You are on page 1of 10

KAEDAH SUMBANGSARAN

TAJUK : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

MAKSUD
Menggalakkan penggunaan imaginasi / pemikiran kreatif
Idea-idea dikemukakan secara bebas dan spontan

Bagaimana kaedah ini boleh diaplikasikan melalui tajuk IKS?


Guru boleh menyoal pelajar tentang kepentingan IKS kepada negara dan kepentingan IKS kepada usahawan dan masyarakat

RASIONAL
Boleh menjana idea pelajar berkaitan dengan kepentingan IKS kepada masyarakat dan negara

LANGKAH-LANGKAH
SEBELUM i- Penentuan tajuk Guru seharusnya memberikan tajuk perbincangan sebelum murid-murid dibahagikan ke dalam kumpulan tertentu Ii- Penentuan masa Guru memberikan tempoh masa selama 20 minit bagi tujuan sumbangsaran

SEMASA
Murid-murid akan membincangkan tajuk-tajuk tersebut sebelum membuat pendirian masingmasing tentang masalah tersebut

SELEPAS i- Dalam sesi sumbangsaran yang sebenarnya ahli-ahli akan mengemukakan pelbagai penyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan
Ii- Murid-murid dinasihatkan oleh guru supaya tidak mengkritik atau menilai pandangan ahli-ahli daripada kumpulan lain

TAJUK-TAJUK YANG SESUAI


KEPENTINGAN IKS KEPADA

USAHAWAN DAN MASYARAKAT

KEPENTINGAN IKS KEPADA

NEGARA

KELEBIHAN
i- Penglibatan yang aktif murid-murid dalam proses PnP IiDapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positif Iii-Memperlihatkan secara langsung kreativiti,bakat dan potensi mereka

KELEMAHAN
i- Memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru.
Ii-Kaedah ini juga tidak begitu sesuai untuk murid-murid yang lemah dan yang tidak dapat memikirkan langkah2 penyelesaian masalah yang sesuai