You are on page 1of 2

Poreklo sa Zvezda Pitate li se pripadate li zvjezdanoj rasi na zemlji?

Naravno, svi ljudi pripadaju jer su humanoidi nastali kao svojevrstan kozmiki eksperiment, mijeanjem razlikitih galaktikih genotipova. No, neki imaju vie zvjezdanih svojstava, a drugi su vie zemaljskija bia. U tom smislu, izdvajamo 30 uobiajenih karakteristika grupe dua izgledno vanplanetarnih, a inkarniranih u ljude. Ako imate 90 posto osobina, izgledno jeste. 1. sje!ate se stari kao svemir, kao da postojite oduvijek. ". #esto se osje!ate umorni od svega, u smislu umora due i $elite i!i %ku!i& 3. 'je!ate se kakav je to do$ivljaj biti kod ku!e, u svom izvornom okru$enju, ali to ne mo$ete pre(izno verbalizirati, niti opisati. ). sje!ali ste se jedinstveni jo kao dijete, jer nitko nije bio poput vas * izgledalo je kao da su na jednoj strani oni, ljudi, a na drugoj vi. sje!ali ste da ste posebni, bez obzira na svoj drutveni status. +. d vaih najranijih sje!anja, $ivot vam je obilje$en paranormalnim i naprednim psihikim iskustvima, ovo se moglo odra$avati kroz vi-anja duhova ili drugih entiteta, uvi-anja me-udimenzionalnih prostora ili paralelnih stvarnosti i drugih vremena, kroz jasno vi-enje iza iluzije .iza %serviranih& i %bjelodanih& in/orma(ija0, mogli ste itati tu-e misle, sanjali st doga-aje i mjesta unaprijed, imali ste iskustva u kontaktu s 12 i ostalo. 3. 4a dar suosje!anja i empatije je toliko jak da je ponekad prezahtjevno nositi se s tim, u ljudskom okru$enju. 5. 4ae tijelo /unk(ionira drugaije od ostalih, /inije je uskla-eno i reagira drukije nego kod ostalih ljudi * brzo se regenira i lijeni(i su esto zau-eni. ' prirodom uskla-en $ivotni stil je imperativ vaeg dobrog zdravlja. 6. 4rlo ste inteligentni, ali ne nu$no zainteresirani za akademsko znanje. 9. 'koro pa se (ijeli $ivot borite da otkrijete to $elite uiniti sa svojim $ivotom jer vas nita ovdje dugorono ne intrigira toliko da bi mu se zauvijek posvetili. 7rzo svladavate stvari i nakon nekog vremena postaju dosadne. 2ome je tako jer se dio vas sje!a da je u $ivotu jo toliko toga, udesnoga, da se zemaljska posla esto ine banalnima i zamaraju!ima. 10. 8onekad niste uzemljeni, u smislu da imate problem poistovje!ivanja sa svojim tijelom .re(imo udarate se stalno jer %zaboravite& da je zid, pa se lupate o tokove ili slino0 jer vas /izika ogranienja /rustiraju. 9apravo se jednim dijelom svijesti sje!ate ve!e slobode koju imate u kretanju na viim razinama gusto!e * mogu!nosti letenja, teleporta(ije ili momentalno mani/estiranja .u sklad s ovim niste ba najstrpljiviji jer vas nervira trajanje pro(esa mani/esta(ije na zemaljskom planu0. 11. duvijek znate da imate posebnu svrhu ili misiju za ispuniti, iako su vam detalji nejasni. 1". :mate bogat svijet snova, ili ak sposobnost astralnog gledanja u budnom stanju, u usporedbi sa im se %obina svakodnev(a& ini glupom i dosadnom. 13. ;judi vas se u pravilu plae * vie je rije o nekom nede/iniranom strahu kojeg izazovete gdje god se pojavite, nego o de/iniranoj bojazni. Uglavnom, zbog toga ste ve!inu vremena kao dijete bili sami, ili su vas dje(a u koli natprosjeno zadirivala, ili ste se samostalno povlaili u knjige i svoj svijet. 8rijatelji u vaem $ivotu su zapravo rijetki i esto prolazni. <er, ljudi instinktivno osje!aju da ste drugaiji, ak i da se ne istiete odje!om, ili ne pisnete. vo se odnosi ak i na ljude u vaoj obitelji i uobiajeno je naglaeno nerazumijevanje s jednim od roditelja. 1). 8roitate ljude na prvu, ak ne moraju nita re!i. 4i jednostavno znate, osje!ate tko su, i zbog toga vam se ne mo$e lagati. 4idite iza /asade, i to dijelom ini da se ljudi osje!aju nelagodno u vaoj blizini. 1+. 7ebe i mala dje(a su privueni vama, iako niste tip koji s njima komuni(ira na %djejem&

jeziku. =o, oni hrle i opinjeno vas gledaju jer ih neto u vama /as(inira. 13. >ivotinje vam vjeruju, a vi posjedujete uro-eno razumijevanje njhovih $elja i potreba, te mo$ete s njima komuni(irati. 15. ?azgovori vas /rustriraju jer znate to !e osoba pred vama re!i prije nego to ka$e. 9bog toga u konverza(iji ili ispadate nepristojni, jer djelujete odsutni duhom ili zavravate reeni(u tek kad netko zausti njen poetak, ili ispada da stalno dr$ite %predavanja& jer je prenoenje znanja u drutvima jedini nain da vam ne bude dosadno. 16. ;judi vas mogu opisati kao umiljenu ili distan(iranu osobu, no kada vas upoznaju, otkriju koliko ste nevjerojatno topli i puni ljubavi. 19. 'tvorili ste odre-ene zatitne mehanizme da biste pe$ivjeli u ljudskom drutvu jer vam je bivanje u %zgu$vanom& ljudskom okru$enju vrlo teko, povremeno bolno te veliku gu$vu i masu ljudi mo$ete podnijeti u vrlo malim koliinima. "0. 'vjesni ste da ste me-udimanzionalno uzako bi!e koje je ovdje da poma$e ovjeanstvu, i lako se sje!ate svojih drugih zemaljskih inkarna(ija na kojima ste obavljali slian zadatak. 2o znanje je u vama i lako mu prilazite. "1. :mate uro-ene is(jeliteljske sposobnosti, bilo da is(jeljenja radite kroz ruke ili vibra(iju koju prenosite zvukom .rijeima0. "". #esto se doga-a da vam potpuni stran(i, ak bez puno povoda, otkrivaju svoje probleme i najintimnije stvari, a ljudi vas tra$e savjet * od rane mladosti. "3. d djetinjstva ste napredni * priate, itate, hodate i okirate svojom napredno!u okolinu, oduvijek. "). @oglo vas se opisati kao bezobrazno dijete, jer ste uvijek govorili to ste mislili. "+. 4e!inu $ivota imate problema sa spavanjem * bilo da ne mo$ete zaspati, ili zbog astralnih borbi u snu, ili pak ekstenzivno spavate jer se u tom stanju mo$ete lake preba(iti u razine %doma&. "3. U svom ste $ivotu osjetili veliki oaj ili depresiju, uvijek sutinski povezan sa $eljom da idete ku!i. kidai su mogli biti vanjsk prirode, te bi vam samo potvr-ivali da $ivot ovdje nije ni sjena $ivotu kod ku!e, ali se dubina i razina probu-enih osje!aja uvijek odnosila na duboku e$nju za domom. "5. =ikako ne mo$ete razumjeti, i prihvatiti kon(ept ljudskog $ivota prema kojem se ve!ina vremena provede rade!i posao koji se mrzi kako bi se zaradio nova( koji momentalno ide na otplatu kredita za stan, auto ili posmrtnu pripomo!. vo vam jednostavno nema smisla. 'premniji ste biti siromani, nego rob sistema. 9bog toga vas ljudi mogu etiketirati kao lijenu osobu, ali niste. "6. #esto se osje!ate povezanim s drugim vremenom i prostorom i eznete za neim dubljim u $ivotu. "9. 4ae razumijevanje bo$anskog i duhovnih prin(ipa nadilazi knjiko znanje, ak i kad sve to ne mo$ete prenijeti u rijei. Auhovnost je aktivan dio vas, i to ne naueno znanje, nego jednostavno prin(ipi koji vibriraju u vama oduvijek. U tom se smislu vi niste %probudili&, niti shvatili jer je to uro-en dio vae prirode. 30. <ednostavno znate da va izvor nije u ljudskoj rasi.