You are on page 1of 4

SOALAN 1 Sewa diterima terdahulu ditunjukkan di dalam kunci kira-kira sebagai A. Aset bukan semasa B. Aset semasa C.

Liabiliti bukan semasa D. Liabiliti semasa SOALAN 2 ___________________ ialah belanja yang dibuat dalam tempoh perakaunan semasa tetapi bayarannya belum dijelaskan sehingga akhir tempoh perakaunan itu. A. Belanja sebenar B. Belanja dibayar C. Belanja terdahulu D. Belanja terakru SOALAN 3 Antara penyataan berikut, yang manakah tidak benar tentang sewa diterima terdahulu? A. Ia dipindahkan ke sebelah kredit Akaun Untun !u i B. a ditunjukkan dalam kunci kira-kira sebagai liabiliti semasa C. a tidak dianggap sebagai hasil tempoh perakaunan semasa walaupun amaun itu telah diterima. !. a mesti ditolak daripada hasil yang telah diterima untuk mendapatkan jumlah sebenar bagi tempoh perakaunan tersebut. SOALAN " Berikut adalah kedudukan baki akaun pada akhir tempoh perakaunan? BU#I! "aji terakru Sewa diterima terkaru Sewa dibayar terdahuku %aedah diterima terdahulu BA$I #redit !ebit #redit !ebit

Catatan manakah yang betul?

A. I dan II B. dan $ C. !. dan dan $

SOALAN % Syarikat "emilang telah membelanjakan &' () (*) untuk iklan di +$ , bagi tempoh setahun mulai - 'ei .))/. +empoh perakaunan berakhir pada (- !isember .))/. Apakah pelarasan yang perlu diambil kira pada (- !isember .))/. A. klan terakru &' -)-.) B. Iklan terdahulu !& 1'12' C. klan terakru &' .).0) !. klan terdahulu &' .).0) SOALAN ( 1ada - 'ei .))/, Syarikat & 2 ! Sdn Bhd telah membayar sewa tahunan sebanyak &' .0)). +empoh perakaunan syarikat berakhir pada (- !isember .))/. Berapakah belanja sewa bagi tahun .))/? A. &'/)) B. !&1('' C. &'.0)) !. &'(.))

SOALAN )

mbangan !uga Syarikat ABC Sdn Bhd menunjukkan bayaran sewa sebanyak &'(,)). Sewa yang dibayar adalah untuk tempoh - April .))3 hingga () 'ac .))*. +ahun perakaunan Syarikat ABC Sdn Bhd berakhir pada (- !isember .))3

Berapakah sewa terdahulu Syarikat ABC pada (- !isember .))3? A. !&*)% B. &'(.3 C. &'*3) !. &'4,3 SOALAN + 'aklumat yang berikut berkaitan dengan sewa bagi tahun berakhir (- !isember .))4? Berapakah jumlah sewa yang telah dibayar bagi tahun .))4? #unci #ira-#ira 5insurans terakru6 Akaun 7ntung &ugi 5insurans6 &'*)) &' 4.))

Berapakah jumlah sewa yang telah dibayar bagi tahun .))4? A. &'4/)) B. &'4.)) ,. !&(('' !. &'*))) SOALAN *

'aklumat berikut diperolehi daripada buku %a8lee +rading.

"aji +erakru "aji +erdahuu

- 9an .))* &'-.)

(- !isember .))* &'-/)

9umlah gaji yang dibayar bagi tahun berakhir (- !isember .))* adalah &'())). Berapakah jumlah gaji yang perlu dicatat dalam akaun untung rugi bagi tahun berkahir (!isember .))*? A. !&2)'' B. &'.,0) C. &'()*) !. &'(()) SOALAN 1' 7ntung bersih #edai %arhana bagi tahun berakhir (- April .))4 adalah &'/,4). #euntungan yang diperolehi tidak mengambil kira pelarasan yang berikut : a6 Sewa yang diterima terdahulu adalah &'*)) b6 #omisen yang masih belum diterima adalah &'.)) c6 "aji yang masih belum dibayar sebanyak &'.)) #ira keuntungan bersih sebenar #edai %arhan? A. &',,4) B. &',34) C. &'/44) D. !&+3)'