Grade 2

Health Education Summary Grade 2

UNIT 1

BODY DEVELOPMENT
การพัฒนาของร่างกาย

We grow in weight.

พวกเรามีนํ้าหนักมากขึ้น

We become heavier.

พวกเราตัวหนักขึ้น

We grow in height.

พวกเรามีส่วนสูง

We become taller.

พวกกลายเป็นคนที่สูงขึ้น

We are growing all the time.

พวกเรากำ�ลังเจริญเติบโตตลอดเวลา

As we grow, we become taller, heavier, bigger and stronger.

ในขณะทีพ่ วกเราเจริญเติบโต, พวกเราสูงขึน้ , มีนา้ํ หนักมากขึน้ , ตัวใหญ่มากขึน้ และ แข็งแรงมากขึน้

The more we grow, the more we can do difficult tasks.

ยิ่งพวกเราโตมากขึ้น, พวกเราก็ยิ่งสามารถทำ�งานที่ยาก ๆ ได้มากขึ้น

พวกเราจำ�เป็นต้องกินอาหารที่เพียงพอ

We need to eat enough food.

We need to do exercises regularly.

พวกเราต้องการการออกกำ�ลังที่สมํ่าเสมอ

We need to have enough rest and sleep.

พวกเราต้องการการพักผ่อน และการนอนหลับที่เพียงพอ

Food, exercise, and rest can help us grow well.

อาหาร, การออกกำ�ลังกายและการพักผ่อนสามารถช่วยให้เราเจริญเติบโตได้ดี
1

Health Education Summary Grade 2

UNIT 2

CARE FOR BODY ORGANS
การดูแลอวัยวะต่างๆของร่างกาย

The body has many organs.

ร่างกายของเรามีอวัยวะมากมาย

Each organ is important for our lives.

อวัยวะแต่ละส่วน มีความสำ�คัญต่อชีวิตของพวกเรา

The nose, mouth, eyes, ears, hands and feet are
examples of visible organs.

จมูก, ปาก, ตา, หู, มือ และ เท้า คือตัวอย่างของ อวัยวะที่สามารถมองเห็นได้

They help us to know about the outside world.

พวกมันช่วยให้เรารู้จักโลกภายนอกได้

We need to take care of these organs.

พวกเราต้องดูแลอวัยวะเหล่านี้

We can do a lot of things to look after ourselves.

พวกเราสามารถทำ�สิ่งต่างเพื่อที่จะดูแลตัวเราเอง

We read in good light.

พวกเราอ่านในที่ ที่มีแสงที่ดี

We watch TV from a safe distance.

พวกเราดู ทีวีจากระยะที่ปลอดภัย

We wipe our ears dry after bathing.

พวกเราเช็ดหูของพวกเราให้แห้งหลังจากอาบนํ้า

We do not put things into our ears.

พวกเราไม่ใส่สิ่งต่าง ๆ ไปในหูของพวกเรา

We do not dig our noses.

พวกเราไม่แคะจมูกของพวกเรา

We do not put things into our noses.

พวกเราไม่ใส่สิ่งต่าง ๆ ไปในจมูกของพวกเรา

We wash our hands after using the toilet.

พวกเราล้างมือของพวกเราหลังจากการใช้ห้องนํ้า
2

Health Education Summary Grade 2

We cut our fingernails regularly.

พวกเราตัดเล็บของพวกเราอย่างสมํ่าเสมอ

We wash our feet when they are dirty.

พวกเราล้างเท้าของพวกเราเมื่อมันสกปรก

We cut our foot nails when they are long.

พวกเราตัดเล็บเท้าของพวกเราเมื่อมันยาว

Teeth and tooth care
การดูแลรักษาฟัน

We have two sets of teeth in our life time.

พวกเรามีฟันสองชุดในชีวิตของพวกเรา

The first set is our milk teeth.

ฟันชุดแรกคือ ฟันนํ้านมของพวกเรา

The second set is our adult teeth or permanent teeth.

ฟันชุดที่สอง คือ ฟันผู้ใหญ่ หรือ ฟันแท้

Milk teeth
ฟันนํ้านม

1. The first set of teeth.

ฟันชุดแรก
2. There are 20 teeth.

มี 20 ซี่
3. The full set will grow about three years of age.

ฟันทั้งหมดโตเต็มที่ตอนอายุ สามขวบ

Permanent teeth
ฟันแท้
1. The second set of teeth.


ฟันชุดที่สอง
2. There are 32 teeth.


มี 32 ซี่
3. They replace the milk teeth.


พวกมันเติบโตแทนที่ฟันแท้
4. The full set will grow about 17 years of age.

ฟันทั้งหมดจะโตเต็มที่ตอนอายุ 17

Our milk teeth start to fall out when we are about 6
years old.

ฟันนํ้านมของพวกเราเริ่มที่จะ หลุดออก เมื่อพวกเราอายุ 6 ขวบ
3

เช็ดผมของเราให้แห้งหลังจากสระ Brush or comb our hair to keep it neat.Health Education Summary Grade 2 When any milk teeth fall out. แปรงฟันของพวกเราทุกครั้งหลังอาหาร และ ก่อนนอน Chew only sugar – free gum. ฟันแท้ของเราควรจะอยู่นานเท่ากับชีวิตของเรา If we lose any adult teeth. ถ้าเราสูญเสียฟันแท้. เมื่อฟันนํ้านมหลุดออก. บ้วนปากหลังจากรับประทานของหวาน Hair care การดูแลผม Our hair should be clean and neat. ฟันแท้ซี่ใหม่จะโตเข้ามาแทนที่ Our permanent teeth should last as long as we live. no new one will grow in their place. แปรง หรือ หวี ผมของเรา เพื่อให้ดูเรียบร้อย 4 . หลีกเลี้ยงขนมที่มีนํ้าตาล Brush our teeth after every meal and before you sleep. ผมของเราควรจะสะอาด และ เรียบร้อย Wash our hair regularly. the new permanent teeth will grow in their place. สระผมด้วยยาสระผม และ นํ้าสะอาดเพื่อรักษาผมให้สะอาดอยู่เสมอ Wipe our hair after washing. เคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีนํ้าตาล Rinse your mouth after having any sweets. จะไม่มีฟันใหม่เจริญเติบโตแทนที่ How do we take care of our teeth? เราจะดูแลฟันของพวกเราอย่างไร Avoid sugary snacks. สระผมสมํ่าเสมอ Wash our hair with shampoo and water to keep it clean.

รองเท้าต้องพอดีกับเท้าของเรา Wear clean socks daily. สวมใส่ถุงเท้าที่สะอาดทุกวัน Clean socks smell nice. ดูแล เช็ดเท้าให้แห้งหลังจากล้าง หรือ อาบนํ้า Shoes protect our feet. ตัดเล็บให้สั้นเสมอ Stop biting our nails. รองเท้าป้องเท้าของเรา Shoes must fit properly. ถุงเท้าที่สะอาดมีกลิ่นที่ดี Dirty socks smell awful. ล้างมือของเราด้วยสบู่ Keep our nails short. หยุดกัดเล็บของเรา Feet and foot care การดูแลรักษาเท้า Feet need to be washed often. ถุงเท้าที่สกปรกมีกลิ่นที่ไม่ดี 5 .Health Education Summary Grade 2 Hand and nail care การรักษามือ และ เล็บ Hands must be clean มือควรจะต้องสะอาด Wash our hands with soap. เท้าควรถูกล้างอย่างสมํ่าเสมอ Take care to dry our feet properly after washing or bathing.

พวกเราต้องการกินอาหารที่ถูกต้อง และ ดื่มนํ้าที่พอเพียง 6 . We need to eat the right food and drink enough water.Health Education Summary Grade 2 UNIT 3 GOOD HEALTH สุขภาพที่ดี Good health is the state of being well in the body and mind. พวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ We have something fixed in mind to be remembered. and free from disease. พวกเราพร้อมที่จะทำ�งานต่าง ๆ We have good relationship with friends. สุขภาพที่ดี คือ สภาพที่เป็นอยู่ดี ของ ร่างกาย และ จิตใจ และ ปราศจาก โรคภัย We are fit to do particular job. พวกเรามีความทรงจำ�บางอย่างในใจ ให้จำ� Well being comes from good health. ความเป็นอยู่ที่ดี มาจาก สุขภาพที่ดี เพื่อที่จะเจริญเติบโต และ อยู่อย่างแข็งแรง To grow well and stay healthy.

การบำ�รุง รักษา สุขภาพของเรา Wash our hands before eating and after using the toilet. พวกเราต้องออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ We have enough rest and sleep. แปรงฟันของเราอย่างน้อย สองครั้งต่อวัน Shower at least twice a day.Health Education Summary Grade 2 We exercise regularly. พวกเราต้องพักผ่อน และ นอนหลับให้พอเพียง Maintain our health. ล้างมือของเรา ก่อน กิน และ หลังจากใช้ห้องนํ้า Brush our teeth at least twice a day. อาบนํ้าอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 7 .

ลุง. daughter. คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน คือ สมาชิกของครอบครัว These members are different in sex.and the things they do. son – the male members in the family.แม่. age .the female members in the family. ลูกสาว คือ สมาชิกในบ้านที่เป็นผู้หญิง 8 . father . ปู่.ป้า. สมาชิกเหล่านี้แตกต่างในเรื่องเพศ. และ สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาทำ� We need to be a good member of our family. พวกเราจำ�เป็นต้องเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว Grand father . พ่อ. brother.Health Education Summary Grade 2 UNIT 4 FAMILY MEMBERS สมาชิกในครอบครัว People who live in the same home are members of the family. พี่สาว น้องสาว. พี่ชาย น้องชาย และ ลูกชาย คือ สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย Grand mother. sister. ยาย.ย่า. ตา. aunt. mother. อายุ. uncle. .

Health Education Summary Grade 2 UNIT 5 CLEANLINESS ความสะอาด We have to keep our body organs clean. พวกเราต้องรักษาอวัยวะในร่างกายให้สะอาด When we are dirty. we take a shower. เมื่อพวกเราสกปรก. เพื่อที่จะร้องเพลงได้ชัดเจน To make happy smiles. ฉันล้างเท้าของฉันหลังจากเล่น I wash my hands after using the toilet. เพื่อที่จะยิ้มอย่างมีความสุข 9 . พวกเราอาบนํ้า I clean my body with soap. ฉันล้างมือของฉันหลังจากใช้ห้องนํ้า Keeping teeth clean รักษาฟันให้สะอาด We need healthy teeth พวกเราต้องการฟันที่แข็งแรง To chew food properly. เพื่อที่จะเคี้ยวอาหารให้เรียบร้อย To speak and sing clearly. ฉันทำ�ความสะอาดร่างกายของฉันด้วยสบู่ I shampoo my hair when it is dirty. ฉันใช้ยาสีฟันเมื่อฉันแปรงฟันของฉัน I wash my feet after playing. ฉันใช้ยาสระผมเมื่อมันสกปรก I use toothpaste when I brush my teeth.

การแปรงฟัน ช่วยให้รักษาฟัน และเหงือกให้สะอาดและสดชื่น We brush our teeth before going to bed.Health Education Summary Grade 2 Brushing helps to keep our teeth and gums clean and fresh. our hands are dirty. พวกเราแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร We use toothpaste when we brush our teeth. พวกเราแปรงฟันก่อนนอก We brush our teeth after every meal. บางครั้ง. พวกเราล้างมือของเราก่อนรับประทานอาหาร We wash our hands after using the toilet. มือของพวกเราสกปรก Washing can make our hands clean. พวกเราใช้ยาสีฟันเมื่อพวกเราแปรงฟันของเรา Keeping our hands clean. (one left foot and one right foot) พวกเรามีสองเท้า (เท้าซ้ายหนึ่งข้าง และ เท้าขวาหนึ่งข้าง) 10 . พวกเราล้างมือของพวกเราเมื่อมันสกปรก Keep our feet clean รักษาเท้าของพวกเราให้สะอาด We have two feet. การล้างสามารถทำ�ให้มือของพวกเราสะอาด We wash our hands before eating. พวกเราล้างมือของเราหลังจากการใช้ห้องนํ้า We wash our hands when they are dirty. พวกเราทำ�สิ่งต่าง ๆ ด้วยมือของเรา Sometimes. รักษามือของเราให้สะอาด We do many things with our hands.

พวกเราสวมใส่รองเท้าเพื่อป้องกันเท้าของเรา We must use the shoes that fit properly. พวกเราสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะป้องกันร่างกายของพวกเรา We should wear neat and clean clothes that fit us. ถุงเท้าที่เราใช้ควรจะสะอาด Clean socks smell nice.Health Education Summary Grade 2 Our feet should be clean. ถุงเท้าที่สะอาดมีกลิ่นที่ดี Keep clothes clean รักษาเสื้อผ้าให้สะอาด We wear clothes to protect our body. พวกเราสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อที่ป้องกันร่างกายของพวกเรา We wear clothes to protect our body. เครื่องซักผ้าใช้สำ�หรับซักเสื้อผ้า We use electric iron to make clothes smooth and neat. พวกเราควรจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยและสะอาดที่สวมใส่พอดีกับตัวเรา Washing machine is use for washing clothes. เท้าของเราควรจะสะอาด We wash our feet when they are dirty and dry them with a towel. พวกเราล้างเท้าของพวกเราเมื่อมันสกปรก และ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนู We wear shoes to protect our feet. พวกเราสวมใส่ถุงเท้าเพื่อที่จะป้องกันเท้าของเรา Socks we used should be clean. พวกเราต้องใช้รองเท้าที่สวมใส่พอดี We wear socks to cover our feet. พวกเราใช้เตารีดไฟฟ้าเพื่อที่จะทำ�ให้เสื้อผ้าดูเรียบและสวยงาม 11 .

Health Education Summary Grade 2 UNIT 6 EXERCISES AND REST การออกกำ�ลังกาย และ การพักผ่อน Exercise is important for health. พวกเราต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะได้พลังงาน There are many ways to take a rest. การออกกำ�ลังอย่างสม่ำ�เสมอรักษาให้เราแข็งแรง When we are tired. การออกกำ�ลังกายสำ�คัญสำ�หรับสุขภาพของเรา We exercise each day to stay healthy and become stronger. มีวิธีมากมายให้พวกเราพักผ่อน Sitting on a chair or other seat. เมื่อพวกเราเหนื่อย. การนั่งบนเก้าอี้ หรือ บนที่นั่ง 12 . พวกเราออกกำ�ลังทุกวันเพื่อที่จะมีสุขภาพดี และ แข็งแรง Here are some exercises we can do regularly. เหล่านี้คือการออกกำ�ลังกายที่พวกเราสามารถทำ�ได้สม่ำ�เสมอ Jogging jumping running swimming walking cycling การวิ่งเหยาะ ๆ การกระโดด การวิ่ง การว่ายนํ้า การเดิน การปั่นจักรยาน Playing a game of hide and seek playing football playing table tennis การเล่นซ้อนแอบ การเล่นฟุตบอล การเล่นปิงปอง Regular exercise keeps us fit and healthy. พวกเราต้องพักผ่อน We need rest to get more energy. we have to take a rest.

Health Education Summary Grade 2 Reading a comic book. การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด พวกเราควรจะพักผ่อนและนอนอย่างเพียงพอ 13 . การฟังละคร ทางวิทยุ Sleeping. We should have enough rest and sleep. การนอน Sleeping is the best rest. อ่านหนังสือการ์ตูน Listening to a play on the radio.

to gain energy. มีพลังงานมากขึ้น และ ช่วยป้องกันเราจากการเจ็บป่วยต่าง ๆ We should eat enough food to stay healthy and grow well. and to protect ourselves from illness. พวกมันช่วยให้เราเจริญเติบโต และ สูงขึ้น These are examples of food that give us energy. อาหารหลากหลาย 14 . พวกมันช่วยให้เราทำ�งาน และ เล่นได้ดี These are examples of food that protect us against illness. เหล่านี้คือตัวอย่างของอาหารที่ให้พลังงานแก่พวกเรา They help us to work and play well. พวกเราควรกิจอาหารที่พอเพียงเพื่อที่จะแข็งแรงและเติบโตอย่างดี These are examples of body – building food.Health Education Summary Grade 2 UNIT 7 FOOD อาหาร Food is essential for living things. อาหารเป็นสิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับสิ่งมีชีวิต It helps us to grow. เหล่านี้คือตัวอย่างของอาหารที่ เสริมสร้าง They help us to grow bigger and taller. มันช่วยให้เราเติบโต. พวกมันช่วยให้เราต่อสู่กับโรคต่าง ๆ และ อยู่ได้ดี Nutritious food อาหารที่มีประโยชน์ A variety of food contains the essential nutrients. เหล่านี้คือ ตัวอย่างของอาหารที่ช่วยป้องกันพวกเราจากความเจ็บป่วย They help us fight diseases and stay well.

bread and noodle give us energy to do a lot of work. อาหาร อย่างเช่น ข้าว. นิสัยการกิน 15 . พวกมันช่วยให้ร่างกายเราทำ�งานได้ดี ดังนั้น เราจึงไม่ป่วยง่าย ๆ Nutritious foods – food being valuable to the body. อาหาร อย่างเช่น ผลไม้ และ ผัก ช่วยป้องกันพวกเรา They help our bodies to work well so that we do not fall sick so easily. milk. อาหารที่มีประโยชน์ . พวกเราต้องกินอาหารจากอาหารทุกกลุ่มทุก ๆ วัน There are three main food groups. อาหารอย่างเช่น เนื้อ.Health Education Summary Grade 2 We have to eat food from all the food groups each day.อาหารที่ให้คุณค่าต่อร่างกาย Eating habits. มีอาหารสามกลุ่มหลัก ๆ Food for growth อาหารสำ�หรับการเจริญเติบโต Food like meat. egg and beans help us grow and develop strong bones and muscles. ไข่ และถั่ว ช่วยให้เราเติบโต และ พัฒนากระดูก และ กล้ามเนื้อ ให้ แข็งแรง Food for energy อาหารที่ให้พลังงาน Food like rice. นม. ขนมปัง และ ก๋วยเตี๋ยว ให้พลังงานแก่พวกเราในการทำ�งานที่หลากหลาย Food for protection อาหารเพื่อการป้องกัน Food such as fruits and vegetables help protect us.

การกินอาหารที่สมดุล คือ ประกอบด้วยอาหารที่มาจากอาหารหลักสามกลุ่ม Eating too much of any one kind of food is bad for our bodies. พวกเราต้องการกินอาหารที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเร็ว A balanced diet is made up of food from all three of the main food groups. ทำ� และ ไม่ทำ� เกี่ยวกับนิสัยการกิน Eat the right balance of foods. or take regular meals. กินอาหารสามกลุ่มทุกวัน และ กินอาหารสมํ่าเสมอ Eat only clean food. กินอาหารที่ถูกต้อง และ สมดุล Eat three meals daily. กินอาหารที่ เหม็นอับ ขึ้นรา Eat food that has been touched by flies or other animals. กินอาหารที่สะอาด Eat food that is mould. กินอาหารที่ตกออกจากจาน Eat snacks too much. การกินมากเกินไปของอาหารประเภทใด ประเภทหนึ่ง นั้นไม่ดีต่อร่างกาย DO and DON’T about eating habits. กินขนมขบเคี้ยวมากเกินไป 16 . กินอาหารที่ตอมโดยแมลงวัน และ สัตว์อื่น ๆ Eat food that has fallen off the plate.Health Education Summary Grade 2 We need to eat a variety of food to help our bodies grow well.

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้โดยความประมาท The best prevention for accidents is to be aware of danger and to do activities with care. อุบัติเหตุสามารถทำ�ให้ใครบางคนเจ็บ และ บางสิ่งบางอย่างแตกหักได้ Accidents can happen through carelessness.Health Education Summary Grade 2 UNIT 8 ACCIDENTS AND PREVENTION อุบัติเหตุ และ การป้องกัน Accidents can happen at any time and in any place อุบัติเหตุ และ การป้องกัน Some indoor accidents อุบัติเหตุภายในร่ม Some outdoor accidents อุบัติกลางแจ้ง Some accidents on the road อุบัติบางอย่างบนท้องถนน Some actions will lead to danger. การกระทำ�บางอย่างอาจจะนำ�ไปสู่อันตรายได้ An accident can cause someone to be hurt or something to be broken. วิธีป้องกันที่ดีที่สุดสำ�หรับอุบัติเหตุ คือ ต้องระวังอันตราย 17 .

แม้แต่แบคทีเรียก็เป็นสิ่งมีชีวิต What do plants need? พืชต้องการอะไร Plants. สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต People are living things.Science Summary Grade 2 UNIT 1 LIVING THINGS สิ่งมีชีวิต There are many kinds of living things. พืช ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิต ต้องการดิน. พืชเป็นสิ่งมีชีวิต Animals are living things. พืชก็ต้องการแสงแดดเพื่อที่จะปรุงอาหารของมันเอง Without sunlight. water and food to live. อากาศ. like other living things. มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภท Plants are living things. ปราศจาก นํ้า. plants cannot survive and will die. นํ้า และ อาหารในการดำ�รงชีวิต Plants also need sunlight to make their own food. ปราศจาก แสงแดด. need soil. พืชไม่สามารถดำ�รงอยู่ และ จะตาย Without water. คนเป็นสิ่งมีชีวิต Even bacteria are living things. air. พืชไม่สามรถดำ�รงอยู่ และ จะตายเช่นกัน 18 . either. plants cannot survive.

food and air plants die. food and air to live. food and air animals die.่ ปราศจากนํา้ อาหาร และ อากาศ พืชจะตาย Without water. food and air . Like plants.Science Summary Grade 2 Some plants can grow without soil.people die. สัตว์ ต้องการนํา้ . ปราศจากนํ้า. food and air to live. A plant’s roots take the water from the soil and move it up the stem to the leaves. อาหาร และ อากาศในการดำ�รงอยู. พืชหานํ้าได้จากในดิน รากของพืชนำ�นํ้าจากดิน และ เคลื่อนย้ายมันขึ้นมาผ่านลำ�ต้นไปสู่ใบไม้ Animals cannot take water from the soil but they can move to find water. สัตว์สามารถนำ�นํ้าจากดิน แต่ มันไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปหานํ้าได้ 19 . food and air. พืชต้องการ นํ้า. อาหาร และ อากาศในการดำ�รงชีวิต เช่นเดียวกับพืช สิ่งมีชีวิตอย่างอื่นก็ต้องการ นํ้า อาหาร และ อากาศเช่นกัน Animals need water. Without water. Without water. food and air to live. พืชบางชนิดสามารถเติบโตได้โดยปราศจากดิน What do living things need? สิ่งมีชีวิตต้องการอะไร? Plants need water.อาหาร และ อากาศ คนก็ตาย Where do living things find water? สิ่งมีชีวิตสามารถหานํ้าได้จากที่ไหน Plants find water in the soil. too. other living things need water. มนุษย์ตอ้ งการนํา้ . อาหาร และ อากาศในการดำ�รงชีวติ . ปราศจากนํา้ . อาหาร และ อากาศ สัตว์ก็ตายเช่นกัน Humans (people) need water.

พืชบางชนิดจะ หลับไหล เมื่ออากาศเย็นเกินไป Some trees lose their leaves and stop growing in winter. สัตว์ย้ายไปที่ที่มีนํ้า อย่างเช่น บ่อนํ้า. People raise animals. ความร้อนสามารถทำ�ให้วิถีการเจริญเติบโตของพืชเปลี่ยนไป If it is too cold or too hot many plants will die. air and water to make food. และ สุกรในฟาร์ม People grow plants. Some animals eat plants. like chickens.ทะเลสาบ และ แม่นํ้า Where do living things find food? สิ่งมีชีวิตหาอาหารจากที่ไหน Plants make their own food. ต้นไม้ผลัดใบ และ หยุดการเจริญเติบโตในฤดูหนาว 20 . มนุษย์เลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น ไก่. They use sunlight. like rice and tomatoes. วัว. in fields and gardens.Science Summary Grade 2 Animals move to places where there is water. พวกมันใช้แสงแดด. ถ้ามันหนาว หรือ ร้อนเกินไป พืชหลายชนิดจะตาย Some plants “go to sleep” when the weather too cold. lakes and rivers. สัตว์ ย้ายไปสู่แหล่งอาหาร สัตว์บางชนิดกินพืช สัตว์บางชนิดกินสัตว์ด้วยกัน People eat plants and other animals. มนุษย์ปลูกพืช อย่างเช่น ข้าว และ มะเขือเทศ ในทุ่ง และ ในสวน Heat can change the way plants grow. มนุษย์กินพืช และ สัตว์อื่น ๆ . อากาศ. Some animals eat other animals. และ นํ้า ในการทำ�อาหาร พืชปรุงอาหารในใบ Animals move around to find food. cows and pigs on farms. Plants make their food in the leaves. พืชปรุงอาหาร. like puddles.

มนุษย์อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย Some people live in cold environments. บางอาศัยอยู่ในเมือง Some people live in villages. plants keep a lot of water in their bodies. พวกเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกครั้งที่พวกเราได้รับบาดเจ็บ Our skin can feel if something is too hot. ผิวหนังของพวกเรารู้สึก ถ้าบางสิ่งนั้นร้อนเกินไป หรือ หนาวเกินไป หรือ แหลมคม 21 . ต้นกระบองเพชรเก็บนํ้าในลำ�ต้น และ มันแทนที่ด้วย หนาม เพื่อสัตว์ไม่สามารถกินมันได้ People and their environment. พืชกักเก็บนํ้ามากมายในร่างกายของมัน The cactus keeps water in its stem. บางคน อาศัยอยู่สภาพแวดล้อมที่ร้อน Some people live in cities. like the desert. too cold or too sharp. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม People live in many different environments. บางคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน We feel pain every time we injure ourselves.Science Summary Grade 2 In hot places. บางคนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น Some people live in hot environments. ในที่ที่ร้อน อย่างเช่น ทะเลทราย . and it grows spines so animals cannot eat it.

furniture and paper. ปราศจากอาหาร. เฟอร์นิเจอร์ และ กระดาษ 22 . อาหาร และนํ้า ในการดำ�รงอยู่ และเจริญเติบโต Without food. people need air. People do not have fur to help them stay warm when it is too cold.Science Summary Grade 2 What do people need to live and grow? มนุษย์ต้องสิ่งใดในการอยู่อาศัย และ เจริญเติบโต Just like plants and animals. อากาศ และ นํ้า คนไม่สามารถอยู่ และ จะตาย People also need clothes. มนุษย์ต้องการเสื้อผ้า มนุษย์ไม่มีขนที่จะช่วยพวกเขาให้อบอุ่นเมื่ออากาศหนาว People need plants to make houses. มนุษย์ต้องการต้นไม้ในการสร้างบ้าน. air and water people cannot live and will die. อย่างเช่น พืช และ สัตว์ มนุษย์ต้องการอากาศ. food and water to live and grow.

Science Summary Grade 2

UNIT 2

SOIL
ดิน

The soil is the part of the earth where people live and
plants grow.

ดินคือส่วนหนึ่งของโลกที่มนุษย์อาศัย และ พืชเจริญเติบโต

There is also soil at the bottom of the oceans and
seas.

มีดินที่ก้นมหาสมุทร และ ทะเลเช่นกัน

What is in the soil?
ดินคืออะไร

The soil is made of 4 things:

ดินทำ�จาก 4 สิ่ง

45% of soil is minerals

45% ของดินคือ แร่ธาตุ

Minerals come from rocks that break into small bits
over many years.

แร่ธาตุมาจากก้อนหิน ที่แตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นเวลาหลาย ๆ ปี

Plants use some of the minerals in soil to grow.

พืชในแร่ธาตุบางส่วนในการเจริญเติบโต

5% of soil is organic matter

5% ของดินคือ อินทรีย์สาร

Organic matter is made up of dead plants and animals.

อินทรีย์สาร ทำ�จากซากพืช และ ซากสัตว์

23

Science Summary Grade 2

When leaves fall off trees they become organic matter
in the soil.

เมื่อใบไม้ร่วงจากต้นไม้ พวกมันก็กลายมาเป็นอินทรีย์สารในดิน

When animals, like worms and bugs, die, their bodies
become organic matter in the soil.

เมื่อสัตว์ อย่างเช่นไส้เดือน และ แมลงตาย, ร่างกายของมันกลายมาเป็นอินทรีย์สารในดิน

Organic matter is also made up of living things like
insects, spiders, scorpions, mice, moles and worms.

อินทรีย์สารทำ�จากสิ่งมีชีวิตอย่างเช่น แมลง, แมงมุม,แมงป่อง, หนู, ตัวตุ่น, และ ไส้เดือน

Silt is a type of soil. Silt feels smooth.

ดินโคลนเป็นดินประเภทหนึ่ง, ดินโคลนรู้สึกลื่น ๆ

Silt is made of small bits of rock. Silt is smaller than
sand.

ดินโคลนทำ�จากเศษหินที่เล็กมากมาก ดินโคลนนั้นเล็ก ๆ มากมาก

Clay is a type of soil. Clay feels smooth.

ดินเหนียวเป็นดินประเภทหนึ่ง รู้สึกลื่น ๆ

Clay is made of very small bits of rock. Clay is smaller
than silt.

ดินเหนียวทำ�จากเศษละเอียดของหิน และ เล็กกว่าดินโคลน

Humus is a type of soil. Humus has a lot of organic
matter. Humus is good for growing plants. Humus is
dark brown or black.

ดินที่มีแร่ธาตุเป็นดินประเภทหนึ่ง ที่มีสสารมากมาย และ ดีต่อการเจริญเติบโตของพืช มีสีนํ้า
ตาลเข้ม หรือ ดำ�

24

Science Summary Grade 2

UNIT 3

MATERIALS
วัตถุดิบ

Types of Materials and their Properties
ประเภทของวัตถุดิบ และ คุณสมบัติของมัน

When we make something we use materials.

เมื่อเราทำ�บางสิ่ง บางอย่าง เราใช้วัตถุดิบ

When we make a chair we use wood.

เมื่อเราทำ�เก้าอี้ เราใช้ไม้

When we make a key we use metal.

เมื่อเราทำ�กุญแจ เราใช้โลหะ

When we make a cup we use plastic.

เมื่อเราทำ�ถ้วยนํ้า เราใช้พลาสติก

When we make a plate we use clay.

เมื่อเราทำ�จาน เราใช้ดินเหนียว

There are many materials we can use to make things.

มีวัตถุดิบมากมาย พวกเราสามารถใช้ในการทำ�สิ่งต่าง ๆ

We use sand and rock to make houses.

พวกเราใช้ทราย และ หินในการสร้างบ้าน

We use metal to make cars.

พวกเราใช้โลหะในการผลิตรถยนต์

We use cloth to make shirts.

พวกเราใช้ผ้าในการผลิตเสื้อ

25

so we can choose wood or metal. ถ้าเราต้องการผลิตเสื้อ พวกเราต้องการวัตถุดิบที่ นุ่ม และ เบา ดัง นั้น เราจึงเลือกผ้า If we want to make a desk we need a material that is strong. so we choose cloth. metal. เมื่อพวกเราต้องการทำ�บางสิ่งบางอย่าง พวกเราต้องเลือกวัตถุดิบให้ดี When we choose a material we need to think of its properties. พวกเราใช้แก้วในการทำ�หน้าต่าง We use paper to make books. ถ้าพวกเราต้องการผลิตโต๊ะ พวกเราต้องการวัตถุดิบที่แข็งแรง ดัง นั้น พวกเราสามารถเลือกไม้ หรือ โลหะ 26 . พวกเราใช้กระดาษในการทำ�หนังสือ A lot of things are made up of more than one material. rubber and a special rock called graphite or lead.Science Summary Grade 2 We use glass to make windows. ดินสอ ทำ�ขึ้นจาก ไม้.โลหะ. เมื่อพวกเราเลือกวัตถุดิบ พวกเราต้องคิดถึงคุณสมบัติของมัน If we want to make a shirt we need a material that is soft and light . มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ทำ�จากวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว A pencil is made of wood.ยาง และ หินพิเศษ เรียกว่า แกรไพท์ หรือ ตะกั่ว Choosing Materials การเลือกวัตถุดิบ When we want to make something we need to choose a material.

นั่นหมายความว่า สิ่งที่ทำ�จากดลหะ จะเคลื่อนตัวไปสู่ แม่เหล็ก A magnet attracts paper clips.. ด้านที่ต่างกัน หรือ ไม่ใช่ขั่วเดียวกันของแม่เหล็กสองชิ้นจะ ดึงดูดซึ่งกันและกัน Same(or like) poles of two magnets repel each other. แม่เหล็กดึงดูดคลีปหนีบกระดาษ A magnet does not attract erasers. All magnets have two poles. แม่เหล็ก.... แม่เหล็กไม่ดูดยางลบ A magnet can attract another magnet.. North(N) and South (S). แม่เหล็กทั้งหมดมีสองขั้ว. ด้านที่เหมือนกันของแม่เหล็กทั้งสองขั่วจะผลักกันและกัน 27 .Science Summary Grade 2 UNIT 4 FORCES AND MOTION แรง และ การเคลื่อนที่ Magnets แม่เหล็ก A magnet is something that attracts things made of iron. เหนือ และ ใต้ Different (or unlike) poles of two magnets attract each other. แม่เหล็ก คือ บางสิ่งที่ดึงดูดสิ่งต่างๆ ที่ทำ�จากโลหะ That means things made of iron will move toward the magnet.

The North Pole of the magnet is attracted to the South Pole of Earth. too. ก็เหมือนกับแม่เหล็กทั่วไป. พวกเราใช้เข็มทิศในการหาทิศทาง A compass has a magnet in it. We can use this to find directions. เข็มทิสมีแม่เหล็กในตัวมันเอง ทิศเหนือน ของแม่เหล็ก ดึงดูดขั่วโลกใต้ Use of Magnets การใช้แม่เหล็ก 28 .Science Summary Grade 2 Why do magnets attract some things? ทำ�ไม แม่เหล็กดึงดูดซึ่งต่าง ๆ ได้ Around a magnet there is something we cannot see called a magnetic field. โลกเรามีสนามแม่เหล็กเช่นกัน Just like any other magnet. โลกเราก็เหมือนแม่เหล็กที่ใหญ่มาก The Earth has a magnetic field. สนามแม่เหล็กทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ The magnetic field is strong close to the magnet. โลกมีทั้งทิศเหนือ และ ทิศใต้ พวกเราสามารถใช้ในการหาทิศทาง We use a compass to find directions. and weak far from the magnet. รอบ ๆ แม่เหล็กนั้น มีบางสิ่งที่ พวกเราไม่สามารถเห็นเรียกว่า สนามแม่เหล็ก The magnetic field makes some objects move. Earth has a North Pole and a South Pole. สนามแม่เหล็กนั้นมีพลังมากเมื่ออยู่ใกล้กับแม่เหล็ก และ อ่อนลงเมื่อห่างออกไป The Earth is like a big magnet.

Science Summary Grade 2 Magnets are used in many things. พวกเราใช้แม่เหล็กในการทำ�โทรศัพท์ Static Electricity ไฟฟ้าสถิต We can make things attract or repel each other in another way. เมื่อพวกเราถูไม้บรรทัด พวกเราทำ�บางสิ่งที่เรียกว่า การสะสมพลังงาน There are two kinds of charge: positive and negative (a bit like the North and South poles of magnets). พวกเราใช้แม่เหล็กในการยกสิ่งต่างๆ We use magnets in bank cards. พวกเราสามารถทำ�สิ่งต่าง ๆ ที่จะดึงดูด และ ผลักสิ่งต่าง ๆ จากกัน When we rub the ruler we make something called “charges”. มีการสะสมพลังงานสองอย่าง : บวก และ ลบ (คล้ายกันกับ ขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ของ แม่เหล็ก) 29 . พวกเราใช้แม่เหล็กในการทำ�เข็มทิศ We use magnets to lift things. แม่เหล็กถูกใช้ในการทำ�หลายสิ่ง We use magnets in speakers. พวกเราใช้แม่เหล็กในการทำ�ลำ�โพง We use magnets in refrigerators. พวกเราใช้แม่เหล็กในการทำ�บัตรจากธนาคาร We use magnets in phone cases. พวกเราใช้แม่เหล็กในการทำ� ตู้เย็น We use a magnet in a compass.

รถยนต์ สามารถเคลื่อน เพราะว่ามันใช้ พลังงาน A computer works because it uses energy. Energy changes things. พัดลมหมุน เพราะว่ามันใช้ พลังงาน Your food changes in the oven because the oven uses energy. พระอาทิตย์ให้ความร้อนแก่พวกเรา 30 . คอมพิวเตอร์ ทำ�งานได้ เพราะว่ามันใช้ พลังงาน A fan moves because it uses energy.Science Summary Grade 2 UNIT 5 ENERGY พลังงาน What is energy? พลังงานคืออะไร พลังงานทำ�ให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหว Energy makes things move. สิ่งต่าง ๆ ที่ให้พลังงานแก่พวกเรา เรียกว่า แหล่งพลังงาน The Sun gives us heat. อาหารของคุณ เปลี่ยนไปในเตาอบ เพราะว่า เตาอบใช้พลังงาน Where does energy come from? พลังงานมาจากไหน Anything that gives us energy is called a source of energy. พลังงานเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆได้ A car can move because it uses energy.

เตาอบเป็นแหล่งของความร้อน A light bulb gives us light. พระอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน A stove gives us heat. โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งของกระแสไฟฟ้า Electricity กระแสไฟฟ้า 31 . หลอดไฟเป็นแหล่งของแสงสว่าง The Sun gives us light. โรงไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าแก่พวกเรา A power station is a source of electricity. ถ่านให้กระแสกับพวกเรา A battery is a source of electricity.Science Summary Grade 2 The Sun is a source of heat. แบตเตอร์รี่เป็นแหล่งของกระแสไฟฟ้า A power station gives us electricity. หลอดไฟให้แสงแก่พวกเรา A light bulb is a source of light. พระอาทิตย์เป็นแหล่งของแสง A battery gives us electricity. พระอาทิตย์ให้แสงแก่พวกเรา The Sun is a source of light. เตาอบให้ความร้อน A stove is a source of heat.

เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าไปในอีกรูปแบบของพลังงาน We always need to change electricity into other forms of energy like light. พวกเราสามารถเปิด. พวกเราใช้กระแสไฟฟ้าทุกวัน We use electricity at home. ปิด ไฟจากสวิซ์ Changing electricity into other forms of energy. พวกเราใช้กระแสไฟฟ้าทุกวัน We use electricity at school. ความร้อนและ เสียง Sometimes we use electricity to make things move. พวกเราใช้กระแสไฟฟ้าทุกวันที่โรงเรียน We do not use electricity when we go out. พวกเราไม่ใช้กระแสไฟฟ้า เมื่อเราออกจากบ้าน How do we use electricity inside a building? Many things that use electricity need to be plugged into a wall socket and turned on. กระแสไฟฟ้าเป็นรูปแบบของพลังงาน We use electricity every day. สิ่งต่าง ๆ มากที่ใช้กระแสไฟฟ้าและต้องการเสียบปลั๊กในรูปลั๊กไฟบนกำ�แพง และ กดเปิดสวิซ์ การทำ�งาน We can turn on or turn off the light from a switch.Science Summary Grade 2 Electricity is a form of energy. heat or sound. บางครั้งพวกเราใช้กระแสไฟในการทำ�สิ่งต่างให้เคลื่อนไหว 32 . พวกเราต้องการที่จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าไปในอีกหลายรูปแบบของพลังงาน เช่น หลอดไฟ.

Most stars are very big.000. ดวงอาทิตย์ นั้นมีขนาดใหญ่ ดวงอาทิตย์ นั้นมีขนาดใหญ่กว่าโลกหลายเท่านัก 33 . ดาวทำ�จากก๊าซ ดวงดาวส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ The Sun is a star. The Sun is made of gas.000 องศาที่ใจกลาง The temperature of your body is about 37ํC. ดวงอาทิตย์นั้นร้อนมาก.000 องศาเซลเซียส ํc stands for degrees Celsius is a unit of measurement for how hot something is. เซลเซียส คือ หน่วยของการวัดว่าบางสิ่งนั้นร้อนมากแค่ไหน The Sun is very big. มีดวงดาวมากมายในอวกาศ Stars are made of gas. อุณหภูมิ ของร่างกายเราอยู่ที่ประมาณ 37 องศา เซลเซียส อุณหภูมิของเทียนประมาก 1.500 องศาที่พื้นผิว และ 150.000ํ c at the center. อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ นั้น ประมาณ 5. The Sun is many times bigger than Earth.000. ดวงอาทิตย์ คือ ดวงดาว ดวงอาทิตย์ทำ�ขึ้นจากก๊าซ The Sun is very hot.500ํc at the surface and 15.000ํ C.Science Summary Grade 2 UNIT 6 SPACE อวกาศ There are many stars in the Universe. The temperature of the Sun is about 5. The temperature of a candle flame is about 1.

Science Summary Grade 2 The Sun is very far from Earth. ทุก ๆ สิ่งบนโลกเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ดังนั้น มันจึงดูเหมือนว่า ดวงอาทิตย์ กำ�ลังหมุนไปใน ท้องฟ้า In the morning we see the Sun rising in the East. สัตว์ และ มนุษย์หายใจเอาอ๊อกซิเจนที่ผลิตโดยพืช 34 . Because of that we have day and night. Because of that it looks like the Sun is moving in the sky. สัตว์ และ มนุษย์ กิน พืชในการอยู่อาศัย Animals and people breathe oxygen made by plants.000. ดวงอาทิตย์นั้นสำ�คัญกับทุกชีวิตบนโลกนี้ Plants need the Sun to live. from Earth. ดวงอาทิตย์นั้นไกลจากโลกประมาณ 150.000 km. The Sun is about 150. ในตอนเช้า พวกเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก In the evening we see the Sun setting in the West.000. โลกหมุนแต่ละรอบบนแกนของมัน และ เพราะว่าสิ่งนี้เราจึงมีกลางวันและกลางคืน Everything on Earth moves with it.000 กิโลเมตร จากโลก Earth spins around its axis. ในตอนเย็น พวกเราเห็นดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก Why is the Sun important? ทำ�ไมดวงอาทิตย์ จึงสำ�คัญ The Sun is important to all the life on Earth. พืชต้องการดวงอาทิตย์ในการอยู่อาศัย Animals and people eat plants to live.

ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ ก็จะไม่มีชีวิตบนโลกนี้ The Sun gives us light and heat. ดวงอาทิตย์ให้แสงและความร้อนแก่พวกเรา The Sun makes rain. ดวงอาทิตย์ผลิตฝน The heat from the Sun makes some of the water in the oceans go up in the air and form clouds.Science Summary Grade 2 If there is no Sun there is no life on Earth. เมฆจึงเคลื่อนไปและเปลี่ยนเป็นฝนแทน 35 . ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำ�ให้นํ้าในมหาสมุทรระเหยขึ้นไปสู่อากาศ และ เป็นเมฆ Clouds then move around and change into rain.

คนไทยส่วนมากคือชาวพุทธ ศาสนาพุทธนั้นสำ�คัญ เพราะว่า สอนในเราเป็นคนดี A good Buddhist has a good heart ชาวพุทธที่ดี มีจิตใจที่ดี A good Buddhist is respectful and polite. ศาสนาพุทธกำ�เนิดจากประเทศอินเดีย A long time ago there was a prince called Siddhartha Gautama. ชาวพุทธที่ดี นั้นเคารพผู้อื่น และ สุภาพ A good Buddhist goes to the temple often. ชาวพุทธที่ดีควรไปวัดบ่อย ๆ A good Buddhist celebrates special Buddhist days. Buddhism is important because it teaches us to be better people.Social Studies Summary Grade 2 UNIT 1 RELIGION ศาสนา The importance of Buddhism ความสำ�คัญของศาสนาพุทธ Most Thai people are Buddhist. นานมาแล้วมีเจ้าชาย ที่ชื่อ เจ้าชาย สิทธัททะ 36 . ชาวพุทธที่ดี ทำ�กิจกรรมในวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา Religions of the world – Buddhism ศาสนาของโลกนี้ – ศาสนาพุทธ Buddhism comes from India.

ศาสนาพุทธสอนเราให้มีความสุขโดยการช่วยเหลือคนอื่น ๆ Buddhism teaches us how to be respectful and polite. ท่านกำ�เนิดในพระราชวัง แต่ท่านละทิ้ง พระราชวังของท่านเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลก He travelled for many years and taught a lot of people about his ideas. ศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดี Buddhism teaches us how to be happy by helping others. ผู้คนเรียกท่านว่า พระพุทธเจ้า Buddhists learn about Buddhism from books calles Tripitaka. ท่านเดินทางหลายปี และ สั่งสอนผู้คนมากมายเกี่ยวกับแนวความคิดของท่าน People called him Buddha. ชาวพุทธเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธจากหนังสือ ที่ชื่อ พระไตรปิฏก Tripitaka means three baskets. ศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนที่อดทน 37 .Social Studies Summary Grade 2 He was born in a palace but he left his home to learn about the world. ศาสนาพุทธสอนให้เราเคารพ และ สุภาพ Buddhism teaches us how to be patient. นานมาแล้ว คำ�สอนของศาสนาพุทธถูกเขียนขึ้นบนใบไม้และใส่ไว้ในตระกร้า Buddhism teaches us to be good. พระไตรปิฏกนั้นมีสามตระกร้า Along time ago the Buddhist teachings were written on leaves and put in baskets.

the Qur’an. ประมาณ 1500 ปีก่อน ศาสดา มูฮำ�มัด ช่วยเขียนหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามที่ชื่อว่า อาวกูลาอ่าน Muhammad taught the lessons of Islam to many people in Arabia. ชาวพุทธไปสวดมนต์ในวัด Buddhists meditate. ชาวพุทธถวายอาหารกับพระสงฆ์ในตอนเช้า Buddhists put flowers and burn incense at statues of Buddha ชาวพุทธถวายดอกไม้ และ จุดธูปเทียน บูชาพระพุทธรูป Buddhists go to pray in temples.500 years ago the Prophet Muhammad helped write the holy book of Islam. คนที่นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า ชาวมุสลิม 38 .Social Studies Summary Grade 2 Buddhist Rituals ธรรมเนียมของชาวพุทธ Buddhists give food to the monks in the morning. มูฮันมัด สั่งสอน บทเรียนของอิสลามแก่ผู้คนมากมายใน อาหรับ People who believe in Islam are called Muslims . ชาวพุทธนั่งสมาธิ Religions of the world – Islam ศาสนาของโลกนี้ – อิสลาม Islam comes from Saudi Arabia. ศาสนาอิสลามมากจากประเทศ ซาอุดิ อาราเบีย About 1.

ศาสนาอิสลาสอนให้เรามีใจเมตตากรุณา Islam teaches us to be honest. ชาวมุสลิมจะไม่รับประทานอาหารในเวลากลางวัน They also read the Qur’an and pray.Social Studies Summary Grade 2 Muslims believe in Allah. ศาสนาอิสลามสอนให้เราช่วนเหลือคนที่ยากจน Islam teaches us to respect our parents. พวกเขาอ่านคัมภีร์ อาวกูราอ่าน และ สวดมนต์ 39 . ในระยะเวลา หนึ่งเดือน ของทุกปี . เมื่อพวกเขา สวดมนต์ พวกเขาใช้เสื่อ และ ใช้ศรีษะของเขาสัมผัสกับพื้นเพื่อแสดงความเคารพ For one month a year Muslims do not eat during the day. มุสลิม ทำ�การละมาด ห้าครั้งในทุก ทุก วัน When they pray they use a mat and they touch the ground with their forehead. พระอัลเลาะห์ เป็นคนในภาษาอาราบีค แปลว่าพระผู้เป็นเจ้า Islam teaches us to help the poor. ศาสนาอิสลามสอนให้เราซื่อสัตย์ Islamic Rituals ประเพณีของศาสนาอิสลาม Muslims pray five times every day. ศาสนาอิสลามสอนให้เราเคารพผู้ปกครองของเรา Islam teaches us to have mercy. “Allah” is the Arabic word for God. ชาวมุสลิม เชื่อในพระ อัลเลาะห์ .

the animals and the plants. ชาวคริสต์เตียนเรียนรู้เกี่ยวศาสนาคริสต์จากหนังสือที่ชื่อว่า คัมภีร์ ไบเบิ้ล Christians believe that God made everything in the Universe . ชาวคริสต์ เชื่อในพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งในจักรวาล – ดวงดาว และ ดาวเคราะห์.Social Studies Summary Grade 2 This special month is called Ramadan. ศาสนาคริสต์ต์ มาจากประเทศ อิสราเอล 2. and even the people. 2000 ปีก่อนมี บุรุษที่มีชื่อว่า จีซัซ เริ่มที่จะสั่งสอนผู้คนต่าง ๆ ให้ช่วยเหลือกันและกัน His students then started teaching other people. ลูกศิษย์ของท่านเริ่มที่จะสั่งสอนผู้คนต่าง ๆ มากมาย Christians learn about Christianity from a book called the Bible. ศาสนาคริสต์ สอนให้เราพูดแต่ความจริง Christianity teaches us to respect what other people believe. เดือนพิเศษ เรียกว่า รอมมาดอน Religions of the world – Christianity ศาสนาของโลกนี้ – ศาสนาคริสต์ Christianity comes from Israel. สัตว์ และ พืช และ แม้แต่มนุษย์ Christianity teaches us to help each other.000 years ago a man named Jesus started teaching people about helping each other. ศาสนาคริสต์ สอนให้เราช่วยเหลือผู้อื่น Christianity teaches us to tell the truth.the stars and the planets. ศาสนาคริสต์สอนให้เราเคารพในความเชื่อของคนอื่น ๆ 40 .

ผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดู เราเรียกว่า ชาวฮินดู Some Hindus do not believe in any gods. Some hindus believe in many gods. ชาวฮินดูใช้หนังสือมากมาย ที่ชื่อว่า คัมภีร์ เวดาส ในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาของพวกเขา 41 . later in life. ศาสนาฮินดูมาจากประเทศอินเดีย People who believe in Hinduism are called Hindus. เมื่อพวกเขาเกิด หรือ ช่วงถัดมาในชีวิต พระสงฆ์จะรดนํ้า บนศรีษะในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ Religions of the world – Hinduism ศาสนาของโลก – ฮินดู Hinduism comes from India. or. sometimes. ชาวคริสต์มากมายไปโบสท์ ในวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ Most Christians are baptized. ชาวฮินดูบางคนนับถือพระเจ้าหลาย หลาย องค์ Brahma Vishnu Shiva พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ Hindus use many books called Vedas to learn about their religion. a priest will pour water on their heads in a special ceremony. ชาวฮินดูบางคนไม่เชื่อในพระเจ้าองค์ใดเลย .Social Studies Summary Grade 2 Christian Rituals ประเพณี ของชาวคริสต์ Many Christians go to church on Saturday or Sunday. ชาวคริสต์ต์ส่วนใหญ่ต้องทำ�พิธีรับศีล. ชำ�ระศีล When they are born.

คำ�ว่า เวดา มีความหมายว่า ความรู้ Hinduism teaches us to be patient. ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราทำ�สิ่งที่ดี All religions teach us to help others.Social Studies Summary Grade 2 The word “Veda” means knowledge. ศาสนาฮินดูสอนให้เราพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกนี้ Hindu Rituals ประเพณีของชาวฮินดู There are many Hindu rituals. ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราช่วยเหลือผู้อื่น 42 . ศาสนาฮินดูสอนให้ เราเคารพในความคิดของผู้อื่น Hinduism teaches us to try to learn about the world. เจ้าสาว และ เจ้าบ่าว ต้อง ทำ�พิธีสักการะไฟ เจ็ดรอบ The name of this ceremony is Saptapadi. ศาสนาฮินดูสอนให้เรา อดทน Hinduism teaches us to respect other people’s ideas. มีประเพณีฮินดูมากมาย When Hindus get married the bride and the groom go around a fire seven times. พิธีนี้มีชื่อว่า สัปตาปาดี Doing good การทำ�สิ่งที่ดี All religions teach us to do good. เมื่อชาวฮินดูแต่งงาน.

Working together. Sacrificing เสียสละ We should give to others something that we like for ourselves. เราควรช่วยเหลือคน หรือ สัตว์ ที่มีความทุกข์ หรือ เจ็บปวด 43 . ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราต้องซื่อสัตย์. ทำ�งานร่วมกัน When we have something to do we all help. to tell the truth and to be patient. sometimes we give an object.Social Studies Summary Grade 2 All religions teach us to be honest. เราควรให้สิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการกับคนอื่นเช่นกัน บางครั้งเราให้เงิน. ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก We should help any person or animals that is sad or hurt. Helping those in pain. คำ�สอนของทุกศาสนา 1. บางครั้งเราให้สิ่งชอง อย่างเช่นของ เล่น 3. ทุกคนก็จะมีความสุข Religious teachings. ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราว่าถ้าทุกคนช่วยเหลือกันและกัน . Sometimes we give money. เราต้องช่วยเหลือกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องทำ�ความสะอาดห้องเรียนของเรา เราทุกคนควรช่วยกันคนละเล็ก ละน้อย 2. if we need to clean the classroom everybody does a small part. like a toy. For example. สอนให้เราพูดความจริง และ อดทน All religions teach us that if we all help each other then everybody will be happy. เมื่อเรามีบางสิ่งที่ต้องทำ�.

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเรา We should thank others for their help and we should feel that we want to help them. ต้องเคารพ และ รักษาประเภณี และ กิจรรมที่สำ�คัญ สำ�คัญ We should learn about our special days and activities. เราควรทำ�ตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและที่บ้าน 6. เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำ�คัญ และ กิจกรรมต่างๆ We should follow them and we should teach others about them. Not wasting. We should ask questions about everything.Social Studies Summary Grade 2 4. เราควรมีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เราควรตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับทุกสิ่ง 8. Learning การเรียนรู้ We should always want to know more about everything. ไม่ ฟุ่มเฟื่อย 44 . too. เราควรขอบคุณคนอื่น ๆ สำ�หรับความช่วยเหลือของคนอื่น และ เราควรรู้สึกว่าเราเองก็ต้องช่วยเหลือเขา ด้วยเช่นกัน 5. Being disciplined มีวินัย We should follow the rules at school and at home. Thanking others for helping us. Respecting and keeping special days and activities. เราควรทำ�ตาม และ เราควรสอนผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วย 7.

Social Studies Summary Grade 2 We should not spend money unless we have to. For example. ต้องอดทน We should learn to wait when we want something. เราไม่ควรใช้จ่ายเงิน นอกเสียจากว่า จำ�เป็น เราควรเรียนรู้วิธีที่จะใช้จ่ายเงินอย่างดี 9. Being patient. when we want a toy we should wait for our parents to buy it when they can. เราควรเรียนรู้ที่ต้องรอ เมื่อเราต้องการบางสิ่ง เช่น เมื่อเราต้องการของเล่น เราควรต้องรอ ผู้ปกครองเราให้ซื้อให้เมื่อพวกเขาพร้อม 10. we should share food with our family. We should learn how to spend money well. Sharing. การแบ่งบัน We should let others use what we have. For example. or a ruler or an eraser with our friends at school เราควรให้ผู้อื่นใช้สิ่งของเราบ้าง เช่น เราควรแบ่งบันอาหารกับครอบครัวเรา หรือ ไม้บรรทัด หรือ ยางลบ กับเพื่อนเราที่โรงเรียน 45 .

ให้สะอาด เรียบร้อย และ ช่วยเหลืองานในบ้านของเรา Each family can have different family rules but many families share the same rules. กฏในครอบครัวสอนให้เราพูดความจริง. แต่ละครอบครัวสามารถมีกฏที่แตกต่าง แต่ หลาย ๆ ครอบครัวมีกฏที่คล้าย ๆ กัน We keep our room clean and neat เราต้องเก็บห้องของเราให้สะอาด และ เรียบร้อย We all have dinner together. กฏในครอบครัวสอนให้เรานั้นเคารพ ผู้ปกครอบของเรา และ พี่น้องของเรา Family rules teach us to tell the truth. ที่โรงเรียน หรือ เมื่อเราไปรับประทาน อาหารเย็น. เรารับประทานอาหารเย็นด้วยกัน We do not shout at each other. or when we go out for dinner. to do our homework. ทุก ๆ ครอบครัวมีกฏเกณท์ของตัวเอง Family rules teach us to be respectful to our parents and to our brothers and sisters. มีสิ่งต่างที่เราสามารถทำ� หรือ ไม่สามารถทำ�ได้ที่บ้าน. กฏเหล่านี้บอกเราว่าให้เราสามารถทำ� หรือ ไม่สามารถทำ�อะไรได้ Every family has family rules.Social Studies Summary Grade 2 UNIT 2 CULTURE AND SOCIETY วัฒนธรรม และ สังคม Family rules ข้อปฏิบัติในครอบครัว There are things that we can or cannot do at home. Rules tell us what we can or cannot do. at school. to be neat and clean. เราไม่ตะโกนใส่กัน 46 .

เรายืนตรงในการเคารพธงชาติตอนเช้า We wear our school uniform at school. เราเก็บโต๊ะของเราให้สะอาด We clean our plates when we finish lunch. เรารักษาจาน ชามของเรา เมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จ We stand straight for the flag ceremony. เราสอนชุดนักเรียนที่โรงเรียน Community rules กฏของชุมชน A community is a group of people living together. เมื่อเราอยู่ที่โรงเรียน เราทำ�ตามกฏของโรงเรียน กฏของโรงเรียนนั้นสำ�คัญ เพราะว่า มันช่วย นักเรียนใช้เวลาในการเรียนหนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุด We listen to our teachers.Social Studies Summary Grade 2 School rules กฏในโรงเรียน When we are at school we follow the school rules. เราต้องกลับไปที่ห้องเรียนของเราเมื่อมีกริ่งดังขึ้น We keep our desks clean. others are very big. Some communities are small. เราฟังครูของพวกเรา We go back to the classroom when the bell rings. like a city ชุมชน คือ กลุ่มของคนที่อยู่อาศัยร่วมกัน บางชุมชนนั้นเล็ก อย่างเช่น หมู่รอบ และ บางแห่งก็ ใหญ่ อย่างเช่น ชุมชนเมือง 47 . like a village. School rules are very important because they help all the students use their study time well.

เราใช้ทางม้าลายในการข้ามถนน We do not damage our community. เราปิดโทรศัพท์เมื่อเราอยู่ในโรงภาพยนต์ We dress properly when we are in a public place. ชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ หรือ เล่นในสวนสาธารณะ. เรานั้นแตกต่างกัน 48 . watching a movie at the cinema or playing in a park – we have to follow community rules. กฏของชุมชน นั้นสำ�คัญ เพราะว่า มันช่วยให้คนในชุมชนในด้านต่าง ๆ We keep our community clean. เราต้องทำ�ตามกฏของชุมชน Community rules are important because they help the people in the community. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสถานที่สาธารณะ – เดินบนท้องถนน. เราแสดงความเคารพกับคนอื่น ๆ We turn our phones off when we are at the cinema.Social Studies Summary Grade 2 Whenever we are in a public place – walking in the street. เราไม่ทำ�ลายชุมชนของเรา We show respect to other people. เราแต่งกายสุภาพเมื่อเราอยู่ในสถานที่สาธารณะ Living among other people การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น We are all different. เรารักษาให้ชุมชนสะอาด We use the zebra crossing to cross the street.

บางคนมีผมสีบรอน และ บางคนมีผมสีดำ� Some people like bananas. some people have black hair. ในชุมชนของเรานั้นมีสิ่งมากมายที่เราสามารถทำ� และ ไม่สามารถทำ�ได้ We call the things we can do “rights”. and some people like mangoes. and some people are Muslim. เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกัน และ เราต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อน และ อยู่ร่วมกัน This means that we should learn that we like different things. เราไม่ควรโกรธ เพราะ คนอื่นนั้นไม่คิดเหมือนเรา หรือ พวกเขาก็ไม่ชอบสิ่งเดียวกับที่เราชอบ Human rights สิทธิมนุษย์ชน In our community there are things we can do and things we cannot do.Social Studies Summary Grade 2 Some people have blond hair. we think about different things and we want different things. นี่หมายความว่า เราควรเรียนรู้ เราทุกคนชอบสิ่งที่แตกต่างกัน. บางคนชอบกินกล้วย และ บางคนชอบกินมะม่วง Some people are Buddhist. เราคิดต่างกัน และ เราต้องการ สิ่งที่แตกต่างกัน We should not get angry because other people don’t think like us or they don’t like the same things we do. เราเรียกสิ่งที่เราทำ�ได้ว่า สิทธิ 49 . บางคนเป็นชาวพุทธ และ บางคนเป็นชาวมุสลิม We all live together and we need to learn to be friends and live with each other.

เด็ก ๆ นั้นมีสิทธิพิเศษ Children have the right to a good life. a good school and a happy home. เราไม่ควรพยายามทำ�ร้ายคนอื่น Children have special rights. นั่นหมายความว่าคนทุกคนในชุมชนนั้น เท่าเทียมกัน People have the right to do what they want. This means safe places to play. This means good food.ี โรงเรียนทีด่ ี และ บ้านทีม่ คี วามสุข Children have the right to a safe life. คนมีสิทธิที่ทำ�สิ่งที่พวกเขาต้องการ. ทุกคนในชุมชนมีสิทธิเท่าเทียมกัน That means all the people in the community are “equal”. เราควรพยายามช่วยเหลือคนอื่น ๆ We should not try to hurt other people. เด็ก ๆ นั้นมีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัย นั้นหมายความว่าสถานที่ปลอดภัยที่จะเล่น 50 .” ถ้าเราทำ�ให้ผู้อื่นเจ็บปวด เราควรพูดว่า ฉันขอโทษ If someone helps us we should say “Thank you. if it does not make other people feel bad or hurt them.Social Studies Summary Grade 2 Everybody in the community has the same “rights”. ถ้ามันไม่ทำ�ให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ หรือ ทำ�ร้ายผู้อื่น If we hurt someone we should say “I’m sorry.” ถ้าบางคนช่วยเหลือเรา เราควรพูดว่า ขอบคุณ We should always try to help other people. เด็ก ๆ นัน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะมีชวี ติ ทีด่ ี นัน้ หมายความว่า มี อาหารทีด่ .

ออฟฟิช คือ ชุมชนที่เล็ก A country is a large community ประเทศคือชุมชนใหญ่ Places in a community สถานที่ในชุมชน 51 . โรงเรียน คือ ชุมชนที่เล็ก A city is a large community.Social Studies Summary Grade 2 Children have the right to say what they think. เด็กนั้นมีสิทธิที่จะพูดสิ่งที่เขาคิด This means that children can tell others when they like or dislike something. เมืองเป็นชุมชน ที่ใหญ่ A factory is a small community. นั้นหมายความว่า เด็ก ๆ สามารถบอกทุกคน เมื่อพวกเขาชอบ หรือ ไม่ชอบ บางสิ่ง Communities ชุมชน A community is a group of people living. working or studying together ชุมชน คือ กลุ่มของคนที่อาศัย. โรงงาน คือ ชุมชนที่เล็ก An office is a small community. ทำ�งาน หรือ เรียนด้วยกัน A village is a small community. หมู่บ้าน คือ ชุมชนที่เล็ก A school is a small community.

สวนสาธารณะ และ ศูนย์การค้า A school A hospital A temple A park shopping center A police station โรงเรียน โรงพยาบาล วัด สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า A สถานีตำ�รวจ Participating in community activities การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน When we live in a community we should do things together and help each other. เราสามารถช่วยดูแลสถานที่สาธารณต่าง ๆ 52 . ในเมืองมีโรงเรียน. a swimming pool and a playground. ในทุก ๆ ชุมชน มีสถานที่ที่ผู้คนสามารถไปได้ In a village there are houses. สระว่ายนํ้า และ สนามเด็กเล่น Swimming pool Playground สระว่ายนํ้า สนามเด็กเล่น บ้าน Houses In a city there are schools. parks. เมื่อเราช่วยเหลือกันและกัน เราช่วยเหลือชุมชนทั้งหมด We can help keep the community clean. เราสามารถช่วยรักษาชุมชนของเราให้สะอาด We can help by taking care of public things.Social Studies Summary Grade 2 In every community there are places people can go to. hospitals. ในหมู่บ้านนั้นมีบ้าน. โรงพยาบาล. temples and shopping centers. เมื่อเราอยู่ในชุมชน เราควรทำ�สิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน และ ช่วยเหลือกัน When we help each other we help the whole community.

บางคนเป็นหมอ และ พยาบาล They work in hospitals and clinics บางคนทำ�งานที่โรงพยาบาล และ คลีนิค 53 . บางคนช่วยเหลือคนอื่น เมื่อพวกเขาป่วย Some people make sure that there are no traffic problems. บางคนทำ�ให้เรามั่นใจว่าการจราจรไม่มีปัญหา Some people teach other people. บางคนขายสิ่งของต่าง ๆ ให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชน Some people help others when they are sick. เราสามารถช่วยโดยเป็นเพื่อนกับคนในชุมชน We can help by learning about what is happening in the community. บางคนสอนคนอื่น Some people are doctors and nurses.Social Studies Summary Grade 2 We can help by making friends with other people in the community. เราสามารถช่วยโดยการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน People in the community ผู้คนในชุมชน There are many different people in a community. มีผู้คนมากมายในชุมชนของเรา Some people sell things to the other people in the community.

อพาตเม้น และ ศูนย์การค้า พวกเขา คือ คนงานก่อสร้าง Some people take others where they want to go. บางคนมีร้านค้า ที่พวกเราสามารถซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้ พวกเขาคือ พ่อค้า แม่ค้า Some people build houses. They work in schools บางคนช่วยให้เราเรียนหนังสือ พวกเขาคือ ครู พวกเขาทำ�งานที่โรงเรียน Some people make things in factories. สวยงาม และ ปลอดภัย In cities they are called mayors. They are teachers. บางครั้ง ชุมชนใหญ่เกิดขึ้นจากชุมชนเล็ก ๆ หลาย ๆ ชุมชน 54 . They are factory workers. ในเมือง พวกเขาเรียกว่า นายกเทศบาล ในต่างจังหวัด พวกเขาเรียกว่า ผู้ว่าราชการ In villages they are called village leaders. บางคนสร้างบ้าน. In provinces they are called governors. They are construction workers. beautiful and safe. ในหมู่บ้านพวกเขาเรียกว่า ผู้ไหญ่บ้าน Sometimes big communities are made up of smaller communities. apartments and shopping centers. บางคนทำ�งานในโรงงาน พวกเขาคือ พนักงานโรงงาน Some people make sure the community is clean. They are shopkeepers.Social Studies Summary Grade 2 Some people have shops where we can buy what we need. บางคนทำ�ให้เราแน่ใจว่า ชุมชนนั้นสะอาด. They are taxi drivers. บางคนนำ�ผู้คนไปส่งที่ที่เขาต้องการ พวกเขาคือ คนขับรถแท็กซี่ Some people help us study.

สอนให้เราแต่งกายสุภาพ. มารยาทสอนให้เราสุภาพ When we greet an adult who is sitting we put our hands 55 . อาจาร์ณใหญ่ทำ�ให้เรามั่นใจว่าโรงเรียนนั้นมีสิ่งที่ต้องการ อย่างเช่น หนังสือที่ดี และ ครูที่ดี The Assistants help the teachers and make sure the students are well-behaved. อาจารณ์ใหญ่ช่วย ผู้อำ�นวยการ และ ครูทั้งหลาย The Principal makes sure the school has what it needs – good books and good teachers.Social Studies Summary Grade 2 Cities are made up of districts and each district can have its own leaders เมืองเกิดขึ้นจากหลาย ๆ อำ�เภอ หรือ แต่ละอำ�เภอ มีผู้ของตัวเอง People in the school community คนในชุมชนโรงเรียน The Director gives work to the people in the school. สอน วิธีที่เราเดินหรือนั่งเรียบร้อย Manners teach us how to be polite. how to walk and sit. ผู้ช่วย ช่วยครู และ ทำ�ให้มั่นใจ นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตัวเป็นคนดี Thai Manners มารยาทไทย Manners teach us how to behave when we meet or talk to other people. how to dress properly. มารยาทสอนให้เราประพฤติดี เมื่อเราพบ หรือ พูดคุยกับคนอื่น. ผู้อำ�นวยการ ให้งานกับผู้คนที่อยู่ในโรงเรียน The Principal helps the Director and the teachers.

เมื่อเรายืน เราควรรักษหลังให้ตรง และ เท้าชิดติดกัน และ ประสานมือกันไว้ When we wait for our turn at a bank or in a supermarket we do not jump the queue.“Sawatdee khap” or “Sawatdee kha”. เมื่อเรารอคิวของเราที่ธนาคาร หรือ ในซุปเปอร์มากเก็ต เราไม่ควรแซงคิว That means we do not walk in front of other people who are waiting นั่นหมายความว่า เราไม่ควรเดินตัดหน้าคนอื่นที่กำ�ลังรอคิวอยู่ We wear neat and clean clothes.Social Studies Summary Grade 2 together and we touch the floor with our forehead. เมื่อเราพบเพื่อนเราควรพูดว่า สวัสดีครับ หรือ สวัสดีค่ะ ให้แก่กันและกัน When we stand we keep our body straight. เราสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและเรียบร้อย 56 . our feet close together and our hands crossed. เมื่อเราเดินกับผู้ใหญ่ เราควรเดินด้านหลัง When we sit we keep our body straight and we keep our hands in our lap. เมื่อเราทักทายผู้ใหญ่ที่กำ�ลังยืนอยู่โดยการประนมมือและให้มือ และ ศรีษะชนกัน When we walk with an adult we stay behind them. เมื่อเรานั่ง เราควรนั่งตัวตรง และ เก็บมือของเราที่ตัก When we see a friend we say “Hello” in Thai . เมื่อเราทำ�ความเคารพผู้ใหญ่ที่นั้งอยู่โดยไหว้ และ กราบที่พื้นโดยศรีษะของเราแตะที่พื้น When we greet an adult who is standing we put our hands together and we touch our forehead with our fingers.

เราสวมใส่กางเกงขางสั้น และ เสื้อยื่อ เมื่อเราเล่นกีฬาฟุตบอล We wear pants and a shirt. เราสวมใส่ที่แตกต่างกันในสถานที่ที่แตกต่างกัน We wear a school uniform at school.Social Studies Summary Grade 2 We wear different clothes for different places. เราสวมใส่กางเกงและ เสื้อเชิ้ต หรือ กระโปง เมื่อเราออกไปข้างนอก We wear black when we go to a funeral. or a skirt and a blouse when we go out. เราสวมใส่เสื้อผ้านักเรียนที่โรงเรียน We wear shorts and a T-shirt when we play football. เราสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ�เมื่อเราไปงานศพ 57 .

pencils.Social Studies Summary Grade 2 UNIT 3 ECONOMICS เศรษฐกิจ Occupations อาชีพ There are many things to do in a community. They grow rice. บางคนทำ�งานบริการ 58 . พวกเขาปลูกอาหาร พวกเขาปลูกข้าว. บางคนทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรม They help make everyday things like cloth. กระดาษ และ สิ่งต่างๆ มากมายที่เราต้องการ Some people work in services. วัว และ หมู Some people make pots and baskets. ดินสอ. corn. They are farmers. paper and many other things that we need. พวกเขาทำ�สิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำ�วัน อย่างเช่น เสื้อผ้า. บางคนทำ�งานในฟาร์ม พวกเขาคือชาวนา They grow food. พวกเขาทำ�หม้อ และ ตระกร้า Some people work in industry. ถั่ว หรือ พืชอื่น ๆ ที่พวกเรารับประทาน They raise chickens. พวกเขาเลี้ยงไก่. beans and other plants that we eat. cows and pigs. ข้าวโพด. มีสิ่งมากที่เราทำ�ได้ในชุมชนของเรา Everybody helps the community by doing some work. ทุก ๆ คนช่วยชุมชน โดยการทำ�งานต่าง ๆ Some people work in farming.

They trade things for money.Social Studies Summary Grade 2 They don’t make things but they help us. บางคนขายสิ่งต่าง ๆ พวกเขาแลกเปลี่ยนมันเพื่อนเงิน A shopkeeper sells the things that we need. ครูช่วยเราให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ Some people sell things. or sell things made in Thailand to other countries. พวกเขาไม่ได้ทำ�สิ่งของต่างๆ แต่พวกเขาช่วยเรา Doctors and nurses help us when we are sick. หมอ และ พยาบาล ช่วยรักษาเราเมื่อเราป่วย A hairdresser helps us when we need a haircut. อาชีพทั้งหมดนั้นสำ�คัญ และ ไม่มีอาชีพไหนสำ�คัญกว่าอาชีพอื่น Teacher Doctor Factory Worker Shopkeeper Soldier ครู หมอ พนักงานโรงงาน พ่อค้า ทหาร Police officer plumber Firefighter Cashier เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ช่างประปา นักผจนเพลง พนักงานเก็บเงิน bank teller Builder farmer พนักงานแบงค์ พนักงานก่อสร้าง ชาวนา 59 . บางคนนำ�สิ่งต่าง ๆ จากต่างประเทศ และ ขายมันในประเทศไทย หรือ ขายสิ่งที่ทำ�ในประเทศไทย กับประเทศต่างๆ All occupations are important and no occupation is more important than others. ช่างทำ�ผมช่วยเราเมื่อเราต้องการตัดผม A teacher helps us understand the world. พ่อค้า ขายสิ่งต่างที่เราต้องการ Some people bring things from other countries and sell them in Thailand.

รายได้นั้นมากจาก รายได้ของพ่อ. helping other people. รายจ่าย คือ เงินทั้งหมดที่เราต้องจ่าย We spend money on food. mother’s income and brother’s or sister’s income. เราจ่ายเงินค่านํ้าประปา 60 .Social Studies Summary Grade 2 Income and expenses รายรับ และ รายจ่าย Income means all the money that we make from working. ช่วยเหลือผู้คนในเรื่องต่างๆ . การทำ�งานอาจจะหมายถึงการ ผลิตสิ่งต่าง ๆ . Working can be making things. trading or anything else we get money for. เราจ่ายเงินค่ายา We spend money on water. ราบรับ หมายความ ถึงเงินทั้งหมดที่เราหาได้จากการทำ�งาน. แลกเปลี่ยนซื้อขาย สิ่งต่างๆ Family income รายได้ของครอบครัว In a family the income is made up of father’s income. เราจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทาง We spend money on clothes. เราจ่ายเงินค่าอาหาร We spend money on transportation. รายได้ของแม่ และ รายได้ของพี่ชาย น้องชาย หรือ รายได้ของพี่สาว น้องสาว Expenses are all the money we spend. เราจ่ายเงินค่าเสื้อผ้า We spend money on medicine. ในครอบครัว.

ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นมากกว่า รายได้. ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเท่ากับรายได้ เมื่อนั้น เราใช้จ่ายเงินเท่ากับที่เราหาได้ . ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นน้อยกว่ารายได้. เราจำ�เป็นต้องซื้อแต่สิ่งที่จำ�เป็นจริง เรา ต้องทำ�รายการของสิ่งที่เราจะใช้เงิน และเราจะสามารถรู้ได้ว่าเราเหลือจำ�นวนเงินเท่าไหร่ 61 . either. เมื่อนั้นเราใช้จ่ายน้อยกว่าที่เราหาได้ เราสามารถเก็บเงินได้ และ เราไม่จำ�เป็นต้องยืมเงินจากคนอื่น If we want to spend less than we make we need to buy only what we need. เรายังคงไม่สามารถเก็บ เงินได้ แต่ เราไม่จำ�เป็นต้องยืมเงินจากคนอื่น If the expenses are less than the income then we spend less money than we make. We also need to make a list of everything we spend money on so we know how much money we have left.Social Studies Summary Grade 2 We spend money on electricity. การยืม หมายถึง การนำ�เงินจากใครบางคน และให้คืนในภายหลัง If the expenses are the same as the income then we spend as much money as we make. ถ้าเราต้องการใช้จ่ายน้อยเงิน น้อยกว่าที่เรา หาได้ . เราจ่ายเงินค่าไฟฟ้า If the expenses are more than the income then we spend more money than we make and we cannot save money. We can save money and we do not need to borrow from other people. We still cannot save money but we do not need to borrow from other people. เมื่อนั้นเราจะใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้ และ เราจะไม่สามารถ เก็บรักษาเงินได้ We also need to borrow money from other people. เราจำ�เป็นต้องยืนเงินจากคนอื่นๆ Borrow means taking money from someone and giving it back later.

For example a farmer wanted to sell his rice but he didn’t need to buy anything at that time. เราเรียกเงินส่วนเกิน นั้นว่า ดอกเบื้ย Buying and selling การซื้อ และ การขาย A long time ago people did not use money. อย่างเช่น . พวกเขาแลกเปลี่ยนข้าว สำ�หรับ ปลา หรือ ผลไม้ สำ�หรับ เสื้อผ้า Sometimes people tried to sell something but they did not want to buy anything. after a while the bank will give us more money than we put in. เมื่อเรามีเงินมากกว่าที่เราจะใช้เราจะสามารถเก็บเงินได้. พวกเขาแลกเปลี่ยนสิ่งของ ด้วย สิ่งของต่างๆ For example. The money that is left is called savings. or fruit for clothes. ถ้าเราเก็บเงินไว้ในธนาคาร.Social Studies Summary Grade 2 Saving money การเก็บออมเงิน When we have more money than we spend we can save it. บางครั้ง ผู้คน พยายามขายสิ่งของ แต่ พวกเขาไม่ต้องการซื้อสิ่งของใด ๆ เลย เช่น ชาวนา ต้องการข้าว แต่ เขาไม่ต้องการซื้ออะไรเลยในขณะนั้น 62 . they exchanged rice for fish. We can keep the savings at home or we can put it in a bank. เงินที่เหลือเราเรียกว่า เงินออม และ เราสามารถเก็บเงินออมที่บ้าน หรือ เราสามารถเก็บมันไว้ที่ธนาคาร If we put the money in a bank. หลังจากนั้นธนาคารจะให้เงินส่วนเกินแก่เรา We call that extra money interest. ผู้คนไม่ได้ใช้เงินในการซื้อขาย They exchanged things for other things. เมื่อนานมาแล้ว.

เราต้องการที่จะซื้อบ้าน We need to buy clothes. บางครั้งเราต้องการไปโรงพยาบาล และ เราต้องจ่ายเงินให้กับหมอ 63 . คนทุกคนเป็นผู้ซื้อ เราทุกคนต้องการซื้ออะไรบางอย่าง We need to buy food and water. เราต้องการที่จะซื้อเสื้อผ้า Sometimes we need to go to the hospital and we give the doctor money. ดังนั้น คนจึงใช้ทอด หรือ เงิน ในการซื้อ และ ขายสิ่งของ . ทอง และเงิน สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ Later gold and silver was replaced by paper money and coins. We all need to buy one thing or another. การให้เงินในการแลกเปลี่ยนสำ�หรับบางสิ่งเรียกว่า การซื้อ People who give money for something are called buyers. Gold and silver could be used at any time. คนที่ให้เงินสำ�หรับบางสิ่งเราเรียกว่า ผู้ซิ้อฃอง All people are buyers. ทอง และ เงิน ถูกแทนที่ด้วย เงินกระดาษ และ เหรียญ Buyers and sellers ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย Giving money in exchange for something is called buying. เราต้องการที่จะซื้อ อาหาร และ นํ้า We need to buy a house. ในภายหลัง.Social Studies Summary Grade 2 So people used pieces of gold or silver to buy and sell things.

พวกเขาให้แรงงาน และ พวกเขาได้เงิน Doctors. Some people sell cars. พวกเขาช่วยผู้คน และ พวกเขาได้เงิน Producers and consumers ผู้ผลิต และ ผู้บริโภค People who make things or give services are called producers. ครู และ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ขาย บริการของพวกเขา.Social Studies Summary Grade 2 When we go to the doctor we buy a service. หมอ . Factory workers sell their work. คนมากมายไม่ได้ขายสิ่งของ แต่ พวกเขาทำ�งานที่สถานที่ที่ทำ�สิ่งต่าง ๆ เช่น โรงงาน. เราทั้งหมดขายบางสิ่งบางอย่าง บางคนขายอาหาร บางคนขายเสื้อผ้า บางคนขายรถ Many people do not sell things but they work in places that make things. teachers and police officers sell a service. เมื่อเราไปหาหมอ เท่ากับเราต้องซื้อ บริการ Giving something in exchange for money is called selling. Some people sell food. They help people and they get money. ผู้คนที่ให้สิ่งของ ในการแลกเปลี่ยนกับเงิน เราเรียกว่า ผู้ขาย We all sell something. พนักงาน โรงงานขายแรงงาน They give work and they get money. Some people sell clothes. การให้บางสิ่งในการแลกเปลี่ยนสำ�หรับเงิน เราเรียกว่า การซื้อ People who give things for money are called sellers. ผู้คนที่ผลิตสิ่งต่าง หรือ ให้บริการต่าง ๆ เรียก ผู้ผลิต หรือ ผู้ให้บริการ 64 . like factories.

เมื่อพวกเราทำ�สิ่งต่าง ๆ หรือ เมื่อพวกเราให้บริการต่าง ๆ เราใช้ วัตถุดิบต่างๆ We make pencils in factories. โรงงานมากมายทำ�ดินสอ โรงงานใช้วัตถุดิบที่ดีขึ้น และ ทำ�ดินสอที่ถูกลง Some factories make pencils that work better. และ นํ้า และ ค่าแรงของคนงานในการทำ�ดินสอ Many factories make pencils. Some factories make pencils that last longer. แกไฟต์. We also need people to make the pencils. เมื่อโรงงานมากมายพยายามทำ�ดินสอเพื่อที่จะขาย เราเรียกว่า การแข่งขัน 65 . Some factories use resources better and make less expensive pencils. ผู้คนที่ซื้อสิ่งต่าง หรือบริการ เรียกว่า ผู้บริโภค Resources วัตถุดิบ When we make things or we give a service we use resources. บางโรงงานทำ�ดินสอที่เขียนได้ดี บางโรงงานทำ�ดินสอที่ใช้ได้นาน When many factories try to sell pencils we have competition.Social Studies Summary Grade 2 People who buy things or services are called consumers. เราต้องการเงินในการซื้อไม้. the water and to pay the people who make the pencils. เราทำ�ดินสอในโรงงาน เมื่อเราทำ�ดินสอ เราใช้ไม้ และ แร่ ที่เรียกว่า แกรไฟต์ We also use water to clean the factory. When we make a pencil we use wood and a mineral called graphite. เราใช้นํ้าในการทำ�ความสะอาดโรงงาน พวกเราต้องการคนในการทำ�ดินสอ We also need money to buy the wood. the graphite.

Social Studies Summary Grade 2 When we buy something we need to choose the best. เราต้องการเลือกสิ่งที่จะทำ�ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตัวอย่างเช่น พวกเราควรใช้ ถุงที่นำ�กลับมาใช้ใหม่ ได้ ไม่ใช้ถุงพลาสติก 66 . เราต้องคิดถึงราคาของมัน และ คิดว่าเราจะใช้มันเพื่ออะไร We also need to choose something that will keep our environment clean. For example we should choose a reusable bag and not a plastic one. เมื่อเราซื้อบางสิ่งที่เราต้องการ เราย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุด We need to think about how much it costs and what we will use it for.

The stones and rocks are natural. บางสิ่งนั้นเกิดขึ้นธรรมชาติ. Chairs. พืช และ สัตว์ นั้นเป็นธรรมชาติ ดินเป็นธรรมชาติ หิน นั้นเป็น ธรรมชาตินํ้าในแม่นํ้า. Others are born and they grow and die without any help from people. These things are not born. Maps แผนที่ Maps show us where places are. cars and houses are man-made. บางสิ่งบางอย่างเหล่านี้ เช่น หิน และ นํ้า ได้อยู่ที่ นั้นมาเป็นล้าน ปี แล้ว หลายสิ่งนั้นเกิดขึ้นมา และ พวกมันโต และ ตายโดยปราศจากการช่วย เหลือจากผู้คน บางสิ่งบางอย่างถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ถนน. The water in rivers. tables and beds are manmade. Some of these things like the rocks and the water have existed for millions of years. ก้อนเมฆนั้นเป็นสิ่งฃ ธรรมชาติ All these things are not made by people. lakes and oceans is natural. Plants and animals are natural. เก้าอี้ และ เตียง คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รองเท้า และ เสื้อ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง Some things are man-made. แผนที่แสดงให้เราเห็นว่าที่ต่างๆ อยู่ที่ไหน 67 . All these things are made by people. Roads. ทะเลสาป และ มหาสมุทร นั้นเป็นสิ่งธรรมชาติ .Social Studies Summary Grade 2 UNIT 4 GEOGRAPHY ภูมิศาสตร์ Natural and man-made things on the way to school สิ่งที่เป็นธรรมชาติ และ สิ่งที่มนุษย์ ระหว่างทางไปโรงเรียน Some things are natural. The soil is natural. รถยนต์ และ บ้าน นั้นคือสิ่งที่คนสร้างขึ้น โต๊ะ. Shoes and shirts are man-made. Clouds are natural. เหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ.

เมื่อเป็นเวลากลางวัน ครึ่งหนึ่งของโลกจะเป็นเวลากลางคืนในอีกด้าน Most people sleep at night. Earth makes a complete rotation in 24 hours. it is night on the other half. โลกของเราหมุนบนแกนของมัน โลกทำ�การหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง นั่นคือ เหตุผลที่ ว่าทำ�ไมวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง When it is day on one half of the world. That is why the day is 24 hours long. แผนที่มีตัวอักษร และตัวเลขที่ช่วยให้เราหาสถานที่ต่าง ๆ ตัวเลย และ อักษร เหล่านี้ เรียกว่า พิกัดแผนที่ Map Symbols สัญลักษณ์แผนที่ When we draw maps and we want to show where things are we can use symbols. บางครั้ง.Social Studies Summary Grade 2 The world map shows us where countries are and how big they are. แผนที่โลกแสดงให้เราเห็นว่าประเทศต่างอยู่ที่ไหน และ มีขนาดใหญ่เท่าใด Sometimes maps have letters and numbers to help us find places. The numbers and letters are called coordinates. เมื่อเราวาดแผนที่ และ เราต้องการแสดงว่าสิ่งต่าง ๆ อยู่ที่ไหน เราสามารถใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นได้ Day and Night กลางวัน และ กลางคืน Earth spins around on its axis. ในขณะที่คนส่วนใหญ่นอนในเวลากลางคืน บางคนทำ�งานในเวลากลางคืน 68 . Some people work during the night.

อากาศจะไม่หนาวมาก และ ไม่ร้อนมาก In spring people in England plant crops. หกเดือนต่อมา สถาน ที่ที่เดิมนั้น จะได้แสงน้อยลง และ ความร้อนน้อยลง และจะเข้าสู่ฤดูหนาว ระหว่าง ฤดูหนาว และ ฤดูร้อน เรามีฤดูใบไม้ผลิ และ ใบไม้ร่วง Between winter and summer we have spring and autumn. Six months later the same place gets less light and heat. ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทำ�งานในเวลากลางวัน บางคนนอกหลับในเวลากลางวัน Seasons ฤดูกาล The Earth moves around the Sun. บางสถานที่บนโลกนั้นได้รับแสงแดด และ ความร้อนมากกว่าที่อื่น When a place gets more light and heat it is summer in that place. ผู้คนในอังกฤษจะเริ่มปลูกพืช 69 . เมื่อสถานที่นั้นได้รับแสง และ ความร้อนมากกว่าที่ที่อื่น ที่นั้นจะมีฤดูร้อน . แกนโลกนั้นเอียง Sometimes. บางครั้ง. some places on Earth get more light and heat. ในฤดูใบไม้ผลิ . ในฤดูใบไม้ผลิ. and it is winter.Social Studies Summary Grade 2 Most people work during the day. Some people sleep during the day. In spring the weather is not very cold and not very hot. โลก หมุนรอบ รอบ ดวงอาทิตย์ The Earth’s axis is tilted.

ผู้คนในประเทศจีนเริ่มเก็บแอปเปิ้ล In winter the weather is cold.คนในประเทศไทยจะฉลองเทศกาลสงกรานต์ In the cool season people in Thailand wear jackets.Social Studies Summary Grade 2 In summer the weather is hot. ในฤดูหนาว . ในฤดูฝน. ในฤดูใบไม้ร่วง. It rains often in autumn. ในฤดูร้อน. คนในประเทศไทยจะสวมใส่เสื้อกันหนาว In the rainy season people in Thailand wear raincoats and use umbrellas. ในฤดูร้อน. อากาศนั้นร้อน และ บางครั้งฝนจะตก In summer people in France go to the beach. Sometimes it rains. ในฤดูหนาว. คนในฝรั่งเศษไปชายทะเล In autumn the weather is not very hot and not very cold. ดวงจันทร์หมุนรอบโลกใช้เวลา 28 วัน 70 . อากาศจะหนาว และ หิมะจะตกในฤดูหนาว In winter people in the USA go skiing. คนในประเทศไทยจะสวมใส่เสื้อกันฝน และ ใช้ร่มกันฝน Moon Phases การโคจรของดวงจันทร์ The Moon moves around the Earth every 28 days. ในฤดูหนาว คนในสหรัฐจะไปเล่นสกี In the hot season people in Thailand celebrate Songkran. อากาศนั้นไม่ร้อนมาก และ ไม่หนาวมาก และ ฝนค่อนข้างตกบ่อย In autumn people in China pick apples. ในฤดูใบไม้ร่วง. It snows in winter. ในฤดูร้อน.

เมื่อดวงจันทร์ดึงดูดกระแสนํ้าในทะเล และ มหาสมุทร มันทำ�ให้นํ้าเคลื่อนไหว We can see how the Moon affects the water in the oceans at the beach. เราสามารถเห็นว่า ดวงจันทร์ส่งผลกระทบต่อนํ้าในมหาสมุทร และ ที่ชายหาด 71 . และเรามีคำ�เฉพาะในการเรียกระยะต่าง ๆ ในการโคจรของดวงจันทร์ Tides กระแสคลื่น When the moon moves around the Earth it attracts everything on it . มันดึงดูดทุก ๆ สิ่ง. เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบ รอบ โลก . นํ้าในทะเลา และ มหาสมุทร และ แม้แต่ ดิน และ มันทำ�ให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหว When the Moon attracts the water in the seas and oceans it makes it move. บางครั้ง เราสามารถเห็นทุกส่วนที่ได้แสง There are special words for each of the Moon’s phases. เมื่อเรามองดูที่ดวงจันทร์ . ดังนั้น เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์เท่านั้นที่ได้รับแสง When we look at the Moon sometimes we see only a part of the Moon that gets light. บางครั้ง เราจะเห็นแค่บางส่วนของดวงจันทร์ที่ได้แสง Sometimes we can see the whole part that gets light. พระอาทิตย์ให้แสงแก่ดวงจันทร่ตลอดเวลา The Moon is the shape of a ball so only half of it gets light at a time. ดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นลูกบอล.Social Studies Summary Grade 2 The Sun gives light to the Moon all the time.the water in the seas and oceans and even the soil and makes everything move.

When the water moves closer to the beach we say “high tide” เมื่อนํ้าเคลื่อนตัวออกจากชายหาด เราเรียกว่า นํ้าลง และ เมื่อนํ้าเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายหาด เรา เรียกว่า นํ้าขึ้น 72 .Social Studies Summary Grade 2 When the water moves away from the beach we say “low tide”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful