You are on page 1of 5

AIKLAMALI LMTED RKET ANA SZLEME RNE:

.......................................................................... LMTED RKET ANA SZLEMES


KURULU:
Madde1- Aadaki adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda TTK
hkmlerine gre bir Limited irket kurulmutur.
Sra no
Kurucunun Ad ve Soyad
kametgah Adresi
Uyruu TC no (*)
1
..............................
..............................
............. ...........
2
..............................
..............................
.............
RKETN NVANI:
Madde 2- irketin nvan .............................................................. Limited irketidir. (1)
AMA VE KONU:
Madde 3- irketin ama ve konusu balca unlardr. (2)
a. ..............................................................
b. ..............................................................
c. ..............................................................
Yukarda gsterilen konulardan baka ilerde irket iin faydal ve lzumlu grlecek baka ilere
giriilmek istendii taktirde ortaklar kurulu karar aldktan sonra irket bu ileri de yapabilecektir.
Ana szleme deiikliinde olan ibu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktr.
RKETN MERKEZ VE UBELER:
Madde 4- irketin merkezi ........................ dir. (3) Adresi ............................................ dir.
Adres deiikliinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde lan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmi adrese yaplan tebligat irkete yaplm saylr.Tescil ve ilan edilmi adresinden
ayrlm olmasna ramen, yeni adresini sresi iinde tescil ettirmemi irket iin bu durum fesih
sebebi saylr. irket yurt iinde ve dnda ubeler aabilir.
SRE:
Madde 5- irketin sresi tescil ve ilan edildii tarihten balamak zere ................ yldr.
SERMAYE :
Madde 6- irketin sermayesi her biri ....................... YTL (............Yeni Trk Liras) kymetinde ..........
paya (yazyla ) ayrlm .........................YTL (.............Yeni Trk Liras) olup ,bunun,
...................... paya karlk olan ...................Yeni Trk liras .............................
...................... paya karlk olan .................. Yeni Trk liras .............................
tarafndan esas sermaye tekabl eden paylar muvazaadan ari ekilde ve tamamen taahht edilmitir.
Nakdi sermayenin irketin kuruluunun tescili tarihinden itibaren en ge ay ierisinde, kalan
sermaye ise ......... tarihinde (3 yl ierisinde) denecektir.(4)
LAN:
Madde 7- irkete ait ilanlar, Trk Ticaret Kanununun 37. maddesi hkmleri sakl kalmak artyla,
irket merkezinin bulunduu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gn evvel yaplr.
RKETN DARES:
Madde 8- irketin ileri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafndan seilecek bir veya birka mdr
tarafndan yrtlr.
lk ..............yl iin ..................................................... irket mdr olarak seilmitir.
TEMSL:
Madde 9- irketi mdrler temsil ederler. irketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafndan tesbit,
tescil ve ilan olunur. irketi lk ..............yl iin irket mdr .....................................................
mnferiden temsil ve ilzama yetkili klnmtr.Mdrler para almaya vermeye ahzu kabza yetkilidirler.
HESAP DNEM:
Madde 10- irketin hesap yl Ocak aynn birinci gn balar ve Aralk aynn otuzbirinci gn sona
erer. Yalnz ilk hesap yl irketin kesin surette kurulduu tarihten balayarak Aralk aynn sonuncu
gn biter.

KARIN DAITIMI:
Madde 11- irketin safi kar yaplm her eit masraflarn karlmasndan sonra kalan miktardr. Safi
kardan her sene evvela %5 ihtiyat akesi ayrlr; kalan miktardan hissedarlara denmi sermaye
zerinden hisseleri orannda datlr. Kara itirak edenlerle hissedarlara datlmas karalatrlan
miktardan Trk Ticaret Kanunu nun 466. Maddesinin 2. Fkrasnn 3 numaral bendi gereince %10
ayrlarak umumi yedek akeye eklenir. Kardan bir ksmnn hissedarlara datlmas veya irket adna
iletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar irket sermayesinin en
az % 51 ini temsil eden hissedarlarn kararna baldr.
HTYAT AKES
Madde 12- htiyat akesi irket sermayesinin %20 sine kncaya kadar ayrlr. Bu miktarn azalmas
halinde yeniden ihtiyat akesinin ayrlmasna devam olunur.
Kanuni ihtiyari akeleriyle kanun ve bu ana szleme hkmlerine gre ayrlmas gereken miktar safi
kardan ayrlmadka hissedarlara kar datlamaz.
KANUN HKMLER:
Madde 13- Bu ana szlemede bulunmayan hususlar hakknda Trk Ticaret Kanununun hkmleri
uygulanr.
Kurucunun Ad ve Soyad
..............................
............................
............................

1)

2)

3)
4)

mza

Ticaret unvan Trk Ticaret Kanununun 45 inci maddesi gereince irketin faaliyet konusunu
gsterecek ekilde tespit edilir. Ticaret unvanlarnda limited kelimesinin bulunmas zorunludur.
Gerek kiinin ad ve soyad unvanda bulunduu takdirde irket nev'ini gsteren szler
rumuzlu veya ksaltlm olarak yazlamaz. (T.T.K.Md.45)
Tzel kii tacirlerin ticaret unvanlar Trkiye dzeyinde korunduundan tespit edilen unvann
daha nce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemi olmas gerekir.
Ticaret unvan irketin genilii ve ehemmiyeti veya mali durumu hakknda nc ahslarda
yanl bir kanaatin meydana gelmesine yol aacak mahiyette veya geree ve kamu dzenine
aykr olmamaldr. (T.T.K.Md.48)
Ticaret unvanlarna Trk, Trkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Karar ile
konulabilir.
Ticaret unvan Trke olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Trke
olmaldr. Ancak kanuna, milli, kltrel ve tarihi menfaatlerimize aykr olmamas, irketin
faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tantc ad veya markasnn yabanc dilde olmas ve
yabanc ortak bulunmas halinde, ticaret unvannda yabanc kelime bulundurulmasna izin
verilebilir.
irketin faaliyet gstermek istedii konu T. Ticaret Kanununun 271 inci maddesi gereince
kanunen yasaklanmam olmaldr. (T.T.K.Md. 503)
Limited irketler bankaclk ve sigortaclk yapamazlar.
Ana szlemeye irketin gerekten faaliyet gsterecei en azndan sektr baznda belli bir
konu yazlmaldr. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana szleme dzenlenmemelidir.
irketin ana szlemesine yazlabilecek ama ve konular ticaret unvannda gsterilen konu ile
snrldr.

irketin merkezi l ve le olarak ana szlemede gsterilmelidir.

irket sermayesinin en az 5.000-YTL. olmas gerekir. Ortaklarn koyacaklar sermaye


birbirinden farkl olabilir. Ancak ortaklarn koyacaklar sermayenin en az 25 YTL. veya bunun
katlar olmas lazmdr.T. Ticaret Kanununun 506 ve 510 uncu maddeleri uyarnca irket esas
sermayesi, her ortan koymay taahht ettii sermaye miktar ile sermayenin denme suret
ve artlarnn ana szlemede gsterilmesi zorunludur.

Buna gre, zel kanunlarndaki hkmler sakl kalmak zere ana szlemenin sermayeye
ilikin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edildii ve nakdi
sermayenin 1/4 nn dendii veya irketin kuruluunun tescili tarihinden itibaren en ge
ay kalannn da en ge yl ierisinde denecei belirtilecektir.
zel mevzuatnda sermayesinin tamamnn veya 1/4 nden fazlasnn belli bir srede
denmesi art klnan irketlerin ana szlemelerinin sermayeye ilikin maddeleri buna gre
dzenlenir.
irket kuruluunda sermaye olarak her trl hak, menkul ve gayrimenkul mallarn taahht
edilmesi halinde bu taahht irketin kuruluunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.
Sermaye olarak konulan mal ve haklar zel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, snai
mlkiyet sicili gibi) kaytl ise, kuruluun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde irket adna tescil
ettirilir.

( * ) Yabanc uyruklu ahslar vergi dairesinden aldklar vergi numarasn yazacaklardr.


BR TCARET RKET NEV'NN LMTED RKET NEV'NE EVRLMES RNE
a) Kollektif ve Komantid iin;
Madde 1- . Ticaret Sicilinin . Saysnda kaytl
.. (kolektif ve komandit) irketinin Trk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine gre nev'i
deitirmesi suretiyle; aada, adlar, soyadlar, ikmetghlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda bir limited irket
kurulmutur.
Sra
Kurucunun
No.
Ad ve Soyad
kmetgh Adresi
Uyruu
TC NO
...............
...............
...............
...............

.............................
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
.............................

...............
...............
...............
...............

...............
...............
...............
...............

Madde 6- irketin sermayesi her biri ....................... YTL kymetinde..............................paya ayrlm .................YTL.den
ibarettir.
Bundan
ORTAIN
HSSE
HSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI
ADED
AYN
NAKD
TOPLAM
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
aittir.
Bu sermayenin YTL.s nakit, . YTL.s ise, ayn olarak karlanmtr.
Bu sermaye muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edilmitir. Nakdi sermayenin nn tescil tarihinden itibaren en ge 3
ay ierisinde kalan ise en ge 3 yl iinde denecektir. Bu husustaki ilanlar ana szlemesinin .. maddesi gereince yaplr.
Ayni sermaye ise, Trk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine gre nev'i deitiren . Ticaret Sicilinin
. Saysnda kaytl . (kolektif ve komandit) irketinin z varl/ (denmi sermayesi) olup; bu
z varlk . Mahkemesinin tarihli, sayl karar ve
tarihli bilirkii raporu ile tespit edilmi bulunmaktadr.
Szkonusu irketin z varl tm aktifi ve pasifi ile birlikte ibu Limited irkete intikal ettirilmitir.
Ayni sermaye karl paylar irketin kuruluundan itibaren yl gemedike bakasna devredilemez. ( T.T.K. Md. 520)
(Komandit, kollektif) irket ortaklarnn (komandit, kollektif) irketin muamelelerinden doan tm mkellefiyet ve borlar ibu
Limited irket bnyesinde de aynen devam edecektir.
b) Anonim irket iin;
Madde 1- . Ticaret Sicilinin . Saysnda kaytl
.. (Anonim) irketinin Trk Ticaret Kanunu'nun 553. maddesine gre nev'i deitirmesi
suretiyle; aada, adlar, soyadlar, ikmetghlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda bir limited irket kurulmutur.
Sra
Kurucunun
No.
Ad ve Soyad
kmetgh Adresi
Uyruu
TC NO
...............
...............
...............
...............

.............................
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
.............................

...............
...............
...............
...............

...............
...............
...............
...............

Madde 6- irketin sermayesi . her biri ....................... YTL kymetinde ........paya ayrlm ...........................YTL.den ibarettir.
Bundan
ORTAIN
HSSE
HSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI
ADED
AYN
NAKD
TOPLAM
........................... ............
.................
...................
........................
........................... ............
.................
...................
........................
........................... ............
.................
...................
........................
........................... ............
.................
...................
........................
aittir.
Bu sermayenin YTL.s nakit, . YTL.s ise, ayn olarak karlanmtr.
Bu sermaye muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edilmitir. Nakdi sermayenin nn tescil tarihinden itibaren en ge 3
ay ierisinde kalan 3/4 ise en ge 3 yl iinde denecektir. Bu husustaki ilanlar irket ana szlemesinin .. maddesi gereince
yaplr.
Ayni sermaye ise, Trk Ticaret Kanunu'nun 553. maddesi hkm gereince nev'i deitiren . Ticaret Sicilinin
. Saysnda kaytl . (Anonim) irketinin z varl/ (denmi sermayesi) olup; bu z varlk
. Mahkemesinin tarihli, sayl karar ve tarihli
bilirkii raporu ile tespit edilmi bulunmaktadr.
Szkonusu irketin z varl tm aktifi ve pasifi ile birlikte ibu Limited irkete intikal ettirilmitir.
Ayni sermaye karl paylar irketin kuruluundan itibaren yl gemedike bakasna devredilemez. ( T.T.K. Md. 520)
irket ortaklarnn (Anonim) irketin muamelelerinden doan tm mkellefiyet ve borlar ibu Limited irket bnyesinde de
aynen devam edecektir.

KURULACAK LMTED RKETE AYIN NEV'NDEN SERMAYE KONULMASI RNE


Madde 6- irketin sermayesi her biri ....................... YTL kymetinde..................... paya ayrlm
YTL.den ibarettir.
Bundan
ORTAIN
HSSE
HSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI
ADED
AYN
NAKD
TOPLAM
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
aittir.
Bu sermayenin YTL.s nakit, . YTL.s ise, ayn olarak karlanmtr.
Bu sermaye muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edilmitir. Nakdi sermayenin nn tescil tarihinden itibaren en ge 3
ay ierisinde kalan 3/4 ise en ge 3 yl iinde denecektir. Bu husustaki ilanlar ana szlemesinin .. maddesi gereince
yaplr.
Ayni sermaye ise; deeri . Mahkemesinin . Tarihli, . Sayl karar ve
.. tarihli bilirkii raporu ile tespit edilmi bulunan kymetlerden tekil etmi ve Trk Ticaret
Kanununun 508. maddesine gre ibu Limited irkete sermaye olarak konulmutur.
Ayni sermaye karl paylar irketin kuruluundan itibaren yl gemedike bakasna devredilemez. ( T.T.K. Md. 520)
ayet; ayn nevinden sermaye konulmas Yeminli Mali Mavir Raporu ile tespit edilecekse;
Ayni sermaye ise; deeri . Yeminli Mali Mavirler Odasna . Sicil numaras ile kaytl Yeminli Mali
Mavir ...................... tarafndan ...../....../.........tarihli ..........sayl raporu ile tespit edilmi bulunan kymetlerden
tekil etmi ve Trk Ticaret Kanununun 508. maddesine gre ibu Limited irkete sermaye olarak konulmutur.
olarak eklenmelidir.
KURULACAK RKETN FERD BR LETMEY DEVRALMASI
Madde 6: irketin sermayesi her biri ....................... YTL kymetinde..................... paya ayrlm
YTL.den ibarettir.
Bundan
ORTAIN
HSSE
HSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI
ADED
AYN
NAKD
TOPLAM
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
aittir.
Bu sermayenin YTL.s nakit, . YTL.s ise, ayn olarak karlanmtr.
Bu sermaye muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edilmitir. Nakdi sermayenin nn tescil tarihinden itibaren en ge 3
ay ierisinde kalan 3/4 ise en ge 3 yl iinde denecektir. Bu husustaki ilanlar ana szlemesinin ........ maddesi gereince
yaplr.

Ayni sermaye ise, Trk Ticaret Kanunu'nun 139 ve 508.' maddelerine gre tm aktif ve pasifi ile birlikte devralnan
..Ticaret Sicil Memurluu'nun
/
sicil numarasnda kaytl .ferdi iletmesini z
varlndan (denmi sermayesinden) tekil etmi olup ferdi iletmenin z varl T.C .................................. Mahkemesinin .../.../
Tarihli sayl karar ve .../.../tarihli bilirkii raporu ile tespit edilmi bulunmaktadr.
Ayni sermaye karl paylar irketin kuruluundan itibaren yl gemedike bakasna devredilemez. (T.T.K. Md. 520)
Ferdi iletmenin bor ve alacaklar ibu Limited irket bnyesinde de aynen devam edecektir.
KURULACAK LMTED RKETE AYIN NEVNDEN SERMAYE OLARAK NAKL VASITASI KONULMASI
SERMAYE
Madde .
irketin sermayesi her biri ....................... YTL kymetinde..................... paya ayrlm YTL.den
ibarettir.
Bundan
ORTAIN
HSSE
HSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI
ADED
AYN
NAKD
TOPLAM
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
aittir.
Bu sermayenin YTL.s nakit, . YTL.s ise, ayn olarak karlanmtr.
Bu sermaye muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edilmitir. Nakdi sermayenin nn tescil tarihinden itibaren en ge 3
ay ierisinde kalan 3/4 ise en ge 3 yl iinde denecektir. Bu husustaki ilanlar ana szlemenin ..... maddesi gereince yaplr.
Bu sermayenin . YTLsi . Trafik ube Mdrlne kaytl . Plaka numaral Model
.. marka aracn . Tarafndan ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karlanmtr.Sermayeye konulan Aracn
deeri Asliye Ticaret Mahkemesinin tarih ve sayl mahkeme karar ve . Tarih ve sayl bilirkii
raporu ile tespit edilmitir.
Ayni sermaye karl paylar irketin kuruluundan itibaren 3 yl gemedike bakasna devredilemez. (T.T.K. Md.520)
ayet; ayn nevinden sermaye olarak nakil vastas konulmas Yeminli Mali Mavir Raporu ile tespit edilecekse;
Bu sermayenin . YTLsi . Trafik ube Mdrlne kaytl . Plaka numaral Model
.. marka aracn . Tarafndan ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karlanmtr.Sermayeye konulan Aracn
deeri Yeminli Mali Mavirler Odasna ......... sicil numaras ile kaytl Yeminli Mali Mavir
.......................tarafndan ...../....../......... tarihli .............sayl raporu ile tespit edilmitir.
olarak eklenmelidir.

KURULACAK LMTED RKETE AYIN SERMAYE OLARAK GAYRMENKUL KONULMASI


SERMAYE
MADDE
irketin sermayesi her biri ....................... YTL kymetinde..................... paya ayrlm YTL.den
ibarettir.
Bundan
ORTAIN
HSSE
HSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI
ADED
AYN
NAKD
TOPLAM
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
...........................
............
.................
...................
........................
aittir.
Bu sermayenin YTL.s nakit, . YTL.s ise, ayn olarak karlanmtr.
Bu sermaye muvazaadan ari ekilde tamamen taahht edilmitir. Nakdi sermayenin nn tescil tarihinden itibaren en ge 3
ay ierisinde kalan 3/4 ise en ge 3 yl iinde denecektir. Bu husustaki ilanlar ana szlemenin ...... maddesi gereince yaplr.
Bu sermayenin . YTLsi li .lesi Mevkii Ada Pafta Parselde
. adna kaytl gayrimenkuln ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karlanmtr.Sermayeye konulan
gayrimenkulun deeri Asliye Ticaret Mahkemesinin tarih ve sayl mahkeme karar ve . Tarih ve
sayl bilirkii raporu ile tespit edilmitir.
Ayni sermaye karl paylar irketin kuruluundan itibaren 3 yl gemedike bakasna devredilemez. (T.T.K. Md.520)
ayet; ayn sermaye olarak gayrimenkul konulmas Yeminli Mali Mavir Raporu ile tespit edilecekse;
Bu sermayenin . YTLsi li .lesi Mevkii Ada Pafta Parselde
. adna kaytl gayrimenkuln ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karlanmtr.Sermayeye konulan
gayrimenkulun deeri Yeminli Mali Mavirler Odasna sicil numaras ile kaytl Yeminli Mali
Mavir ..................... tarafndan ..../...../......... tarihli ........ sayl raporu ile tespit edilmitir. olarak eklenmelidir.