Asma'ul husna

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dalam agama Islam, Asmaa'ul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asma'ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah. Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta'ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad SAW. Asma'ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifatsifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ...", karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keteranga Al-Qur'an tentang Allah ta'ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas.

"Katak anlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung k epada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanak k an, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (QS. Al-Ikhlas : 1-4)

Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

Daftar isi
1 Dalil 2 Asma Al-Husna 3 Asmaul Husna sebagai Nama orang 4 Referensi 5 Pranala luar

Dalil
Berikut adalah beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang asmaa'ul husna: "Dialah Allah, tidak ada Tuhan/Ilah (yang berhak disembah) melaink an Dia, Dia mempunyai asmaa'ul husna (nama-nama yang baik )." - (Q.S. Thaa-Haa : 8)[1] Katak anlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja k amu seru, Dia mempunyai al asmaa'ul husna (nama-nama yang terbaik ) dan janganlah k amu mengerask an suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahk annya dan carilah jalan tengah di antara k edua itu" - (Q.S Al-Israa': 110)[1] "Allah memilik i Asmaa' ulHusna, mak a memohonlah k epada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu..." - (QS. Al-A'raaf : 180)[1]

Asma Al-Husna

Allah Nama Arab Indonesia Allah Yang Maha Pemurah Yang Maha Penyayang Yang Maha Merajai/Memerintah Yang Maha Suci Yang Maha Memberi Kesejahteraan Yang Maha Memberi Keamanan Yang Maha Pemelihara Yang Maha Perkasa Yang Memiliki Mutlak Kegagahan Yang Maha Megah.No. Membentuk. Yang Memiliki Kebesaran Yang Maha Pencipta Yang Maha Melepaskan (Membuat. Menyeimbangkan) Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya) Yang Maha Pengampun Yang Maha Memaksa Yang Maha Pemberi Karunia Yang Maha Pemberi Rezeki Yang Maha Pembuka Rahmat Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) Yang Maha Menyempitkan (makhluknya) Yang Maha Melapangkan (makhluknya) Yang Maha Merendahkan (makhluknya) Yang Maha Meninggikan (makhluknya) Yang Maha Memuliakan (makhluknya) Yang Maha Menghinakan (makhluknya) Yang Maha Mendengar Yang Maha Melihat Yang Maha Menetapkan Yang Maha Adil Yang Maha Lembut 1 Ar Rahman 2 Ar Rahiim 3 Al Malik 4 Al Quddus 5 As Salaam 6 Al Mu`min 7 Al Muhaimin 8 Al `Aziiz 9 Al Jabbar 10 Al Mutakabbir 11 Al Khaliq 12 Al Baari` 13 Al Mushawwir 14 Al Ghaffaar 15 Al Qahhaar 16 Al Wahhaab 17 Ar Razzaaq 18 Al Fattaah 19 Al `Aliim 20 Al Qaabidh 21 Al Baasith 22 Al Khaafidh 23 Ar Raafi` 24 Al Mu`izz 25 Al Mudzil 26 Al Samii` 27 Al Bashiir 28 Al Hakam 29 Al `Adl 30 Al Lathiif ‫ﷲ‬ ‫اﻟرﺣﻣن‬ ‫اﻟرﺣﯾم‬ ‫اﻟﻣﻠك‬ ‫اﻟﻘدوس‬ ‫اﻟﺳﻼم‬ ‫اﻟﻣؤﻣن‬ ‫اﻟﻣﮭﯾﻣن‬ ‫اﻟﻌزﯾز‬ ‫اﻟﺟﺑﺎر‬ ‫اﻟﻣﺗﻛﺑر‬ ‫اﻟﺧﺎﻟق‬ ‫اﻟﺑﺎرئ‬ ‫اﻟﻣﺻور‬ ‫اﻟﻐﻔﺎر‬ ‫اﻟﻘﮭﺎر‬ ‫اﻟوھﺎب‬ ‫اﻟرزاق‬ ‫اﻟﻔﺗﺎح‬ ‫اﻟﻌﻠﯾم‬ ‫اﻟﻘﺎﺑض‬ ‫اﻟﺑﺎﺳط‬ ‫اﻟﺧﺎﻓض‬ ‫اﻟراﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﻌز‬ ‫اﻟﻣذل‬ ‫اﻟﺳﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﺑﺻﯾر‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫اﻟﻠطﯾف‬ .

31 Al Khabiir 32 Al Haliim 33 Al `Azhiim 34 Al Ghafuur 35 As Syakuur 36 Al `Aliy 37 Al Kabiir 38 Al Hafizh 39 Al Muqiit 40 Al Hasiib 41 Al Jaliil 42 Al Kariim 43 Ar Raqiib 44 Al Mujiib 45 Al Waasi` 46 Al Hakiim 47 Al Waduud 48 Al Majiid 49 Al Baa`its 50 As Syahiid 51 Al Haqq 52 Al Wakiil 53 Al Qawiyyu 54 Al Matiin 55 Al Waliyy 56 Al Hamiid 57 Al Muhshii 58 Al Mubdi` 59 Al Mu`iid 60 Al Muhyii 61 Al Mumiitu 62 Al Hayyu 63 Al Qayyuum ‫اﻟﺧﺑﯾر‬ ‫اﻟﺣﻠﯾم‬ ‫اﻟﻌظﯾم‬ ‫اﻟﻐﻔور‬ ‫اﻟﺷﻛور‬ ‫اﻟﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻛﺑﯾر‬ ‫اﻟﺣﻔﯾظ‬ ‫اﻟﻣﻘﯾت‬ ‫اﻟﺣﺳﯾب‬ ‫اﻟﺟﻠﯾل‬ ‫اﻟﻛرﯾم‬ ‫اﻟرﻗﯾب‬ ‫اﻟﻣﺟﯾب‬ ‫اﻟواﺳﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛﯾم‬ ‫اﻟودود‬ ‫اﻟﻣﺟﯾد‬ ‫اﻟﺑﺎﻋث‬ ‫اﻟﺷﮭﯾد‬ ‫اﻟﺣق‬ ‫اﻟوﻛﯾل‬ ‫اﻟﻘوى‬ ‫اﻟﻣﺗﯾن‬ ‫اﻟوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺣﻣﯾد‬ ‫اﻟﻣﺣﺻﻰ‬ ‫اﻟﻣﺑدئ‬ ‫اﻟﻣﻌﯾد‬ ‫اﻟﻣﺣﯾﻰ‬ ‫اﻟﻣﻣﯾت‬ ‫اﻟﺣﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾوم‬ Yang Maha Mengenal Yang Maha Penyantun Yang Maha Agung Yang Maha Pengampun Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai) Yang Maha Tinggi Yang Maha Besar Yang Maha Memelihara Yang Maha Pemberi Kecukupan Yang Maha Membuat Perhitungan Yang Maha Luhur Yang Maha Mulia Yang Maha Mengawasi Yang Maha Mengabulkan Yang Maha Luas Yang Maha Maka Bijaksana Yang Maha Mengasihi Yang Maha Mulia Yang Maha Membangkitkan Yang Maha Menyaksikan Yang Maha Benar Yang Maha Memelihara Yang Maha Kuat Yang Maha Kokoh Yang Maha Melindungi Yang Maha Terpuji Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu) Yang Maha Memulai Yang Maha Mengembalikan Kehidupan Yang Maha Menghidupkan Yang Maha Mematikan Yang Maha Hidup Yang Maha Mandiri .

Maha Menyeimbangkan Yang Maha Berkuasa Yang Maha Mendahulukan Yang Maha Mengakhirkan Yang Maha Awal Yang Maha Akhir Yang Maha Nyata Yang Maha Ghaib Yang Maha Memerintah Yang Maha Tinggi Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan) Yang Maha Penerima Tobat Yang Maha Pemberi Balasan Yang Maha Pemaaf Yang Maha Pengasuh Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta) Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan Yang Maha Pemberi Keadilan Yang Maha Mengumpulkan Yang Maha Kaya Yang Maha Pemberi Kekayaan Yang Maha Mencegah Yang Maha Penimpa Kemudharatan Yang Maha Memberi Manfaat Yang Maha Bercahaya (Menerangi. Memberi Cahaya) Yang Maha Pemberi Petunjuk Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya 81 Al Muntaqim 82 Al Afuww 83 Ar Ra`uuf 84 Malikul Mulk 85 Dzul Jalaali Wal Ikraam 86 Al Muqsith 87 Al Jamii` 88 Al Ghaniyy 89 Al Mughnii 90 Al Maani 91 Ad Dhaar 92 An Nafii` 93 An Nuur 94 Al Haadii 95 Al Badii' . Tempat Meminta Yang Maha Menentukan.64 Al Waajid 65 Al Maajid 66 Al Wahid 67 Al Ahad 68 As Shamad 69 Al Qaadir 70 Al Muqtadir 71 Al Muqaddim 72 Al Mu`akkhir 73 Al Awwal 74 Al Aakhir 75 Az Zhaahir 76 Al Baathin 77 Al Waali 78 Al Muta`aalii 79 Al Barru 80 At Tawwaab ‫اﻟواﺟد‬ ‫اﻟﻣﺎﺟد‬ ‫اﻟواﺣد‬ ‫اﻻﺣد‬ ‫اﻟﺻﻣد‬ ‫اﻟﻘﺎدر‬ ‫اﻟﻣﻘﺗدر‬ ‫اﻟﻣﻘدم‬ ‫اﻟﻣؤﺧر‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻷﺧر‬ ‫اﻟظﺎھر‬ ‫اﻟﺑﺎطن‬ ‫اﻟواﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺑر‬ ‫اﻟﺗواب‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﻘم‬ ‫اﻟﻌﻔو‬ ‫اﻟرؤوف‬ ‫ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠك‬ ‫ذو اﻟﺟﻼل و‬ ‫اﻹﻛرام‬ ‫اﻟﻣﻘﺳط‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻊ‬ ‫اﻟﻐﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﻐﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﻊ‬ ‫اﻟﺿﺎر‬ ‫اﻟﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻧور‬ ‫اﻟﮭﺎدئ‬ ‫اﻟﺑدﯾﻊ‬ Yang Maha Penemu Yang Maha Mulia Yang Maha Tunggal Yang Maha Esa Yang Maha Dibutuhkan.

org/w/index. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. seperti Salam Fayyad.96 Al Baaqii 97 Al Waarits 98 Ar Rasyiid 99 As Shabuur ‫اﻟﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟوارث‬ ‫اﻟرﺷﯾد‬ ‫اﻟﺻﺑور‬ Yang Maha Kekal Yang Maha Pewaris Yang Maha Pandai Yang Maha Sabar Asmaul Husna sebagai Nama orang Berikut ini contoh nama orang yang diambil dari Asmaul Husna: Rahmaan. Jabbaar. seperti Zayn Malik.edu/3108263/George_Grigore_Al-Rahman_alRahim_Problems_of_Interpretation_and_Translation_Revue_Roumaine_de_Linguistique_XXXVIII_4.htm) Video Asmaul Husna (http://media-islam. Problems of Interpretation and Translation (http://www. seperti Sherman "Abdul Hakim" Jackson.or. ketentuan tambahan mungkin berlaku. seperti Kareem Abdul-Jabbar. Hakeem. Madinah. Referensi 1.wikipedia. Malik.47. . Teks tersedia di baw ah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons.id/2007/09/14/asma%E2%80%99ul-husna/) Al-Rahman al-Rahim. 28 Oktober 2013.php?title=Asma%27ul_husna&oldid=7423182" Kategori: Istilah Islam Allah Kata dan frasa Arab Halaman ini terakhir diubah pada 13. seperti Ra'ouf Mus'ad.academia. seperti Abdurrahman As-Sudais. Ra'oof.al-habib. ^ a b c Allah ta'ala: "Al Qur'an". 2005 Pranala luar Animasi Asmaul Husna untuk Blog (http://www. Salaam._1993) Diperoleh dari "http://id.info/islamic-widget/asmaul-husna-99-namesallah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful