COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr.2, sector 4, Bucureşti Tel./ Fax.: 021- 336.42.

22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com

REGULAMENT ŞCOLAR DE ORDINE INTERIOARĂ An şcolar 2013-2014
APLICABIL ELEVILOR , PĂRINŢILOR / REPREZENTANŢILOR LEGALI şi PERSONALULUI ANGAJAT

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr.2, sector 4, Bucureşti Tel./ Fax.: 021- 336.42.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com

1

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale CAPITOLUL II - Structura anului şcolar CAPITOLUL III - Organizarea unităţii de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” CAPITOLUL IV -Siguranţa şcolară şi climatul şcolar optim. CAPITOLUL IV - Consiliul clasei CAPITOLUL V - PĂRINŢII CAPITOLUL VI - Comitetul de părinţi al clasei CAPITOLUL VII -Evaluarea Secţiunea 1 - Evaluarea rezultatelor elevilor Secţiunea a 2-a - Încheierea situaţiei şcolare Secţiunea a 3-a - Examenele organizate de colegiu CAPITOLUL VIII - ELEVII Secţiunea 1 - Dobândirea calităţii de elev Secţiunea a 2 -a Exercitarea calităţii de elev Secţiunea a 3 -a Drepturile elevilor Secţiunea a 4 -a Îndatoririle elevilor Secţiunea a 5 -a Recompensarea elevilor Secţiunea a 6 -a Sancţiunile aplicate elevilor Secţiunea a 7 -a Transferul elevilor Secţiunea a 8 -a Încetarea calităţii de elev CAPITOLUL IX - PERSONALUL DIDACTIC, didactic auxiliar şi nedidactic CAPITOLUL X- PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII CAPITOLUL XI - Dispoziţii finale

2

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr.2, sector 4, Bucureşti Tel./ Fax.: 021- 336.42.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1 Prezentul Regulament intern (RI) reprezintă cadrul legal organizatoric în care se desfăşoară activităţile din şcoala cu clasele pregătitoare - aXII-a, COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”. Art.2 Prezentul regulament este întocmit în concordanţă cu Constituţia României, Legea Învăţământului nr.1/04.01.2011, Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Regulamentul cadru de ordine interioară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti elaborat potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul comun al mAp nr.4703, MI nr.349 si MECT nr. 5016 / 20.11.2002; al Ordinului 5619 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; din Proiectul de dezvoltare instituţională al colegiului; Art.3 (1) COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”, ca unitate de învăţământ, funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a actelor normative elaborate de OMECTS/2011, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a Regulamentului intern. (2) Regulamentul intern adoptat de către Consiliul Profesoral, a fost aprobat în Consiliul de Administraţie, fapt ce îi conferă caracter obligatoriu pentru elevii înscrişi la CN ,,Mihai Eminescu’’, părinţ ii / tutorii legali ai acestora, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic . (3) Atât personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, cât şi elevii şi părinţii vor lua cunoştinţă, sub semnătură(proces-verbal) de obligativitatea respectării normelor cuprinse în prezentul regulament. Necunoaşterea conţinutului sau ignorarea deliberată nu absolvă de răspundere şi nu poate fi invocată drept scuză de către personalul de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar, nedidactic, elevi sau părinţi . (4) Prezentul regulament poate fi modificat, dacă situaţia o impune, cu acordul Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral o dată pe an - înainte de începerea anului şcolar, sau conform LEN la apariţia statutului elaborat de MECTS, statut ce prevede drepturile şi îndatoririle elevilor. (5) Acest regulament se aplică în cazul tuturor activităţilor organizate de şcoală, atât în incinta instituţiei şcolare cât şi în locaţiile în care au loc vizite, excursii, tabere, serbări etc. (6) Prezentul Regulament intern se va aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevilor înscrişi la COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”, prin prezentarea acestuia în cadrul şedinţelor Consiliului profesoral, prin prezentarea conţinutului acestuia în cadrul şedinţelor cu părinţii, prin afişarea lui la avizier prin transmiterea acestuia pe e -mail şi prin postarea pe site-ul şcolii . 3

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr.2, sector 4, Bucuresti Tel./ Fax.: 021- 336.42.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com

(7) Cadrele didactice., personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevii şi părinţii / tutorii legali vor semna procese-verbale, conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 1, Anexa nr.2 şi Anexa nr. 3, din care să rezulte că au luat cunoştinţă de conţinutul Regulamentului şi recunosc faptul că acesta le este pe deplin aplicabi l. Art.4 Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt următoarele: (1) Respectarea drepturilor constituţionale precum şi a celor prevăzute de alte norme legale de către toate persoanele ale căror activităţi în cadrul şcolii sunt reglementate de prezentul document; (2) Respectarea demnităţii persoanei, a principiilor morale şi etice; (3) Considerarea instituţiei şcolare drept o organizaţie al cărui principal obiectiv îl constituie instruirea, educarea, formarea şi dobândirea competenţelor de către elevi, în vederea integrării rapide şi reuşite în societate. Art.5 Părinţii sunt responsabili pentru abaterile comportamentale ale propriului copil şi trebuie să cunoască şi să accepte regulile de disciplină ale şcolii. Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani sunt responsabili pe ntru faptele lor. Art.6 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) În situaţii obiective (ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc.), suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz : a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea Consiliului profesoral şi aprobarea Consiliului de administraţie; b) la nivelul grupurilor de unităţi din municipiul Bucureşti, la cererea Inspectoratului Şcolar General, cu aprobarea MECTS; c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; d) la nivelul unităţii de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” prin decizia Consiliului de Administraţie, cu consultarea în prealabil a părinţilor / tutorilor legali ai elevilor, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată; (4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unităţii de învăţământ.

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr.2, sector 4, Bucuresti Tel./ Fax.: 021- 336.42.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com

4

CAPITOLUL II STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2013 - 2014 Art.7 (1) Anul şcolar se cuprinde în intervalul 1 septembrie 2013 - 31 august 2014 şi va avea aceeaşi structură cu cea aprobata de MECTS , care va fi comunicată părinţilor la începutul anului şcolar . Art.8 (1)Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014; b) pentru clasa a VlII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014; Art.9 Anul şcolar se structurează pe două semestre, după cum urmează: Semestrul I Cursuri- luni, 16 septembrie 2013 - vineri, 20 decembrie 2013 În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă- sâmbătă, 21 decembrie 2013 - duminică, 5 ianuarie 2014 Cursuri- luni, 6 ianuarie 2014 - vineri, 31 ianuarie 2014 Vacanţa intersemestrială- sâmbătă, 1 februarie 2014 - duminică, 9 februarie 2014 Semestrul al II-lea Cursuri- luni, 10 februarie 2014 - vineri, 11 aprilie 2014 Vacanţa de primăvară- sâmbătă, 12 aprilie 2014 - marţi, 22 aprilie 2014 Cursuri- miercuri, 23 aprilie 2014 - vineri, 20 iunie 2014 Vacanţa de vară - sâmbătă, 21 iunie 2014 - duminică, 14 septembrie 2014 Art.10(1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri: (2) Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului. Art.11 (1) Săptămâna 7-11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată la alin. (1), modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc în cadrul Consiliului Profesoral, cu aprobarea Consiliului de

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr.2, sector 4, Bucuresti Tel./ Fax.: 021- 336.42.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com

Administraţie al COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” şi se aduc la cunoştinţă părinţilor, în conformitate cu prevederile anexei ordinului ministrului nr. 3818/2013., publicat în Monitorul oficial, partea I, nr 430, 15 iulie, 2013 . (3) În perioada 7 - 11 aprilie 2014 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor şcolare. (4) Elevii au obligaţia de a participa la activităţile propuse de către şcoală, absenţele fiind înregistrate în catalog la rubrica purtare.

5

sector 4. îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute în fişa postului. Art. membrii C. VISESCU FLORENTIN Data numirii: 1. sunt propuşi şi aleşi de Consiliul Profesoral. examenele de certificare a competenţelor profesionale. examenele de absolvire. Prof. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.Consiliul de Administraţie (CA) (conform OMECTS aprobat prin HG nr.11. studiază o 1 — o C C Ll < 6 JUNCTI Prof. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii şi competenţe: selectează propunerile cadrelor didactice. bine fundamentate./ Fax. de regulă. funcţiile de conducere sunt asigurate de: DIRECTOR Prof. în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii. se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art.a. examenele de atestare a competenţelor. (1). (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin.09.15 În cadrul COLEGIULUI NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”. coordonează activitatea educativă şcolară şi extracurriculară. Bucureşti Tel. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. sunt membri de drept în CA şi reprezintă conducerea şcolii la şedinţele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (CRP) şi la cele ale Consiliului Şcolar al Elevilor (CŞE). 81/2010).12 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin.Consiliul de Administraţie este organul de decizie în domeniul organizatoric. dezbate aceste propuneri şi stabileşte oferta şcolii.2.336.com CAPITOLUL III ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” Art.14 Intervalul educaţional efectiv demarează la data de 16 septembrie 2013 şi se încheie la data de 20 iunie 2014. . activitatea coordonatorului de programe şi proiecte şi a activităţii diriginţilor. precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe. menţionată la alin. până la data de 23 mai 2014. inspectoratele şcolare pot aproba. George Georgescu nr. UDREA NICUSOR Data numirii 15. la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII. (3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar.2013 .: 021.2012 Functii preşedintele Consiliului de administraţie (CA) si al Consiliului profesoral (CP) -reprezintă instituţia în relaţiile cu forurile superioare şi în relaţiile de parteneriat. până la data de 20 decembrie 2013.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. la cererea conducerii unităţilor de învăţământ. modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. fără restricţii. Art.09. de regulă.42. SOTIRIU DOINA Data numirii: 1. 1. respectă şi duce la îndeplinire prevederile contractului de management semnat împreună cu ISMB.13 (1) În situaţii deosebite. examenul de bacalaureat.2013 o C C LU -îndeplinesc atribuţiile din fişa postului şi pe cele delegate de director pe perioade determinate.A.Art. elevilor şi părinţilor în legătură cu oferta educaţională.

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str..A.Doamna profesor SILVIA TACHE este secretarul CP în anul şcolar 2012-2013. la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor C. conform unor criterii de valoare în raport cu rezultatele la învăţătură şi de comportament.şi este format din totalitatea cadrelor didactice. abaterea de la această prevedere atrage după sine eliminarea din şedinţă a persoanei care nu respectă principiile de mai sus. CRE analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii şcolare şi extraşcolare. secţiunea 3.com Consiliul Profesoral (CP) este organul de decizie în domeniul instructiv-educativ(functionează conform capitolului III. Consiliul Reprezentativ al Elevilor (C. CRE îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial realizat sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. CA se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar.) -membrii Consiliului Reprezentativ al Elevilor se aleg în mod democratic.42. aprobarea transferurilor de elevi în acord cu ROFUIP cu precizări suplimentare din prezentul regulament. în CA se dezbat şi se iau hotărâri în următ oarele probleme: realizarea curriculumului şcolar. la şedinţele Consiliului Reprezentativ al Elevilor şi ale biroului executiv se întocmesc procese verbale. a altor sporuri salariale. sector 4. problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie. aprobarea perioadelor concediilor de odihnă. ţine evidenţa activităţii cadrelor didactice. organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. în Colegiul Naţional .336. Şedinţele Consiliului Profesoral se desfăşoară după reguli democratice. dezvoltarea unităţii şcolare. se poate întruni în situaţii de urgenţă . 27-29 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar). care este anexă a prezentului Regulament. funcţionează următoarele Comisii: 7 . numit prin decizia directorului.E.2. participarea la CP este obligatorie pentru toate cadrele didactice. având în vedere toleranţa în comunicare.R.Secretarul CP este un profesor ales de catre CP şi n umit prin decizia directorului pe perioada anului şcolar în curs. cu majoritatea voturilor exprimate de membrii fiecărei formaţiuni de elevi. legătura cu comunitatea locală. Catedrele / Comisia Metodică a profesorilor de la învăţământul primar/Comisiile de lucru sunt constituite în conformitate cu regulamentele şcolare în vigoare. a fişelor posturilor şi a proiectului de buget. ce vor fi transmise celor interesaţi./ Fax.Se alege câte un reprezentant pentru fiecare clasă.: 021. -activitatea din Catedre/ Comisii este coordonată de câte un profesor responsabil.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. care va lua măsuri de soluţionare a aces tora. acesta va fi schimbat după un semestru. dacă preşedintele Consiliului Elevilor nu va aduce la cunoştinta Consiliului de Administratie problemele şi măsurile înaintate de şefii claselor. George Georgescu nr.CRE funcţionează în baza unui regulament propriu. Consiliu Profesoral se întruneşte de cel puţin 2 ori pe semestru (C.P. la şedinţele CP participă şi personalul didactic auxiliar atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. Bucuresti Tel. absenţele nemotivate de la şedinţele CP se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului Personalului Didactic.Mihai Eminescu’’. şi a unui grafic de întruniri (acţiune / dată). în mod civilizat. studiază posibilităţile de dezvoltare a şcolii în vederea elaborării proiectului managerial.problemele specifice ale unităţii şi aprobă RI. precum şi acordarea calificativelor anuale. art. În anul şcolar 2013-2014. a personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic pentru acordarea gradaţiei de merit. la iniţiativa persoanei care o conduce şedinţa. un exemplar se depune la mapa coordonatorului pe proiecte şi programe educative. aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al liceului.

: 021. 17.com 1. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 16.Catrinel Negură. CATEDRA DE GEOGRAFIE-ISTORIE responsabil-prof.prof. 23.Dumitru Savulescu(IX-X).prof. secţiunea 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.336. COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR -coordonată de Consilierul educativ (coordonatorul pe proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare) responsabil comisie-prof.Geta Manolescu. Doina Maria Sotiriu 10. 22. Bucuresti Tel. 9 . Vasile Trifu. Comisia de inventariere: responsabil. responsabil nivel gimnazial: prof. responsabilprof. COMISIA METODICĂ a profesorilor de la învăţământul primar: responsabil prof.prof. 19.INFORMATICĂ-TEHNOLOGII-responsabil-prof. CATEDRA DE LIMBI GERMANICE: responsabil.prof.. Mihaela Cosma 4.Lucica Mutafei (I. CATEDRA DE .Mioara Gavriliţă.dr. Funcţionează conform cap. 26./ Fax.prof.Anca Venera Sandu (V-VIII).responsabili pe nivele:. 43-44 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.responsabil.Ştefan Leţu. Comisia de perfecţionare şi formare continuă a personalului: responsabil.Daniela Popa 9.VasileTrifu . pentru apărare civilă şi de intervenţii în caz de necesitate: responsabil. CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: responsabil. 15.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.IV) prof. Emilia Popescu 7.prof.prof. Comisia de apărare împotriva incendiilor.Jugureanu Dorina şi responsabil nivel liceal: prof. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă: responsabil. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC): responsabil prof. Consiliul pentru Curriculum şi întocmirea orarului -responsabil prof.Elena Rădulea.Mic 21 Comisia pentru controlul cataloagelor şcolare. 12.prof.Nicuşor Udrea.. IV art. Comisia de monitorizare a evaluării şcolare a elevilor: responsabil.prof. Comisia pentru recepţie şi casare a bunurilor: responsabil.Nicoleta Mariana Popa (XI-XII).Anca Sandu 8. 2.Graţiela Dumitrescu. Comisia de acordare a burselor şcolare.prof.administrator de patrimoniu Nicoleta Cristea 25. Comisia de prevenire a absenteismului şi de monitorizare a absenţelor elevilor: Responsabil prof.2.prof. 20.Liana Nedieanu. CATEDRA DE EDUCATIE FIZICĂ ŞI ARTE:responsabil. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare . 14. George Georgescu nr. 13.Rodica Paliga.42.prof.prof. sector 4.responsabil prof.responsabil profTeodora Badea.Anca Negulescu 6. CATEDRA DE BIOLOGIE-CHIMIE: responsabil. CATEDRA DE LIMBI ROMANICE responsabil. CATEDRA DE MATEMATICĂ: responsabil.Sotiriu Doina Maria Toate colectivele de catedră funcţionează conform prevederilor din capitolul III. CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE ŞI RELIGIE: responsabil.Luciana Muşat 5.Liana Brânduşa. 18.Vanda Codreanu 3.prof. prof.prof.Florentin Vişescu. prof. Comisia pentru păstrarea patrimoniului: responsabil.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. Comisia de organizare şi monitorizare a serviciului pe şcoală al cadrelor didactice.Elena Rădulea 11.dr.Doina Calimachi. 24.

formate din 1394 de elevi. cu 2 schimburi. 28. Bucureşti Tel. Art.42. 32. Tineretului şi Sportului.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.Catrinel Negură 36. 16 (1) Directorii exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. Comisia pentru implementarea de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare:responsabil prof. sector 4. specializări aprobate prin planul de şcolarizare si de limbile străine studiate de elevi p e parcursul gimnaziului şi opţiunile acestora.responsabil prof.responsabil prof.curs de zi. 29.17 COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” are o singură formă de învăţământ . Repartizarea elevilor pe clase. În exercitarea atribuţiilor ce le revin.reprezentanţii părinţilor şi autorităţile administraţiei publice locale. 31.2. cu respectarea tuturor regulamentelor în vigoare. catalog electronic şcolar’’. Art. (4) a)Consiliul clasei este constituit din totalitatea profesorilor care predau la clasă.Bani de liceu’’-responsabil prof. Cercetării. (2) Unitatea de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” este condusă de Consiliul de Administraţie şi de Directori.19 (1) În COLEGIUL NAŢIOnAl “MIHAI EMINESCU” programul şcolar se desfăşoară cu respectarea Planurilor cadru în vigoare.Andreea Marinescu. Catrinel Negură. George Georgescu nr. Comisia pentru monitorizarea aplicaţiei. Comisia pentru programul . profiluri./ Fax. 33. (3) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor didactice ce îşi desfăşoară activitatea în această instituţie de învăţământ. aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. conţinând activităţi curriculare şi extracurriculare pentru elevii claselor I .: 021.. Art.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.18 (1) Formaţiunilede studiu cuprind 51 de clase. b) Preşedintele Consiliului clasei este învăţătorul / dirigintele. funcţie de filieră. Comisia metodică a consilierilor (învăţători şi diriginţi) şi pentru OSP-responsabil prof..Rodica Paliga. pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională şi a Ofertei educaţionale a şcolii. Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare din circa şcolară-responsabil prof.XII. (3) Conţinuturile studiate şi competenţele vizate sunt în conformitate cu Programele naţionale. Comisia paritară 37. Comisia de acordare a rechizitelor şcolare şi ajutorare a elevilor aflaţi în dificultăţi materiale: responsabil prof.com 27.Consiliile claselor.Claudia Iluţi. Comisia pentru programul .după admiterea în clasa a IX-a se face de către conducerea şcolii.Rodica Paliga..336. Comisia pentru amenajarea estetică a spaţiului şcolar-responsabil prof. 35. 30.Despina Daoud.Luminiţa Popescu. aceştia conlucrează cu : Consiliul Profesoral. Comisia de încadrare şi salarizare a personalului Art. 34. (2) Şcoala construieşte schema orară proprie pe baza planurilor cadru de învăţământ elaborate de MECTS. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” 9 . Comisia pentru administrarea paginii web a şcolii-responsabil prof.Luminiţa Popescu.Euro 200’’.

nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Bucuresti Tel. cu pauze între ele de 10 minute.30 .( conform Legii Educaţiei Naţionale).miercuri: 14. pot intra pe uşa de acces din strada G.20 . lucrează conform unui progrm întocmit de comun acord cu şefii de compartimente şi avizat de conducerea şcolii.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară.20.30 şi se termină la ora 12.com Art. cu respectarea legislaţiei în vigoare. IX. cursurile se desfăşoară în două schimburi de luni până vineri.00. cursuri ce se desfăşoară pe baza unor programe elaborate de profesorii şcolii.30-21.sau intensiv.Elevii cu probleme medicale dovedite de acte medicale. Art.30-19. George Georgescu nr. elevul poate să nu frecventeze orele de religie. după cum urmează:pentru clasele XIXII cursurile încep la ora 7. programul personalului de întreţinere şi de îngrijire poate fi uşor modificat şi se va stabili un program adecvat. (2) Orele de curs au durata de 50 de minute.2013. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat. din motive obiective. gimnazial./ Fax.în cadrul unor parteneriate. Cabinetul dentar-luni. (4) Cadrele didactice şi elevii se prezintă cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului. pentru nivelul primar cursurile încep la ora 8.Georgescu. situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.21 (l)Studiului limbilor moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a COLEGIULUI NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”: limba franceză/limba germană/limba engleză ca limbă străină 1 sau 2 . administrativ. Personalul de îngrijire lucrează între orele 6.20.30/14.30 şi se termină la ora 13.30 cu excepţia zilei de vineri.. (2) În COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” oferta de tip CDS (curriculum la decizia şcolii) se axează pe o gamă variată de cursuri opţionale alese de către elevi şi părinţi.marţi.30 (schimbul 1) şi 13.20/13. programe extrrac uricu lare. pe baza carnetului de elevi/legitimaţiei. sector 4.30( schimbul 2) ■Biblioteca funcţionează între orele 9.miercuri:13-20.42. Serviciul Secretariat-Arhivă îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii” zilnic între orele 11. George Georgescu nr.30-14./ Fax.20/19. Art. luni.20 (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar. (5) Personalul didactic auxiliar.30 şi se termină la ora 18.joi şi vineri:7.30-19.42.intrarea elevilor se face pe poarta din spatele şcolii.marţi. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. Cabinetul medical.23 (1) Programul de funcţionare al instituţiei de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” este între orele 7. indiferent de numărul lor.2.30.T.E. În funcţie de nevoile şcolii. (3) La clasa pregătitoare ora de curs are o durată de 45 de minute fiind urmată de o pauză de 15 minute.30-14.C.com 10 . Bucureşti Tel. aprobate ulterior de consiliul de administraţie şi avizate de inspectorul de specialitate al ISMB. conform confesiunii proprii. li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie. sau programe elaborate de M.: 021.30/13.S. personalul de îngrijire şi de pază.2. parte a trunchiului comun.336.Str.30. cu excepţia situaţiilor speciale aprobate de ISMB. în acest caz părinţii elevului vor face cerere către consiliul de administraţie al şcolii pentru aprobare.336.X cursurile încep la ora 12. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia. sector 4.00-17. (2) La solicitarea scrisă a elevului major.: 021. În acest caz. pentru clasele V-VIII.

1. sector 4. Bucuresti Tel.1 Drepturi. reguli. corectitudine. 3J rezolvare paşnică a conflictelor. 4J atitudine pozitivă faţă de persoane şi grupuri. În cazul elevilor minori care sunt preluaţi de la şcoală în mod constant de către părinţi.2 Dreptul şcolii de a lua măsuri şi de a aplica sancţiuni prin ROI si prin Planul de Acţiune. secretariatul şi şeful de catedră pentru asigurarea suplinirii sau se adresează o cerere de învoire conducerii care va fi ulterior avizată de director. măsuri şi sancţiuni pentru sigurantă şi un climat şcolar optim.E.N. se depun la direcţiune de regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii. se adresează directorului sau profesorului de serviciu care le dă bilet de voie. George Georgescu nr. CAPITOLUL IV -SIGURANŢA ŞCOLARĂ şi CLIMATUL ŞCOLAR OPTIM Art. Art. părintele va fi obligat să furnizeze datele de identificare ale persoanei respective.Art.M. numai dacă aceste măsuri şi sancţiuni vizează simultan (prin toate consecintele individuale si sociale pe care le pot avea) apărarea. (2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru concediile fără plată. a următoarele VALORI ŞI ATITUDINI: U siguranţa fizică si psihică a elevului implicat si a celorlalti (a colectivelor de elevi ).22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. În cerea de învoire se specifică numele profesorului care va suplini orele şi semnătura acestuia pentru confirmare. Elevii care au împlinit vârsta de 18 anişi solicită să plece în timpul programului în baza unor motive bine întemeiate. 24 Ieşirea elevilor din şcoală este permisă numai după încheierea orelor de curs. opinii şi credinţe diferite. elevii minori pot ieşi cu bilet de voie având semnătura profesorului de serviciu sau a directorului. 6J respect pentru dreptate. 1. ) prin ele însele. numai dacă părinţii vin să-i preia de la şcoală.42.de a rezolva situaţii sociale-problemă. precum şi de a analiza posibilităţile personale de dezvoltare. performanţă intelectualăşi creativitate. a unor competenţe: ./ Fax. iar aceasta se va legitima la intrarea în şcoală. de a cooperarea cu ceilalţi în rezolvareaîn rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. să contribuie la dezvoltarea la elevii implicate.2. 11 . părintele anunţă învăţătorul / dirigintele când preluarea copilului de la şcoală va fi făcută de altă persoană. este legitim.com a. În caz de boală se anunţă conducerea şcolii.3 Măsurile şi sancţiunile trebuie luate astfel încât: COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.N. care susţinvalori.E. 5J respect faţă de demnitatea şi drepturile omului. 1. 25 (1) Absenţele de la program ale personalului şcolii trebuie să fie însoţite de certificatul medical (concediul medical) prezentat până în ziua de 30 ( luna respectivă).1 C. de a participa la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor C. funcţionează şi aplică în mod activ prevederile regulamentului de ordine interioară şi are dreptul să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile acestuia.: 021. de a manifesta un comportament social activ şi responsabil. ca unitate de învăţământ.M.336. În situaţii deosebite. promovarea şi dezvoltarea la elevii săi. toleranţă şi înţelegere. luându-se în prealabil legătura cu părinţii acestora. în cazul cadrelor didactice care solicită concediu fără plată pe termen scurt (1-2 zile) în cerere se va numi persoana care asigură suplinirea solicitantului. 2J empatie.

6 Fumatul este interzis în incinta şcolii. 3 Autoritatea conducerii şcolii Conducerea C. 12 .4 Deţinerea.8 Elevii trebuie să respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de şcoală.N. sector 4.În plus. 3. Art.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. 4. alcool. 2.1 Solicita elevilor să-si golească genţile şi hainele iar atunci când există suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie. politicos.3 Controla pe baze non-selective. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.M. de confort şi siguranţă.1 Atât personalul şcolii.: 021. pentru a contribui la bunul renume al C. ) să nu conducă la lezarea stimei de sine şi a unei anumite stări de bine personală şi socială a elevilor.9 Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.E.2 Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor.2 Controla obiectele aduse de elevi./ Fax.5 Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamităţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar. cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine. Art. walkman. iar acolo unde există. 2. droguri si/sau brichete este interzisă în şcoală. 2. părinţilor /tutorilor şi inspectoratului. se vor realiza în prezenţa elevului în cauză). atât în relaţiile cu ceilalţi elevi şi personalul şcolii. ) să prevină excluderea elevilor implicaţi din şcoală. 2. Bucureşti Tel. precum şi modul în care şcoală a obţinut posesie asupra acestor bunuri. se va raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate.Aceasta poate: 3. în comunitate. ELEVII) pentru siguranţă şi climat optim 2. De asemenea.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect.2. 2.7 În interiorul şcolii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu. 3.42. pentru a constata dacă exista obiecte interzise. 2.336. este autorizată în orice momentsă controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii si. dar şi cu restul cetăţenilor. George Georgescu nr.5 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală. să controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise.M. 2. conducerea şcolii mai are şi autoritatea: 3.2 Şcoalava întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate.N. dacă este posibil.1 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema. 2 Reguli şcolare generale: (vezidetalierea lor la cap. c. 3. 2.com Art. conducerea şcolii va transmite aceasta informaţie poliţiei. păstrarea si/sau utilizarea instrumentelor prin care o alta persoana poate fi vătămata .E. telefon mobil).4 Să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză.b.4 Măsuri pentru siguranţă şi climat şcolar optim 4.

printre altele: efectuarea unor teme drept pedeapsă exmatricularea de la ora recuperarea lecţiilor pierdute curăţarea mizeriei făcute munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. ori o întrerupe. consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.4 4.336. în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei. Cine este exclus de la oră.com munca în folosul comunităţii şcolare avertisment/mustrare exmatriculare eliminare definitivă din şcoală 5. educative si. eliminarea ori exmatricularea în conformitate cu regulamentele în vigoare. 5.4 Măsuri disciplinare pot fi considerate. droguri.6 Elevul care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a orei. George Georgescu nr. alcool.: 021. - 13 . 5. 5. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii. poate să fie obligat de către profesor să părăsească ora de clasa.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. 4.1 Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. şcoală va acţiona conform legilor în vigoare. 5.3 Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept.4. Bucuresti Tel. conducerii şcolii etc. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi nemijlocit.3 În cazul posesiunii de arme. 5Măsuri disciplinare: Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent. în caz extrem. se anunţă la diriginte. dar aredreptul să pună în discuţie comportamentul unui elev.5 Şcoală informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar. psihologul şcolar sau la persoana desemnată responsabilă de către conducerea şcolii pentru asemenea cazuri. Profesorul care a exclus un elev de la ora de clasă va întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte.2. va informa politia si. profesorilor. ori contrar regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară a şcolii se vor lua măsuri administrative. sector 4.42. el poate înainta aceasta obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui.2 Personalul administrativ/tehnic nu este autorizat să aplice o sancţiune. artificii interzise. trebuie să existe o relaţie de proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Şcoală asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern./ Fax.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare. 5. Art.

6. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale. ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se află în împrejurimile şcolii) 6. aşa cum se prevede prin codul penal. 6. discriminare ori jignitor. 6.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare. 6. precum şi sancţiunile. şcolile implicate. ori deţine alcool. jandarmerie şi. 6 Exmatricularea şi eliminarea Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare : 6. eventual.1.2 are un comportament de intimidare. 6. 6.8 acumulează numărul de absenţe nemotivate respective motivate prevăzute în regulamentul şcolar pentru exmatriculare.7 are la sine arme şi/sau face uz de arme.3 În cazul unor incidente.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. droguri ş. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală.1 dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii.m. Acest protocol va servi în cadrul inspecţiilor din şcoală şi poate fi regăsit pe site-ul de internet al şcolii.a. 6.10 Nici un elev nu va fi exmatriculat fără audierea lui (elevului în cauză) şi a părinţilor acestuia. iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie.d. 6. 14 . 7.3 sustrage bunurile altor persoane.Art.) 7. Art. se va realiza şi o raportare. aşa cum sunt menţionate acestea în articolul 7.6 aprinde artificii.5 recurge la utilizarea. 7. 7: Înregistrarea incidentelor care afectează siguranţa şi climatul şcolar (Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în consideraţie.9 Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiile în vigoare.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane.

1 Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii. 8. 9.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine. 8. 9. Art. sectiunea 6. 55) 5.1 Toate activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive. 9: Accesul vizitatorilor şi siguranţa şcolară 9. atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.com Art. costumul pentru laboratoare. halat. ori care sunt în responsabilitatea şcolii./ Fax.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.336.2 Toate activităţile şcolare organizate de şcoală. aşa cum sunt prevăzute acestea în legea condiţiilor de muncă.vor fi aduse la cunoştinţa părinţilor/tutorilor (ex.8: Prevederi legate de ţinuta vestimentară pentru sigurantă şi climat şcolar optim 5. 8. iar vestimentaţia ofensatoare nu este permisă în interiorul şcolii. 11 Libertatea de exprimare a opiniei şi necesitatea de a asigura un climat şcolar optim. echipament de protecţie.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală. valabilă cerinţa de a se anunţa la poartă (intrare) în momentul pătrunderii în şcoală. trebuie să se anunţe la poartă. ELEVII. sărbători şcolare etc. ori referitoare la acestea.4 Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat prezenţa. Art. George Georgescu nr. 16 . Art.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi.3 Pentru părinţii elevilor şcolii este. cizme de protecţie etc.42. ceea ce urmează să fie apreciat de conducerea şcolii. sector 4. Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei. ori prin prevederi specifice ale domeniului.5 Dacă siguranţa şcolii este periclitată. Armele şi deţinerea de droguri. de asemenea. precum şi parăsirea şcolii înainte de încheierea cursurilor. sunt pe cale de consecinţă interzise în permanenţă.(vezi art. ca şi consumul acestora.) aflate în responsabilitatea şcolii se desfăşoară în conformitate cu regulile şcolii.4 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament. 9.1 Fiecare elev se va îmbrăca în funcţie de regulamentul de ordine interioară a şcolii. astfel încât să se menţină un climat de siguranţă şcolară optim. absenţele şi întârziatul la ore Pentru a preveni lipsa nepermisă de la ore. 8: Activităţi şcolare intr-un climat de siguranţă şcolară 8. pentru a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni.3 Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă. Bucuresti Tel.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. va fi permisă pentru fiecare dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii.59) Protocolulindicămodul în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor. Art. prin intermediul site-ului internet al şcolii).: 021. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă elevilor. 5. şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor (vezi Cap.2. 10: Lipsa de la ore. cum ar fi ochelarii de protecţie. Art. 9.

5): a) coordonează activitatea consiliului clasei. Liderul clasei este ales de către toţi elevii clasei prin vot secret .1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. (2) Consiliul clasei este constituit din totalitatea cadrelor didactice care predau la o anumită clasă. cu consilierul şcolar. directorului sau consiliului profesoral sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de ROFUIP. f) informează elevii şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la examenele naţionale. d) prezintă elevilor şi părinţilor prevederile Regulamentului intern.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str./ Fax. f) propune învăţătorului / dirigintelui.2. Art.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. împreună cu consilierul şcolar acţiuni de orientare şcolară şi profesională. aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe. 26 (1) Învăţătorul/dirigintele este preşedintele consiliului clasei. d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. 27 Consiliul clasei are următoarele atribuţii: a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev.2 Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele. în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea colectivului de elevi. b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite (capabili de performanţă). c) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de cali ficativul Bine (B) sau mai mici de nota 7(şapte). 28 Învăţătorul / dirigintele are următoarele atribuţii. poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală. 11. g) urmăreşte frecvenţa elevilor. comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane.336.42. un părinte (membru al comitetului de părinţi) şi liderul elevilor la clasele gimnaziale/liceale . c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi după caz. Bucuresti Tel.com 11. liderul clasei căruia îi repartizează sarcini.conform ROFUIP şi Procedurii privind atribuţiile dirigintelui (PO nr.: 021. 16 . Dar. b) numeşte. George Georgescu nr. sector 4. cercetează cauzele absenţelor unor elevi. e) organizează. CAPITOLUL IV -CONSILIUL CLASEI Art. Art. e) participă la solicitarea învăţătorului / dirigintelui la întâlniri cu părinţii ori de câte ori este nevoie. prin consultarea elevilor.

42. sancţiunile prevăzute în ROFUIP şi în prezentul regulament.vezi Procedura privind stilul de învăţare al elevilor (PO 26)./ Fax. pe baza consultării cu directorul.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. răspunde de exactitatea datelor înscrise precum şi de starea fizică a catalogului. neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie şi sancţionările disciplinare. l)organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii.336. k) stabileşte împreună cu consiliul clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât calificativul Bine (B) sau mai mici decât 7(şapte) pentru elevii care au săvârşit abateri disciplinare.com (3) Părintele. organizează şi desfăşoară activităţi educative. 30 (1) Părinţii / tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu COLEGIUL NAŢIOnAl “MIHAI EMINESCU”. recompenselor.nr. care se pot desfăşura pe grupe. o) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev. să asigure frecvenţa şcolară a elevului (a se vedea Procedura “IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA INSTITUŢIONALĂ”. p) consemnează săptămânal notele elevilor în carnetele de note şi verifică postarea acestora în catalogul electronic. n) completează catalogul propriu-zis şi notează în catalogul electronic al clasei. în vederea realizării obiectivelor educaţionale.2. Art. în cazul elevilor de liceu care prezintă cerere de învoire formulată de părinţi. r) prezintă consiliului profesoral. individual sau în plen. încheie cu părinţii un contract educaţional numit “Acord de parteneriat pentru educaţie” în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor./ Fax. Bucuresti Tel. aprobate de director. de consiliere şi orientare şcolară.2. 29 COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”. q) proiectează.: 021. s) dirigintele poate afla stiulul de invatare al elevilor prin completarea de către aceştia a unui chestionar. funcţie de particularităţile colectivului de elevi. conform legii. Bucuresti Tel. t) diriginţii/învăţătorii îşi asumă responsabilitatea întocmirii unei baze de date în care vor fi incluse date personale ale fiecărui elev. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. sector 4.336. inclusiv date de contact ale părinţilor/tutorilor legali. spre validare.com h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul de familie şi în baza cererilor motivate ale părinţilor.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. George Georgescu nr.29): 17 . (2) Părinţii / tutorii legali au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu învăţătorul / dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.. prezentând acestora posibilele cauze şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor. dirigintele va verifica autenticitatea acestui document. raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului / anului şcolar.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. m) aplică elevilor. tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat.: 021. i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi iniţiază în colaborare cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii.42. j) informează în scris familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă. sector 4. George Georgescu nr. CAPITOLUL V: PĂRINŢII Art. stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar şi propune acordarea premiilor.

profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar. Întocmirea unui proces . (5) Profesorii diriginţi au obligaţia organizării de Şedinţe cu părinţii elevilor de două ori pe semestru. Organizarea şedinţelor cu părinţii implică parcurgerea următoarelor etape: Stabilirea agendei de lucru de către profesorul diriginte. realizate de către Consilierul psihopedagog al şcolii. părinţii vor completa Fişa de evaluare a nevoilor elevului. pusă la dispoziţie de diriginte. la a doua şedinţă din luna Octombrie va prezenta şi ROI (după ce Regulamentul de Ordine Interioară a fost aprobat în Consiliul Profesoral). (8) Şcoala are obligaţia de a organiza periodic lectorate cu părinţii elevilor unui anumit nivel. Dirigintele va anunţa agentul de pază şef de tură ori de câte ori organizează şedinţă şi îi va înmâna lista cu numele părinţilor elevilor participanţi ( cu scopul supravegherii identităţii persoanelor care intră în şcoală în aceste situaţii). (7) Şcoala va organiza de minimum 2 ori pe an Şedinţa cu părinţii pe şcoală. consumul de droguri. fişele completate vor fi puse la dispoziţia consilierului psihopedagog al şcolii. Desfăşurarea întâlnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru.verbal în care vor fi consemnate conţinuturile şi rezultatele discuţiilor purtate cu părinţii.(6) Pentru o bună cunoaştere psihopedagogică a elevilor. Diseminarea exemplelor de bună practică privind asigurarea calităţii educaţiei oferite de şcoală.verbale încheiate cu această ocazie vor fi predate responsabilului Comisiei diriginţilor. graficul de şedinţe va fi prezentat şi conducerii şcolii. Cu aceste ocazii se va întocmi un proces. . profil etc. siguranţa spaţiului şcolar etc. Clarificarea modului în care se realizează autoevaluarea şcolii.. Procesele. care va fi semnat de către fiecare părinte la începutul fiecărui ciclu de învăţământ. pe teme de interes general. Pentru aceasta. şi cel târziu. Stabilirea unui plan comun de acţiune (diriginte-părinţi) ce urmează a fi desfăşurate şi care au ca scop creşterea calităţii educaţiei elevilor. părinţii vor fi informaţi de către profesorii diriginţi în scris/telefonic cu minimum 3 zile înainte.(4) În cadrul sedinţei de la începutul fiecarui an şcolar. Şedinţa cu părinţii pe şcoală va fi prezidată de director sau preşedintele Asociaţiei Colegiul Naţional .Mihai Eminescu’’ iar etapele parcurse vor fi aceleaşi ca în cazul şedinţei cu părinţii elevilor pe clasă. În cadrul acestor lectorate se pot include: Diseminări pe diferite teme vizând prevenirea delincvenţeijuvenile. 18 . directorul având drept de a participa la aceste şedinţe. la care este obligatorie prezenţa Comitetului de părinţi al fiecărei clase.verbal de luare la cunostinţă.

vor contacta organele de poliţie de pe raza de domiciliu a elevului pentru anunţarea situaţiilor.: 021. ai căror părinţi sunt anunţaţi despre respectivele fapte şi nu se prezintă la şcoală. Bucuresti .(12) Hotărârile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfăşurării şedinţelor cu părinţii pe şcoală. Contestaţia va fi semnată de părinte şi depusă la secretariatul unităţii de învăţământ. Art. (f) au obligaţia de a prezenta toate documentele solicitate de şcoală.sau pentru alte necesităţi stipulate în statutul Asociaţiei .a sumelor rezultate din cotizaţii la Asociaţia CNME. e) vor verifica săptămânal pe catalogul on-line absenţele/evaluările transmise de cadrele didactice precum şi carnetul de note al elevilor . vor fi distribuite de Comitetul director al Asociaţiei. d) se vor prezenta la fiecare şedinţă cu părinţii sau discuţie cu învăţătorul/dirigintele. b) răspund direct pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii cauzate de către copiii pe care îi reprezintă. (10) Distribuirea sumelor donate de părinţi către şcoală .înştiinţare scrisă. în cazul informărilor on -line vor transmite mail de confirmare./ Fax. 32 (1) Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor au următoarele obligaţii: a) prin semnarea declaraţiei prin care acceptă conţinutul prezentului Regulament declară că au luat la cunoştinţă de regulile de disciplină ale instituţiei de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” şi îşi asumă obligaţia de a supraveghea în mod activ şi diligent asupra aplicării prezentelor norme de către copiii pe care îi reprezintă. în scopul modernizării şi întreţinerii bazei materiale a unităţii de învăţământ. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunere. George Georgescu nr. fiecare diriginte va parcurge 5 etape : apel telefonic. sector 4. se vor aplica tuturor elevilor din unitatea de învăţământ.Contestatarul va primi un răspuns scris. vizită la domiciliu. sector 4. (14) Diriginţii vor implica în activităţi extracurriculare pe acei părinţi care manifestă disponibilitatea de a participa. poate fi făcută numai cu acordul directorului şi al cadrului didactic care susţine activitatea respectivă. Bucuresti Tel.336.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.42. la care sunt solicitaţi.2.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. (2) Părinţii pot asista la orele de curs numai pe baza invitaţiei transmise de către învăţător/diriginte. adresă către Autoritatea Tutelară a sectorului 4. unde va fi înregistrată.com (9) Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor. (13) Diriginţii acelor elevi care săvârşesc abateri. George Georgescu nr. (11) În cazul părinţilor care nu vor lua în niciun fel legatura cu şcoala pe parcursul unui semestru. . se realizează în scris de către părinte şi este adresată Consiliului de administraţie al şcolii. al asigurării serviciului de pază . Art. prin plata bunurilor deteriorate.2. (3) Fotografierea/înregistrarea activităţii didactice şi a oricăror alte activităţi desfăşurate în spaţiile şcolare ale colegiului. 20 COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. 31 (1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de niciun părinte. c) sunt reponsabili pentru comportamentul negativ al copiilor pe care îi reprezintă.

22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. în dialogul cu personalul didactic şi nedidactic al şcolii. Bucuresti Tel. 36 Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu direcţiunea COLEGIULUI NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU prin învăţătorul / dirigintele clasei.42.Tel. 34 (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în Adunarea Generală a Părinţilor elevilor clasei din luna septembrie.com 20 ./ Fax. CAPITOLUL VI .42.: 021.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. 33 Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor au următoarele drepturi: a) să solicite întrevederi cu învăţătorul / dirigintele clasei pentru discuţii despre evoluţia / comportamentul elevilor. mesajele urgente se vor transmite prin profesorul de serviciu atunci când profesorul / invăţătorul responsabil al clasei este implicat în activitatea educaţională de la clasă. Art. (c) părinţii au dreptul de a sesiza oricare aspect pe care îl consideră incorectîn activitatea desfăşurată în şcoală. sau în absenţa acestuia. 35 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: a) sprijină învăţătorul / dirigintele în activitatea de consiliere şi orientare socio . în scris. convocată de învăţător / diriginte care prezidează şedinţa.336. CAPITOLUL VII - EVALUAREA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.2. b) sprijină activităţile din cadrul Asociaţiei CNME c) respectă statutul Asociaţiei CNME. va sesiza Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .profesională sau de integrare socială a absolvenţilor.com (g) părinţii vor respecta programul şcolii. sprijină învăţătorul / dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. (4) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în Asociaţia CNME. (j) şcoala îşi rezervă dreptul de a anunţa autorităţile competente dacă un părinte nu îşi exercită corect dreptul părintesc de creştere a elevului. printr-o sesizare înregistrată la secretariat şi adresată conducerii şcolii. sector 4. Art.: 021. George Georgescu nr. (i) părinţii vor folosi un limbaj formal. În această situaţie şcoala va solicita prezenţa celuilalt părinte/ susţinător legal. (b) pot face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii şcolii. (h) părinţii nu trebuie sa întrerupă programul şcolar.COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI Art. (2) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri./ Fax. Art. (k) Părintelui aflat în stare de ebrietate sau în orice altă stare fizică care ar pericliteaza siguranţa fizică a elevilor nu i se va permite preluarea elevului sau intrarea în şcoală.336. civilizat . (3) învăţătorul / dirigintele clasei convoacă adunarea generală a părinţilor o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

(b) notele la teză se analizează cu elevii într-o oră destinată special. (5) al prezentului articol. (a) La nivelul fiecărei comisii metodice se elaborează teste iniţiale la începutul ciclului şcolar (cls./ Fax. pentru a putea fi consultate în cazul unor contestaţii. consemnarea notelor în documentele menţionate anterior se realizează imediat după acordarea acestora. ele vor avea un nivel de dificultate gradat şi vor avea înscris punctajul corespunzător fiecărei cerinţe.2. domeniu de studiu. la fiecare disciplină de studiu. Bucureşti Tel. prin calificative . dacă se solicită acest lucru. însă este obligat să le arate elevilor. Profesorul este obligat să dea toate lămuririle solicitate de elevi sau de părinţii acestora. funcţie de profilul acestora. catalogul electronic şi în carnetul de elev de către profesor/ învăţător / dirigi nte.Secţiunea 1 . profesorul poate decide păstrarea acestora la şcoală. numai dacă acestea au fost dezbătute în cadrul comisiei. atunci când elevul sau părintele acestuia solicită acest lucru. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. (7) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de MECTS. (b) Subiectele la lucrările scrise semestriale vor fi elaborate de fiecare profesor pentru clasele la care predă.42. şefului de catedră sau directorului.aIX. (f) fiecare comisie metodică poate utiliza instrumente alternative de evaluare a performanţelor elevilor.: 021.com (a) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului în perioada prevăzută de structura anului şcolar.foarte bine. George Georgescu nr. (d) Pentru a preveni pierderea sau falsificarea unor lucrări. suficient sau insuficient în învăţământul primar. Notele nu se trec în catalog. Profesorul are obligaţia de a da toate detaliile cu privire la modul de acordare a punctaju lui sau a modului de corectare. (6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă / un calificativ în plus (inultimele două saptămâni ale semestrului) faţă de numărul prevăzut la alin. 37 (1) Scopul evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea. Comisiile vor propune planuri de remediere care vor fi dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral.evaluarea rezultatelor elevilor Art.a) Rezultatele vor fi analizate şi discutate la nivelul comisiilor metodice. (g) toate testele date de profesori trebuie să se regăsească în mapa profesorului sau acomisiei metodice. se trec în catalogul propriu -zis. (4) notele / calificativele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor. exclusiv nota de la teză trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore de curs pe saptămână prevăzut în planul de învăţământ. acceptate de toţi membrii ei şi avizate de şeful comisiei . bine. după caz. 21 . respectiv prin note de la 1 la 10 în învăţământul secundar/liceal.336. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână la care numărul minim de note / calificative este de două. apoi le prezintă elevilor pentru ca aceştia să poată vedea greşelile care justifică nota. (3) rezultatele evaluării se exprimă. (5) numărul de calificative / note acordate fiecărui elev. (e) Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul fiecărui semestru. sector 4. părinţilor.a V -a. trecerea notelor şi absenţelor în catalogul electronic este obligatorie.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. (c) Lucrările curente (extemporale) se corectează de către profesor în cel mult 3 săptămâni din ziua în care au fost date. Se consideră abatere ţinerea notelor de către cadrele didactice în caietele personale. (2) toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină.

Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. 39 Instrumentele de evaluare pot fi: a) lucrări scrise predictive / iniţiale (aplicate la începutul anului şcolar). b) în învăţământul gimnazial/liceal . are dreptul de a contesta rezultatele evaluării. premiul al ll-lea. Art. 22 . 40 a) Elevul sau. 41 Eleviisusţin în cadrul şcolii următoarele tipuri de evaluare naţională: a) la finalul clasei a II-a MECTS organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris . reprezentantul său legal.: 021. elevii sunt recompensaţi în ordine descrescătoare. Nu se acordă mai multe premii de aceeaşi valoare dacât dacă elevii respectivi nu au mediile generale egale. Ceilalţi elevi primesc diplome pe domenii în funcţie de rezultatele obţinute la clasă şi în afara acesteia. care are obligaţia de a analiza situaţia pentru soluţionarea contestaţiei. cu condiţia ca acesti elevi să fi avut media zece la purtare. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului. pe parcursul semestrelor sau în cazuri excepţionale în vacanţele şcolare.limba engleză).conform Procedurii privind realizarea portofoliilor de către elevi (PO 27).citit şi matematică. sumative (aplicate la finalul unităţilor de învăţare). b) la finalul clasei a VI-a toate şcolile organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare (va cuprinde limba română şi limba modernă 1 . sumative finale (aplicate la finalul semestrelor / anului şcolar). George Georgescu nr. sector 4. premiul al III-lea şi menţiune.42. la sfârşitul anului şcolar elevii sunt premiaţi după cum urmează: a) în învăţământul primar primesc diploma de excelenţă elevii din clasele I şi a Il -a care au toate calificativele obţinute pe parcursul anului şcolar şi toate mediile de Foarte Bine ( FB ). Bucureşti Tel. e) portofolii. c) referate ştiinţifice şi proiecte. f) alte instrumente de evaluare stabilite de catedrele/ comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de MECTS. b) activităţi practice.(c) Tezele sunt documente oficiale şi se păstrează în şcoală. precum şi elevii din clasele a III -a şi a IV-a care au obţinut maxim 2-3 calificative de Bine (B ) pe parcursul anului şcolar şi au toate mediile de Foarte Bine ( FB ).2. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor/ elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului. 38 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic. Art. funcţie de media generală anuală obţinută. cu premiul I. Art.336. directorul va desemna o comisie de reevaluare a competenţelor elevului compusă din învăţători / profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivă. conform prevederilor MECTS. matematică şi ştiinţe.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. d) interviuri.com individualizate de învăţare ale elevilor./ Fax. formative ( aplicate pe parcursul semestrelor). după caz. Părintele poate solicita vizualizarea tezelor printr -o întâlnire stabilită de comun acord cu profesorii disciplinelor respective şi poate discuta / contesta rezultatul obţinut la teză numai în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. d) probele orale şi probele practice nu se contestă. Art. (2) Funcţie de rezultatele evaluărilor. b) Contestaţia se adresează în scris conducerii şcolii.

Încheierea situaţiei şcolare Art.42. afişarea tematicii la fiecare disciplină. (3) În caz de boală. (3) mediile semestriale şi anuale se calculează conform legislaţiei în vigoare (art.336. privind posibilitatea pregătirii suplimentare. (2) Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării pe întregul parcurs al educaţiei formale a elevului. să efectueze diverse sarcini lectură.examen de bacalaureat. întocmirea unui proces -verbal cu semnătura elevilor după fiecare şedinţă de pregătire. realizarea unei condici în care fiecare profesor notează data. c) COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. sarcini administrative . George Georgescu nr. la cererea scrisă a părintelui şi numai în condiţiile în care se poate asigura supravegherea elevilor. Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului. Secţiunea a 2-a .2. d. la o limbă de circulaţie internaţională. la informatică şi 3 probe scrise. nonformale şi informale. având de susţinut probele de competenţe/atestate la limba şi literatura română. pentru aceste examene (a se vedea Procedura de pregătire suplimentară pentru Bacalaureat a elevilor nr. 43 (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. respectiv pentru certificarea competenţelor. Bucureşti Tel.59 din ROFUIP / 2005). o probă scrisă la matematică şi o probă scrisă şi orală la o limbă de circulaţie internaţională (numai pentru acei elevi care doresc să se înscrie în cadrul repartizării computerizate la licee cu predare bilingvă a respectivei limbi moderne). 23 . formarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului. în diferite contexte. aceştia pot să rămână în sala de clasă şi. clasa şi tema pregătirii. precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi în contexte de învăţare formale. Art.la finalul clasei a VIII-a. învăţătorii şi profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu sunt declaraţi amânaţi semestrial sau anual. dacă starea de sănătate le permite. exerciţii de consolidare.PO 23) Pasii: a. stabilirea zilei de pregatire şi a orei funcţie de orarul elevilor şi al cadrelor didactice respective. c.organizarea. d) la finalul clasei a XII-a. diferite funcţie de profil. în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical./ Fax. în cancelarie şi în sala de clasă . a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare. 44 (1)Părinţii elevilor scutiţi de efort fizic au obligaţia de a anunţa în scris dirigintele clasei sau profesorul de educaţie fizică despre acest lucru şi să transmită acestora actele doveditoare procurate de la medicul specialist înainte de începerea orei de educaţie fizică. se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor având următoarele probe: o probă scrisă la limba şi literatura română. e) Profesorii efectuează ore de pregătire suplimentară/consultaţii. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. (2) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. ora.com (2) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul / dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev. informarea elevilor din clasele terminale. Art. se realizează o evaluare naţională.: 021.a tuturor elevilor care se înscriu . sector 4. b. 42 (1) Portofoliul educaţional al elevului cuprinde totalitatea diplomelor. e. f. realizarea unei şedinţe la nivelul fiecărei catedre pentru stabilirea unei tematici în conformitate cu tematica pentru examenul de bacalaureat. ordonarea sălii de clasă.

Secţiunea a 3-a .com b) c) examene de încheierea situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi. care constă din probă scrisă şi probă orală la limba respectivă.45 (1) Sunt declaraţi „amânaţi’’ elevii care au acumulat un număr mare de absenţe motivate. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.336.având insă încălţăminte adecvată pentru sala de sport. cultural -artistice şi sportive. care constă din probă scrisă (teste de lógica şi creativitate) f) examen de admitere în clasa a IX -a la clasa cu predare intensivă a unei limbi străine. repetenţi. Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii. Examenul constă în evaluarea competenţelor elevilor la limba engleză /germană /franceză şi se compune din probă scrisă şi probă orală.Examenele organizate de COLEGIULUI NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU” Art. Art. George Georgescu nr. c) elevii corigenţi care nu au promovat examenele de corigenţă. amânaţi. d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare. cantonamente.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. 46 Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor. (3) Sunt declaraţi „corigenţi’’ elevii care obţin medii anuale mai mici de cinci/ calificativul insuficient la cel mult două discipline de studiu. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. (4) Sunt declaraţi „repetenţi’’: a) elevii care au obţinut medii anuale mai mici de cinci la mai mult de două discipline de învăţământ.2. dacă acestea depăşesc 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective sau elevii care au fost scutiţi de frecvenţă de către director pe o perioadă ce depăşeşte jumătate din durata unui semestru / an şcolar./ Fax.a cu predare intensivă a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (limba engleză/germană/franceză). Bucureşti Tel.(4) Elevii scutiţi medical nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport. (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se face într-o perioadă stabilită de către conducerea şcolii. e) examen de admitere în clasa a IX -a la clasa de profil informatică. pe clase. 24 . elevi cu note scăzute la purtare mai mici de şapte sau cu un calificativ mai mic decât B (bine). sector 4. (5) în ciclul primar repetenţia apare numai după clasa a II-a. examene de diferenţă pentru elevii care se transferă de la instituţii şcolare ce au funcţionat după un alt tip de curriculum şi nu au parcurs discipline de studiu care sunt prevăzute în trunchiul comun al curriculumului naţional. la şedinţa de încheier e a cursurilor semestriale şi anuale (promovaţi. corigenţi.42.(este introdusă începând cu clasa a Il-a) Art. d) examen de admitere în clasa a V. în urma unor solicitări oficiale pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale.intensiv .: 021. înaintea sesiunii de corigenţe. b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de şase. 47 (l)Examenele organizate sunt: a) examene de corigenţă. a tuturor absolvenţilor de clasa a IV-a care doresc înscrierea în clasa a V-a.

d) depunerea la secretariatul şcolii a unei copii după certificatul de naştere al elevului. sunt considerate motivate. 50 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forţă majoră. fiecare absenţă în catalogul clasei. (2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către fiecare învăţător/profesor care consemnează obligatoriu.: 021. b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară. sector 4.2. Bucureşti Tel. (2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: a) adeverinţă eliberată de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar. 25 . Secţiunea a 2-a . gen. media pe anul şcolar trecut/în curs mai mare sau egală cu ultima medie de admitere în liceu. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str./ Fax.336. respectând prevederile LEN şi metodologiile elaborate de MECTS.com (4) La solicitarea de transfer de la COLEGIULUI NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU”părinţii vor depune la secretariatul şcolii cererea de transfer cu 30 de zile înainte de efectuarea propriu -zisă a transferului şi se vor achita obligaţiile contractuale restante dacă ele există.acord de parteneriat pentru educaţie ulterior aprobării înscrierii. în cazul în care elevul a fost internat în spital. e) depunerea la cabinetul medical al şcolii a fişei / dosarului medical al elevului. religie. (3) Elevii sunt obligaţi să participe la sesiunile de examene ale evaluărilor naţionale stipulate în Legea Educaţiei Naţionale. Art.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. George Georgescu nr. nota la purtare 10-pentru transfer.48 (1) Înscrierea la COLEGIULUI NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU” este necondiţionată de naţionalitate. se realizează începând cu luna ianuarie şi se finalizează în momentul ocupării tuturor locurilor.CAPITOLUL VIII . sau alt criteriu discriminatoriu.42. situaţia şcolară încheiată şi promovată la toate disciplinele. b) semnarea contractului .ELEVII Secţiunea 1 . c) completarea fişei de înscriere.Exercitarea calităţii de elev Art. (3) Este aprobată înscrierea sau transferul la COLEGIULUI NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU” ţinând cont de următoarele (excepţie la clasa a IX-a): limita maximă a efectivelor la clase ^ 30 elevi/clasă (respectând limita maximă admisă de prezentul regulament a numărului de elevi la clasă). (2) Calitatea de elev se dobândeşte prin: a) depunerea la secretariat a cererii de înscriere completată de către părinte/ susţinătorul legal la nivelul primar şi gimnazial şi prin examen de admitere la nivelul liceal.Dobândirea calităţii de elev Art. dovedite cu acte legale. 49 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile şcolare şi extraşcolare ale şcolii.

Părintele / tutorele legal poate solicita motivarea absenţelor pentru cel mult 5 zile pe semestru. directorul şcolii suspendă editarea şi difuzarea acestor publicaţii. ordinea publică. 51 (1) Nicio activitate organizată de. c) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului. sector 4. (2) În timpul şcolarizării. (5) Elevii pot utiliza gratuit. (9) Elevilor le este garantată. 26 . drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. precum şi pentru atitudine civică exemplară.42. sănătatea. format din liderii elevilor de la fiecare clasă şi care funcţionează după un regulament propriu avizat de conducerea unităţii de învăţământ. (5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător. în ur ma consultării cu învăţătorul / dirigintele clasei. (10) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic.avizat(ă) de medicul şcolar. de regulă. artistice. (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. au dreptul să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare. (8) Directorul/dirigintele motivează absenţele elevilor care participă la diverse competiţii sau concursuri şcolare prevazute în Calendarul MECTS.336. declararea absenţelor ca nemotivate. (8) În şcoală se constituie Consiliul reprezentativ al elevilor. aprobat de directorul şcolii. diriginte pe tot parcursul anului şcolar. (11) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală contravine principiilor statutare ale şcolii. sub îndrumarea profesorilor./ Fax.: 021. Secţiunea a 3-a . (3) Motivarea absenţelor se face doar de către învăţător sau diriginte în ziua prezentării actelor justificative de către parintele/tutorele legal. moralitatea. (4) Elevii pot participa la concursurile şcolare organizate de către şcoală. adresată directorului şi aprobată de acesta. culturale. (6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza medicului de la cabinetul şcolar care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. (7) Elevii pot redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii. George Georgescu nr.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. (3) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de către liceu.2. baza materială şi didactică din şcoală. în cazul în care acestea afectează siguranţa naţională.com Art. sportive sau civice. libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice.prestigiul şcolii.Drepturile elevilor COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. sau în colegiu. 5 din prezentul articol atrage. care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu. iar activităţile pot fi susţinute în şcoală la cererea grupului de iniţiativă. (4) Părintele / tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal învăţătorului / dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. conform legii. nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. (6) Elevii pot fi evidenţiaţi. numai cu aprobarea directorului. Bucuresti Tel.

să nu aibă design strălucitor.336. -fete: fustă midi într-o singură culoare din ţesătură tip stofă sau jeans(gri albastru. într-o singură culoare. Bucureşti Tel.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. Secţiunea a 4-a . (2) Elevii au obligaţia de a avea la ore caiete. cu mânecă scurtă. (2) Elevii au obligaţia de a prezenta părinţilor testele de evaluare susţinute în cadrul orelor de curs pentru informarea acestora şi de a le returna şcolii cu semnătura părinţilor.bleu sau gri deschis. cu mânecă lungă. mai mulţi cercei sau cercei voluminoşi la fete. (4) Încălţămintea elevilor trebuie să fie sobră.: 021. (2) Elevii sunt obligaţi să poarte zilnic ţinuta obligatorie: (3) Referitor la vestimentaţia elevilor. -băieţi: pantalon/jeans( gri.directorul poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.negru. lipsa nejustificată repetată a acestor materiale necesare orelor de curs se aduce la cunoştinţa părinţilor şi poate atrage după sine scăderea notei la purtare. (3) Elevii au obligaţia de a intra la timp la ore şi de a nu părăsi clasa fără permisiunea profesorului. Art. b) prezentul regulament. Art. 27 . 52(1) Elevii din COLEGIUL NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU” au datoria de a frecventa cursurile. de a respecta recomandările primite pe parcursul orelor de la cadrele didactice de specialitate şi de a-şi însuşi cunoştintele prevăzute de programele şcolare. de prevenire şi stingere a incendiilor. 53 (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. George Georgescu nr. c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii. cărţi şi orice alt material de lucru solicitat de profesor şi necesar desfăşurării în bune condiţii a actului de predare / învăţare. e) normele de protecţie civilă.negru) . -băieţi: pantalon/ jeans (gri./ Fax.com Art.negru) b) Iarna: -cămaşă/tricou alb(ă). f) normele de protecţie a mediului. gablonţuri).din: a) Vara: -cămaşă/tricou alb(ă) sau bleu sau gri deschis. cât şi în afara ei şi o ţinută şcolară decentă în timpul cursurilor.2. vizat pe anul în curs.albastru. g) legile interne elaborate şi aprobate în cadrul Consiliului reprezentativ al Elevilor.42.peste cămaşă/tricou se poate purta un pulover/hanorac de culoare bleumarin sau gri .lung) -fete: fustă midi într-o singură culoare din ţesătură tip stofă sau jeans(gri albastru. d) normele de tehnica securităţii muncii.negru. într-o singură culoare. fără toc mai mare de 10 cm. de a se pregăti corespunzător pentru fiecare disciplină de studiu.în funcţie de anotimp. 54 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: a) legile statului.ţinuta şcolară obligatorie este compusă.albastru. (5) Este interzis elevilor să poarte obiecte de podoabă (cercei la băieţi. să-l prezinte profesorului/ învăţătorului pentru consemnarea notelor. sector 4.Îndatoririle elevilor Art. 55 (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în şcoală. precum şi părinţilor pentru informare privind situaţia şcolară. piercing-uri. Este exclusă încălţămintea tip papuc sau tip sport cu role.lung).

h) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. materiale care cultivă violenţa şi intoleranţa.com d. materiale cu conţinut neadecvat vârstei sau care nu au legatură cu ora respectivă.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.) . Să informeze profesorul de serviciu sau directorul asupra unor nereguli care ar putea afecta desfăşurarea cursurilor . g) Să vizioneze în timpul orelor la care se accesează reţeaua informatică. Să vină la serviciul pe şcoală cu 10-15 minute înainte de începerea cursurilor.42.2.336.crăpături.găuri (10) Este interzisă purtarea de colanţi (consideraţi ca pantaloni).(6) Sunt interzise tatuajele corporale.cărţi.decât în situaţiile menţionate la art. să urce pe pervazuri. 56 Obligaţiile elevilor. reviste. să se urce pe bănci. d) Să părăsească clasa fără permisiunea învăţătorului/profesorului.24 f) Să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care. (11) Este interzisă purtarea pantalonilor cu talie joasă (care expun la vedere lenjeria)./ Fax. să se aplece peste geamuri atunci când acestea sunt deschise. pe coridor sau pe scările şcolii. prin conţinutul lor lezează moral sau contravin principiilor statutare ale şcolii . (7) Este interzisă oja pe unghii şi fardul cosmetic la elevele claselor I-VIII .Se interzice elevilor: a) Să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (să trântească sau să forţeze uşile claselor şi ale toaletelor. filme sau alte materiale neadecvate vârstei. (8) Părul elevilor trebuie să aibă o dimensiune care să permită fie prinderea în coadă. Bucuresti Tel. să le mâzgălească sau să le producă daune. să sară în clasă. (9) Este interzis ca elevii să poarte pantaloni tip jeans cu tăieturi. să distrugă tencuiala şi zugrăveala pereţilor. (12) Referitor la efectuarea serviciului pe şcoală. c) Să alerge.: 021. Elevii de serviciu nu au voie să părăsească postul fără acordul profesorului de serviciu. să deterioreze perdelele etc. să distrugă materialele didactice. Să ia temele de la colegi în ziua în care au fost de serviciu şi să se pregătească pentru cursurile de a doua zi. George Georgescu nr. Elevii de serviciu nu au voie să dispună măsuri proprii şi nici nu poartă răspunderea în cazul unor situaţii speciale. Punctul de serviciu pentru elevi este situat la parter . f. b) Să intervină în reţeaua electrică indiferent de tipul manevrei. să se urce pe scaune. Să poarte ţinuta vestimentară regulamentară. 28 . fie să nu împiedice vederea prin acoperirea ochilor. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. e. sector 4. Art. ei fiind doar observatori cu de a ţine legătura permanent cu rolul profesorii. c. b. g. agentii de pază şi conducerea şcolii. la elevele claselor de liceu este interzis machiajul în exces.elevii claselor IX-XI au următoarele obligaţii: a. Să completeze tabelului zilnic cu absenţii fiecărei clase. e) Să părăsească incinta instituţiei de învăţămînt în timpul programului şcolar .

p) Să utilizeze bunuri ale colegilor fără permisiunea acestora. 29 . l) Să aibă un comportament provocator şi indecent. ascuţite sau materiale inflamabile. n) Să aibă o atitudine de ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau personalului şcolii.i) Să aducă în incinta şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente. k) Să utilizeze un limbaj injurios în incinta instituţiei de învăţământ sau în alte locaţii unde colegiul organizează activităţi educative. obiecte tăioase. părinţilor sau angajaţilor scolii.profesorilor. m) Să insulte şi/sau să hărţuiască colegii. o) Să împingă sau să lovească vreun elev al şcolii sau orice altă persoană aflată în instituţie. jucării cu potenţial de rănire. j) Să adreseze cuvinte jignitoare elevilor. precum muniţie. petarde. cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului şcolar.

I. sector 4. 116. (3) Nu este admisă în şcoală nicio formă de pedeapsă corporală. în scopul înţelegerii. explicate şi discutate cu aceştia. x) Să lipsească de la efectuarea serviciului pe şcoală.Se interzice accesul elevilor la cataloage. v) Să introducă în instituţie sprayuri colorante./ Fax. (c) premii.336. Violenţa fizică. condica clasei. de respectul acestuia pentru semeni şi proprietate. s) Să deranjeze bunul mers al procesului de învăţare prin comportamente neadecvate. diplome. şcoala va informa şi invita imediat familia la o discuţie de 31 . foi matricole.Recompensarea elevilor Art.a. indiferent cine le produce: elev.42. t) Să practice jocuri de noroc. ş. Secţiunea a 6-a . băuturi alcoolice şi ţigări în perimetrul şcolii. Sancţiunile sunt orientate către aspecte pozitive ale convieţuirii. w) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală. 117 din R. George Georgescu nr. furtul. Bucuresti Tel. conform planificării. părinte sau personal al şcolii. în şcoală fumatul este interzis! u) Să distrugă documente şcolare precum cataloage. 57 (1)Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense: (a) evidenţierea în faţa colegilor clasei. ele sunt stabilite împreună cu elevii. r) Să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor. 58 (1) Regulile şcolii au la bază considerente legate de siguranţa individului. să deţină şi să consume droguri.: 021.O.2. Secţiunea a 5-a . minciuna sau limbajul vulgar nu sunt acceptate.P. Elevul va fi întotdeauna informat cu privire la sancţiunea primită. (b) evidenţierea în cadrul paginii web a şcolii. cupe.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. paralizante. (e) Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie a tuturor anilor de liceu. cu condiţia să aibă media 10 (zece) la purtare în toţi cei 4 ani de liceu. care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi. lacrimogene.com q) Să organizeze acţiuni ce împiedică desfăşurarea activităţii şcolii sau să producă panică în rândul elevilor şi cadrelor didactice.Sancţiunile aplicate elevilor Art.sunt exceptate situaţiile motivate medical. (d) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară vor fi recompensaţi conform articolelor 115. etc. (4) În situaţia în care un elev este implicat într-un incident foarte serios sau s-a observat în timp o deteriorare generală a comportamentului..F. carnete de elev. medalii. artificii). acceptării şi adoptării acestora.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. pocnitori. (2) Orice sancţiune acordată elevului este proporţională cu greşeala comisă. materiale pirotehnice (petarde.U. hărţuirea.

/ Fax.2. c) mustrare scrisă Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului.Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.2. prevederea privind scăderea notei la purtare. asociată sancţiunii. atrăgându-i-se totodată atenţia că. (4) în cazul distrugerii bazei materiale a şcolii. precizându-se numărul documentului. George Georgescu nr.Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar./ Fax.42.: 021. sector 4. elevii care pierd cartea/cărţi împrumutate de la biblioteca şcolii. Bucuresti Tel. sector 4. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. (3) Sancţiunile vor fi aplicate de către diriginte/învăţător sau director.336. dacă nu îşi schimbă comportamentul.: 021. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. i se va aplica o sancţiune mai severă. măsuri pentru ameliorarea situaţiei .O. •contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare. iar în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte. Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.42. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral. (5) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă R. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. •directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii.I sunt sancţionaţi cu: a) observaţia individuală Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.336. de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali. Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare. vor cumpăra cartea sau vor plăti de trei ori valoarea cărţii.Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 59 (1) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele-conform ROFUIP si Procedurii de aplicare eficienta a sanctiunii elevilor (Po 16): (2) Sancţiunile însoţite de mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare se consemnează în registrul de proceseverbale ale Consiliului Profesoral.com 31 . personal. se poate anula. răspunderea materială devine colectivă (revine întregii clase). Art. Bucuresti Tel.com analiză. în scris. după analizarea evenimentelor şi stabilirea modalităţii de sancţionare a elevului/elevilor în cauză. părinţii elevilor vinovaţi vor suporta costurile bunului deteriorat. În cazul în care sancţiunea se menţine.Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei. da dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. George Georgescu nr. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancţiunea. Se vor stabili de comun acord cu părinţii şi în conformitate cu regulamentul şcolii.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. în dosarul Consiliului Clasei şi în catalogul clasei (cu precizarea documentului care a stat la baza scăderii calificativului/notei la purtare). sub semnătură. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii.ei îşi pierd dreptul de a împrumuta cărţi până la recuperarea celor pierdute.

336. sector 4. absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. se poate anula. • directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii • contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare.: 021. la propunerea consiliului clasei. se poate anula. Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I. •contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare. Bucuresti Tel. la propunerea consiliului clasei sau a directorului.Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor. a sancţiunii.com încheierea semestrului/anului şcolar. de către director. Hotărârea conducerii liceului este definitivă. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. de regulă. asociată sancţiunii. d) retragerea temporară sau definitivă a bursei Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director. da dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi. În cazul în care sancţiunea se menţine. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancţiunea. da dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar. în cadrul unităţii de învăţământ.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. În cazul în care sancţiunea se menţine.2./ Fax. •contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.a IV-a. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancţiunea. în scris. prevederea privind scăderea notei la purtare. de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. din aceeaşi şcoală Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancţiunea. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. desfăşurată. dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar. e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului. În cazul în care sancţiunea se menţine. George Georgescu nr. • directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii 32 . asociată sancţiunii. sub semnătură proprie. se poate anula. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii. •directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii. în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. precizându-se numărul şi data documentului. pentru perioada aplicării sancţiunii. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii. cu un alt tip de activitate. iar dacă acesta a împlinit 18 ani. prevederea privind scăderea notei la purtare. asociată sancţiunii. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii. f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. •directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii. în catalogul clasei şi în registrul matricol.42. Hotărârea conducerii liceului este definitivă. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. prevederea privind scăderea notei la purtare.

Hotărârea conducerii liceului este definitivă. George Georgescu nr. a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris. i) exmatricularea. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. sector 4. aprobarea este condiţionată de emiterea. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. se aplică elevilor din învăţământul secundar superior. cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului.sub sase. părintelui/tutorelui legal sau elevului (dacă acesta a împlinit 18 ani. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte. dacă acesta a împlinit 18 ani. • exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ. Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal. de către dirigintele clasei. în anul următor. • directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. în prealabil. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. sub semnătură proprie. Exmatricularea poate fi: • exmatriculare cu drept de reînscriere. în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu. 33 .• contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare. pentru abateri grave. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. dacă acesta a împlinit 18 ani. contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare./ Fax. în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu. Hotărârea conducerii liceului este definitivă. cumulate pe un an şcolar. în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. Exmatricularea constă în eliminarea. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate. Sancţiunea se aprobă. a preavizului de exmatriculare Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor. sub semnătură). Bucuresti Tel.2. cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului. g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ se face cu acceptul conducerii unităţii primitoare Decizia de sancţiune se înmânează de către diriginte/învăţător sau director. prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. de diriginte şi director.336. în catalogul clasei şi în registrul matricol. pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore de curs la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul.42. în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.: 021. în catalogul clasei. În cazul în care sancţiunea se menţine. prin consultarea directorului.com Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor. în scris. până la sfârşitul anului şcolar. în scris. h) preavizul de exmatriculare. sub semnătură proprie. În cazul în care sancţiunea se menţine.

2.Tineretului şi Sportului la propunerea motivată a consiliului profesoral. mustrare scrisă între 60-69 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 4 mustrare scrisă între 70-99 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 3 . XI-XII): între 10-19 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 9 şi mustrare scrisă între 20-29 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 8 şi mustrare scrisă 34 . între 100-109 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 2 Dirigintele va înştiinţa printr-o adresă Circa de Poliţie şi Autoritatea tutelară a sectorului 4. sector 4. pentru a fi luate măsurile legale asupra elevului şi tutorelui acestuia. fără drept de reînscriere.Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior pentru abateri deosebit de grave. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. Bucuresti Tel. Sancţiunea se comunică. Tineretului şi Sportului în scris. va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. se aplică elevilor din învăţământul secundar superior. sub semnătură.00. la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru. în scris. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ. Scăderea mediei semestriale la purtare pentru absenţe se face conform „PROCEDURII APLICĂRII EFICIENTE A SANCŢIUNII ELEVILOR” (PO 16): Criterii de acordare a notelor la purtare: Pentru învăţământul obligatoriu( I-X): COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. • exmatriculare din toate unităţile de învăţământ.sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină. între 10-19 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 9 şi mustrare scrisă între 20-29 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 8 şi mustrare scrisă între 30-39 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 7 şi mustrare scrisă între 40-49 absenţ nemotivate=media la purtare va fi 6 şi mustrare scrisă între 50-59 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 5 . în catalogul clasei. din anul de completare şi din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului. în catalogul clasei. dacă acesta a împlinit 18 ani. părintelui/tutorelui legal şi elevului./ Fax. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6.Dirigintele va înştiinţa printr-o adresă Circa de Poliţie prin care se va comunica faptul că minorul nu se prezintă la şcoală. prin care se va comunica faptul că minorul nu se prezintă la şcoală. George Georgescu nr. sub semnătură proprie de către dirigintele clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului profesoral.42. în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral. pentru a fi luate măsurile legale asupra elevului şi tutorelui acestuia. dacă acesta a împlinit 18 ani. Pentru învăţământul non-obligatoriu (cls.336. din totalul orelor de studiu . fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp. peste 110 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 1.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub şase.: 021. pentru drept de reînscriere. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral. pentru o perioadă de timp. în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.com Pentru toţi elevii. de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

d) ajută personalul didactic auxiliar (secretariat. contestaţia va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii. 35 .a. Hotărârea conducerii liceului este definitivă. (6) Pentru situaţiile de eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile datorită unor abateri disciplinare. b) ajută elevii de serviciu în efectuarea atribuţiilor specifice. elevii pot desfăşura diferite tipuri de activităţi : a) ajută profesorul de serviciu în efectuarea activităţilor specifice. conform ROFUIP. (f) este interzisă folosirea elevilor eliminaţi la munci grele sau umilitoare. c) ajută laboranţii liceului în efectuarea unor lucrări în laboratoarele colegiului. (e) elevii aflaţi în această situaţie îşi vor da acordul cu privire la activităţile pe care le vor efectua iar durata acestora nu va depăşi numărul de ore din orarul zilelor respective. cu drept de înscriere. În cazul în care sancţiunea se menţine.- între 30-40 absenţe nemotivate=media la purtare va fi 7 şi mustrare scrisă peste 40 absenţe = exmatriculare.biblioteca sau administraţie) în efectuarea unor activităţi curente ş. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. • directorul emite decizie de aplicare a sancţiunii • contestaţiile privind sancţiunea se vor adresa conducerii liceului în termen de 5 zile de la comunicare.

Crt 1.cls XI-XII la 40 absenţe nemotivate Înştiinţarea familiei. Modificări în catalog Referat Referat 36 .agresiv care contravine statutului de elev. Bucureşti Tel./ Fax. (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar.2.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă. sector 4.: 021.336. deteriorarea sau pierderea cărţilor /manualelor şcolare Sistarea împrumutului pentru 30 de zile Pierderea dreptului de împrumut până la recuperare Achiziţionarea unui nou volum/manual şcolar Scăderea notei la purtare cu un punct . 6. 4. 5. 60 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art.fară uniformă ( statutul de elev la a doua abatere) 2.com Art. Nerespectarea obligaţiei de a purta şi prezenta carnetul de elev / legitimaţia Comportament indecent. Scăderea notei la purtare cu 1 punct ( la a Observaţie individuala Mustrare în faţa doua abatere) clasei Înştiinţarea părinţilor 3. 59 se adresează în scris Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.42. Tabel cu detalii privind abaterile de la regulamentului intern Abaterea Măsuri de remediere/Sancţiunea pentru abatere repetată Măsuri de remediere/Sancţiunea pentru prima abatere Nerespectarea ţinutei decenteDiscuţii cu elevul în cauză Mustrare în Scăderea notei la purtare cu un punct în funcţie uniformei-îmbrăcăminte nepotrivită cu faţa clasei Înştiinţarea părinţilor de gravitatea indecenţei în ţinută. Întârzieri repetate şi absenţe nemotivate-conform ROFUIP şi Procedurii privind frecvenţa elevilor Referat Mustrare în faţa colectivului de elevi Înştiinţarea familiei scăderea notei la purtare Absenţe în catalog Mustrare în faţa colectivului Discuţii cu părinţii Referat Consiliere psihologică Eliminare de la cursuri pentru 3-5 zilescăderea notei la purtare Scăderea notei la purtare conform ROFUIP Convocarea Consiliului profesoral pentru exmatriculare. Întârziere în returnarea cărţilor împrumutate de la bibliotecă. George Georgescu nr. Nr.

42.: 021. Introducerea şi consumul în şcoală Referat sau în perimetrul şcolii de droguri. XI-XII Scăderea notei la purtare . Aducerea şi difuzarea unor materiale care.4 puncte activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.com Eliminare de la cursuri pentru 3-5 zile Consiliere psihopedagogică 7. sau care cultivă violenţa.materiale Referat Convocarea părinţilor Cumpărarea sau repararea bunurilor 11. sector 4./ Fax. Bucuresti Tel. Referat Eliminare de la cursuri Sesizarea Poliţiei Consiliere psihopedagogică 10. la disciplina respectivă Discuţii cu părinţii Consiliere psihopedagogică Referat Exmatriculare cls. I-X 37 . 12. prin conţinutul lor. 8.cls.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. I-X Referat Convocarea părinţilor Cumpărarea sau repararea bunurilor Scăderea notei la purtare cu 1 punct Referat Eliminare 3-5 zile însoţită de scăderea notei la purtare la 4.cls.cls. XI-XII Mutare disciplinară cls. Sustragerea unor documente şcolare Copiat Sesizarea poliţiei Nota 1 la lucrare. Iînsoţită de scăderea notei la purtare cu X 3 puncte. Referat Convocarea părinţilor Mustrare scrisă Organizarea şi participarea la acţiuni de însoţită de scăderea notei la purtare cu protest care afectează desfăşurarea 2.XI-XII Mutare disciplinară. IX 9. precum şi blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ Referat Anunţul serviciului “Droguri” de la Poliţia Capitalei Exmatriculare cls. XI-XII Mutare disciplinară cls..2. băuturi alcoolice şi alte serviciului “Droguri” de la Poliţia substanţe interzise Capitalei Scăderea notei la purtare.336. la 4 Exmatriculare. atentează la independenţa. Convocarea părinţilor Mustrare scrisă Exmatriculare cls. George Georgescu nr. intoleranţa sau discriminarea Furtul unor obiecte din şcoală şi din afara şcolii Referat Eliminare 3-5 zile însoţită de scăderea notei la Referat purtare la 4.cls I-X Nota 1 13. XI-XII Mutare disciplinară. XI-XII Mutare disciplinară cls. I-X Exmatriculare.cls.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. suveranitatea şi integritatea naţională a ţării. Exmatriculare cls. Deteriorarea bazei didactico. Convocarea părinţilor Anunţarea etnobotanice.

15. I-X Referat Exmatriculare cls. George Georgescu nr. Participarea la jocuri de noroc şi Referat racolarea de colegi pentru acest gen de Convocarea părinţilor.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. XI-XII Mutare disciplinară cls. Exmatriculare cls. Apariţia în tabloide sau în filme pentru adulţi. Bucuresti Tel. XI-XII 38 . nedidactic. Referat Convocarea părinţilor şi propunerea de scădere a notei la purtare la 4. armă albă.com de lege 14.42.2.al Convocarea părinţilor Consiliere colegiului (limbaj şi gesturi vulgare) psihopedagogică Scăderea notei la purtare Referat Convocarea părinţilor Scădere a notei la purtare la sub 5 Mutare disciplinară Exmatriculare cls. I-X Apartenenţa sau racolarea de colegi pentru intrarea în grupuri infracţionale Referat Convocarea părinţilor.: 021. XI-XII Mutare disciplinară cls. XI-XII Mutare disciplinară cls. Convocarea Consiliului clasei pentru stablirea sancţiunii Scăderea notei la purtare însoţită de eliminarea de la cursuri pe o perioadă -Fumatul în şcoală sau în perimetrul şcolii -Se intrzice utilizarea de 3 zile ţigării electronice în şcoală Referat Introducerea/folosirea în şcoală sau în Convocarea părinţilor Anunţarea Poliţiei perimetrul acesteia a oricărui tip de Scăderea notei la purtare însoţită de eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile . auxiliar . Anunţarea Poliţiei Exmatriculare cls. I-X Referat Convocarea Consiliului clasei pentru propunerea sancţiunii Anunţarea Poliţiei Exmatriculare cls. materiale pornografice sau instrumente care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului angajat al colegiului 16. Referat Convocarea părinţilor Scăderea notei la purtare Mutare disciplinară Exmatriculare 19. Scăderea notei activităţi la purtare Referat Convocarea părinţilor şi propunerea de scădere a notei la purtare. XI-XII Mutare disciplinară cls./ Fax. sector 4.336. Jigniri aduse colegilor sau personalului Referat didactic.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. Scăderea notei la purtare Anunţarea poliţiei 18. racolarea unor colegi pentru apariţia în tabloide sau filme pentru adulţi. la 4. Scăderea notei la purtare sub 5. I-X 17.

zile . XI-XII Mutare disciplinară cls.: 021. comise în şcoală sau în imediata apropiere.336. filmarea lor şi publicarea în mass-media Aruncarea obiectelor pe fereastră (lapte.manuale.com Eliminare de la cursuri Mutare disciplinară cls. George Georgescu nr. IX-X 20. IX-X Referat Convocarea părinţilor Scădere a notei la purtare la sub 5 Mutare disciplinară Exmatriculare cls XI-XII Referat Exmatriculare cls XI-XII Mutare disciplinară cls.2.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. sector 4./ Fax. Consiliere psihopedagogică 21 22 Simularea unor conflicte. IX-X Scăderea notei la purtare cu 1 punct Convocarea părinţilor Eliminare de la cursuri pentru 3-5zile Consiliere psihopedagogică Scăderea notei la purtare cu 3 puncte Convocarea părinţilor Anunţarea Poliţiei 24 Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor obiecte explozive în incinta şcolii 25 Nerespectarea sarcinilor privind serviciul pe clasă/şcoală Observaţie individuala Mustrare în faţa clasei Scăderea notei la purtare cu 1 punct (serviciul pe scoala) Scăderea notei la purtare cu 2 puncte (serviciul pe şcoal) şi cu 1 punct (serviciul pe clasă) 26 Utilzarea telefoanelor mobile in timpul orelor si a gumei de mestecat Scaderea notei la purtare cu 1 punct Convocarea părinţilor 39 .22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. Acte de violenţă directe sau participarea (complicitatea) la acte de violenţă. Fotografierea / filmarea colegilor sau profesorilor fără acordul acestora şi publicarea acestor materiale în massmedia Referat Convocarea părinţilor Consiliere psihopedagogică Scăderea notei la purtare Referat Convocarea părinţilor Eliminare de la cursuri pentru 3-5. Bucuresti Tel.corn.42.etc) 23 Referat Exmatriculare cls.

Referat Exmatriculare cls XI-XII Mutare disciplinară cls. IX-X Scăderea notei la purtare cu 2 puncte Scăderea notei la purtare cu 4 puncte Convocarea părinţilor Anunarea Poliţiei Scaderea notei la purtare cu 2 puncte Convocarea părinţilor 40 .

41 .

/ Fax. . (3) la cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal conform prevederilor prezentului regulament. caz în care elevii se consideră retraşi. recomandare / caracterizare psihopedagogică din partea şcolii)./ Fax. 62 Calitatea de elev încetează: (1) la absolvirea clasei a VIII-a/a XII-a. etc. Secţiunea a 8-a .42.există locuri libere la clasa la care se solicită transferul sau este obţinut acordul forurilor superioare pentru înscriere peste numarul maxim de elevi admişi într-o clasă .336. George Georgescu nr. Bucuresti Tel.Încetarea calităţii de elev Art.2. elevii nu au fost sancţionaţi disciplinar în anul şcolar în care se solicită transferul sau în anulşcolar anterior transferului.: 021. despre performanţele sale şcolare şi motivaţia transferului.2. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. printr-o cerere la care se anexează toate actele doveditoare ale calităţii de elev (adeverinţă cu media.: 021. (2) în cazul abandonului şcolar. părintele va fi însoţit de copilul pe care doreşte să-l transfere. Bucuresti Tel.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. în situaţia în care se solicită transferul la o specializare diferită.42.din partea şcolii de provenienţă .media la purtare pe toate semestrele anterioare transferului este de 10 (zece). în urmatoarele condiţii : .336. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către Consiliul profesoral. profilul. sector 4. (4) în cazul transferului către o altă unitate de învăţământ.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com Secţiunea a 7-a . 61 Consiliul de administraţie va aproba cererile de transfer ale elevilor care solicită să vină în colegiu. Solicitarea transferului se face de către părinte. sector 4. clasa. sunt promovate examenele de diferenţă.Elevii se pot transfera numai în perioada vacanţei intersemestriale sau în perioada vacanţei de vară. în vederea unei discuţii scurte cu unul dintre directori. George Georgescu nr.Transferul elevilor: Art. media generală este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul..22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. Consiliul de administraţie poate solicita o caracterizare a elevului care urmează să se transfere .com 42 .

(11) Se interzice accesul elevilor la cataloage prin intermediul personalului didactic. d) activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte. evitând folosirea lor în scopuri person ale .42.com (9) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinere a oricărui tip de avantaje. c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiintifică. de către tot personalul angajat. 63 (1) În COLEGIUL NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU”. să folosească serviciile instituţiei numai în scop educativ. instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată. b) activitatea de pregătire a lecţiilor. de aceea menţionarea temei şi semnarea condicii. să manifeste o ţinută morală demnă. (13) Personalul fumător va fuma numai în spaţiul special amenajat de la parterul clădirii .: 021. nedidactic. integritatea fizică şi psihică a elevului/copilul ui. (6) Personalului îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului.CAPITOLUL IX -PERSONALUL DIDACTIC. sector 4. g) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii. se interzic orice fel de consemnări / modifică ri cu excepţia celor efectuate de director. (12) Personalul are obligaţia să poarte o vestimentaţie decentă. apt din punct de vedere medical. DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC Art. (10) Se interzice hărţuirea sexuală şi relaţiile sexuale cu elevii. (5) Personalul trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii. să -şi respecte toţi partenerii educaţionali. părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. de la elevi sau de la părinţii/ aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. (7) Personalului didactic îi este interzis să utilizeze telefoanele mobile în timpul activităţilor desfăşurate la clasă. la nevoie. Direcţia de protecţie a copilului. didactic auxiliar. privată şi familială a acestuia. (4) Personalul are obligaţia să sesizeze. (8) Personalului îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale. în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor. în legătură cu aspecte care afectează demnitatea. viaţa intimă. se sancţionează conform ROFUIP. George Georgescu nr. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. inclusiv a celor consensuale. (3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă. Astfel de practici . părinţii şi colegii. funcţionează personal didactic de predare. h) activitatea profesorului de serviciu. f) activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (dacă este cazul).2. dovedite. capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii.336. precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor. Activitatea cadrelor didactice cuprinde: a) activitatea de predare la clasă. i) alte atribuţii conferite prin decizii ale directorului şi/sau cele din fişa postului. sunt obligatorii. personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale./ Fax.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. (14) Condica de prezenţă este un document oficial în baza căruia cadrele didactice sunt remunerate. 43 . (2) Personalul are obligaţia de a participa la programe de formare continuăîn conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementarile în vigoare pentru fiecare categorie. o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. e) activitatea de dirigenţie (dacă este cazul). Bucuresti Tel.

2. cu elevii în şcoală. rezultatele analizelor medicale solicitate. vor intra în inventarul şcolii. conform legii.64 Personalului didactic i se interzic orice tip de activităţi care generează corupţie: a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani.Art. a unei comunicări deschise şi accesibile.com angajat de părinţi. obiecte. Acestea./ Fax. alte concursu ri şcolare etc. efectuate conform Ar t. Familiile care au mai mulţi copii în şcoală contribuie cu suma stabilită pentru un singur copil. 68 (1) Evaluarea personalului didactic şi nedidactic se face prin calificativ.67 Personalul didactic de predare are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale. titlul IV . în mod particular cadrele didactice .statutul personalului didactic). sector 4. d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul dest inat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale.Statutul personalului didactic.65 În relaţia cu părinţii/tutorii legali. 234 din Legea Educaţiei Naţionale (titlul IV . e) lecţii contra cost.: 021. f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială. Comitetele de părinţi şi CRP nu pot obliga părinţii să contribuie pentru şcoală cu alte sume de bani în afara contribuţiei stabilite la începutul anului şcolar. evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă. George Georgescu nr. Familiile cu situaţie materială grea sunt scutite de contribuţie. La începutul fiecărui an şcolar comitetele de părinţi şi CRP stabilesc suma cu care contribuie în mod voluntar fiecare familie pentru şcoală şi pentru serviciul de pază COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. criteriile de evaluare. Fondurile băneşti ale Asociaţiei se cheltuiesc la iniţiativa acesteia şi/sau la propunerea directorului şcolii.). persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia. Art.336.CRP ţine legătura cu şcoala prin directorul / directorul adjunct al ş colii. Art.66 Personalul didactic este obligat să prezinte. servicii etc. Art. olimpiade. Bucuresti Tel. pe baza punctajului acordat . e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare. c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare. Pregătirea evaluării: Cadrele didactice vor cunoaşte de la începutul fiecărui an şcolar domeniile. g) Conducerea unităţii şcolare va asigura condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii Asociaţiei CNME. dacă nu sunt consumabile. d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţ elegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative. c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali.atribuţiile cadrelor didactice. Art. precum şi cele prevăzute în fişa postului cu anexa .42. vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental. Comitetele de părinţi ţin legătura cu şcoala prin diriginţii claselor. b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală. Părinţii pot contribui cu materiale.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. b) solicitarea sau primirea de către personalul didactic al şcolii a unor sume de bani sau cadouri furnizate de părinţi cu scopul favorizarii evaluarii. exceptân d suma aferentă serviciului de pază care este aceeaşi pentru fiecare elev.conform metodologiei de evaluare a personalului din unităţile de învăţământ. sau sume de bani la dezvoltarea bazei materiale a şcolii. indicatorii de performanţă şi 44 . f) interzicerea implicării elevilor în vederea rezolvării unor probleme personale.

Afişarea în cancelarie a Graficului de monitorizare a activităţii de predare . fişa tip de evaluare. 45 .336. consemnând propriul punctaj în fişa tip de evaluare. însoţită de lista cu sursele d e informare şi dovezi completată (Anexa 2). Evaluarea În perioada 08 .punctajul aferent acestora.09. un bonus de pînă la maxim 5 puncte (dar fără a se depăşi totalul de 100 puncte).-08. sub semnătură. conform Procedurii de observare a predării.06 a fiecărui an şcolar.14. evaluarea parţială a activităţii. în perioada 01. Pasul 2. Situaţii speciale: Evaluarea parţială: la solicitarea expresă a cadrelor didactice care se înscriu la diverse etape ale mişcării cadrelor didact ice sau în vederea completării dosarului personal.09. lista surselor de informare şi a dovezilor şi anexa cu lista surselor de informare şi vor informa cadrele didactice din comisia metodică despre conţinutul prezentei proceduri. cu aprobarea CA. şefii de catedră evaluează. în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar. care se realizează urmând aceleaşi etape şi utilizând aceleaşi instrumente. fiecare cadru didactic din componenţa catedrei şi completează în fişa tip punctajul acordat. completată la rubrica Autoevaluare. Consiliul de Administraţie analizează şi evaluează activitatea fiecărui cadru didactic. Ambele documente vor fi semnate .06. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.învăţării (PO 25) prin: Pasul 1. în cadrul catedrelor. din fişa tip de evaluare precum şi categoriile de surse de informare şi dovezi pe care va fi necesar să le înregistreze în Lista surselor de informare şi a dovezilor. Analiza şi comunicarea rezultatelor se va face conform Metodologiei de evaluare a personalului didactic. Cadrele didactice care contestă calificativul obţinut vor susţine un interviu în faţa Comisiei de rezolvare a contestaţiilor. în perioada 1.2.-15. pentru soluţionarea diferenţelor între punctajul acordat la autoevaluare şi punctajul final din propria fişă. în perioada menţionată în metodologie. în rubrica “ Evaluare colegială” şi semnează fiecare docu ment. George Georgescu nr.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. pe baza punctajelor acordate la rubricile autoevaluare şi evaluare colegială şi pe baza informaţiilor din lista surselor de informare şi a dovezilor. (2) Evaluarea internă a activităţii cadrelor didactice se realizează permanent. acestora li se poate face.06.: 021. Autoevaluarea La sfârşitul fiecărui an şcolar.42. Bonus de performanţă: cadrelor didactice care au realizat activităţi care nu intră sub incidenţa indicatorilor din fişa tip de evaluare li se poate acorda de către director. Bucuresti Tel.com Evaluarea colegială pentru şefii de catedră va fi efectuată de şefii de arie curriculară. pe baza portofoliului de dovezi pe care va trebui să-l prezinte. pe baza unui tabel de difuzare. în rubrica „Evaluarea Consiliului de Administraţie”. cu precizarea termenelor de realizare a asistenţelor la ore cât şi disciplinele vizate. Directorul distribuie şefilor de catedră / şefilor ariilor curriculare / fişele tip de evaluare ( lista surselor de informare şi a dovezilor şi lista surselor de informare conform OMECI 4595/2009 pe baza unui tabel de difuzare./ Fax. Şefii de catedră vor prezenta şi vor distribui fiecărui membru al catedrei. sector 4. fiecare cadru didactic va preda şefului de catedră fişa tip de evaluare. în prima şedinţă de catedră. Fişele tip de evaluare completate şi semnate la rubrica autoevaluare şi evaluare colegială. cu punctajul rezultat în urma propriei evaluări.învăţare. pentru anul şcolar în curs. precum şi listele surselor de informare şi a dovezilor (de la şefii de catedră / şefii ariilor curriculare) se depun la secr etariat unde vor fi înregistrate.

-Serviciul pe şcoală se efectuează conform planificării. vor fi arhivate. calificativul dat cadrului didactic asist at . membrii comisiei verifică situaţia efectuării serviciului pe şcoalăşi îndeplinirea sarcinilor stabilite de ROI al Colegiului National „Mihai Eminescu’’ . ( conform articolului 86. Pasul 4. Bucuresti Tel. IS4 şi ISMB.42. din fişa postului.2. Serviciul secretariat deschide fişetul. în funcţie de orarul şi încadrareafiecărui cadru didactic şi revine astfel: -pentru profesorii cu norma întreagă : serviciul pe şcoală -o dată/lună. potrivit programului stabilit. de două ori pe semestru sau ori de cate ori situaţia o impune. punctele slabe. de intrare /iesire. Se verifică : •Portofoliul profesorului/ învăţătorului. -portofoliile elevilor . George Georgescu nr. Art. -Nu permite intrarea persoanelor străine în cancelarie şi semnalează prompt faptele care deranjează procesul de învăţământ sau pun în pericol securitatea elevilor şi a cadrelor didactice. Membrii comisiei verifică modul în care cadrul didactic şi elevii îşi îndeplinesc obligaţiile ce decurg din regulamentulşcolar privind serviciul pe şcoală: cadrele didactice se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şi pleacă după pre darea schimbului.o dată la o lună şi jumătate.înlocuirea profesorului absent intra în atribuţia şefului de catedră (la disciplina respectivă) care desemnează un membru al catedrei pentru suplinire. acestea constituind dovezi ale activităţii depuse . -Asigură securitatea documentelor şcolare: condica de prezenţăşi cataloagele. iar cele cu / de normă o singura dată pe an. atunci când este cazul. -Profesorul din schimbul de după amiază numarăşi închide cataloagele în fişet. -În cazul în care profesorul de serviciu a descoperit sau e anunţat că există substanţe explozibile în incinta unităţii şcolare. împreună cu fişele de asistenţă vor fi depuse la dosarul de asistenţe. Pasul 3.336. -pentru profesorii cu catedra formată din 10-15 ore. Se va propune. care va anunţa cea mai apropiată secţie de poliţie. ROFUIP) predă cataloagele profesorului de serviciu şi consemnează situaţia în caietul de procese verbale.Atribuţiile profesorului de serviciu. realizarea unui plan de îmbunătăţire a activităţii cu termene clare de realizare.com Pasul 5. Profesorul de serviciu anunţă conducerea colegiului privind absenţa unui cadru didactic . În situaţia în care schimbul nu se prezintă.conform Procedurii privind Serviciul pe şcoală (PO 7) Pe tot parcursul anului şcolar. -Serviciul pe şcoală face parte din norma profesorilor. director/director adjunct. acesta trebuie să anunţe imediat conducerea şcolii. Aceasta atribuţie revine conducerii şcolii. (nu consemnează absenţa cadrelor didactice. cadrului didactic asistat.69. se anunţă directorul şi nu se paraseşte serviciul până nu se asigură persoana de schimb./ Fax. •Documentele elevilor :-caiete de notiţe . şi include şi perioada de recreaţie înainte şi după cele 4 ore de curs. Consemneazăîn procesul verbal toate problemele apărute. Efectuarea observării activităţilor la clasă: Se va completa fişa de observare a lecţiei precizand punctele tari.Cadrele didactice cu normăîntreagă vor fi asistate de două ori pe an ( nu se include programul de interasistenţe realizat de către fiecare responsabil al comisiilor metodice).22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. care opereazăîn condica de prezenţă) -Urmareşte ca soneria să sune la timp. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. 46 . numără cataloagele. sector 4.: 021. -Verifică prezenţa elevilor de serviciu şi coordonează activitatea acestora. Planurile de îmbunătăţire.

71 . atât pe durata cursurilor. (b) să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vine în contact. anunţurilor.70. cât şi în timpul altor activităţi şcolare: concursuri. olimpiade etc . (c) să monitorizeze atent starea de sănătate a elevilor cu antecedente medicale şi săinformeze dirigintele sau familia dacă sunt necesare măsuri speciale . Obligaţiile personalului medical al şcolii: (a) să asigure permanenţa în şcoală. sub coordonarea şi monitorizarea profesorului de serviciu. 47 . etc. profesorul de serviciu are obligaţia să anunţe agenţii de pază în vederea apelării serviciului de urgenţă. venite în şcoală pe diverse ca nale. iar repetarea acestora se consideră acte de indisciplină şi se sancţionează.Atribuţiile bibliotecarului: (a) afişează şi respectă un program de lucru care să permită accesul la bibliotecă al elevilor şi profesorilor din ambele ture.com -Elevii de serviciu îşi desfăşoară activitatea conform instrucţiunilor din ROI. COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. (d) să-şi paroleze calculatoarele şi să nu transmită parola nimănui. Atribuţiile personalului didactic auxiliar din compartimentul Secretariat-arhivă: (a) să respecte programul de lucru. manuale. sector 4. în cazul în care persoane din şcoală sau din afara şcolii solicită anumite informaţii.lansări de carte.72. În cazul unor evenimente deosebite de grave./ Fax. Nerespectarea serviciului pe şcoală de către cadrele didactice reprezintă abateri de la regulament. (c) să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de elevi şi de familile acestora: să nu transmită adrese.. (e) poate intra la clase pentru a-i informa pe elevi despre anumite evenimente sau apariţii literare.-pentru profesorii cu jumatate de normă -o dată la două luni. (e) să informeze directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia . să asigure permanenţa în şcoală pe durata unui program care începe la 7.: 021. întâlniri literare. (d) să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă intervin probleme care necesită absenţa de la programul de lucru . (b) să facă toate demersurile necesare pe lângă autorităţile în drept pentru a asigura necesarul de medicamente sau materiale medicale necesare unei asistenţe medicale eficiente . (f) să asigure transmiterea în timp util a tuturor informaţiilor.2.20 .22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. reviste etc. profesori sau părinţi. decât persoanelor autorizate . (b) informează directorul de două ori pe an în privinţa numărului de elevi şi de profesori care folosesc serviciul bibliotecii.336. Art. Art. George Georgescu nr. (d) organizează activităţi specifice . aceastea vor fi furnizate numai cu acordul directorului. convocărilor. Art. examene naţionale. simpozioane etc. numere d e telefon sau alte date despre elevi. (c) ţine legătura cu toţi şefii de comisii cărora le prezintă oferte de carte. sau să apeleze direct serviciul 112. Bucuresti Tel.42. numai dacă este cazul şi numai de către persoana care le gestionează .30 şi se termină la 19.

Bucureşti Tel. holuri şi curtea şcolii .com (e) să discute cu dirigintele clasei atunci când constată că un anumit elev prezintă un număr mare de adeverinţe medicale şi să verifice dacă acel elev se află în evidenţele medicale ale cabinetului medicului de familie pentru probleme deosebite de sănătate.Hrană suplimentară pentru elevi’’ (j) se preocupă de colectarea şi valorificarea materialelor refolosibile din şcoală . (k) răspunde de păstrarea patrimoniului şcolii.75. (f) informează în scris Direcţia de învăţământ a sectorului 4 în cazul în care constată nereguli care prejudiciază şcoala din punct de vedere administrativ . situaţii deosebite sau defecţiuni ale instalaţiilor.Activitatea de pază se desfăşoară pe toată durata programului şcolar. sector 4. având grijă să fie curaţenie în clase. (i) răspunde de buna desfăşurare a programului . Art.: 021. 48 .COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.Serviciul Contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activitătii financiar. (d) ţine legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii administrative şcolii .42. (f) să nu părăsească serviciul pentru rezolvarea unor probleme personale . (b) să poarte echipament de protecţie .contabile a unitătii. (h) face propuneri realiste pentru proiectul de buget al şcolii. (g) să nu folosească pentru curăţenie substanţe toxice sau expirate care să pună în pericol elevii sau pe ceilalţi angajaţi ai şcolii./ Fax.2..74. Obligaţiile administratorului de patrimoniu: (a) aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie şi consumabile . (c) să asigure curăţenia spaţiilor şcolare după terminarea cursurilor.336. activitatea personalului de serviciu. toalete. Art.76. după un program bine stabilit. (b) controlează zilnic.73. George Georgescu nr. (g) monitorizează consumul de materiale pentru curăţenie şi-l adaptează la nevoile şcolii . (d) să nu intre în conflict cu elevii. (e) sesizează în scris instituţiile furnizoare de servicii. (l) Atribuţiile de asigurare a pazei şi securităţii instituţiei sunt cele din anexa fişei postului.Obligaţiile personalul de îngrijire : (a) să desfăşoare activitatea conform fişei postului. în funcţie de nevoile şcolii . (h) să informeze conducerea şcolii ori de câte ori constată nereguli. înaintea începerii cursurilor. (f) să verifice autenticitatea adeverinţelor medicale aduse de către elevi atunci când acestea i se par false Art. (c) controlează personalul serviciului mecanic . pe care să-l respecte . (e) să manifeste discreţie atunci când elevii sunt la grupurile sanitare . Serviciul contabilitate îndeplineşte orice servicii financiar-contabile încredintate de director sau stipulate expres în actele normative. în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Art.

informaticianul au atributiile de serviciu prevăzute în fişele de post aprobate de directorul liceului. b) diminuarea calificativului anual./ Fax. personalul de pază are obligaţia de a sesiza imediat conducerea şcolii şi.77. sancţiunile disciplinarece se aplică personalului sunt: a) avertisment scris. Art. (3) Primirea şi predarea postului se fac pe bază de proces verbal. c) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. în care sunt înregistrate evenimentele care au loc în timpul serviciului. f) părăsirea sediului unitătii în timpul orelor de program fără aprobarea conducerii şcolii.3020. a unor persoane străine. manifestarea unor atitudini şi comportament violent de către unele persoane străine etc. d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu.336.Laborantul. e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu. l) reclamaţii nefondate.com (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de învăţământ trebuie să se prezinte la serviciu cu 15 minute înaintea intrării în schimb. Colaborarea se face conform Planului de pază aprobat de Poliţie. sau prezentarea în stare de ebrietate la serviciu. h) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament.78.).00. c) desfăşurarea altor activităti decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de program.DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ .COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. k)neefectuarea serviciului pe şcoală . prin efracţie. în funcţie de situaţie. Art. (4) Personalul de pază este asigurat de angajaţii firmei „Scorseze’’.curtea şcolii şi paza de noapte( în cadrul unui program de 12/24 ore) căt şi cu cei ai firmei „TeamGuard’’ care asigură ordinea şi disciplina pe coridoare în perioada cursurilor(în intervalul 10. g) manifestări care aduc atingere prestigiului şcolii. i) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în timpul programului. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. (2) În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise. pătrundere în spaţiul şcolar. sector 4. Regulamentul de Ordine Interioară. normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. În situaţii deosebite (agresare fizică.42. de a solicita ajutor prin telefonul pentru situaţii de urgenţă -112.: 021. constituie abatere disciplinară şi se sanctionează. George Georgescu nr.2. b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor. 49 .SANCŢIUNI (1) Orice actiune prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu. Bucuresti Tel. care asigură intrările în instituţie. contractul individual de muncă sau dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici.

pe toată perioada de şedere în clasă. g) retrogradarea din funcţie. Risc potenţial de accidentare prin violenta. -Conceperea unui instructaj periodic şi la angajare pentru diferite compartimente de activitate.com d) de zile. sector 4.79. sub semnătură de luare la cunoştiinţă a măsurilor de securitate a muncii -Aducerea la cunoştiinţa angajatorului a măsurilor de securitate şi sănătate a muncii pentru a evita riscul de accidentare prin contaminare cu germeni patogeni aeropurtati. (4) Verificarea fixării corespunzătoare a tablourilor.etc Art. este necesar ca la nivelul fiecărei unităti şcolare să se aplice următoarele măsuri care au caracter obligatoriu: (1) Pentru prevenirea busculadelor. (6) Verificarea adaptării băncilor în care elevii învată la cerintele unei dezvoltări armonioase./ Fax.336. care răspunde de păstrarea stării de sănătate şi a integrităţii corporale a fiecărui elev. normele de aplicare ale legii 319. (2) Orele de educaţie fizică se vor desfăşura pe terenul şcolii sau în sala de sport sub supravegherea directă şi permanentă a profesorului coordonator. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII conform Procedurilor privind Protectia Muncii Risc potenţial de accidentare prin contaminare cu germeni patogeni aeropurtaţi.: 021. panourilor. etc. afişelor folosite pentru semnalizarea riscurilor şi a altor materiale didactice pe pereţii sălilor de clasă.2. reducerea salariului de bază şi / sau. (3) Verificarea fixării ghivecelor de flori pe suporturi şi a suporturilor pe perete. holurile şi culoarele de trecere trebuie să rămână libere şi neblocate.42. George Georgescu nr. a cabinetelor şi a laboratoarelor. Descrierea etapelor procedurii: Consultarea bazei legale . 50 . accesul elevilor în şcoală şi evacuarea elevilor din şcoală se va face numai în prezenta cadrelor didactice de serviciu şi numai pe căile de circulatie şi special destinate acestui scop. cu diminuarea salariului corespunzător funcţiei pentru o durată ce nu poate depăşi 60 reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%. -Instruirea şefilor de compartimente din unitatea şcolară şi stabilirea de măsuri de prevenţie -Realizarea de procese verbale. şi a îndemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. de exemplu legea 319. prin alunecare. Bucureşti Tel. comunicarea accidentelor la ITM. CAPITOLUL X -PROTECŢIA. după caz. prin electrocutare.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo. cercetarea accidentelor de munca. Pentru evitarea pe parcursul anului şcolar a evenimentelor cu consecinţe nedorite atât în rândul cadrelor didactice cât şi printre elevi. e) f) 10%. (7) Căile de acces. astfel încât să poată adopta o pozitie ergonomică. a coridoarelor.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. (5) Verificarea iluminatului în fiecare sală de clasă pentru asigurarea desfăşurării corespunzătoare a activitătilor didactice.

336. coşurilor de baschet .Stoichescu Feridia.2. 80 . sector 4. (9) Verificarea asigurării stabilitătii ţiglei de pe acoperişuri.: 021.Badea Teodora. a suporturilor şi panourilor.42. (2) La începutul fiecărui an şcolar prezentul regulament precum şi ROFUIP aprobat prin OMEdC 4925/2005 vor fi prezentate cadrelor didactice. George Georgescu nr./ Fax.336. a porţilor.DISPOZIŢII FINALE Art. Bucuresti Tel. de către profesorii de educatie fizică./ Fax.2. (8) Verificarea fixării pe terenul de sport. CAPITOLUL XI . Bucuresti Tel.Popa Daniela.: 021. a fost dezbătut şi adoptat de către Consiliul profesoral din data de 17octombrie 2013şi a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19 octombrie 2013 Grupul de lucru care a participat la actualizarea prezentului REGULAMENT DE ORDINE INTERNA a fost format din profesorii:Badea Florentina. sector 4. a gurilor de canalizare din curtea şi clădirea şcolii precum şi fixarea şi curăţarea jgheaburilor şi burlanelor de evacuare a apelor pluviale.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str. întocmindu-se procese verbale de luare la cunoştinţă a prevederilor acestora. (3) Prezentul Regulament conţine 39 (treizeci şi nouă) de pagini.22 e-mail :colegiul_eminescu@yahoo.com căile de acces şi ieşirile cu destinatie de urgentă trebuie să fie puse în evidentă (marcate) prin indicatoare de securitate amplasate în locurile cele mai potrivite. a capacelor.com 51 .Sotiriu Doina COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” Str.42. elevilor şi părinţilor acestora. (1) Prezentul regulament intră în vigoare din data aprobării lui de către Consiliul de Administraţie al COLEGIULUI NAŢIONAL” MIHAI EMINESCU”. George Georgescu nr. a fileurilor de volei/ tenis . personalului didactic auxiliar şi nedidactic.