În sensul prevederilor art. 278¹ C.p.

p, în categoria oricăror alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate” ca titulari ai dreptului de face plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în udecatăsunt cuprinse atât perosanele fi!ice, cât "i persoanele uridice de drept privat, cum sunt fundaţiile, dacă vătămarea intereselor legitime ale acestora este dovedită. #espingerea, ca inadmisi$ilă, a plângerii împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în udecată, formulată de către o fundaţie care î"i desfă"oară activitatea în domeniul prevenirii încălcării drepturilor omului, cu motivarea că o atare fundaţie nu face parte din categoria persoanelor prevă!ute în art. 278¹ C.p.p, care au dreptul de a formula plângere, contravine art. %& din Convenţia pentru apărare drepturilor "i li$ertăţilor fundamentale. 'otrivit art. %& din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului "i a li$ertăţilor fundamentale, orice persoană, ale cărei drepturi "i li$ertăţilor recunoscute de Convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adrese!e efectiv unei instanţe naţionale, c(iar "i atunci când încălcarea s)ar datora unor persoane care au acţionat în e*ercitarea atri$uţiilor lor oficiale. +in anali!a cau!ei deduse udecăţii re!ultă că, în mod gre"it, prima instanţă a pronuţat soluţia respingerii, ca inadmisi$ilă, a plângerii întemeiate pe dispo!iţiile art. 278¹ C.p.p, formulată de petiţionara ,undaţia C.#.-, prin e*cluderea acesteia din categoria persoanelor ale căror interese legitime au fost vătămate , dând o interpretare restrictivă sintagmei folosite de legiuitor) .orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate), în sensul că aceasta vi!ea!ă numai persoana asupra căreia s)a răsfrânt în mod direct fapta penală sau care au fost vătămate indirect în urma actului emis de procuror. /r, în accepţiunea legii, pe calea interpretării gramaticale a sintagmei arătate, prin folosirea pronumelui ne(otărât ad ectival .orice alte persoane”) nu s)a dorit limitarea sferei titularilor, ci, dimpotrivă, e*tinderea acestora, fie persoane fi!ice, fie persoane uridice de drept privat, urmând ca vătămarea intereselor legitime să fie dovedită.

Formularea plângerii prin mandatar.. 'lângerea împotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în udecată poate fi formulată, în temeiul art. 278¹ C.p.p, de persoana vătămată sau de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate , în $a!a unui mandat special prin care a fost împuternicit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful