You are on page 1of 246

ATATORK KOLTOR, DtL VE TARtH YOKSEK KURUMU

TOR K TAR t H K U RUM U Y'A YIN L A R I


VII. DtZt - Sa. 24 b

TARtHTE VE ~UGlJN

§AMANizM
Materyaller ve ArQ§tzrmalar

III. BasIn

ABDULKAD1R lNAN

www.eskikitaplarim.com
Metin dl,IDda 7 resim. varchr

TORK TARtH KURUMU BASIMEvt-ANKARA


1 986
Birinci bask. : 1954
tkinci bask. : 1972
O¢ncii bask. : 1986
-T
1I I I32101
I I I Ifl lrl)l l~fl009492925
l /}li li fl l l l l ~WI I I I

lQ1NDEK1LER
,to
Sayfa

I. Tarihte §amanizm .
II. Diinyanm ve insanlarm yaradllL§ma dair efsaneler 13
III. Tufan efsanesi 22

IV. Diinyarun sonu-klyamet (kalganC;l c;ak) 24

V. Tannlar ve ruhlar 26
VI. ~amanizmde put-feti§ler 42

VII. Yer-su tannlan' '" i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • '48


, I
VIII. Atc§ ve ocak 66
IX. ~aman-kam ve hayatl ,......... 72
'.~

X. ~aman ciibbesi, kiilahl ve davulu " . . . . . . . . . . . 9I


XI. Ayin, toren ve bayraml.ar 97
,. XII. ~amandua, ilaM ve afsunlan . . . . . . . . . . . . . . . . 120
",
I~ XIII. Falclhk ve kehanet 151
r~\f

17 XIV. Yada (cada,yat) ta§l ve yagmur tIlslffilan . . . .. 160

XV. EvJenme ve dogum 166


,r
I XVI. Oliim ve oliiler kiiltii . . . . . . . .. 176

XVII. Burhanizm (§amanizmi lslah te§ebbiisii) 201

XVIII. Miisliiman Tiirklerde §amanizm kaJmwan 204

Bibliyografya ~ ',' . . . . . . . . . . .. 209

lndeksler " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2I5

"Balbal" terimi iizerine onemli aC;lklama 23 I

I. Baslma girmemi§ olan bibliyografyalar 232

Klsaltmalarm aC;lklanmasl 233


I. TARtHTE ~AMANtZM

Eski Tiirk dini ve mitolojisi hakkmda Qin, Isla.m ve Bat!


kaynaklannda epeyee malumat bulunmakla b~raber ~ok dagl-
mk ve klsa olduklarmdan bunlardan faydalanmak c;ok yorueu
~ah§malar istemektedir. Tiirk kavimlerinin. orf, a.det ve inan-
malarmda son devirlere kadar muhafaza edilmi§ olan eski dini
tela.kkilerin ve geleneklerin men§elerini ara§tmrken ta Iskit ve
Hun (H'yung-nu) devirlerinin derinliklerine kadar inmek ve
bu baklmdan Orta Asya'Yl ve Dogu Avrupa'Yl bir biitiin olarak
almakieabetmektedir. MeseIa., Tiirk kavimlerinde and ve anda
miiesseseleri ve bunlara bagh gelenekler mila.ttan oneeki V - IV.
yiizyIlI;lrda Yunan tarihc;ileri tarafindan tavsif edilen Iskit and
miiessesesinin aym oldugu maliim,dur. Mila.ttan oneeki II. y.ti'Z-
yIllarda Qin vakaniivisleri tarafmdan Hunlarda tesbit edilen
Gok-Tann,· giine§, ay', yer-su atalar ve oliiler kiiltii Tiirk ka-
vimlerinde, muhtelif kiiltiirlerin tesirleri altmda kalmalanna
ragmen, son devitlere kadar devam cttirilen kiiltlerdir. Bu
kiiltler c;agda§ Altayhlarda ve Yakutlarda mii§ahede edilmi§tir.
Bununla beraber Altay ve Yakut §amanhgJ biitiin halinde eski
Tiirk dini olarak kabul edilemez. Qrik .eski dev:irlerde biiyiik
hakanhklar ve devletler kuran Tiirklerin diinya gorii§leri ve
dini tela.kkileri Altay ve Yakut §amanizmine nazaran c;ok geli§-
mi§ ve olgurila§ml§ oldugu anla§llmatadlr. Altay ve Yakut §a-
manhglm, elinde bulundurdugu pek mahdut materyallere da-
yanarak, tetkik eden rahmetli Ziya Gokalp dahi bunun farkma
varml§ ve eski Tiirkler ic;in toyunizm adml verdigi bir milli din
tasavvur etmi§ti. Fakat "toyunizm" dcdigi din budizmdcn ba§ka
bir §cy degildir. Slrf itibari olarak dahi eski Tiirk dinine "to-
yunizm" adl verilemez. Eski Tiirkler, §iiphesizdir ki, §amanist
idiler. Fakat bu §amanizm Altay ve Yakut §amanhgmm bu-
lundugu safhayt c;ok arkasmda' blrakml§, geli§mi§ bir durum-
daydt. Avelhk ve iptidai ziraatle dar birsahada ya§lyan kiiC;iik
boylarm diinya gorii§leri ve dini tela.kkileriyle biiyiik goc;ebe
hakanhklar kuran, Qin'den Bizans'a ve Iran'a kadar uzanan
~AMANtZM

ulusun diinya gorii§ii ile dini telakkilerinin aym seviyede olma-


smaimkan yoktur.
yin kaynaklanmn verdikleri haberlerden anh~§Jldlgma
gore, eski Orta-Asya §amanizminin esaslan Gok-Tann, giine§,.
ay, yer, su, ata (cedd-i ala), ate§ (ocak) kiiltleri idi.Dini ayin
ve torenlerin muayyen bir nizam (statu) ~er~evesi i~ine ?hnml§
oldugunu tahmin etmek de miimkiindiir.
Biiyiik devlet kuran §amanistlerin ayin ve torenlerini iCTa
i~in resmi tiiziik viicude getirdiklerini yakm zamandaki Man~u
tarihinden de biliyoruz. XVI. yiizyllda muhtelif Man~1.i ve
Tonguz gibi Altay uluslan birle§erek yin'i fethettiler. Bu ka-
bileler §amanist idiler. 1747 yIlmda §aman ayin ve torenlerini
diizenliyen bir statu imparator tarafmdan ilan edirdi, §ama-
nistler i~in bir tapmak da yaptmldl 1 •
Qin kaynaklan Hun kiilturiinden bahsederken taplOaklanm
zikrediyorlar. Bu haberlere gore hakamn karargahmdaki ta-
pmakta her yIlm ba§mda ayin yapIludl. Bu~yine Hunlarm
yirmi dort boyunun ba§buglarl i§tirak ederJerdi. Yllm bC§inci
aymda Lung-<;eng §ehrinde toplamrlar, atalarma, GOk-Tanrl'ya,
yer-su . ruhlanna kurban sunarlardl. Sonbaharda, atlarm iyi
beslendikleri zaman, orman yanmda toplamp etrafI dola§ular,
ahalinin vc hayvan surulerinin saylSlm kontrol ederlerdi. Hakan
hcr sabah ~adtrlndan ~lkarak giine§e ve geceleri aya tapardl.
M.o. i 2 1 inci YIlda cereyan eden bir sava§ta yinliler bir
Hun prensini yenerek karargahml ellerine ge~irmi§lerdi. Aldlk-
langanimetler araslOda bir altm put da vardl. 9in vakaniivi-
sinin verdigi mahlmata gore Hun prensi bu put\mkar§lSmda
Gok·Tann'ya kurban sunard1 2• Herhalde bu put Altayhlarda
ve ba§ka ~agda§ §amanistlerde mii§ahede edilen ongon yahut
toz'lere benzer bir sanem olsa gerektir. Altmdan yapIlml§ olan
Hun putu Altayhlarm deriden yahut ke~eden yaptlgl tOz (on-

1 Hyacinth (Bi"urin) Kitay v grajd. i nravst. sostoyanii, IV, Petersburg

1848, s. 54. .
I Hyacinth (Bicurin). Sobraniye svedeniy 0 narodah, obitav,ih v
Sreney Azii v drevnie vremena. Petersburg 1851. I, 15-16,32; W. Eberhard,
Qin'in ,imal kom,ulan. TUrk Tarih Kurumu yaymlarmdan VII. seri No.
9, 1942, s. 76-77. (Metin i"inde Hyacinth ve Eberhard diye gCisteriyorum).
TARtHTE ~AMANtZM

gon)den, §iiphesizdir ki, daha miitekamil olmu§tur. Aym kay·


naKlann bildirdiklerine gore Hunlar bir i§e te§ebbus etmek
isterlerse yIldlzlann ve aym durumlanna bakarlardl. BukaYlt-
tan anla§hyor ki Hun kam'lan heyet ilminden de haberdar
olmu§lardlr.
Hunlardan sonra Orta Asya'da devlet kuranI.
muhtelif sula-
lelerden bahseden yin kaynaklan bunlann da Gok.Tann'ya,
yer-suya, giine§e ve aya kurban sunduklanm yazml~lardlr.
M.o. II. yiizyllda Hunlara tahi olan, sonralan devlet ku-
ran Vu-huanlann dini hakklOda verilen mahlmat Hun dini
hakklOda verilen malumattan farkslzdlr (Hyacinth, I, 154;
Eberhart, s. 48).
M.s. In. yiizyllda meydana ~lkan Toba si.ilalesi devrinde
de Hun ki.iltl~ri devam ettirilmi§tir. To-ba'lar "Siyenpi adeti
iizerine ilkbaharm ilk aymda Gok-Tannya, dogu tarafmda bu-
lunan taplOakta atalara kurban keserler; sonbaharm ilk aymda
Gok·Tanr'lya kurban ayini yaparlardl, dini ayinlerve kuraan
tOrenlerinizamnameye gore icra edilirdi". (Hyacinth, I, 202);
"ecdat mabedi makammda bir ta§ oyarlardl. ~imal yurtlarlO-
dan cenuba go~ ederlerdi, ta§ ev i~ind"e goge, yere, hakamn
soyuna kurban keserlerdi. Kurbandan sonra kaYIn aga~lan
dikerlerdi. Bunlardan tannhk ve kutlu orman meydana gelirdi"
(Eberhard, s. 80).
"Toba devletinin ilk zamanlarlOda kadm §amanlar umu-
miyetle devletin dini torenlerinde faaliyette bulunuyorlardl;
Mesela 339 Ylhnda bir kurban toreninde, tIpkl Sibirya §a-
manlan gibi, ellerinde diimbeleklerle (kadlO §amanlar) goriin-
mii§lerdir" (Eberhard, s. 43). ,
Orta Asya'da devIet kuran kavimlerin kiiltiir merkezi olan
hakan saraylan ve beylerin karargahlan ve bunlarm ~evresinde
yerle§en ve go~ eden boylar daima yabancl kiiltiirlerin tesir-
lerine maruz bulunuyorlardl. Dogudan Qin mitolojisi ve fel-
sefesi, giineyden Hint-Tibet budizmi, batIdan zerdii§tizm ~ok
eskidenberi Orta Asya'nm milli kiiltlerine yava§ yava§ tesir
ediyorlar, kendileri de yerli kiiltlerden miiteessir oluyorlardl.
Yabancl dinler ~amanizmden bir~ok unsurlar kabul etmekle
halk tabakasl i<;inde muvaffakiyet kazamyorlardl.
~ I .I .I ~ I I -~ .q.) .I I "'" ,.", .c: c: ~ I , q.) ~ ~ q.) ~ ct,
~ =.g ;:> ~ -g .E ~ ~ B ~ .c '0:-= ~ ; S :~] "'~.S c C3:~ ~ ~ ~ ~ :0 -e >.c r-..
~
~:>"O
"""' 8~",~!:: 5 ;j ~ -g '"q.) ~-~~ q.) ~ ~
~ C ~ .""'-
Z !::: q.) >. -p
-q.»'
.;ri ~ ...~ ~:~ "g tj ""'"q.)
0 !:: I
co
r-.. "
O--~"'N.'" ~"":O ~ ...
~.;j ~ ~~ ~ '" ._q.)'-'o ~q.)~-o c:~ ~"""' -..,
-
c: q.)... 0. >. bO ~ -1j ~ ..c: ~ .c ~ ~ .8 =.C ; c:
.~
'S
...8.~ 8
~ ~ -9 ;6iJ c ~ ~ 8 ~ ~ -1j~8 q.) 5 >..5.5 b ';7; 8.~ ~ :3 == .~ -g ~ OI~
-","1--""""'" 0 ~ ;.:= ~ ~q.)~ "'~"'~"': !:: c: oS ~ ~ ~.~.c ~ <~
'"
... ~ -1j ~ c:
-'~ ~
~ a ~~ >...;ri
CoO
~ ~
q.) ~ ~ ~ E-t ~ 5 ~ ~ ~ ~ ~ <=' -E .5 :~ u..c: § 5 '-' 5 ~ c: ~ ~ ~ ": 8 ~ ~ q.) "(; ~ . .01
> b c: 8 -1j c: ~ 0 ~ 8 q.) 8 q.) ~ c: I-- ~ I.) N q.) <~ ~.- ~ ~ I-- -~ ~
8 >. ~ 5 ~ ~ ~"O ~ E-t ~ ~ ~ ~ :'0 ~ ~ .; ~~ (3 ~ .'9 3 ~ ] == "'" ~ ~ ;~,.=.. 01
~
N ~ ~c: q.) .~ q.) .~ -~ q.) 8 ~ '-' ~ ~ bO q.).c ~ 8 ..c: 5 '" :-= :-= :> 5 ~ ; ~ ~
:a ~
"" Co
-.a ~ 8 ~ bO:~ c: 8 ; ~ b"" .c: 5 ~ q.) ~bO";:' ~ t ~ ~ >. ;6iJ -1j ~ c: 5 ; 0. >'"t1
~~
.c~~r.;~ .; >'q.).c
.!::: ~~
G .~ ~ .brJ~.~ -~q.)"'~"'~.08","
~c: b ~ "E ~ ~ ~ bOE ~ ~ ; ~ 'S "E == ~~q.)~8 ~ ~ ~tJ-.C:
> >brJ f-- .
>bO..c: ..e c: ~ -..c: c: q.) ~ ~ ~ >bO ~ ...8 ~ ~ c: .;j 8 >bO '" >bO c: ~ ~~
~- ~ .~ CIJ :=' ~ ~ ~ ~ q.) .1.)... -1j N..c: O..c: a >bO ~ .., s:; ~ ~ ~ ~ ~..= ~ ~ b tJ-. ."...UO"
~... .;j.c"'~bO .~-~~ ~ ~~ ~q.) q.)~~-1j""- f-- u
Nq.)~ ...~bO ~.SN ,.U ~~~:E~!:::~tJ-.~~"'"bO "(;tq.» ~q.) q) c:~ttq) I-- :0
-
;?:
N
Z
,
'u;. c:
;g.~
~...
~ ~
q.)
~ c: ~ ~ b ~.c
"" ~
-1j -g ~ ~
= C s:; -:0
c: ~ c: ~ :~ q.)
S ~ ~ =3 S ~ ~ > 5.'"
0 q.)
~ b !::: bO ~ c:
bO-1j ~ 'C ~
-1j >. ~
1j c: ~ -~ ~-1j
~ 5 ~ .!::: .~ ~ .E 0'" '" c:
-.Q
t.s ~
'"'" O"U
~~
< b.-ij ~ ~.!J ~ ~ -g q)"O ~ ~ ~ C .~ ~ ~ ~ ~ c: ~:E ~ G :8; >..o.~ < ~.2 ~ ~ ;j
~
< N .E!J I-- -~ ~ ~:g "0.,6'0 ~ ~ .5 c: ~ q.) ~ ~ ~ c: N E-t >- ~ .;j~ > :~ -1j ~ :>- :?: .~
.t.s
:o~~"" q)c:~ c~ ~ 8""-1j. .;ri~ o:-=q)~~ ~.
rn- ~.c ~ s'~ 5.c.c..c:.5.~ -= q) ~ ~ b N.~ ~ ~ ~ -E q) ~ ~.c 8:=: c: c: ~"E:a ~:a
t.s ~
; ~ ~ !::: ~ 8 ~ ~ b -1j § ~ ~ ~"iJ ~ ,5'0~ "'" ~ 6 ] 3 .~~ ~ :~ ~ q.) .s :8 :ro ~ ~ ~ b .=:~
t.s
-q.)c ~""..~ q.) ~I-- q)"" o ""C:q.) :~-"":~."'- ~~- 1--- I:
-= ~ Go)=~ = q)-~>= """~q.)'" ","~= ~ ~~...q)~ ." I:
Q
N,,"",
c:
c
.c"'~"".'"
0.'" ~
"'" c:> .=~
bO'"
q)~=."'~""-~."'.c>-~~
~ ~-1j.'" -~-~c:.",.""-~=..,q.)
c~ ",C:q)~
Q,-
:~ 8 ~ 8 ~ ~~~q.)~
~ ~ ~ = "'...=~
c: t,:;..c ~ 'S 5 ~'" 5 ~ ~..g"'8~~8'"
0 -1j ~ ~ 0'2 ~ ~ ~c""'"
~ ; ~-1j I: c:-
I-- q)tJ-.N c:"O8q.)~"" q.)","~-=!:::~-1j~L.."" -=","~~.cc: _Nq.) O" ~
.5 ~ > ~:a .:~ :~ ~ .., ~ .."iJ ~ ~ >.:0 0. c: 5 ..:S.r >' -1j"" "" C ~ c: bO
"""c::=: q) "'" 1--- "'>.~ >"" -N", q.)C:I--~c:~.'" 0
:::;~ >. ~ bO.E~ :~..= N ~ ~~~:a 0 ~~: ~ ~ r. ~ o)~ :~~ ~~~:E~..c: b
~ N ~ c c: .., ~ -.:: -~ "'" .~ q) .c 0 <~ q) "'" 0 ~ N ugf--"
I
( """' :~ =bO
; ~
~ g. c: >.
~
~ c:
g..c:"'
;;: q)
t i...~"
~'-1j
~ ~ ~ ~
tJ-.-1j
~.5 ~ ~ ;~ "(; ~ "'":~~ o.~ ~~ "".a .~ c/)oN
..,; "
=
~ ~
.< .., ~ >. ~ ~ ~o ~ ~ 5 -1j ~ ~ ~ ~ ~ = '0 '0 ~ 'lJ~:>
= ~ q.)
-1j .S .8 E-t ~ ~ q) ;
= ~.~ "" "-,, 0 ~ ~ ~ c 0 ~ .., -
""<
~ "'N--8~= ...=.> ~~C:"'C:='-:'~q.) 1--q.)~~.~~tJ-.I--C:~
O~ ~ ; :~ ~ ~ ':: ~ ; <~ ~ ~ .E!J'~ ~ q) :~ :~ Ct)"iJ.= e ~-; Go)"iJ;~.= e '0.. 5
> ,Q Go) ~ ~ -~ ~ = > N bO ~ bO.O r \.I bO '-' ,Q '"
~
I..
Q) ~= >-
Q) ~
I.. ~I ~= ~
= ~Q) ~
= ~I --;::;
.I ~ I..
Q) =a.- ~.
~,,~ ~ ,..e "I ..~
'S = I ,..= ~I =Q) I..
q) ~i::.o~ =~ ~I =Q) ~I ~I =I ~
~~.".--;; ,=
,= ~.o;n.ocn;nQ)r-..S~~
--= ~ !:: 3 3 ~ 5 C'I ~ "-" ,8 ~~;g~N
0 ~ ~ ]~ 8.:..~>-~'!J:"
~ ~ 't:'.§ = !J ~ "E ~~~.oQ)q)
~ ~ g ~ e
';:
~
>~.o I..>'~~>-~~ ~>""!J .". ~~ -!"~' .e~~I00~ Q)~ ~
fl ~ ~ : )~)~ ~ ~ ~ ~ ~n a ~ [ ~ e ~ ~ § ~ :9: ~ .f :~] § )~:g c3. t ] 1JJ,~
~
..
,='
~ ,,~ c ~ S ".~ "-"~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ..)~ ~ = 0 ~ N ~ ~ I.. '~ 0 p E--
~,.."" ..I..-~ "" -,..o =-~~." .-N"" .Q)~ -
~I.o ~-==~ I..~~~.!::: >cnQ)~~ Q)~ ~~ ~I..-~I..S -;
~
'5 =
~ ~
"a ~
~ ~
== ~ '!J ~
t: ~ S >- ~
= '0
~.=
> ~.J::
--'§ =
'!J'.S""
N ~
~ .; ~ t ~
jg -a :5 JI
~ 5..5
:5 ~=
~ E := ~~
-~ .;:. 'e]
g ~ :~
r-': ~ .:
~='
co cn "E ~ ~. ~ -g ~ 0 0 ~ .E ~ :~ "-" .5 ~ :::' ~ I.. ~ :.= ,5 ~ ::e ~ ~ ~ ~ >-.i: ,~ ~ }:
.~ ,~ ~ -,- ~ :~ Q). ~ ~ ~ ~ :~ ro = ~ ~ I.. ~ 0 = ~ :0 Q) J...
cn n -:;: ~ I.. cn:-' q) cn~ ,D e .~ '" ~ >- ~ ~ ,.. Q). 0 ~ 'r. ro q) cn -Q) ~
~
~
N
oor;j'
1..1..-
~
~~ '"
~ --~-~
::"'~I..,..o.~
~ ~ >
~
u ~--"'
I.. n q) ';3 S
~ "'
~ ~.-o-cn'-'
:~ ":=;"
".~-
- ~ .0O r~N =;;;;.
' s.: 0 ~~
.00.0. O-cn -cn
~..a::
=
"">0
", ~
~ ~.- -~ Q)-0 ~. ~ -~ := ,- ~ = '= ~,~ ~ 'i: -;
Z ~ 1= b ~ =.0 ~ II")~ ~ = E )~ I.. 0 ...~ ~ ~ = ~.a ~ ~ ~ >- 'i: ."S ;.0 )~ ~ ~ ~ C
,='
< t ~ -= )bo ~ ~ ~.. = ~ ~ ~ a I.. = 'i: ~ 'r. , ~ q) ~ ~ ~~ :~ =
~ .0:: ~ ~ ~ Q) s ~ Q) ~ ~ ~ ';3 0. ~ ,~ "', ~ ~ ~ ~ v =.0 ~ Q) ~ .; -g s ~ ~ e.
<
t/}o
~ ] -e ~.o = = ~ ""--"'; ~ ~ t -g ~ = >- = ~ = .5 S -~ ~ ~ ';; c
8 ~ ~ =.:::? ~ 1iJ,5 ,5 ~ ] _0 Q) I.. ~ .0 ~ ;n ~] = ~ t1 ~ ~ -~ s ~ -= ';bj,~ .g .§
~.. ~I.. ~ -a.->-~
~ '.. = ~ l..cl..-
Q) Q) ~ "'.. >'".0 ,-1..-:5 .= ~
-~- I.. ~ """-":=
~ t ~ N ~ ~J... = -~' 0 ,.>- ~.o ij
~~ ~ = = :~ :: ~.o :~ ~ S S S ~ '.. .0 L..o ~ ~ .5 ~ = t.=o S ~ Q) ~ ~ ~ Q) ~ ,.. q) "e
I..~O ~"""'= 1..- r
'2 ..!::~ ~ GO ~ 0 S 8~:3 ~ = ~ )~ 5 --;::;~ e. B ~ .s ~~~ -g .~ -""I..""=-~
~ ~ :~ ~ ,- I.. t ~ .""
s" -g
(/}o
<
~
t o
~
~-"'...=~
I.. n -~
~~~
~ ..II")
co.Ocn
r~ cn U" --~
~ "'~-= >-,...Q)--
~ N ~ = -Q)
';n ~
~ ~ ...". ~ )~ ." ~ I.. :0 I '-' ~ ~ .5 :0 ...; 0 ~ ~ ~ = I.. 0 ~ ~
~~ cn.. Q)~~ ~
:> ~~.~~= 0 ..~ ...C'lq)Q)I...
-r-.. 0 L. = ~~~~ I-- n cn= '" I--"..Q):~...'" L. Q) Q» ., ooto
:0" U" .."" ~ Q) I-- = ~ 0 It') ~:~ r ~ (\., ~ = -:;: q) Po -r > -
.; ~ ~
.0 :~ ::::
= )~

~ ~ ~ ~
.~ -.0
~.; -~

= ~ t
q). ~
3 .E ~

~ ~
g:.=
,,8

i: ~ U"
= ~ = = §
g ~ ~

Q) S I..ft .= C ~
~,~ ~ .:::?::
~ Q) ~ ~ .; -..3 ~

S J:J: ~
:::' -~
:£ 'ct~

N >- '... ~ ~ ~ ~ ~
Q) ~ = :0 ~I-- ~ ~..
>- > .o~.5 ~ ~ ~ =
- eo
0 .:.c.:.c-""""""~ ~ =.~C.I~-U".:.c~'" I-- U" -~. ~ .d'
.:.c
-~
= ~ .r.
cn'"
->- := 0
~
:::.=
'" =
I--
~ "
= -~
'"
~ ~
.0 c
0 ~.o
~ 0
.=
L.
:~ ~
.."
~
.0
~ ~
I-- ~ -'..
., = ~
~
~.,..
~ ~ ~
~ ~ ,C.I ~ ~ cn ,> '... :a ~ >- ~ ~ ~ ~ ~ := .". ~ on r :.= ~.o = ~ > ,5 .". ..Q) 'u
~
~
1..-
~
.I..~
~~ :§:: ~ ~
~=I..)~=~~?,D=
~ ~ ~ -a ~ ~ ] Q) ~
o.:.c~=
t-I '2 ~ ~.:a N v
C.I ft""~"'.~~,,""=I
~ S §;a 5':: ~ Q) ~ ..§
~~
~ ~ ~;.- eo.
I..~C.I.- -,.o~ ~ ~ ~>- "'.o-~~.:.c~._~~ ~~,...~,=- oQ ooto
=""I..)~
~~C.I~
:: ~
I-ol.."'cnl--
O~~Q)
.:.c.:.c.:.c ~ .0::~I--~v~-
.r. ~ -~
.""-Q)
=
.~ ~.oI--'~roc
~ t.I?:~~0"'Q:i~Q)~c'30L~.0:~~~1--
r ~.:.c >-t.=o...0 N
:.c.5NN>Po~.
>-r >-' c >-.:.c ';j ->"
~>-~~ I C~'C'-' ~I~'-~ I'C ~C~I-.=' III II ,
~>-
:.= C~... ~ ~"O. .-,0 ~ .0 ~ .~ ~..c: ~ ~ ..c: -> ~,o == C C ~ ~ ..c:
"'~ .C""..c: ;", "" N"OI-. .-c-o,o ~~- >-=
C ~.:. ~ ~ :=' .-bO ~ "-I ~ 'N.S ~ ~ I-. ~ C ~ ~ ~ ~ ~ S .N S X
I-. ..a § 0 ~.S ~ S ~ ~ ~ ~ U >- C ~ ~ ~ ~ ~ > ~ .:...:.. .~ In
~~~~E -0 "" .2!J~-o
~ ~:~ -0 S:=
~ 'bO.o
0 :~"';:;-
>- ~ ~ ...r-
"'@t....5 ".6'o'Ct;~~~':
'1 -g ~ .:: -S ...~N r-..
co
_ 'b
<~
;; ~=,,0 -0.
1-."0
~ I:;
~ S C
""'"
~ -0
= ~ "0
~ (oJ ""
I-. 0~
~~,o
~ '--' ~ C ~ -~
~_r
t).. ~ ~ ~
.-"'u-",
C~-0'" bO
>- >-..c:
~~.-
bO~ ::: <~ - .:to
r-..
co
..c: ~ ~ ~~ ~ .~ ~ ~:g ~ ~ >-'(3 -e ~,o:E bO<:5-.e ~ C S ~ ~ '2 ~ -0
...C ~,o
C ~ .00
!>: ~:: ~
'o
~ >- ~
bO-..c:
>
~ ~ ~~~.-
C ""
~ ?C
~ '"2 ,- C ~
"0
<~ ~=' or:.
~ ~...
-I:: '"
~ ~ .,
= ~
,0 > ""
-~ :=C
.-~
-0 I
~
""" -~
~ ~0,0~ ~ :-=.!:.
s
~
I-. ~
-0...
.S
b ~ -;;;
~~ ~ ~~ S~~ ~ ~_c ~~ ~'"'S>- ~ c-.ac -..c: :E
-0 C S ~ ~ ~ I-. ~ = >..: >- C ~ ~ '"2 ~ ~ =.- ~ :~ ~ ~ ~ N ":
~'2 b S ~ S ~ S ~ ~ "2 ~ -= go ...~ ;; ~.~ ~ 5]. S C -; t: ~ :0 ~ S
~
~
.2!J ~ t:
~.o
<~ S
-(+;0 ~
=
~ ~
>-
C
e ~
~
~ >
.00
~ ~
~
~
,0
~ -~
-<~
~ I-..~
.~ C
~
>- .00
'-;
C
,0 I:;
..

::\
~I:;.~ ~~~ >0 ;,",~...:.S ~..c: ~~';3~~~~~ ;.::~I-. ;;.a E--
): I-.""N'"
~:~ s~""...
~..."'~r L.
C,+-I:; ~~-U" >
~'"' ",CI:;
-.-1:;;3 ~N
...1:;-
...~~
'"~"""
N ~- --"'C'- ~ '"'~ "'~c ~ ~~I : ';
Z ~ ~
~~ ;3 ~
-~ .~ c'~
-~ ;; -5 .~
~ C
...~~- ~ ~ ~ C :;3 ~.~
(\S~ 5 E
o CbO"'-~ <~ ;"" ~
~ S -~
~ c-o
... .!
~
<I: "0 ::j .D!l -2 ~ >- "" .~ -0 -'~ S ~, ~ >- >- ~ C ~ bO"""" 2 ~ :\
):
<I:
<~ >-
~ >-
-~...""
~..c: ~..c:.- ;3
~ s: too. ~ C ~.;;
"""0 "';3
C C ~,o
...:0 ~ 1:;.." C C
~ , S ~;.""' C ~ = ~
()o
~
~ 0
I-.
~
th ~ ~ -0 ~ b <~ ~ ~ .~,o '2 ~ ~ ~ '" ~ d :5 ~ C ~'a -.a ~ :& e C~ '.$: ~
~ to:,';3 c;;. > ~ S :.a ~ ~ ~ 'a:; ~ c; ~ ~ ~ 0.'2 C ~ .::. .S.~ -0;3 e") C '>:
S
~ >-
I:;
>-
~
I--
~
C
~
~ ~ ~
""
~ ~
I:; '"
~ "9
~ "" ~,o'~
~ ,0 C:O...
>- bO
~.;;
~ ~
...S
~
0. -0
~
C .5
-I--
~ (.C ~ .E.
t";3
-;=
C.~~I-.C C r~~ :~ u~:, ...~ ->-"" :: ~~ """
::\
~~I:;;'::
C ~
I-.
;3~"""-'" ~
~ ~.~
~ ~""-",_.,,,,~
=
~ I:;",
~ ~
,0...
~
~ S
;;
~ ...:
t:. ~CQ r"C
:0
~~c;3
> ;3
"---~
0
~
'" 0. I--
~ ~
"'~C
..c:
C
,..""" 'bO ;3
~ ~
~>N
~
~ :=' ~
>---~
c'~ C

'-0."".
~ ~
~
~.=.S
-0N- ~ to.
>

~C
~ ~
'TO

0-
-~~
~
1-.""
~
.5
'" -'bO
-~ ~-O"'~
~:.= '" ...~
---,bO"'
C
-~
~~~- I:;
,-,
-0
,0 ..~
.--"""'~:"";3--"i3
~... ~-
0 -t: ~
...I-.-~
.I-. ~:: ~.- ~
"'l-.bO.'"
~
~
~ ""'- ",
>- ~ . OJO")
~ul-.l-. ""';3 :="",CII~ ---;3 ""-o~. -~ "'c..c:."""'.O;3~~ eP.
~ ~ ~ e..c: ~ -0 ~ ~ :;3 1--- ~ C ~ C ~ ...oS ...I:; ~ bO ~~ .~ o.~ IrI ;... ~ ..c: ,~ OJ '
~O'" '" o~ c~-O'CJJ_."'-:O
-;3 --C;~bO~ ~...;;... '" """.'" """
I :oc~~ -oc cn-Of
0")
.~-.
.1-. :O.t:'~.!:! C ,~.>-~ ;;.~~ -0 ,"'~-S~ o ,o~'-~""~ O :;3C"'~.", .0")
.~""bO""'-' O ~I-.~ ~ C~C"--~ cIJ",' -0,01:;.' ~~ ~...
~ ~ e ~ ()o ~ ~ ~ ~ ~ .S ~ ~ ...= c ~ ~ ; ~ ~ ~ >- ~ .~ e 6 ~ ,--,"0 '2 ~ ~
","'"... I:;-c
---~Io-
~-"n""""""
""~~
~ ,...~ I:;",_.,
.;3C~- ~
-'"--~
~-~~
- "'~...
N "'---
--"'--"'~ ~
c
",'" .tI
;3 ~ ~ C ~ r"- ~ ~ > ~ r: >- ~ ~ ~ = :;3 N ~ ~; ~ ~
'" ,0 ~ > """ <~ ,0 -r ~ I:; ~ --~,o ~ ~ bO ~ ,0 -0 c: "0 C
10 'y
I
V.t'3'8~~I"+J
-t'3 '"0 ~ t'3 0 .c .-v ""~IN=,V,,"t'3110',,"III=,
N =' )b/) > t'3.c:a 0'" '.t' v =' t'3 ~ t'3 ~ '--=,;'~t'3t'3 t'3
=',~... >-"0 :=,
.~.c ~ N -0 U- ~ ] :::= ~ 'bo 5 =' ~ ~ t'3 v o~ cx:> S ~ ""::3 "" =' "c ~ ~ ~ S t'3 ~ ..
U
b "" ;n'~ S'" '" N "(;; t'3 >- "" v 0 0'" ~ t'3 ~ ~ )b/) v t'3 t'3 bL.c S.::= ~
":= =' t'3.c
"'bD""."'~-V
-~ ~~~ > ""~
""...,""'"
~~...
"","
~ ~~7~
,~-
~<...~
t'3t'3"""C
=' >~~
~-<
~~"c >. =
'u
'>. >- t'3 ~ t'3 t'3 "O"c N <..."c v"c S ~ ~ ",)b/) g ~ "" >-"C ='"0 S" v t'3 =' j:; cx:> -;
<t'3 ;:J .6'0 s"c 1?':5 5:.;n S.;; "" 5 ~ ~ ~: :] t'3 ]; .["c "" ,N > '§ E 'gp 2 ~
~ :
v ~
> :~"O
...0:3

t'3
~ ='
~ ~
=' ~"3
..."c
N t'3 -0

-0
.5 ~
g go ~
3.c
~ 0 v
'+J ~
j:; '" t'3 ~
u- a:a
, >-
So. So. ~

S t'3 ..g. ~ >-


"" -0 ~ v ~
~ "c '...

,... S'8
v bD.5
> ~:a

~ 5 S ~"C
..s ~
~ ::3 ...>-
;;"0
""

;n
>- ~
v
-. '"
~.:cv ..:t'3~vS-t'3'-~~..!S..!S:: b;;t'3t'3 """"'V t'3
..(
~
~co
~ ~ ~ ::3"c ' -0 >- t'3"'2 ~ ~ ~ So. -toi >- ~ ~~ -S "; ~ -S o "'~vv~';n
-N >- ~ Go)
.=-01 -
:'=So.::3~'"
t'3v",=,u-,
-".~ ,
~..."CGo),~~.
c...t'3 =' 0 0,...
>-~Go)'~'~=,""'v::3"'m
~N~'" ~='o-
~...~o...
~
- ::.~
~ ..u .
~
..."c
,~
0 :=' ~
,..~v.:=., N
:3 '""""c ,~
'+J ""
,
"O"C N ='
N.r"_"",
'co-
~
,...,'"
Go):'=~
~
"""""'='°
t'3~ ='"c.
"C ~
O ~"c , t'3
t'3N-o'~t'3..."C
~ ~ Q ~ ~ :="C
~~ ~
, ::3
.; ...N
'" =
.-b Go)"c ~ .c e ~ v t'3 S Go) "C Go)Go)
~ "" ~ ~ ,,"'" -< ~ "" -Q ~ .~
-e
N
Z
-g "c:-= ~ ,
t'3 ~
'2
t'3 ~
t'3 ~
~ '...
S
='
...u
~ ~
..:
"C
=
)b/) t'3...
S p. =':~
bD E-1 .>
Go) 5 ::3
~
t'3 o)b/)
~ >- t'3 ~"3
~ t'3 ::3 '2
N ~
bD
""
--,-
-=
~ ..!S .6'0~ S ~ S ~ ~ b ~:2 Go)""i::t'3,~ v,~ >- = ~ ~ ~ $: '2 u- t'3"c 6'o;g ~ ~ .CJ' .
-0 ~
~ ~t'3t'3~S NVt'3...'" ""-~;:J='~ '80t'3Go)o-"O "" "> ~"6
'::: ~
~
..
u
~ °a =' S ~
Go)'"
t'3 ~ .=
'j:; 5 = ~ oS v j:; t;. _0
Ut'3'-~
::3 > ~ Go)-0 ~
'j:; :~ S ~ p. ~ ~.~
"'~bDN>-
=' N
~ ~
';;'~.cGo)~'~>-~
'bD t'3 -~
~ ; ,~ ~
bD ~ ."b'o ~
o t'3 :0 .>- 2 '8 ~
~ ~~~
~ ..~ ~Go)V :~
>-"0 ~
Go) ~
-~
~ ;.
>- ~
.0
CJ'
.
~
:t
-~~sv~-S
.~ .; ~ bD.5 0. S ]
~
~ 5'~ ~ .c ~
",Go)~""'"i3~"O
~ § '2 ; bD j:; ""'~
t'3...a.~t:...Go);,~S:~
S ~ ~ ~ ~ ~ N"(;; 5 ~ u- ~.-
..;.
U 0
-0
..
'u;
'2 <t'3~ 0 .:;;] 5 ~:a] ~ ~ v ~ 01:1 § Go):2 S 5 ~ 's ..a ~ ~ t'3 ,~ .c 5 ~'+J >- ~ ~~ ~i.;~
u ..-
-I: Go) "C ~ Q;:J t'3 ...~ rh" N -=' t'3 ~:a t'3"O =' ~ ' "C Go) ~)b/)"" Go)~ Go)~ ~ =' -.- N
> -t'3 ~ +J So. ~ ,,-, -a:c ~..o >"" ~ "C >- bD -~~ =' oN ~ > -b >- 2 "" t'3
Eo- ,,".c Go) ~~Go)N < ~~~v>-~~"Coo~<t'3 ~":=_.8 :0u ~ ~ g'.~
:9v""'<t'3"C"'~QOS""'v..~bt'3t'3""""N;:J:ON,,"'"
~ ~ ~ S >- t'3 "':::= .~ > ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ a ~.~ ~ ~ Q:E ~';;""""~So.bDt'3
~ ~ -g ~..!S t'3"O .~ - .
==,"
.kft~
~~ -, -~So.U- Go) ~""~""-,... .c t'3t'3 t'3~v<t'3~ :3 ..='""
t'3 ~ ~ ~ 5 ~ =' >. Go):.= ,...~ ~ ~ :a ~ ~ t'3 ~ ~ t'3~'2 ~"O -0 ,= ; ~ ~ ~ t'3 5 ~ ~.Q.Q-
t'3 t'3 ;;"c =' ~ "C "c
' '" "C Go)t: ~ t'3 ~ ~ ~ So. t'3 >- ~"c o~ S "c ~ "='~O
Q"'~
~
'" 0
t'3.;(,OVt'3~t'3
So.So.~
t'3~
~
t'3~"O
"",,~~
~O~Go).=t'3
~ ='~""
So.>-Go)t'3""~
~
~
O~~-5
.u "U
..
~
b t'3 ~ =' ~ ~ ~ .>.
O ~:.= ~ ,5 ~ v ~ ~ ~ t'3 '" "C"c:: 5 ~ 0 ~"C t'3"" t'3
_~ )bD>-t'3"" '0-t'3 0-0"" "'t'3 ="," v '~"'bD~"'So.~~N Z""-~
~ !=': ~ ~ '... ~ ~ ~ 0"" ~ > >- -0 ~"O ...~ ~ ~ ~"O ~ ~ ...~ >- 'j:; t'3 N "" ~
"0
o""::"'"O~
t;. ~ ~; :g ~ ~ t'3 ..."C, ~t'3 ~ o>- ~'~ t'3 -g =' .'" OGo)~~Go)""'='
"0 ';; ,~ -0 "" "" ;:J ~Go) "i3 "S bo ~ "" :r:>cn~
~ j:; "2 E S ~ <; 05 ~ ~.g ~ ~ "c ~ ~ 'W"E.~ ~ ,5 ~ ;.5 -a..g E ~ ~ ~ a ~
~. .-::.~
'c
"i3t'3t'3~t'3""'~~""t'3~t'3Go)GJGJ.c""Ovt'3b-~b""'""
..."c ~ "c ...~ ~ ~ ~ ~.c -0 ;>:::= p. t'3 > -0 -:~ ~ -~ ~ ._Go)~~"Ct'3
-0 u Go)
~ E
~s.. =' =,.", c t, -.a.t:=
, I >.:<
V I ~.e
I ~ ~~ =I ~C ~I'" = ~;..
I V "C
~ =I N':<
.I UI ,bD
~ 1-0
~ ~ ~ ~ ."~."-:'
-"C.,,~
~ 1-0':< ~
~ ~""
= ;
~
.:< .:<
-,o~
~ ~
~
~
..,A"'~"'~~-~
I-- ::1 ~ ~ ...bD ~ 0':< ~
r;,~~~~",
-
0)", .") .~ -:i
bD~u..~~...
1-0-
...""= ,-
N>-I---
VI-o='~~~I-0~~
~>bO>-.:<- ~ = I--
~
N=
~~~
I--
='~ ~>-
""-;:oN
",
V
V-~"'~.:<
~"C~
c.>-~..
I-0~
='
0
". J..'..
~
J:
~ ..~.
...
~o
aI ~'J ~~. 4'
\C
.n .!J-"~-",oS
t: :1 ., ." .") .
~~~;t~.g=
~"C"3>-~-"'SJ.-"'~c.>- ~§~,.g 6'0'~~
I--~,o I-o~O~,5Sl--~c.>-~.:<O
.;~ oJ:: =';..:: 1-0= ~~
t § ~= "C Co ~ 0 ; ,~~ '"2,~ ~ ~ c.>- "C >- ~ ~ ~.5 ~ ~ =' S,.g ~.") '.1..
,0
~ -~
~ ~ 81--;":: ~ ...N ::'n-
2:?~.:<.; ~ "' ~
= S~ ~~ '-~ :.'":1
v " ~ '8 -v
1-0,... o~ ~...bD u,o .n ...n
~ ~ -= S ~ 1-0.. .,of. -,,-",..
-..~-
~
~'-~-'
--,i " 0") '"'
]
I
V ,~.~
;"::-'-"J
n~ 5 ~ ..~ ~ :~ S Ch';
'-"J ~~ V
':3 t
-~I-o
>. "E 3 '8 "C ~
V N ...bDl-o""'-'"
~ :3 -; .~ ~ ~ ::. .,.
"~ 0 ~- ., ..
4' ..4i :J 0
"C 0 ,.. ~ ~ .:< ..; -= Q ~ I-- bD-~:: ...bD C,)I.:I n ~ J.- 0 :~ \~ :;. \.. ~
~ ~;.."=-~ = "" ~v 1--:0 VI-- n= "C""'C=' ~ N'q~"\..
-.5
=
='
-"C
~...
~ v g
'"
>bO =
~ ='
,0
V r'-
1-0"""
~
=.:<
..."C
~ ...rn
o. ,0
...,0
'...
.I::
~
..,A
~:a"'"
n"""- -=
v
N
~
~
'"
~ ,...
1-0,0
1-0.
1-0':<':<
V ~
V
v.:<
~-
...0 -<.
., '".- ~-'"'
~ .I:: ; ~ t s :0... ~ ~ >- -.a ~ ~ a < ~.§ )bD~ ~ ~ ~ t .:< ;6'0 8
-->- -, J "j "\
, ~ ,"~
~=I-ol-o~
=' -bD::I = ~ bD... -1-0
"C 1-0 V
I-- =1...~ N bD1-0
'" v::;"'~>-."""
", ~ 1-0 V I-- -,0 oJ::"C
~ .,. ~~
J ~1
-~
N
Z
0 ~~~ =' ~~
~ >bO
o '~ N
5:.gj~-2~
; ~ = ~ ~
~B~
5 "C
~;g~~~§
d ~ v ~ ~ ~
~~'j;3n~~
~."' ~ = =

~
0-
.'~""
~
"6

5 o
.."
".. 0" ~
~
~
~OJ
. 0
~
..J

:
OJ ";,; 4"
~ .~
"'= ."""C
...~ ~'""'V>-':<""~~-~ ~I-o~ ~~~ ~I-o...~... ~"""""
=."":I=N ~=",':<"C'" ""
'"0.'"O~
~ ~~ ~ ~ ~,o -~~ -~.:< .,..' ...~~_J.-~..~c
.,
..: N
0-
-" -
"'=
CJ)o
...~
s .;
~ "C ~ >bO~
-; ~.g:l

;
-='
a
~
~
.g = ~
~
~
I--.E.':< ~

~'6'0
>- ~
~

= .I::
...'i'
='
~

N
~
v ~bD
:5:: ~

~
~
.I:: ='
~ 'bD
:5:::1 t
v:s ==..

0 ~
~
.~;
v N

~ "C 1--,0
n v,.g ~
~
~oJ:: vn ~ t ~
>.~
...,.g
0 ,6'0 ~ ~
~ ~ .~ Co .I:: <~ S ~ S'~

u ...'"
= ~
0 "CI~-"
.c..'" 00,
~ .0
.0
"'-
.~
..oJ
~.~
i "\
.!J 0- ~
;n. ~ bD =' =' = ~'6'0 ~ ~ ~ '" 0 ~ Pol:0= 6'0 .::1 Co g ,~ 6'0 ~ ~ .~ v ~ °Q, t: 8 ":- q,:
\./':::3 7)" ,
= ~ aI \C u "'..
~ .:< ~ F5-5~,oo,.g~--a
:= ~ 1-0,0 ~ =,:~
S s~~~:i:=.=~bD:Q
,~ ~ = 0 .~ ~ "C v ~ =-;c,o.:o~ 1-0 V v
1-0 "E c.>-
'S ...~ >- = ~"C=.='-"JI--r""~
" ~n."'~"" ~ ~-= ... ;a;"'~~ >-;..~,.g ~ s -- v;..", ~~~°tJ}'7)"\
..'" --.0
..~
";:"'-="'~"""'->-V .;",~
_N""."'~
,...N
v "'c.>-;..::1
"" N... -=,v...;..
:g:g ., "' J j'
""""""""""' ~ "';"V-.. "~"'. I--~~V
""""",,'oA-"\ 1: -
-
0 0 \./' -'l,
...c.c '" ""J
~ 8 > v ~ ~ ~,..,.:< ."";":: "C ~ >- v I-- >. 1-0 N V ,0 >bO ;n. :=' >- I-- ~~ ::3
; ~ ~ ~ N ~ ,... Q:i.'" bD 1--;>- ~.:< No.8 "C ~ ~ ...bD -= v
~... -= -;.. v ...'P -= 0 ~ N := ~.N ::1 .~ ~ ~ vn-, s~
,~ >- ~ ~~
0_'_", ~ "~o"'- .")
~ co O
-""' ,0...
""N~ .I:: S ":':-."'.1:'1--
Co v "C;>- v ; .>-.:<
":I'" v ...>- t ...t
q,;"" 'tD ~ 1-0--v ~ =' :0 .,u .,u -- r-. .") ~
~ .I:: -~ ~ == ~ > '... ,~ >- ~ s.. "C ~ ' ;.. ~ -= ::1 ,0 .I:: v,o v '" >->-..0) ,
-v
s s >- >
v.:<
~
...>-
~
"C
v ~ '"
...=:E
(~
=' ,~=
'" ><: v
~
.~ .6'0:><: ~
~ ,!:::
.:< s..
bD
('..
v .:<
> s.. =.:<
oJ.'"
c ~~~~.,;~..,j'
0""" ,.",.")
~ bD ~ s.. ~ t 8.8,0 = '" v =' ~ ~ ~ ~"'--' ,.g ~:.='~ ~ oS --2-
>' >- ~ ~.8 ~:= -~ ~ s = .I:: ~ "C S... ~ N "C..~ C "" "C .I:: Co .-0"
::> :::> 1;: -= ,... ~ .8 ~ ~ ~ ~ C,)I ~ ~ v -<=' ~... ~ ~ ~ ~ q,; v t ~:.\".}
~ 0"040000 ~oo ~.:<~,o ,o"CO -~ ~bD",--,oO-oJ:: 8 .") '" \q
= = = ~
~ ~ "0
~
=.0
~ =' I ~
q) =:a
I I I
...I.. )bI),~ ~ ~
I I "
~ ~ ~ >-
~ I = = ~ = ~ '
"0 "0 ~ .0 .-, ~ )bI) = , ~I
00 -'-
..~ ) ' .." J" -, ~
.
-= '0 S ft= ~... '6'0 s='O.) ~:a ~ 'bI) ...~ ~ ~ :5 ~ 5 ~ ~ -"3 ~ -3 ,t' ..0\
0- -' ...'
,,;) 0) -
= -=~I.. O.)bI) ",0.) ,~L. '" > =, 0 z .-.') .~ \ -i
"'~""'~S~
~ ~ ~ i: "0 "O's
=' 5 =0.)='-'"
~ = -2 ,0.)
t "0 ~O.)~-S
~~ r... ;.ogl..""oS=
~ = .a 1,-4-~
~
...= \..";)
-II ~ "OJ
I~ '
=' ~ .-'0:: S ~ '0 -= 2 S t: t bI) t; S =,'6'0 ~ -.-~.E = ~ c..:: 4) '" ";) )."g.~ ';:
o ~::
>bI)'" .~ >bI) f: ~ ~ == 0 ~ 0.)'= ~~ '" io1. ~ :=' -'(J 1.. "0 ~ \- ,"' '- ..~
=' """-' -'" = '-;>'" ~ ,-,' SO:-'" ~ 0 ~>- ~~ I.. ~ v
~ .')~ .~1."8
~ ~ t; ~] ~ § ] -~~:t:. ~ Ii ~ = S t: ~~ 0.) '~ ~ ';3 'a'--':Eo ~ t: .s ..-;, 'i; =-t ~. -.
0 -O.) J 0 ~-;>= ..~ ~-"'~- I: ~.~"'o 01")- 0 9"...
~
~ ~ >- = = 1-0 2 =' I.. ~ -u.. ~ >- I.. --= ~ I.. ~ ::j 0.) '- ~4). ~ O.:..~-"U
-'( ...') 04'.;:
~...O.)O.)'" )bj)~"O--ft =' ...~""= '" ~.-t:~""~
.; -=.0
"'~=""""
N >-::. ~o ~ _0
~ ~
bo'~
>-=-~~
~ .0 ~ ft ~ ~
,,--~'-"J
~~ ~ ~ .::;. ~
"""=""""~"'=,
~ "0 ~ ~~ ...N d
,,~01")"',.~~,-.,.J:) ..~
~ ~ ~ "0 )bI) '- ~ t'.1.. "-""'"5 = ~ :-' -~ -iJ., bC ..:u ~ -.~ u ~.Oj .~4)
.~ ~
g ~ 0 ft t: .-~ "0 ~ 0.) .~ ~ r:-.. ~ 0 ~; "0 ~ c.'... 0) J ~ ~ -i t "' -'- ..4)
-~
~ ~ ~ ~ .= ~ 0.)...'= bI) -~ r >- ~- I..ft = ::j i:
I.. -=~...~~
~"'~;> "O
-""" ~>-~~ O.)~""-"'N""~~I..V",I..
v... 1 4) g .'" J ,-.. ~
N ;> N"O =' t: >-t: 0.) ='~ = I..ftl.. -)6'o;.:=>bI)~.~ bl)N ~:='N~:~ I:g"~.'\.,,,o
.3 .~ ~ ~ 0 u"' '"
Z "00.)1..""5>-1..
=' ~ 'i:i =' 0 O.)O.)"'.o==""~~
t..:;.o =... ."0 -N 1..~-~>-~-=,-~=,~)bI)
"'~-9\t1, .1:
-I: bI)- ~ -"-- Q) '" ...I..
I..
0.)
~ ~
"-- ~:='
~'"o ~
""
=' ."~ ~
""J-
~
~
>bI)
"0 -
::j 4) ;3 4) -=- ;1 ...'"' ~
?: -.= >-'2 I.. >bI):5' :: ~"2 ~ ~ ::j '2 6'0.0 5' =: S.=:.5 v -0 =.- 0 0.) I::" ..:ON ~~:; "0
~ 0.) ;:> ~
>-
S 0.)
S !:! :0
"0 bI) '"
~ 0 -bI)
~ ..~
(~~
>-
..~ = :=' ~ ~
~ ~ ~ ~
~I..",I..
0 bO ~ "0 ~
c~"'-=
I.. ~
...""
.0
2
""
-N"O
)bI) ~ >- ~ ~ ~ -:0
I..
.0
.0"0 ft
~ N ftt: ~
I..
4J
1..' -~
~--~SO.)O.)
>- "0:0
bI)
uOI:~
,~ I: 2 00 "' 9.~
;3 I:~
bIJ.-
~o
. ~.-=--
"'. ... .J:)
~
~
~
~ ~ 1..
0.) ~ O.)I~ ~"'.~... ~ =' -=~ = ~ ~ ~c~1..
-"0 0.) ~-""'~"o~
~ ~ """ ~ v'" C bI) ~ .:~.~
...~ '" ~
...'-.. ~ ~
._~.~."..
...N
"" bIJ.-4) " -
~ (~N.""" I..>-.o ~-='=,1.. ~~~ =, ~~O.))""J Nft
.. 8
~. ..:''"0
'2 -= :='.2 ~ 5?~ ~ :5 :~ '0:: 's ~ J§:a =: O.)~ ~ "3"0 0'] ~ ~ 0 ~ ~ § ~4),-
"" .-oS. .t' .oj ..
~
~""'.o"",-"'~,","o-- ","0>- ~ N_I.. ""I.. ..o~ C'I-~~::j~S-
~ t: :='>bI)
~;>
I.."O Q)
~~Q)~._""""""'_'-"J""',,--"""..,,:...
'" '" ~:';:
"""""';:',,~1.I""'oft
-Q) !:: N ...I..
"'~-=_..~~~"o
""J"O ~ ~O")~(=, I.. --::j "-"J--~
0 0
NS~.:-"'~
cn .4) j g 0
~
E--
."'"0 ~ .~ 0.) ~ S ~ -= ~ ~..,A:~ -I.. "0 ~ ~ ~ = "0 ~ ...~~
~ 4)":0 0 \-.') ...
.~ 00!:1'
"0
._"'
4) ~."0 ,-
'(J-O.)-""=>-S~~~'"
':; ::j"O .E 0.) .~ ;.:=~:> "'.:?:: ~
~>-~
~ .2 ~ C"i:
0.)0.)~"2~
C =' :g ; ~ ~
~~I-~N
:~ ~ a.5 "'"O"'.~
8 .:=
-"I.. o ~d...~> ~"oo .~
:=' "bI).~ '(J ~ ~0.) P I...~...V-- > N "0O.)~= >- N -~"O=' ~~- 2 ~ ~ ~ :8 '1. t~. >
'" 0.) . >-
-~ S "" -o"",
.-.""
5 0.) S
o
~-""
:.:. "" ;
,- N"O
-0
~ N=,_= v
~ ::j
.-'" '"
~ ~ >-."'.!:: ...~ '~.:?:' N bI) 0 .0 X ~ ::j ; ~ ~ v .~)bI) I.. .E. ~ ::j ~ "'. ~3 ".:'~rJ".:j' ~
.o~~~ ~ 4)
~; ] ].0 ~ ~= ~; ~"2 ~ ~.t; = ~ ~ ~d E ~ ~ .0 ~.5 2 S 'ri::Z ~~ .ft~ 2 N
>-N ~= ~ = =;~ ~ ~ =~~ fto')-""
.~ -.'"
0 ~ "i' 3: -II <...
>-" <
~~NO.)~I..~
I-' >- -S ~ 0.) -:: ='=~~-=-N"'VI..""""~"'v~==,=(.)
)bI)'a.o >bI) 0 ~ ~ "" ~ ; "" >- 2 "" ~ -S :='
S
bI) =' ~ ='~ ='=...S -=t:- "'ft~-O.) '"
..0
..bIJ -~ 3'.
').. J.~ ..
..
I: .,
I.. !:: ==
,A"O
-N
=' :='
~
--~
"0 -= ="0
0.) -~
~ ""
~
~ ~
0.) (~
~
~ t
c
1)
~
.;;
""
~
c
~
~
9
v >
r.co.s > -~
N .'"
;£ o. -
.o~~.o>-o O O~"O :.)'"--v O.)_V ~~ .\ ).
== 1111.kiii'~VV'~1 I'I'I..~'C.;"'"'=' (zj~::
)..
-0)" co
0
1; ,-...
~ ~ b ~ :e ~ .E ~ ~ § ~ ~ ~ ,§ ~ ~ :g ~ ~ 1J ~ ~ .5 ~ ~ ~
:Pi. ~ ~ ~ I..~ s~ § ~ ~ ~ =:E ~ ~ ~ Os 1J C? ~ ~ ~ -.a ~ ~ '" t: ~. -.t:
.!) ..~
bO.,,' '.:
I.. S =' ::3 ~ t: ~ ~~ ~ I.. N I.. ~ N ~ I.. ->- = ~ '" :3 ~
...
~ ~ ~ (:3 S :0 ~ V' t> 0 ~ r~ E'~ ~ ~ .D a.E ~.~ ~N
, ->bO 1.."'"... ...\..1""';"- -'0-
:g
=~...
I: ~ ,3 ~"'
CJ CJ:1
S ~cc
I..~~ ~~ ~~."'--;j.'" 0=.'" =0 t:."'~=,~-'"
~ >. >. s >-:~.!= ~ ~:o ~.5 ~ a s ~ ~ ~ c ~ S ,bO u.. ~ ; 6 v" ~"
::3 ~ ~ ...~ '0 .D 5 '"" =' ~ '0 3 ~ ...~ ~ ~ ~ "ii 0 ~ ~ :2 .;A.~ "3g'
=~... NN=...,bO."'=O ~~I..s Vl..~-~ 'O'bO~~ .t:"1;
u :3 " ~cc
~ ~ ~ .~ ~ ::3 '"" D 0 ~~ 0 ~ ~ ~ ~ v ~ ~ c:: -; t: ~ ~ >-
"C ~ -CJ";
~oO a.D>'bO>-'O~ '0>-""" ~ "... ;..-

v
,I..
...~""~
~ ~~...=~...~~
""-' ~---'N-"'~'"
o!:=v~.DV~=...o"'v
o-'-~ 'O~ "~'" ] -<.1 ..::,::.
c:: "" ;..- ~ .:: ~ v ~I: = ~ ..~ ~ c'O.. ~ >- -~ ~,6'0 ~ '" '"&) ~.. .~
...,~cc
"~=',"".,,_u
-:a~ ~I~~'O~ = ~ ; v"'"
bO ~ ~>-o-~~c::
e- ~
I..~-->-..
'~ .,,~...~ ~ .:o!oo!oo~
'6'0 jJ ,~ .E ",o:;j~;j
~ ~ ~ § ~>-u-
E s ~ ~ "u > -0)
~:3\q ~-
.-;..- > ~ .5 ':= .;; ~ Q, ~ ~~ ..= == = 8 ::3 ~ 5 == ::3 ~ 'bO -~ = ::3 ~ ~' ""E ...:
~~ S S "'.~ o~ ~ ~ "'" a .D >. "0 ~ s.. .D -t: =' ~ >- I: >-
.~] "' J ~ ;:>
~ ~ C/)~.') ~ :.<
N
.DI..~=
'6'o.J::;
~
~
"'.D
~ .~
= ~
~
~
t:
~
'0
.1: ~
=
>'~~...~.5Q,.l..v~
v ~ ~ "'.::
'"
'0
I.. "" N
~ -..A ~ > ~
;j ~
~ '3 = _
.-'0"" 0
o~~'O;..-~,
t> t: ~~ ""
v "0 > ~ .- ...
Z ~ ~ I:~ S ~ ~ 'CJ.D = ~ ~ ~ ~ '0 :-a < =' ~ °:g u.. ~ ~:: !=.5 >
~
"-
"
~&)"'" " ' .:'<' v
<
~
<
= ~
.1::: -~
~ ~
v
s
~
v.-
05 ~ ~
t> ;:
~
=
I..
=
~ ~ ~
I.. ~
~
=' =
~.."O
~ 0
~
I.. 0 ~ ;..-
s
=
='
soot>.g
~ ~ -='
§..
.. .!)
C"O
N
&)
0

"'
->"
..,",

.')
,-

&) t::
v
...
0
'
cc
~~~~ °bOS ~ s~£~~ .~~ ...== .D"">~ ~'bO. , , ..')..; &)
V)o ~ .D .D ~ t: '" 5 = .D 0"" N .~ ~ ;"-::, 0 ~ ~ ~ 1:::"0 ~.~ ~ :;j =' :3.!=
I 0:- ;j ~ ~ s.. ~ ~ 0:3 :3 ~ ~ 1..'" -.~ ~ ~ '" L. = '0 '0 '-t't::Q.~-"..,,=.,;
- ~ -~oo.~ ~"
::3 ~ .:= ~ ~ ~ ~ ~'" '0 ,bI) ~ = v ~ ~ § c:t:' ~ Q, ~ (... :'t:! r' =' -V bO...cc ~...
~ .~ °a:Q ~
S ~ :§ 3 ~ ~ () "' ~:E ~...
'" ~.D ~.E =' ~ ~ .5 ~ ~ '~ 0 ~ .;
~0 ""
&) -"~CJ
,,' >- ""
~ -'"'>- -"' s ' '" -00""0 = ='0"" =' ",,- ,S
u ,-
() u .~, ~ ~ ()
t.";) > "0
o -e t. (:3 ---:: ~ .~ ~ V Q. > v 0 ~ -v ~'~ '0 -~ .-
~
0 ~--e "'(;j=~o-,~>~' =V~""'O u o s =~ v~... s e ~ 6 :9 ."',- I;, "
d~.~~~S~>.D", ...:...",~"O -~ ~:;"'~E==v ~"O_~.!)&)"O
v_'" \.: :3 C -
; ~ ~ ~ S :E ~ E e:.:=' ~ ~ > .5 o~ ~ ~ '(;'.~ ~ ~ :0 ~ ~ =' '0 > .:;:> 0 ~ v ~ ,~ .8
~ Q, ~ '0 =' 5.'" QJ -; ~ :~ ~ ~ = '0 o~ S > ~ .5 ~ '0 .D ~ ~
&)
"'"~ .t: ~ ~ ,~r3...
&)~"""..",.,CJ~
~ oJ ""
QJ...d",~~~bO~ ~~_~~... ~ ~,"""'=~= V
&) ~ ~ 'J r3 ~
"' r. ~~ ~ "'~ QJ::3""."'."'-'."'~~"' S ""
:: N ~ .." ...;
>'~"""".
~ ~\J'oQJ... ~...~
~'ijv~"""'~._~"'-"'~.D""
.D~~ """""'~ ~ S --~
~o~""~
-.O)~
>- '::.- ""
8 . ::.-
~ ~ =~~~>-:3~\J'oU=~~ ~ ~::3~ s \J'o N;..- ~~~ ~ -1;;> ,» -1; .~ ;>
Q,~=I..~,",>""'bO~ ...""~ "'e...~-' ."'='aN ~QJ
."'.').~
~ ~ ~ "
;j::3~~-~~~='u..QJu~~~
>. > ~ ~ ~ ~ ~ ~ -0 --QJ ~QJ(=,"O~~
-= ~ ~QJ~:='s=
~ S >-.~...
«ooa:;
-
" c'..."
'-'~
~"
...
'I::: :=' ~ ~ QJ ~ ~ ~ -00 ~ ,;) !:: ~ 0
0'"" G3 ~ ~ ::: I::: :::!"1 .~ Q,.I::: ::3 ---bO
~ ~ ." ~ S (." '" ;j QJ U ", 0 S S -~ --~ -..A '" ~ QJ '""
&),~
0
... ~~ on bO>-,""""" "';12 N bO.D ~_'O'O """"~ """" 6 . 8-
.-:3 '"" I: :3 I ~ ...I Q.I I 0 ~ ~ Q.I I ~ I I I , I: Q.I .~ I: I: '"" I Q.I I: -~
SI:.~:3,""-=Q.I._""
N :3"tj bDtbD.C (J- ~ :g ~-=-,""~>O-Q.l""""-."'MI:"tj
N
~ .C ,,0 ::3 .~ tbD~ .D ~ ~ 5 I: :0 ~ ~ ~ -->->
I: ~ ~ 0 ~
~ 'bD "c
"0
.-'bD >-O~I.. ~ ._~""'~I:"'O~ ~ ...A.CbD>'uQ.l~ "'~~o~
~ :3 Q.I :3"tj ...~ ~:: I: ..., 0 ~; ~ S.E. ::3 I: ~ ~ I.. '"" bD S ~ .-.'"" 'O:?: ~ ='
N
~ '0
~ "0 .-~
I: ~ Q.I
"0 > I: S ~
~ ~ .-~
S C I.. ~
I: S =:
~ 0 ~ 0 :3
-I: e Q.I ~ ~ ~
'0 ~ .1.. ~ :3 ~ I: "" Q.I~ ~
:3 ~ ~ ~.:3
I..~~ ~~ "'"
'"
; 'a:g § § ~].; 8. ~ § ~ ~ ; '!::.:§ ~~.§ ~ ] ~ <§ ~ ~ ~ ~ ] .§ ; -3. ~ ] 'S
-~ '- ~ "0 I: ." ~ -Q.I ~.- ~ N ~... -"0 -.D ~ I: e Q.I I.. ;;
"..
;"Q:i S ~ S ~ ~ ~ 'C "E ~ ~~ ~ ~ I: .~ -; ~.s.>:cl ; ~ ~ ~ ~:5 Q.I S .E. -.D .E. ~
~ bD I.. S <:3 ,~;£J ~ ~ ~ <,.. I.. ~ Q.I -S ~o 3 ~ ~ ...~ ~ 0 -~ "tj ~ ~ ~ I:
:3 Q.IN
~
u -= .-~:>-
-0 ~
:3 Q.I Q.I ~ ~ '" :3
~ I: -:=.D I.. "0 ~... ""
~
~ --~
~ :>- ',6'DI: ~... I: e
""' ...I: 0 --~ :>
~ ~ 5iJ;a S ~'C ~ ~ ~ I: :~ ~ .D .E. ~ ~ ~ e ~ ~ >- Q.I:a .E. ~ ~ ~ ~ ~ Q.I ~ g:z e
~ ~ = 1..;5iJ ~ ~ ~.D.E. ~ ::=' ~ .E. 2 """'2"0 <- ~ ~ > I.. 0 < e .~ 'S "tj ; :3 .'" ..
Q./
~
N
Q.I-= ~ ~:a..( ~ > :3 ; ~ () .2"; .~~ E ~... ~ ~:5 ~ ~ -~ ..5 I..;~ .-~ .S S ~ .g :S
I.. "tj.D>. ._-I: "" Q.I L Q.l1:_~'" .~ ,5
Z .~.s
:3 "0;.-
I: S
I:
Q.I ~
>.D
I.. S.
Q.I N ~
~
",
I: .!:
.E. "0
e- §
~ ]
Q.I 5"'in.~
0 E. .-.D.-
; 0.
~
';'
~
I: I:.D
t;.-
Q.I ~
I: .1..
~ 0 :;
8 tbD ""
t
>.S
Q.I -a
I.. ~
-
"
~
~
-<
I-- l+..
'tIO,Q.I::-I
O.~':""'~'""Q.I"""'."".D

-~ ~ >:a c I.. N "O...A


_CU~>I..
"'«~

Q.I.- :3 =.-
Q.I.~

Q.I "tj
-= ...'""~'-'

:0::::>
7"
I: Q.I .0
.-_tIo.-""
"O'"".D

~ ~ :?: o Q.I I...E.


:3(J-.;;;",,
>- Q.I-

N
>

(.)
~
...
rn- "tj .D .:3 ~ S.D "tj .D 0- >- ~~ 0 I: ~ .= .1.. ~ Q.I.S I.. :~ "O.S Q.I ~ <; .0 I: ...8 ~ Po...,
cn...,
~" '".
0 ~ ~ S ~ ~ <C I: -Q.I "0 .:3 I:"tj I.. ~ 8 ~ .:3 '"" C ..."0 I.. ~ .-""
~ .C -I: ~ .E. ~ -~ Q.I I.. ..E. ; I: ~ ~ ;;; :N > --a 1: ~ .£.~ .-:3 ~N.S ~
-~
f""
~
Q.I~
.D ~.D
~ I: ~
:3 >- ~
~
-= ~.I:-~I:~"tj
-~

c ~
:3 ~
I.. I:
:3.-

S ::3 -=
_::3
I: bD ~
I:
I: I~ A.. =: Q.I~.-
; t>. ~ .9; i~
'~I:
I: (~.-
~ 0 "Q:i .a >-
>CO bD ~ Q.I
(;.."O~Q.lQ.I:3
0 \0. N

~ .9; ~
1
~.-
,,".D
-'""
;

~ > .~';;;'
8 ~
.D ~
0 --I: ~

>- ~
:3 Q.I~ l+..
0:3-

~ 0. "0 ~ .5iJ I.. ~


I: -8
.-'"
~ 1:.£
<:3 -Q.I
~ co -~~-
~"O
I: :3"'"
0 ~'""~

~
Co'.
.2 cg
~=' -01
~ :3
.D
~ I.. r'i. ~
,.." '.
~
...0
-~
~
I: ~-
-'"".:3
"tj ~ > > ~ .E. ~
>-."
~ ~ > ~...A
~
r...
l+..
Q.I ~
(J-.-
~ ~
~ ...~
-0
~
Q.I
>
~
", ..
bO
Q.I~ -:::5 I: S S S ~ ~ ~ ~ ...5 0 u tbD~ ..: -"tj -0 -= ."g ~ ~ (J- .-='
.S > Q.I ...~ "0 .-.~ "" -,'" ~ ';;;' -Q.I ~"tj.D ~ 0 :3 "0 ; ~ 0 ';a ~ .~ ,6'0 ~ I.. ~ ~ ~ 0.0
~
r...
~.-
"" ~ ~ ~ I:
bD ~ Q.I ::3 ~
~ ~ >-~
~.D
~ ~j Q.I~
~
5 S Q.I -Q.I
~ "Q:i .'0 ::... ~ ~.s >
~ 13 ~ ~ r.n
>- :3 ~ I: ~
~ ~"tj
M 5"tj
:3 ~ ~.D I: ~
'C Q.I Q.I < ~-""
""
::3 8 ~ <:3 I.. ~ I.. ~ I: .-~ ~::3 '..~ ~ ~.D "0 N ~ ~ I.. S..- :~ ~ "0 c Q.I -"tj o~
0 .~ Q.I~ :0 S ::3 >. ~ .S -S '" 8 , S ..s .5iJ ~ '" s ~ I: ..: ~ -~:5 I: ~ =a
~ c
.
:3
"Q:i S 8 bD::3
bD... ~ ~
~ ~ "0 "0
~ I:
0 ,:j ~
'bD --~
I:
~ ~"O
.=: 5
-~.- ~ ~~ '""u Q.I-~
c ;... >- ~
I: ~ ~
"0
c~~~~
S ~ S:o .a t:
I: -= ~"" bD ~I.. N~ 0 ~ ~"
Q.I ~ ~ I: N -~ 0 ~ '""~ 0- .(.)
~ ~ -;5iJ ~ ;;; .S.S "; .6 :?: S ~ ~ C S "; :c ~ I.. -~ ~ C.~"E' ~ ~u.. ~ =§ C =§.2 ;;; ~~
>- :3 :a :3 ~ 'C ~"'2 ~ I.. .D .E. ~ -= ~ ~ t.I '1.. ~ ::""' ~ ~.E..D ~ ->CO ~ 'bD ~ <~
~ ~Po
Q.I..o
~ ~
'"" "0
Q.I --~
~ Q.I ~ ~
~ --~ .~ ~ 0
>- ~
(t! :3 '"
I...D.£
t.I ~ -~
~ ~ ~
~ ...~
Q.I ~ ...~
Q.I 0 >- ~
0 ~
~ ~
0 ~:-:=
~ ... ..
,='
~ ~ > 0 0 (J- "" 0 .~ "tj (J- > .D ~ ..c :'=..c I...~ >- ~ ~ u ~ >:: ~ ~ ~ ~ "".~
t'"'
ro .;, ~ 0.' ~ Q) C.J
5
'" 'i:-~ :c <:J ~ ~'0' .-~ ;>
ro -c;...,b/J ~t~,
C! ",~Mro_'O'
~ ~ S ~ ~ ~ t:
t: C! '"'" N .-;- -
ro ~ Q)-'O's..
-<ro t!$ 4) C! 0 ~
t: ~... ~ ~'b/J C!-
~ M'- o~t:
U 0.5 ~ ~ ~ ~
M t:~. '0' '0' '" S
~ ~ ~...: -M
M t: -C! :J , 0
LA \J ~ '" ...~
;> ~
Q) \Jo~'O'b/J >.
...LA '" Q) ,., C! I.-
~ ::3 ..c
-ro-""" ;=:
-~ N.o
~ ::3
;... '"ro -Q)
~ ~ '0' C/)
-~
N
Z
~
~

M
,.,
-Q)-
U"t:>'~~
::3 M ::3
~;>Q):3
N ~\J
-
Q».~'O'S9

U".o~
~
~
~ U
~
<
..::
~
~
~-
~~
~~~oroS;'O'
NQ)""~
'0' ;=: ~
~roN'"
,""C!.a~
ro '"
CI)'
S
N ~u~)b/)=ro~==
~~::3 C! ~0 .0 ,"';
"J' ~
M .0~
~
~
C! ","~~~N -""
Q)Ct:U"M'O' .""C
0 M
~ '0""" ~ ~ a ~
~ c S.~ ~ f;. ro i: .0
~ .'i: .~ ~"::"'" N ~ ro
C M ;> 'O"i: ~.c: ~ ~ ~
~:3Q):3""~~ ""C
~
~t;.'O'.o.c:>'~MCi:~.E;"::
:3 -.., t!$
_C!oQ)~~ ~~-
~ ~ )b/);> '0' .M.o N ~ ,b/J
.Do ~~~=E; s:e~
Q) 0. "'2 M .-0 N ::3 >.
M1> ro-~c."""t!$
Ct
~.D >. ~t:"SM'"
.:3Q) Q)-t!$""""'~
.'" ;>O-.D,o""
< 0.).'"
.""'"
I -,.
"""'S='"
,.. ,.. -,
"""""bO~"'~"'N""",,""'-
, , ; ; ~ I ~ ~
" , ~...~
, ,
~
Z
1-4

"'0
s= -B .-)~
~
.-,-,"'"'0
~ "'0 ~
~ S s=
-~ ~ >;.~
"'OS=I.."',s="'"
s= :::3 r.J ~
,.. I..
~ ~]
~ -"'0
s=.o
~
~ >;
~
N~"""'~-"'"
:: ~
0
':=
~
s= ~
~ ~
--~
s= ~.~
;:
~"""""""I..
~ ,- --~
~ ~ ~
"'0
C/)o .~0.) "Cj ~ "" ~ N ~.~ .:= ..=
1-4 ' ~.~ ~ ;>- ~ "'0 Vs= ~ s= 0.) ~-~ ~ ..s= -'"--"'~
~ I..
N E
~:s 0 .a '5"" ~
q;; ..-~ S
~ ~ I..
:'eft >; ~0.)
~
1-4 ::;I. ~
",.-
Y1'~
"" ft
~
)
...I..
.-"'~._""""
bO ~ E~
-.,
> <::.
""~""-""...""',"
~ ~ ~ ~ ~ .2:.
,",'~
~ ~ :E
I.._""'I.."""C;
,E. ,",
",
:~ ->;"0
-
0 "" , "'>;.,c~-s= >;~ ""'" ~
."~~t:~~
.::3~"" o ~ ~._""~:::3 ""._~ ~~ 0.) ft 1 1..
~ ,.. ~ .bO)bj)"'O S "'0 ~,.c ~ -~ ~..~ I.. ~ ~ ~ t s= ~ ~ s= ~ s= S
~
.~ 0 0 0 N 0 ~ "'0 Go; ~ ...:: "... ~ ~ ~ "'0 ~ ~ s= ~ :0 ~ --Go; "
."'..."'
1..'---,-
,."" 0 "'O-'>;-':~"""""'...""" ~
""'...","".,; 'I..;>-~ -.-",,"""'ft""
~~U--~bO~~""
< ~"'~~;>.-I..~
~'c;;.~~
:s s=.-
~~~
S ;>-~ ~
,cGo;"'"
"':E~~:SS.~~~~~~~>I:;:~
'" >- ~ ~
~
s= 0 ~ :0 .0 ~
~
>;
,...W~
~Go;~""~~.;.
s= ~
S k3 ~ <I::
""
~
>~
z~
:E..§~,5
.-0
bD
0
S
I..
,E.
~
-g
.g"Cj:;
s= >; ~
~ :;
,E.~~~1:.
.-s=
>
s="'O
~ ~
>;'0..
)~EU--~bObO~~§<::.~§~~...:~:~
s= 0 ~ -~
~ C/)" ~ >-
~ ~
~ ~
~"C
~~ ~ s=
E
~
~
~ 1
"'0 ~
~:;
~
1-4~ .-N~ I..~ ~~~I.. ~N~.~ ~O~~.o > ."'Go;"'"
~~ ~
)bO
b
~
0:'::
~
~ I..
~
~
~
~
II!
EJ "C
.~
~,E.."'.'"
s= -Go; .g .-~
s= ~
-?
...~"2
'" 0 ~
-=>; v
~:; bI)
~.-
~ I..
,.c "C
I..
'"--"'
,.. s= >;
s=
~
<z '0
::3~
"'0 s= -.N
~ ~
~~"'O"
.0 :;
>; s=
.8'"
s=
I..
"""".!..s=~""-'"'O...~
:>
"Cj ~ s= ~
~
...,E.
:0 ~
~~
:~:;;.
~;>
~ ~
.~
!::.-
>""s=
~
~ ~
s= ~
~
.r'~
~ V
"tj
I..
,E.
"'."'~-o
~ ~
..5 ~:s
"'0 ~
~~
C/)~
.~
~ ~
.0
~
s=
.~ §::.
~ ~ .0
~::t=
I..
~ ~
:s
.e]
~ ~ '"
~
S
<::. :0 "'0 "E:9
bO ~.o ~
u ~
S
~ "(;'"'0
s= ~
~
"'0
s=
~
"" ~
s=
~
""
-
._",,~,,~~~tr,
s= ..= >; -~.- ~ -~ "'0
s= ~,.,..>;;>-5
~ ~ -~ ~,..~...~"'S~'",,~,~
""
...~ "" ~ ~ '" -"'0
~~ 0 -~"'O
"" ~ ~.a
S I
"ft"'O ~
"'~~S ~ ~ jg "3
,.. s=
"'0
",: ~~ ~=~""
"E =r::]
~
~"'O::!::
~ ~. ~
s=
s=
.'-'" ~
Q
~
~
>;
""-',..,
~ ~
-s=
~ ~ _
8
§ ~~ ~:-r'~.~S B .0 ~ ",'-".1~
.-~
I.. I.. ,..~5 > ~
~
~.,c --s=
:0
>;:0
"ft'-
s= "'0
~
~
~
~< ""'O-~S='~ ~ ""~00. ~ >
>; 0 -~~~'-'S=""~'" ~~ ~ S"", .g ~ ",~
:>~ ~
~ >; ~
'" ...0
bO ~ N ~ s= !::
N 'oo:! ~
5:.::.-
>;~ ~ s= ~ ...S ~
~.- :0 .!:: .-~
~ ~ .0"'0 s= ~ N "(;'
>; '"
s= ft
,E.
>;
z
1-4 s=
._.,c

~.~
'" ~
bD

~
~
N
o

~)5'0
>; -~
"'0

~
~

S
~.,c
N

<~ 5
>.

~
~"'O
s= s=

~ ~.-
-=
0
::t=
~.-

S ~
>;
'"
~
s= ...s=
~ ~

s=
~
)bO ~

s=
-.-0
s= ~
~

S
~ ~~

:s >.-
0 ~.-
~
~
s=
.-~
= -:0

~.~
s= .-
"'0
S ~ s= ~ ~ ~ -~"'O ~ ~ ~ ~ ~ 0 ,.c"'.- I.. s=
~ S.s:: :g ] ~ )~: :~ >- ~ .~ ~ ~ 5 ] .g ~ ~ --g ~] ~ ~ '6ft.£ "i'a ~ § ~
~~,E.I..~ ""-',E. .~~~I.. "'~I..s= ~ ~ ~""'~S=~~"'O ft
~ s= :::3 , ~ ~"'O N I".A > -~ 5 ...:' <::. ~ ~.- ~ s= -~ k3 ~ ~ >; ~ ~ s=
;J "'._"'L.~~~""._""
~
::t=~'-'
...~
'::§ :~~~v r"
r' :0 >;:~
~~ u ~ ",,~..=-S
§ ~~
0 I-!
""""",...
..=:~
.~--:a
1..'"
~ ,..
--""""~
~ ~~~~
~""'"'O"'
~.- ,..
.I
~ ~"'O
""""--N~-~.-
~=8~ ~ ~~'~-.e~)~~~
~
~ 0.) ~ ft ~ ~ t>-
~ s= "'0 )bj) "" ;- ...s= ~ ...~ ~ ...~ s= '" "::3 I.. 'u s= ~ I.. ~
1-4 ~~ .;' ~c ~>; ~
~ ~
'" ~~ ::: ~ ~
>;"C"'O ~ ;;:'i' ~ ~ ~"C :~ ~ ~ ~
>"C ~ ~
s= L
r' 0
>; ~s= ~s= 5 ~~ C/) 0~ ~>; ~~
~
t.>" I I'" ~
, 1 ~",.Ift...ft
~ ~
~~~'I ";'
'-'00
~-~~I~O~"~
-.-
~ ~ ~ ~ .-= '" .-p ~ = ~ ~ N
~ -.= -.~ > ~ ~ ~ ~ .-~ ~ I- C ~ >- :~ "C ~
I- "',~ 0. "-- ", ...~... , '- .-:~ ~ I- "tj U I., C -N'- ~ u.. ~
)bO~.o~
to,; ~ ~ ~ o...~ I.. >- ~ :~ ~ :IS ~ >- ~ "i: ",. I., ~ ~ Q,) ~ ~ N.- ~ ~ :"" ~ cn
'" >- !:
r' I., ~ '"
~~~
'" ~
..1-
.~ ~ -r'
~!:-..~
'", ---;
..:~O>
"tj >- -N :0 ~
+,,>bObO~..
~ ~ "tj -.
.= ~ 5 GJ ~ ..bo ~ ~ ft u.. .+" I., ~ .-u ~ ~ ~ C ~ £::
.0 I.. ~ "tj ~ .~ ~ ~ ::c. ~ ~ ~ :~ ~"tj.- ~ ~ ~ bO':';- ~ ~ ""..- >.. N ~ >-.~
0 ~GJ
.;; ~ +" ~ ~ '" .Q ~ S +" ~ I.,.Q ~ ~ ~.- '" ~ '" u.. ~ .~ ~ >bO ~ :0 .:0
~ >- ... 'U; ~ ~"E ~ -a a.. ro ft I- ~ ~ >- :~~ S ~ -~ U ~ t = ~ ~ ~ ",. ~
~ >- ~ ~:§ ~ ~~ -";bIJ:'u;. go > ~ ~ ~ ~ :5 ~ ~ ~ ~ .Q bO fJ' ~ = -~ ~ :~
~-3E§
~I.."'"tbO
~ > 0 ~~ ",.
~ ~:~ :~ ~~...~._+"~
'" ~ ~ ~'" ~ ~ >- '--" ~'"' :::~...~I bO~ o.,~ >bO~ ~~>- .bo "'~o.~.
>-:: 0 ~ ;6
-~ E ~ ...§ N S >- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~'u;.:~ .~ \.. .9 ~.8 G ~ ~ ~ '"' ...+" ~
>- \.. 'bO ~ ~ ~ ~ >- ., ~"tj c... ~~"tj ~ I- ~ ~ I., ~ ", ~
'" ...~ 0
~~:O=N ~ 0 ~:~ S ~ ~ :: ~ ~ <'.: g u; C ~ ~ >- ~ ~ 0. ~ +" ~ 0.
0 ">- o
~ ~ e.::
~ ...GJ ~ ~ ~ Q.i .;" C >bO .~ "tj -'0 '0 ~:: ~ -'"' .Q.2 -~ ~ +" ~ C ~
...~ ~ "'" ~ >~' ",,~~-I.,I., o."tj :;"'~~ ft~""'~ ..-o~
~ I.. GJ ... = >- ~ "tj E"tj"tj a ~ ~ -~ ~ '"' ~.",:"-o.Q >- t: :'- ro ~:: 0 ~ I., : '" ~
-GJ ~ :~
GJ L. e ~ ~ ~ ~ g '0 '0 t\! ~ ~ ~ ~ ~:? "2: ,- ~ ; -J:; ':3 ~ ~ i:: ~ -g ; "E d -
~
N .~
GJ-r-'
I: G)
"0 ~
-'"
.-~ ~ ~.",.-~ ~ ~ ~.Q .~ -~
u... "tj~~u!:-.~
~ ~ .-r' r. ~ ~ -"" > L.~~""
r';>"tj \..
"tj :O~I.,>:~~ =>- .~ --'" ~~~ .-c~
Z .::
.~~ GJ ~
E
~ *
~
+"-
~ bO"'2:c
~~ -:~~"tj >-- '"
>- U ...: ~ ~ ~ ~
~ ~~
~
~ ~
~
bO"tj ~ ~-a
~I-
~
>- 1;:
"tj ~~ ~
.~ : ~ ~ ,'- ~:~ 0. ft' ~ ~ ~
< * :c :~ t ~ .~ -g .Q "3.5. :~ ~:: a. @ '0 ~ --; ,~ ~ t '8 Z .5. t .a .~ ~.5)bo ~
~
< ~t:~E.c
~- t...
GJ . * '" ",. >- ..c ~ ~ )bO ~ ~.. 0 +" u.. ~ ~ :> ..."" N I., .~ U t;. ~ : ~
..~.~ l- ~ , -~ ~ Q.Q i: +" ~ +" ~ ~ ~ \.."tj ~ -~ :~ ~:~ .-\.."tj.Q
cn- t.>" U ~":: t: .-.~"tj
~ -e \.. a.5. ~ ~ .=: ~ ~ ~ ~ ~
~ ~\.. 0
0. -~
~ r-
>- ~ ~
~ .Q ~ -"'u;.
:> -: ~
~ 0.-
0 ~ .~
~ >...~
.GJ ", G.i t\! ~ ...~ t\! ~ ...~ ~ ~ .Q :3- ~ .S:e a. go +" ; i:: : -c;,.,~ ~ ~.- ~ "* -bO ~
~":: ~ E I.. "tj ~ E-o.2!J; ~ ~ C ~ ~ t ~ 0 -~ ~ c ~ .,g ~ S s::.-: ~.E
~ ~ G.i
~:o ~bC c.~ -ft.
-cI: -.-~ .Q,) ~ .- u.. ~.- .a
N ,",""
~
.,
~
~ -~
~ ~
-Q.i
~ >- ~
bO.-
",.-
C ..
0. ..~ ~ 0. ~:u;. ~ "tj c.- = "tj "0 i:: ~ :~ ~ -~ ~ "tj d -bO ~ u..'bO'- >- 0 ~ ~~ ~ 0
0." I.. ~ ~ ~ ~ ..~.- >bO ~ ~ ~"O ~ ~ >bO >bO ~ 0 "C .-"0 ~ >-
:: o~>--
.bo ~ I: 0 g (~ ~:: @>-.s ~ ~ ~:c ~ c c ~ ~ ~ ~ ~o cI: ~ ~ ~ ~: "tj d ~ ~ ~:2
.-'" -~'" .Q-'-L ~~ ._~ ~...~ _.~ ..~
~ 4J -= ~ "'"
...
'-"tj U I- '"' ",.- ~ "0 r' ...>- >- ~ u.. \.. '" 0. ~ .-~ .-~"tj N ' ~ ~
'0'- ~.~ ~ "tj : u a ' >- ~ >-'-.- co 0 ~ .~ ~ ~ ~ -'0 'bO ~ c
GJ>~~E -b~"""""9-c"O>-
~ >- ~ ~ ~ ~ ~ .-c ...@~",~~~.Q~"">-:~"tj::E
~ -U ~"'.= .~ -.-~.Q -~ >-",cI:~'Q:;:~ "tj
S .5. -bO
~>-""Ol..
...~
~ 4J ~~ > bO ~ '--' U ~ g- ~ ~ ~"tj ~ >- ~.- -~ ~ "0 0-: N ~ S "'.Q -~ ~ -~
~ ...~ .-~:.::. ft "tj a "0 .~ ~.>-.. c:::! )~ ~ ~; "E ~.~'~: e- ~
.o~~t.>" > ~ "">"-"~(';"'-~::C.~ '"'~1-'0,Q.i~~ "tjl.,~~~~"'"tj ~
~~ .,c=GJ ---=.::
~-~t"~~~
:> >- J "tj ..~ ~
~
",:
-'00
E:: 0. ~
ft
>- ~
-~
:'.S ~ ..."tj
C
>- ~
~
0. ,~
o"""~'-
~ ~~ ~
..I.. .~~ ~,
1..'" GJ "tj "tj 'i: '~~ ~ ~ ~ .",:"' : :'r;;. ~ ~ >- ~ -~ d -~ e r... ...e :~ "0
i! ~ ~ N" ~ S"tj ~ ~ ~ ~.- ~ 0. 'U; o."tj ~ ~ 0. ~ 0. u.. S
~
N-~""-
.-~
~ -..4J."
I: ~ ~ N :~ ~'a..'" ~.5 ~ ~ ~ ~ .p 0 Q,) ~ ~ 0 -~ ~ 0'- ~ 0 :~ :.-
\J~~~ >- ,,-,:~.. ~ ~ 0 c ~"tj.Q"tj ~ ~ u ~ 0 >-.Q "tj .Q ~ ~
." :a.N~'~-
~ e ~ 3 5
::3 I Q.) I
~ .g ,5 3
:3C"",..:Q.lI:=,::
.p ~ e a "1:1 ;> ~ ~
Q.I~C=~Q.I~I
<'-s..:
>-)~ :3 .0 "1:1 == e ~
CCC~-"I_~.":'
~"=:3 ~"I:I ~ ..= ~
"1:1 Q.) .$; :0.. >-.0 .~ ~ ~:e ~:o ~'~:e § Q.I ~ C --= G '2 ~ § ~ ~ .~ ~ b
...0 -bO '" ...Q.I ~:3 r' Q.) I-- bO --N >- ~ ,. ~ r-o ;>
.t: " oc C ~ ~ ;> C -"1:1 ~ 8;> ~.o ,... -= e ~... ~ '"0 >- >-:~
-~ Qj ~ ~ "':3 ~ ;> ...:3 ,~ -~ >- ~ .0:3 ~ .0 ,", ",~ Q.) Q.I-
~ ~ _.-~ ~.o ~ .-a :e -, ~ C ~ .~ Q.I ~ ~ )bO C '- :0 -~ >- bO ;> :='
Q) ~ ~ "i: :=' ...L. ~ t:: ~ ~ ~~ ~ -~ ~ 1..;'= -:3 '" r-o"l:l ~ --= 'N C >- ~
u Q.)~bO ~,~r',... .",~~~~~"'-:Q.)l:;o..a.."I:Ida..- ~ ~U"Q.)::3Q.):0
:3 '5 ~ Q.) .~ ~ ~ ,..: ~ '~.:1f. .2 .~ .0 .>-.5 ~ '"t1 C ;~~ ~ )bO"I:I ~ ~ C ..5 d ~ bO:8 ~ ~
,"" ~ :0 '" C U Q.) t::::3 ::3 Q.).;.. Q.) ~ ~ ;-.0 u.~, ~ 0 = "" ::3 "1:1 u I-. ~ .t:
,=' Q.) bO.'" :3 .~"I:I:E'" C I.. .0 C C :0 '1:) ~ ~ >- ~ ~ "1:1 >- ~ Q.) -8 N '- ~ Q.) .Q.)
"1:1 ~ ~ .!!:. ;0; ,100 > ::3 ,... ~ 'm bO ~ >- ~ 100 1..' ~:3 ';:; ~ ~ 'm 0 ,bO.o ...: :e >-
~
~
~ := ~ ...0
bO ~..=
Q.)-~
~
Q.) '; .~
c"I:I :3 """1:1 ~ 3
:'" .0 ..= Q.) ~
Q.) ~
\..0 1-."=""
e 5:0
~ >- ~
~ ~ Q.I I.. ~ ~ Q.) r.I
~'u;..o.~,
;:; ~'~
,h.
~
>- ~
~
f "1:1 ~
~
:='
~ bO'"
~ c.:,..C ...~~ N O:="I:I.o==~ ~~:o>-e:-=5".bo~~=1:; :3~.o ~
~ C ~ ~ .-N... ~ I.. :3. u r-o -0 : r.I U Q.) ';: ..= .-
z ..."1:1
~ ~ >- ~ ~
'
£:.;:;
..0:3""
~ ~
=c-Q.)
,... Q.) ~ ;> £:
,-
£:"1:1 ~
I..
~ ~
Q.)-I..r"
e s Q.) '-' E
~U"
I:; ~
O-~Q.)::...I:
'" >- ~ '-=- -.~ ,...
<
cn .0
-~ -~ Q.) oc
rJ) ;J ""
""
0 0 .9
'"
bO '"
.Q.I
~ Q.) 2
rJ)
~
w, -U"..
0 -;: --;>.
~ ~ .->-
U Q.) ...~
>- "-"J
...:0
..'"
-,~N"'.~
~
~ ~ -:: ~ £:.!!:. e oc "1:1 £: w £: £::3 bO I.. :3 ~ ~ "" ~ :e~ ~ ;;..:.0 ...I: ~ ,...
~ ~
"'~
oc Q.I = C
0...
.0'"
, ~ ~
C
Q.I
"""~""
)bO a.. ~"C ~
'3
~
._~",~~-Q.l~~"'-'
.J:) £: "1:1 ~ ~ v Q.) ~... ~
...~
~ .u;,"1:1
Q.)"'."'o.
t: ,~ U" ~
~ ~.c~s",1:;
~ -"I:IQ.)~ s~£:
"'U"~ ..=£:
~("J~u;bI)"">-~""
£:M:3Q.) <,-.,...~...""--_I-.
t.':I..Q.I~= ~ "I:I(\1-~~
""-v ~>- Q.)-
~. ~ ~ u;. t:2 ~ ~ 100::3 ~ ~ >- ~ Q.I £: J.. ~ e ~ f ~ u a .t: .E. ~ ~ ~ ~ ~ Q.)-C ~ ~
'<
Q .J:) r.i :~ E c ~ )~,g ~ ] '; d E.5 ~ S ~ ,g ~ 3 5 ~ ~ .~ ~ ~ ~ "1:1a ~ u..~ -E
<
cn-
..~bO-r.J
." ~
( bO t.s
;>.
~;.= S ..0-~ ] ~
I-.~.'" ~
-.~ C
~"I:I:=,e
I-. 1..
0 .= ;>
J.. ,Q.I--I..~o:3
S
Q.I ; :~ ;> >-.0.0 ...I.. ~
~
"' '"' 0
J"'~r.i~>-Q.I
~:: ~
-
eQ.)]
~ f:;!~ Q.) ~ 0
:3 ~"'V""'N""
~.- Q.I 5.'" ~
"'"1:1'"
N 100 -;
,-
a ..c '"
."'~'"'"I:I
bO ~ Q.I ~ ::3 I.. ';: ~ C ~
..~I:;--o"'~-
-Q.I e.:c ~, £: ~ :..,
"",,-,;>
'bO.£: >- 'E :d
0 ~ ~ .C"I:I bO Q.I ...~ ~ ~
=, ~ _.cO ::. C -.0
-Q.I
,.:.: >- :3:3
;>,
e
.=: ~ '"
"" ~ ~ ~ Q.I~
~ u ~ ~ >- C
I: e ~"I:I .0 0 '...
:3 :3 ~ N ~ .=' Q.I >-
1
0 .. S "E
~
<
~
..."'"
~..bC" ...Q.I
""1:1
~
Q.)"I:I
~ ~
>-'"
~ N
:3 '"
:3...,
;.=
;-"1:1 ~.o...
,
""'=
~
>- ~:3 £:. ~
"""""';>-"'-u
100 -~
~ £:... £: ...£: "1:1 -~0 .'"
.o
~.~.o
~
~
:3"""
'"
-~"""£:"'
oJ""':~~ ~--~ e ~~~...,~I-.~"""- Q.)-..:3N S .~~ .0 1
>- 's
s .""O:3 ~ ."'",-,",~~ r-o,;>~"'~'" :3r-o ' ~'"
-;
oC
..: -~
£: o;>.
r.i ~.o '0
.0"1:1
w
~ C"L,..."i:
N"I:I'"'£:~
~ )bQ~ -;:
.00-..:=,"1:1
...: r.i "I:IQ.)
~ >-"1:1~'" S I-. -Q.) ~;o;::
._:O""~""Q.I
~ ~
...
~ 0 f; ...;.= N~ ~ ~ :3 ~:e ~ 1..'- ~ ~ 5 .0:3 ~; a.. S ~ .;:; ~ ~ '3 ' >- ~ ~ ,t;'o
c~ £:N "C'.~ ..Q.I- ,""1-. '" ~_.-o :3"" .o~~ -"'~
~ ~ i..~~ 5'~'; ~ Q.);P:.g ~ £:.:1f. ~ ~.g ~ ~ t: :~ 8 ~ : 5 ~ .0 sI-.Q.) e ~ ,~.t: 'Eo~ 5 ~ ~ ~
"'- '" "'"'-~- ---v -~£:'~>-"I:I' r-oQ.) "'"-" '"
~'O~~-=~~~~~
~ ~ ~ ~ ."1:1 ...Q.I ~ ~='91.0"1:1::
0:- .~ ~ w_'-;oC~:.o""c-.5~(\1Q.1~,~
..:.[ .!:) ~ t.': .0"1:1 C)bO .0 ~,",'u;.~~~o
~ ~ £: ;> oJ...: 5
'"
~ ~ u U" ..."1:1 :: --.=, -~ ~'~:: ~ ~ ~ Q.) ...:3 q) Q.) >- :-"1:1 ~
'" C
~v-~.:3c"
.~ t.::; 0 bO bC '"
~ ~ ." ~
~:3.0~
N
~ ~ '"" -bO"I:I
>- ~ .~, '-
,='~:3C,~~~Q.)
~
"1:1C -~.o
--" >- '"
;> "1:1.0
~.Co
Q.)~Q.).o=':o
.1.. -~
","1:1.0 ~ ~ -.0
>
t .-
I..
sQ.) N
)bGc'"'
~ ~ ~
~..= Q.) u
e
~
o
.":.' ~o.-t: ~e:':~M~~1 t:."'.V1.~t:.., "'~Q,I'-Q,I ..: C '"::= I t:Q,lQ,I~..
~ ~ t: Q,I t: ~ 5 ...:0 t: ~ E ~ ] t: Q,I e :~ E .= >. ~ N ro >- t:... ~ ~ 0 :~
V " ~ ~ ~ ~ Q,I :~ -~ e ~ ~ ~ '" ...'bD ~ t: '0 t: f.I5 0. ..~ -= t: ~ ~ u.. ~
bD ~ '" ...>- t: -e'~ ~ . ON ~.o .".;~ ...~ ~,~:o L.. ~ '.". ~ ~ u.. ~ ~ i: ~ ~ t:
>- ""'Q,I~"'" .", '~".""""'~"'~"M .'-' ~ ~ ct:w.",o..~
Go) .~"" .o ~~"""u...;,., Go)~~u ~cIS ~ ...~ro~ :~:~ '.".
...N -~"""'. .o w~ cIS ."""'N~ ", """~~""'"
...bD :: Go) ~>. >-~ t: ~-~:e-""._"'.o t:t:- "'Eoo1~~Go):",
t: t: >- ~.'" t: t: '0 t: ...~ ro ~ ~ u cIS ~ u t: ~ t: 'bD ro .Go) a ~ ~ ~ ~
5 ~2 ~ ~ 's .t:~ :~ f;; '.". ~ ~ ~ §"E ~ § .~ t:.Eo "0 ~ ~ ] ~ ~ .B .0 ~ ~ s ~ i § ~ ~
~t: ""~:o~Go)"",:~ ~OclS...,.O;?O~""=Q,I~ Q,lt: 'O~ cIS >-
t:"::'u:O...,,,u~",,"->- "O~ ",L.."""" ~
~~

~~
~~.~

A""
t:...~.".~

~ ~~ _o"~
.0'

.".
0 e e
""~

~ ~
~ :...
""

",...t:.
~...M
~ t:.~

~"'L~:O
. 0 .""",.". v
s;. ..~ .~ ~ bD t: ~ t: .~ e..c: 'bD 0 t: ,.". Go) ~ ~ S L.. ~ bD~ ,- ~
~ u.. t: :0 .:'" 'bD t: ~'Vi'= t: .0 ~:: ~ ~ ~ ~'V1. -e ~ ,6'0 ~ s;. " ~ t: ~:e ~ M
I""\~~~~ M
~ 'bD '0 '" ~.g ,o:~t:" ~ M.'" J1. t:~
~ '" bD t: t:t:
...'" M ",u~
'" ~ t::: , JbD 0t: ,Go)t: i:
,0 ~ t: ~cIS"'"
."" ~ :0'V1.
bD ~
"'",' t:~ :O~_M ;:3"'-~ -~~~ M~>-L...'" .~>-."""" ~
~~:: ~~;:3.M ~ Eoo1 ~ :~ ~ .~ e ~ ~ >-;>.9- ~ :~ ~ U ~ ':;j Q,I".~ ~ ~ E:: .Vi bD
~ ~ :0 S ~ .0 ~ s ~ E u Go) M .u.. ~ 2 ~ ~ >- 0 ~ t: ' CI)o-.Q ~ Go) t:
~N -"'~M.""""'.AU
~
--""
':: ;>.
o """'~ o
~ t:;:3MO-"'M
~-'"
.~... ~
~t: ",...'"
CI)o-~"""'~
.~~
M""""'"
>-~'-
o .""'" ~"'-u
""Go»-.o~
~ ",'"
"'::...
~,~
...~~
>-~~
~t:ro ",
C M t: Eoo1 t: u...s t:.E. .0;:3;:3 ~ ~ >- >-::. M.!:: ~ ..= ~ ~ ~ -~ ~ ;> ~
Z .E. § 0 ~~ ci':e ~ J}. ~ 0 ~ § t: -§ '~:'8 cIS M ~ ~ ~ ~ C/) g. ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ 0. ~ .Vi
~ ~~ ,,::
L.. ~~ ~.!!!. ;:3 >-~ ::: U.t:
t: ~ -~ ~ ~ ~ -e t: "0 "0 ~ 'bD
~ ~~ J}.
...~ ~ ~>- ~ N ~ ~ ..~ ~ ~ t:
~
~
'" , N :0
"-""""' 0 ~,-
~.~
QJ --:~ ro N t: "-. ~...
'" """""'" ~~~u t: '"
Go).""""
t: QJ
.0 ;> ~...t:
t: M 'Vi;:3
-'... ~
" ~
e ~~ ~."'.~
~...",
M --
cI)- ~ :a .-~ ~ t: >- ~ :0.0 § 0"0 '" ~ C -'~~ ...s e '>. ~ ~ ~ cIS 0 ~ a QJ QJ:= N
= 5.~ t:~ ~ ~ ~ J=!:. ~ ~ t: E ~ '0 ~ .'" B ~ ~ ~ ~ , ~ ~:: E ~.?; ~ ~ ~ ~"8 ~ ~ :0
~ N ~.E. >. [ G 0 E:E ~ 2 §,~ ~ 6 ~ ~ ~ ~.t: E ~ .o~ S § ~ ~ ~ t: ~ t: ~ bD ..: S
."'QJ""
t: -aD M i: ~:~~QJO~~.o QJ '"-;>0-
Q,I :;;... t: ~ t:
~ ..c.
ro.o
~ ~~~
~ ~0'V1. ro =
'" ~~ ~~ i:"'QJ
>- ~ t: '" ~
~ '~'"
QJ t:.- t:~ r.'"
"-"J ~ ~
~ ~~ >-~
:0
.". '"
N ~>- ,~u.. cIS
0 M t:
i: § t: ~ ~ ~ ~ bD.S ...:;:3 ~ t:.5 ~~ .5 ~ b.= ~ E ~ ~ .:..~.i: ~'s i: ~ ~ i:.'" >- §
.E. ~ -:: ~ Eoo1§ ~ t: ~ t: :~ t: ~ ~ -; .~ Go).5 bD ~ ~ 0 ~ Q.) ~ ~ Go) ~ ~ § 9 e M Eoo1
u..i:~.""
~
.",>-QJ-V1."'cIS>-
t: ~ ~ M ~ '" QJ ~ ~ ~ 'bD
~
~
~'.".
~ .~ ~ u.. ~
"""~--"'"
t: ~ t: ~:o >- M
-~~"' v~ -Eoo1 ~ ~
~ .
JCI) ~ ~ ~ M ~ Q,I 'q:;I t:: ~ CI)o- t: 0 t:'~ ~ t: ~ ':;":~ M ...~:o ~ ~ ;:3 M >- ~ t: '='"'
""""" ":=a"..- ~ QJ '",,-QJ ...~ ~"""bDQ,I ~;>QJ QJ""'~QJ."tj 0 ;:3
QJ-~ ""':;:QJ>-~~~;:3 '~N~~~~"'~ ;>~~ MO~"""'" .".~~~OC)-
"'.~~""""'>-'OQJ:~t:...M ;:3U~ '" ~.. ~ ~ ~>-. t:~ 0
~ .E. ~ !:: ~;.~ ~Q,I.:o ~ ~'" 0 ::;' -a ~...:.:i: d ~ e."" ~ ~ ~ >- >- ~ ..:.:~ ~ ~ i: Q,I ...t: ~
~;:3 >- QJ ~.~ "":0 ~... ~ 0 >- ~ u.. ,-"E >- ~ N:'... ~ ~ ~ ..: ~ t.o=o u.. QJ ~ ~
--.~ ~ ~ ~ ...~ ~ ~ Vi "0 a -~ ~ 'bD ~ ~ :~ M 'M i: ", ~ ~ ~ .0 M .=
~ ...>- ~ ~ ro ~ ~ ~ -~ ~ ~ QJ ...QJ"O :~ ~ ...QJ ~ ~ r.' >- M L.. ~ ~ ~ ~
"""'Go)~M~~ ~..:.: ~ -, ~ "" .~"...t:Go) .0
t::~bD~:.a;:3M~U:O~""~~,5~~eclS'q:;I~~ :;:3>- 0 E::;> ..!j."'"tj.~
cIS:"'" ~ M ;.. "Ci t: t: ~...A t: t; U ~ t: M"O M ':;j M >- M ~ .U ~ .". ~ S -~ ~.~-
:?:;:3 ~ '... _co ;:3cclS ~ ~ Q,I ~ -QJ ~ ~ro QJ :~ :0 ~ .~ ~ L..'" ~ ~~... ~
;:3 M;>.o O",.o'",~~.o ~o"'>-~ ;> "..o bD~ ,,>->- ", QJ~~
E
..:r,r..,'N'-""""" ~.:r, "'.""~';"~"".'" "'-.~I.'..
~ , >- '" "
~ :1._Q)1.J:-~t:('j r.., ~C~t: .;;"..::c ('j~u~
""... ~ >U"_'b/J.~~- E -" ('j~."'.-
E "0
C?:1~:"I::~'" "'.~('j"'.-. ~ :1 ~=
r.., ~~'"' o ""CoJ > ~ ",u~ -","1.)~ ('j ,--~~ ~"">-r.J u,bi)';' c
-~~
--""--~"",,
.~ bi) '" QJ -N I::.~
.-'..~ .:1~'"
~ ~ ~ ~ ~-""
""-'-0--0.""""""
>- \... '
N ro:O ,
~ ~ ~.~
..."'0>-'"
~ ' ... "",~'-' "
Q)
..c
0
:0 =t:~ ~ '.) ; ::I..tj~ :"-0 :=,:... :.; S~_V~~
bi) ~ ~.~ -:f;; ::a E ~ 5'~ ;;. ~ c :: E ~ 0. -v ..~ ~ :9 ::g 's >- 'OJ ~ ~ ;.~ ,
~"O ~ "" ~ ~;.~ ~ ~ ,., 0 ...
...;: >..:: a ..: ro >-:~:o :1 -= :°
:- .".~ ~ ~...~-- ~ ~ ~ :1 -S
bi) -~"" .:;:
:=Go; ~
> ~,,;: ~-~rov:.='"
" > bi) C ~.=
"~.:!Jro"b/J~ ~.".,..-o,bi) ~.N '.)...~
-o~... o~--('j'.)ro
"'" ro -e c N ~ (; ~ ~~ c c ~ '~"O ~ ~ ~ >- c ::1 "0 :E. ~ 0. ~o '" >CDro ~ > '"
~
~
:Q '" ~ :1:.0 c >-"0 ~ ~ .~ ~ ~ ..c ~ ~ '" ~ c ro ro .\...
--"'~~~ ~c~ c ~r..,~~:..~~~t:o~S1::~ bi)~~...Q.),,;.c.o
...J ~ ~ ';:; ..(.;~ ,:: ~ ~ :=' ('j ~ ~ ~ ~ ~ -~ ro :=' '.) S ~ >- to:; :~ ~ ~
~ ;.- j ~ ~."E '.u § S .u ~ ~ b/J.:!J" ~ ~ ~~:.= ~ ~ r.; 'E ~ >- ~ .-~ -.:; ('j ~ft S '" ~
Z ~ := Q.) >- '=' ('j'~ ~ :: ~ :- ~ ~ 0 ..::; ,." ~ ro -ro t:. ~ ~ ~
< :.= Q.).'" r.., -'-i .bO '.) N bi),~ ~ r..,.= >- -1:: '- ;;.. ~ obi).~ ~ .-~ ~ :0 M :0
(/) ..~>-bi)~""'" Q.)"""""'M \; Q.) ~~r..,;"... ~~
~ ~ ~ ~~ :C.."" S ~ C N ::1 ~ ro ~ 5 ~ ..:. -..::: ~.~ :: ~ ~ ~ ft"'2
~ '= ..~ bO.~ ('j ~ '=::1 ~ ~ .,..,.c S ,., ~ ~ :: ro ~ Q.» ~ "0 'r "" ~ 0 ,~
ft ,,'-Q.) -~~-'" ...>,""" ""... """" ° -CJ...Q.) -'
~ -;:f.
Q.)
...~uM"'~-~ro
~.".~~ CJ CJ ro r.~ ~ '"CJ ~
~
,"
,~
"'"
~
:: '"
~:1
~ ~ ~ ~~-bi)::--~~~
~
"""...
v: ~ U"
°('j-""
~ ->-
ft
~
CJ
;:~
,
Q.)~""~
N .~ S v
v
c
CJ~
7
'< .~
.~
0. bO C.I ~
-C~::lto:;~~~~...
v ."'" ~ C ~::I
~ ..~~
~ ft ~ ~ '" ~
Z---
~ M ~
~
7
,",:~u
C ~ ~ C --bD
>-.
~
~~v
~ U"
Q.)
Q N -::"'v..., ~.cr:~'" ~~>~,~ ""'.':N...ro .~ ft v...
-<
:=' ..~ v ~ = -~ I~ ~ ~ ~ :~ ~ ~ \... ft ..."0 :=' :=' 'bi) MS. ~ '"":'~ ~
V>- >- ~ ~ ~ 8- "" ~ " ~ 0 >- ~...:-.u '" 6'rJ ~
> ;.;; ~ .:;.- bi).o ~ ~.~ "E ~ ~ ~ M "r:i
u c 'lJ ro CJ ;: N :0 u .~.=' V M ~ C N Q.) ::1 -~ ~
...J 'OJ ~ 0. ~ ~ ~ ~ ~ ""C 0 '"? "'" ~,:[). b/J.:: ro S t ~ 'C ::1 S ~ S ~ >- '" 0 ~...: ~ ~
0 >- >-~~~.o"'5~
~\... ...ft .oNCJ
'-"a
~
~ >-r..,~~~~>
~u~'" ~--;""~~;c.~~::J~-~Q.)-CJ
.::!.~S;""."" ~...~","~~""~
o~
<
~ .~;:
S ?"-
~
ro
~;i
~
ro ~.S
.5 ~ .~ t:
~ ~::
--::
.~
~.
,::
~:~
1::'a
~
~
~
~
>-
~ bD ~
~ ~ ~
:0 :=' .;:'=
~C ~ L ..~
ft ~
70
~
~
13
('j
~
ro
-.:; Q ~
'>'::
:a
Q.) ,..:.
<
~ .:-,~~Q.)~:::':O~~~"" .bi);: ~"'~('j~S~~~::J
c:i ~";n-"" >-:.> ro Q.) S,.:oC ~... bi) ~ ~ ~.- N -.:1 ~::g...r-:.:SG'N""_o~"9M .=, ~ ..S .a
~ ,:: !:: QJ ro ':i:: .e ~ ~ ] . '"
bi) 13 ro ~ ~ v C :1)~ ~ .:::'::~ ~ :1 )bi) e- ~ ""~.:c ~ s ::~
."..o,..."'c~"'F ) ro ~~ ~~... ~-"'=:'=>-."'~O c...~~~
,... ",,('j~v:1.;:...;C,;~..:.. ~~~",'" .O""O~.. ;~-.oro- ~:o...CJr'_~"""
~ ro ~ M v -~ ~ '" \-! 0 ~ Q.) ~ r ..0 -~ 0 U".. S -'" M .M )OIJ ro
,~ ~c.> ~bi)~._~ N.-
:1 t' .0~ ~ ~C,;'v.-
':1 ~ C ::::~
.: ~ ~ ~ ~'0 ~ 13 d ~~ ~
~ -~ t: U" ...: ~ ::i :~ 'B
.~ ~ ~ .-"'2
~ ~ ~.- ~.~ U
ro c.:
, t.=o ~ ~ ~ ~ Q,; CJ. :;::"O:~ ~ bQ ~ ~ 'bI)":" ~ >- ~ ~ ~ ::: .."0 '" "" ~ ~ ~ M ~"'O CJ~ >-
S ~ ~ bi)..c..tJ 'E t ~S bi);: ~ >-.:::=' ~ 0 ~ ~ >- ~.9 ~.a ~ ~~;g"'2 s.o ~.5 c.> t ro.s
.-s. ~ ~ bi) Q.) >-.- t: -, "~ ~ b() ~ :::,:::J >- ~ .t c.: ~ .0 ~ -~ t @ -;:: -~
.N..
...'"
cn- C oS >- ~.-::... '-'~"""
~ ,... .-7~ ~ ~ft ~
-~""-
u ~ ~ U" ~ -::,~
'"
~.~
~.
~
~."
-~ N ...= c
...
C
:~~ -~ ~~~Q,;S~~;>c.;~
~ .~'1/2 ~:':::: ~ ~ )~
U ..~:~aOCQ.):oro~c.:)6iJ~c.:
-bi) '" >- ~ "tj b() 0. ~ -= Q.)'" ..c =O~t~..~~ ..:.. ~
r/)'o=:
"'-Go)
;>..,.c: ;>
~_","_I
","~=I--- '-~.-
ft'. '..-"'-G,)I
O~Cl--CN~I--N~N~~-
"'PI--I' "'ft~-..""G,)
C~"'CI--","",
~ ...Go) ~ cl! >->-~ U"~."'~~."'-~=~::I--I--~ -~I G,)~I--
~-~ Q.J -~-~"'~-~~"'~:O{l). C~~"'>-""'.'"
I ~ 00 ~ ~ = r.o :: G,) ~ ~ Q) ~ C ~ ~ ft =.5 = (;). >. ~ bl) ~ ;'::::"i: ~ ~ ~
:s ~ I
oo~:s 00
1-0
:s 1-0
- a.
-=
~

~..c
..c .ft
='

I--~
=
","..c

~ ~:.=
...>-~ ~
1:.'"
~.-
N Q) >bD

0.
'0'-
I--~'"
'... >
"0

Q)~~I--I--~",
~

~Q)-~-=.~
,...ft

~
>
C

C
~

...>
...0'"
~ ~

.,1--
-N
C

~r.o
~
-.-~
='
C
8..c

~->
~
I--
.-~

~
.~

U"'-;~O~Nbl)
"'~--""""U"
-VJ'
",- i:J..
'ft [:;
...'"

~
:0
'I:
~

'...
'...
bl)
;> '" :s :=,ag"='.ft ..:='~~ ft=,ft~tJ ~~~~~=E~~ ",,".I--_~,:,""
I-o..a ;> ~
:=' L..
~ ~
ft..."
E ~
~
N ~
>-
tJ 0
1-- ~ -= .~- .~
~ M
~
"
~
'" C
0
>-
~ ~
bl) I--
.o§.!=
~ ~
~
...0
c?:
'"
'3
'0
~
~
.ft ~I .0~
.0 :6
",ra."'-
..3 ~ 0
.c
~ tJ
cn,...
.8
C~...:'Q)~-.M()I..U~."""~.",_."",,
()... ~ ~ ,= :3 ~ >- ~ ~..c ~ := ~ 'E :0 -: ~ ..~
I--~",
V.I
;; .ft
.g 0 ~ ~ .~ >- 8 ~ ] 5 ~ "0 5 :0 E ~ c: E. .ft bl) ~ ~ ~ 5 ~ 8.!= ~ 5~
~ :s ... ~ -"'" () ~ ~ ft.p bl) ..c I-- C N;O bl) "'" I-- 0 = ~ 5 ~ ~ > ~ ~ bl) ~ ~
"'00"" > 0 =' ~ I-- ~ 8 >-,g a :0 ~ ~ N..c.~ ~ I-- ft Q.J c: = i:J.. -: C I-- >
\J"~~ ~ ~ ~ ...c'" ~.- ~ ~ ., ~ ,"ft ..bl) ..ft ~ ...C ,... ,bl) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ro
t: :s \J" U" P ~ =' -",-"" '" -C Q)- --C >~ '"
-~ ~ ;>- ~~I--~~ ~ ~8..c C ...~>-~88~0~~u~~~] UO~>~>-~
~ 1..:.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C = :: c: ~ 2 =' ~ ~] ~ ~ ~ a. ,c ,ft~ = .."'-
N --=~,.c: U""-' 1..0 ...I.. ~-=..c:=-= ~ ",~~Q)=c~8 a~C:~cvJ-
;> :s
Z I .0 1-0 I.. C = I.. "'" ro ,ft ~ I.. ~ ~ > I.. >- ~ bl) ~ -~ >- p t; ~
...p" ~oft c: ~>-~,... ~~~~~ [:;~ >- ._~ "O ",:o-o~-~
< ~ -..c
:E
~
G,) ~
~
~"E
o=, ro
r.o ft
~
Q) ',bo
~
~ 0. ~;
-~
.i:: 6
--ft
~ i;1..~
~
8
I..
~
~
6 ~ ~
Q) I..
~ ~
'" ~
C -~
->-
~ ~
='
I..
~ :s t:
<
CI)-
OO~Go)
I-ou..~
:0
~
~
U"
~
.~
~ :='
~ ~
.5.~
~ '"
~
~
c: .i:J...'"
1:.'" ft
u.5
t;
~.2
-a ~
E
~
~ ,5
>-
.:: ~
{I). ~
8
'I:
>-
~
"i:
~..>-
Q) 'i::
Q)
V..c
>
~ ~
C
:s .-"=' M :=' I.. .ft c: ~ Q)..c ro ~ Q.J Q.J N ~ >- Q)
;> N '" ,5 o:t; .:c "0"" § ~ 8 :0 :a ~ 5.i::.5 ~ ft C >- 6 ,~ ~ N ~ >-.~ ~ ,!= '" t; ~ ,5 ~
:s :s P ..1.. Q) '" ._~... ,!::Q.Jbl)Q.J-,~ CJc ~ ~"'"=
.= e e :.=
~ ~'o=,
ft ~ ~~:=' C .C ~ ~...
I.. Q) I.. -'" '3':= -~ e ~ ->- ~ ~ ~-c: -C.= ~ ~-~ .c ~;:e; ..c
~ C""'" Q) ~
°bl)
o=,
.00- :s I.. 5 :=' ~ N I.. ~ 8 .Go' ~ -5 1-0 :0 N _.-C ro ~ I.. >-.- c: C '>. bl) = ~ ~
ft 00 ",. ~ ~ >-:=' = ~ ;> ~ U '" > ; tJ ~ -a 5 ~ .ft ~.~ Q) 0 '... C "'" ~ ~ N ~ft
~ I I
~ ~~ :=' >-~I-- Q)I...I.. 8-Q)ft8 ~~c_.~-N~I..>-6M"'..c
...: ~I..
:g C :='
o~ ~ ~=' ~§ "~"3
N ~ ~Q) "E >- "0
~ 8 ~ :~ ~ ~c: '" .5'" ~~ :0
'" '0
=' ~C ; ~ [:;.'" ~ ~~ft>->~1--
;:e;
~ ft~ >. ~~ ~
u..:s:s
...0000
." 1-0 1-0 ~:.o :~ ~ 5 ..c C : :bl) ~'~ ~ ~ ~ "0' 6ft C § f:i: N 6 E§"§ ~ft ~ ~ ~ ~ s ~
)bQ :s :s
~;>;> ~ >- Nft ~ -Q) I.. -~ 8 ~ e...p I.. ro Q.J ~ 8 >- [:; Q) ~ ~ = c:
.0 I: :=' a. ~ ~.2 :3 ~ ~ e ~ ~ ~ 0. ~ 5 ~ ~ .£ t -g ~ 8 N ;~.::: ~.~ ~ ~ ~ .i:: ~
1-0 "" ""
~.o.o
:3 C
~
I..
:0
...~
>- ~
'"
>-
Q)
~:=' I >
~ ~ c:
0
~
...ft >- c: ~ ~
-I.. >
8 :'8:'8
P -~
N ~,~
-~ 'IJO
.~
~ o."'..c
~ ~ '... -:~
~ ...CJ
-
~
r.o ~ ~ ~ ',bo ~ ~ -N cn I ~ ~ ~ ~ '" ...6 E 8 =' :~ 6 ~ :;>- ~ ,>- ~ ,,~ ci
I :..ft:...ft..: .~>-r.Jft ~- _.""='~ ~I..I...'" .""'O""~ E"'~-bl)...
p ~,... ~ c: oN C ~ == ~ "'" 5 I.. :0 :0 C C c: ->bD = -C 1--" '"
~ :s~~~
OO\J"\J"\J" ~
~
>- ~ Go)
,Q
I.. ~ o='
bl) a.
...=
U -:0
>- -~
..c
'U" ~ ~ ..A
> ,.., Io"ot~ ..c ..c bl) U
Q) ~ Q) Q) Q.I: ~ Q.I
U" '" ~
~
~
0 ~
> p
I..
-
0)
0
ro'
ro
'"
Q.I'
1--=
.~ ~
I'
=::3
~ ~
~ I
NI--C-~
2 0 ~
I
~
0.
~
I =
-~
C I Q.I I
roCNCU~",""'
~ ::3 :0 ::3
Q.I Q.I
Q.I ~
= I ~
~:'-
Q.I
>-
Q.I
...
I--
S <'II ri -2 .~
~ ~s.. ~-~
~ ~ I-- = I-- -~~ ~ ~. 0- '" N>..~ ~ ~~ ~ tJ ~
--
Q.I ~ O. ::3 ~ = I-- Q ~ C = ::3 .0 ~ ...>- -.~ ~. ;... s.. ~
v" s ~ > .B .; :0 ~ ~ N.o .~.a".. ~:~.o >- ~ ...0 Q.IE ~ ~ ~
;j s.. ;...
~-
-~ .
~roo.::!,
'" ~;;o.~~bO
~ 'bO ::3 e- ~~~2C.)
Q.I >. ~ C.)"=o85
~ ~ 0 ~ >- ~ e = 0.:-ac~
'" ~ ~ ~ ~ ~I-- ~I-- O--;j
~ ;... 15
~ :0 ~ ~ v
.~ ~~:o I--~ OC~'C ~~7 ""'O~bO ~.~I--.C~ C .5. 0;:
I-- .1 .--~ 0 ~ Q,; ..,
-'" ~ uo ~ -C.)
-I-- =...I-- .-~ -'" 0 ... 0 bi);"';'"
:a
U C -C/) Q,; ~ >- r- ...= Q.I~ ~ :3 ro Q ~ ~ .-~ ~ ;...:: cO
:;j ~
-ro Q,;~ :3 ~ 0 ~ -u I-- N .0 0 ~ ...0 ~ C '" ~ .~ Ci5
~ .~ > '(J'.;3 ~..o ~ C ~ C~ ..s >- ~ ~ ~ 0 ::' ~ -~--
w >- ""'... -.- 0 ~ :3 ~ Q.I > -, C Q.I S ~::3: ~ ~ro
~ .S -~ ~ ~
'>. ~ ~ Q.I -'- C ~ .-ro 0. ~ N C Q.I C ~ ~ Q.I""O C C ~-=~~
~ "":;j <
~ ...~ ro
N
~::3
O twJ
~ ..:
-CNC
.-~ I--
~
Q.I 'N .-'c ..: ~ -O'C
CQ.I"'~I--Q.lro_._~""
I-- ::3 > 0 Q.I
bO ;... ~ ' ;...
w
.-~:;j ~
Z ._~ ~ 0 ro uo = bO ~ .!:'; .2 Q.I >- C -0 Q.I N ~ ~.- N >-::3 "0 S --
~ ~.D~ ~ .0
-( t~ _.~.= ~ ~ ro'~'c~ ~ e ~::3 5 ~.o::3 _.~ b;3 d Q
t/) ~ S 1 0 ~:2: ~ U.::!, -5 Q.I 0 ~ N ~ >- :.ft C >- u ~ 0.-0 ... ~;...
0 s.. v -~
v v
~ Q.I'I-- C:3 ., ..CC.)~1;: "",cc"'.~~""""o~>-~~""' ;... ~ U N
I:
w -0 rol--ro.-. -~._'" ._~ ~...~> , >-
o ~
;...~ :;j
o~
~ > ~ 0~ ~1;: "0 ~ ~"
~..=: C '.:oft
~ 'OJ~~ "2
~ -0
Q.I~~ u ~
U ~,,"'"ro C
C.)~ S C~
,~ ...::3 uo:.o >- .!::
~ -;...
s.. ~. 0 ...
>-" C ~ Q.IQ.I > ~ '" ~ 0 0", 0..0-0:: ~ ft~ Q.I ~ ~~- to
~ ~ '>.
~
10- .-C

~
I-- ~
~

ft ro
'"
bO -0
Q.I I--
C >..'~
-~
'v
C.) 1--:0

roo ~
'bO-
.~.-
..0 ~
'" ro ~

'" ..0
>-
N

=..0
..0
Q.I
C Q.I Q.I
C >
~ =
~ ~
I-- >- ~~
rri ~
Q.I ~
..-
~ t

~
"
-.~
~
-- C
s.. to
~
-(
N
--~ ~
-0 Ir)
~ .:::, £::3.-:0 bO >- ~ eN.": S "g:;:, ~" ~ ~ :0 .:. 6 ~ 1;: ~= a N M
fh C "".- -N :0 L. ..0 .-~ 1 uo ~ ro Q.I -0 '" ~ '" -0 0 ::3 c :... -
~ ~ 0. C ~..o c::3 -r-' C/) ~ C ~ "--";:J ro ~ -0.2 ~ I-- ~ -'" .-~
;... -~
~
0- ...
v C/O '~ -
f;. ~ ~ ~ .b;) :~~ ~ ~ S~ S ~ ~ 2~ ..: ~ ..: :§ .6 ,] E ~---;:;: o~ 5 ,~
0 e-=~~
I:
.-~-- ~ ~~._- C, "Q o ...~ v
-( -.'" ~'->"'1--1--- C .!::.~>-'bO~1-- ~-Q.I""I--~ ", :3 =Q.I~~ t;.. ~~>-s.. .0
~ I--
-~
ro >bO
Q.I...~ ='..0""~ ro -.-U
~ = ~ ~ = I--:Q Q.I >-
'" 'bO , 0 0 ~ -0 ~
'"
~ ro
:. .-
0. ~Q.I =
~
~
~ ~ ~
~ v .. 0
~
~ 'bO ~
uo
~. ~
~"'ft"'-""'I--~
S :.; :£..s =' .!:: ~
'" .,c:g uo ro "g
c,,- bO v ~ ..0..."""'-~
1;: .;3 :Q. >- ~
Q.I.
>- ~ ~
t
~ -= C <
-"~ro'"
.: 1;: :3 I-- "".0 ~ft"--":.>--.
.0
0
;...
;...~~
s.. :0 - s.:
...
0>- C ~ bi)-,-
-~6'0 ...Q.I ~"'-'ro:
"""-1-- ~ C C ~ -.~.""'V."'-'ro
.-""..., ""-~ "=:>-I--I---C ~ro~. '" C ;... ~ 0
§ ~ ~o ~ ..E ~:~ ; ~ 5 ~ ~:; .~.§;:~ ~ ~ ~ 0 of:.c ~ ~ ro e ~...: ~
~
~
v
v .-
~.D :a
~
~ -;3 C bO ~ ~ I-- ro 1--';3 ..0 Q.I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;:> ~-c~
:: ~~:~
~
~~~ co.C... v o.~ Cl--ro"'" I--""C~""" -~I-- c~~ Q.lC~
S ~ ..=::o~-
; ~ >- § ~"'~ ~;;;.. I ~~O>-"-Q.I
~ bO > § '2:0
~ '" ; ~",,~~vro-"""""o~~
s ~ t ::J ~ ~ .~ .0 .c < .:.:
I :5 ~c]
~
.--C
e .£; ~ ~::J
~ ~...
5 0 § -0
~ ft'"
.'=: ~
~ > I--
~ ~ .!:: 'i::: ;g P. ~.S
,,~
ro ~
.:3
:5
-0
~
:
.0 ,- C 0 ~ I-- .0 ~ I-- 0 .Q Q.I "--" U .o.::!, uo 0: .~ S ro bO >
.Bu-
.a:;:J
-,c
~bo~~~~
)~ ~ :=, :;: tIS ~$..I--.'"
;bI) ~ tIS <a ,;:::
,.", ~ ~.i:: S.,""~,"""'~~
~.?;:. :::D :q ~ ~ ~,
~ ~.~ 5 ~ u-
,~., ~ :=' tIS 00 ~
~ "'" ~ >, bC.r:. tIS 00 > 00 ~ ~ I.) -,c !:. ~ -~?- ~ N -,c ~ '"0 00 ~ E 00 00 ~ ~
i:: ~ )bI)::3 ...'u -,c I.) tIS -,c $.. ~ >- ~ $.. --< ~ ~ ~ ~.i:: :=' ~ tIS ~ -~ bC ~ ~
0 a ~,o ~ ~ ~ ~ ~~. ~;: § ~ ~ ~ c ~ ~ r; '~;g -.a ~ ?-:~ ("\.~ ~ .0 :g C ~~ ~ ,;:. ~
-'b/J I.) .-;:.:o?- ~ +"' tIS a ~ ..:: -,c ~"'" :=' Q.) > ",:== Po '-' ~ '"' tIS
::i "" cI: i: ~.~ --; bC o:~ ::3'~ ~ 00 ~ ~'c; .,... ~ ~ t: ~ ~ ~ 1.)'" ~:C -= 00 ~ ~ $..
~ ~ ~ 'u ~ ,... ,bI),o ~ ~ E,o 5 ~'.'" ~ E 5 u ~ t. fo-I 5 .5 ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ t: g-
o'"' ~._'b/J"'tIS -I-o$.."'~_. -bC~N $..", $..,,">?-t:-
] ..;
~ ~U" .N otj
I.) .:::
:e ~§ -,c
~ E:~
~ .~
,~~ ~ ~ ~u ~:~ 'u"
0 <~
0').'"~ .5
~. ~.5 ~~ ~;I-- c; :='
~.5 ~ ~
a g~'c:C
~ $.. ~::~ -.a'c ~:3 ~ t
s,o §:E ~ -g ~ ~ ~ :~.B. ~ 5 g.§ t6 ~ 0').5 ~ E § ~ r; ~ ~ -g '3 ~ ~ ~ .a -6 ~"'d ~
"'~"'" 00"" -,c ..= -~~ '"' ...~E$..,","'tIS...:=' ~~--~ ~~
!:.
$.. ~ ~ ~ ~?- ~ "" Eo,o
I.),",..:t- ;:. ~,o ~~ ~ 1:d
""" ...: ~ ~~ I.).~ ~~
~~ i:: ~ Po
~ 00 ~ b ..0 ~~
~N;- ~ -d - ~
O
~.s
~N'" ,:-
0 '..?-$..'" t:$..~~ t:.r:.~or-"';;;.~~<~~,,":::~fo-IE ~:=I-:;:-.Ji::.~ ,o.""~
!::~:~.-)bC ,~ -~I.)?-""'._~$.. ...~~~ > ,0'"
S ] :":f.o ~ ~ .~ '0 <a in-:~ -g ~ .~ "g s ..~ ~ ~ "'.co ~ 'c;:~ ~ 5"'8 ::i ~ 0.. g ~ ~ [
-~
N
Z
tIS
'i::

00""
"'$..-~~
t: :=' ~ ~
.~ C

~
,0

~~ bI)
~

~ 0
U"

~.
,"oo-'"'u'"
:: t:...
I.)
'i::

.~tIS..::
~

.::
tIS ~
';.N .~

~
?- $ :t
>
...1.).~~t.~~""QtlS9~~~
'-i

00
:~

~
~
~

.~
~~.
J:.

-,c
E

~.!::
~:cs

>
tIS
~ ~ ~
~t:

...'""
!::
-,c ~

%
t:
-i5

'
$..
;l:)~)bI)Z~+"'tIS~~I.)...s;;
,Po
NO";

tIS
...~
~-. _ 0
:~

-:=:
-""'$..?-~
,':;

...~
"":~
;>,:?
.i),o

~
~:::>
;>.

~.=
.~ .c

~
.{ ,..0
-?- ~
~
-aJ
...,,~
--o'"'..:t"'d
~;>.?
...~
I.),,",,
...'" '"
~""I.)
?- aJ
._-~
t: I- --~
'
,... -'
:t",
"" -
~ ,~. ?- ~~ g ~ .2!:J:~ ~ ~ ~ Nt] ~ ~ :=: ~ ~~~] ~ :3 u ~ -i5 ~ ~ --; i: ~ ..s ~ :go ~ .=3
<
",. t: I.) ?- ~ Q ?-?- .-" t: ~ J Po '"' 00 .~ ..:: ~ ~ ,.. J E
._N~ .0,0 ~'~E:D~'-OO.r:. ~~:~~ t~ ~:~-,c... ~~
.!:: ~ ?- ';... t: 'E ~ ::: ~ ~ 'C ~ ~ :~ ~ fo-I I.) ~ ~.- .r; :;J ~ ~ ::: u- ~ ~ ~ ~
,0 ~ ~ ..~ 4.J -0 ~ '!J".!;:. ::: .::: ~ I-:=' I.) ~ oS bI)"P ~ 00 ,0 :~ :=: brJ ~ 00
~..,,-- ~~'"' -'~'"' ~'-'~"'...~U" '"'--~ ~ ,,"$..
~ §- ~ ,0 ~)~ $ ::S.- ~.-c ~ ~ -,c ~ ?;- -:g ~ ~ .~ ~ :~ ~ ~ :::::> :~~.D ~ ~ .,:t:s ~ ,~ ~ S
>"' --;; ~-,.-, , ,-""," ~ ", '-OJ 00-t: $..
~ ,0 E ~ § ~ ~ --; C"E Po bCJ ~ 3 ,S s ~ s ~ ~ ~ g ;.. :.. t: ;n !:. a. ~ .~ ~ ~ ~ § ~
~ ~ ~ ...; .~ ~ ~ 0 :; ~] ~ E ~] p.,2:. r;::1' ~ ' t' ~ t: e.:-:: ~ 0 -.a ~ ~ ~I.) ~ §
~ 'bo ~ ?-;bi).5 ~ ~~ ~ ~. ~. ,0 ~ '" .§ ~ ~.r:. 1:: N t ~ 'bI)!:. ~ ~ ~ ~;..J r; ~ .~
~-'"'~~ ~"""J""'-'?-""'~ <~~~,,"..~.~I.)~-I.)~ '" .t:~ ..01.);:'
"t: --; ~ ?-,o ~ ~ ~'.~."; 3 ~ t: tIS :s E ;:. ~ ~ '$.. ~ ~ E >, = Po 5:0 ~ ~ ~ .2!J -..;
~,o N ,-= .::: e ?- -~ -F ~ ~ ~ '""" ...~ ~ :~ ~ tIS tIS 'r; ~ :~ ~ >- U,o ...~ ~;--, 1:: -
~ ~ ~ -,c ,bI) ~ c = ~ ~ ,0 CD.~ ~ $.. .~ I.) $.. r = ~ ~ Q) U" ~ So-.N I.) ~ 0 ~ >. ~
~ ~.;JI.)"" ~v_- ""'tIS ~I.)L..$.. >-~,,"-..~tIS"""O""'--tlS'"
~ ~ ~ ~ O
:=':=' -,c .~.~ ~ ~ .!:: ~ .::J .= r~ ~ ~:~ c ~ Po =:: > 0 "'::":;) =
a.;"'-bI) ~ "",,,,~--,c ,",I.)""""~ ~-'~"'.-' a.;-. '"
...=",,-:== a ...~ --:.~ ...~u ~tIS,,",",$..~ O'"'~ t:~ ~.~?-
~~$...:3'"'t: ~;n":: ~c.;" tIS~+"' ~N "'-~-o=I.)"o"""'-'
.t ~ &:; ,~ ~ ~ >, ~ ~:§ ~ a b a.s ~ ~ t 1:d ~ .§ 5 -5 B .!:: tIS.!E. ~ tIS ~ ~ ~ e:;n.
>-..0 ~,o,o ~ E ~ ~ ~ ~ -,c -bC bD ~ ~ u ~ C/)' ~ N -,c ~ 0 ,0 ~ 0 > ~ ';:' .~ z; ,~~
C
N
-
Of ._~IC
.., ~s..~~lllrol'..."C"'II~~-
C :0 -.., :':; >bO(U C ~ ;> :0 ~ ~ 1-.
0 ~ Go)
~:'- >- 1~-C;>"CI--~~11
tIS.., 'bI) tIS tIS tIS tIS ::; -.-> I:: CU'
~.~
I-. C
~ ~tIS -v :::> .m
c.., ~ ;>..
~ >tIC
C'W~-t: ~ ~.m.
~ I- cn -.:...
0 '" "'" ~ .., tIS"0
~ ';bi) C~ >bO C tIS~ : ..,I-. -;:
tIS -~ S ~-C a. I:: ~ ~~
u .., ~ 0'..
;> ~ Go)i: v ~ ~ ~ s -= ;>.. ~ .~:~ ...~ C ~~ ~ .-= ~ ~ ~ ~ ~ "'" ;:; tIS 5 -~ .c ~
-v -tlSc~-'~ 0
~ v ~ ~ ;>.. Go) ~ ,'b'o ~ ~ ~ U" "E ~ ,UC'W~"'I
~ '" ~ 0 "0'"',.,:: ,.. c -~~'~c'
.u-. ~ >bO ;>'p I-. '-cu
~:n
,
tIS ~ :0 ~ .~~ '" :13 (fJ ~ ~ ~ ..~~:o ~ >-.5 ~ ;-~.~ tIS ~ >- ~ .9 ;g ~ -.a ~ v C ~ ~ ]..
""J --I-. U".., ~ ...ob/J ~ bO ~:o ~ S"O ""J C ..I-. ...~ >.- ~ e I-. -G.J
~ "'" ..C.I ~ ob/J'" ~ ~ c ;>..C -tIS .-~ .~ ...Go) ~ 'bI)~ Go) C
.-'0 ~ == ~ t'I C'WC .., ~ .., . a ...tIS .= I-. ob/J:~.bO ~ > s.:.m. ,I:: I-. .p :: bI) -0 ~
"'1-. ~"'... '--."""'-N ..."" 0.",., Go).-otlS...u-
tIS '" ~_._'- ~- "'" S -..
~ ~ -0 .tIS ~'c ~ ~ ::: U ~ '" ~ ~ ~ ~ 'S ~ ~ :s C -~ .., , ~ ~ ;>.. = tIS
~
~
t.,..
:~ = ~
C
tIS
t+: U
s.. ~.~
-"'bO
tIS I-. .=
U":o ~ ~
s.. e
~~...
m
.=
~
""'N
i::
I-.~...
~ ...C.I
e ~.., ~
~
p
~
-.a'~
~ in
~ ~
tIS I-. ~
C-~~I
..,
C ~ E
~
~
~ .-tIS.!!!
C'W t ~
i::-
0 ~
Q.v
.:
~
~ tIS"" ,~ I-. C~::> ~~.~~...~ -~ s..","~~~-tlS~tIS ~~"'"~;
~ 5] ~ ~~. c~.g ~ ~ e:O :£ .> i: ~ ;>.. S ~S ~ r.J ~ ~ ~ ~:;- "r; ~:~ ~ .S -9 >-'S I: cn
z c ~.- ~ ~ -0 .~ ~ :~ ~.., ~U"C ,- -;>.. .., C ~ 'c ~ cu-
.-< ~ t' m.~ .= ~ ~ c C u-. ~ .-:... -~ s.. ~ ~ J3 v::: tIS;~ .m c <I: ~ ~ :0 ~";- ~ ,- ~ ~ 0.
(/) C ~ .= ~ ~ ~.., C'W
~ I-. tIS C S ~ -tIS I- -< ~ bO -g '-' ~"': :;- OJ '.- ~ ~ of C.I ~ ~
~
~ ~...
~ ~ ]
, ~ ~
r.J e ~ c.= ~ o,£J .9 c ~ ~
~ Cl..., :~ (U
~
~ :~..,
:: f:oot
2.S C
~
~ ~.~;
S -~
~..;:- i:i ~ Q"-g ~ ~
~ e.- .' 0.
,~~
-~ ~ ~
~ ~
._~ tIS.E.
!:. .:04 ~.-
;>..~ ~
.",~",~~~~
s..'"
..."0
-~ tIS ob/J~ ~ ...~
"'" ~
u '"
s.. ~ c
"'"...
~ '~ '"
~"':~ ~ ;>..~
~ ~
0
c" ~ cc
~"O
~ :~
~ -..".,.-
~
;>..~ s..
,
~
"'"
c~~~~
-tIS '" N.- '"
::!:.
-~.:I(
~ C "'"
> ~...
tIS,bfJ"'.S
0 -=.-
~ r-
'c ~
cu
;...
~ .., '"
I-, ...~
"'"-~~
c ,.. ~ u-..8-.~
.~
~ ~ ..."",
,.,~~
~ ~ ;>..
~",~'--'..~
c..- "'J
-~~c,.,.-
-.., -""'.~
"""-~
;> ~.
G.Js..
;>.. ~
G.Ju
":"
~
(/)0
V ~ ~
>~;>..c
< c ~
I
,., ~ ~
~~~
cn c
tIS 0
Cl. ~
Go)
tIS ~.- ~ -0.-
c'"
~ ->bO
tlSo~>
Go)-0 e
~
~ ~...
.;>":'=>~
t.,.. ~ -..g
::3,
:3 C ~
tIS >
~ m.o"
c ~
tIS
tIS
~
--~
"'" bO :~ --::
~tIS~-~
; ~ ~
0
~ ~ .-~
~~Go)
~.., ~
.r:;o.p-"""-CS~:~
~.; -.a ~ :.. v.t: ~
'"
t:o
5:~
0 I p
U ~ ~
;>..~
.r:; -g ~ ~
tIS... '" ~
S ~.~
~ Q.J "
~
,cn
~ > oS ~ ~
"'-"0.
..: S
-~
"ij c
>-~
~ ~
I-.
-~ ~
-'"
"'"- ~ -< ~n ~
"'"J'"
s:.=
V
't ~ ~ ..:
4.) G.J
-< ~:a =c.=tIS .="'v ~~ ~~.., > ~Cl.~~~-<tlSs.:~;>..~.Ec ~~:E
~
-< := ~ ...~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '" c c .., u-.~ ~ -.~.9 -: 0 ;>.. v ,., 0 "'" ...~ ,-
tIS -..,...::;>.. ~- ._~- ~ -~ '~-""~-"'C I:.~U
:;.. ~ ;>..~ :;: ~ ~ 'u-. ~ c ~ :e C'W,5 .,;. ~ ~.., 0 ~ ~ ~ > I- tIS .r:; ~.m..:: ;>..:a :~ .e ~ e ~ .
~ ~ ~-C'Wo""~""~~cc,,," ,,,> ~1-.;>"~~-CCC~1-. """' ,---
:~:' ~ ~.., 'v;"-:=~~~:~.c.a-;:tIS-~ =~~-"'~:~~.~r.J~i::"'" ...CI~
m. ~ .-.~ --~ -;: ~ :~ >bO bI) ~ ~ -~ -= ,... ~ ~ .., ,0 ~.., ~ ~ ""
~ ~ ~ ~.o" U" ~ ~ m ~ ~ ~ ..: ~ ~ N "'" ~ ;>.. ~ ~ '" ~ ~ t'.~ S ~ bI) ~ ~ c ~ 7:3 0 4.)
Cv
"'v ~~.r:;
",- ~.- ~
'v- ~..,
C --~ M.':~~M"""'. "' tIS~~"'"-~~~
~ , ~ _U""'G.J
",.-""'- ~
~ Z ;>
!: ~, !:.~...:.r:; MC~.,,: > :: ~~ ~;>..~~I:: .,.£;>..U" ;>..C::3'
'V- '~~'~ """"...~~~..,~ ...~.- ...0 """""~ "'>-tIS _.o~ 1"\;>-
~:O c ~ u -<I: -:~ (U U" >- """~.:04 >5'0 ,£J',-j -;>.. 0 ~ -~ ,0 1-0 ~ ~ '", I-. '-'.~-
..~ ""'~.., ' ~ t"'~ ~-:.=..:cn~_."'p:~-'$..tIS~'" 01-1 ":='
~~ C
~ ~c ~:~
~ ~ c 15
~ Q.J.~ ~ ~tIS Nfi .g:.=
1-0~ N e ?- ~ ~ -.a tIS , ~ ?~ ~ N .:04:0 ~ ...,tIS ~ ~ : "a.
~u Cl. -~ ~ fi-:: .., ...:.., :: I-. -~ ~ 5 -:: C I- cu ~
._~ ",-~- 0""""'.-"'-'" tIS..,c"" ,,,... tIS ..
~ ;>..'" ~ f:oot
~ U e e ~ ~ -> ~ ~:.= =.r:;"O ~ 1-0,-.- ;;.- ;>..~ ~ e ",.c=.c -~ ~
""" 1~~I:'Q)I..~~I::'\)'oI"""'Q)1 I ~Q)Q):3~ ~I' "'Q)I..~
Q):C >- 'lJ" '0 ...~i I.. Q) S > ~.::3 ~.o ; I.. ~ ~ -a > > :e ::1 ::1:3 ~ ~ ~ 6
; ~ ~ S ~ "1:! ~ >- ~ .~ .~ E.;:= 6 'bi:>"'2 ~ ~ E ~ .:14 '§ ~ ,~ ~ bO -g"E ~ "" ~ ~
~ 1...:14 -1:, Q) Q).,:.- .:1 y ~ -~ "'.:14 ~ "" . 0 ---= -~ . 0 0 bO" y":'-
Q) ~ ~ ~
~~.:I4-c.;::>-U~"C-~""~"""'Q)'" >- ~I ~ ~ ~ ~ >- ~ >-?~ > ~'~ ~.o ~. ~ ' .:14 E-.4 Q)
:14""~. .~ >- "C '" ~ Q) ~
-~ >- I.. .c ~ ~, > :0 -~ 6 "C > '... Q) 6 .0 ~ "" :3 I.. ~
.g
~"C.-:I
~ ~ '" c <
'=:'~I.-
...I.. ~...
~
6 ~1 S:r;. ~."'1..~
S Q).c 6Q) ::l1..~
~ Q) ~.a .\)'oQ)
...>. ~ bO.cI..~...~Q)1..
...'... Q) ~bi:> ...~ 6 ~
:3
!:--.
~
~
'c 5 ~
N
:--- 'r
,~. -""
~ 6
~ ~
""
't::: Q)';:= Q)
bO ~ Q)r" ::1 >-
bO ~ '0 1,.1 N
6 ~
--~
~ >- ~
>b/)
>-
~
Z bO ~.a
""
~
-'"
...~
r I.. .c C0 ~ ~ ~ ~ ~ ] ~ .bO > ::3; I.. ~ :3 "C :0 bO",: Q)~Q) Q) q ~
-
C/)
~

~ ~ Q)~
'ri' I.. > ~
.~
.:3 :a
~ ~
~ .~ ~

~ .;! ~ ~ N:3
~ .~ 1~ ;:: 3 0.0
"C
I.. >.

.,
Q)

~ Q) c"':
C ~ 1;:' ~ > ~ ~
Q.) Q) .~
~ ~
'bO
~""3
'~ ~
Q) ',bo ~
Q) ~
E

>- 6 -3.,D .: 0
I.. ~ ~ Q) ~ 6
N
~

; ] ~ E ~ ~ ~
b11.8.:14 6 ~ :0 -Q)
\00 >
~ O?
.bi:>. ~ ~
:0
"C bO Q) 6 i:::~-g
"C ~ :3 ~
~

~
z 0. ~
C ~.:z
6' Q) ~
<~ ~
~
.~
:S"o."E
~I ~ 'bO ~ .E!J ~
Q) ~
~
:3
;
~ '...
~
'"
tJ .5 :~
~::
I
0 '"3 e..s
..: '" :~ Z
0-"'2
."'
6~.c
"C "C
S ~:s
I.. ~ ~
~2 ::1.:14
~::g :3
0 E-.4
-< Q) Q) '" .:14 '... 6 1:' Q) ~ ~ ~ ~ cn 'bO '"' ~ ~ Q) ~ >-. ~... "C 0
C/)
~ ~ ~"":I._>-Q)' Q).6 .c Q)""t;; ~: 5 ~ ""~I.c'"
c ~ ~ ~ :0 ~ .>- C'l-N
'bOG)
~ ~ .-6
~_I.. "",,'" '"
bO
:
5
~
I.. S
,...
.
: ~ ;g ._~...
0 -g \)'0"'2'o..~
~ >-
:0
>
:3.'"
~ <~::J~!
~- ~ '" £! ~
I.. ~
>
N
,... ~
~ Q) '"
> ~
:3
:3 ~~.5
,- :3 Q) ~
~. ~ "C ; r~
:3.
"C ::1
~
:3 ~ "C ~
~
~
.:3 0
1..::
'Qj "C
S
z '" ~ ~ ;:E ~ ~; 8'c 6 8 = § S ~~ ':3 5 ~:: .:141,.1 '0 -g :;; ~ ~ ~ 'W ~ ~.~ ::~
~
::>
~..9
"'_Q)r

Q)'"S :3 ~ 1:: '0 :3 8- ..: C !


C.:14 6 !:--..c '-~'.:14to.. ~.
~ ; ~ ~ ':N :3 ~
~ N"' "P ~ ... 0 -.0 -:3 .0
bO S 6 -~ e ;;;'~:E cn ~ -g bO:r;. .~ 6 .c ~
-"C
""I..~. c .0 A .0
"",._"' ~ ~ .~ ~ ~ "'"
E-4
I.. 0"" I..""~' -."' ~ --= ~ cn:3 I.. ~ bO I.. 0 ~ bO :3 bO ~ Z ~
~c.;:;
~ .c -= Q)O"--O'
6 .~ c.;:; !:= ~
>""-
>b/) ~ ~
>Q/)~
O."'.~ ~
O"'Q).:J
>-.0 ~.I.. .c
-O"UQ).""
I.. ,- 8 ~ > ~bO .~
'-'I..
"
>-.:14 :3 '" ._1 "C Q) e 0 ~ ...e~'" "'::1 .~ 'bO:O Q) :I "C Q) .:J "'.0
~
- .& §. ~ '? .~ ~ :-~.[ ~ E-.4~ ; ~~;.E 0 6~; :'0 3 6 ~ bOi 0 ~ '~:5 ~]] 6 b
- .:14"" ~ ~ c Q)~: ~ ~ c "C a >b/)
6 .E!J 6 bO C "C G Q) ~ '" ~ \00 :bO > ~8 ;a
.I...o~~~"EI-'.o~~~,...~~~...:~~I..~ ~s""",,~:o~.~... Q)
~ ~ ~ ~ ~ ~~: ,~ :3 ].~ ...~~ Z 6 "C ~ Z ~ ~ ; ~ ~ s ~ bO'" "-6 I.. ~.o ~
t Q) ~..: ~ .~ ::1.0 5 "C ,~ t ~ .C ",,"E 'bD:O ~ ~ ~.:."" ~ ~~-a ~ 5 §
'" >-:3 ~ .;; .~ ~ ~ I.. 'bO C:3 > 6 ..."":E ~ ~ ~ ';bo ~ :3 "C ~ :I :I.c '" "C
'8 ~ ~ ~ "C ~ Q.~ E.c ::3 :3 ~ ~ -0 ..: I.. ~::g,~ ~ .:14 ~ bO Q) ~ ~.o ~ <~
~6
> .~ I.. "C
~
~
" c, -~
~S ~
.c.c ""
~
-:3
I.. ~ z ~ .o ::J ~ Q) """'" ~ N e :0'" ...I.. >
I.. .~ ~ Q) ~ t:!1"C .~ Q) 0 ~ >- ; S(J' :: ~ 6 "C .0.
~ ~ ~ ~:o
'-' :3 ~ bO ~.- ~ ~1:"'2 " Q)
~.~ .~ c 6 ~ Q.) Q) ~ .~ 6 ...S.5 > -a ~ ..~ ~ ~ C -a ~ ~ "C.8 ~ ~ ~.~
~ S ro Q) I::.~ Q) .:J C C 8 :3 ~ ~ ~ ro ~ -e ro.'" 6 Q).:14 ~ 6 ...
(J -;: ~ Q) >.. ~s .0 .0 .N';:= ~ ~ ~..a I: 5. 6 "E E ~.:14 "C -;;;. 'bO ~ "C ~ ~ .5 .a 'o..'~
C:o ~ -.~' I "'.~ ::1 "C 'bO ro Q) 0 ~:O:l ~ ro
.~ Q) ~ ~ .~ ;. ~ ~ >- ro :. ~ ~ 0 oS >- bO'" ~ "C bO'" ~ "C Z Q) Z
0 > ~.Q) ~ U
bO..o
0') ~ I ~ ~ ~ Q.) I ...I ...~ ~ I I I s= s= I I ~ , Q.) '" Q.)
co s= ~ '" Q.)..c'8 > ~ S=!:J ~ ~ s= S >- "0 < 5 Q) ~ 0 .~ :;j -; "0 ~ >-
r;; ,?; =: >-'S'o ~ ~ >b'o > ';"bo ;:3 Q.) !i:!. 5 >- :-;: c-s :B.>- ~ ~ .E 'r;;
(ljfO ~S=Q.) Q.)s=S ~ ...~~ bO -~ S= ~"" .;j~ ~Q.)
=: ~. , ~ > ~ "O;=: s= u ~ u "0 ..= ~ fO ~ ' N !:J ~ r '8 s= ~ ~ s=
"'~~"O ~~"'~ ~Q.)~ ~. >-~ "O ~~."""~~
~..c-= ""s= ~ Q.)- o..c s= s= ..c ~ ...~o~ '" s= S="O ~"O s= '"
!::';:3 ~ ~ 8 >- >- ~ ~ ~ "'-::;j :~ ~ ~ 'bO..c :~ >00 .~ Q.) ~ v ~ 8 ~ 't co"
~...Q.) r~ ~S ~
s= ~~ s= ..c ~s= S bO bO > or;;.
...~ ~ ~ ~ "0
~ c:::~
~ -;;; -Q.)
~ >00~ ~ "0 0
Cf
~ ~ ~ ~ v ~ V' "" M S ~ ~ !:J s= ~ S '" C "0 t: s= t-..
0
E § ~ ,~:g §:a .S ] ~ ~ .a II -*' g ~ -: :~ '~5 ~ ~ E ~] ~ ~ ] Cf
~ r; ~ of; § s= ~ >- .51 "0 .,,-: .~ 's s ~ ~ bO"0 'r;; s= .f M ~ ~ ~ s= ce .;
.?;- -0 C ~ ~ ~ 5 -a .=: .bO] ~ ~ ~ ::a ~ s= ~ 'S ~ 's 'S ~ .8 ~ ~ ~'s ~ t'i .
0>
-~
cn
-0 Q.) ~
~ t::
s= Q.)

~ ~
"""'..c ~~--
.'bO
~ ~
bO'.'"
~ S=..c ~

~..c
s= ~
Q.)

v
ti:~
>-

s= S S
'bO
"""'O~
'" Q.) >-
'r;;..5.5
"" 'v- "0 '" "'

>- ~
~ .=: -bO
~
~
c ~ s=

'r;; ~
Q.) ~
"0...S="'~"""~n"'~
~. S=..c

~ "0... N '"
~ r;; ?;- s=.~ ...
'" >- '-UJ ~ ~

.
Cf
--
0 ::
0

.
Z ~S~]~-o~
'" :e "0 ;j, Q.) "" ] >- ~:;j~SSM~SQ.)S=~...~~~
:~ Q.) V ~ >00 ~ Q.) "0 ~ ...~s= ~ Q.) ~ E
r;;. s= ~s-;
>- ~ ~ '" ~.bO
-0
-< , ~ v ~ ~ >- u -; M S ()'I ~ ~ ~ ~ d bO.5 "0 '" ~ ~ S s= cI: ~:: "" s=
cn s= ~ d ~ "0 0.. ~ >- ...~ ~ ~ N ~ ~ ...N ~ 0 0 B~ .
~ ~~
~"""

:: ..c
~
N
~
Q.) ~
..c ~
-:0 0..
~
S
""

.>00
;:3"8?;-
M
~...

~ v
"0 "=:' ~ ~
,E'~
"'~~

~ > :=
>- s=..c 'bO
..c ~
~
~

~ ~ ~
~
~
~ '"
5 ~
s=...
t: ~
"""'~
~
~ ~
~
'"
~

"t3
0>-..
..0
0 ~ r-
f:t)
,
Z c Q.):~ ~ ti >- -Q.) Q.):~ s= >- ~ Q.) ~ s= s= "0 ~ Z "0 ~ S ~ "0 ~ "0 ~ ""
~"t3-
-< "0 ~ ~ ~ "" ~ :~ > ~ ~ ...ro ~ s= ~ .-0. .
~ ~ ~ s= ~ s= "3 c~ ::;:;;-- '" :0- '--- bO s= s= s= Q.)' ~ ~ ~ 5 ~ ~ 5 ~ ~ s=.S ~ ~ E 0) ~ '"
>- ~ ~ ~ v '" ~ '" Q.) S= ::3 ::3 Q.) > 5 Q.) 'bO:O "0 s=:e ~ t::.= S s= .-N
2 ~
>-
~
t:
~..c
a 5
S
~'N
to:;
~ Eo
~ Q.) .~
~
::3 "0
bO ~
bO bO~
~
d
~
~
>- ~
~.r;. ~
:;j' "0
bO v
~.?;-
Q.) ~
>- ~
Q.):r:'C
:B
~
S
~
N"3
~
~
~
I
~
...,.;
-;
.-
..

.:
0 ~ ~ 's ~ ~,,;. .5 ] "0 s= ~,~ >-.~ ~ "0 :0 "" Q.) -;::;- c -~J 0)
Q.) ~ ~Q.) ~... S=.~"O n Q.)"""'~'" ~~~ "'8S""s= ~ <.- ~
,> ==
!:J "":0.0
ro ~ -0 ~,,;..~~ S
~ .5
~:o bO >-
Q.)~ >- >-~ ,S'o
s= uQ.) "0
>- ~s= s=
bO>-'r;;.
-= ~ "0Q.) 5
~ -'"
:e 0;:.:~~ .8~ t' t'
.~ ~
>-0)
"'."'
U ~'...~E~~ ~' ,S '",,~Q.) =~..:o~., ~-. .'4 ,. .
"'... ~~ -0"" ~ ~ u ~ ~ Q.)~. 0 '~S=
, '" '~t:
-~ tJ 0 .S
.a ~ '2 ~.~ :~ 0 's 5 s= ~N ~ >b'o .,;. S ~ :~ ~ < "3 ~ < ] ~ bO::3; 5 -~ ~ .-or:
~ ~, -:~ s= Q.) ~ ~,~ ~ ...>00 O..c c s= ~ ~ ~ "0 ~ Q.) -v;. .ado
".- ~
;""""Q.)...c~"" cS~ ~
...;~>"
>~
O)~
---d 0 ~ M ~ C ::>- ~ ~ >- s= ~~ ~ Q.) v ~~>-"'S=Q.)()'I
Q.) ~ ~ "0 ~ ~ ~~S...
~ "' s= ~
~ v P-t .O;j ~ -~ I:> ~... ~... ~ ~ "0"'" N ~ s= ~ 0 --~
;;... .bO-S=""~- .j:) ""~~~~~:°s= ~~~ ()'I> Q.)~~-=
0::3 ~~ "'s=..
~ ~ ~ I~ ~ """"-""""~bO
S ..= ~ ~t'~~",s-~~
:I"
",
>- ()'I

.(.' Q.)
""
';:3 ~ N

s= ""
S""
~ ~ .a
.,~
!=~
, "00 ~
.~ v~ t'"
sz
...
0..
'v~...
~
-~ ~ ~
~...
> >- ~ 'bO
s= V1" >- ...>-
~c", 'bO s= :5
...Q.)
.9 Q.) ~
;:3
""
~ ><-'<
...
.~ ~
~Q.) Q.)~:;j ?;~~ c.)~~ v ~ ""v~~~ ."'~ ~,,"O ~ eo eo eo
bfJ >-"">-ou-~ "t~~~~:-;: >- ~()'I""_"O ~"OS=r Q.)..c~
-iJ1""~CC.:Z""""I~Is...'
~ [~ ~;o :~ ~~ § ~ :;S ~ E ~ """'0,)
~:E] ~~,,-..I""~J
~:~ [...a § ~ g ] ~""0,)4)
E'" ;:, .S :~
Q: ...~ s..-~(" ~s ~ "'1- ~~~ .."',:-'L
-~
C 0,) ~ ~ -:;::. ~ ~ .~ ,... U" C'" .o::z ~ ~ ~ ~ Q.i 0,) ~ 5"'" r
~ ~ ~ ~ u"O ~ 0,) .". '0-" C >- '" ~ N ~ .
:z ~ c.~ ...~ :;j = u ~... 0.."0 >- i:::;j .t:: ~ E :0 ~ ~ s.:
§ 1-0 ~ 2 ~ :~ i:::o @ 2 ~ ~ ~ c... ~ (oj "0 ~ .=: ~ ..:::.- ~ bO ~~.E. c
'" ~:: ~ ~ ~ "0 C ~ -= ~ 4)~:;j ~ ~ 'i:: '" ~ ~ ~ >- ~ ~ 0,) -~ p..a
0- 1-0~ C ...>- ,'" ~ ~... u ...":'"" 0 ."EP C ~ ::3 s.. ~ N ~ ~"O -= ;> ...
Z cO,)~ c" c~ 4) ~:Z'" 0,)-.'" ~~~ ~c",~'"
~ "0 U" :~~';;'::z i: 'r"'.'" ~.~ ~ ,..G.J"... ~ ::; >- :;j"O ..c ..~ ~ >- ~ ~ ~ ~
-< ...""-'- ,~;>- U" ~ ~ > ...1-0 r--. ~ ~ -~...
...:: ~ "0 ~... U"h::Z ~ .QJ :0 ~:Z ~... ~ > 0..,,-.. ~ ...
<) "'~.U"~, ';00 '" ~ ~~ ~C(oj- co:>- co:
~ ~ ~ C ~ !:: ~ :~ t:: ~ ~ ~~ ~ ::3 ~';:' "Qj . s'" ~.o 0 ~ ~ C ~ s.. ~ ~;.:= ~
--< "'U"~ u "'-=:~~~::;'C-OD~.o