You are on page 1of 6

LUYN THI I HC VT L

Trn Th An
tranthean1809@gmail.com 09.3556.4557

thi .......
Khi: ...
Thi gian thi : ..

thi mn 20 Bai tap nang cao cuc kho Con lac lo xo


(M 321)
Cu 1 : Hai l xo c cng ln lt l k1 v k2. Khi treo vt khi lng m vo hai l xo ghp ni tip th
chu k dao ng l 0,65s, khi treo vt khi lng m vo hai l xo ghp song song th chu k dao ng
l 3/13s. Tnh chu k dao ng ca con lc khi treo vt ln lt vi k1 v k2.
B. 0,35s; 0,4s
A. 0,3s, 0,35s
C. 0,25s; 0,6s
D. 0,4s; 0,5s
C1: Thay ngc s t kt qu vo tm ngc. Kt qu no ph hp th nhn. Cch ny c th
nhanh hn cch gii xui. Nu lm nhanh ch mt chng 30s.
0,32 + 0,352 =/= 0,652 loi
0,42 + 0,352 =/= 0,652 loi
0,252 + 0,62 = 0,652 nhn th tip trng hp song song nh C
C2: trong trng hp mc song song: 1/Tss2 = 1/T12 + 1/T22
trong trng hp mc song song: Tnt2 = T12 + T22
 Tss2. Tnt2 = T12.T22
T12, T22 l hai nghim ca pt: X2 - Tnt2.X + Tss2. Tnt2 = 0
Nu tnh quen ri c th vit ngay c pt ny tnh T1, T2 theo phng trnh:
X2 Tln2.X + Tln2. Tb2 = 0 ri xem gi tr no ln, b m thay vo pt ch cng khng cn bit nt
hay song song lun. Cch ny nu nh cng thc ch mt 20s, nhp s 10s v i my gii pt 10s.
Cu 2 : Mt con lc l xo treo thng ng. Kch thch cho con lc dao ng iu ha theo phng thng
ng. Chu k v bin dao ng ca con lc ln lt l 0,4 s v 8 cm. Chn trc xx thng ng
chiu dng hng xung, gc ta ti v tr cn bng, gc thi gian t = 0 khi vt qua v tr cn
bng theo chiu dng. Ly gia tc ri t do g = 10 m/s2 v 2 = 10. Thi gian ngn nht k t khi
lc n hi ca l xo c ln cc i n khi lc n hi ca l xo c ln cc tiu l
7
2
3
1
s.
s.
s
s.
A.
B.
C.
D.
30
15
10
30
Tnh deltal = 4cm t T v g
Delta l < A lc n hi cc tiu bng 0 v tr l xo khng gin khng nn tng ng vi li
x = -4 cm ( do chiu dng hng xung)
L xo c ln cc i khi vt bin dng.
T bin dng n v tr x = -4 gc quay 1200 1/3T = 1/3.0,4 = 2/15s

Cu 3 : Hai l xo c cng ln lt l k1 = 100N/m v k2 = 150N/m. Treo vt khi lng m = 250g vo


hai l xo ghp song song. Ko vt ra khi v tr cn bng xung di mt on 4/ cm ri th nh.
Khi vt qua v tria cn bng th l xo 2 b t. Vt dao ng di tc dng ca l xo 1. Tnh bin
dao ng ca con lc sau khi l xo 2 t.
A. 3,5cm
B. 2cm
C. 2,5cm
D. 3cm
Ghp song song: k = k1 + k2 = 250 delta(l) = 1cm
Vn tc ca vt v tr cn bng: v = wA = 40
Sau khi l xo 2 t, vt ch chu tc dng ca l xo 1 vi cng k1 = 100 delta(l1) = 2,5cm 
v tr cn bng c cch v tr cn bng mi 1,5cm hay x1 = 1,5cm
Vn tc v1 = 40, w1 = 20 A = 2,5cm chn C

Cu 4 : Mt l xo ng cht c khi lng khng ng k v cng k0 = 60N/m. Ct l xo thnh hai


on c t l chiu di l1:l2 = 2:3. Ni hai on l xo ni trn vi vt nng khi lng m = 400g ri
1

mc vo hai im BC c nh trn mt phng nghing gc = 300. Bit k2 trn, k1 di. B qua


ma st gia vt m v mt phng nghing. Ti thi im ban u gi vt m v tr sao cho l xo
cng k1 gin l1 = 2cm, l xo cng k2 nn l2 = 1cm so vi di t nhin ca chng. Th nh
vt m cho n dao ng. Bit gia tc trng trng g = 10m/s2. Xc nh bin dao ng ca vt.
A. A = 1,4cm.
B. A = 3,4cm.
C. A = 2,4cm.
D. A = 2,2cm.
k=60N/m, l1:l2=2:3 --> k1 = 150, k2 = 100 (k.l = k1.l1 = k2.l2)
k1 dn 2, k2 nn 1 --> nu hai l xo di t nhin th chng cch nhau 1cm.
Gi O l VTCB,
Psin(alpha) = 2N > k2.1cm --> VTCB l xo 2 gin, l xo 1 nn
k2.(x + 1) + k1(x) = Psin(alpha) = 2N --> x = 0,4cm vi x l nn ca l xo 1
v tr ban u l xo 1 gin 2, VTCB l xo 1 nn 0,4. k u th nh --> v tr bin --> Bin
2,4cm
Cu 5 : Con lc l xo nm ngang dao ng iu ho vi bin A. Khi vt nng chuyn ng qua v tr l
xo gin mt on 0,5A so vi v tr cn bng th gi c nh im chnh gia ca l xo. Vt s tip
tc dao ng vi bin dao ng bng:
A
A 7
A 7
A 5
A.
B.
C.
D.
2
4
2 2
2
Gi im chnh gia l xo k tng gp i v delta(l) gim 1 na. Khi x = 0,5A th gi im chnh
gia l xo x1 = .A, k tng 2 w tng cn(2) w = w.cn(2), v = cn(3)/2.wA. Bin mi:
A2 = x12 + (v/w)2 A = A.cn(7)/4
Cu 6 : Con lc l xo c k = 160N/m, M = 400g ang ng yn trn mt phng nm ngang nhn. Mt vt
khi lng m = 100g bay theo phng ngang vi vn tc v0 = 1m/s n va chm hon ton n hi
vi M. Chu k v bin ca vt M sau va chm l:

A. T =
C. T =

s v A = 4 cm.

B. T =

s v A = 4cm.

D. T =

10

s v A = 2cm.

s v A = 5cm.
10
5
Chu k T = 2pi.cn(m/k) = pi/10.
Va chm n hi cng thc tnh vn tc sau va chm : v1 = [2m2v2 + (m1 m2)v1]/(m1 + m2)
= 0,4. Mt khc v = wA A = 40/20 = 2cm chn B
Cu 7 : Con lc l xo nm ngang dao ng iu ho vi bin A. u B c gi c nh vo im treo,
u O gn vi vt nng khi lng m. Khi vt nng chuyn ng qua v tr c ng nng gp 16/9
ln th nng th gi c nh im C gia l xo vi CO = 2CB. Vt s tip tc dao ng vi bin
dao ng bng:
2A 11
A 20
A 22
A.
B.
C. 0,8A
D.
5 3
5
5
ng nng gp 16/9 th nng W = 16/25, Wt = 9/25 v = 4/5.wA, x = 3/5A.
Gi ti C vi CO = 2CB k = 3/2k, x = 2/3x = 2/5A.
2A 11
A2 = x2 + (v/w)2 = 4/25A2 + 16/25.2/3A2 = 44/75A2 A =
5 3

Cu 8 :

Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(4t -

tr cch v tr cn bng mt on 2cm l:


4023
s
A.
B. 503s
8

C.

503
s
2

) cm. Thi im th 2013 vt qua v

D.

2013
s
8

1T vt qua v tr cch v tr cn bng mt on 2cm 4 ln. 2013 ln 503T + 1/4T =

2013
s
8

Cu 9 : Hai l xo c cng ln lt l k1 = 100N/m v k2 = 150N/m. Treo vt khi lng m = 250g vo


hai l xo ghp song song. Ko vt ra khi v tr cn bng xung di mt on 4/ cm ri th nh.
Khi vt qua v tr cn bng th l xo 2 b t. Vt dao ng di tc dng ca l xo 1. Tnh chiu di
cc i ca l xo 1 trong qu trnh dao ng, bit l01 = 30cm.
A. 33cm
B. 33,5cm
C. 34cm
D. 35cm
Khi ghp song song: k = 250 delta (l) = 1cm.
Khi vt qua v tr cn bng: v = w.A = 40.
L xo 2 b t - gii tng t cu 3 ta c A = 2,5cm, delta(l1) = 2,5cm l = 35cm

Cu 10 : Con lc l xo khi lng m = 2 kg dao ng iu ho theo phng nm ngang. Vn tc ca vt


c ln cc i bng 0,6m/s. Chn thi im t = 0 lc vt qua v tr x0 = 3 2 cm v ti th
nng bng ng nng. Tnh chu k dao ng ca con lc v ln ca lc n hi ti thi im t =
/20s.
A. T = 0,628s; F = 3N.
B. T = 0,314s; F = 3N.
C. T = 0,314s; F = 6N.
D. T = 0,628s; F = 6N.
Th nng bng ng nng x0 = 3 2 A = 6, v = 60 w = 10 T = 0,2.pi = 0,628
t = /20s = 1/4T x = 3 2 F = kx = w2mx = 6N

Cu 11 : Hai dao ng iu ha c cng tn s x1 v x2. Bit 2 x12 + 3 x22 = 30 . Khi dao ng th nht c ta
x1 = 3cm th tc v1 = 50cm/s. Tnh tc v2.
A. 35cm/s
B. 25cm/s
C. 40cm/s
D. 50cm/s
x1 = 3 x2 = 2. Ly o hm hai v: 4x1v1 = 6x2v2 v2 = v1 = 50

Cu 12 : Con lc l xo c k = 200N/m, m1 = 200g. Ko m1 n v tr l xo nn mt on (cm) ri bung


nh. Cng lc , mt vt khi lng m2 = 100g bay theo phng ngang vi vn tc v2 = 1m/s, cch
v tr cn bng ca m1 mt khong bng 5 (cm) n va chm hon ton n hi vi m1. Bin ca
vt m1 sau va chm l:
A. A =

cm

B. A =

cm

C. A =

cm

D. A =

cm

S = A + 5 = pi + 5
Mt khc S = A Acos(wt + pi) + v2.t
 Gii pt t = T/4. Hai vt va chm vi nhau ti VTCB. v2 = -1 do chuyn ng ngc chiu vi
v1 : v1 = wA = 100cm/s = 1m/s v1 = (2m2v2 + (m1 m2)v1)/(m1 + m2) = -1/3m/s = 1/3v1 
A = A/3 =

cm .

Cu 13 : Con lc l xo c k = 200N/m, m1 = 200g. Ko m1 n v tr l xo nn mt on (cm) ri bung


nh. Cng lc , mt vt khi lng m2 = 100g bay theo phng ngang vi vn tc v2 ngc chiu
vi chiu chuyn ng ban u ca m1 v cch v tr cn bng ca m1 mt khong bng a. Bit va
chm l hon ton n hi. vt m1 ng yn sau va chm th vn tc v2 v khong cch a nhn
gi tr nh nht l:
A. v2 = 1m/s, a = 2,5cm.
B. v2 = 0,5m/s, a = 2,5cm.
v
=
0,5m/s,
a
=
5cm.
C. 2
D. v2 = 1m/s, a = 5cm.
3

m1 ng yn sau va chm v1 = 0 v v tr va chm phi l v tr cn bng v1 = wA =


100cm/s = 1m/s
v1 = (2m2v2 + (m1 m2)v1)/(m1 + m2) = 0 v2 = 0,5.
a nhn gi tr nh nht khi vt m1 chuyn ng n v tr cn bng ln u tin hay ng vi thi gian
t b nht l T/4 a = v2.T/4 = 2,5cm

Cu 14 : Mt con lc l xo c cng k = 20 N/m dao ng vi bin A = 5 cm. Khi vt nng cch v tr


bin 3cm n c ng nng l:
A. 0,009J
B. 0,021J
C. 0,024J
D. 0,0016J
Cch v tr bin 3cm li x = 2cm Wt = 4/25W W = 21/25W = 0,021J

Cu 15 : Mt con lc l xo c cng k = 100N/m, khi lng vt nng m = 200g, dao ng theo phng thng
ng, c th nh t v tr l xo gin 6cm. Thi gian chuyn ng thng ca vt m t lc th n v tr
l xo khng bin dng l:
2 2
2 2
2
2
A.
C.
(s) .
( s) .
(s) .
(s) .
B.
D.
30
15
30
15
2 2
(s)
Delta(l) = 2cm bin 4cm. T v tr th n v tr l xo khng bin dng t = T/3 = 30

Cu 16 : Con lc l xo c k = 200N/m, m1 = 200g. Ko m1 n v tr l xo nn mt on (cm) ri bung


nh. Cng lc , mt vt khi lng m2 = 100g bay theo phng ngang vi vn tc v2 = 1m/s, cch
20 3
v tr cn bng ca m1 mt khong bng
cm (cm) n va chm hon ton n hi vi m1.
6
Ly 2 = 10. Tc ca vt m1 sau va chm l:
100
200 50 2
200 50 3
cm / s
A.
B.
C.
D. 50cm / s
cm / s
cm / s
3
3
3
20 3
20 3
cm = pi +
cm
6
6
Mt khc S = A Acos(wt + pi) + v2.t
 Gii pt t = T/6. Hai vt va chm vi nhau ti VT x = A/2, v1 = wA.cn(3)/2. v2 = -1 do
200 50 3
chuyn ng ngc chiu vi v1: v1 = (2m2v2 + (m1 m2)v1)/(m1 + m2) =
cm / s
3
S=A+

Cu 17 : Con lc nm ngang c cng k, khi lng M dao ng trn mt phng ngang nhn vi bin A.
Khi vt nng qua v tr c li x = 0,5A th va chm mm vi vt c khi lng m. Bin dao
ng ca con lc sau l
2M + m
4M + m
M+m
A
A D. A = A/2
A C. A =
A. A =
B. A =
4(M + m)
4(M + m)
4(M + m)
Va chm mm: v1 = Mv/(M+m) = M.wA.cn(3)/2(M+m)
4M + m
Bin mi: A = cn[(0,5A)2 + (v1/w)2] A =
A
4(M + m)
Cu 18 : Mt l xo c cng k = 80N/m, ln lt treo hai qu cu khi lng m1, m2 vo l xo v kch thch
cho chng dao ng th thy: trong cng mt khong thi gian m1 thc hin c 10 dao ng, m2
thc hin c 5 dao ng. Nu treo c hai qu cu vo l xo th chu k dao ng ca h l T = /2
(s). Gi tr ca m1, m2 l:
A. m1 = 1,0kg; m2 = 4,0kg.
B. m1 = 1,2kg; m2 = 4,8 kg.
4

C. m1 = 4,8kg; m2 = 1,2kg.

D. m1= 4,0kg; m2 = 1,0kg.

Delta(t) = N1T1 = N2T2 vi N1 = 10, N2 = 5 T2 = 2T1 m2 = 4m1


T = /2 m1 + m2 = 5 m1 = 1, m2 = 4

Cu 19 : Mt con lc l xo c m = 200g dao ng iu ho theo phng ng. Chiu di t nhin ca l xo l


lo = 30cm. Ly g = 10m/s2. Khi l xo c chiu di 28cm th ng nng gp ba ln th nng v lc
lc n hi c ln 2N. Nng lng dao ng ca vt l
A. 0,1J
B. 0,64J
C. 0,32J
D. 0,08J
Lc l xo di 28 nn 2cm, lc n hi 2N k = 100.
Ti v tr W = 3Wt Wt = 1/4W x = A/2.
VTCB l xo gin 2cm (mg = k.deltal) lcb = 32 A = 8cm W = 0,32

Cu 20 : Mt vt khi lng M c treo trn trn nh bng si dy nh khng dn. Pha di vt M c gn


mt l xo nh cng k, u cn li ca l xo gn vt m. Bin dao ng thng ng ca m ti a
bng bao nhiu th dy treo cha b chng.
( M + m) g
( M + 2m) g
Mg + m
mg + M
;
;
;
;
A.
B.
C.
D.
k
k
k
k
dy treo khng b chng: k(A delta(l)) < Mg kA mg < Mg A < (M + m)g/k

phiu soi - p n (Dnh cho gim kho)


Mn : 20 Bai tap nang cao cuc kho Con lac lo xo
M : 321
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

{
{
{
{
)
{
)
{
{
{
{
{
{
{
)
{
{
)
{
)

|
)
|
|
|
)
|
|
|
|
|
)
)
)
|
)
)
|
|
|

)
}
)
)
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
)
}

~
~
~
~
~
~
~
)
)
)
)
~
~
~
~
~
~
~
~
~