SINTAKSA opisuje slaganje riječi u veće cjeline: o sintaksa sintagme o sintaksa rečenice o sintaksa diskursa

tradicionalna sintaksa: temeljna jedinica proučavanja - elementi rečeničnog ustrojstva: predikat otvara mjesto ostalim elementima rečeničnog ustrojstva o glagolski o imenski – sastoji se od kopule (nenagla enog o!lika glagola !iti" i imenske riječi: Irina je inženjerka# $arija je zaljubljena# %vo su moji# &a sam prva#

' sročnost – slaganje su!jekta s predikatom u licu( rodu i !roju ()ena je etala#" – o!ave*no je slaganje u licu i !roju - subjekt - imenska riječ u nominativu - i in+initiv mo,e !iti su!jekt: -rije iti je ljudski# - nei*rečeni ili skriveni su!jekt: jedno*načno je prika*iv po predikatu# - objekt - imenska riječ (sa ili !e* prijedloga" u nekom od kosi. pade,a (svi osim nominativa i vokativa" - (i*ravni ili direktni / nei*ravni ili indirektni – o čemu to ovisi0" - i*ravni o!jekt mo,e !iti i u genitivu (1aj mi vode# – dijelni / partitivni genitiv" - nei*ravni o!jekt: u genitivu (Sjeća se Tanje0" dativu (2adujem se +ilmu#" instrumentalu (%dma.nuo je rukom#" lokativ (3ripovijedali su o njemu#" - neki glagoli otvaraju mjesto vi e o!jekata 3isao sam majci pismo# 3onudio me cigaretom# - priložne oznake – okolnosti u kojima se radnja vr i 4rvoje je sjedio# sjedio je u kući - mjesta

načina .vremena jučer je bez razloga sjedio u kući .-+)N( uvrštavaju se na mjesto nekog od elemenata rečeničnog ustrojstva najče će odnosne: uvr tavaju se odnosnim *amjenicama (tko( to( koji( čiji" i odnosnim pridjevima (kakav( kolik" ./ predikatne .*avisna se rečenica uvr tava na mjesto su!jekta Tko ne *na dovoljno neće proći ispit# 6iji pas *alaje( !it će ka.u" pro+esor $ere ić( gospo5a Sa!ina( ro5ak Ivo REČEN !E "# $%E&'( ()R*'+)+N%+ ( .atribut (po!li.jučer je sjedio u kući .eljeli# 0/ subjektne .o!jektne rečenice ne moraju uvijek !iti odnosne: 2ekli su mi da do2em u školu# 3isao je kako je teško na 3akultetu# 4/ atributne 8io je to vidik koji me *adivio# 7po*nao sam dječaka kojem sam se uvijek divio# .e s imenicom u pade.ila kome se javio# )eljela sam koga nisam mogla imati# .društva jučer je !e* ra*loga mlitavo sjedio u kući sa sestrom .njen# 1/ objektne .*avisna se rečenica uvr tava na mjesto o!jekta 7vijek sam se pitala to se točno dogodilo# 6esto sam tra.*avisna se rečenica uvr tava kao imenski dio imenskog predikata 1anas je grad opet što je nekad !io# $arko je (onaj" tko nas !rani# Automo!il je kakvog smo .atri!utne rečenice ne moraju uvijek !iti odnosne: 1o lo je vrijeme da se ra*i5emo# .uzroka jučer je !e* ra*loga sjedio u kući sa sestrom .apozicija (imenica koja se sla.e opisuje imenicu" pridjev( !roj( *amjenica( imenica (u genitivu ili drugom *avisnom pade.u" 1onio je lijepu/treću/onu ča u vode .

na o*naka mjesta .*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.na o*naka načina .*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.urio je da to pije stigne kući# 3o.najče će ve*ničke riječi: kako( kao to( kao da .koliko( to (po nekim podjelama spadaju u pose!nu vrstu( u pored!ene rečenice" 8ako do lo( tako pro lo# Smije ila se kao da *na neku pose!nu tajnu# 8oliko sam ja napisala( toliko je ona !r*o pročitala# Ni kru.uvrštavaju se u glavnu rečenicu na mjesto njene priložne oznake .*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.na o*naka u*roka .*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.najče će ve*ničke riječi: jer( to( kad( kako( !udući da 3ro!udio sam ga jer moramo krenuti na put# Sretna sam (*ato" to si me poslu ao# Njoj je do!ro kad tako lijepo i*gleda# Kako dugo nisam vo*ila !icikl( stalno sam padala# 8udući da sam puno radila( jedva sam sti*ala učiti# 5/ namjerne rečenice ./ mjesne rečenice .na o*naka vremena .a nema (toliko" koliko !i tre!alo# *to je dulje govorio( to su ga po*ornije slu ali# 1/ vremenske rečenice .najče će ve*ničke riječi: kad( dok( čim( jedva( tek 2eći ću ti čim sa*nam# 3osjetit ću ga kad stignem# 4/ uzročne rečenice .urio je ne !i li to prije stigao kući# .najče će ve*ničke riječi: gdje( kamo( kuda( otkuda( odakle( dokle Spavao sam gdje sam stigao# -ledao je kamo da po!jegne# 0/ načinske rečenice .urio je kako !i to prije stigao kući# 3o.5/ adverbene +6)ER7NE REČEN !E .najče će ve*ničke riječi: da( kako( li 3o.na o*naka namjere .

*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.9/ posljedične rečenice .najče će ve*ničke riječi: iako( ako i( premda Iako sam već dugo ovdje( jo nisam naučila neke stvari# Ako sam i već dugo ovdje( jo nisam naučila neke stvari# 3remda sam već dugo ovdje( jo nisam naučila neke stvari# .na o*naka uvjeta .najče će ve*ničke riječi: da( te (rje5e" 9ani je tako .ladno da jedva čekam *avući se pored peći# :/ pogodbene rečenice .*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo.na o*naka dopu tanja . ra*govarao s to!om# .na o*naka posljedice .*avisna rečenica se prema glavnoj odnosi kao prilo./ dopusne rečenice . ra*govarao s to!om# 1a mi ima to *a reći( rado !i.najče će ve*ničke riječi: ako( li( kad( da Ako me već *ove ( smisli ne to pametno *a reći# :ove li me( smisli ne to pametno *a reći# Kad !i mi imao to *a reći( rado !i.