You are on page 1of 67

BAB 1

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

Pendedahan kepada Penyata Kewangan Penyata Kewangan terbahagi kepada 2 jenis: i) Penyata Pendapatan/Akaun Perdagangan dan Untungrugi ii) Kunci kira-kira Tujuan Penyata Kewangan: Penyata Pendapatan disediakan untuk mencari Untung Kasar dan Untung Bersih. Kunci kira-kira disediakan untuk menentukan kedudukan perniagaan pada akhir tahun perakaunan. Tajuk Penyata Kewangan ajuk penyata pendapatan ditu!is sebagai "Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir #$ %isember 2&$&. ajuk kunci kira-kira ditu!is sebagai "Kunci Kira-Kira pada #$ %isember 2&$&. Contoh:
Nama dan SYARIKAT MERPATI PUTIH SDN. BHD. tajuk PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 Jualan Jualan Bersi Tolak Kos Jualan: Stok awal Belian Kos barang untuk dijual Tolak Stok akhir Kos Jualan Un!un" Kasar Campur Hasil: Komisen diterima Faedah diterima Diskaun diterima Sewa diterima Hutang lapuk terpulih (Pengurangan peruntukan hutang ragu X X X X X X # X X X X X X X

T$la% Belanja : !aji "klan #ngkutan keluar Kadar Ba$aran "nsurans Belanja am Komisen jurujual%jualan Sewa diba$ar Belanja membaiki #lat tulis &ukai pintu Faedah diba$ar Diskaun diberi Hutang lapuk Belanja hutang ragu Belanja pos &aj bank Belanja susut nilai Un!un" Bersi &a!au Ru"i Bersi '

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

Utg Kasar = Jualan Kos Jualan Utg Bersih = asil ! Belanja Penyata Pendapatan terdiri daripada komponen hasil dan "elanja#

Contoh Kun$i Kira!Kira: %&'()K'T *+(P'T) PUT) %,N# B ,# KUNC) K)('!K)(' P',' -. ,)%+*B+( /0./ 'set Bukan %emasa Kenderaan Perab't A!atan pejabat (esin 'set %emasa Penghutang )t'k Akhir Bank unai Tolak :1ia"iliti %emasa Pemiutang *odal Kerja Jumlah 'set ,i"iayai oleh: +kuiti Pemilik ('da! Awa! * Utg Bersih SAMA - Ambi!an ('da! Akhir 1ia"iliti Bukan %emasa Pinjaman

Nama dan tajuk

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 22

*odal Kerja = 'set %enasa 1ia"iliti %emasa Kun$i Kira!kira terdiri daripada komponen 'set3 1ia"iliti dan +kuiti Pemilik#

Pihak yang "ertanggungjawa" ke atas penyediaan Penyata Kewangan Pemi!ik ada!ah 'rang yang bertanggungjawab di atas penyediaan Penyata Kewangan. Pihak-pihak !ain yang ter!ibat da!am penyediaan Penyata Kewangan ia!ah+ i) Akauntan memberi nasihat, merancang dan me!aksanakan dasar sistem be!anjawan, kawa!an akaun dan perakaunan !ain. (enyediakan dan mengesahkan Penyata Kewangan untuk dibentangkan kepada pihak-pihak tertentu. Pengurus Kewangan (engurus pe!ap'ran kewangan supaya berja!an !ancar. (enyediakan akaun bu!anan dan !ap'ran kpd pihak atasan. (enyediakan akaun tahunan. Pengurus akaun (enye!enggara rek'd !engkap semua rek'd transaksi kewangan sesebuah pernigaan dgn bimbingan akauntan. (engesahkan ketepatan d'kumen dan rek'd yang berkaitan pembayaran, penerimaan dan transaksi kewangan !ain. (enyediakan penyata dan !ap'ran kewangan temp'h tertentu. (enja!ankan pengiraan perakaunan dgn menggunakan pakej perisian k'mputer yang standard.

ii)

iii)

%+J'('

P+('K'UN'N %+C'(' ()N4K'%

Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun pur"a# .atatan tertua - catatan pembayaran upah di Baby!'nia pada tahun #/&& ).(. Pada peringkat awa!, catatan dibuat pada kepingan tanah !iat. Kemudian menjadi !ebih maju sete!ah terciptanya papyrus 0kertas) dan ca!amus 0pen) di (esir pada tahun 1&& ).(. 2ang digunakan sebagai a!at perantaraan bagi peni!aian dan pertukaran apabi!a sistem kewangan bermu!a pada abad ke-/ dan ke 3 ).(. 4ek'd perakaunan menggunakan ni!ai wang sebagai ukuran.

Pada tahun 5/& (, sistem angka 6indu-Arab digunakan yang dicipta '!eh 'rang 7ndia. )istem catatan bergu bermu!a apabi!a perdagangan semakin pesat di 7ta!i pada $2&&-$/&& ).(. )istem ini dicipta '!eh se'rang rahib dari 7ta!i bernama 8uca Paci'!i bertujuan dapat menyimpan rek'd yang !engkap dan sistematik. 8uca Paci'!i dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbitan perakaunan yang pertama dicetak dan be!iau te!ah membentuk asas perakaunan yang diama!kan sehingga kini. 4e9'!usi Perindustrian di :ng!and pada abad ke $; dan ke $5 te!ah memperkembangkan !agi sistem perakaunan. Pengena!an kepada perakaunan k's. Pada akhir abad ke $< dan ke 2&, bidang perakaunan mencapai tara= pr'=esi'na!. Pada tahun $<;#, >awatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa 07nternati'na! Acc'unting )tandards .'mmittee)-7A). ditubuhkan '!eh badan perakaunan dunia di )ydney untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa 07nternati'na! Acc'unting )tandards)-7A) supaya akaun-akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut piawaian asas serta mengawa! pr'=esi'n perakaunan. Perkem"angan %istem Perakaunan i) ?a!sa=ah Perakaunan 7s!am dan K'n9ensi'na! )istem kewangan 7s!am te!ah berkembang maju dan menjadi bahagian penting da!am sistem kewangan antarabangsa. )umber perakaunan 7s!am ber!andaskan A! @uran dan )unnah yang hanya menekankan keadah dan akti9iti perakaunan yang dibenarkan syarak. Perakaunan 7s!am menekankan aspek akh!ak dan etika berpandukan k'nsep hibah. Akauntan 0(uhtasib) mesti se'rang amanah, benar,b/jawab, adi! dan berakh!ak mu!ia da!am menja!ankan tugas. Perakaunan 7s!am turut menekankan aspek ha!a! dan kesan m'ra! dan s'sia!. ii) ?a!sa=ah Perakaunan K'n9ensi'na! (engambi!kira perkara yang diukur dgn ni!ai kewangan. Keputusan berdasarkan keuntungan semata-mata. Kurang mengambi!kira kesan tindakan ke atas masyarakat dan a!am sekitar.

Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery) Konsep pendedahan menyatakan bahawa semua maklumat penting perlu didedahkan dan tidak boleh ditinggal atau disembunyikan. Ai!ai yang di!ap'rkan da!am Penyata Kewangan sepatutnya ada!ah ni!ai yang memang sepatutnya di!ap'rkan. Perkara yang per!u didedahkan ada!ah n'ta kpd Penyata Kewangan spt pengiraan susutni!ai. Perkara !ain yang per!u didedahkan ada!ah seperti angggaran perakaunan dan !iabi!iti !uarjangka.

(ak!umat per!u disusun dgn teratur agar senang dibaca dan di=ahamiagar pengguna mak!umat itu dapat membantu mereka da!am membuat keputusan atau perancangan dgn =irma itu, Konsep penemuan pula menyatakan maklumat hanya didedahkan sekiranya perkara itu dibangkitkan atau dipersoalkan oleh pihak luar. )ebagai c'nt'h, penjua! tidak per!u mendedahkan kekurangan pada barang yang dijua! kecua!i dipers'a!kan '!eh pembe!i. 5alsa6ah Pelaporan Kos %ejarah dan Nilai %aksama

Kos sejarah adalah kos yang benar-benar berlaku dan bukannya anggaran. Nilai saksama adalah anggaran nilai terhadap harga pasaran yang realistik dan munasabah.
Ai!ai k's sebenar masih digunakan sbg ni!ai utk direk'd ke da!am jurna! namun pada tarikh Penyata Kewangan disediakan ni!ai/angka da!am buku per!u disemak utk memastikan ni!ai da!m buku perakaunan ada!ah ni!ai saksama. )emua item k's sejarah per!u dise!araskan agar menunjukkan ni!ai saksama se!aras dgn gambaran terkini perniagaan. Proses perakaunan 7*anual dan "erkomputer8 )ecara manua! media penyimpanan mak!umat ada!ah buku-buku perakaunan spt >urna!, Buku unai dan 8ejar. )ecara berk'mputer media penyimpanan mak!umat ada!ah media e!ektr'nik spt disket dan cakera 'ptik. Perakaunan se"agai pro6esion (aksud - pekerjaan pr'=esi'n atau ikthisas yang di!akukan sese'rang yg memi!iki kemahiran tertentu dan ter!atih da!m bidang itu. Akauntan sebagai pemimpin a) (engkhusus da!am bidang perakaunan dan bertindak sbg penasihat perniagaan. b) Per!u bertindak sbg pemimpin berakauntabi!iti c) Per!u ada ciri-ciri spt akauntabi!iti, jujur, amanah dan berintegriti. Antara t/jawab akauntan ia!ah: a) (enyediakan Penyata Kewangan b) (embuat keputusan c) (erancang be!anjawan d) >uruaudit da!aman e) Penasihat dan perancang percukaian Keperluan Kod +tika Pro6esion Perakaunan

Berdasarkan K'd :tika utk Akauntan Pr'=esi'na! '!eh 7?A.. :tika ada!ah perkara yang betu! da!am apa jua keadaan.

BADAN PERAKAUNAN PR !E"# NAL D# $ALA%"#A a.

1em"aga Piawaian Perakaunan *alaysia 7*alaysian '$$ounting %tandard Board8 *'%B %itubuhkan B di bawah Akta 8ap'ran Kewangan $<;; 8embaga B ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan !ap'ran kewangan di (a!aysia. ?ungsi B dan kuasa (A)B+ ' (enerbit piawaian perakaunan baru ' (enyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada ' (enentukan sk'p dan penggunaan piawaian perakaunan ' (e!aksanakan tugas sebagai penasihat awam o (enentukan kehendak minimum dan garis panduan utk penyediaan !ap'ran kewangan di (a!aysia. b. )nstitut 'kauntan 'wam Bertauliah *alaysia 7*alaysian )nstitute o6 Certi6ied Pu"li$s '$$ountants8 *)CP' B %itubuhkan pada tahun $<3/ di bawah Akta )yarikat $<3/. B Bertujuan untuk memajukan pr'=esi'n perakaunan di (a!aysia dengan memberi !atihan dan peperiksaan. B Antara syarat ntuk menjadi ah!i (7.PA+ $. 8u!us semua bahagian peperiksaan yang dikenda!ikan '!eh (7.PAC 2. (empunyai penga!aman bekerja sekurang-kurangnya # tahun. c. )nstitut 'kauntan *alaysia 7*alaysia )nstitute o6 '$$ountants8 *)' %itubuhkan B pada tahun $<3< di bawah Akta Akauntan $<3;. Bertujuan B untuk memperkembangkan pr'=esi'n di (a!aysia dan bertindak sebagai penda=tar akauntan. Ah!i-ah!i B (7A dige!ar akauntan awam 0PA), akauntan berda=tar 04A) dan akauntan ber!esen 08A

%)*P'N K)(' 9% P+('K'UN'N

%)*P'N K)(' 9% P+('K'UN'N C)()!C)() akri=

%)*P'N K)(' Pr'ses mengena! pasti dan merek'd urus niaga perniagaan secara teratur dan tepat mengikut sistem catatan bergu.

P+('K'UN'N Pr'ses mengena! pasti, merek'd, menta=sir, mengana!isis, me!ap'rkan mak!umat kewangan dan merancang serta mengawa! kegiatan perniagaan. a. (engumpu!kan mak!umat berdasarkan etika yang ditetapkan. b. (engana!isis dan menta=sir mak!umat. c. (enyediakan !ap'ran kewangan bagi membantu membuat keputusan.

ujuan a. Bukti urus niaga ber!aku b. (engumpu! mak!umat c. (embuat keputusan dan perancangan d. (encatat urus niaga e. (encatat nama penghutang, pemiutang dan ni!ai hutang

B+NTUK!B+NTUK :(4'N)%'%) P+(N)'4''N erbahagi kepada empat jenis iaitu (i!ikan ungga!, Perk'ngsian ,)yarikat Berhad dan K'perasi. C)()!C)() $. Pemi!ikan Pemi!ik sendiri 2. ('da! *)1)K'N TUN44'1 )e'rang pemi!ik P+(K:N4%)'N 2 - 2& 'rang 2 - /& 'rang 0perk'ngsian pr'=esi'na!) )umbangan pek'ngsi

#. Pembentukan 1. Kawa!an dan Pengurusan /. 8iabi!iti

%ida=tar dengan Penda=tar Perniagaan dan (aj!is Kerajaan empatan Pemi!ik sendiri

%ida=tar dengan Penda=tar Perniagaan dan (aj!is Kerajaan empatan Pek'ngsi akti= menyumbangkan m'da! dan ambi! bahagian pengurusan idak terhad 0kecua!i pek'ngsi berhad) %ibahagikan kepada pek'ngsi mengikut perjajnian perk'ngsian .ukai pendapatan perse'rangan idak 2ajib

idak terhad %iper'!eh '!eh pemi!ik 3. Keuntungan ;. .ukai 5. (esyuarat Ag'ng ahunan .ukai pendapatan perse'rangan idak wajib

;;;Pekongsi lelap - hanya menyumbangkan m'da! sahaja dan tidak mengambi! bahagian da!am pengurusan. ;;;Pekongsi namaan<nominal - hanya menyumbangkan nama sahaja. ;;; Pekongsi akti6 - me!ibatkan diri da!am perniagaan perk'ngsian

K:P+('%) .iri-ciri $. ujuan 2.Penubuhan #. 8iabi!iti 1.('da! /. Kuasa dan keah!ian (emberi kebajikan kepada ah!iah!i/angg'ta k'perasi. %ida=tarkan dgn Ketua Penda=tar K'perasi. idak erhad )umbangan saham '!eh setiap ah!i/angg'ta )atu undi untuk setiap ah!i/angg'ta.

3.Pentadbiran/Kawa!an ;. %i9iden

%itadbir '!eh A8K yang di!antik semasa (A . Berdasarkan jum!ah saham disumbang '!eh ah!i/angg'ta k'perasi sekiranya mendapat keuntungan.

%&'()K'T B+( ', - %ibahagikan kepada dua jenis iaitu )yarikat )endirian Berhad dan )yarikat Awam Berhad. - %ida=tarkan dengan )uruhanjaya )yarikat (a!aysia 0))() mengikut Akta )yarikat $<3/. - ('da! syarikat berhad dikumpu!kan me!a!ui terbitan saham kepada 'rang awam. - Pemegang saham akan menerima untung da!am bentuk di9iden. - 8iabi!iti syarikat berhad ada!ah terhad kepada jum!ah m'da!. - .ukai pendapatan syarikat.

Ciri!$iri $. Bi!angan ah!i 2. Pemi!ikan saham #. Pindah mi!ik saham 1. )tatus saham

%yarikat %endirian Berhad (inimum 2 'rang dan maksimum /& 'rang. erhad kepada indi9idu tertentu.

%yarikat 'wam Berhad (inimum 2 'rang dan maksimum tiada had. erbuka kepada 'rang ramai.

)aham tidak b'!eh dipindah mi!ik tanpa persetujuan daripada pemegang saham yang !ain.

Bebas dipindah mi!ik dan mudah dijua! be!i me!a!ui br'ker saham di Bursa )aham.

)aham tidak b'!eh disenaraikan atau )aham b'!eh disenaraikan dan diurus niaga di bursa saham. diniagakan secara bebas di bursa saham.

/. 8ap'ran kewangan

Penyata kewangan tidak per!u didedahkan kepada 'rang ramai.

Penyata kewangan per!u didedahkan kepada 'rang awam da!am akhbar. 8ap'ran kewangan dibentang dan di!u!uskan da!am (A . 8ap'ran kewangan tahunan per!u diserahkan kpd ))(

%UB B),'N4 P+('K'UN'N erdiri daripada: Perakaunan Kewangan C Pe!ap'ran prestasi perniagaan 0untung atau rugi) da!am sesuatu temp'h perakaunan, pe!ap'ran kedudukan kewangan, a!iran masuk dan ke!uar yg berkaitan dgn perniagaan. C (ak!umat berguna utk mereka yang berkepentingan. Perakaunan Pengurusan C khusus kpd penyediaan mak!umat utk kegunaan da!aman perniagaan spt pihak pengurusan dan kakitangan. C digunakan utk perancangan, kawa!an dan membuat keputusan. Audit C pr'ses sistematik utk memper'!eh dan meni!ai bukti secara 'bjekti= berkaitan dgn kegiatan perniagaan. C pr'ses pemeriksaan d'kumen-d'kumen perniagaan yang megesahkan urusniaga yang direk'd itu memang sebenarnya ber!aku. C di!akukan '!eh juruaudit yang bertau!iah. Percukaian C perundingan percukaian, perancangan percukaian dan penyediaan penyata cukai. )istem (ak!umat Perakaunan C sistem penjanaan mak!umat perakaunan . C satu rangkaian pr'sedur yang berhubungan antara satu mak!umat perakaunan dgn satu yang !ain. C mempr'ses data agar dpt digunakan '!eh perniagaan da!am membuat keputusan.

KDA):P %AA P47A)7P A)A) P:4AKAUAAA .# =ang se"agai Ukuran - )emua urus niaga perniagaan direk'd dan di!ap'rkan da!am ni!ai wang+ 4inggit (a!aysia 04(). /# Catatan Bergu - )etiap urus niaga harus direk'd di sebe!ah debit dan kredit dengan jum!ah dan tarikh yang sama di da!am sekurang-kurangnya dua akaun. -# +ntiti Berasingan - )esebuah perniagaan dianggap sebagai satu unit yang tersendiri dan terpisah dengan pemi!iknya dari segi perakaunan. - )ebarang urusan antara perniagaan dengan pemi!iknya dianggap dua pihak yang berasingan. - 6anya urus niaga perniagaan dicatat da!am buku perniagaan. ># Tempoh Perakaunan - Pembahagian hayat perniagaan kepada suatu jangka masa yang tetap bagi tujuan !ap'ran perakaunan. - .'nt'h 3 bu!an atau setahun. ?# Kos %ejarah - K's be!ian yang direk'd keka! da!am buku perakaunan tanpa mengambi! kira perubahan ni!ai da!am pasaran .0direk'd mengikut harga k's semasa be!ian di buat) - ujuan k'nsep ini ada!ah supaya rek'd dan !ap'ran kewangan dibuat dengan !ebi 'bjekti=. @# Usaha Berterusan - Perniagaan diandaikan wujud untuk jangka masa yang panjang dan berterusan. A# 'sas Perakaunan 'kruan - K's sebenar yang ter!ibat dibandingkan dengan hasi! yang diper'!eh untuk suatu temp'h tertentu.

B# Ketekalan - dikena!i sebagai ma!ar atau k'nsistensi. - Kaedah perakaunan yang sama digunakan secara berterusan untuk setiap temp'h perakaunan. - bagi setiap temp'h perakaunan satu kaedah merek'd perakaunan yang sama diama!kan da!am setiap !ap'ran penyata kewangan. - tujuan k'nsep ini ada!ah untuk menge!akkkan keke!iruan da!am penyata kewangan dan dapat memberi gambaran pa!ing tepat tentang akti9iti perniagaan C# *aterialiti - )uatu catatan perakaunan dianggap materia! sekiranya keciciran butiran tersebut memberikan kesan terhadap penyata kewangan yang disediakan. - Be!anja perniagaan yang bukan kebendaan aKan direk'd sebagai be!anja. - Be!anja yang bersi=at kebendaan direk'd sebagai aset da!am penyata kewangan. .0# KonserDatisme ! 6asi! dan Untung perniagaan direk'dkan jika benar-benar ber!aku. - )ega!a kerugian yang dijangka hendak!ah diambi!kira sebagai be!anja da!am Penyata Pendapatan tetapi sega!a keuntungan yang dijangka tidak b'!eh diiktira= sbg keuntungan sehingga diper'!ehi. ..# Pelaporan Berasaskan Nilai %aksama - Penyata Kewangan per!u memberikan mak!umat yang tepat, tidak mempunyai sebarang kesi!apan yang materia! serta dapat memberikan gambaran yang benar dan saksama. C)() KU'1)T'T)5 P+N&'T' K+='N4'N Keb'!eh=ahaman i) Pengguna mak!umat mest dapat memahami isi kandungan mak!umat yang disampaikan kepada mereka. 4e!e9an i) (esti re!e9an/tepat dgn tujuan mak!umat tersebut disediakan . ii) (ak!umat yang disediakan harus!ah berkaitan dgn akti9iti-akti9iti perniagaan masa kini dan hadapan. iii) dapat mempengaruhi keputusan yang di!akukan '!eh pengguna Keb'!ehpercayaan i) mak!umat mesti!ah bebas daripada sebarang ra!at atau kesi!apan dan disertakan bukti kukuh. ii) mesti bebas dari sebarang pengaruh dan tekanan pihak tertentu dan disahkan '!eh juruaudit. Keb'!ehbandingan

i) mak!umat digunakan sebagai asas sesuatu perbandingan . ii) (ak!umat kewangan mudah dibandingkan dgn prestasi tahun-tahun !epas atau perniagaan !ain. epat masa i) mak!umat harus diper'!eh pada masa mak!umat tersebut diper!ukan dan per!u !ebih kerap.

K)T'('N P+('K'UN'N Pr'ses perakaunan yang di!aksanakan mengikut urutan yang bersistem da!am satu temp'h perakaunan. $. %'kumen )umber 2. Buku .atatan Pertama #. Pengep'san ke 8ejar 1. Penyediaan 7mbangan %uga /. Pe!arasan 3. 7mbangan %uga se!epas Pe!arasan ;. Penyediaan Penyata Kewangan 5. .atatan Penutup

B'B / '%+T3 1)'B)1)T)3 +KU)T) P+*)1)K3 '%+T arta "enda "ernilai yang dimiliki oleh sese"uah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiDiti perniagaan "agi mendapatkan keuntungan# '%)1 ,'N B+1'NJ'

'%+T BUK'N %+*'%' %igunakan untuk menja!ankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jua!an semu!a. Aset yang tahan !ama dan keka! untuk beberapa temp'h perakaunan. .'nt'h - mesin, kenderaan, premis, !ekapan dan !engkapan, perab't, a!atan pejabat. Bukan utk dijua! bagi mendapatkan keuntungan tapi digunakan utk menja!ankan akti9iti perniagaan. '%+T %+*'%' 6arta yang senang berubah bentuk dan ni!ai da!am sesuatu temp'h perakaunan. Aset yang b'!eh bertukar menjadi wang tunai da!am temp'h yang cepat atau digunakan da!am satu temp'h perakaunan. .'nt'h - tunai, st'k akhir, penghutang, st'k a!atu!is, hasi! terakru dan be!anja terdahu!u. 1)'B)1)T) Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai3 "arang atau perkhidmatan# Tuntutan terhadap aset perniagaan kerana yang mem"eri pinjaman "erhak untuk menuntut "ayaran daripada perniagaan# 1)'B)1)T) BUK'N %+*'%'

anggungan hutang yang per!u dibayar ba!ik da!am temp'h masa yang !ebih panjang iaitu !ebih daripada satu tahun. .'nt'h - pinjaman bank, gadai janji 1)'B)1)T) %+*'%' anggungan hutang yang per!u dije!askan da!am jangka masa pendek iaitu da!am satu temp'h perakaunan atau setahun. .'nt'h - pemiutang, '9erdra= bank, be!anja terakru, hasi! terdahu!u.

+KU)T) P+*)1)K Pe!aburan pemi!ik da!am perniagaan.B anggungan perniagaan kepada pemi!ik+ jum!ah m'da! yang di!aburkan '!eh pemi!ik da!am perniagaan dan untung yang diper'!ehi daripada akti9iti perniagaan. Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemi!ik. Kerugian akan mengurangkan ekuti pemi!ik. Ambi!an akan mengurangkan ekuiti pemi!ik. (D%A8 A2A8 * UA UAE B:4)76 / 04UE7 B:4)76) - A(B78AA F (D%A8 AK674 '%)1 Pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh daripada aktiDiti jualan "arang niaga atau perkhidmatan yang di"erikan# '%)1 BUK'N K+N,'1)'N Pendapatan B yang diterima secara tidak !angsung / tidak berkaitan dengan akti9iti utama sesuatu perniagaan. B.'nt'h+ sewa diterima, =aedah atas simpanan bank, di9iden pe!aburan, untung pe!upusan aset bukan semasa. '%)1 K+N,'1)'N Pendapatan yang diterima secara !angsung daripada akti9iti utama sesuatu perniagaan. .'nt'h+ k!inik, =irma audit - hasi! daripada perkhidmatan yang diberi, kedai jam hasi! diper'!ehi daripada hasi! jua!an jam.

B+1'NJ' =ang yang di"ayar atau akan di"ayar oleh sese"uah perniagaan# Kos perkhidmatan atau "arangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil# B+1'NJ' BUK'N K+N,'1)'N BBe!anja yang tidak ter!ibat secara !angsung da!am 'perasi urus niaga harian. B.'nt'h+ be!anja =aedah pinjaman bank, rugi jua!an aset bukan semasa, rugi daripada risik' banjir, ker'sakan, kecurian dan sebagainya.

B+1'NJ' K+N,'1)'N BBe!anja yang ter!ibat secara !angsung da!am 'perasi urus niaga harian. B.'nt'h+ sewa kedai,gaji pekerja, pr'm'si, insurans, a!at tu!is dan sebagainya. 'K'UN K:NT(' %e=inisi C akaun yang mengurangkan ni!ai da!am akaun induk C memberi ni!ai bersih bagi akaun-akaun seperti Akaun AB), Akaun Penghutang, Akaun Pemiutang, Akaun >ua!an, Akaun Be!ian dan Akaun ('da!. C .'nt'h: Akaun )usutni!ai terkumpu!/P)A Akaun Peruntukan 6utang 4agu Akaun Pu!angan Be!ian Akaun Pu!angan >ua!an Akaun %iskaun diberi/%iskaun diterima Akaun Ambi!an C .'nt'h: 'kaun Kontra 'kaun )nduk Akaun )usutni!ai terkumpu! Akaun Aset Bukan )emasa Akaun Peruntukan 6utang 4agu Akaun Penghutang Akaun Pu!angan Be!ian dan Akaun Akaun Be!ian %iskaun %iterima Akaun Pu!angan >ua!an dan Akaun Akaun >ua!an %iskaun %iberi C Akaun 7nduk per!u dit'!ak dengan akaun k'ntra apabi!a dicatat da!am Penyata Kewangan. .A4 A AKAUA

Penyenaraian tajuk dan n'mb'r akaun secara sistematik yang digunakan da!am sistem perakaunan berk'mputer sesebuah perniagaan. Penge!asan akaun disusun mengikut jenis akaun spt aset, !iabi!iti, ekuiti pemi!ik, hasi! dan be!anja. (enggunakan sistem n'mb'r atau abjad atau kedua-duanya.

5ungsi apak utk menukar nama , menambah akaun dan memberikan mak!umat tambahan kpd akaun yang ditambah. Penyediaan Carta 'kaun Kena!pasti semua akaun berdasarkan urusniaga yg per!u direk'd mengikut penge!asan akaun. Bandingkan senarai akaun tersebut dengan senarai akaun da!am perisian. Beri perhatian kpd nama akaun, k!asi=ikasi akaun dan mak!umat !ain. (asukkan mak!umat .arta Akaun ke d!m perisian.

)nDentori 7tem yang menjadi barang niaga sesebuah perniagaan.


%istem )nDentori

Inventori berkala Tidak menyimpan rekod yang terperin$i utk mengesan semua inDentori yang diterima dan dikeluarkan# ,itentukan melalui pengiraan 6iEikal inDentori terse"ut# Biasanya digunakan oleh perun$it yg "arang "erharga rendah#

Inventori Berterusan *enyimpan rekod yang terperin$i utk mengesan semua inDentori yang diterima dan dikeluarkan# Kuantiti dan nilai stok "oleh dipastikan "ila!"ila masa#

P+(%'*''N P+('K'UN'N

$. anpa hasi! dan be!anja '%+T = 1)'B)1)T) F +KU)T) P+*)1)K Aset * *K Aset :kuiti Pemi!ik * 8iabi!iti :kuiti Pemi!ik * 8iabi!iti * K *-

2. (engambi! kira hasi! dan be!anja '%+T = 1)'B)1)T) F 7*:,'1 F '%)1 B+1'NJ'8 Butiran 6asi! Be!anja Untung 4ugi Ambi!an ('da! *odal F ! F ! ! F Untung F ! F ! K K

tambahan TK Tiada Kesan asil menam"ahkan modal Belanja<'m"ilan mengurangkan modal

%istem Catatan Bergu $. )etiap urus niaga mesti me!ibatkan sekurang-kurangnya dua akaun yang berasingan. 2. )atu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan dengan jum!ah dan tarikh yang sama. #. 7a ada!ah satu sistem merek'd urus niaga yang tepat dan bersistematik. 1. Prinsip perakaunan sistem catatan bergu ia!ah debit akaun yang menerima dan kredit akaun yang memberi sesuatu amaun. /.?'rmat Akaun 8ejar Aama Akaun %ebit Kredit

Jenis 'kaun Aset 0%ebit) 8iabi!iti 0Kredit) :kuiti Pemi!ik

,e"it Bertambah Berkurang Berkurang

Kredit Berkurang Bertambah Bertambah

0Kredit) 6asi! 0Kredit) Be!anja 0%ebit)

Berkurang Bertambah

Bertambah Berkurang

,:KU*+N P+(N)'4''N

sebagai sumber mak!umat perakaunan. memberi mak!umat tentang sesuatu urus niaga . dijadikan bukti bagi sesuatu urus niaga. mengingatkan peniaga tentang hutang da!am urus niaga . sebagai rujukan pada masa hadapan.

erbahagi kepada dua jenis iaitu: .8 ,okumen untuk rujukan (tidak perlu dicatat dalam buku perakaunan) $. )urat tanya 2. )ebut harga #. Kata!'g 1. A'ta pesanan / Pesanan be!ian /. A'ta serahan 3. Penyata akaun /8 ,okumen se"agai sum"er maklumat

7perlu dicatat dalam buku perakaunan8 $. 7n9'is 2. A'ta kredit #. A'ta debit 1. 4esit /. .ek atau keratan cek 3. Baucar Pembayaran ;. Bi! tunai 5. (ak!uman debit <. (ak!uman kredit $&. (em' $$. B'rang wang masuk $2. Penyata Eaji $#.?'!i' Pe!anggan $1.)!ip Pindahan 2ang

,:KU*+N P+(N)'4''N ,'N 5UN4%)N&'

Jenis ,okumen )urat tanya

Urus niaga

Buku Catatan Pertama %ihantar '!eh pembe!i iada kepada penjua! untuk mendapatkan mak!umat barangbarang yang hendak dibe!i. (ak!umat yang diper!ukan+ harga barang, cara pembeka!an, diskaun dan cara pembayaran. %ihantar '!eh penjua! kepada pembe!i sebagai jawapan kepada surat tanya. (ak!umat yang iada

)ebut 6arga

diberi+ harga barang yang hendak dibe!i, syarat penghantaran dan pembayaran. Kata!'g Penjua! hantar bersama dengan sebut harga. )enarai harga bagi semua barang yang dibeka!kan '!eh penjua!. iada

A'ta pesanan atau Pesanan be!ian

%ihantar '!eh pembe!i kepada penjua! yang mengandungi mak!umat tentang barang yang hendak dibe!i. (ak!umat yang per!u ada+ jenis barang, jenama, kuantiti, harga, syarat serahan, syarat pembayaran dan kadar diskaun. %ihantar '!eh penjua! kepada pembe!i bersama-sama dengan barang. (emb'!ehkan pembe!i menyemak barang-barang yang dihantar dan sebagai perakuan bahawa barang-barang te!ah

iada

A'ta serahan

iada

dihantar dengan se!amat. >enis barang dan kuantiti sahaja disenaraikan. 6arga barang tidak dinyatakan. Penyata Akaun %ihantar '!eh penjua! kepada pembe!i. A'ta mak!uman dan peringatan kepada penghutang yang dihantar setiap akhir bu!an. (ak!umat terdiri daripada baki hutang pada awa! bu!an, jum!ah jua!an, pu!angan, bayaran dan baki hutang akhir bu!an yang per!u dije!askan. iada

7n9'is

%ihantar '!eh penjua! kepada pembe!i apabi!a penjua! membenarkan pembe!i membe!i barang niaga atau aset secara kredit. (ak!umat yang ada+ nama dan a!amat pembe!i dan penjua!, tarikh urus niaga, n'mb'r in9'is, kuantiti dan harga, jum!ah be!ian, syarat

Be!ian barang niaga kredit+ 7n9'is Asa! - >urna! Be!ian 7n9'is )a!inan - >urna! >ua!an Be!ian aset kredit >urna! Am

serahan dan bayaran dan K. G K. di K. %isediakan da!am tiga sa!inan. )a!inan asa! dihantar kepada pembe!i dan sa!inan pendua disimpan '!eh penjua! A'ta Kredit A'ta Kredit Asa! %ihantar '!eh penjua! >urna! Pu!angan Be!ian kepada pembe!i untuk A'ta Kredit )a!inan memberitahu pembe!i >urna! Pu!angan >ua!an bahawa hutangnya akan dikurangkan 0akaun dikreditkan) dihantar disebabkan '!eh+ $. terdapat pu!angan barang yang r'sak, sa!ah jenama atau tidak berkua!iti. 2. bayaran yang dikenakan ter!ebih daripada harga sepatutnya. #. terdapat pu!angan bekas k's'ng yang te!ah dikenakan bayaran da!am in9'is. 1. jum!ah hutang ter!ebih kerana sa!ah pengiraan. /. pembe!i diberi e!aun atau k'misen. %ike!uarkan '!eh penjua! apabi!a menerima bayaran 4esit Asa! - Buku unai 0Kt) / >urna! Pembayaran unai

4esit 4asmi

daripada pembe!i. Bukti penerimaan dan pembayaran yang te!ah dibuat. .ek atau keratan cek

4esit )a!inan - Buku unai 0%t) / >urna! Penerimaan unai

.ek digunakan untuk Buku unai 0Kt) membuat pembayaran. !ajur bank Keratan cek digunakan sebagai rujukan dan sumber rek'd. Buku unai - catatan k'ntra

Baucar Pembayaran

%'kumen da!aman yang disediakan '!eh peniaga untuk merek'dkan sega!a jenis pembayaran. Bukti pembayaran te!ah dibuat. %ike!uarkan '!eh penjua! kepada pembe!i bagi pembayaran untuk be!ian barang niaga dengan wang tunai atau cek. Bukti bagi aset yang dibe!i secara tunai atau perkhidmatan yang dibuat secara tunai.

Buku unai 0Kt) / >urna! Pembayaran unai

Bi! unai / )!ip %a=tar unai

Bi! unai Asa! - Buku unai 0Kt) / >urna! Pembayaran unai 0Be!ian unai) Bi! unai )a!inan Buku unai 0%t) / >urna! Penerimaan unai 0>ua!an tunai)

A'ta %ebit 0Invois tambahan)

%ihantar '!eh penjua! kepada pembe!i apabi!a bayaran yang dikenakan da!am in9'is terkurang. Akaun pembe!i akan didebitkan untuk menambahkan harga pada in9'is 0hutang bertambah). %igunakan apabi!a+ $. Ada ketingga!an catatan da!am in9'is 0k's angkutan) 2. Bayaran yang dikenakan terkurang #. ?aedah dikenakan ke atas bayaran !ewat '!eh pembe!i 1. >um!ah hutang terkurang 0kesi!apan pengiraan) /. Bayaran tambahan 0pertukaran barang)

A'ta %ebit Asa! >urna! Be!ian A'ta %ebit )a!inan >urna! >ua!an

(ak!uman %ebit

)atu penyata yang dike!uarkan '!eh Buku unai 0Kt) pihak bank. (emak!umkan akaun pemi!ik te!ah didebitkan 0dikurangkan) dengan satu jum!ah tertentu berserta dengan sebab. .th+ .aj bank, Buku .ek. )atu penyata yang dike!uarkan '!eh Buku unai 0%t) pihak bank. (emak!umkan akaun pemi!ik te!ah dikreditkan 0ditambahkan) dengan satu jum!ah tertentu berserta dengan sebab. .th: ?aedah, %i9iden. %igunakan untuk merek'd penge!uaran barang niaga atau wang untuk kegunaan peribadi atau kegunaan perniagaan atau memasukkan m'da! tambahan da!am perniagaan. >urna! Am

(ak!uman Kredit

(em'

B'rang 2ang (asuk / B'rang yang Buku unai - catatan )!ip Bank dike!uarkan '!eh bank k'ntra

untuk merek'd urus niaga menyimpan atau menge!uarkan wang '!eh pe!anggan. Baucer Pembayaran %'kumen dike!uarkan termasuk Penyata Eaji peniaga kepada pekerja seka!i atau Buku unai 0kt) dua ka!i sebu!an. (engandungi mak!umat jum!ah pendapatan pekerja dan p't'ngan gaji d!m temp'h tersebut. Penyata yang menunjukkan rek'd caj yg dike!uarkan Buku unai 0kt) '!eh perniagaan perkhidmatan kepada pe!anggan. .'nt'hnya perh'te!an.

?'!i' pe!anggan

)!ip Pindahan 2ang

%'kumen yg digunakan utk memindahkan wang pe!anggan kepada pihak ketiga secara e!ektr'nik. %ibuat antara dua bank yang berbeHa.

Buku unai 0kt)

'1)('N ,:KU*+N 'NT'(' P+*B+1) ,'N P+NJU'1

+ N J U ' 1

)urat anya )urat >awapan Pesanan Be!ian A'ta )erahan A'ta %ebit A'ta Kredit .ek 4esit Penyata Akaun

P : ( B : 8 7

,)%K'UN N)'4'

P't'ngan harga ke atas harga senarai, harga kata!'g atau harga k's. %iberi '!eh penjua! kepada pembe!i da!am bentuk peratus. Untuk mengga!akkan pembe!i membe!i dengan banyak. 0be!ian secara puka!) )emakin banyak barang dibe!i semakin tinggi kadar diskaun niagayang diberikan. %itunjukkan hanya da!am jurna! sahaja. ,iskaun Niaga = arga %enarai 2 Kadar ,iskaun ,)%K'UN TUN') P't'ngan daripada jum!ah bersih da!am in9'is sekiranya bayaran dibuat da!am temp'h diskaun yang ditetapkan. Bertujuan mengga!akkan pe!anggan membayar hutang mereka dengan segera bagi menge!akkan masa! pusingan m'da!. )emakin singkat temp'h kredit semakin tinggi kadar diskaun tunai.

2 jenis diskaun tunai: a) diskaun diberi - diskaun tunai yang diberi kepada penghutang yang menje!askan hutangnya d!m temp'h kredit ditetapkan.
b) diskaun diterima - diskaun tunai yang diterima daripada pemiutang jika peniaga memenuhi syarat kredit ditetapkan pemiutang

A) K:AA8PA) 7 %DKU(:A B ! Kata Kunci "okumen atatan

BUKU UAA7 0B ) - unai, .ek atau Bank

(enje!askan 7n9'is 0%iskaun 4(III)

4esit 4asmi A)A8

Kt Pemiutang, Kt %iskaun %t Penghutang, %t %iskaun %t unai, Kt Bank Kt Pemiutang Kt Be!anja/AB) %t Bank, Kt unai Kt Ambi!an

(enje!askan 7n9'is 4esit 4asmi 0%iskaun 4(III) )A87AAA Kegunaan Perniagaan 0K'ntra) Keratan .ek Aama Pemiutang Bayar untuk Be!anja/AB) .atatan K'ntra Ambi!an unai/Bank Be!anja Keratan .ek Keratan .ek B'rang 2ang (asuk )A87AAA (em'

Baucer Pembayaran

Kt Be!anja

Bayar tambang hantar barang

Baucer Pembayaran

Kt Angkutan Ke!uar

.aj Bank, Buku .ek (ak!uman %ebit ?aedah

Kt .aj Bank/Buku .ek

(ak!uman Kredit %t ?aedah

Kepada JPeniagaJ 0K7 A) Bayar gaji pekerja Kepada J)ykt KJ Perh'te!an Bayaran secara e!ektr'nik >U4AA8 A( 0>A) Bukan Barang Aiaga .'nt'h Aset Bukan )emasa

Bi! unai / (esin Kt Be!ian %a=tar unai Penyata Eaji K Eaji Bi! unai / (esin %t >ua!an %a=tar unai ?'!i' Pe!anggan )!ip pindahan 2ang Kt .aj 6'te! Kt Aama pemiutang

.atatan Pembukaan Permu!aan s'a!an %t Aset Kt 8iabi!iti/:pemi!ik Be!ian AB) >ua!an 7n9'is A)A8 AB) 7n9'is )A87AAA %t Be!ian, Kt Pemiutang %t Penghutang Kt >ua!an

.aj angkutan

A'ta %ebit A)A8

%t Angkutan /Angkutan (asuk, Kt

Pemiutang - Ambi!an untuk Kegunaan )endiri a) Barang Aiaga b) AB) -Ambi!an untuk Kegunaan Perniagaan a) Pr'm'si b) )umbangan/ c) %erma (em' (em' %t Ambi!an Kt Be!ian %t Ambi!an, Kt AB) %t Pr'm'si, Kt Be!ian %t )umbangan, Kt Be!ian %t %erma, Kt Be!ian

(em' (em' (em'

>U4AA8 >U4AA8 B:87AA K6A) - Barang Aiaga sahaja

7n9'is A)A8 A'ta %ebit A)A8

Butiran : Aama Pemiutang Butiran : Aama Pemiutang

>U4AA8 >UA8AA 7n9'is )A87AAA Butiran : Aama Penghutang A'ta %ebit )A87AAA Butiran : Aama

Penghutang

B8 P)N,'

K+ 1+J+( ,'() BCP

-)etiap !ejer mesti diimbang dan ditutup pada setiap hujung hu!an. B)1 $ 2 # 1 / 3 ; 5 BCP % K % K 1+J'( K % % K %t Be!ian, Kt Pemiutang %t Penghutang, Kt >ua!an %t Pemiutang, Kt Pu!angan Be!ian %t Pu!angan >ua!an, Kt Penghutang

BUKU UAA7 BUKU UAA7 >U4AA8 A( >U4AA8 A( >U4AA8 B:87AA >U4AA8 >UA8AA >U4AA8 PU8AAEAA B:87AA >U4AA8 PU8AAEAA >UA8AA

C8 P)N,'

,'() 1+J+( K+ )*B'N4'N ,U4'

)emua baki akhir setiap !ejer dipindahkan ke 7mbangan %uga 7mbangan %uga mesti!ah dijum!ahkan bagi kedua-dua %t dan Kt 1+J+( % K )*B'N4'N ,U4' % K

Baki akhir / Baki b/b Baki akhir / Baki b/b

BUKU C'T'T'N P+(T'*' B erdiri daripada >urna!, Buku unai dan Buku unai 4uncit. B)emua urus niaga dicatatkan ter!ebih dahu!u ke da!am Buku .atatan Pertama sebe!um dipindahkan ke da!am !ejar dengan mengikut urutan tarikh urus niaga. Urusniaga tunai direk'dkan ke da!am Buku unai, Buku tunai 4uncit, >urna! Penerimaan unai dan >urna! Pembayaran unai. Urusniaga kredit pu!a direk'dkan ke da!am >urna! Am dan >urna! Khas. B'B > JU(N'1 erbahagi dua iaitu+ >urna! Am dan >urna! Khas 0>urna! Be!ian, >urna! >ua!an, >urna! Pu!angan >ua!an, Pu!angan Be!ian) (enunjukkan catatan yang !engkap tentang satu urus niaga mengikut urutan tarikh beserta butir dan keterangan. (emudahkan membuat rujukan dan memberi panduan catatan pindahan ke !ejar. %apat mengesan kesi!apan dengan cepat dan menge!akkan penipuan.

JU(N'1

U(U% N)'4'

,:KU*+N

.# JU(N'1 '*

a# Catatan permulaan atau pem"ukaan perniagaan # "# Catatan penutupan dan pemindahan "aki! "aki akaun *emo $# *em"eli dan menjual aset "ukan semasa se$ara kredit# d# 'm"ilan "arang niaga untuk kegunaan peri"adi atau perniagaan # e# *em"awa masuk modal tam"ahan# 6# Catatan pelarasan # g# *em"etulkan kesilapan # h# *erekodlan pem"u"aran perniagaan# )nDois 7"elian<jualan aset "ukan semasa se$ara kredit8

5:(*'T JU(N'1 '*

Tarikh

Butir

5olio

2$/$&/2&&< A!atan Kedai ('da!

,e"it 4( 3,&&&

Kredit 4( 3,&&&

0 (embawa masuk mesin ='t'stat untuk kegunaan perniagaan )

/# JU(N'1 K '% *erekod urus niaga "erkaitan dengan barangniaga dan kekerapannya "erlaku dalam perniagaan adalah tinggi# JU(N'1 U(U%N)'4' ,:KU*+N T+(1)B'T 7n9'is Asa! A'ta %ebit Asa! 7n9'is )a!inan A'ta %ebit )a!inan A'ta Kredit Asa! A'ta Kredit )a!inan

a# Jurnal Belian Be!ian barang niaga secara kredit daripada pembeka! "# Jurnal >ua!an barang niaga secara Jualan kredit kepada pe!anggan $# Jurnal (erek'dkan pu!angan barang Pulangan niaga kepada pembeka! Belian d# Jurnal (erek'dkan pu!angan barang Pulangan niaga daripada pe!anggan Jualan 5:(*'T JU(N'1 K '% T'()K BUT)('N

JU(N'1 B+1)'N 5:1):

JU*1' (* > B00 ? /00 .0 000

0/<0@</00C %yarikat %amudera 1autan //<0@</00C %alju %dn Bhd# -0<0@</00C 'kaun Belian

,T

JU(N'1 JU'1'N T'()K BUT)('N 5:1): JU*1' (* @ 000 . /00 A /00

0B<0@</00C %ejati +nterprise /@<0@</00C +n$ik 'hmad -0<0@</00C 'kaun Jualan

KT

T'()K

JU(N'1 PU1'N4'N JU'1'N BUT)('N 5:1):

JU*1' (* B0 ./0 /00

..<0@</00C %ejati +nterprise /C<0@</00C +n$ik 'hmad -0<0@</00C 'kaun Jualan

,T

T'()K

JU(N'1 PU1'N4'N B+1)'N BUT)('N 5:1):

JU*1' (* >00 -?0 A?0

0@<0@</00C %amudera 1autan /?<0@</00C %alju %dn# Bhd# -0<0@</00C 'kaun Pulangan Belian

KT

BUKU TUN') Eabungan B Akaun unai dan Akaun Bank

(erek'd B semua urus secara tunai dan cek termasuk penerimaan dan pembayaran secara cek. Ke"aikan B Buku TunaiG - .atatan da!am !ejar dapat dikurangkan. - Peniaga !ebih mudah da!am mengawa! tunai perniagaannya. - (udah membuat rujukan bagi Akaun unai dan Akaun Bank.

Buku Tunai Tiga 1ajur (engandungi B tiga !ajur utama iaitu !ajur tunai, !ajur bank dan !ajur diskaun di sebe!ah debit dan kredit. ,e"it lajur tunai ,e"it lajur "ank ,e"it lajur diskaun Kredit lajur tunai %emua penerimaan wang tunai %emua penerimaan yang di"ankkan %emua diskaun di"eri %emua pem"ayaran dengan wang tunai %emua pem"ayaran dengan $ek %emua diskaun diterima

Kredit lajur "ank Kredit lajur diskaun

B8ajur tunai dan bank per!u diimbangkan pada akhir suatu temp'h perakaunan

B8ajur diskaun tidak per!u diimbangkan tetapi dijum!ahkan sahaja dan jum!ah diskaun ini akan dip'skan ke !ejar da!am Akaun %iskaun yang berkenaan. ?'rmat B Buku unai iga 8ajur+ BUKU TUN')
Tarikh Butir 5ol ,iskaun Tunai Bank Tarikh Butir 5ol ,iskaun Tunai Bank

Catatan Kontra B.atatan pemindahan wang tunai dari pejabat ke bank atau dari bank ke pejabat. B(e!ibatkan catatan da!am !ajur tunai dan !ajur bank Buku unai yang sama iaitu satu akaun didebitkan dan satu !agi akaun dikreditkan. % B ua keadaan+ .# Pindahan wang tunai dari peja"at ke "ank %'kumen perniagaan - B'rang 2ang (asuk %t !ajur bank, Kt !ajur tunai /# Pindahan wang tunai dari "ank ke peja"at %'kumen perniagaan - Keratan .ek %t !ajur tunai, Kt !ajur bank

BUKU TUN') (UNC)T Kegunaan Buku unai 4uncit + $) (embayar be!anja yang amaunnya keci! spt a!atu!is, be!anja p's, tambang dan pe!bagai be!anja !ain yang keci! amaunnya dan tidak sesuai menggunakan cek.

2) (emb'!ehkan pembahagian tugas di!akukan0juruwang ditugaskan utk menjaga Buku unai 4uncit) #) (enge!akkan daripada ter!a!u banyak catatan da!am buku tunai # !ajur.

Penerimaan Tarikh Butir ,t

5olio

No Pem"ayaran Bau$er Kt

'nalisis Pem"ayaran 'latulis Tam"ang Pos Pel"agai

%)%T+* P'NJ'( Ketua juruwang akan memberikan sejum!ah wang tertentu untuk membiayai semua perbe!anjaan runcit bagi satu temp'h tertentu dan pada akhir temp'h, ketua juruwang akan membayar semu!a jum!ah yang dibe!anjakan '!eh juruwang runcit. >um!ah wang yang biasanya diperuntukkan ada!ah antara 4( $&& ke 4( 2/& bergantung kepada p'!isi perniagaan. B'B ? 1+J'( BBuku akaun pa!ing utama yang digunakan untuk merek'dkan urus niaga perniagaan. Akaun B berbentuk + 5ormat:
,e"it Tarikh Nama 'kaun Butir 5olio Jumlah Tarikh Butir 5olio Kredit Jumlah

8ajur tarikh - (encatat tarikh urus niaga 8ajur butir - mencatat nama akaun 8ajur ='!i' - mencatat n'mb'r rujukan Buku .atatan Pertama 0mengesan catatan da!am akaun) 8ajur jum!ah - mencatat ni!ai wang sesuatu urus niaga Akaun !ejar terbahagi dua iaitu+ $. 'kaun Perorangan - penghutang3 pemiutang3 am"ilan dan modal# 2. 'kaun Bukan Perorangan - akaun nyata 7akaun aset8 dan akaun nominal<namaan 7akaun hasil dan "elanja8#

*engim"ang dan *enutup 'kaun Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu temp'h 0biasanys setiap hujung bu!an) (engimbang akaun - mencari perbeHaan di antara jum!ah debit dan jum!ah kredit da!am akaun. (enutup akaun hasi! dan be!anja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung 4ugi. ujuan menutup akaun untuk + $) memu!akan akaun hasi! dan be!anja dengan baki si=ar pada suatu temp'h perakaunan. 2) mengemaskini Akaun ('da!+ hasi! menambahkan ekuiti pemi!ik dan be!anja mengurangkan ekuiti pemi!ik. 5olio BB4ujukan untuk mengesan sumber catatan pertama atau pasangan catatan bergu - rujukan muka surat akaun da!am Buku .atatan Pertama dan !ejar. BB(engurangkan kesi!apan merek'd atau ter!upa me!engkapkan catatan bergu. B% B iisi jika pengep'san te!ah di!akukan iaitu memindahkan catatan da!am Buku .atatan Pertama ke !ejar.

!ajur ='!i' akaun !ejar dicatatkan da!am ha!aman jurna! dari mana pengep'san dibuat,

P+*B' '4)'N 1+J'(

LE&AR A$ (a #kaun 'ominal (akaun hasil dan belanja (b #kaun '$ata (akaun aset semasa dan aset bukan semasa (( #kaun penghutang dan pemiutang aset bukan semasa (akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang (d #kaun )odal
(e #kaun #mbilan

1+J'( %UB%),)'()

0a) 8ejar Be!ian / 8ejar Pemiutang Lbarangniaga shjM 0b) 8ejar >ua!an / 8ejar Penghutang Lbarangniaga shjM

Tujuan pem"ahagian lejarG a. %apat menja!ankan pengkhususan dan pembahagian kerja b. %apat menugaskan se'rang eksekuti= akaun untuk mengenda!ikan satu bahagian !ejar sahaja. c. (udah untuk menguruskan pengurusan dan pengawa!an. d. %apat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesi!apan merek'd. e. %apat mengurangkan bi!angan akaun da!am !ejar yang ter!a!u banyak da!am !ejar am.

'K'UN K'='1'N TUJU'N a. (emudahkan jabatan kredit memper'!eh jum!ah baki kese!uruhan penghutang dan pemiutang. b. Kesi!apan dan kesa!ahan 7mbangan %uga mudah dan cepat dikesan. c. %apat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di da!am !ejar. d. Penipuan atau pema!suan dapat dikesan dan dicegah. J+N)% a) Akaun Kawa!an Penghutang b) Akaun Kawa!an Pemiutang AKAUN KA'ALAN PENG(U)ANG Akaun Be!um erima / Akaun Kawa!an 8ejar >ua!an Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu. 5:(*'T 'K'UN K'='1'N
Tam"ah

'kaun Kawalan Penghutang

Kurang

Baki b/b Jualan (kredit) Bank (cek tak layan) Diskaun diberi (dibatalkan) Faedah Angkutan keluar Baki h/b

XX XX XX XX XX XX XX

Baki b/b (kredit) Bank (Penerimaan) Diskaun diberi Pulangan Jualan utang Lapuk !ontra (Pindahan ke Lejar Belian) !ontra (Pindahan dari Lejar Belian) Baki h/b
XX Baki b/b (kredit)

XX XX XX XX XX (a) (*) XX
XX XX

Baki b/b

XX

Sumber Rujukan;
i) >urna! Am - Baki b/b, diskaun diberi 0dibata!kan), =aedah, hutang !apuk, angkutan ke!uar dan k'ntra/pindahan. ii)>urna! >ua!an - >ua!an 0kredit). iii). >urna! Pu!angan >ua!an - pu!angan jua!an. i9) Buku unai - bank 0cek tak !aku), bank 0penerimaan), dan diskaun diberi.

'K'UN K'='1'N P+*)UT'N4 Akaun Be!um Bayar / Akaun Kawa!an 8ejar Be!ian (enunjukkan jum!ah pemiutang yang terdapat di da!am 8ejar Be!ian bagi satu temp'h tertentu.
KU4AAE AKAUA KA2A8AA P:(7U AAE Baki b/b "debit# XX Baki b/b Bank "Pembayaran# XX Belian "kredit# Diskaun di $erima XX Faedah Pulangan Belian XX Angkutan masuk !ontra "Pindahan dari (a) Baki h/b Lejar Jualan# !ontra "Pindahan ke Lejar Jualan# (*) Baki h/b XX XXX Baki b/b "debit# XX Baki b/b

A(BA6 XX XX XX XX XX

XXX XX

Sumber Rujukan;
i) >urna! Am - baki b/b, k'ntra, =aedah, k'ntra/pindahan dan angkutan masuk. ii). >urna! Be!ian - be!ian 0kredit). iii). >urna! Pu!angan Be!ian - pu!angan be!ian.

i9) Buku unai - bank 0pembayaran), dan diskaun diterima.

T)P%
Kedua-dua Pindahan (a) dan (b) mesti disebelah yang mengurangkan. 6anya jua!an kredit dan be!ian kredit barangniaga sahaja direk'dkan. >ua!an tunai dan be!ian tunai hendak!ah diabaikan, Butiran mesti!ah nama akaun. Peruntukan 6utang 4agu tidak dimasukkan. 6utang !apuk terpu!ih tidak direk'd da!am Akaun Kawa!an Penghutang dan per!u dit'!ak daripada jum!ah penerimaan tunai daripada penghutang.

C'T'T'N K:NT(' Ber!aku apabi!a sesebuah perniagaan menjua! secara kredit dan juga membe!i secara kredit daripada pihak yang sama. Peniaga ada!ah penghutang dan pemiutang kepada perniagaan pada masa yang sama. 6utang di antara penghutang dengan pemiutang dise!araskan pembayarannya me!a!ui catatan k'ntra. %engan cara memindahkan baki akaun yang mempunyai baki yang !ebih keci! ke akaun yang mempunyai baki yang !ebih besar. 6anya satu amaun sahaja yang wujud dan per!u dibayar atau diterima '!eh perniagaan. erdapat 2 jenis .atatan K'ntra : $) %ari 8ejar >ua!an ke 8ejar Be!ian. a. debit Akaun Pemiutang dan kredit Akaun Penghutang 2) %ari 8ejar Be!ian ke 8ejar >ua!an. b. debit Akaun Pemiutang dan kredit Akaun Penghutang

B'K) K(+,)T 7'K'UN K'='1'N P+N4 UT'N48

Penghutang ter!ebih bayar kepada perniagaan. Penghutang memu!angkan barang 0pu!angan jua!an) se!epas akaunnya dije!askan. Pemberian e!aun kepada penghutang atau p't'ngan harga se!epas akaunnya dije!askan. B'K) ,+B)T 7'K'UN K'='1'N P+*)UT'N48 Perniagaan ter!ebih bayar kepada pemiutang. Peniaga memu!angkan barang 0pu!angan be!ian) se!epas akaunnya dije!askan. Pemiutang memberi e!aun atau p't'ngan harga ke atas barang yang dibe!i dan te!ah dibayar. Ba" @ )*B'N4'N ,U4' B(erupakan satu senarai baki-baki debit dan kredit akaun yang diambi! daripada !ejar am, !ejar subsidiari dan Buku unai pada suatu temp'h tertentu. B?ungsi 7mbangan %uga untuk+ (enyemak ketepatan kemasukan catatan bergu. (enguji ketepatan pengiraan. (emb'!ehkan penyediaan Akaun Perdagangan, Akaun Untung 4ugi dan Kunci Kira-kira (enyemak ketepatan pengep'san drpd B.P ke !ejar. B>um!ah di sebe!ah debit mesti sama dengan jum!ah di sebe!ah kredit. B(empunyai batasan atau had/pengehadan.

0Imbangan Duga yang seimbang tidak bererti semua catatan dalam lejar betul kerana mungkin terdapat beberapa kesilapan yang ketara atau tidak ketara dalam Imbangan Duga tersebut) P+N&+,)''N )*B'N4'N ,U4' a8 Catatkan semua "aki de"it di se"elah de"it )m"angan ,uga# "8 Catatkan semua "aki kredit di se"elah kredit )m"angan ,uga## Penyediaan )m"angan ,uga dalam Bentuk 1ajur: %yarikat *aju %ejahtera )m"angan ,uga pada -. ,isem"er /0.0 Butiran 'kaun 'set 'kaun Belanja 'kaun 1ia"iliti 'kaun *odal 'kaun asil ,e"it (* ? 000 (* - 000 (* . 000 (* - 000 (* > 000 (* B 000 (* B 000 Kredit

P:(B: U8AA K:)78APAA

Pada akhir tahun kewangan, sebe!um Akaun Penamat dan Kunci KiraKira disediakan, satu 7mbangan %uga 07%) per!u disediakan dengan tujuan untuk menentukan ketepatan sistem catatan bergu da!am !ejar am. 7mbangan duga yang tidak seimbang menunjukkan kesi!apan te!ah ber!aku dan per!u diingatkan juga 7mbangan %uga yang seimbang 7%AK semestinya menunjukkan 7A%A kesi!apan. Kesi!apan apabi!a ber!aku per!u dibetu!kan dengan me!a!ui catatan jurna!. Pembetu!an mesti di!akukan sebe!um Akaun Penamat dan Kunci KiraKira disediakan

K+%)1'P'N K+T'('

.ara pembetu!an+ %ibetu!kan dengan membata!kan angka yang sa!ah dan kemudian menurunkan tandatangan ringkas di tepinya.

' 7mbangan %uga tidak seimbang/sama. ' >um!ah debit T),'K %'*' dengan jum!ah kredit . #enis Kesilapan Ketara dalam Imbangan "uga. .8 Kesilapan Ketinggalan %alah %atu Catatan .atatan B bergu tidak !engkap disebabkan ketingga!an catatan debit atau kredit. 7ni bermakna sesuatu urus niaga hanya dicatat seka!i sahaja. /8 Kesilapan Catatan ,i %e"elah &ang %ama %a!am B sesuatu urus niaga, kedua-dua akaun yang ter!ibat dicatatkan di sebe!ah yang sama. -8 Kesilapan Catatan 'maun 2a!aupun B prinsip catatan bergu betu!, tetapi angka atau jum!ah dari jurna! te!ah sa!ah dicatatkan ke !ejar kerana sa!ah kiraan. >8 Kesilapan Pengiraan Pengiraan B yang sa!ah semasa penyediaan jurna!, !ejar atau 7%. ?8 Kesilapan ,alam )m"angan ,uga >um!ah B da!am 7% tersa!ah tambah. B ersi!ap menyenaraikan baki sama ada sebe!ah debit atau kredit.
Carapem"etulanG pem"etulanG Cara ,i"etulkanmelalui melaluiJurnal Jurnal ,i"etulkan 'mdan dandiposkan diposkanke kelejar lejar 'm "erkaitan# "erkaitan#

K+%)1'P'N T),'K K+T'('

7mbangan %uga seimbang tapi masih ber!aku kesi!apan yang tidak dapat di!ihat da!am 7mbangan %uga. >um!ah debit *'%) %'*' dengan jum!ah kredit. #enis Kesilapan tidak Ketara dalam Imbangan "uga. .8 Kesilapan Ketinggalan %atu Urus Niaga )esuatu B urus niaga tertingga! terus daripada catatan, di mana tidak direk'dkan da!am mana-mana buku. /8 Kesilapan 'maun )atu B urus niaga te!ah direk'dkan di sebe!ah debit dan kredit dengan amaun yang sa!ah. 7a b'!eh ber!aku semasa catatan dibuat da!am buku catatan pertama. -8 Kesilapan Ter"alik<%ongsang .atatan B bergu dibuat da!am akaun yang betu! tetapi di sebe!ah yang sa!ah. >8 Kesilapan Prinsip Pembukuan B dibuat mengikut prinsip bergu yang betu! tetapi catatan debit atau kredit direk'dkan da!am akaun yang sa!ah. ?8 Kesilapan Komisen 7kut B prinsip catatan bergu da!am amaun yang betu! tetapi catatan debit dan kredit direk'dkan da!am akaun per'rangan yang sa!ah. @8 Kesilapan %aling *engim"angi )uatu B kesi!apan urus niaga yang sa!ah direk'dkan te!ah dimbangi '!eh kesi!apan yang !ain. 7a B diperbetu!kan me!a!ui cara pembetu!an sahaja 0tandatangan). Kesi!apan B sebe!ah debit sahaja, kesi!apan sebe!ah kredit sahaja dan kesi!apan sebe!ah kredit dan debit.

P+NUTUP'N 'K'UN H P+N&+,)''N P+N&'T' K+='N4'N

P+('K'UN'N '%'% TUN') 9% P+('K'UN'N '%'% 'K(U'N

Perakaunan 'sas Tunai

Perakaunan 'sas 'kruan

Untung dikira dengan mencari perbeHaan antara tunai yang diterima sebagai hasi! dan tunai yang dibayar sebagai be!anja bagi suatu temp'h perakaunan Perniagaan keci!-keci!an dan perniagaan perkhidmatan.

Untung dikira dengan membuat pemadanan hasi! bagi temp'h perakaunan tertentu kepada be!anja yang ter!ibat. Perniagaan keci!-keci!an dan perniagaan perkhidmatan.

6asi! %iterima - Be!anja %ibayar F Untung

6asi! sepatutnya - Be!anja ter!ibat F Untung

P+1'('%'N P',' T'()K

)*B'N4'N

$. Be!anja erakru dan Be!anja erdahu!u 2. 6asi! erakru dan 6asi! erdahu!u #. 6utang 8apuk 1. 6utang 8apuk erpu!ih /. Peruntukan 6utang 4agu 3. )usut Ai!ai dan Peruntukan )usut Ai!ai

Belanja Terakru dan Belanja Terdahulu

(aksud

.atatan >urna!

Penyata Pendapatan

Kunci Kira-kira

Belanja Terakru 7Be!anja yang %t Be!anja dibuat da!am temp'h Kt Be!anja perakaunan erakru semasa tetapi be!um dije!askan sehingga akhir temp'h perakaunan tersebut) Belanja Terdahulu %t Be!anja 7Perbe!anjaan erdahu!u bagi temp'h %t Be!anja perakaunan yang akan datang tetapi te!ahdije!askan pembayarannya da!am temp'h perakaunan semasa)

ambah

8iabi!iti semasa

'!ak

Aset )emasa

asil Terakru dan

asil Terdahulu

*aksud

Catatan Jurnal

Penyata Pendapatan

Kun$i kira!kira

asil Terakru 06asi! yang diper'!ehi bagi sesuatu temp'h tetapi hasi! tersebut be!um diterima) asil Terdahulu 7 6asi! yang diper'!ehi bagi temp'h perakaunan yang akan datang tetapi te!ah diterima da!am temp'h perakaunan semasa)

%t 6asi! erakru Kt 6asi!

ambah

Aset )emasa

%t 6asi! Kt 6asi! erdahu!u

'!ak

8iabi!iti )emasa

P+()N4'T'N Butiran B+1'NJ' T+('K(U B+1'NJ' T+(,' U1U '%)1 '%)1 T+('K(U T+(,' U1U T'*B' 1)'B)1)T) 7PP8 %+*'%' 7 KKK 8 '%+T %+*'%' 7 KKK8 T:1'K 7 PP 8

6utang 8apuk, Peruntukan 6utang 4agu dan 6utang 8apuk erpu!ih

utang lapuk hutang yang pasti tidak dapat dikutip daripada penghutang. )ebab-sebab ber!akunya hutang !apuk Penghutang menipu dan me!arikan diri. Penghutang meningga! dunia. Penghutang diisytiharkan mu=!is/bankrap '!eh mahkamah. Penghutang tidak mampu bayar hutangnya.

Akaun Penghutang per!u ditutup dengan mengkreditkan akaun penghutang itu. Kerugian kepada perniagaan dan didebitkan ke da!am Akaun Untung rugi. 6utang !apuk per!u dit'!ak daripada penghutang da!am Kinci kira-kira. .ara merek'd hutang !apuk

.%ebit Akaun 6utang 8apuk ber!akudihapuskan Kredit Akaun Penghutang Apabi!a hutang !apuk ber!aku Pemindahan hutang !apuk ke Akaun Untung 4ugi %ebit Akaun Untung rugi Kredit Akaun 6utang !apuk 6utang 8apuk erpu!ih 6utang yang dapat dikutip semu!a sete!ah dihapuskan sebagai hutang !apuk. (erupakan keuntungan kepada perniagaan dan dikreditkan ke Akaun Untung rugi 0hasi!). .ara merek'd: %ebit Akaun Bank Kredit Akaun 6utang 8apuk erpu!ih %ebit Akaun 6utang 8apuk erpu!ih Kredit Akaun Untung rugi

Peruntukan 6utang 4agu

Peruntukan yang di buat untuk hutang perniagaan yang mungkin tidak dapat dikutip ba!ik.

(erupakan kerugian kepada perniagaan dan di debitkan ke ada!am Akaun Untungrugi. %ikira berdasarkan peratus daripada jum!ah penghutang yang tidak berupaya menje!askan hutangnya.

.ara merek'd Peruntukan 6utang 4agu *ewujudkan Peruntukan (agu utang

%ebit Akaun Untung 4ugi Kredit Akaun Peruntukan 6utang 4agu

Penam"ahan Peruntukan (agu

utang

%ebit Akaun Untung 4ugi Kredit Akaun Peruntukan 6utang 4agu

Pengurangan Peruntukan (agu

utang

%ebit Akaun Peruntukan 6utang 4agu Kredit Akaun Untung 4ugi Peruntukan 6utang ragu apabi!a terdapat Akaun 6utang !apuk

Peruntukan 6utang 4agu di!akukan berdasarkan jum!ah bersih penghutang . >ika butiran hutang !apuk hanya ada da!am 7mbangan %uga sahaja maka penghutang da!am 7mbangan %uga ada!ah penghutang bersih. >ika hutang !apuk terdapat da!am mak!umat tambahan maka angka penghutang di da!am 7mbangan %uga per!u dit'!ak dengan jum!ah hutang !apuk itu.

)U)U A78A7 %AA P:4UA UKAA )U)U A78A7

%usutnilai %usutnilai Kejatuhan ni!ai Peruntukan Kejatuhan ni!aiAB) AB)perniagaan. perniagaan. Peruntukan%usutnilai %usutnilai Kehabisan sebahagian hayat AB) %ikena!i sebagai Akaun Kehabisan sebahagian hayat AB) %ikena!i sebagai Akaun yang )usutni!ai erkumpu!. yangdigunakan digunakanda!am da!am )usutni!ai erkumpu!. perniagaan. perniagaan. Akaun 8iabi!iti dan Kemer's'tanAkaun atau ker'sakan =iHika! 8iabi!iti dandit'!ak dit'!ak Akan didebitkan ke da!am Akaun Akan didebitkan ke da!am Akaun disebabkan pendedahan drpd kepada unur drpdAB) AB)da!am da!amKunci Kunci Untung Untung4ugi 4ugisebagai sebagaibe!anja be!anja semu!ajadi seperti =akt'r cuaca dan =akt'rkira-kira. susutni!ai. kira-kira. susutni!ai. =akt'r !ain seperti usia, haus, karat dan reput. ('de! !ama - Kejatuhan ni!ai atau keusangan apabi!a m'de! baru yang !ebih baik dan berkua!iti dipasarkan. .'nt'h ada!ah seperti kenderaan, mesin dan k'mputer.

%e"a"!se"a" "erlakunya susutnilai Kemer's'tan atau ker'sakan =iHika! ('de! !ama atau usang Peredaran masa )usutan/Kurangan

Peredaran masa - usia yang ditetapkan '!eh undang-undang di mana ni!inya semakin berkurang apabi!a temp'h pajakannya semakin pendek..'nt'h ada!ah seperti pajakan, hak cipta dan hak paten. )usutan/Kurangan - Aset semu!ajadi atau sumber a!am seprti !'mb'ng, kauri dan hutan.

Kaedah pengiraan %usutnilai


>um!ah susutni!ai ada!ah sama setiap tahun. %usutnilai Tahunan = Kos asal! Nilai %krap IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bil tahun penggunaan >ika temp'h hayat AB) tidak dapat ditentukan maka : %usutnilai tahunan= J susutnilai '"s K kos 'sal 'B% Baki berkurangan

Earis!urus

Peratus sustni!ai dikenakan ke atas ni!ai buku aset atau baki pada awa! tahun perakaunan. >um!ah susutni!ai tahunan semakin berkurang kerana ni!ai buku aset apad awa! tahun semakin berkurang. Peni!aian )emu!a

AB) dini!aikan pada awa! tahun perakaunan dan pada akhir tahun perakaunan. >um!ah pengurangan ni!ai AB) ada!ah susutni!ai. )esuai utk a!at-a!at keci!

Cara merekod sustnilai

%ebit Akaun Be!anja )ustni!ai Kredit Akaun Peruntukan )usutni!ai %ebit Akaun Untung 4ugi Kredit Akaun Be!anja )usutni!ai Pe!upusan Aset Bukan )emasa

%ebit Akaun Untung 4ugi Kredit Akaun Peruntukan )usutni!ai

Penjua!an atau tukar be!i Aset Bukan )emasa !ama kepada yang baru. AB) b'!eh dijua! secara tunai atau ditukarbe!i dengan AB) baru yang !ebih canggih dan baik. Akaun Pe!upusan Aset dibuka apabi!a ada Aset Bukan )emasa yang ingin di!upuskan untuk menentukan keuntungan atau kerugian daripada pe!upusan tersebut. .ara merek'd pr'ses pe!upusan Aset Bukan semasa 1angkah $) (emindahkan aset yang Cara merekod %ebit Akaun Pe!upusan

dijua! 0pada harga k's) ke da!am Akaun Pe!upusan . 2) (emindahkan peruntukan susutni!ai aset yang te!ah dijua! ke da!am Akaun Pe!upusan #) erima bayaran tunai atau cek daripada pe!upusan. 1) (engira keuntungan atau kerugian daripada pe!upusan.

Kredit Akaun Aset Bukan )emasa %ebit Akaun Peruntukan )usutni!ai Kredit Akaun Pe!upusan %ebit Akaun unai/Bank Kredit Akaun Pe!upusan
Untung %ebit Akaun Pe!upusan Kredit Akaun Untung atas Pe!upusan %ebit Akaun Untung atas Pe!upusan Kredit Akaun Untungrugi (ugi %ebit Akaun 4ugi atas Pe!upusan Kredit Akaun Pe!upusan %ebit Akaun Untungrugi Kredit Akaun 4ugi atas Pe!upusan

P+N&+,)''N P+N&'T' P+N,'P'T'N %isediakan '!eh perniagaan da!am 2 bentuk i) Bentuk ii) Bentuk Penyata

'kaun Perdagangan ! utk men$ari untung kasar


Bentuk T

'kaun Untung (ugi untuk men$ari untung "ersih

NN

Akaun Perdagangan (erek'd semua butiran yang berkaitan dengan be!ian dan jua!an barangniaga secara !angsung. %isediakn untuk menentukan untung kasar atau rugi kasar. %isediakan bagi temp'h perakaunan berakhir. ?'rmat

)yarikat (akmur )ejahtera Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir #$ %isember 2&&<

>ua!an
)t'k Awa! I '!ak Pu! >ua!an '!ak %iskaun diberi >ua!an bersih

I
I
K K 2

Be!ian t'!ak Pu! Be!ian '!ak %iskaun diterima ambah Angkutan (asuk Upah %uti atas be!ian 7nsurans be!ian K's be!ian K's brg utk dijua!

I I I I

I
I I I I I I

'!ak )t'k Akhir K's >ua!an Utg Kasar N

I I I K

Akaun Untung 4ugi %isediakan untuk mengetahui untung atau rugi bersih pada akhir temp'h perakaunan. (erek'd semua hasi! di bahagian kredit dan be!anja di bahagian debit. Untung "ersih = Jumlah asil Jumlah Belanja, jika jumlah "elanja mele"ihi jumlah hasil maka perniagaan menanggung rugi "ersih# )yarikat (akmur )ejahtera Akaun Untung 4ugi bagi tahun berakhir #$ %isember 2&&< A!atu!is Angkutan Ke!uar Kadarbayaran Be!anja Am Be!anja 4uncit Be!anja P's Be!anja (embaiki Peruntukan 6utang 4agu Be!anja )usutni!ai .ukai Pintu .aj Bank ?aedah pinjaman K K K K K K K K K K K K Untung Kasar ?aedah diterima K'misen diterima )ewa diterima 6utang !apuk terpu!ih Untung atas pe!upusan Peruntukan 6utang 4agu K K K K K K K

Eaji 6utang 8apuk 7nsurans K'misen >ua!an 4ugi atas pe!upusan Untung Bersih

K K K K K K 2

5ormat "entuk Penyata

S(ari%a! Ma%)ur Se*a !era Pen(a!a Pen+a,a!an -a"i !a un -era% ir 31 Dise)-er 2010

4(
Jualan tolak Pul Jualan

4(
X X

4(
X X

Diskaun diberi Jualan Bersiah


!$la% K$s Jualan

Stok #wal Belian *olak Pul Belian Diskaun diterima Belian bersih *ambah #ngkutan )asuk +pah Duti atas belian "nsurans atas belian Kos belian Kos brg utk dijual *olak Stok #khir Kos Jualan
Un!un" Kasar

X X X X X X X X X X X X X
#

Ta)-a Hasil

Faedah diterima Komisen diterima Sewa diterima Hutang lapuk pulih +tg atas pelupusan Peruntukan Hutang ,agu

X X X X X X X

T$la% Belan*a

#latulis #ngkutan keluar Kadarba$aran Belanja #m%Belanja ,un(it Belanja membaiki Peruntukan Hutang ragu Belanja susutnilai &ukai Pintu Faedah atas pinjaman !aji Hutang lapuk Belanja iklan "nsurans Komisen Jualan Sewa

X X X X X X X X X X X X X X X #

Un!un" Bersi

Kun$i Kira!Kira %isediakan pada akhir temp'h perakaunan se!epas Akaun Penamat disediakan. Penyata yang menunjukkan aset, !iabi!iti, ekuiti pemi!ik perniagaan pada satu tarikh tertentu. Aset disenaraikan di sebe!ah kiri manaka!a !iabi!iti dan ekuiti pemi!ik di sebe!ah kanan. %a!am Kunci kira-kira semua butir dike!askan mengikut kecairan0 cepat aset ditukar kepada bentuk tunai) ujuan :

(enunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. (enunjukkan kecairan kewangan perniagaan. (enunjukkan jum!ah m'da! yang te!ah di!abur '!eh pemi!ik dan keuntungan/kerugian diper'!eh perniagaan

B'!eh disediakan da!am bentuk Bentuk

atau Penyata

%yarikat *akmur %ejahtera Kun$i Kira!kira pada -. ,isem"er /0./


% M % M X X X X X X X $olak Ambilan X X X X Ase+ "emasa Penghutang tolak Peruntukan utang %agu )tok Akhir asil terakru Belanja terdahulu Bank X X X X X X X Modal Akhir X X % M %M E,ui+i pemili, Modal A&al 'ampur (tg Bersih atau $olak %ugi Bersih X X %M Ase+ Bu,an "emasa Premis Alatan Pejabat Loji dan Mesin tolak Peruntukan )usustnilai kenderaan tolak Peruntukan )usustnilai !elengkapan Perabot

Lia*ili+i *u,an "emasa Pinjaman *adaijanji

X X

Lia*ili+i "emasa Pemiutang +,erdra- Bank Belanja terakru

X X X

$unai

X --

asil $erdahulu

X --

Bentuk Penyata )yarikat (akmur )ejahtera Kunci kira-kira pada #$ %isember 2&$2
R$ R$ X X X X X X X X X X R$

Ase+ Bu,an "emasa Premis Alatan Pejabat Loji dan Mesin tolak .Peruntukan )usustnilai kenderaan $olak. Peruntukan )usustnilai !elengkapan Perabot Ase+ "emasa Penghutang $olak. Peruntukan )tok Akhir asil terakru Belanja terdahulu Bank $unai $olak.

utang %agu

X X

X X X X X X X

Lia*ili+i "emasa
Pemiutang +,erdra- Bank Belanja terakru X X X

asil $erdahulu $odal Ker.a E,ui+i Pemili, Modal A&al 'ampur (tg Bersih atau $olak %ugi Bersih $olak Ambilan Modal Akhir Lia*ili+i *u,an "emasa Pinjaman *adaijanji

X -X X

X X

X X

--