PERSOANA LUI DUMNEZEU TATĂL Teolog Radu Teodorescu Dumnezeu este o temă des re care s!

au scr"s #oarte multe căr$"% oate de ord"nul m"l"oanelor% dacă nu a zec"lor de m"l"oane& De'" ma" toate rel"g""le '" c("ar ate"" #olosesc no$"unea de Dumnezeu #oarte u$"ne rel"g"" )or*esc des re Dumnezeu ca '" o ersoană& +n teolog"e '" ma" ales ,n teolog"a cre't"n ortodo-ă% teologul ortodo- rom.n Dum"tru Stăn"loae a accentuat #a tul că Dumnezeu este o ersoană&/ De ce este de semn"#"ca$"e sau "m ortant să )or*"m des re Dumnezeu ca '" o ersoană0 Este "m ortant să )or*"m des re Dumnezeu ca '" o ersoană #""ndcă nu toate rel"g""le sau cred"n$ele omulu" o #ac& Pr"n urmare Dumnezeu nu este o energ"e% un conce t% o #or$ă "m ersonală sau o mater"e amor#ă c" este o ersoană& 1u to$"" 't"m ce este o ersoană& O ersoană este o ent"tate care are emo$"" sau ma" *"ne s us sent"mente% )o"n$ă '" ra$"une sau g.nd"re& De #a t% d"n unct de )edere ortodo- Dumnezeu este sursă a or"căre" ersoane '" nu ar utea e-"sta ersoană d"ncolo sau a#ară de Dumnezeu& Persoana care suntem #"ecare d"ntre no" este d"n unct de )edere *"*l"c 2c(" ul '" asemănarea lu" Dumnezeu3 de care )or*ea dre tul Mo"se ,n cartea 4eneze"& Ade)ărul este că #oarte u$"n" d"ntre no" suntem o*"'nu"$" să +l conce em e Dumnezeu ca '" o ersoană sau ca '" o #""n$ă ersonală& De'" se scr"u multe lucrur" ma" #olos"toare sau nu des re Dumnezeu sunt #oarte u$"ne cele care )or*esc des re ersoana lu" Dumnezeu& Teolog"a cre't"n ortodo-ă este cea care sus$"ne că Dumnezeu este Tatăl uman"tă$"" '" r"n urmare al #"ecăru"a d"ntre no" ,n arte& D"n acest unct de )edere sunt un"" care sus$"n că de #a t no" a)em do" ta$"% unul ăm.ntesc '" al do"lea e Dumnezeu Tatăl& Dumnezeu este ,nsă '" Tatăl tuturor ta$"lor ăm.nte't"& Pr"n urmare El este un Tată al tuturor ta$"lor& 5a tul că teolog"a cre't"n ortodo-ă )or*e'te de Dumnezeu ca '" de Dumnezeu Tatăl% ne #ace să credem că Dumnezeu Tatăl are o ersoană& 1e 't"m d"n unct de )edere teolog"c des re ersoana lu" Dumnezeu Tatăl0 Du ă cum am s us or"ce ersoană resu une că are cel u$"n tre" caracter"st"c"6 ra$"une% )o"n$ă '" sent"mente& Aceste lucrur" le a)em ,n comun cu Dumnezeu Tatăl '" de #a t ra$"unea% )o"n$a '" sent"mentele e care le a)em sunt un #el de e- r"mare a ra$"un"" )o"n$e" '" sent"mentelor lu" Dumnezeu& 7om )edea că ,n "stor"e au #ost #oarte mul$" care nu au sus$"nut că Dumnezeu este o ersoană& 1urentele ante"ste sus$"n că Dumnezeu este doar mater"e '" că toată mater"a este o arte d"n marele tot care este Dumnezeu& +n ante"sm Dumnezeu nu este o ersoană c" el este marele tot care a r"m"t ma" multe denum"r" d"n unct de )edere "stor"c6 8ra(man% 8udd(a% Dala"lama sau 8a(a"& Dar nu numa" rel"g""le ante"ste a#"rmă că Dumnezeu nu este o ersoană& E-"stă ma" multe rel"g"" energ"ste care sus$"n că Dumnezeu este o energ"e cosm"că '" nu este n"m"c altce)a& Această energ"e sau #or$ă a creat lumea '" un")ersul& Ma" multe curente Ne9 Age sus$"n acest lucru& Este *"ne să 't"m că Dumnezeu este o ersoană& De'" El nu este o ersoană cum suntem no" este o ersoană cu care no" ne asemănăm& 8"*l"a care este #ormată d"n Noul '" 7ec("ul Testament )or*e'te de ma" multe trăsătur" caracter"st"ce ale lu" Dumnezeu Tatăl& Dumnezeu se *ucură c.nd este #ăcut *"nele '" se ,ntr"stează c.nd este #ăcut răul& La #el de *"ne Dumnezeu *"necu)"ntează sau a ro*ă e ce" *un" '" condamnă sau ede se'te e ce" ră"& Persoana lu" Dumnezeu este mult ma" am lă dec.t am crede #""ndcă ea are ma" multe trăsătur"& O trăsătură a ersoane" lu" Dumnezeu Tatăl o găs"m ,n Noul Testament unde n" se s une că o caracter"st"că a ersoane" lu" Dumnezeu este "ertarea& Asemenea tatălu" care '"!a "ertat #"ul du ă ce "!a r"s" "t a)erea cu des#r.natele d"n "lda #"ulu"
1

Pr& Pro#& Dumutru Stăn"loae% Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, : )olume% ;8ucure't"% /<<=>&

1

r"s" "tor '" Dumnezeu ne "artă e no" ce" care suntem l"n" de gre'el" '" de ăcate& 5a tul că Dumnezeu Tatăl este "ertător nu tre*u"e ,nsă să ne ducă la a*uzul de *unătatea Sa& Sunt #oarte mul$" care #ac rele '" ăcate su* rete-tul că Dumnezeu Tatăl este *un '" "ertător& Iertarea este o trăsătură ma?oră a lu" Dumnezeu Tatăl '" este *"ne să 't"m acest lucru& Ma" multă lume nu +l )ede sau nu +l cons"deră e Dumnezeu Tatăl o ersoană& 1e este Dumnezeu0 Dumnezeu oate #"" un s "r"t% o utere colosală care a creat un")ersul '" ma" oate #"" '" o real"tate ult"mă sau a*solutul% dar El nu este o ersoană& +n de#"n"t") dacă nu ar #"" e-"stat ersoana lu" Dumnezeu no" nu am #"" utut să #"m la r.ndul nostru ersoane& Suntem ersoane care suntem o "mag"ne '" c(" a ersoane" lu" Dumnezeu& Ma" ,nt." a #ost ersoana lu" Dumnezeu '" ma" a o" a )en"t e lume ersoana noastră sau omul ca '" ersoană& No$"unea de ersoană ,n cadrul omulu" )"ne d"n no$"unea de Dumnezeu& D"n acest unct de )edere Dumnezeu nu oate #"" conce ut ca '" "nd")"d sau ca '" ent"tate "nd")"duală& La #el de *"ne au e-"stat ma" mul$" care au s us că ersoana lu" Dumnezeu a der")at sau a )en"t d"n ersoana omulu"& Sunt #oarte mul$" ce" care sus$"n că Dumnezeu nu oate #"" concom"tent '" Dumnezeu '" ersoană #""ndcă e" )ăd crea$"a sau ceea ce a creat Dumnezeu& 1um utem crede că 1el care a #ăcut lanetele% constela$""le% gala-""le '" un")ersul ,n cele d"n urmă este '" o ersoană0 Un")ersul este rodus al une" ersoane la #el cum la scară ma" m"că un ceas de m.nă este rodusul unu" ceasorn"car& E)"dent% ma" sunt multe alte lucrur" care sunt caracter"st"ce ersoane" lu" Dumnezeu Tatăl& Un alt lucru care ," este caracter"st"c este că Dumnezeu Tatăl este "n)"z"*"l sau ne)ăzut& @t"m că aerul '" gazele sunt '" ele "n)"z"*"le& Lumea m"cro*"olog"e" '" a c("m"e" ne!a arătat ma" multe alte elemente "n)"z"*"le6 atom"" sunt art"cule care sunt "n)"z"*"le cu oc("ul l"*er de'" e" sunt const"tut")" la *aza a tot ceea ce e-"stă& Dumnezeu este o ersoană '" este *"ne să 't"m acest lucru& Dumnezeu nu este o su*stan$ă du ă cum cred un"" care sus$"n că Dumnezeu este su*stan$a d"n care este alcătu"t un")ersul& Un")ersul este #ără n"c" o ,ndo"ală ceea ce $"ne cel ma" mult de )o"n$a unu" Dumnezeu ersonal& Sunt ma" mul$" ce" care nu cred că Dumnezeu este o ersoană sau că Dumnezeu este ersonal& +n$elegem că Dumnezeu oate să "u*ească sau oate să d"s re$u"ască& +n ant"c("tate Dumnezeu a *"necu).ntat e ce" *un" cum au #ost A)raam% Da)"d% Solomon% Il"e sau El"se" '" a ede s"t e ce" ră" cum au #ost cetă$"le Sodome" '" a 4omore"% e 1a"n #""ndcă a uc"s e #ratele său A*el% armatele eg" tene de e )remea lu" Mo"se% regele A(a* '" reg"na Isa*ela& 7edem că Dumnezeu nu răm.ne "nd"#erent la ro*lema sau la temat"ca răulu"& 1e" ră" au #ost ma" to$" ede s"'" de Dumnezeu ,ntr!un #el sau altul& Noul Testament ne s une că ,n această lume Dumnezeu ,ngădu"e sau tolerează răul dar nu ,nseamnă că El ,l sus$"ne& O altă trăsătură a lu" Dumnezeu este r"eten"a& S#"n$"" n" se s une că sunt r"eten"" lu" Dumnezeu& Dumnezeu Tatăl oate #"" cons"derat '" un r"eten al omulu" '" ,n mare a celor )""& : Tre*u"e să 't"m că de'" Dumnezeu este Tatăl nostru% El este '" Dumnezeu& Pr"n urmare% Dumnezeu se co*oară la n")elul sau la gradul nostru de ,n$elegere& Acest lucru nu este "m os"*"l sau d"ncolo de uter"le lu" Dumnezeu& Ma" 't"m des re ersoana lu" Dumnezeu Tatăl că are un lan cu #"ecare d"ntre no"& N"men" d"n ce" care sunt adu'" ,n e-"sten$ă nu sunt a#ară sau d"ncolo de lanul lu" Dumnezeu& Acest lan al lu" Dumnezeu este

2

Ed9ard Sc("lle*eecA-% 8ast"aan Mart"nus 5ranc"scus )an Iersel% A Personal God? (Sea*urB Press% /<CC>&

2

denum"t ,n teolog"e ron"e sau ro)"den$ă& 1e este ron"a sau ro)"den$a0 Este urtarea de gr"?ă a lu" Dumnezeu #a$ă de no"% de lume '" de un")ers& Dumnezeu este o ersoană dar ,n acela'" t"m El este d"ncolo sau transcendent de no$"unea de ersoană& Dumnezeu este sursă a ersoane" sau a no$"un"" de ersoană& R.ndur"le de #a$ă )"n să ne s ună că ersoana lu" Dumnezeu este un lucru care +l #ace e Dumnezeu acces"*"l ,n$eleger"" noastre& Dacă Dumnezeu nu ar #"" o ersoană El nu ar #"" e ,n$elesul sau e ut"n$a noastră de ,n$elegere& A?ungem să +l ,n$elegem e Dumnezeu r"n #a tul că El este o ersoană la #el cum suntem '" no"& D"n acest unct de )edere este *"ne să 't"m care sunt d"mens"un"le sau "m l"ca$""le no$"un"" de ersoană& Dacă Dumnezeu nu ar #"" o ersoană nu am utea comun"ca cu El& 1omun"căm cu Dumnezeu '" acest lucru ,l #acem #""ndcă Dumnezeu este o ersoană& Du ă cum am s us% ersoana lu" Dumnezeu nu este o ersoană ,n sensul omulu"& Omul ,'" are ersoana sa d"n Dumnezeu '" n"c" nu ar utea e-"sta ersoană dacă nu ar #"" e-"stat Dumnezeu& Aceste r.ndur" sunt scr"se e #ondul une" lum" care de cele ma" multe or" g.nde'te la Dumnezeu ,n termen"" une" uter" un")ersale sau cosm"ce% ,n termen"" une" energ"" su ranaturale sau ,n termen"" une" su*stan$e meta#"z"ce& 5a tul că Dumnezeu este ersonal ,nseamnă că ,n Dumnezeu e-"stă art"cular"tă$"6 Dumnezeu oate s"m at"za sau ant" at"za% oate "u*"" sau d"s re$u" sau se oate *ucura sau ,ntr"sta& Persoana lu" Dumnezeu este com usă d"n ma" multe art"cular"tă$" '" d"n ma" multe trăsătur" care sunt ro r"" numa" lu" Dumnezeu& Persoana lu" Dumnezeu este un lucru care desc("de de #a t ,n$elegerea ro r"e" noastre ersoane& D"n acest unct de )edere no" suntem "mag"n" ale ersoane" lu" Dumnezeu& Pr"n ersoana noastră Dumnezeu este rezent ,n )"a$a noastră& Este *"ne să 't"m acest lucru '" e)"dent nu tre*u" să res "ngem e Dumnezeu ca '" ersoană& Or"ce cred"n$ă care nu sus$"ne că Dumnezeu este o ersoană este eronată sau #alsă& Suntem ersoane care suntem ,n comun"une '" ,n comun"care cu un Dumnezeu ersonal& 1omun"căm cu Dumnezeu #""ndcă El este ersonal sau este o ersoană& Persoana lu" Dumnezeu este cea care de#"ne'te sensul e-"sten$e" noastre ro r""& 5a tul că Dumnezeu este o ersoană nu ,nseamnă că El renun$ă sau se o re'te ,n a ma" #"" Dumnezeu& Persoana lu" Dumnezeu este cea care de#"ne'te sensul sau conturul nostru ca '" e-"sten$e sau ca '" #""n$e& Lumea de az" ne o*"'nu"e'te cu conce te a*stracte des re Dumnezeu6 Dumnezeu este armon"e un")ersală sau cosm"că% Dumnezeu este uterea ură su ranaturală sau Dumnezeu este motorul care #ace că se m"'te sau să e-"ste tot angrenatul un")ersulu"& Aceste o "n"" '" trăsătur" de ma" multe or" +l de ersonal"zează e Dumnezeu& 1a '" Tată% Dumnezeu este ersonal '" nu am utea să ne g.nd"m la El #ără să #"e o ersoană& +n acest sens% c.nd ne rugăm la Dumnezeu ne adresăm Lu" ca '" une" ersoane '" nu ca '" une" energ"" sau uter" "m ersonale&

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful