You are on page 1of 9

TWEE EEUWEN WILDEBOER IN ASSENDELFT

Inleiding
Vele leden van deze familie waren collecteur van de verpondingen of im-
posten. Zij werden ook wel tollenaar genoemd. Ook de tweede die ik ge-
vonden heb, Simon Claes, was collecteur der verpondingen in 1586, hoewel
dan de naam Wildeboer nog niet in de acteq voorkomt.
De naam Wildeboer wordt het eerst gebruikt in 1625 bij zijn kleinzoon,
n.l. Simon Claes Wildeboer. Hij was ook collecteur van verscheidene im-
posten en waarschijnlijk ook boer, want van 1625 tot aan zijn dood kocht hij
jaarlijks grote stukken land, totaal voor ruim f 51.000,- en verkocht
slechts voor ruim f 6500,-.
Collecteur zijn was dus kennelijk een lucratieve bezigheid, hoewel deze
mensen natuurlijk niet erg geliefd waren bij de bevolking, zodat ook huwe-
lijken soms in dezelfde kring werden gesloten.
De gegevens voor deze genealogie heb ik hoofdzakelijk uit de Transpor-
ten, die in Assendelft reeds in 1579 beginnen. Ook zijn door mij de registers
van de 10e en 100e penning doorgewerkt. Tussen 1633 en 1658 komt een
stukje DTB voor, hetgeen een welkome aanvulling was, want daarna begin-
nen de doopboeken in Assendelft pas weer in 1729. Wel is er van 1696 af
een Gaarder-archief. De familie is zeker Gereformeerd sedert 1633, als zij
in het eerste gereformeerde doopboek als lidmaten voorkomen.
Alle registers van het Oud Rechterlijk Archief (O.R.A.) en het Notarieël
Archief (N.A.) bevinden zich in het Rijks Archief te Haarlem, indien niet
anders vermeld.
Genealogie
I. verm. Claes Simonsz, geb. ca. 1508, kerkmeester te Assendelft.
O.R.A. 1993, dd. 21.2.1581. Claes Simons 72 jaar.

11. Simon Claus, collecteur van de verpondingen (1586), overl. vóór


25.8.1612, tr. Marytje Claas Costers, overl. voor 26.2.1616, dr. van Claas
Jans Costers en Dieuwer Claas Dirks.
Uit dit huwelijk:
1. Theunisje Simons, tr. Abraham Claas Oosterhoorn, secretaris van West-
zaan, zn. van Claas Abrahams Oosterhoorn en Swaentje Hermans.
2. Griet Simons, tr. Dirk Jansz.
3. Trijn Simons, overl. voor 25.8.1612, tr. Jan Cornelis Goesinnen, van Uit-
geest.
4. B artge Simons, tr. Isaac Dirk van Zaenen.
5. Willem Simons, buurvrijer in 1603, vertrekt later naar D e Beemster.
6. Claas Simons, volgt 111.
O.R.A. 1993, dd. 6.6.1580. Simon Claas Simonsz, buurman tot Assendelft, koopt halve
morgen land.
O.R.A. 1994, dd. 24.6.1582. Claas Jans Costers en Claas Jans Backer, gebroeders.
O.R.A. 1994, dd. 14.1.1583. Claas Jans Costers, man en voogd van Dieuwer Claas
Dirks.
O.R.A. 1997, dd. 31.8.1582. Claas Jans Costers, Claas Simons, Gerrit ende Claas die
hacker, als mede-erfgenamen van Trijn Claas die Backer.
O.R.A. 1997. dd. 9.12.1586. Simon Claas ende Huigh Maerts. collecteurs van de ver-
pondingen.
O.R.A. 1995, dd. 9.6.1587. Simon Claas Simons koopt stuk land ..die seven maed".
O.R.A. 2000. dd. 25.8.1612. Claas Simons, als oom en voogd van Trijn Jans, weeskind
wijlen Trijn Simons. met consent van Jan Cornelisz. vader van het kind. tot Uitgeest
wonende. Willem Simons oom en Marytje Claas grootmoeder van het kind.
O.R.A. 2001, dd. 26.2.1616. Alle bovengenoemde kinderen worden hierin opgesomd
als erfgenamen van Marytje Claas Costers.

111. Claas Simons, overl. voor 5.3.1627, tr. Griet Jans Gaell, overl. na
1628, dr. van Jan Hendriks Gaell.
O.R.A. 2000, dd. 5.10.1611. Testament van Jan Hendriks Gaell, oud omtrent 84 jaren.
Zijn zoon Baert Jans krijgt uit zijn goed het huis. hooihuis ende erf, dat hij metter dood
ontruimen zal, en alles wat daar in is. Universele erfgenamen zijn: Baert Jans, Trijn
Jansdr.. Griet Jansdr. en Engeltje Jansdr.. zijn beminde kinderen.
Uit dit huwelijk bekend:
1 . Simon Claas Wildeboer, volgt IV.
2. Claas Claas, schoenmaker wonende tot Spaarndam.
3. Marytje Claas, overl. voor 1638, tr. Jan Floren, wonend o p Schouwen.
O.R.A. 2006, dd. 9.7.1638. Simon Claas Wildeboer en Claas Claas. zijn broeder. Ger-
rit Dirks ende Jan Willems. schuitvoerder. zijn zwagers, ende Jan Floris. wonend in
Zeeland o p Schouwen. als voogd van zijn voorkinderen. geprocreeerd bij Marytje
Claas zaliger.
4. N. Claasdr., tr. Gerrit Dirks.
5. N. Claasdr., tr. Jan Willem Schuytevoerder, ook Keesen genoemd.
O.R.A. 2001, dd. 26.2.1616. Claas Simons voor drievierde part en Gerrit Pieters Ham
voor eenvierde part. bekendcn gekocht te hebben van de erfgenamen van Marytje
Claas Costers s.g.. een stucke landts genaempt ..Trijn Claas die Backersven". groot
1502 roeden, leggende in Jan Banningen weer in Assendelft. voor 3358 Car. guldens.
O.R.A. 2004, dtl. 5.3.1627. Griet Jans Gaell, wed. Claas Simons, Simon Claas Wilde-
boer. onze buurvrijer. als zoon en voogd in deze van Griet Jans Gaellen. zijn moeder.
kopen ecn stuk land.

' I Hlris I<, A.s.s(~iiclr~//i.


rici(rr (,r,ii iric I022 tln~creiitlscl~ilrlerij.(i(ir iii he/ Rntrrlliiris i.riii Rei.eri~.ijk
geliurigeti 11erJi (Ntrrrr reri prei11 iii rlr Z~itriilrriirl.se Oirrllrc~idknrrrer).A.s.sc~iirli~lf~ is iTíiii IJ00 /o/
1795 eeii Hoge Vrije Heerlijklieid gc~itPre.vr eri inoclir tlirs :elf zit~rrer~ii,rtlrrileiihc~rcclicerr.itV(c(rr-
isoorreti Rriljrr~i~ ei1 rrri Hoge Vier.~clirroriitrir~~iitrniige2.~reltl.