You are on page 1of 1

Mersin Ticaret ve Sanayi Odas

Hkmi ahslara Ait Oda Kayt Beyannamesi


Aada yazl malumatn hakikate uygun olduu beyan ve 5174 sayl kanun ve bu kanuna hkmleri
dahilinde Odaya kaydedilmemizi rica ederiz.
____ ____ ________
Yetkili mza

1-Ticaret nvan

:......
...

Kollektif, Komandit, Kooperatif, Limited,


Anonim veya Hkmi ahsiyete haiz resmi
Messeseler
2-Ticari kametgah

:..
:..
...
...
:..
:..
:..

3-Fiilen ie balad mahal ve tarih


4-irketin Mddeti
5-Tabiyeti
6-1330 sayl kanuna tabi ecnebi ise Ticaret
vekaletinden alnan mezuniyet vesikas
numaras ve tarihi
:..
7-Hkmi ahsn sermayesi (rakam ve yaz ile):..
8-Esas itigal konusu
:...
(NACE Faaliyet Kodu)

....
9-irket Mdrlerinin cep ve i yeri
telefon numaralar
:...
(Muhasebecinin bro tel.)

:...

Aadaki blm oda sicil servisi tarafndan doldurulacaktr.


10-Meslek Grubu
11-yelik kararn tarih ve says
12-Derecesi
13-Ticaret Siciline tescil tarihi
14-Ticaret Sicil No

:.......................................................................
:...
:...
:.......................................................................
:...
Beyannameyi Kontrol eden Oda
Memurunun smi ve mzas

Bu beyanname irket yetkilileri tarafndan daktilo ile doldurulup imzalanacaktr.