינפה םחלא םינפה םחל ןנימרדמ :ןנינש הירב אנוה בר רמא
לאמש ךרד בישח אק רמו ,ןימי ךרד בישח אק רמ :עשוהי ברד יאוה תימורד תיברעמב אמלשב תרמא יא . - ץרתמד ונייה
:הנימ עמש ואל אלא ?םינפה םחלד אצורית יאמ ףוס ףוס ,יאוה תיברעמ תינופצ תרמא יא אלא .םינפה םחלא םינפה םחל
ימ עמש ,יאוה תימורד תיברעמב !חרזמל ןימי ךרד אלא ויהי אל הנופ התאש תוניפ לכ :רמ רמאהו .הנ - ילימ ינה - ,הדובעב
אכה לבא - .אוה אמלעב אנבשוח

א דומע זי ףד אמוי תכסמ י"שר
איצקמ ייוצקא םיאלטה תכשל אה רמא קחצי רב אדא בר - תדמועו איה הכוראש תיארנ תועוצקמה יתשב
םורדו ןופצה דצל תכראמו ברעמב ןאכמו ןאכמש תועוצקמל בורק דע .


ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ

ו,א תודמ הנשמ
תכשל
ןברק יאלט
ישוע תכשל
םינפה םחל
וזנג יאנומשח
חבזמה ינבא
הדירי
הליבטל
הנשמ דימת ג , ג
תכשל
תומתוחה
תכשל תיב
דקומה
ישוע תכשל
םינפה םחל
תכשל
םיאלטה

ו,א תודמ הנשמ
) ןימי ךרד (
תכשל
ןברק יאלט
ישוע תכשל
םינפה םחל
וזנג יאנומשח
חבזמה ינבא
הדירי
הליבטל

הנשמ דימת ג , ג
) ש ךרד לאמ (
תכשל םיאלטה תכשל
ישוע תכשל
םינפה םחל
תכשל תיב
דקומה

תומתוחה
ד"סב וט אמוי - זי
www.swdaf.com 2
זי ףד אמוי תכסמ ד"יר תופסות א דומע
רמו 'יפ לאמש ךרד בישח אק תיב תכשלו תינופצ תיברעמ תומתוחה תכשלו תימורד תיברעמ םיאלטה תכשל אבתו
תימורד תיחרזמ םינפה םחל תכשלו תיחרזמ תינופצ דקומה יאנומשח תיב וזנג הב תינופצ תיחרזמ תודמב ןנתד יאמו
דימתב ינתד דקומה תיב תכשל איה חבזמ ינבא תיברעמ תינופצו תומתוחה תכשל איה הליבטה תיבל ןידרוי הבש
דימתב ינתד :אדחו אדח לכב הוה יאהו

א דומע זט ףד אמוי תכסמ תופסות
םינפה םחל תכשל התיה איה תיחרזמ תימורד - . . . כשל יתש ראשד רמאק ליעלד ימנ ךורפיל ןל אישקו יוה היתו
ל"י הליבטה תיבל ןידרוי תחאבו 'וכ יאנומשח תיב וזנג תחאבש רמאק אכהו דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל
םירבד השלשו םינש ןישמשמש םילכ ינימו תוכשל אכיא אבוט .

א דומע זי ףד אמוי תכסמ תופסות
.. . תודמ תכסמב בישח אקד תוכשל יתש םתוא ויה םה דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל ךחרכ לעד ל"יו א"פ)
ו הנשמ (' הליבטה תיבל ןידרוי הבש תחאו חבזמ ינבא יאנומשח תיב וזנג הבש תחא והנינ ינירחא ינה רמימל אכילד
תוכשל שש ווה כ"א והנינ ינירחא יאו תוכשל עברא אלא דקומה תיבב היה אל ירהש ...

ו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ הנשמ לע ם"במר
... רשא איה תומתוחה תכשל דימתב הארק רשא הכשלה יכ אוה טושפו חבזמה ינבא יאנומשח ינב וזנג הב ,
דימת ישילשב הארק רשא איה דימת תלחתב ראבתנש ומכ לבטש ימ לכ םמחתמ הבש שאה תרודמ התיהש הכשלהו
ןאכ הילע רמא רשא איהו ,דקומה תיב תכשל הליבטה תיבל ןידרוי הבש .תאז עד ,

ב דומע ל ףד דימת תכסמ י"שר
ל תיברעמ תימורד איהש םתה ןנתד אהו (:זט ףד) אמויד ק"פב והל ימר דקומה תיב וזנג הב תינופצ תיחרזמ ריפש ינשמו
אכה ןנתד תומתוחה תיב תכשל איהש ןוי יכלמ םוצקשש חבזמ ינבא תא יאנומשח תיב וזנג הבו דקומה תיב תכשלו
הליבטה תיבל הב ןידרויש הכשל איה ןטק דקומה תיב ארקנה אוה כ דימ םש לבוטה ןהכהו תודמב ןנתדכ תיבמ הלועש
אמק קרפב רומאה הליעמד הליבטה תיב וניא הליבטה תיב הזו גפתסמו הכשל התואב םמחתמ היה הליבטה תיב הברהו
תומוקמ הברהב לובטל םינהכ הברה ולכויש ידכ םהל ויה הליבט .

ו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ ארונטרבמ הידבוע 'ר
ןוי יכלמ םוצקשש - .הרז הדובעל וילע וריטקהש תומתוחה תכשל הל ארוק דימת תכסמבו םילקש תכסמבו :
הליבטה תיבל ןידרוי הב - הליחמב ךלוהו ירק הארש ןהכה דרוי היה הכשל התואב תחתש ,הליבטה תיבל שדקמה תיב
,גפתסנו הלעו לבטש רחאל ןהכה הב םמחתמש הרודמ םשו היורק איה דקומה תכשלו ודגה דקומה תיבל החותפ איהו , :לו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ בוט םוי תופסות
תינופצ תיחרזמ - יאנומשח תיב וזנג הב ב"רה בתכ ב םילקש ה , ג בו דימת ג , ג תומתוחה תכשל הל ארוק ם"במרה כ"כו .
לאמש ךרד ףיקמ התאשכ תומתוחה תכשל בישח אק הירחאו תיברעמ תינופצ םיאלט תכשלד םתה ןנתד יאמלד יאדו אהו
תומתוחה תכשל איה ירה םתה אנביתכדכו ץוחבמ אק כ"חאד מ"מ אישק לבא םיאלט תכשלל הכומס תיחרזמ תינופצבש
תיברעמ כ"ג איה ירהש .םיאלטל תומתוחה ןיב תדמוע וניחרכ לעו .אכהד הליבטה תיב איהו .דקומה תיב תכשל בישח
.םינפה םחל תיב תכשלל תומתוחה ןיב הל ינמ אק ךאיהו תחאו אכפיא הנשמב ןניסרג םתהד יאמק אתלמ ריפש ךכלה
של רפסב ןכ היגהל די םש יתחלש אל מ"מו .תומתוחה תכשל תחאו דקומה תיב תכ . ףד אמויד ק"פב 'סותהש יפל
םירפסה 'יגכ כ"ג יסרג ז"ט היתוכשל יתש ראשד רמאק םתהו .'וכ יאנומשח תיב וזנג תחאבש רמאק אכהד .ידדהא ומרד .
.דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל ווה תוכשל אכיא אבוטד וצריתו הו] :כ"ע .םירבד השלשו םינש ןישמשמש םילכ [נ"

ב דומע זי ףד אמוי תכסמ תופסות
... תיברעמ תינופצ עוצקמב הוהד רמאקד אהד םיאלט תכשלד אישוקא ינשמ אל יאמא א"ביר 'קהש בותכ יתאצמו
הרזע לש תיברעמ תינופצ ןרקב ונייה דקומה תיב לש תימורד תיברעמ ונייהד ... לע רמוא היהש רמול רבתסמ אלד ל"יו
וכשל 'ד הז תווש לודג דקומה תיב תונרקו הרזעה תונרק ןכתי ךיא דועו םהמ םיתש אלא הרזעב םש ויה אלד ןויכ םש ויה ת
סמו דקומה תיבמ רתוי הלודג הרזעה אמת ...
ו,א תודמ הנשמ
תכשל
ןברק יאלט
ישוע תכשל
םינפה םחל
וזנג יאנומשח
חבזמה ינבא
הדירי
הליבטל
הנשמ דימת ג , ג
תכשל םיאלטה תכשל
ישוע תכשל
םינפה םחל
תומתוחה
תכשל תיב
דקומה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->